47/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 28. júna 2001 prijaté zmeny Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z.) a bol doplnený Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000.
Zmeny a doplnok nadobudli platnosť 13. decembra 2007. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 13. decembra 2007.
K oznámeniu č. 47/2008 Z. z.
DOHOVOR O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)
z 5. októbra 1973
text v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu revidujúceho EPD z 29. novembra 2000
PREAMBULA
Zmluvné štáty,
želajúc si posilniť spoluprácu medzi európskymi štátmi v oblasti ochrany vynálezov;
želajúc si, aby takúto ochranu bolo možné v týchto štátoch získať na základe jednotného konania o udelení patentu a zavedení určitých jednotných pravidiel upravujúcich takto udelené patenty;
želajúc si na tento účel uzavrieť Európsky patentový dohovor (ďalej len „Dohovor“), ktorým sa zakladá Európska patentová organizácia a ktorý predstavuje osobitnú dohodu podľa článku 19 Dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883 a naposledy revidovaného 14. júla 1967, ako aj Zmluvu o regionálnom patente podľa článku 45 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci z 19. júna 1970,
dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ A INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Európsky zákon o udeľovaní patentov
Týmto Dohovorom sa ustanovuje systém zákonov na udeľovanie patentov na vynálezy spoločný pre všetky zmluvné štáty.
Článok 2
Európsky patent
(1)
Patenty udelené podľa tohto Dohovoru sa nazývajú európske patenty.
(2)
Európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha rovnakým podmienkam ako národný patent udelený v tomto štáte, ak tento Dohovor nestanoví inak.
Článok 3
Územný dosah
Udelenie európskeho patentu možno požadovať pre jeden zmluvný štát alebo pre viacero zmluvných štátov.
Článok 4
Európska patentová organizácia
(1)
Týmto Dohovorom sa zakladá Európska patentová organizácia (ďalej len „Organizácia“), ktorá má správnu a finančnú autonómiu.
(2)
Orgány Organizácie sú:
a)
Európsky patentový úrad;
b)
Správna rada.
(3)
Úlohou Organizácie je udeľovať európske patenty. Túto úlohu plní Európsky patentový úrad pod dohľadom Správnej rady.
Článok 4a
Konferencia ministrov zmluvných štátov
Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedná za patentové záležitosti sa bude stretávať aspoň každých päť rokov, aby prediskutovala otázky týkajúce sa Organizácie a európskeho patentového systému.
HLAVA II
EURÓPSKA PATENTOVÁ ORGANIZÁCIA
Článok 5
Právne postavenie
(1)
Organizácia má právnu subjektivitu.
(2)
Organizácia má v každom štáte najširšiu možnú spôsobilosť na právne úkony, akú vnútroštátne právo priznáva právnickým osobám; môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať ním a môže byť účastníkom právnych konaní.
(3)
Organizáciu zastupuje prezident Európskeho patentového úradu.
Článok 6
Hlavné sídlo
(1)
Organizácia má hlavné sídlo v Mníchove.
(2)
Európsky patentový úrad má sídlo v Mníchove. Pobočku má v Haagu.
Článok 7
Agentúry Európskeho patentového úradu
V prípade potreby môžu byť rozhodnutím Správnej rady zriadené v zmluvných štátoch a pri medzivládnych organizáciách pre oblasť ochrany priemyselného vlastníctva na základe súhlasu týchto štátov alebo organizácií agentúry Európskeho patentového úradu na informačné účely alebo na účely styku.
Článok 8
Výsady a imunity
Protokol o výsadách a imunitách, ktorý je prílohou k tomuto Dohovoru, stanoví podmienky, na základe ktorých Organizácia, členovia Správnej rady, zamestnanci Európskeho patentového úradu a iné osoby uvedené v tomto protokole, ktoré sa podieľajú na práci Organizácie, požívajú v každom zmluvnom štáte výsady a imunity nevyhnutné na plnenie ich povinností.
Článok 9
Zodpovednosť
(1)
Zmluvná zodpovednosť Organizácie sa riadi zákonom, ktorý je platný pre predmetnú zmluvu.
(2)
Mimozmluvná zodpovednosť Organizácie za škody spôsobené Organizáciou alebo zamestnancami Európskeho patentového úradu pri výkone povinností sa riadi zákonom Spolkovej republiky Nemecko. Ak je škoda spôsobená pobočkou v Haagu alebo niektorou agentúrou alebo ich zamestnancami, použije sa zákon zmluvného štátu, v ktorom sa pobočka alebo agentúra nachádza.
(3)
Osobná zodpovednosť zamestnancov Európskeho patentového úradu voči Organizácii sa riadi služobným poriadkom alebo zamestnaneckými podmienkami.
(4)
Na riešenie sporov podľa odsekov 1 a 2 sú príslušné tieto súdy:
a)
pre spory podľa odseku 1 súdy Spolkovej republiky Nemecko, ak v zmluve uzavretej medzi stranami nie je určený súd iného štátu;
b)
pre spory podľa odseku 2 súdy Spolkovej republiky Nemecko alebo štátu, v ktorom sa nachádza pobočka alebo agentúra.
HLAVA III
EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD
Článok 10
Manažment
(1)
Európsky patentový úrad riadi prezident, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.
(2)
Na tento účel má prezident najmä tieto úlohy a právomoci:
a)
vykonáva všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie činnosti Európskeho patentového úradu vrátane prijímania interných administratívnych predpisov a informovania verejnosti;
b)
ak tento Dohovor neurčuje inak, stanovuje, ktoré úkony sa majú vykonať na Európskom patentovom úrade v Mníchove a prípadne ktoré v jeho pobočke v Haagu;
c)
môže predkladať Správnej rade návrhy zmien tohto Dohovoru a návrhy všeobecných nariadení alebo rozhodnutí patriacich do právomoci Správnej rady;
d)
pripravuje a vykonáva rozpočet, jeho zmeny alebo dodatky;
e)
každoročne predkladá Správnej rade správu o činnosti;
f)
vykonáva riadenie a dohľad nad zamestnancami;
g)
podľa článku 11 vymenúva zamestnancov a rozhoduje o ich povýšení;
h)
vykonáva disciplinárny dohľad nad zamestnancami, ktorí nie sú uvedení v článku 11, a môže navrhnúť Správnej rade disciplinárne opatrenie voči zamestnancom uvedeným v článku 11 ods. 2 a 3;
i)
svoje funkcie a právomoci môže postúpiť.
(3)
Prezident má niekoľko viceprezidentov. Ak je prezident neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ho niektorý z viceprezidentov spôsobom určeným Správnou radou.
Článok 11
Vymenovanie vyšších úradníkov
(1)
Prezidenta Európskeho patentového úradu vymenúva Správna rada.
(2)
Viceprezidentov vymenúva Správna rada po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu.
(3)
Členovia sťažnostných senátov a Veľkého sťažnostného senátu spolu s ich predsedami sú vymenovaní Správnou radou na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou vymenovaní opätovne.
(4)
Správna rada vykonáva disciplinárny dohľad nad zamestnancami uvedenými v odsekoch 1 až 3.
(5)
Správna rada môže po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu vymenovať za členov Veľkého sťažnostného senátu aj právnicky vzdelaných členov národných súdov alebo takzvaných súdnych úradov zmluvných štátov, ktorí môžu pokračovať vo svojej súdnej činnosti na národnej úrovni. Sú vymenovaní na obdobie troch rokov a môžu byť vymenovaní opätovne.
Článok 12
Služobné povinnosti
Zamestnanci Európskeho patentového úradu nesmú, a to ani po ukončení pracovného pomeru, zverejňovať a využívať informácie, ktoré svojou povahou tvoria služobné tajomstvo.
Článok 13
Spory medzi Organizáciou a zamestnancami Európskeho patentového úradu
(1)
Zamestnanci alebo bývalí zamestnanci Európskeho patentového úradu alebo ich právni nástupcovia sa môžu v prípade sporov s Európskou patentovou organizáciou obrátiť na Správny súd Medzinárodnej organizácie práce v súlade so štatútom tohto súdu a v lehotách a za podmienok vyplývajúcich zo služobného poriadku pre stálych zamestnancov alebo z dôchodkového poriadku alebo za podmienok vyplývajúcich zo zamestnaneckých podmienok iných zamestnancov.
(2)
Odvolanie je prípustné iba vtedy, ak príslušná osoba vyčerpala všetky ostatné odvolacie prostriedky, ktoré jej poskytuje služobný poriadok, dôchodkový poriadok alebo zamestnanecké podmienky.
Článok 14
Jazyky Európskeho patentového úradu, európskych patentových prihlášok a ostatných písomností
(1)
Úradnými jazykmi Európskeho patentového úradu sú anglický, francúzsky a nemecký jazyk.
(2)
Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov, alebo ak je podaná v inom jazyku, prekladá sa do jedného z úradných jazykov podľa Vykonávacieho predpisu. Počas konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky. Ak nie je požadovaný preklad podaný včas, prihláška sa považuje za vzatú späť.
(3)
Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená, sa bude používať ako jazyk konania počas celého konania pred Európskym patentovým úradom, ak nie je Vykonávacím predpisom určené inak.
(4)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu s úradným jazykom iným, ako je angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci toho štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať písomnosti, ktoré majú byť podané v stanovenej lehote, v úradnom jazyku tohto štátu. Musia však predložiť preklad do úradného jazyka Európskeho patentového úradu v súlade s Vykonávacím predpisom. Ak nie je písomnosť s výnimkou dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku podaná v predpísanom jazyku alebo ak nie je požadovaný preklad podaný včas, písomnosť sa považuje za nepodanú.
(5)
Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku konania.
(6)
Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku konania a obsahujú preklad patentových nárokov do dvoch ostatných úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
(7)
V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje:
a)
Európsky patentový vestník;
b)
Úradný vestník Európskeho patentového úradu.
(8)
Zápisy do Európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.
Článok 15
Útvary poverené konaním
Na uskutočnenie konaní stanovených v tomto Dohovore sa v Európskom patentovom úrade zriaďujú:
a)
prijímacie oddelenie;
b)
rešeršné oddelenia;
c)
prieskumové oddelenia;
d)
námietkové oddelenia;
e)
právne oddelenie;
f)
sťažnostné senáty;
g)
Veľký sťažnostný senát.
Článok 16
Prijímacie oddelenie
Prijímacie oddelenie je zodpovedné za vykonávanie prieskumu podania a prieskumu formálnych náležitostí európskych patentových prihlášok.
Článok 17
Rešeršné oddelenia
Rešeršné oddelenia sú zodpovedné za vyhotovenie správ o európskej rešerši.
Článok 18
Prieskumové oddelenia
(1)
Prieskumové oddelenia sú zodpovedné za vykonanie prieskumu európskych patentových prihlášok.
(2)
Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných prieskumových pracovníkov. Až do vydania konečného rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je poverený vykonaním prieskumu spravidla jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne pojednávanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Ak to prieskumové oddelenie považuje podľa povahy rozhodnutia za potrebné, doplní sa o právne kvalifikovaného člena. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.
Článok 19
Námietkové oddelenia
(1)
Námietkové oddelenia sú zodpovedné za prerokovanie námietok proti európskemu patentu.
