48/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
zo 4. februára 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z.
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 482/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Tlačivá protokolu o vykonanej technickej kontrole sa archivujú po dobu platnosti technickej kontroly.“.
2.
§ 72 znie:
㤠72
Technologické vybavenie pracoviska kontroly originality
(1)
Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené
a)
kancelárskou, výpočtovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie automatizovaného informačného systému podľa § 76 ods. 1,
b)
počítačom s on-line spojením s počítačom na linke, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a predpísaným schváleným softvérovým vybavením, farebnou tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením,
c)
prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
d)
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie kontrol originality,
e)
trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky chránené pred odcudzením alebo zneužitím,
f)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov,
g)
súpravou na skúšanie magnetickou práškovou metódou,
h)
prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,
i)
mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,
j)
diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel,
k)
sadou ručného náradia,
l)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
(2)
Kontrolná linka pracoviska kontroly originality typu A musí byť vybavená
a)
počítačom s on-line spojením, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a predpísaným schváleným softvérovým vybavením,
b)
meradlom hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,
c)
meradlom miery pnutia a zmeny mikroštruktúry v karosérii; ak je pracovisko s dvoma kontrolnými linkami, postačuje ich vybavenie jedným prístrojom len v prípade, že linky sú od seba vzdialené najviac tri metre a nie sú oddelené stenou,
d)
digitálnym fotoaparátom,
e)
fibroskopom alebo boroskopom (ďalej len „technický endoskop"),
f)
lupou s osvetlením,
g)
prenosnou UV lampou,
h)
montážnou lampou a predlžovacím káblom,
i)
vozíkom na umiestnenie technického zariadenia.
(3)
Pracovisko kontroly originality typu M musí byť vybavené
a)
prenosným počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, farebnou tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením,
b)
napäťovým invertorom,
c)
prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
d)
meradlom miery pnutia a zmeny mikroštruktúry v karosérii,
e)
meradlom hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,
f)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov,
g)
súpravou na skúšanie magnetickou práškovou metódou,
h)
prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,
i)
mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,
j)
digitálnym fotoaparátom,
k)
sadou ručného náradia,
l)
technickým endoskopom,
m)
lupou s osvetlením,
n)
prenosnou UV lampou,
o)
montážnou lampou a predlžovacím káblom,
p)
diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel.
(4)
Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 a 3 sú uvedené v prílohe č. 9.“.
3.
V § 85 odsek 3 znie:
„(3)
Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady:
a)
ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike, osvedčenie o evidencii,
b)
ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované,
3.
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
c)
ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie,
1.
technické osvedčenie vozidla,
2.
doklad o nadobudnutí vozidla, predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu.“.
4.
V § 104 ods. 1 písm. a) sa slová „1. júlom 2007“ nahrádzajú slovami „1. júlom 2008“.
5.
V § 104 ods. 1 písm. b) sa slová „1. januárom 2008“ nahrádzajú slovami „1. januárom 2009.
6.
V § 104 ods. 6 sa slová „1. januárom 2008" nahrádzajú slovami „1. januárom 2009.".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2008.
Ľubomír Vážny v. r.