487/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

487
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2005 bol vo Varšave prijatý Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 19. mája 2006.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 212 z 30. januára 2007.
Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 20. februára 2007. Ratifikačná listina bola uložená 27. marca 2007 u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy.
Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 2008 v súlade s článkom 42 ods. 3. V ten istý deň, t. j. 1. februára 2008, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 487/2008 Z. z.
DOHOVOR RADY EURÓPY O BOJI PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI
Varšava, 16. mája 2005
Preambula
Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári,
uvedomujúc si, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi;
uvedomujúc si, že obchodovanie s ľuďmi predstavuje porušovanie ľudských práv a zásah do dôstojnosti a integrity osoby;
uvedomujúc si, že obchodovanie s ľuďmi môže vyústiť do otroctva obetí;
uvedomujúc si, že dodržiavanie práv obetí, ochrana obetí a boj proti obchodovaniu s ľuďmi musia byť prvoradými cieľmi;
uvedomujúc si, že všetky akcie alebo iniciatívy proti obchodovaniu s ľuďmi musia byť nediskriminujúce, zohľadňovať rovnosť pohlaví, ako aj práva detí;
pripomínajúc deklarácie ministrov zahraničných vecí členských štátov na 112. (14. – 15. mája 2003) a na 114. zasadnutí Výboru ministrov vyzývajúcich na posilnený boj Rady Európy proti obchodovaniu s ľuďmi;
majúc na pamäti Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950) a jeho protokoly;
majúc na pamäti tieto odporúčania Výboru ministrov členským štátom Rady Európy: odporúčanie č. R (91) 11 o sexuálnom vykorisťovaní, pornografii, prostitúcii a obchodovaní s deťmi a mládežou; odporúčanie č. R (97) 13 o zastrašovaní svedkov a práva na obranu; odporúčanie č. R (2000) 11 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a odporúčanie Rec (2001) 16 o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním; odporúčanie Rec (2002) 5 o ochrane žien pred násilím;
majúc na pamäti tieto odporúčania Parlamentného zhromaždenia Rady Európy: odporúčanie 1325 (1997) o obchodovaní so ženami a nútenej prostitúcii v členských štátoch Rady Európy; odporúčanie 1450 (2000) o násilí proti ženám v Európe; odporúčanie 1545 (2002) o kampani proti obchodovaniu so ženami; odporúčanie 1610 (2003) o migrácii spojenej s obchodovaním so ženami a prostitúciou; odporúčanie 1611 (2003) o obchodovaní s orgánmi v Európe; odporúčanie 1663 (2004) Domáce otroctvo: nútená práca, au pair a nevesty na objednávku;
majúc na pamäti rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní a smernicu Rady Európskej únie z 29. apríla 2004 o povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích štátov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola poskytnutá pomoc pri nedovolenej migrácii a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi;
berúc do úvahy Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, s cieľom zlepšiť ochranu, ktorú poskytuje, a zlepšiť ním zavedené štandardy;
berúc do úvahy ostatné medzinárodné právne dokumenty relevantné pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi;
berúc do úvahy potrebu pripraviť ucelený medzinárodný právny dokument zameraný na ľudské práva obetí obchodovania a zavádzajúci monitorovací mechanizmus,
dohodli sa takto:
I. ČASŤ
CIELE, OBLASŤ PÔSOBNOSTI, PRINCÍP NEDISKRIMINÁCIE A VYMEDZENIE POJMOV
Článok 1
Ciele dohovoru
(1)
Ciele tohto dohovoru sú:
a)
predchádzať a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, pri zaručení rovnosti pohlaví;
b)
chrániť ľudské práva obetí obchodovania, vypracovať ucelený rámec na ochranu a pomoc obetiam a svedkom pri zaručení rovnosti pohlaví, ako aj zabezpečiť účinné vyšetrovanie a trestné stíhanie;
c)
podporovať medzinárodnú spoluprácu pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
(2)
Tento dohovor zavádza špecifický monitorovací mechanizmus na zabezpečenie účinného vykonávania jeho ustanovení zmluvnými stranami.
Článok 2
Oblasť pôsobnosti
Tento dohovor sa uplatňuje na všetky formy obchodovania s ľuďmi, či už národné alebo medzinárodné, spojené alebo nespojené s organizovaným zločinom.
Článok 3
Princíp nediskriminácie
Vykonávanie ustanovení tohto dohovoru zmluvnými stranami, najmä výkon opatrení na ochranu a podporu práv obetí, sa zabezpečuje bez diskriminácie z akýchkoľvek dôvodov, či už pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, spojenia s národnostnou menšinou, majetku, narodenia alebo iného statusu.
Článok 4
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto dohovoru:
a)
„obchodovanie s ľuďmi“ znamená zlákanie, prepravu, transfer, ukrývanie alebo prevzatie osôb prostredníctvom hrozby alebo použitia násilia alebo iných foriem donucovania, únosu, podvodu, klamstva, zneužitia moci alebo bezbranného postavenia alebo odovzdávania alebo prijímania platieb alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou na účely vykorisťovania. Vykorisťovanie zahŕňa prinajmenšom vykorisťovanie na prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, zotročovanie alebo odoberanie orgánov;
b)
súhlas obete „obchodovania s ľuďmi“ na plánované vykorisťovanie uvedené v písmene a) tohto článku je irelevantný, ak boli použité akékoľvek spôsoby uvedené v písmene a);
c)
zlákanie, preprava, transfer, ukrývanie alebo prevzatie dieťaťa na účely vykorisťovania sa považuje za „obchodovanie s ľuďmi“ aj vtedy, ak nezahŕňa žiadny zo spôsobov uvedených v písmene a) tohto článku;
d)
„dieťa“ znamená osobu mladšiu ako osemnásť rokov;
e)
„obeť“ znamená každú fyzickú osobu, ktorá je predmetom obchodovania s ľuďmi, ako je to definované v tomto článku.