(2)
Námietkové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov, z ktorých sa aspoň dvaja nezúčastnili na konaní o udelenie európskeho patentu, ktorý je predmetom námietok. Prieskumový pracovník, ktorý sa zúčastnil na konaní o udelení európskeho patentu, nesmie byť predsedom. Až do vydania rozhodnutia o námietkach môže námietkové oddelenie poveriť jedného zo svojich členov preskúmaním námietok. Ústne konanie prebieha pred námietkovým oddelením. Ak to námietkové oddelenie považuje podľa povahy rozhodnutia za žiaduce, doplní sa o právne kvalifikovaného prieskumového pracovníka, ktorý sa nezúčastnil na konaní o udelení patentu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu námietkového oddelenia.
Článok 20
Právne oddelenie
(1)
Právne oddelenie je zodpovedné za rozhodovanie o zápisoch údajov do Európskeho patentového registra a za rozhodovanie o zápisoch do zoznamu a výmazoch zo zoznamu oprávnených zástupcov.
(2)
Rozhodnutia právneho oddelenia vydáva jeden právne kvalifikovaný člen.
Článok 21
Sťažnostné senáty
(1)
Sťažnostné senáty sú zodpovedné za preskúmanie sťažností proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.
(2)
Pri sťažnostiach proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia sťažnostný senát tvoria traja právne kvalifikovaní členovia.
(3)
Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a)
z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, obmedzenia alebo zrušenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo z menej ako štyroch členov;
b)
z troch technicky a dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov, alebo ak si to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti;
c)
z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.
(4)
Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a)
z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov;
b)
z troch technicky a dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov, alebo ak to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.
Článok 22
Veľký sťažnostný senát
(1)
Veľký sťažnostný senát je zodpovedný za
a)
rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi podľa článku 112;
b)
zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu predložil prezident Európskeho patentového úradu podľa článku 112;
c)
rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.
(2)
V konaní podľa odseku 1 písm. a) a b) pozostáva Veľký sťažnostný senát z piatich právne a dvoch technicky kvalifikovaných členov. V konaní podľa odseku 1 písm. c) pozostáva Veľký sťažnostný senát z troch alebo piatich členov podľa určenia Vykonávacieho predpisu. Vo všetkých konaniach je predsedom právne kvalifikovaný člen.
Článok 23
Nezávislosť členov senátov
(1)
Členovia Veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú vymenovaní na obdobie piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh Veľkého sťažnostného senátu. Bez ohľadu na prvú vetu funkčné obdobie členov senátov sa končí ich rezignáciou alebo odchodom do dôchodku podľa služobného poriadku pre stálych zamestnancov Európskeho patentového úradu.
(2)
Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.
(3)
Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.
(4)
Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a Veľkého sťažnostného senátu sa prijmú v súlade s ustanoveniami Vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnej rady.
Článok 24
Vylúčenie a námietka zaujatosti
(1)
Členovia sťažnostných senátov alebo Veľkého sťažnostného senátu sa nesmú zúčastniť na prípade, ak na ňom majú akýkoľvek osobný záujem alebo ak sa vo veci predtým zúčastnili ako zástupcovia jednej zo strán, alebo ak sa podieľali na vydaní rozhodnutia, ktoré je predmetom sťažnosti.
(2)
Ak sa niektorý z členov sťažnostného senátu alebo Veľkého sťažnostného senátu domnieva, že sa z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z iných dôvodov nemôže zúčastniť na vybavení sťažnosti, oznámi to senátu.
(3)
Účastník konania môže z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z dôvodu podozrenia zaujatosti vzniesť voči členom sťažnostného senátu alebo Veľkého sťažnostného senátu námietku zaujatosti. Námietka zaujatosti nie je prípustná, ak účastník konania, vedomý si dôvodov námietky zaujatosti, už vykonal procesný úkon. Námietka zaujatosti nemôže byť založená na štátnej príslušnosti člena.
(4)
Sťažnostné senáty a Veľký sťažnostný senát rozhodujú v prípadoch podľa odsekov 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Pri tomto rozhodovaní je namietaný člen nahradený náhradníkom.
Článok 25
Technický posudok
Na žiadosť príslušného národného súdu, ktorý prerokúva žalobu o porušenie práva alebo zrušovaciu žalobu, je Európsky patentový úrad povinný za príslušný poplatok poskytnúť technický posudok týkajúci sa európskeho patentu, ktorý je predmetom žaloby. Za vydanie tohto posudku je zodpovedné prieskumové oddelenie.
HLAVA IV
SPRÁVNA RADA
Článok 26
Členstvo
(1)
Správna rada je zložená zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát má právo určiť jedného zástupcu a náhradného zástupcu do Správnej rady.
(2)
Členom Správnej rady môžu podľa rokovacieho poriadku Správnej rady asistovať poradcovia alebo odborníci.
Článok 27
Predsedníctvo
(1)
Správna rada volí zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov predsedu a podpredsedu. Ak predseda nemôže plniť svoje povinnosti, z moci úradnej ho zastúpi podpredseda.
(2)
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné. Môžu byť zvolení opätovne.
Článok 28
Predstavenstvo
(1)
Ak je počet zmluvných štátov aspoň osem, môže Správna rada vytvoriť predstavenstvo, ktoré tvoria piati členovia.
(2)
Predseda a podpredseda Správnej rady sú členmi predstavenstva z moci úradnej; ostatní traja členovia sú volení Správnou radou.
(3)
Funkčné obdobie členov predstavenstva volených Správnou radou je trojročné. Do funkcie nemôžu byť zvolení opätovne.
(4)
Predstavenstvo plní úlohy, ktoré mu v súlade s rokovacím poriadkom ukladá Správna rada.
Článok 29
Zasadnutia
(1)
Zasadnutia Správnej rady zvoláva jej predseda.
(2)
Na rokovaniach Správnej rady sa zúčastňuje prezident Európskeho patentového úradu.
(3)
Správna rada má riadne zasadnutie jedenkrát do roka. Okrem toho sa schádza na podnet predsedu alebo na žiadosť jednej tretiny zmluvných štátov.
(4)
Rokovanie Správnej rady sa uskutočňuje podľa programu a v súlade s rokovacím poriadkom.
(5)
Predbežný program obsahuje všetky otázky, ktorých zaradenie požaduje ktorýkoľvek zmluvný štát v súlade s rokovacím poriadkom.
Článok 30
Účasť pozorovateľov
(1)
Svetová organizácia duševného vlastníctva je na zasadnutiach Správnej rady zastúpená na základe dohody medzi Organizáciou a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
(2)
Iné medzivládne organizácie poverené vykonávaním medzinárodných konaní v oblasti patentov, s ktorými Organizácia uzavrela dohodu, sú na zasadnutiach Správnej rady zastúpené v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
(3)
Ostatné medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú činnosť v záujme Organizácie, môžu byť Správnou radou prizvané, aby boli zastúpené na jej zasadnutiach pri prerokúvaní otázok spoločného záujmu.
Článok 31
Jazyky Správnej rady
(1)
Správna rada používa pri svojich rokovaniach nemecký, anglický a francúzsky jazyk.
(2)
Dokumenty predkladané Správnej rade a zápisnice z jej zasadnutí sa vyhotovujú v troch jazykoch uvedených v odseku 1.
Článok 32
Zamestnanci, priestory a vybavenie
Európsky patentový úrad poskytne Správnej rade a výboru, ktorý založí, zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebujú na plnenie svojich povinností.
Článok 33
Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch
(1)
Správna rada je oprávnená meniť
a)
lehoty stanovené v tomto Dohovore;
b)
časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru, aby boli v súlade s medzinárodnou zmluvou týkajúcou sa patentov alebo s legislatívou Európskeho spoločenstva týkajúcou sa patentov;
c)
Vykonávací predpis.
(2)
Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť
a)
finančný poriadok;
b)
služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj povahu doplnkových výhod a pravidlá na ich udeľovanie;
c)
dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním platov;
d)
pravidlá týkajúce sa poplatkov;
e)
rokovací poriadok.
(3)
Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 ods. 2 je Správna rada na základe skúseností oprávnená rozhodnúť, aby prieskumové oddelenia v niektorých kategóriách prípadov tvoril len jeden technicky kvalifikovaný člen. Toto rozhodnutie možno odvolať.
(4)
Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a na základe jej súhlasu uzatváraním dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi, medzivládnymi organizáciami a s dokumentačnými strediskami založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.
(5)
Správna rada nemôže vydávať rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b)
– týkajúce sa medzinárodnej zmluvy pred nadobudnutím jej platnosti;
– týkajúce sa legislatívy Európskeho spoločenstva pred nadobudnutím jej platnosti, alebo ak táto legislatíva určuje lehotu na jej uvedenie do praxe, pred uplynutím tejto lehoty.
Článok 34
Hlasovacie práva
(1)
Právo hlasovať v Správnej rade majú iba zmluvné štáty.
(2)
Každý zmluvný štát má jeden hlas, ak sa nepoužije ustanovenie článku 36.
Článok 35
Pravidlá pri hlasovaní
(1)
Správna rada prijíma rozhodnutia okrem odsekov 2 a 3 jednoduchou väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.
(2)
Trojštvrtinová väčšina hlasov zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná na rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 7, článku 11 ods. 1, článku 33 ods. 1 písm. a) a c) a odsekov 2 až 4, článku 39 ods. 1, článku 40 ods. 2 a 4, článkov 46, 134a, článku 149a ods. 2, článku 152, článku 153 ods. 7, článkov 166 a 172.
(3)
Jednohlasnosť hlasujúcich zmluvných štátov sa vyžaduje pri rozhodnutiach Správnej rady, ktoré je oprávnená prijímať podľa článku 33 ods. 1 písm. b). Správna rada prijíma takéto rozhodnutia len v zastúpení všetkých zmluvných štátov. Rozhodnutie prijaté na základe článku 33 ods. 1 písm. b) nebude účinné, ak zmluvný štát vyhlási do 12 mesiacov od rozhodnutia, že si neželá byť týmto rozhodnutím viazaný.
(4)
Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
Článok 36
Počítanie hlasov
(1)
Na prijatie alebo zmenu poplatkového poriadku a na prijatie rozpočtu Organizácie, jeho zmien alebo dodatkov, ak sa tým zvyšujú finančné príspevky pre zmluvný štát, môže každý zmluvný štát po prvom hlasovacom kole, v ktorom má každý štát jeden hlas, nezávisle od výsledku tohto hlasovania požiadať, aby sa ihneď uskutočnilo druhé hlasovanie, v ktorom budú štátom pridelené hlasy podľa odseku 2. Rozhodnutie je určené výsledkom tohto druhého kola hlasovania.
(2)
Počet hlasov každého zmluvného štátu v druhom hlasovacom kole sa stanoví takto:
a)
percento vyplývajúce pre každý zmluvný štát z podielového kľúča pre osobitné príspevky podľa článku 40 ods. 3 a 4 sa násobí počtom zmluvných štátov a delí sa piatimi;
b)
takto vypočítaný počet hlasov sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo smerom nahor;
c)
k tomuto počtu sa pripočíta ďalších päť hlasov;
d)
žiadny zmluvný štát však nemá viac ako 30 hlasov.
HLAVA V
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 37
Krytie výdavkov
Výdavky Organizácie sú kryté
a)
vlastnými prostriedkami Organizácie;
b)
platbami zmluvných štátov na základe udržiavacích poplatkov za európske patenty získaných v týchto štátoch;
c)
podľa potreby osobitnými finančnými príspevkami zmluvných štátov;
d)
v prípade potreby príjmami uvedenými v článku 146;
e)
v prípade potreby a len za hmotné aktíva pôžičkami tretej strane zabezpečenými pozemkom alebo budovami;
f)
v prípade potreby financovaním špecifických projektov treťou stranou.
