477/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z. a zákona č. 379/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 741c ods. 2 písm. c) sa slová „slovenskej koruny“ nahrádzajú slovom „eura“.
2.
§ 779 znie:
㤠779
Vkladateľ má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody dohodnuté s peňažným ústavom, a ak neboli dohodnuté, v obvyklej výške s prihliadnutím na dĺžku doby, v ktorej boli peňažné prostriedky viazané na účte.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 429/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 498 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „mene euro“.
2.
V § 716 ods. 2 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.
3.
V § 722 odsek 4 znie:
„(4)
Cestovný šek možno vystaviť aj na inú menu, než je mena euro.“.
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z. a zákona č. 384/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 53 ods. 1 sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „820 eur“.
2.
V § 53 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 640 eur“.
3.
Vypúšťa sa nadpis nad § 200f.
4.
§ 200f vrátane nadpisu znie:
㤠200f
Konanie o premene menovitej hodnoty vkladov zo slovenskej meny na eurá
Uznesenie a potvrdenie vydané v konaní o premene menovitej hodnoty vkladov zo slovenskej meny na eurá podľa osobitných predpisov30a) (ďalej len „premena“), ktorým sa úplne vyhovelo návrhu o premene, sa nedoručuje. Výpis pri premene sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po nadobudnutí účinnosti tejto premeny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
§ 2 a 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.“.
5.
V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
súd úplne vyhovel návrhu o premene podľa osobitných predpisov.30a)“.
6.
V § 250b ods. 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 640 eur“.
7.
V § 250u sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 280 eur“.
8.
V § 273 ods. 1 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „60 eur“.
9.
V § 279 ods. 1 prvá veta znie: „Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú v eurocentoch troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2005 Z. z. a zákona č. 521/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 91 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z. a zákona č. 384/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
2.
V § 71 ods. 1 sa za slovo „zaokrúhli“ vkladajú slová „na eurocenty“ a vypúšťajú sa slová „a vyjadrenú v celých korunách“.
3.
V § 104 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.
4.
V § 115 ods. 2 písm. d) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.
5.
V § 115 ods. 2 písm. h) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.
6.
V § 122 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „665 eur“.
7.
V § 192 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.
8.
V § 221 ods. 1 písm. c) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.
9.
V § 221 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.
10.
Za § 241 sa vkladá § 242, ktorý znie:
㤠242
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2008
(1)
Peňažné prostriedky na bežnom účte alebo vkladovom účte ani peňažné vklady potvrdené vkladnou knižkou, vkladovým listom alebo iným listinným cenným papierom, ktoré v rámci prípravy na prechod na euro21) slúžia ako zábezpeka na krytie hodnoty eurobankoviek alebo euromincí dodaných klientovi na jeho predzásobovanie alebo druhotné predzásobovanie v rámci prípravy na zavedenie eura21) nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa tohto zákona do skončenia obdobia duálneho peňažného hotovostného obehu podľa osobitného predpisu o zavedení meny euro v Slovenskej republike.22)
(2)
Pri prechode na euro21) je banka a pobočka zahraničnej banky povinná najneskôr v druhý pracovný deň po dni zavedenia eura23) zablokovať peňažné prostriedky na účte na základe upovedomenia o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky vydaného podľa tohto zákona, ktoré bolo banke alebo pobočke zahraničnej banky doručené v posledný pracovný deň pred dňom zavedenia eura23) alebo v prvý pracovný deň po dni zavedenia eura.23)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 23 znejú:
„21)
§ 1 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.
22)
§ 1 ods. 2 písm. f) a § 3 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z.
23)
§ 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení zákona č. 126/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,59 eura“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,40 eura“.
3.
V § 6 ods. 2 v prvej a druhej vete sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
4.
V § 7 ods. 1 sa slová „30 Sk“ nahrádzajú slovami „1 euro“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „18 Sk mesačne“ nahrádzajú slovami „0,60 eura mesačne“.
6.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.
7.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „9 Sk“ nahrádzajú slovami „0,30 eura“.
Čl. VII
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z. a zákona č. 207/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 21a ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 650 eur“.