II. ČASŤ
PREDCHÁDZANIE, SPOLUPRÁCA A INÉ OPATRENIA
Článok 5
Predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi
(1)
Každá zmluvná strana prijme opatrenia na zavedenie alebo posilnenie národnej koordinácie medzi rozličnými orgánmi zodpovednými za predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
(2)
Každá zmluvná strana zavedie a/alebo posilní účinné politiky a programy na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi spôsobmi, ako sú: výskum, informácie, zvýšenie povedomia a vzdelávacie kampane, sociálne a ekonomické iniciatívy a školiace programy, najmä pre osoby ohrozené obchodovaním a pre odborníkov zaoberajúcich sa obchodovaním s ľuďmi.
(3)
Každá zmluvná strana podporuje prístup založený na ľudských právach a používa prístup rovnosti pohlaví a prístup citlivý k deťom pri rozvoji, uplatňovaní a hodnotení všetkých politík a programov uvedených v odseku 2.
(4)
Každá zmluvná strana prijme vhodné opatrenia, podľa potreby, na umožnenie legálnej migrácie, najmä prostredníctvom šírenia presných informácií príslušnými úradmi o podmienkach umožňujúcich legálny vstup a pobyt na jej území.
(5)
Každá zmluvná strana prijme špecifické opatrenia na zmenšenie ohrozenosti detí obchodovaním, najmä vytváraním ochranného prostredia.
(6)
Na opatreniach zavedených v súlade s týmto článkom sa podieľajú, podľa potreby, mimovládne organizácie, iné príslušné organizácie a iné prvky občianskej spoločnosti zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a ochranu a pomoc obetiam.
Článok 6
Opatrenia na zamedzenie dopytu
Na zamedzenie dopytu, ktorý podporuje všetky formy vykorisťovania osôb, najmä žien a detí, a ktorý vedie k obchodovaniu, každá zmluvná strana prijme alebo posilní legislatívne, administratívne, vzdelávacie, sociálne alebo iné opatrenia, zahŕňajúc:
a)
výskum najlepšej praxe, metód a stratégií;
b)
zvyšovanie povedomia o zodpovednosti a dôležitej úlohe médií a občianskej spoločnosti pri označovaní dopytu ako jedného zo zdrojov spôsobujúceho obchodovanie s ľuďmi;
c)
cielené informačné kampane zahŕňajúce, podľa potreby, okrem iného, verejné úrady a tvorcov politík;
d)
preventívne opatrenia vrátane vzdelávacích programov pre chlapcov a dievčatá počas ich vzdelávania, ktoré zdôrazňujú neprijateľnú povahu diskriminácie založenej na pohlaví a jej škodlivé následky, dôležitosť rovnosti pohlaví a dôstojnosti a integrity každej osoby.
Článok 7
Opatrenia na hraniciach
(1)
Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky vo vzťahu k voľnému pohybu osôb, zmluvné strany v čo najvyššej možnej miere posilnia také hraničné kontroly, ktoré môžu byť potrebné na predchádzanie a odhaľovanie obchodovania s ľuďmi.
(2)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné primerané opatrenia na predchádzanie v čo najvyššej možnej miere tomu, aby dopravné prostriedky spravované komerčnými dopravcami boli používané pri páchaní trestných činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom.
(3)
Podľa potreby a bez toho, aby boli dotknuté aplikovateľné medzinárodné dohovory, tieto opatrenia zahŕňajú zavedenie povinnosti pre komerčných dopravcov vrátane všetkých dopravných spoločností alebo majiteľa, alebo prevádzkovateľa všetkých dopravných prostriedkov presvedčiť sa, že všetci cestujúci vlastnia cestovné doklady požadované na vstup do prijímajúceho štátu.
(4)
Každá zmluvná strana prijme potrebné opatrenia, v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom, na ustanovenie sankcií v prípadoch porušenia povinnosti uvedenej v odseku 3 tohto článku.
(5)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia, v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom, potrebné na zamietnutie vstupu alebo odobratie víz osobám zapojeným do páchania trestných činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom.
(6)
Zmluvné strany posilnia spoluprácu medzi orgánmi hraničnej kontroly, a to, okrem iného, zavedením a udržiavaním priamych komunikačných kanálov.
Článok 8
Bezpečnosť a kontrola dokladov
Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na:
a)
zabezpečenie, že ňou vydané cestovné doklady alebo doklady totožnosti sú takej kvality, že nemôžu byť ľahko zneužité a nemôžu byť ľahko sfalšované alebo nezákonne pozmenené, kopírované alebo vydané, a
b)
zabezpečenie integrity a bezpečnosti cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti vydaných zmluvnou stranou alebo v mene zmluvnej strany a predchádzanie ich nezákonnému vyhotovovaniu a vydávaniu.
Článok 9
Správnosť a platnosť dokladov
Na žiadosť inej zmluvnej strany zmluvná strana, v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom, v primeranom čase overí správnosť a platnosť vydaných cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti, alebo dokladov, o ktorých je predpoklad, že boli vydané v jej mene, a podozrivých z toho, že boli použité na obchodovanie s ľuďmi.
III. ČASŤ
OPATRENIA NA OCHRANU A PODPORU PRÁV OBETÍ ZABEZPEČUJÚCICH ROVNOSŤ POHLAVÍ
Článok 10
Identifikácia obetí
(1)
Každá zmluvná strana poskytne svojim príslušným orgánom osoby, ktoré sú vyškolené a kvalifikované na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi, na identifikovanie obetí a pomoc obetiam vrátane detí a zabezpečí, že rozličné orgány spolupracujú vzájomne, ako aj s príslušnými podpornými organizáciami, aby obete mohli byť identifikované pri postupe plne zohľadňujúcom osobitnú situáciu žien a detí, ktoré sú obeťami a, v primeraných prípadoch, aby im mohli byť vydané povolenia na pobyt podľa podmienok ustanovených v článku 14 tohto dohovoru.
(2)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na identifikáciu obetí v spolupráci s inými zmluvnými stranami a príslušnými podpornými organizáciami. Každá zmluvná strana zabezpečí, že ak majú príslušné orgány dôvod domnievať sa, že osoba bola obeťou obchodovania s ľuďmi, táto osoba nebude vyhostená z jej územia, pokiaľ príslušné orgány neukončili identifikačný postup obete trestného činu ustanoveného v článku 18 tohto dohovoru, a podobne zabezpečí, že takejto osobe bude poskytnutá pomoc ustanovená v článku 12 ods. 1 a 2.