Článok 38
Vlastné prostriedky Organizácie
Vlastné prostriedky Organizácie tvoria:
a)
všetky príjmy z poplatkov a ostatných zdrojov, ako aj rezervy Organizácie;
b)
zdroje z penzijného rezervného fondu, ktorý sa považuje za majetok organizácie osobitnej kategórie určený na podporu systému dôchodkového zabezpečenia poskytnutím príslušných rezerv.
Článok 39
Platby zmluvných štátov na základe udržiavacích poplatkov za európske patenty
(1)
Každý zmluvný štát platí Organizácii za každý udržiavací poplatok získaný za európsky patent v tomto štáte sumu rovnajúcu sa pomernej časti tohto poplatku stanovenej Správnou radou; pomerná časť nesmie prekročiť 75 % a je pre všetky zmluvné štáty rovnaká. Ak spomínanej pomernej časti zodpovedá suma nižšia ako jednotná minimálna suma stanovená Správnou radou, platí zmluvný štát Organizácii túto minimálnu sumu.
(2)
Každý zmluvný štát oznámi Organizácii všetky údaje, ktoré Organizácia považuje za potrebné na stanovenie výšky týchto platieb.
(3)
Dátum splatnosti týchto platieb stanoví Správna rada.
(4)
Ak nie sú platby uhradené včas v plnej výške, musí zmluvný štát platiť úroky za dlžnú sumu odo dňa splatnosti.
Článok 40
Výška poplatkov a platieb – osobitné finančné príspevky
(1)
Výška poplatkov podľa článku 38 a pomerná časť podľa článku 39 sa stanoví tak, aby tieto príjmy zabezpečili vyrovnanosť rozpočtu Organizácie.
(2)
Ak nie je Organizácia schopná dosiahnuť vyrovnaný rozpočet podľa odseku 1, zaplatia zmluvné štáty Organizácii osobitné finančné príspevky, ktorých výšku pre príslušný rozpočtový rok stanoví Správna rada.
(3)
Osobitné finančné príspevky sa stanovia pre každý zmluvný štát na základe počtu patentových prihlášok podaných v predchádzajúcom roku pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru a týmto spôsobom:
a)
z jednej polovice podľa počtu patentových prihlášok podaných v príslušnom zmluvnom štáte,
b)
z druhej polovice podľa druhého najvyššieho počtu patentových prihlášok podaných v ostatných zmluvných štátoch fyzickými osobami alebo právnickými osobami s trvalým bydliskom alebo so sídlom na území tohto zmluvného štátu.
Sumy, ktorými majú prispieť štáty, v ktorých bolo podaných viac ako 25 000 patentových prihlášok, sa ako celok rozdelia znovu podľa celkového počtu podaných patentových prihlášok v týchto štátoch.
(4)
Ak výšku príspevku zmluvného štátu nie je možné stanoviť podľa odseku 3, stanoví ju Správna rada po dohode s týmto štátom.
(5)
Na osobitné finančné príspevky sa primerane použije článok 39 ods. 3 a 4.
(6)
Osobitné finančné príspevky sa vracajú aj s úrokom, ktorého výška je jednotná pre všetky zmluvné štáty. Vrátenie sa uskutoční hneď, ako možno zaistiť tieto prostriedky v rozpočte; tieto prostriedky sa rozdelia medzi zmluvné štáty podľa kľúča uvedeného v odsekoch 3 a 4.
(7)
Osobitné finančné príspevky zaplatené v určitom rozpočtovom roku sa vracajú v plnej výške prv, než sa vrátia späť celkom alebo sčasti osobitné finančné príspevky zaplatené v neskoršom rozpočtovom roku.
Článok 41
Zálohy
(1)
Na žiadosť prezidenta Európskeho patentového úradu zmluvné štáty poskytnú Organizácii zálohy na platby a príspevky vo výške stanovenej Správnou radou. Tieto zálohy sú rozvrhnuté podľa výšky súm, ktoré majú tieto štáty zaplatiť za príslušný rozpočtový rok.
(2)
Ustanovenia článku 39 ods. 3 a 4 sa primerane použijú na zálohy.
Článok 42
Rozpočet
(1)
Rozpočet Organizácie má byť vyvážený. Je navrhnutý v súlade so všeobecne prijatými rozpočtovými princípmi stanovenými vo finančnom poriadku. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplňujúci.
(2)
Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvare stanovenom finančným poriadkom.
Článok 43
Schvaľovanie výdavkov
(1)
Výdavky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na rozpočtový rok, ak finančný poriadok neustanovuje inak.
(2)
Podľa finančného poriadku možno všetky prostriedky okrem prostriedkov týkajúcich sa zamestnancov, ktoré neboli vyčerpané do konca rozpočtového roku, previesť do nasledujúceho rozpočtového roku, ale nie za jeho koniec.
(3)
Prostriedky sa členia do kapitol podľa druhu a účelu výdavkov; ak je to potrebné, kapitoly sú ďalej členené v súlade s finančným poriadkom.
Článok 44
Prostriedky na neočakávané výdavky
(1)
Rozpočet Organizácie môže obsahovať prostriedky na neočakávané výdavky.
(2)
Použitie týchto prostriedkov Organizáciou podlieha predchádzajúcemu súhlasu Správnej rady.
Článok 45
Rozpočtový rok
Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí sa 31. decembra.
Článok 46
Návrh a schválenie rozpočtu
(1)
Prezident Európskeho patentového úradu predkladá Správnej rade návrh rozpočtu najneskôr ku dňu stanovenému finančným poriadkom.
(2)
Rozpočet a jeho zmeny alebo dodatky schvaľuje Správna rada.
Článok 47
Predbežný rozpočet
(1)
V prípade, že na začiatku rozpočtového roku nie je ešte rozpočet Správnou radou schválený, možno v súlade s finančným poriadkom pre každú kapitolu alebo každý ďalší oddiel čerpať mesačné výdavky až do výšky jednej dvanástiny rozpočtových prostriedkov za predchádzajúci rozpočtový rok za predpokladu, že prostriedky, ktorými prezident Európskeho patentového úradu disponuje, nepresiahnu jednu dvanástinu prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu.
(2)
Správna rada môže za podmienky dodržania ostatných podmienok stanovených v odseku 1 schváliť výdavky prevyšujúce jednu dvanástinu prostriedkov.
(3)
Platby podľa článku 37 písm. b) sa predbežne uskutočňujú podľa podmienok stanovených podľa článku 39 za rozpočtový rok, ktorý predchádza roku, na ktorý sa vzťahuje návrh rozpočtu.
(4)
Zmluvné štáty platia každý mesiac predbežne a podľa kľúča stanoveného v článku 40 ods. 3 a 4 všetky osobitné finančné príspevky potrebné na zabezpečenie vykonania ustanovení odsekov 1 a 2. Ustanovenie článku 39 ods. 4 sa primerane použije na tieto príspevky.
Článok 48
Plnenie rozpočtu
(1)
Prezident Európskeho patentového úradu plní rozpočet a jeho zmeny a dodatky na vlastnú zodpovednosť a v medziach pridelených prostriedkov.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu môže v rámci rozpočtu v súlade s finančným poriadkom previesť prostriedky medzi jednotlivými kapitolami alebo oddielmi.
Článok 49
Kontrola účtov
(1)
Príjmový a výdavkový účet, ako aj účtovnú súvahu Organizácie kontrolujú audítori, ktorí musia byť nezávislí a ktorí sú vymenovaní Správnou radou na obdobie piatich rokov; vymenovanie sa môže predĺžiť alebo obnoviť.
(2)
Audit sa vykonáva na základe účtovných dokladov a v prípade potreby sa uskutočňuje na mieste. Auditom sa zisťuje oprávnenosť a správnosť príjmov a výdavkov, ako aj hospodárnosť pri plnení rozpočtu. Po uzávierke každého rozpočtového roku vyhotovujú audítori správu, ktorá obsahuje podpísaný audítorský posudok.
(3)
Prezident Európskeho patentového úradu každoročne predkladá Správnej rade účtovnú uzávierku za uplynulý rozpočtový rok a účtovnú súvahu o majetku a záväzkoch Organizácie spolu so správou audítorov.
(4)
Správna rada schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spolu so správou audítorov a oslobodzuje prezidenta patentového úradu od plnenia rozpočtu.
Článok 50
Finančný poriadok
Finančný poriadok určuje predovšetkým
a)
spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a kontrolu účtov;
b)
spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú Organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41;
c)
predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia;
d)
úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47;
e)
spôsob výpočtu príspevkov splatných na základe článku 146;
f)
zloženie a povinnosti rozpočtového a finančného výboru, ktorý ustanoví Správna rada;
g)
všeobecne prijaté rozpočtové princípy, na ktorých je postavený rozpočet a výročné finančné výkazy.
Článok 51
Poplatky
(1)
Európsky patentový úrad môže vymáhať poplatky za akúkoľvek úradnú úlohu alebo konanie vykonané na základe tohto Dohovoru.
(2)
Lehoty na uhradenie ostatných poplatkov okrem poplatkov stanovených týmto Dohovorom sú stanovené vo Vykonávacom predpise.
(3)
Ak Vykonávací predpis stanovuje, že má byť poplatok uhradený, musí stanoviť aj právne dôsledky za neuhradenie tohto poplatku v stanovenej lehote.
(4)
Poplatkový poriadok stanovuje najmä výšku poplatkov a spôsob ich úhrady.
DRUHÁ ČASŤ
HMOTNÉ PATENTOVÉ PRÁVO
HLAVA I
PATENTOVATEĽNOSŤ
Článok 52
Patentovateľné vynálezy
(1)
Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
(2)
Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä
a)
objavy, vedecké teórie a matematické metódy;
b)
estetické výtvory;
c)
plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti a počítačové programy;
d)
podávanie informácií.
(3)
Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v akom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti.
Článok 53
Výluky z patentovateľnosti
Európske patenty sa neudeľujú na
a)
vynálezy, ktorých zverejnenie alebo využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; pričom túto skutočnosť nemožno vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom;
b)
odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na takto získané mikrobiologické postupy alebo výrobky;
c)
spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické spôsoby vykonávané na ľudskom alebo zvieracom tele; toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobky, najmä látky alebo zmesi, a využitie ich niektorým z uvedených spôsobov.
Článok 54
Novosť
(1)
Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.
(2)
Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym popisom, využívaním alebo iným spôsobom.
(3)
Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania ako je deň uvedený v odseku 2 a ktoré boli zverejnené až tento deň alebo po tomto dni.
(4)
Odseky 3 a 4 nevylučujú patentovateľnosť akejkoľvek látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky, na použitie metódou podľa článku 53 písm. c) za predpokladu, že jej použitie akoukoľvek takou metódou nie je súčasťou stavu techniky.
(5)
Odseky 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi podľa odseku 4 na akékoľvek špecifické využitie metódou uvedenou v článku 53 písm. c), ak toto využitie nie je súčasťou stavu techniky.
Článok 55
Zverejnenie bez negatívneho dopadu
(1)
Na použitie článku 54 sa neberie do úvahy také zverejnenie vynálezu, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním európskej patentovej prihlášky a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva
a)
zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu;
b)
zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavili vynález na oficiálnej alebo oficiálne uznanej medzinárodnej výstave v zmysle Dohody o medzinárodných výstavách podpísanej v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovanej 30. novembra 1972.
