479/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2008 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
ZÁKON
z 5. novembra 2008
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Verejnými telovýchovnými podujatiami, športovými podujatiami a turistickými podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa tohto zákona rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry1) prístupné verejnosti.
(2)
Turistickými podujatiami sa na účely tohto zákona rozumejú podujatia nad 500 účastníkov, ak sa organizujú na vyznačených turistických chodníkoch a iných na turistiku určených, verejnosti prístupných priestranstvách a ak ide o celodenné alebo viacdenné putovanie cez územie obce alebo cez územie viacerých obcí.
(3)
Podujatie sa považuje za prístupné verejnosti, ak sa koná pre individuálne neurčených účastníkov alebo pre účastníkov na základe registrácie v príslušnej právnickej osobe, ktorá je založená alebo zriadená podľa osobitných predpisov.2)
(4)
Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.3)
(5)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch
a)
ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
b)
škôl a školských zariadení, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia žiaci, študenti a zamestnanci škôl a školských zariadení a ich rodinní príslušníci,
c)
zariadení sociálnych služieb, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia osoby, ktorým sa poskytuje starostlivosť v týchto zariadeniach, zamestnanci a ich rodinní príslušníci,
d)
zariadení športových klubov a telovýchovných jednôt, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia ich zverenci, zamestnanci a ich rodinní príslušníci.
(6)
Podujatie možno začať, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom.
Organizátor podujatia
§ 2
Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba.
§ 3
(1)
Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 je potrebné podať obci najneskôr sedem dní pred konaním podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne.
(3)
Organizátor podujatia v oznámení uvedie
a)
označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla alebo trvalého pobytu,
b)
názov a účel podujatia,
c)
deň, miesto a čas konania podujatia,
d)
predpokladaný počet účastníkov podujatia,
e)
označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku,
f)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia,
g)
názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby, meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, v prípade jej využitia,
h)
opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia,
i)
počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby,
j)
východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje.
(4)
Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.
§ 4
(1)
Organizátor podujatia, ktorý organizuje medzinárodnú súťaž riadenú medzinárodnými športovými organizáciami alebo najvyššiu celoštátnu súťaž dospelých, najmä futbalové podujatie alebo hokejové podujatie, je povinný na vstupenke alebo na informačnom letáku uviesť
a)
povinnosti účastníkov podujatia podľa § 7 ods. 1,
b)
zákazy podľa § 7 ods. 2,
c)
situačný plán štadióna.
(2)
Organizátor podujatia vypracuje organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo na verejných priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a zabezpečí ich zverejnenie.
(3)
Organizátor podujatia podľa odseku 1 je ďalej povinný
a)
zriadiť usporiadateľskú službu, zabezpečiť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny, určiť hlavného usporiadateľa zodpovedného za riadenie činnosti usporiadateľskej služby a spoluprácu s Policajným zborom, obcou, so súkromnou bezpečnostnou službou a s inými orgánmi,4)
b)
zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim patriacim prostredníctvom usporiadateľskej služby alebo ak počet usporiadateľov nie je postačujúci, prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby podľa osobitného predpisu,5)
c)
riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť,
d)
vykonať prehliadku priestorov určených pre účastníkov podujatia bezprostredne pred konaním podujatia, ktoré sa koná na štadióne, a zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c),
e)
umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na podujatie alebo v priestoroch podujatia určených pre účastníkov oznámenie o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, ak ho vydala obec,
f)
zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov6) v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, vrátane toho, aby všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví,
g)
oddeliť od seba skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov a pre organizovaných priaznivcov hosťujúceho súpera vyčleniť samostatné vstupenky a samostatné priestory,
h)
zabezpečiť efektívny systém spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu,
i)
zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach riadených príslušným národným športovým zväzom nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
j)
zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach riadených príslušným národným športovým zväzom, pri ktorých hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku alebo môže byť ohrozené zdravie účastníkov podujatia, nevnášali účastníci podujatia štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov,
k)
prerušiť podujatie alebo skončiť podujatie podľa športových pravidiel v prípade závažného porušenia verejného poriadku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom,
l)
dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, protipožiarne, technické a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov,4)
m)
umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite priestorov a verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná,
n)
požiadať písomne obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku na podujatí, ak je podujatie označené za rizikové, a to najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom, pričom v písomnej žiadosti uvedie údaje podľa § 3 ods. 3 a bezpečnostné opatrenia podľa odseku 2,
o)
zaslať oznámenie podľa § 3 ods. 3 najneskôr 15 dní pred začiatkom podujatia Železničnej polícii, ak je podujatie označené za rizikové a v mieste konania takého podujatia je železničná stanica a je možné sa dopraviť na také podujatie vlakom,
p)
zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele vesty.