Čl. VIII
Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z., zákona č. 443/2002 Z. z., zákona č. 563/2003 Z. z. a zákona č. 129/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,52 eura“ a slová „600 Sk“ sa nahrádzajú slovami „19,92 eura“.
2.
V § 4 ods. 2 sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,52 eura“.
3.
V § 4 ods. 3 sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,76 eura“.
4.
V § 4 ods. 4 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.
5.
V § 4 ods. 5 sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,52 eura“.
Čl. IX
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa slová „25 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829 847, 97 eura“.
2.
V § 11 ods. 7 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.
3.
V § 13 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 500 eur“.
4.
V § 14 ods. 3 sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „49 790,88 eura“.
5.
V § 17 ods. 3 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 550 eur“.
6.
V § 20 ods. 13 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.
7.
V § 23 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eura“.
8.
V § 25 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193, 92 eura“ a slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,19 eura“.
9.
V § 26 ods. 4 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 640 eur“.
10.
V § 26 ods. 5 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 640 eur“.
11.
V § 26 ods. 6 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.
12.
V § 28 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.
13.
V § 33j ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.
14.
V § 33j ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
15.
V § 33j ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
Čl. X
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 4 sa slová „v sume od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume od 3 310 eur do 33 190 eur“.
2.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
Náhrada škody priznaná podľa tohto zákona pred 1. januárom 2009 vyjadrená v slovenských korunách, ktorá sa stane splatnou alebo má byť zaplatená po 1. januári 2009, sa od 1. januára 2009 považuje za náhradu škody vyjadrenú v eurách, a to v prepočte podľa konverzného kurzu13) so zaokrúhlením na celé eurocenty smerom nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.“.
Čl. XI
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.
2.
V § 11 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.
3.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Osobitné ustanovenia k zavedeniu meny euro v Slovenskej republike
(1)
Registrový súd uvedie vo výpise z obchodného registra popri menovitých hodnotách v slovenských korunách aj menovité hodnoty v eurách, ktoré majú informatívny charakter.
(2)
Menovité hodnoty uvedené vo výpise z obchodného registra v eurách sú výsledkom prepočtu menovitých hodnôt vkladov do imania v slovenských korunách podľa konverzného kurzu so zaokrúhlením nahor na šesť desatinných miest. Základné imanie sa získa následným súčtom menovitých hodnôt vkladov do imania v eurách.
(3)
Uvádzaním menovitých hodnôt v eurách nie je dotknutá povinnosť osoby zapísanej v obchodnom registri vykonať premenu menovitých hodnôt vkladov do imania podľa osobitných predpisov.22) Osoba zapísaná v obchodnom registri môže povinnosť premeny podľa osobitných predpisov22) splniť aj vyjadrením písomného súhlasu bez výhrad s metódou prepočtu uvedenou v odseku 2. Podpisy príslušných členov štatutárneho orgánu na súhlase musia byť úradne osvedčené. Na späťvzatie súhlasu alebo na súhlas, ktorý nespĺňa kritériá podľa tohto odseku, sa neprihliada.
(4)
Po doručení súhlasu podľa odseku 3 registrový súd vykoná premenu bezodkladne; pri súhlasoch doručených pred 1. januárom 2009 najneskôr do 31. januára 2009.
(5)
Ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na premenu menovitých hodnôt vkladov do imania, zmenu stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej osoby a na nadobudnutie účinnosti rozhodnutia o premene sa použijú primerane.23)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
„22)
§ 10 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.
23)
Napríklad § 10 ods. 3 a 4 , § 11 ods. 1 až 3, § 12 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z.“.
4.
Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2008
(1)
Menovité hodnoty sa po zaregistrovaní súhlasu podľa § 12a ods. 3 príslušným registrovým súdom budú v obchodnom registri uvádzať výlučne v eurách, a to najskôr od 1. januára 2009.
(2)
Úplné znenie stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej osoby obsahujúce menovité hodnoty v eurách je osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonala premenu udelením súhlasu podľa § 12a ods. 3 bez návrhu na zápis inej zmeny, povinná doložiť pri zápise ďalšej zmeny, najneskôr do dvoch rokov od zaregistrovania súhlasu.“.