(2)
V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) sa odsek 1 použije len vtedy, keď prihlasovateľ pri podaní európskej patentovej prihlášky vyhlási, že vynález bol skutočne vystavený, a keď v lehote a za podmienok uvedených vo Vykonávacom predpise predloží príslušné osvedčenie na podporu svojich tvrdení.
Článok 56
Vynálezcovská činnosť
Vynález sa považuje za vynález zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak nie je vzhľadom na stav techniky pre odborníka obvyklý. Ak stav techniky obsahuje aj písomnosti uvedené v článku 54 ods. 3, neberú sa do úvahy pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti.
Článok 57
Priemyselná využiteľnosť
Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek odvetví priemyslu vrátane poľnohospodárstva.
HLAVA II
OSOBY OPRÁVNENÉ ŽIADAŤ A ZÍSKAŤ EURÓPSKY PATENT - UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Článok 58
Oprávnenie podať európsku patentovú prihlášku
Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj každý subjekt, ktorý má podľa práva, ktorým sa riadi, postavenie právnickej osoby.
Článok 59
Viacerí prihlasovatelia
Európsku patentovú prihlášku môže tiež podať niekoľko spoluprihlasovateľov alebo dvaja, alebo viac prihlasovateľov, ktorí si určia rôzne zmluvné štáty.
Článok 60
Právo na európsky patent
(1)
Právo na európsky patent má pôvodca vynálezu alebo jeho právny nástupca. Ak je pôvodca vynálezu zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent zákonom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; ak nemožno stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa zákon toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.
(2)
Ak vynález vytvorilo viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najskorší deň podania za predpokladu, že bola táto prvá prihláška zverejnená.
(3)
V konaní pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.
Článok 61
Európske patentové prihlášky podané neoprávnenými osobami
(1)
Ak právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe inej, ako je prihlasovateľ, môže táto osoba podľa Vykonávacieho predpisu
a)
pokračovať s prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa;
b)
podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo
c)
požiadať, aby bola európska patentová prihláška zamietnutá.
(2)
Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písm. b) sa primerane použije ustanovenie článku 76 ods. 1.
Článok 62
Právo pôvodcu vynálezu na uvedenie
Pôvodca vynálezu má voči prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu právo, aby bol pred Európskym patentovým úradom uvedený.
HLAVA III
ÚČINKY EURÓPSKEHO PATENTU A EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Článok 63
Doba platnosti európskeho patentu
(1)
Doba platnosti európskeho patentu je dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky.
(2)
Ustanovením odseku 1 sa neobmedzuje právo zmluvného štátu predĺžiť dobu platnosti európskeho patentu alebo udeliť zodpovedajúcu ochranu, ktorá nasleduje bezprostredne po uplynutí doby platnosti patentu za rovnakých podmienok, aké platia pre národné patenty
a)
v prípade vojnového alebo obdobného krízového stavu postihujúceho tento štát;
b)
ak je predmetom európskeho patentu výrobok alebo spôsob výroby, alebo využitia výrobku, ktorý sa pred uvedením na trh v tomto štáte musí podrobiť povoľovaciemu správnemu konaniu.
(3)
Odsek 2 sa primerane použije na európske patenty udelené spoločne pre skupinu zmluvných štátov podľa článku 142.
(4)
Zmluvný štát, ktorý uplatní ustanovenie o predĺžení doby platnosti patentu alebo zodpovedajúcej ochrany podľa odseku 2 písm. b), môže v súlade s dohodou uzavretou s Organizáciou poveriť Európsky patentový úrad úlohami súvisiacimi s vykonaním príslušných ustanovení.
Článok 64
Práva vyplývajúce z európskeho patentu
(1)
Podľa ustanovení odseku 2 poskytuje európsky patent svojmu majiteľovi odo dňa oznámenia o jeho udelení zverejneného v Európskom patentovom vestníku v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaké práva, aké by mu poskytoval národný patent udelený v tomto štáte.
(2)
Ak je predmetom európskeho patentu spôsob, vzťahuje sa ochrana vyplývajúca z patentu aj na výrobky priamo získané týmto spôsobom.
(3)
Porušenie európskeho patentu sa riadi vnútroštátnym zákonom.
Článok 65
Preklad európskeho patentu
(1)
Každý zmluvný štát môže, ak nie je Európsky patent, ktorý je udelený, zmenený alebo obmedzený Európskym patentovým úradom, vypracovaný v jednom z jeho úradných jazykov, stanoviť, aby majiteľ patentu predložil na ústredný úrad priemyselného vlastníctva preklad udeleného, zmeneného alebo obmedzeného patentu do jedného z jeho úradných jazykov, buď podľa svojho výberu, alebo ak tento štát prikazuje použitie jedného konkrétneho jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu uplynie tri mesiace od zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, o udržaní európskeho patentu v zmenenej forme alebo o jeho obmedzení v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí dlhšiu lehotu.
(2)
Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, aby majiteľ patentu v lehote určenej týmto štátom zaplatil v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.
(3)
Každý zmluvný štát môže stanoviť, aby sa v prípade nedodržania ustanovení prijatých podľa odsekov 1 a 2 považoval európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.
Článok 66
Rovnocennosť európskeho podania a národného podania
Európska patentová prihláška, ktorej bol priznaný dátum podania, má v určených zmluvných štátoch rovnaké účinky ako riadne národné podanie vrátane prípadného práva prednosti uplatneného pre európsku patentovú prihlášku.
Článok 67
Práva vyplývajúce z európskej patentovej prihlášky po zverejnení
(1)
Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených v prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.
(2)
Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu podľa článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú zákon príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví prinajmenšom to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.
(3)
Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk konania, môže stanoviť, aby nebola dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 účinná až od doby, kým preklad patentových nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka nebude
a)
sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym zákonom alebo
b)
doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.
(4)
Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, predpokladá sa, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.
Článok 68
Účinok zrušenia alebo obmedzenia európskeho patentu
Ak bol európsky patent zrušený alebo obmedzený v námietkovom konaní, v konaní o obmedzení alebo zrušení, predpokladá sa, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v akom bol patent zrušený alebo obmedzený.
Článok 69
Rozsah ochrany
(1)
Rozsah ochrany udelenej európskym patentom alebo európskou patentovou prihláškou je určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj popis a výkresy.
(2)
V období do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany, udelenej európskou patentovou prihláškou, určený patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v zverejnenej patentovej prihláške. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, obmedzení alebo zrušení, však spätne určuje rozsah ochrany vyplývajúci z prihlášky, ak tým nie je táto ochrana rozšírená.
Článok 70
Pôvodné znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
(1)
Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je pôvodným znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.
(2)
Ak je však európska patentová prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom Európskeho patentového úradu, toto znenie bude podanou prihláškou v zmysle znenia tohto Dohovoru.
(3)
Každý zmluvný štát môže stanoviť, aby sa preklad do jedného z úradných jazykov tohto štátu v zmysle tohto Dohovoru považoval v tomto štáte za pôvodné znenie, okrem konania o zrušení, v prípade, že z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva užšia ochrana, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.
(4)
Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3,
a)
umožní prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu; taký opravený preklad nadobúda právne účinky až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 ods. 2 a článku 67 ods. 3;
b)
môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere vynález využíval alebo vykonal účinné a podstatné prípravy na také využívanie, pričom toto využívanie neznamenalo porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.
HLAVA IV
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA AKO PREDMET VLASTNÍCTVA
Článok 71
Prevod a vznik práv
Európska patentová prihláška môže byť prevedená alebo môže založiť práva pre jeden alebo niekoľko určených zmluvných štátov.
Článok 72
Prechod
Prechod európskej patentovej prihlášky sa uskutočňuje v písomnej forme a vyžaduje podpis zmluvných strán.
Článok 73
Zmluvná licencia
Európska patentová prihláška môže byť vcelku alebo čiastočne predmetom licencií pre celé územie alebo pre časť území určených zmluvných štátov.
Článok 74
Použiteľné právo
Ak nie je v tomto Dohovore určené inak, riadi sa európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva v každom určenom zmluvnom štáte a s účinkom pre tento štát právom, ktoré sa v tomto štáte vzťahuje na národné patentové prihlášky.
TRETIA ČASŤ
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY A JEJ NÁLEŽITOSTI
Článok 75
Podanie európskej patentovej prihlášky
(1)
Európsku patentovú prihlášku možno podať
a)
na Európskom patentovom úrade,
alebo
b)
ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a podľa článku 76 ods. 1, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo na inom príslušnom orgáne tohto štátu; takto podaná prihláška má rovnaké účinky, ako keby bola podaná v ten istý deň na Európskom patentovom úrade.
(2)
Odsek 1 nebráni použiť právne predpisy, ktoré v ktoromkoľvek zmluvnom štáte
a)
platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu oznámené do zahraničia, alebo
b)
určujú, že každá prihláška musí byť najskôr podaná na národnom úrade, alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.
Článok 76
Európske vylúčené prihlášky
(1)
Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo na Európsky patentový úrad podľa Vykonávacieho predpisu. Môže byť podaná len vzhľadom na predmet, ktorý nepresahuje obsah skoršej podanej prihlášky; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania skoršej prihlášky a požíva právo prednosti.
(2)
V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené všetky zmluvné štáty, ktoré boli určené v skoršej prihláške.
Článok 77
Odovzdanie európskej patentovej prihlášky
(1)
Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európsku patentovú prihlášku podanú na tomto úrade alebo na inom príslušnom orgáne tohto štátu podľa Vykonávacieho predpisu.
(2)
Európska patentová prihláška, ktorej predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdáva.
(3)
Európska patentová prihláška, ktorá nie je doručená na Európsky patentový úrad v riadnom čase, sa považuje za vzatú späť.
Článok 78
Náležitosti európskej patentovej prihlášky
(1)
Európska patentová prihláška obsahuje
a)
žiadosť o udelenie európskeho patentu;
b)
popis vynálezu;
c)
jeden alebo niekoľko patentových nárokov;
d)
výkresy, na ktoré sa odvoláva popis alebo nárok;
e)
anotáciu,
a musí spĺňať požiadavky uvedené vo Vykonávacom predpise.
(2)
Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. Ak nie je prihlasovací poplatok alebo poplatok za rešerš uhradený včas, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
Článok 79
Určenie zmluvných štátov
(1)
Všetky zmluvné štáty, ktoré sú súčasťou tohto Dohovoru v čase podania európskej patentovej prihlášky, sa v žiadosti o udelenie európskeho patentu pokladajú za určené.
(2)
Určenie zmluvného štátu podlieha zaplateniu určovacieho poplatku.
(3)
Určenie zmluvného štátu možno až do udelenia európskeho patentu kedykoľvek vziať späť.
Článok 80
Deň podania
Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, keď boli splnené náležitosti určené Vykonávacím predpisom.
Článok 81
Určenie pôvodcu vynálezu
V európskej patentovej prihláške musí byť určený pôvodca vynálezu. Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo jediným pôvodcom vynálezu, musí určenie obsahovať vyhlásenie o pôvode práva na európsky patent.
Článok 82
Jednotnosť vynálezu
Európska patentová prihláška sa môže týkať iba jedného vynálezu alebo skupiny vynálezov navzájom spojených tak, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Článok 83
Sprístupnenie vynálezu verejnosti
Vynález musí byť v európskej patentovej prihláške objasnený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.