(4)
Ak na podujatí hrozí bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami organizátora, organizátor požiada o pomoc obec alebo Policajný zbor. Môže tak urobiť aj vtedy, ak sa účastníci podujatia po skončení podujatia pokojne nerozídu.
§ 5
Usporiadateľ
(1)
Usporiadateľom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu. Osobitná príprava usporiadateľov sa vykonáva podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia alebo iných oprávnených orgánov uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) a l).
(3)
Usporiadateľ musí mať počas podujatia oblečenú reflexnú vestu s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele vesty.
§ 6
Oprávnenia usporiadateľa
Usporiadateľ je oprávnený
a)
presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená,
b)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c),
c)
neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša do priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c), alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok,
d)
neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu8) alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie,9)
e)
upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh podujatia,
f)
dať pokyn účastníkom podujatia na opustenie podujatia, ak po upozornení podľa písmena e) pokračujú v nevhodnom správaní,
g)
vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak neuposlúchli pokyn podľa písmena f).
§ 7
Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia
(1)
Účastník podujatia je povinný
a)
dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, zástupcov obce a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,
b)
zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, zdržať sa požívania drog a iných omamných látok počas podujatia,
c)
strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia,
d)
po skončení podujatia sa pokojne rozísť.
(2)
Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a)
vnášať na podujatie strelnú zbraň,10) pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,
b)
navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok,
c)
vnášať alkoholické nápoje na podujatie, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, a vnášať drogy alebo iné omamné látky na podujatie,
d)
mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval,
e)
používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia riadeného príslušným národným športovým zväzom,
f)
vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie riadené príslušným národným športovým zväzom, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu zdravia účastníkov podujatia.
§ 8
Úlohy obce a Policajného zboru
(1)
Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.
(2)
Ak sa má podujatie konať mimo priestorov, verejných priestranstiev alebo trasy, ktoré sa obvykle používajú na taký účel, môže obec navrhnúť organizátorovi podujatia iné miesto na jeho konanie, než aké sa uvádza v oznámení.
(3)
Obec môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; v prípade ohrozenia života obec zakáže podujatie buď z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného zboru.
(4)
Osoba, ktorú obec písomne poverila v jej mene vykonávať dozor (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní organizátora podujatia na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto zákona môže mať ich neodstránenie.
(5)
Dozorný orgán podľa športových pravidiel podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody.
(6)
Ak je podujatie označené za rizikové, je dozorný orgán povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí.
(7)
Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení organizátorovi podujatia ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť organizátorovi do troch dní.
(8)
Obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor.
(9)
Obec je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze konania podujatia podľa odseku 3 alebo 5.
(10)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.
(11)
Ak na podujatí hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku alebo je ohrozené zdravie účastníkov podujatia, Policajný zbor môže toto podujatie zakázať alebo rozhodnúť o vylúčení účastníka podujatia.
Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
§ 9
(1)
Usporiadanie priestorov a verejných priestranstiev určených na konanie podujatí nesmie podnecovať ich účastníkov k násiliu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov podujatia, účelné rozmiestnenie bezpečnostných prepážok slúžiacich na ich rozdelenie, označenie a uzatvorenie sektorov podujatia. Usporiadanie priestorov a priestranstiev vrátane prístupov na podujatie musí umožňovať zásah poriadkových, policajných, protipožiarnych a zdravotníckych služieb.
(2)
Výber, projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu priestorov a verejných priestranstiev určených na konanie podujatí upravuje osobitný predpis.11)
(3)
Verejné priestranstvá podujatí s kapacitou štadiónov nad 10 000 účastníkov a priestory podujatí s kapacitou nad 4 000 účastníkov musia byť rozdelené na sektory tak, aby nebol možný pohyb účastníkov podujatia medzi týmito sektormi.
(4)
Pri organizovaní podujatí na štadiónoch s kapacitou nad 5 000 účastníkov, na ktorých možno odôvodnene predpokladať rušenie verejného poriadku alebo v iných osobitných prípadoch určených medzinárodnými športovými pravidlami alebo obcou, nie sú povolené pre účastníkov podujatia miesta na státie.
(5)
Na podujatiach, ktoré sa konajú na štadiónoch s kapacitou nad 10 000 účastníkov, musia byť zriadené miesta zdravotníckej pomoci pre každý sektor samostatne, a to výlučne vo vnútornom priestore alebo priestranstve podujatia, spojené s dopravnou komunikáciou mimo podujatia.