(3)
Ak vek obete nie je jasný a je dôvod domnievať sa, že obeťou je dieťa, obeť sa považuje za dieťa a sú jej priznané špeciálne ochranné opatrenia počas overovania jej veku.
(4)
Hneď ako je dieťa bez sprievodu identifikované ako obeť, každá zmluvná strana:
a)
ustanoví zastupovanie dieťaťa prostredníctvom opatrovníka, organizácie alebo orgánu, ktorí konajú v najlepšom záujme tohto dieťaťa;
b)
podnikne potrebné kroky na určenie jeho/jej totožnosti a štátnej príslušnosti;
c)
vynaloží úsilie na vyhľadanie jeho/jej rodiny, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.
Článok 11
Ochrana súkromia
(1)
Každá zmluvná strana chráni súkromie a totožnosť obetí. Osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sa uchovávajú a používajú v súlade s podmienkami ustanovenými Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108).
(2)
Každá zmluvná strana prijme opatrenia na zabezpečenie najmä toho, že totožnosť alebo podrobnosti umožňujúce identifikáciu detskej obete obchodovania nie sú verejne známe prostredníctvom médií alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, okrem výnimočných okolností, na účely uľahčenia nájdenia rodinných príslušníkov alebo podobného zaistenia blaha a ochrany dieťaťa.
(3)
Každá zmluvná strana zváži prijatie opatrení v súlade s článkom 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd v zmysle výkladu Európskeho súdu pre ľudské práva zameraných na podporu médií, aby chránili súkromie a totožnosť obetí prostredníctvom autoregulácie alebo prostredníctvom regulačných alebo koregulačných opatrení.
Článok 12
Pomoc obetiam
(1)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na pomoc obetiam pri ich fyzickom, psychologickom a spoločenskom zotavení. Táto pomoc zahŕňa prinajmenšom:
a)
životnú úroveň vhodnú na zabezpečenie ich existencie prostredníctvom opatrení, ako sú: primerané a bezpečné ubytovanie, psychologická a materiálna pomoc;
b)
prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti;
c)
prekladateľské a tlmočnícke služby, ak sú potrebné;
d)
poradenstvo a informácie, najmä pokiaľ ide o ich práva a služby využiteľné pre nich, v jazyku, ktorému rozumejú;
e)
pomoc pri tom, aby ich práva a záujmy boli uplatnené a zohľadnené v príslušnom štádiu trestného konania proti páchateľom;
f)
prístup k vzdelaniu pre deti.
(2)
Každá zmluvná strana primerane zohľadní potreby bezpečnosti a ochrany obetí.
(3)
Okrem toho každá zmluvná strana poskytne potrebnú zdravotnú alebo inú pomoc obetiam, ktoré sa legálne zdržiavajú na jej území a nemajú dostatočné zdroje a takúto pomoc potrebujú.
(4)
Každá zmluvná strana prijme pravidlá, na základe ktorých sú obete legálne sa zdržiavajúce na jej území oprávnené mať prístup na pracovný trh, na odborné školenie a vzdelávanie.
(5)
Každá zmluvná strana prijme opatrenia, podľa potreby a podľa podmienok ustanovených jej vnútroštátnym právnym poriadkom, na spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, inými príslušnými organizáciami alebo inými prvkami občianskej spoločnosti aktívnymi pri pomoci obetiam.
(6)
Každá zmluvná strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, že pomoc obeti nie je podmienená jej ochotou vypovedať ako svedok.
(7)
Na vykonávanie ustanovení tohto článku každá zmluvná strana zabezpečí, že služby sú poskytované na konsenzuálnom a informovanom základe pri náležitom zohľadnení špeciálnych potrieb osôb v ohrozenom postavení a práv dieťaťa v podmienkach bývania, vzdelávania a primeranej zdravotnej starostlivosti.
Článok 13
Lehota na zotavenie a reflexiu
(1)
Každá zmluvná strana ustanoví vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku lehotu na zotavenie v rozsahu najmenej 30 dní, pokiaľ existujú dôvody domnievať sa, že dotknutá osoba je obeťou. Táto lehota má byť dostačujúca na zotavenie sa a vymanenie sa z vplyvu páchateľov a/alebo na prijatie informovaného rozhodnutia o spolupráci s príslušnými orgánmi. Počas tejto lehoty nie je možné vydať rozhodnutie o jej vyhostení. Toto ustanovenie nemá vplyv na činnosti vykonávané príslušnými orgánmi vo všetkých fázach príslušného vnútroštátneho konania, a najmä pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní príslušných trestných činov. Počas tejto lehoty povolia zmluvné strany dotknutým osobám ostať na ich území.
(2)
Počas tejto lehoty majú osoby uvedené v odseku 1 tohto článku nárok na opatrenia uvedené v článku 12 ods. 1 a 2.
(3)
Zmluvné strany nie sú povinné dodržiavať túto lehotu, ak tomu bráni verejný záujem alebo ak sa zistí, že postavenie obete bolo nesprávne určené.
Článok 14
Povolenie na pobyt
(1)
Každá zmluvná strana vydá obnoviteľné povolenie na pobyt obetiam v jednej alebo druhej z týchto situácií alebo v oboch:
a)
príslušný orgán sa domnieva, že ich pobyt je potrebný z dôvodu ich osobnej situácie;
b)
príslušný orgán sa domnieva, že ich pobyt je potrebný na účely ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní.
(2)
Povolenie na pobyt pre detské obete, pokiaľ sa podľa právneho poriadku vyžaduje, sa vydáva v súlade s najlepším záujmom dieťaťa a podľa potreby je za tých istých podmienok obnoviteľné.
(3)
Neobnovenie alebo zrušenie povolenia na pobyt je predmetom podmienok ustanovených vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany.
(4)
Ak obeť predloží žiadosť o iný druh povolenia na pobyt, dotknutá zmluvná strana vezme do úvahy, že táto osoba má alebo mala povolenie na pobyt v súlade s odsekom 1.
(5)
So zreteľom na záväzky zmluvných strán, na ktoré sa odvoláva článok 40 tohto dohovoru, každá zmluvná strana zabezpečuje, že udelenie povolenia podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na právo žiadať a využívať azyl.