Článok 84
Patentové nároky
Patentové nároky vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné a stručné a podložené popisom.
Článok 85
Anotácia
Anotácia slúži výhradne na technickú informáciu; nemožno ju použiť na iné účely, najmä nie na určenie rozsahu požadovanej ochrany alebo na účely použitia článku 54 ods. 3.
Článok 86
Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku
(1)
Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu v súlade s Vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítajúc odo dňa podania prihlášky. Ak nie je udržiavací poplatok uhradený včas, prihláška sa považuje sa vzatú späť.
(2)
Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením udržiavacieho poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené oznámenie o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
HLAVA II
PRÁVO PREDNOSTI
Článok 87
Právo prednosti
(1)
Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre
a)
niektorý z členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo
b)
pre niektorého člena Svetovej obchodnej organizácie patentovú prihlášku alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti, alebo jeho právny nástupca, požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to počas dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.
(2)
Pre každé podanie rovnocenné s riadnym národným podaním podľa vnútroštátneho zákona štátu, v ktorom bola prihláška podaná, alebo podľa bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd vrátane tohto Dohovoru vzniká právo prednosti.
(3)
Za riadne národné podanie sa považuje každé podanie, ktoré postačuje na stanovenie dátumu, kedy bola prihláška podaná, bez ohľadu na jej výsledok.
(4)
Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá bez toho, aby bola predložená na verejné nahliadnutie, a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.
(5)
Ak bolo prvé podanie na orgáne priemyselného vlastníctva, ktorý nie je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody zakladajúcej Svetovú obchodnú organizáciu, použijú sa ustanovenia odsekov 1 až 4, ak tento orgán podľa oznámenia vydaného prezidentom Európskeho patentového úradu zistil, že prvé podanie vykonané na Európskom patentom úrade umožňuje vznik práva prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva.
Článok 88
Uplatnenie práva prednosti
(1)
Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti z predchádzajúcej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti a ostatné písomnosti potrebné podľa Vykonávacieho predpisu.
(2)
Pri európskej patentovej prihláške možno uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti prípadne možno uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Ak je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, plynú od najstaršieho dňa práva prednosti.
(3)
Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie súčasti európskej patentovej prihlášky, ktoré sú zahrnuté v prihláške alebo v prihláškach, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti.
(4)
Ak nie sú niektoré súčasti vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, zahrnuté v patentových nárokoch predchádzajúcej prihlášky, právo prednosti možno priznať, ak sú z písomností predchádzajúcej prihlášky ako celku tieto súčasti zjavné.
Článok 89
Účinnosť práva prednosti
Právo prednosti nadobúda účinnosť, ak sa deň práva prednosti považuje za deň podania európskej patentovej prihlášky na použitie článku 54 ods. 2 a 3 a článku 60 ods. 2.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE O UDELENÍ PATENTU
Článok 90
Prieskum podania a prieskum formálnych náležitostí
(1)
Európsky patentový úrad podľa Vykonávacieho predpisu zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania.
(2)
Ak sa nemôže priznať deň podania po uskutočnení prieskumu podľa odseku 1, nemôže sa s prihláškou zaobchádzať ako s európskou patentovou prihláškou.
(3)
Ak nebol európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad v súlade s Vykonávacím predpisom zistí, či boli splnené požiadavky článkov 14, 78 a 81 a prípadne článku 88 ods. 1 a článku 133 ods. 2, ako aj ostatné požiadavky stanovené Vykonávacím predpisom.
(4)
Ak Európsky patentový úrad pri prieskume podľa odsekov 1 alebo 3 zistí nedostatky, ktoré môžu byť odstránené, poskytne prihlasovateľovi možnosť ich odstrániť.
(5)
Ak nie sú nedostatky, zaznamenané v prieskume podľa odseku 3, odstránené, európska patentová prihláška bude zamietnutá, pokiaľ tento Dohovor neposkytne iný právny dôsledok. Ak sa nedostatok týka práva prednosti, toto právo prihláška stráca.
Článok 91
Prieskum formálnych náležitostí
(zrušený)
Článok 92
Vyhotovenie správy o európskej rešerši
Európsky patentový úrad vyhotoví a zverejní, v súlade s Vykonávacím predpisom, správu o európskej rešerši vzhľadom na európsku patentovú prihlášku na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na popis a výkresy.
Článok 93
Zverejnenie európskej patentovej prihlášky
(1)
Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr
a)
po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti odo dňa vzniku práva prednosti, alebo
b)
na žiadosť prihlasovateľa pred uplynutím tejto lehoty.
(2)
Európska patentová prihláška má byť zverejnená v rovnakom čase ako európsky patentový spis, ak rozhodnutie o udelení patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 písm. a).
Článok 94
Prieskum európskej patentovej prihlášky
(1)
Európsky patentový úrad na základe žiadosti a v súlade s Vykonávacím predpisom vykoná prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru. Žiadosť sa nepokladá za podanú, ak nie je uhradený poplatok za prieskum.
(2)
Ak nie je žiadosť o prieskum podaná včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.
(3)
Ak prieskum ukáže, že prihláška alebo vynález, na ktorý sa prihláška vzťahuje, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa tak často, ako je to potrebné, aby predložil svoje pripomienky a aby prihlášku doplnil podľa článku 123 ods. 1.
(4)
Ak prihlasovateľ neodpovedá na oznámenia prieskumového oddelenia včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.
Článok 95
Predĺženie lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu
(zrušený)
Článok 96
Prieskum európskej patentovej prihlášky
(zrušený)
Článok 97
Udelenie alebo zamietnutie
(1)
Ak prieskumové oddelenie zastáva názor, že európska patentová prihláška a vynález, na ktorý sa vzťahuje, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené Vykonávacím predpisom.
(2)
Ak prieskumové oddelenie zastáva názor, že európska patentová prihláška alebo vynález, na ktorý sa vzťahuje, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, zamietne prihlášku, ak tento Dohovor neposkytne iný právny dôsledok.
(3)
Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku.
Článok 98
Zverejnenie európskeho patentového spisu
Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis ihneď po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
PIATA ČASŤ
KONANIE O NÁMIETKACH A OBMEDZENÍ
Článok 99
Námietky
(1)
V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu v súlade s Vykonávacím predpisom. Oznámenie o námietkach sa považuje za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.
(2)
Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.
(3)
Účastníkmi konania o námietkach sú tie osoby, ktoré podali námietky, a majiteľ patentu.
(4)
Ak niekto preukáže, že bol v zmluvnom štáte konečným rozhodnutím zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto predchádzajúceho majiteľa, nahradí táto osoba na základe svojej žiadosti predchádzajúceho majiteľa pre tento štát. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa predchádzajúci majiteľ a osoba, ktorá podala žiadosť, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.
Článok 100
Dôvody na podanie námietok
Námietky môžu byť podané len z dôvodov, že
a)
predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;
b)
európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;
c)
predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahuje obsah skoršej prihlášky v tom znení, v akom bola podaná.
Článok 101
Prieskum námietok – zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu
(1)
Ak je námietka prípustná, námietkové oddelenie preskúma v súlade s Vykonávacím predpisom, či aspoň jeden dôvod na podanie námietok podľa článku 100 bráni zachovaniu európskeho patentu. Počas tohto prieskumu vyzve prieskumové oddelenie zúčastnené strany, tak často ako je to nutné, aby predložili pripomienky k vyhláseniam ostatných účastníkov alebo vyhláseniam ním vydaným.
(2)
Ak námietkové oddelenie zastáva názor, že aspoň jeden dôvod bráni zachovať európsky patent, tak patent zruší. Inak námietku zamietne.
(3)
Ak námietkové oddelenie po zvážení zmien, ktoré vykonal majiteľ európskeho patentu počas námietkového konania, zastáva názor, že patent a vynález, ktorého sa patent týka,
a)
spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu v upravenom znení za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené Vykonávacím predpisom;
b)
nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, patent zamietne.
Článok 102
Zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu
(zrušený)
Článok 103
Zverejnenie nového európskeho patentového spisu
Ak je európsky patent zachovaný v zmenenej podobe podľa článku 101 ods. 3 písm. a), Európsky patentový úrad zverejní nový európsky patentový spis hneď po zverejnení oznámenia o rozhodnutí o námietkach v Európskom patentovom vestníku.
Článok 104
Náklady
(1)
Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, ak námietkové oddelenie v súlade s Vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov.
(2)
Proces na stanovenie nákladov upravuje Vykonávací predpis.
(3)
S každým konečným rozhodnutím Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov na účely výkonu rozhodnutia v každom zmluvnom štáte sa má zaobchádzať rovnako ako s konečným rozhodnutím vydaným civilným súdom štátu, kde sa má výkon rozhodnutia uskutočniť. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.
Článok 105
Zásah údajného porušovateľa patentu
(1)
Každá tretia osoba môže v súlade s Vykonávacím predpisom zasiahnuť do konania o námietkach po uplynutí lehoty na podanie námietok, ak preukáže, že
a)
bolo proti nej začaté konanie o porušovaní toho istého patentu, alebo
b)
začala tretia osoba konanie vo veci určenia, že patent neporušuje, na žiadosť majiteľa patentu, aby sa údajnému porušovaniu zabránilo.
(2)
S prípustným pristúpením do konania sa zaobchádza ako s námietkou.
Článok 105a
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie
(1)
Na žiadosť majiteľa môže byť európsky patent zrušený alebo obmedzený zmenou patentových nárokov. Žiadosť sa podáva na Európsky patentový úrad v súlade s Vykonávacím predpisom. Ak nebol uhradený poplatok za zrušenie alebo obmedzenie, žiadosť sa nepovažuje za podanú.
(2)
Žiadosť nemožno podať, ak prebieha konanie o námietkach na daný európsky patent.
Článok 105b
Obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu
(1)
Európsky patentový úrad urobí prieskum, či boli splnené náležitosti stanovené Vykonávacím predpisom na obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu.
(2)
Ak Európsky patentový úrad posúdi, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu spĺňa tieto náležitosti, rozhodne o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu v súlade s Vykonávacím predpisom. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
(3)
Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu platí pre všetky zmluvné štáty, v ktorých bol patent udelený. Rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň zverejnenia oznámenia o rozhodnutí v Európskom patentovom vestníku.
Článok 105c
Zverejnenie zmeneného európskeho patentového spisu
Ak je európsky patent obmedzený podľa článku 105b ods. 2, zverejní Európsky patentový úrad zmenené znenie európskeho patentového spisu čo najskôr po zverejnení oznámenia o obmedzení v Európskom patentovom vestníku.
ŠIESTA ČASŤ
KONANIE O SŤAŽNOSTI
Článok 106
Rozhodnutia, proti ktorým možno podať sťažnosť
(1)
Sťažnosť možno podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
(2)
Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, možno podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, ak toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.
(3)
Právo podať sťažnosť proti rozhodnutiu o rozdelení alebo stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach môže byť obmedzené Vykonávacím predpisom.
Článok 107
Osoby oprávnené podať sťažnosť a byť účastníkmi konania o sťažnosti
Každý účastník konania nepriaznivo dotknutý rozhodnutím môže proti nemu podať sťažnosť. Ostatní účastníci tohto konania sa stávajú účastníkmi konania o sťažnosti zo zákona.