5.
Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Súd odmietne vykonať zápis podľa tohto zákona, ak navrhovateľ najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá.24)
(2)
Ak sa má konanie o návrhu na zápis údajov vyjadrených v slovenskej mene prerušiť podľa osobitného predpisu,25) súd bezodkladne zašle navrhovateľovi výzvu na zmenu alebo doplnenie návrhu, v ktorej určí 30- dňovú lehotu na vykonanie zmeny alebo doplnenie návrhu. Ak súdu nedôjde v určenej lehote zmenený alebo doplnený návrh na zápis, súd pokračuje v konaní a do piatich pracovných dní odmietne návrh na zápis; o tomto následku musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.
(3)
Ak po začatí konania o návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá dôjde súdu návrh na zápis inej zmeny, lehota na vybavenie návrhu na zápis inej zmeny podľa § 8 začína plynúť dňom právoplatného skončenia konania o návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá. Ak dôjde súdu návrh na zápis zmeny, v ktorom bude zároveň navrhovaný zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania, registrový súd vykoná zápis zmeny spolu so zápisom premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania v lehote 30 dní od podania návrhu na zápis zmeny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 24 a 25 znie:
„24)
§ 12 ods. 6 zákona č. 659/2007 Z. z.
25)
§ 9 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z.“.
Čl. XII
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z. a zákona č. 270/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 29 odsek 5 znie:
„(5)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 35 ods. 4 sa slová „každú jednu slovenskú korunu“ nahrádzajú slovami „každé jedno euro“.
3.
V § 74 ods. 5 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
4.
V § 75 ods. 12 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
5.
V § 77 ods. 3 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.
6.
V § 91 ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.
7.
V § 106 ods. 2 písm. a) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 000 eur“.
8.
V § 106 ods. 2 písm. b) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „333 000 eur“.
9.
V § 122 odsek 4 znie:
„(4)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.“.
10.
V § 126 ods. 3 sa slová „každú jednu slovenskú korunu“ nahrádzajú slovami „každé jedno euro“.
11.
V § 146 ods. 5 sa slová „každú jednu slovenskú korunu“ nahrádzajú slovami „každé jedno euro“.
12.
V § 176 ods. 5 sa za slovo „použijú“ vkladajú slová „na prevádzkovateľa platobného systému,28) ktorý nie je Národnou bankou Slovenska, na centrálneho depozitára cenných papierov,28a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 28a znejú:
„28)
§ 31 až 37 a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 1 a § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 36 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.
2.
V § 44 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.
Čl. XIV
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 4 sa slová „150 Sk“ nahrádzajú slovami „4,50 eura“.
Čl. XV
Zákon č. 547/2005 Z. z. o odškodňovaní obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slová „180 000 Sk“ nahrádzajú slovami „5 974,91 eura“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „90 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 987,46 eura“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem ustanovení čl. I, čl. II, čl. III bodu 1. [§ 53 ods. 1], bodu 2. [§ 53 ods. 2], bodu 6. [§ 250b ods. 4], bodu 7. [§ 250u], bodu 8. [§ 273 ods. 1] a bodu 9. [§ 279 ods. 1], čl. IV, čl. V bodu 1. [§ 12 ods. 1 písm. c)], bodu 2. [§ 71 ods. 1], bodu 3. [§ 104], bodu 4. [§ 115 ods. 2 písm. d)], bodu 5. [§ 115 ods. 2 písm. h)], bodu 6. [§ 122], bodu 7. [§ 192 ods. 1], bodu 8. [§ 221 ods. 1 písm. c)] a bodu 9. [§ 221 ods. 2 písm. b)], čl. VI, čl. VII, čl. VIII, čl. IX, čl. X, čl. XI bodu 1. [§ 11 ods. 1], bodu 2. [§ 11 ods. 2] a bodu 5. [§ 15c], čl. XII, čl. XIII, čl. XIV, čl. XV, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.