Článok 15
Odškodnenie a právny nárok
(1)
Každá zmluvná strana zabezpečuje, že obete majú prístup od prvého kontaktu s príslušnými orgánmi k informáciám o príslušných súdnych a administratívnych postupoch v jazyku, ktorému rozumejú.
(2)
Každá zmluvná strana ustanoví vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku právo na právnu pomoc a bezplatnú právnu pomoc pre obete podľa podmienok ustanovených jej vnútroštátnym právnym poriadkom.
(3)
Každá zmluvná strana ustanoví vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku právo obetí na odškodnenie od páchateľov.
(4)
Každá zmluvná strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie odškodnenia obetí v súlade s podmienkami podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku, napríklad prostredníctvom založenia fondu na odškodnenie obetí alebo opatrení alebo programov zameraných na sociálnu pomoc a sociálnu integráciu obetí, ktoré môžu byť financované prostriedkami vyplývajúcimi z uplatňovania opatrení ustanovených v článku 23.
Článok 16
Repatriácia a navrátenie obetí
(1)
Zmluvná strana, ktorej obeť je jej štátnym občanom alebo v ktorej má táto osoba v čase vstupu na územie prijímajúcej strany právo na trvalý pobyt, uľahčí a prijme jej návrat bez nenáležitého alebo neodôvodneného zdržania s ohľadom na jej práva, bezpečnosť a dôstojnosť.
(2)
V prípade, že zmluvná strana vráti obeť inému štátu, takýto návrat sa vykoná s náležitým ohľadom na práva, bezpečnosť a dôstojnosť tejto osoby a na stav všetkých právnych postupov spojených so skutočnosťou, že osoba je obeťou, a vykoná sa prednostne dobrovoľne.
(3)
Požiadaná zmluvná strana na žiadosť prijímajúcej zmluvnej strany overí, či osoba je jej štátnym občanom alebo má právo na trvalý pobyt na jej území v čase vstupu na územie prijímajúcej zmluvnej strany.
(4)
Aby sa uľahčil návrat obete, ktorá je bez riadnej dokumentácie, zmluvná strana, ktorej je osoba štátnym občanom alebo v ktorej má v čase vstupu na územie prijímajúcej zmluvnej strany právo na trvalý pobyt, súhlasí na žiadosť prijímajúcej zmluvnej strany s vydaním takých cestovných dokladov alebo iného povolenia, ktoré môže byť potrebné pre osobu, aby mohla cestovať a opätovne vstúpiť na jej územie.
(5)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na zavedenie programov repatriácie, zahŕňajúc príslušné národné alebo medzinárodné inštitúcie a mimovládne organizácie. Tieto programy majú za cieľ zabraňovať tomu, aby sa osoba opätovne stala obeťou. Každá zmluvná strana vyvíja úsilie na reintegráciu obetí do spoločnosti štátu návratu vrátane reintegrácie do vzdelávacieho systému a na pracovný trh, najmä prostredníctvom získania a zlepšovania ich odborných znalostí. So zreteľom na deti tieto programy by mali zahŕňať využitie práva na vzdelanie a opatrenia na zabezpečenie primeranej starostlivosti alebo prijatia rodinou alebo príslušnými zariadeniami starostlivosti.
(6)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na to, aby obetiam bol umožnený prístup ku kontaktným informáciám štruktúr, ktoré im môžu pomôcť v krajine, kam sa vrátili alebo repatriovali, ako sú orgány činné v trestnom konaní, mimovládne organizácie, právnické kancelárie schopné poskytnúť poradenstvo a agentúry sociálnej starostlivosti, a to podľa potreby v spolupráci s ktoroukoľvek dotknutou zmluvnou stranou.
(7)
Detské obete sa do štátu nevracajú, ak je náznak, po vyhodnotení rizík a bezpečnosti, že takýto návrat by nebol v najlepšom záujme dieťaťa.
Článok 17
Rovnosť pohlaví
Každá zmluvná strana sa pri uplatňovaní opatrení uvedených v tejto kapitole zameriava na podporu rovnosti pohlaví, uplatňuje ju pri rozvoji, vykonávaní a hodnotení opatrení.
IV. ČASŤ
TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ
Článok 18
Trestnosť obchodovania s ľuďmi
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na ustanovenie konania uvedeného v článku 4 tohto dohovoru za trestný čin, ak je spáchaný úmyselne.
Článok 19
Trestnosť využívania služieb obete
Každá zmluvná strana zváži prijatie takých legislatívnych a iných opatrení, ktoré sú nevyhnutné na ustanovenie využívania služieb, ktorých predmetom je vykorisťovanie, ako je to ustanovené v článku 4 písm. a) tohto dohovoru, s vedomím, že osoba je obeťou obchodovania s ľuďmi, za trestný čin podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku.
Článok 20
Trestnosť činov spojených s cestovnými dokladmi alebo dokladmi totožnosti
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na ustanovenie týchto konaní za trestné činy, ak sú spáchané úmyselne a na účely umožnenia obchodovania s ľuďmi:
a)
falšovanie cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti;
b)
zaobstaranie alebo poskytnutie takéhoto dokladu;
c)
zadržiavanie, odstránenie, ukrývanie, poškodenie alebo zničenie cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti inej osoby.
Článok 21
Pokus a napomáhanie
(1)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na ustanovenie napomáhania pri páchaní akéhokoľvek trestného činu ustanoveného v súlade s článkom 18 a s článkom 20 tohto dohovoru za trestný čin.
(2)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na ustanovenie pokusu trestných činov, za predpokladu, že sú spáchané úmyselne v súlade s článkom 18 a s článkom 20 písm. a) tohto dohovoru, za trestné činy.
Článok 22
Zodpovednosť právnických osôb
(1)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na ustanovenie zodpovednosti právnických osôb za trestné činy ustanovené v súlade s týmto dohovorom, spáchané vo svoj prospech akoukoľvek fyzickou osobou konajúcou buď vo vlastnom mene, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorá má vedúce postavenie v rámci právnickej osoby, založenej na:
a)
právomoci zastupovať právnickú osobu;
b)
právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby;
c)
právomoci vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
(2)
Okrem prípadov už ustanovených v odseku 1 každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie zodpovednosti právnických osôb, ak nedostatok dohľadu alebo kontroly zo strany fyzickej osoby podľa odseku 1 umožní spáchanie trestného činu ustanoveného v súlade s týmto dohovorom v prospech takejto právnickej osoby fyzickou osobou konajúcou v jej mene.