Článok 108
Lehoty a forma
Oznámenie o sťažnosti sa podáva v súlade s Vykonávacím predpisom na Európsky patentový úrad do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia. Oznámenie o sťažnosti sa nepovažuje za podané, ak nebol uhradený poplatok za sťažnosť. Písomné odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia v súlade s Vykonávacím predpisom.
Článok 109
Autoremedúra
(1)
Ak útvar, ktorého rozhodnutie je sporné, považuje sťažnosť za prípustnú, svoje rozhodnutie opraví. Toto neplatí, ak proti sťažujúcej sa strane stojí iný účastník konania.
(2)
Ak sa sťažnosti nevyhovie v lehote troch mesiacov po prijatí odôvodnenia, sťažnosť je bezodkladne postúpená sťažnostnému senátu bez zaujatia vecného stanoviska.
Článok 110
Prieskum sťažnosti
Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či možno jej vyhovieť. Preskúmanie sťažnosti sa vykonáva v súlade s Vykonávacím predpisom.
Článok 111
Rozhodnutie o odvolaní
(1)
O sťažnosti z hľadiska jej oprávnenosti rozhodne sťažnostný senát po jej preskúmaní. Sťažnostný senát môže buď rozhodnúť v rámci právomoci útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo vráti vec tomuto útvaru na ďalšie konanie.
(2)
Ak sťažnostný senát vráti vec na ďalšie konanie útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, je tento útvar viazaný rozhodnutím sťažnostného senátu, ak je skutkový stav zachovaný. Ak rozhodnutie vydalo prijímacie oddelenie, je rozhodnutím sťažnostného senátu viazané aj prieskumové oddelenie.
Článok 112
Rozhodnutie alebo stanovisko Veľkého sťažnostného senátu
(1)
Na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva, alebo ak vznikne právny problém zásadného významu,
a)
sťažnostný senát počas konania vo veci z úradnej moci alebo na návrh účastníka konania predloží Veľkému sťažnostnému senátu akúkoľvek otázku, ak považuje jeho rozhodnutie za žiaduce z už uvedených dôvodov. Ak sťažnostný senát žiadosť zamietne, uvedie dôvody v konečnom rozhodnutí;
b)
prezident Európskeho patentového úradu môže Veľkému sťažnostnému senátu predložiť právnu otázku, ak dva sťažnostné senáty vydali o tejto otázke rozdielne rozhodnutia.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) sú účastníci konania o sťažnosti aj účastníkmi konania pred Veľkým sťažnostným senátom.
(3)
Rozhodnutie Veľkého sťažnostného senátu podľa odseku 1 písm. a) je záväzné pre sťažnostný senát pri rozhodovaní o príslušnej sťažnosti.
Článok 112a
Žiadosť o preskúmanie Veľkým sťažnostným senátom
(1)
Každý účastník konania o sťažnosti nepriaznivo dotknutý rozhodnutím sťažnostného senátu môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Veľkým sťažnostným senátom.
(2)
Žiadosť môže byť podaná len z dôvodu, že
a)
sa člen sťažnostného senátu zúčastnil rozhodnutia o porušení článku 24 ods. 1 alebo napriek vylúčeniu na základe rozhodnutia podľa článku 24 ods. 4;
b)
členom sťažnostného senátu nebola oprávnená osoba;
c)
sa vyskytlo zásadné porušenie článku 113;
d)
sa v konaní o sťažnosti vyskytol iný zásadný procesný nedostatok určený Vykonávacím predpisom alebo
e)
trestný čin spáchaný v podmienkach stanovených vo Vykonávacom predpise môže mať vplyv na rozhodnutie.
(3)
Žiadosť o preskúmanie nemá odkladný účinok.
(4)
Žiadosť o preskúmanie má byť podaná ako dôvodné vyhlásenie v súlade s Vykonávacím predpisom. Ak je odôvodnená podľa odseku 2 písm. a) až d), žiadosť musí byť podaná do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia sťažnostného senátu. Ak je žiadosť odôvodnená podľa odseku 2 písm. e), musí byť podaná do dvoch mesiacov odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin, a v každom prípade nie neskôr ako do piatich rokov od oznámenia rozhodnutia sťažnostného senátu. Žiadosť sa nepovažuje za podanú, ak nie je uhradený predpísaný poplatok.
(5)
Veľký sťažnostný senát žiadosť o preskúmanie preskúma v súlade s Vykonávacím predpisom. Ak je žiadosť prípustná, Veľký sťažnostný senát zruší rozhodnutie a znovu otvorí konanie pred sťažnostným senátom v súlade s Vykonávacím predpisom.
(6)
Každý, kto v určenom zmluvnom štáte v dobrej viere vynález používal alebo urobil účinné a podstatné prípravy na využívanie vynálezu, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, v období medzi rozhodnutím sťažnostného senátu a zverejnením oznámenia o rozhodnutí Veľkého sťažnostného senátu o žiadosti v Európskom patentovom vestníku môže ho naďalej bezplatne využívať vo svojom podniku alebo na vlastné potreby.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Hlava I
Spoločné ustanovenia konanÍ
Článok 113
Právo na vypočutie a podklady na rozhodnutie
(1)
Rozhodnutia Európskeho patentového úradu sa môžu zakladať iba na dôvodoch alebo dôkazoch, ku ktorým sa mali účastníci konania možnosť vyjadriť.
(2)
Európsky patentový úrad koná a rozhoduje o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente len v znení, ktoré predložil alebo odsúhlasil prihlasovateľ alebo majiteľ patentu.
Článok 114
Prieskum Európskeho patentového úradu z úradnej moci
(1)
V priebehu konania Európsky patentový úrad zisťuje skutočnosti z úradnej moci; neobmedzujú ho pritom skutočnosti, dôkazy a tvrdenia účastníkov konania a nároky na žalobu.
(2)
Európsky patentový úrad nie je povinný prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.
Článok 115
Pripomienky tretích osôb
V konaní pred Európskym patentovým úradom, po zverejnení európskej patentovej prihlášky, môže tretia osoba v súlade s Vykonávacím predpisom predložiť svoje pripomienky týkajúce sa patentovateľnosti vynálezu, na ktorý sa vzťahuje prihláška alebo patent. Táto osoba sa nestáva účastníkom konania.
Článok 116
Ústne konanie
(1)
Ústne konanie sa uskutočňuje z úradnej moci, ak to Európsky patentový úrad považuje za účelné, alebo na návrh účastníka konania. Európsky patentový úrad však môže návrh na ďalšie ústne konanie pred rovnakým útvarom zamietnuť, ak sa nezmenili účastníci konania alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom konania.
(2)
Na prijímacom oddelení sa ústne konanie uskutoční na návrh prihlasovateľa len vtedy, ak to oddelenie považuje za účelné alebo má v úmysle európsku patentovú prihlášku zamietnuť.
(3)
Ústne konanie na prijímacom oddelení, prieskumových oddeleniach a na právnom oddelení nie je verejné.
(4)
Ústne konanie vrátane vydania rozhodnutia pred sťažnostným senátom a Veľkým sťažnostným senátom po zverejnení európskej patentovej prihlášky a konanie na námietkovom oddelení je verejné, ak príslušné oddelenie nerozhodne inak v prípade, keď by verejné konanie mohlo mať najmä pre účastníka konania závažné a neopodstatnené nevýhody.
Článok 117
Prostriedky dokazovania a dokazovanie
(1)
V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné najmä tieto dôkazové prostriedky:
a)
vypočutie účastníkov;
b)
vyžiadanie informácií;
c)
predloženie listín;
d)
vypočutie svedkov;
e)
znalecký posudok;
f)
obhliadka na mieste;
g)
písomné miestoprísažné vyhlásenie.
(2)
Proces dokazovania upravuje Vykonávací predpis.
Článok 118
Jednotnosť európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
Ak nie sú prihlasovatelia alebo majitelia európskeho patentu pre rôzne určené zmluvné štáty totožní, považujú sa na účely konania pred Európskym patentovým úradom za spoluprihlasovateľov alebo spolumajiteľov. Jednotnosť prihlášky alebo patentu v konaní tým nie je dotknutá; najmä znenie prihlášky alebo patentu je vo všetkých určených zmluvných štátoch jednotné, ak nie je v tomto Dohovore stanovené inak.
Článok 119
Oznamovanie
Európsky patentový úrad oznamuje úradne všetky rozhodnutia, predvolania, oznámenia a správy v súlade s Vykonávacím predpisom. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, možno oznámenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva zmluvných štátov.
Článok 120
Lehoty
Vykonávací predpis stanoví
a)
lehoty, ktoré sa majú v konaní pred Európskym patentovým úradom dodržať a ktoré nie sú stanovené týmto Dohovorom;
b)
spôsob počítania lehôt a podmienky, za ktorých možno tieto lehoty predĺžiť;
c)
minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.
Článok 121
Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške
(1)
Ak prihlasovateľ nedodrží lehotu voči Európskemu patentovému úradu, môže požiadať o pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške.
(2)
Európsky patentový úrad žiadosť prijme, ak spĺňa náležitosti stanovené Vykonávacím predpisom. Inak žiadosť zamietne.
(3)
Ak je žiadosť prípustná, predpokladá sa, že právne dôsledky nedodržania lehoty nevznikli.
(4)
Pokračovanie v konaní sa vylučuje vzhľadom na lehoty v článku 87 ods. 1, článku 108 a článku 112a ods. 4, takisto ako aj na lehoty na podanie žiadosti na pokračovanie v konaní alebo obnovení práv. Vykonávací predpis môže pokračovanie v konaní vylúčiť aj pre iné lehoty.
Článok 122
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu, ktorý napriek vynaloženej snahe, ktorú si vyžiadali okolnosti, nebol schopný dodržať lehotu voči Európskemu patentovému úradu, sa vrátia jeho práva na základe žiadosti, ak nedodržanie tejto lehoty priamo zapríčinilo zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti alebo zapríčinilo, že sa prihláška považuje za vzatú späť, alebo zapríčinilo zrušenie európskeho patentu alebo stratu ostatných práv, alebo stratu nároku na opravný prostriedok.
(2)
Európsky patentový úrad prijme žiadosť, ak sú splnené podmienky odseku 1 a ostatné náležitosti stanovené Vykonávacím predpisom. Inak žiadosť zamietne.
(3)
Ak je žiadosť prípustná, predpokladá sa, že právne dôsledky nedodržania lehoty nevznikli.
(4)
Obnovenie práv sa vylúči vzhľadom na lehotu určenú na podanie žiadosti o obnovenie práv.
(5)
Každý, kto v určenom zmluvnom štáte v dobrej viere vynález využíval alebo vykonal účinné a podstatné prípravy na využívanie vynálezu, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, v období medzi stratou práv podľa odseku 1 a zverejnením oznámenia o obnove týchto práv v Európskom patentovom vestníku môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre vlastné potreby pokračovať.
(6)
Nič z ustanovení tohto článku nebude obmedzovať právo zmluvného štátu na uvedenie do predošlého stavu vzhľadom na lehoty stanovené týmto Dohovorom a lehoty, ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.
Článok 123
Zmeny
(1)
Európsku patentovú prihlášku alebo európsky patent možno počas konania pred Európskym patentovým úradom zmeniť v súlade s Vykonávacím predpisom. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu prihlášku zmeniť aspoň raz.
(2)
V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v takom znení, v akom bola podaná.
(3)
Európsky patent nemôže byť zmenený spôsobom, ktorý presahuje ochranu, ktorá mu je udelená.