(6)
Organizátor podujatia a orgány uvedené v § 4 ods. 3 písm. a) sú oprávnení nariadiť a vykonať uzatvorenie priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, a vykonať dôkladnejšiu kontrolu účastníkov podujatia, ak možno z okolností alebo správania účastníkov podujatia predpokladať narušovanie pokojného priebehu podujatia.
§ 11
(1)
Futbalový zväz a hokejový zväz, ktorý je členom medzinárodnej športovej organizácie, je povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach.
(2)
Informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach obsahuje
a)
evidenciu o fyzických osobách, ktoré porušili zákaz podľa § 7 ods. 2 písm. a) a c),
b)
evidenciu o fyzických osobách, voči ktorým usporiadateľ uplatnil oprávnenie podľa § 6 písm. g), a
c)
evidenciu o fyzických osobách, voči ktorým usporiadateľ uplatnil oprávnenie podľa § 6 písm. d).
(3)
Evidencie podľa odseku 2 obsahujú
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
fotografiu tváre,
e)
čas trvania obmedzenia v rámci probačného dohľadu alebo čas trvania obmedzujúceho opatrenia.
(4)
Údaje do evidencií podľa odseku 2 písm. a) a b) získava organizátor podujatia, ktorý ich bezodkladne odovzdá na spracovanie príslušnému športovému zväzu. Údaje do evidencie podľa odseku 2 písm. c) získava a bezodkladne spracúva príslušný športový zväz. Súdy bezodkladne oznamujú futbalovému zväzu a hokejovému zväzu uloženie probačného dohľadu s obmedzením návštev športových podujatí.
(5)
Pri spracúvaní údajov v informačnom systéme môže príslušný športový zväz alebo organizátor podujatia požiadať o pomoc Policajný zbor.13) Údaje evidované v informačnom systéme o konkrétnej fyzickej osobe sa uchovávajú po dobu piatich rokov od ich uloženia do informačného systému.
(6)
Údaje z informačného systému sa poskytujú na účely konania podľa tohto zákona a osobitných zákonov12) Policajnému zboru, prokuratúre, súdom, obciam, obvodným úradom, Slovenskej informačnej službe, Železničnej polícii a organizátorom alebo iným športovým zväzom, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa tohto zákona.
§ 12
Správne delikty
(1)
Obvodný úrad uloží pokutu obci, ktorá
a)
nezakázala podujatie, na ktorom bolo dôvodné podozrenie, že môže dôjsť k ohrozeniu života, hoci o to písomne požiadal organizátor podujatia alebo Policajný zbor, a to najmenej sedem dní pred uskutočnením podujatia,
b)
nezakázala alebo neprerušila podujatie prostredníctvom dozorného orgánu, na ktorom boli porušované ľudské práva alebo slobody,
c)
nezúčastnila sa prostredníctvom dozorného orgánu na príprave podujatia a na podujatí, ktoré bolo označené za rizikové,
d)
nezakázala predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov na podujatiach, hoci o to požiadal organizátor podujatia alebo Policajný zbor,
e)
neoznámila Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze konania podujatia podľa § 8 ods. 3 alebo 5,
f)
nedoručila právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie a obmedzujúceho opatrenia Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu.
(2)
Obec uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorý ako organizátor podujatia nesplní povinnosť ustanovenú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 až 6 alebo inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(3)
Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 100 000 Sk. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Za správny delikt podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 100 000 Sk. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
§ 13
Priestupky
(1)
Priestupku pri verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach sa dopustí ten, kto
a)
ako organizátor podujatia nesplní povinnosť ustanovenú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 až 6 alebo inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom,
b)
ako usporiadateľ poruší povinnosť podľa § 5 ods. 3,
c)
ako účastník podujatia poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1,
d)
ako účastník podujatia poruší zákaz podľa § 7 ods. 2.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 50 000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk. Obmedzujúce opatrenie najdlhšie na dva roky možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 Sk, pričom pokutu môže uložiť aj dozorný orgán pri výkone dozoru.
(4)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,14) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
(6)
Obec doručí právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie a obmedzujúceho opatrenia Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu.
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky na podujatiach podľa tohto zákona upravuje osobitný predpis.17)
(4)
Pri športových podujatiach sa štátne symboly cudzích štátov používajú v štandardizovanej podobe.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 47 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „verejných, telovýchovných, športových alebo“.
Čl. III
Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 sa za slovo „rozhodca“ vkladá čiarka a slová „usporiadateľ na športovom podujatí“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem čl. I § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 ods. 2 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z.
6)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
7)
9)
§ 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
10)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.
13)
§ 69d ods. 1 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.