(3)
Podľa právnych zásad zmluvnej strany zodpovednosť právnickej osoby môže byť trestnoprávna, občianskoprávna alebo administratívnoprávna.
(4)
Táto zodpovednosť nemá vplyv na trestnú zodpovednosť fyzických osôb, ktoré spáchali trestný čin.
Článok 23
Sankcie a opatrenia
(1)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby trestné činy ustanovené v súlade s článkami 18 až 21 boli potrestané účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami. Pri trestných činoch ustanovených v súlade s článkom 18, ak sú spáchané fyzickými osobami, zahŕňajú tieto sankcie tresty vrátane trestu odňatia slobody, ktoré môžu viesť k extradícii.
(2)
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby právnické osoby zodpovedné v súlade s článkom 22 podliehali účinným, primeraným a odradzujúcim trestným alebo netrestným sankciám alebo opatreniam vrátane peňažných trestov.
(3)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na umožnenie konfiškácie alebo iného zabavenia prostriedkov a príjmov z trestných činov ustanovených v súlade s článkom 18 a článkom 20 písm. a) tohto dohovoru alebo majetku, ktorého hodnota zodpovedá týmto príjmom.
(4)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na umožnenie dočasného alebo trvalého uzavretia akéhokoľvek zariadenia, ktoré bolo využívané na obchodovanie s ľuďmi, bez toho, aby boli dotknuté práva tretích strán konajúcich v dobrej viere, alebo na zabránenie páchateľovi dočasne alebo trvalo vykonávať činnosť, na základe ktorej bol spáchaný trestný čin.
Článok 24
Priťažujúce okolnosti
Každá zmluvná strana zabezpečí, že nasledujúce okolnosti sa pri určovaní trestu za trestné činy ustanovené v súlade s článkom 18 tohto dohovoru považujú za priťažujúce:
a)
trestný čin úmyselne alebo z vedomej nedbanlivosti ohrozil život obete;
b)
trestný čin bol spáchaný proti dieťaťu;
c)
trestný čin bol spáchaný verejným činiteľom pri výkone svojej právomoci;
d)
trestný čin bol spáchaný zločineckou skupinou.
Článok 25
Predchádzajúce odsúdenia
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia ustanovujúce možnosť zohľadniť pri určovaní trestu konečné rozsudky vynesené inou zmluvnou stranou vo vzťahu k trestným činom ustanoveným v súlade s týmto dohovorom.
Článok 26
Ustanovenie o netrestnosti
Každá zmluvná strana v súlade so základnými zásadami svojho právneho poriadku ustanoví možnosť neukladania trestov obetiam za ich zapojenie do nezákonnej činnosti v miere, v ktorej k tomu boli prinútené.
V. ČASŤ
VYŠETROVANIE, OBŽALOBA A PROCESNÉ PRÁVO
Článok 27
Žiadosti ex parte a ex officio
(1)
Každá zmluvná strana zabezpečí, že vyšetrovanie alebo obžaloba z trestných činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom nie sú závislé od výpovede alebo trestného oznámenia podaného obeťou, prinajmenšom ak bol trestný čin spáchaný úplne alebo čiastočne na jej území.
(2)
Každá zmluvná strana zabezpečí, že obeť trestného činu môže podať trestné oznámenie u príslušných orgánov štátu pobytu, ak bol trestný čin spáchaný na území zmluvnej strany inej ako tej, kde má pobyt. Príslušný orgán, ktorému bolo trestné oznámenie podané, pokiaľ nemá v tejto veci právomoc, bezodkladne odovzdá vec príslušnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej bol trestný čin spáchaný. Trestné oznámenie sa prejednáva v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej bol trestný čin spáchaný.
(3)
Každá zmluvná strana zabezpečí prostredníctvom legislatívnych alebo iných opatrení, v súlade s podmienkami ustanovenými jej vnútroštátnym právnym poriadkom, aby všetky zoskupenia, nadácie, združenia alebo mimovládne organizácie, ktoré sa zameriavajú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi alebo ochranu ľudských práv, mohli počas konania o trestnom čine ustanovenom v súlade s článkom 18 tohto dohovoru obeti pomáhať a/alebo ju s jej súhlasom podporovať.
Článok 28
Ochrana obetí, svedkov a spolupracovníkov so súdnymi orgánmi
(1)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na poskytnutie účinnej a primeranej ochrany pred možnou odplatou alebo zastrašovaním najmä počas a po vyšetrovaní a obžalovaní páchateľov pre:
a)
obete;
b)
podľa potreby, tých, ktorí oznámia trestné činy ustanovené v súlade s článkom 18 tohto dohovoru alebo inak spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní;
c)
svedkov, ktorí vypovedajú o trestných činoch ustanovených v súlade s článkom 18 tohto dohovoru;
d)
pokiaľ je to nutné, členov rodiny osôb uvedených v písmenách a) a c).
(2)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na zabezpečenie a poskytnutie rôznych druhov ochrany. Uvedené môže zahŕňať fyzickú ochranu, presťahovanie, zmenu identity a pomoc pri získavaní práce.
(3)
Obeti, ktorá je dieťaťom, sa poskytujú špeciálne ochranné opatrenia pri zohľadnení najlepšieho záujmu dieťaťa.
(4)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné, pokiaľ je to nutné, na poskytnutie primeranej ochrany pred možnou odplatou alebo zastrašovaním, najmä počas a po vyšetrovaní a trestnom stíhaní páchateľov, pre členov zoskupenia, nadácie, združenia alebo mimovládnej organizácie, ktoré vykonávajú činnosti ustanovené v článku 27 ods. 3.
(5)
Každá zmluvná strana zváži pristúpenie k dohodám alebo dojednaniam s inými štátmi na účely vykonávania tohto článku.