Článok 124
Údaje o stave techniky
(1)
Európsky patentový úrad môže podľa Vykonávacieho predpisu vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol informácie o stave techniky, ktoré bral do úvahy vo vnútroštátnom alebo regionálnom konaní a ktoré sa týkajú vynálezu, na ktorý sa vzťahuje európska patentová prihláška.
(2)
Ak prihlasovateľ na výzvu podľa odseku 1 neodpovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 125
Odkaz na všeobecné zásady
Ak tento Dohovor neobsahuje príslušné procesné ustanovenia, prihliadne Európsky patentový úrad na zásady procesného práva, ktoré sa všeobecne uznávajú v zmluvných štátoch.
Článok 126
Zánik finančných záväzkov
(zrušený)
HLAVA II
INFORMOVANIE VEREJNOSTI A ÚRADNÝCH ORGÁNOV
Článok 127
Európsky patentový register
Európsky patentový úrad vedie Európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje podľa Vykonávacieho predpisu. Žiadny zápis do Európskeho patentového registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Európsky patentový register je prístupný na verejné nahliadnutie.
Článok 128
Nahliadnutie do spisu
(1)
Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, možno poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.
(2)
Ten, kto preukáže, že si prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.
(3)
Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 ods. 1 môže každý nahliadnuť do spisu skoršej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu príslušného prihlasovateľa.
(4)
Po zverejnení európskej patentovej prihlášky možno na žiadosť nahliadnuť do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu udeleného na jej základe s výhradou obmedzení stanovených Vykonávacím predpisom.
(5)
Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad oznámiť tretím osobám údaje stanovené Vykonávacím predpisom alebo zverejniť ich.
Článok 129
Periodicky vydávané publikácie
Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:
a)
Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje náležitosti, ktorých zverejnenie predpisuje tento Dohovor, Vykonávací predpis alebo prezident Európskeho patentového úradu;
b)
Úradný vestník, ktorý obsahuje oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho používania.
Článok 130
Výmena informácií
(1)
Ak tento Dohovor alebo vnútroštátne zákony nestanovujú inak, tak si Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje týkajúce sa európskych alebo národných patentových prihlášok a patentov a všetkých konaní, ktoré sa ich týkajú.
(2)
Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a
a)
ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva ostatných štátov;
b)
medzivládnymi organizáciami poverenými udeľovaním patentov;
c)
inou organizáciou.
(3)
Výmena informácií podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písm. c) nepodlieha týmto obmedzeniam, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.
Článok 131
Administratívna a právna spolupráca
(1)
Ak tento Dohovor alebo vnútroštátny zákon nestanoví inak, Európsky patentový úrad a súdy alebo orgány zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne pomáhajú podávaním informácií alebo sprístupnením spisov na nahliadnutie. Ak Európsky patentový úrad poskytne spisy na nahliadnutie súdom, štátnym zástupcom alebo ústredným úradom priemyselného vlastníctva, nepodlieha toto nahliadnutie obmedzeniam uvedeným v článku 128.
(2)
Na základe žiadosti Európskeho patentového úradu vykonajú súdy alebo iné príslušné orgány zmluvných štátov v rámci svojich právomocí potrebné zisťovania alebo iné súdne opatrenia.
Článok 132
Výmena publikácií
(1)
Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na požiadanie vzájomne poskytujú pre vlastnú potrebu a bezplatne jeden výtlačok alebo niekoľko výtlačkov príslušných publikácií.
(2)
Európsky patentový úrad môže uzavrieť zmluvy o výmene alebo poskytovaní publikácií.
HLAVA III
ZASTUPOVANIE
Článok 133
Všeobecné zásady zastupovania
(1)
Podľa odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.
(2)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko alebo sídlo na území niektorého zo zmluvných štátov, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru okrem podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť Vykonávací predpis.
(3)
Fyzické osoby alebo právnické osoby s trvalým bydliskom alebo sídlom na území niektorého zmluvného štátu môže v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať zamestnanec, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami Vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo na území zmluvného štátu a majú s ňou ekonomické väzby.
(4)
Vykonávací predpis môže stanoviť osobitné ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konania konajúcich spoločne.
Článok 134
Zastupovanie pred Európskym patentovým úradom
(1)
Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.
(2)
Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom niektorého zmluvného štátu;
b)
má sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu;
c)
zložila európsku kvalifikačnú skúšku.
(3)
Počas jedného roka odo dňa, keď prístup štátu k tomuto Dohovoru nadobudne účinnosť, môže zápis do tohto zoznamu požadovať akákoľvek fyzická osoba, ktorá
a)
je štátnym príslušníkom zmluvného štátu;
b)
má sídlo podnikania alebo zamestnanie v štáte, ktorý pristúpil k tomuto Dohovoru, a
c)
je oprávnená zastupovať fyzické alebo právnické osoby v patentových otázkach pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu. Tam, kde nie je získanie tohto oprávnenia podmienené požiadavkou špeciálnej odbornej kvalifikácie, musí osoba túto činnosť pravidelne vykonávať v danom štáte aspoň počas piatich rokov.
(4)
Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.
(5)
Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.
(6)
Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou k tomuto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba v súlade s vnútroštátnymi predpismi na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatiu takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.
(7)
Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku
a)
z požiadaviek ustanovení odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) za osobitných okolností;
b)
z požiadaviek ustanovení odseku 3 písm. c) druhej vety, ak žiadateľ preukáže, že získal potrebnú kvalifikáciu iným spôsobom.
(8)
Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte, ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte ako oprávnený zástupca v patentových otázkach. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.
Článok 134a
Inštitút oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom
(1)
Správna rada môže prijímať a dopĺňať nariadenia týkajúce sa
a)
Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „Inštitút“);
b)
vzdelania a školenia vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky;
c)
disciplinárnej právomoci tohto Inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmto osobám;
d)
povinnosti dôvernosti oprávneného zástupcu a výhod zverejnenia v konaní pred Európskym patentovým úradom vzhľadom na komunikáciu medzi oprávneným zástupcom a jeho klientom alebo inou osobou.
(2)
Osoba zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov podľa článku 134 ods. 1 sa stane členom Inštitútu.
ÔSMA ČASŤ
VPLYVY NA VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO
HLAVA I
ZMENA NA NÁRODNÚ PATENTOVÚ PRIHLÁŠKU
Článok 135
Žiadosť o zmenu
(1)
Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelení národného patentu na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to za týchto podmienok:
a)
ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa článku 77 ods. 3;
b)
v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent zrušený.
(2)
V prípade podľa odseku 1 písm. a) žiadosť o zmenu musí byť podaná na ústredný úrad priemyselného vlastníctva, na ktorý bola podaná európska patentová prihláška. Tento úrad odošle podľa ustanovení týkajúcich sa národnej bezpečnosti žiadosť priamo na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov v nej uvedených.
(3)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) sa žiadosť o zmenu predkladá Európskemu patentovému úradu v súlade s Vykonávacím predpisom. Žiadosť sa nepovažuje za podanú, kým nie je uhradený poplatok za zmenu. Európsky patentový úrad odošle žiadosť na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov v nej uvedených.
(4)
Účinnosť európskej patentovej prihlášky podľa článku 66 zaniká, ak nie je žiadosť o zmenu podaná včas.
Článok 136
Podanie a odovzdanie žiadosti
(zrušený)
Článok 137
Formálne náležitosti zmeny
(1)
Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 ods. 2 alebo ods. 3 nepodlieha formálnym náležitostiam podľa vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na požiadavky podľa tohto Dohovoru.
(2)
Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dvoch mesiacov
a)
zaplatil národný prihlasovací poplatok a
b)
predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do úradného jazyka tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.
HLAVA II
ZRUŠENIE A PRÁVO PREDNOSTI
Článok 138
Zrušenie európskych patentov
(1)
Podľa ustanovení článku 139 môže byť európsky patent zrušený s účinkom pre zmluvný štát iba z týchto dôvodov:
a)
predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;
b)
európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;
c)
predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, a predmet presahuje obsah skoršej prihlášky v tom znení, v akom bola podaná;
d)
ochrana vyplývajúca z európskeho patentu bola rozšírená;
e)
majiteľ európskeho patentu nemá oprávnenie podľa článku 60 ods. 1.
(2)
Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, patent obmedzí príslušná zmena patentových nárokov a bude čiastočne zrušený.
(3)
V konaní pred príslušným súdom alebo orgánom týkajúcom sa platnosti európskeho patentu majiteľ patentu má právo obmedziť patent zmenou patentových nárokov. Patent takto obmedzený tvorí základ konania.
Článok 139
Práva prednosti a práva, ktoré vznikli v rovnaký deň
(1)
V každom určenom zmluvnom štáte má európska patentová prihláška a európsky patent vo vzťahu k národnej patentovej prihláške a k národnému patentu rovnaké účinky práva prednosti ako národná patentová prihláška a národný patent.
(2)
Národná patentová prihláška a národný patent v zmluvnom štáte majú vo vzťahu k európskemu patentu určujúcemu tento zmluvný štát rovnaké účinky práva prednosti, akoby európsky patent bol národným patentom.
(3)
Každý zmluvný štát môže stanoviť, či a za akých podmienok možno na vynález objasnený súčasne v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente a v národnej patentovej prihláške alebo v národnom patente s rovnakým dňom podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, s rovnakým dňom vzniku práva prednosti poskytnúť ochranu zároveň oboma prihláškami alebo patentmi.
HLAVA III
ĎALŠIE ÚČINKY
Článok 140
Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti
Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.
Článok 141
Udržiavacie poplatky za európske patenty
(1)
Udržiavacie poplatky za európsky patent možno vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 ods. 2.
(2)
Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatok stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.
DEVIATA ČASŤ
OSOBITNÉ DOHODY
Článok 142
Jednotné patenty
(1)
Skupina zmluvných štátov, ktorá v osobitnej dohode stanovila, že európsky patent udelený pre tieto štáty má na celom ich území jednotnú povahu, môže stanoviť, že európsky patent možno udeliť iba spoločne pre všetky tieto štáty.
(2)
Ak skupina zmluvných štátov využije možnosti uvedené v odseku 1, použijú sa ustanovenia tejto časti.
Článok 143
Osobitné útvary Európskeho patentového úradu
(1)
Skupina zmluvných štátov môže poveriť Európsky patentový úrad ďalšími úlohami.
(2)
Na vykonávanie ďalších úloh môžu byť v rámci Európskeho patentového úradu vytvorené osobitné útvary spoločné pre štáty patriace do tejto skupiny. Tieto osobitné útvary riadi prezident Európskeho patentového úradu; článok 10 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.
Článok 144
Zastupovanie pred osobitnými útvarmi
Skupina zmluvných štátov môže vydať osobitné ustanovenia o zastupovaní účastníkov pred útvarmi uvedenými v článku 143 ods. 2.
Článok 145
Užší výbor Správnej rady
(1)
Skupina zmluvných štátov môže vytvoriť užší výbor Správnej rady na kontrolu činnosti osobitných útvarov vytvorených podľa článku 143 ods. 2; Európsky patentový úrad poskytne tomuto výboru zamestnancov, priestory a vybavenie potrebné na plnenie úloh. Prezident Európskeho patentového úradu zodpovedá užšiemu výboru Správnej rady za činnosť osobitných útvarov.
(2)
Zloženie, právomoc a činnosť užšieho výboru určí skupina zmluvných štátov.