Článok 29
Špecializované a koordinačné orgány
(1)
Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby osoby alebo orgány boli špecializované na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochranu obetí. Tieto osoby alebo orgány majú v súlade so základnými zásadami právneho poriadku zmluvnej strany potrebnú nezávislosť na efektívny a nezávislý výkon svojich úloh. Tieto osoby alebo zamestnanci týchto orgánov majú na výkon týchto úloh primerané vzdelanie a finančné zdroje.
(2)
Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie koordinácie politík a akcií ministerstiev a ostatných verejných úradov proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom založenia koordinačných orgánov, ak je to potrebné.
(3)
Každá zmluvná strana zabezpečuje alebo posilňuje vzdelávanie príslušných pracovníkov o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi vrátane školenia o ľudských právach. Školenia môžu byť špecifické pre jednotlivé orgány a podľa potreby sa zameriavajú na: metódy používané pri prevencii obchodovania s ľuďmi, trestnom stíhaní obchodníkov s ľuďmi a ochrane práv obetí vrátane ochrany obetí pred obchodníkmi s ľuďmi.
(4)
Každá zmluvná strana zváži vymenovanie národných spravodajcov alebo iných mechanizmov pre monitorovanie činnosti štátnych inštitúcií proti obchodovaniu s ľuďmi a realizáciu národných legislatívnych požiadaviek.
Článok 30
Súdne konanie
V súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä s článkom 6, každá zmluvná strana prijme legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na to, aby počas súdneho konania bola zabezpečená:
a)
ochrana súkromia obetí a, podľa potreby, ich totožnosti;
b)
bezpečnosť obetí a ich ochrana pred zastrašovaním
v súlade s podmienkami podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku a v prípade detských obetí špeciálna starostlivosť o potreby detí a zabezpečenie ich práva na špeciálne ochranné opatrenia.
Článok 31
Jurisdikcia
(1)
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na ustanovenie jurisdikcie pre všetky trestné činy ustanovené v súlade s týmto dohovorom, keď je trestný čin spáchaný:
a)
na jej území alebo
b)
na palube lode plávajúcej pod vlajkou tejto zmluvnej strany, alebo
c)
na palube lietadla registrovaného podľa zákonov tejto zmluvnej strany, alebo
d)
jedným z jej občanov alebo osobou bez štátneho občianstva, ktorý má obvyklé bydlisko na jej území, ak je trestný čin trestný podľa práva štátu, kde bol spáchaný, alebo ak je trestný čin spáchaný mimo územnej jurisdikcie ktoréhokoľvek štátu;
e)
proti jednému z jeho štátnych príslušníkov.
(2)
Každá zmluvná strana môže v čase podpisu alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe, prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy, vyhlásiť, že si vyhradzuje právo neuplatňovať alebo uplatňovať iba v špecifických prípadoch alebo podmienkach jurisdikčné pravidlá ustanovené v odseku 1 písm. d) a e) tohto článku alebo akúkoľvek ich časť.
(3)
Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie jurisdikcie pre trestné činy ustanovené v tomto dohovore v prípadoch, ak sa údajný páchateľ nachádza na jej území a tá ho na základe žiadosti o extradíciu inej zmluvnej strane nevydá, a to výlučne z dôvodu štátneho občianstva páchateľa.
(4)
Ak si viac ako jedna zmluvná strana nárokuje jurisdikciu pre trestný čin ustanovený v súlade s týmto dohovorom, zainteresované zmluvné strany, podľa potreby, vykonajú konzultácie s cieľom určiť najprimeranejšiu jurisdikciu pre trestné stíhanie.
(5)
Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné zásady medzinárodného práva, tento dohovor nevylučuje trestnú jurisdikciu vykonávanú zmluvnou stranou v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
VI. ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU
Článok 32
Všeobecné zásady a opatrenia pre medzinárodnú spoluprácu
Zmluvné strany navzájom spolupracujú v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a prostredníctvom uplatňovania príslušných platných medzinárodných a regionálnych nástrojov, dojednaní dohodnutých na základe jednotnej alebo recipročnej legislatívy a vnútroštátnych právnych predpisov, v najširšej možnej miere, na účely:
– predchádzania a boja proti obchodovaniu s ľuďmi;
– ochrany a poskytovania pomoci obetiam;
– vyšetrovania alebo konania týkajúceho sa trestných činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom.
Článok 33
Opatrenia vzťahujúce sa na ohrozené alebo nezvestné osoby
(1)
Ak zmluvná strana na základe informácií, ktoré má k dispozícii, má dôvod domnievať sa, že život, sloboda alebo fyzická integrita osoby podľa článku 28 ods. 1 je na území inej zmluvnej strany v bezprostrednom nebezpečenstve, zmluvná strana, ktorá disponuje informáciami, v takomto núdzovom prípade bezodkladne poskytne tejto zmluvnej strane informácie, aby mohla prijať primerané ochranné opatrenia.
(2)
Zmluvné strany tohto dohovoru môžu zvážiť posilnenie spolupráce pri pátraní po nezvestných osobách, najmä nezvestných deťoch, ak sa na základe dostupných informácií domnievajú, že dieťa je obeťou obchodovania s ľuďmi. Na tento účel môžu zmluvné strany vzájomne uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne zmluvy.
Článok 34
Informácie
(1)
Požiadaná zmluvná strana ihneď informuje žiadajúcu zmluvnú stranu o konečnom výsledku akcie podniknutej podľa tejto časti. Požiadaná zmluvná strana taktiež informuje žiadajúcu zmluvnú stranu o všetkých okolnostiach, ktoré znemožňujú vykonanie plánovanej akcie alebo ju pravdepodobne značne oneskoria.
(2)
Zmluvná strana môže podľa svojho vnútroštátneho právneho poriadku poskytnúť bez predchádzajúcej žiadosti inej zmluvnej strane informácie získané v rámci jej vlastného vyšetrovania, pokiaľ poskytnutie takýchto informácií môže prijímajúcej zmluvnej strane pomôcť začať alebo vykonať vyšetrovanie alebo trestné konanie týkajúce sa trestných činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom alebo môže viesť k žiadosti o spoluprácu podľa tejto časti.
(3)
Pred poskytnutím takýchto informácií môže poskytujúca zmluvná strana požiadať, aby boli tieto informácie považované za dôverné alebo použité podľa určených podmienok. Ak prijímajúca zmluvná strana nie je schopná takejto žiadosti vyhovieť, oznámi to poskytujúcej zmluvnej strane, ktorá následne určí, či informácie napriek tomu budú poskytnuté. Ak prijímajúca zmluvná strana prijme informácie podľa určených podmienok, je nimi viazaná.
(4)
Všetky požadované informácie týkajúce sa článkov 13, 14 a 16 potrebné na poskytnutie práv udelených týmito článkami sa poskytnú na žiadosť dotknutej zmluvnej strany bezodkladne s náležitým dodržaním článku 11 tohto dohovoru.
Článok 35
Spolupráca s občianskou spoločnosťou
Každá zmluvná strana podporí štátne orgány a verejných činiteľov, aby spolupracovali s mimovládnymi organizáciami, ostatnými príslušnými organizáciami a členmi občianskej spoločnosti pri zakladaní strategických partnerstiev s cieľom dosiahnuť účel tohto dohovoru.
VII. ČASŤ
MONITOROVACÍ MECHANIZMUS
Článok 36
Skupina expertov pre akcie proti obchodovaniu s ľuďmi
(1)
Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ďalej len „GRETA“) monitoruje vykonávanie tohto dohovoru stranami.
(2)
GRETA je zložená z minimálne 10 členov a maximálne z 15 členov pri zohľadnení vyváženosti pohlaví a zemepisnej vyváženosti, ako aj multidisciplinárnej expertízy. Sú volení výborom strán na funkčné obdobie 4 rokov, s možnosťou zvolenia najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach a sú vyberaní spomedzi štátnych občanov štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru.
(3)
Zvolenie členov GRETA je založené na týchto zásadách:
a)
sú vyberaní spomedzi osôb s vysokým morálnym charakterom, známych pre ich uznávané schopnosti v oblasti ľudských práv, pomoci a ochrane obetiam a akcii proti obchodovaniu s ľuďmi alebo ktoré majú skúsenosti v oblastiach upravených týmto dohovorom;
b)
zasadajú a sú nezávislí a nestranní pri výkone ich funkcií a sú schopní vykonávať povinnosti efektívne;
c)
žiadny štát nemôže mať v GRETA dvoch členov;
d)
mali by zastupovať hlavné právne systémy.
(4)
Postup pre zvolenie členov GRETA je určený v prvom roku po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru výborom ministrov po porade so stranami dohovoru a po získaní ich jednohlasného súhlasu. GRETA prijme vlastný rokovací poriadok.
Článok 37
Výbor zmluvných strán
(1)
Výbor zmluvných strán je zložený zo zástupcov vo Výbore ministrov Rady Európy členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a zástupcov zmluvných strán dohovoru, ktorí nie sú členmi Rady Európy.
(2)
Výbor zmluvných strán zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutie sa uskutoční v prvom roku po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru na účely zvoliť členov GRETA. Následne sa schádza kedykoľvek, ak o to požiada tretina zmluvných strán, predseda GRETA alebo generálny tajomník.
(3)
Výbor zmluvných strán prijme svoj rokovací poriadok.
Článok 38
Postup
(1)
Hodnotiaci postup sa týka zmluvných strán dohovoru a je rozdelený do kôl, dĺžku ktorých určuje GRETA. Na začiatku každého kola sa vyberú špecifické ustanovenia, na ktorých sa zakladá hodnotiaci postup.
(2)
GRETA určí najvhodnejšie spôsoby na vykonanie tohto hodnotenia. GRETA môže najmä prijať dotazník pre každé hodnotenie, ktorý môže slúžiť ako základ na hodnotenie vykonávania tohto dohovoru zmluvnými stranami. Tento dotazník je adresovaný všetkým zmluvným stranám. Zmluvné strany odpovedajú na tento dotazník, ako aj na ostatné žiadosti o informácie od GRETA.
(3)
GRETA môže požadovať informácie od občianskej spoločnosti.
(4)
GRETA môže doplnkovo organizovať v spolupráci s národnými orgánmi a „kontaktnou osobou“ vymenovanou národnými orgánmi, a ak je to potrebné, s pomocou nezávislých národných expertov návštevy štátov. Počas týchto návštev môžu GRETA pomáhať špecialisti na jednotlivé oblasti.
(5)
GRETA pripraví návrh správy obsahujúci analýzu vykonávania ustanovení, na ktorých je hodnotenie založené, ako aj návrhy týkajúce sa spôsobu, ktorým môže dotknutá zmluvná strana riešiť zistené problémy. Návrh správy sa predloží na pripomienky zmluvnej strane, ktorá je predmetom hodnotenia. Jej pripomienky berie GRETA do úvahy pri vypracovaní správy.
(6)
Na základe toho GRETA prijme svoju správu a závery týkajúce sa opatrení prijatých dotknutou zmluvnou stranou na vykonávanie ustanovení tohto dohovoru. Táto správa a závery sa zasielajú dotknutej zmluvnej strane a Výboru zmluvných strán. Správa a závery GRETA sa po ich prijatí zverejňujú spoločne s prípadnými pripomienkami dotknutej zmluvnej strany.
(7)
Bez toho, aby bol dotknutý postup uvedený v odsekoch 1 až 6 tohto článku, Výbor zmluvných strán môže na základe správy a záverov GRETA prijať odporúčania adresované tejto zmluvnej strane a) týkajúce sa opatrení, ktoré sa prijmú na vykonanie záverov GRETA, ak je to potrebné na stanovenie dátumu na podávanie informácií o ich vykonávaní, a b) s cieľom podporovať spoluprácu s touto zmluvnou stranou na správne vykonávanie tohto dohovoru.
VIII.ČASŤ
VZŤAH K OSTATNÝM MEDZINÁRODNÝM DOKUMENTOM
Článok 39
Vzťah k Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúcemu Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
Tento dohovor nemá vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a má za cieľ zvýšiť ním poskytovanú ochranu a rozvinúť v ňom obsiahnuté štandardy.
Článok 40
Vzťah k ostatným medzinárodným dokumentom
(1)
Tento dohovor nemá vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných medzinárodných dokumentov, ktorých zmluvnými stranami sú zmluvné strany tohto dohovoru alebo sa nimi v budúcnosti stanú a ktoré obsahujú ustanovenia o záležitostiach spravovaných týmto dohovorom a ktoré zabezpečujú pre obete obchodovania vyššiu ochranu a pomoc.
(2)
Zmluvné strany dohovoru môžu na účely doplnenia alebo posilnenia jeho ustanovení alebo uľahčenia uplatňovania v ňom obsiahnutých zásad vzájomne uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody o záležitostiach súvisiacich s týmto dohovorom.
(3)
Bez toho, aby bol dotknutý cieľ a účel tohto dohovoru, a bez toho, aby bolo dotknuté jeho plné uplatňovanie inými stranami, zmluvné strany, ktoré sú členmi Európskej únie, uplatňujú v ich vzájomných vzťahoch pravidlá Spoločenstva a Európskej únie, pokiaľ existujú pravidlá Spoločenstva a Európskej únie riadiace osobitný dotknutý predmet a sú platné v špecifických prípadoch.
(4)
Nič v tomto dohovore neovplyvňuje práva, povinnosti a zodpovednosť štátov a jednotlivcov podľa medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, a najmä, podľa potreby, podľa Dohovoru z roku 1951 a Protokolu z roku 1967 týkajúceho sa právneho postavenia utečencov, a zásadu núteného navrátenia utečencov v ňom obsiahnutú.
IX. ČASŤ
ZMENA A DOPLNENIE DOHOVORU
Článok 41
Zmena a doplnenie
(1)
Každý návrh na zmenu a doplnenie tohto dohovoru prednesený zmluvnou stranou sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho predloží členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, každému štátu, ktorý je zmluvnou stranou, Európskemu spoločenstvu, každému štátu prizvanému na podpis dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 42 a každému štátu prizvanému k pristúpeniu k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 43.
(2)
Každá zmena a doplnenie navrhnuté stranou sa oznámi GRETA, ktorá predloží svoje stanovisko k navrhnutej zmene a doplneniu Výboru ministrov.
(3)
Výbor ministrov zváži navrhnutú zmenu a doplnenie a stanovisko predložené GRETA a po porade zmluvných strán tohto dohovoru a po prijatí ich jednohlasného súhlasu môže prijať zmenu a doplnenie.
(4)
Text každej zmeny a doplnenia prijatý Výborom ministrov v súlade s odsekom 3 tohto článku sa predloží zmluvným stranám na schválenie.
(5)
Každá zmena a doplnenie prijaté v súlade s odsekom 3 tohto článku nadobudne platnosť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca po dátume, keď všetky strany informovali generálneho tajomníka, že ju prijali.
X. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 42
Podpis a nadobudnutie platnosti
(1)
Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastňovali na jeho vypracovaní, a Európskemu spoločenstvu.
(2)
Tento dohovor je predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.
(3)
Tento dohovor nadobúda platnosť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacov po dátume, keď 10 signatárov vrátane najmenej 8 členských štátov Rady Európy vyjadrilo súhlas byť viazaní dohovorom v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho odseku.
(4)
V súvislosti so všetkými štátmi uvedenými v odseku 1 alebo Európskym spoločenstvom, ktoré následne vyjadria svoj súhlas byť ním viazané, dohovor nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacov po dátume uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.
Článok 43
Prístup k dohovoru
(1)
Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po porade so zmluvnými stranami tohto dohovoru a získaní ich jednomyseľného súhlasu pozvať každý nečlenský štát Rady Európy, ktorý sa nezúčastnil na vypracovaní dohovoru, aby pristúpil k tomuto dohovoru na základe rozhodnutia väčšiny ustanovenej v článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy a na základe jednomyseľného hlasovania zástupcov zmluvných štátov oprávnených byť členom Výboru ministrov.
(2)
Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu dohovor nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacov od uloženia listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 44
Územná pôsobnosť
(1)
Každý štát Európskeho spoločenstva môže v čase podpisu alebo počas uloženia svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe stanoviť územie alebo územia, na ktorom sa dohovor uplatňuje.
(2)
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr na základe vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie uvedené vo vyhlásení, za ktorého medzinárodné vzťahy je zodpovedná alebo v mene ktorého je oprávnená preberať záväzky. V súvislosti s týmto územím nadobudne dohovor platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacoch od dátumu doručenia tohto vyhlásenia generálnemu tajomníkovi.
(3)
Každé vyhlásenie vykonané podľa dvoch predchádzajúcich odsekov sa môže, vo vzťahu ku každému územiu určenému v tomto vyhlásení, zrušiť oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Zrušenie nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacov od dátumu doručenia tohto oznámenia generálnemu tajomníkovi.
Článok 45
Výhrady
Vo vzťahu k žiadnemu ustanoveniu tohto dohovoru nemožno uplatniť žiadne výhrady s výnimkou výhrady k článku 31 ods. 2.
Článok 46
Výpoveď
(1)
Ktorákoľvek zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať prostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
(2)
Táto výpoveď nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.
Článok 47
Oznámenie
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, každému signatárskemu štátu, každému štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, Európskemu spoločenstvu, každému štátu prizvanému podpísať tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 42 a každému štátu prizvanému pristúpiť k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 43:
a)
každý podpis;
b)
uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení;
c)
každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 42 a 43;
d)
každú zmenu a doplnenie, ktoré je schválené v súlade s článkom 41, a dátum, keď táto zmena a doplnenie nadobudne platnosť;
e)
každú výpoveď vykonanú v súlade s ustanoveniami článku 46;
f)
každý iný akt, oznámenie alebo podávanie informácií v súvislosti s týmto dohovorom;
g)
každú výhradu vykonanú podľa článku 45.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané vo Varšave 16. mája 2005, v anglickom a vo francúzskom jazyku, obe znenia rovnako autentické, v jednom exemplári, ktorý bude uložený v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy doručí overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na vypracovaní tohto dohovoru, Európskemu spoločenstvu a každému štátu, ktorý bol prizvaný pristúpiť k tomuto dohovoru.