Článok 146
Krytie nákladov na vykonávanie osobitných úloh
Ak skupina zmluvných štátov uloží Európskemu patentovému úradu ďalšie úlohy podľa článku 143, znáša táto skupina náklady, ktoré Organizácii vznikli pri ich vykonávaní. Ak sú na vykonávanie týchto úloh v Európskom patentovom úrade vytvorené osobitné útvary, znáša skupina zmluvných štátov náklady na zamestnancov, priestory a vybavenie týchto útvarov. Článok 39 ods. 3 a 4, článok 41 a 47 sa použijú primerane.
Článok 147
Úhrady udržiavacích poplatkov za jednotné patenty
Ak skupina zmluvných štátov stanoví spoločný sadzobník udržiavacích poplatkov, vypočíta sa pomerná suma uvedená v článku 39 ods. 1 na základe spoločného sadzobníka; minimálna suma uvedená v článku 39 ods. 1 platí aj pre jednotný patent. Článok 39 ods. 3 a 4 sa použijú primerane.
Článok 148
Európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva
(1)
Ak skupina zmluvných štátov nestanoví inak, použije sa článok 74.
(2)
Skupina zmluvných štátov môže stanoviť, že európska patentová prihláška, v ktorej sú tieto zmluvné štáty určené, môže byť predmetom prechodu, zaťažená hypotékou alebo predmetom exekúcie iba vo vzťahu ku všetkým zmluvným štátom skupiny a iba v súlade s ustanoveniami osobitnej dohody.
Článok 149
Spoločné určenie
(1)
Skupina zmluvných štátov môže ustanoviť, že tieto štáty môžu byť určené iba spoločne a že určenie jedného štátu alebo niekoľkých štátov tejto skupiny sa považuje za určenie všetkých týchto zmluvných štátov.
(2)
Ak je Európsky patentový úrad úradom určeným podľa článku 153 od. 1, použije sa odsek 1, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške uviedol, že chce získať európsky patent v jednom určenom štáte alebo v niekoľkých určených štátoch patriacich do tejto skupiny. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške určí jeden zo zmluvných štátov patriacich do tejto skupiny, ktorého vnútroštátne právo stanovuje, že určenie tohto štátu má účinok ako európska patentová prihláška.
Článok 149a
Ostatné dohody medzi zmluvnými štátmi
(1)
Žiadne z ustanovení tohto Dohovoru nie je vytvorené, aby obmedzovalo právo niektorého zmluvného štátu alebo všetkých zmluvných štátov pri uzatváraní osobitných dohôd o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov, ktoré sú podľa tohto Dohovoru predmetom vnútroštátneho zákona a ním aj upravené, ako je osobitne
a)
dohoda ustanovujúca Európsky patentový súd spoločný pre zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou;
b)
dohoda ustanovujúca orgán spoločný pre zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou, na doručovanie posudkov o otázkach európskeho alebo harmonizovaného vnútroštátneho patentového práva, na žiadosť národných súdov alebo takzvaných súdnych orgánov;
c)
dohoda, na základe ktorej sa zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou, úplne alebo čiastočne vzdávajú prekladov európskych patentov podľa článku 65;
d)
dohoda, na základe ktorej zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou, môžu podať na Európsky patentový úrad a prostredníctvom neho aj zverejniť preklady európskych patentov požadovaných článkom 65.
(2)
Správna rada je oprávnená rozhodovať o
a)
tom, že členovia sťažnostného senátu alebo Veľkého sťažnostného senátu môžu slúžiť Európskemu patentovému súdu alebo spoločnému orgánu a môžu sa zúčastňovať na konaniach pred týmto súdom alebo orgánom v súlade s každou takouto dohodou;
b)
tom, že Európsky patentový úrad poskytne spoločnému orgánu s takouto podporou zamestnancov, priestory a vybavenie potrebné na vykonávanie jeho povinností a že náklady, ktoré tomuto orgánu vznikli, plne alebo čiastočne znáša Organizácia.
DESIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÉ PRIHLÁŠKY PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI – EURO-PCT PRIHLÁŠKY
Článok 150
Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci
(1)
Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „Zmluva o spolupráci“) sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.
(2)
Medzinárodné prihlášky podané podľa Zmluvy o spolupráci môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia a nariadenia Zmluvy o spolupráci a ustanovenia a nariadenia Zmluvy o spolupráci doplnené o ustanovenia tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o spolupráci, majú prednosť ustanovenia a nariadenia Zmluvy o spolupráci.
Článok 151
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
Európsky patentový úrad môže byť prijímacím úradom podľa ustanovení Zmluvy o spolupráci v súlade s Vykonávacím predpisom. Použije sa článok 75 ods. 2.
Článok 152
Európsky patentový úrad ako medzinárodný rešeršný úrad alebo medzinárodný úrad pre predbežný prieskum
Európsky patentový úrad vystupuje ako medzinárodný rešeršný úrad a ako medzinárodný úrad pre predbežný prieskum v zmysle Zmluvy o spolupráci v súlade s dohodou medzi Organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva pre prihlasovateľov, ktorí majú trvalé bydlisko v štáte, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, alebo ktorí sú jeho štátnymi príslušníkmi. Táto dohoda tiež môže stanoviť, že Európsky patentový úrad môže slúžiť aj ostatným prihlasovateľom.
Článok 153
Európsky patentový úrad ako určený úrad alebo zvolený úrad
(1)
Európsky patentový úrad je
a)
určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré Zmluva o spolupráci nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške a pre ktoré si prihlasovateľ želá získať európsky patent, a
b)
zvoleným úradom, ak si prihlasovateľ zvolí štát určený podľa písmena a).
(2)
Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad určeným alebo zvoleným úradom a ktorá má medzinárodný dátum podania, je rovnocenná s riadnou európskou prihláškou (Euro-PCT prihláška).
(3)
Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu sa uskutoční zverejnením európskej patentovej prihlášky a uvedie sa v Európskom patentovom vestníku.
(4)
Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, musí byť podaný preklad do jedného z úradných jazykov na Európsky patentový úrad, ktorý ho zverejní. Na základe článku 67 ods. 3 bude predbežná ochrana podľa článku 67 ods. 1 a 2 účinná od dátumu jeho zverejnenia.
(5)
S Euro-PCT prihláškou sa zaobchádza rovnako ako s európskou patentovou prihláškou a považuje sa za súčasť stavu techniky podľa článku 54 ods. 3, ak sú splnené podmienky stanovené odsekom 3 alebo odsekom 4 a Vykonávacím predpisom.
(6)
Správa o medzinárodnej rešerši vypracovaná pre Euro-PCT prihlášku alebo vyhlásenie, ktoré ju nahrádza, a ich medzinárodné zverejnenie nahradí správu o európskej rešerši a oznámi sa jej zverejnenie v Európskom patentovom vestníku.
(7)
Doplnková správa o európskej rešerši má byť vypracovaná pre každú Euro-PCT prihlášku podľa odseku 5. Správna rada môže rozhodnúť o oslobodení doplnkovej správy o európskej rešerši od poplatku za rešerš alebo o jeho obmedzení.
Článok 154
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš
(zrušený)
Článok 155
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
(zrušený)
Článok 156
Európsky patentový úrad ako zvolený úrad
(zrušený)
Článok 157
Správa o medzinárodnej rešerši
(zrušený)
Článok 158
Zverejnenie medzinárodnej prihlášky a jej odovzdanie Európskemu patentovému úradu
(zrušený)
JEDENÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
(zrušené)
DVANÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 164
Vykonávací predpis a protokoly
(1)
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je Vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol o výsadách a imunitách, Protokol o centralizácii, Protokol o výklade článku 69 a Protokol o doplnení zamestnancov.
(2)
V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a Vykonávacieho predpisu ustanovenia Dohovoru majú prednosť.
Článok 165
Podpis – ratifikácia
(1)
Tento Dohovor je do 5. apríla 1974 otvorený na podpis pre štáty, ktoré sa zúčastnili medzivládnej konferencie o vytvorení európskeho systému udeľovania patentov alebo ktoré boli informované o konaní tejto konferencie a ktorým bola navrhnutá možnosť zúčastniť sa na nej.
(2)
Tento Dohovor podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny uloží vláda Spolkovej republiky Nemecko.
Článok 166
Prístup
(1)
Tento Dohovor je otvorený na prístup
a)
pre štáty uvedené v článku 165 ods. 1;
b)
pre každý ďalší európsky štát, a to na pozvanie Správnej rady.
(2)
Každý štát, ktorý bol stranou tohto Dohovoru a na základe článku 172 ods. 4 ním prestal byť, môže sa prístupom k Dohovoru znovu stať členským štátom.
(3)
Listiny o prístupe uloží vláda Spolkovej republiky Nemecko.
Článok 167
Výhrady
(zrušený)
Článok 168
Územná platnosť
(1)
Každý zmluvný štát môže vyhlásiť v ratifikačnej listine, v listine o prístupe alebo neskôr v písomnom oznámení vláde Spolkovej republiky Nemecko, že tento Dohovor platí aj pre jedno územie alebo niekoľko území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný. Európske patenty udelené tomuto zmluvnému štátu sú účinné aj na územiach, pre ktoré toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť.
(2)
Ak je vyhlásenie podľa odseku 1 obsiahnuté v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe, stáva sa účinným v rovnaký deň ako ratifikácia alebo prístup; ak je vyhlásenie oznámené po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, toto oznámenie nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté vládou Spolkovej republiky Nemecko.
(3)
Každý zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že Dohovor skončí svoju platnosť pre niektoré alebo všetky územia, vo vzťahu ku ktorým vykonal vyhlásenia podľa odseku 1. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť jeden rok odo dňa, v ktorom bolo oznámenie prijaté vládou Spolkovej republiky Nemecko.
Článok 169
Vstup do platnosti
(1)
Tento Dohovor vstupuje do platnosti tri mesiace po uložení poslednej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe šiestich štátov, na ktorých územiach bolo v roku 1970 podaných spolu aspoň 180 000 patentových prihlášok.
(2)
Každá ratifikácia alebo každý prístup po vstupe do platnosti tohto Dohovoru nadobúda účinnosť prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 170
Úvodný príspevok
(1)
Každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po jeho vstupe do platnosti, zaplatí Organizácii úvodný príspevok, ktorý sa nevracia.
(2)
Úvodný príspevok predstavuje 5 % zo sumy, ktorej výška sa vypočíta s použitím percentuálnej sadzby zistenej pre tento štát ku dňu, keď ratifikácia alebo prístup nadobúda účinnosť podľa kľúča uvedeného v článku 40 ods. 3 a 4, a to z celkovej sumy zvláštnych finančných príspevkov ostatných členských štátov v rozpočtovom roku predchádzajúcom uvedenému dátumu.
(3)
V prípade, že v rozpočtovom roku, ktorý predchádza obdobiu uvedenému v odseku 2, neboli vyžadované osobitné finančné príspevky, platí platobný kľúč uvedený v odseku 2, ktorý by platil pre príslušný štát na základe posledného rozpočtového roku, v ktorom boli zvláštne finančné príspevky požadované.
Článok 171
Platnosť Dohovoru
Tento Dohovor má neobmedzenú platnosť.
Článok 172
Revízia
(1)
Tento Dohovor môže revidovať Konferencia zmluvných štátov.
(2)
Konferenciu pripraví a zvoláva Správna rada. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej zastúpené aspoň tri štvrtiny zmluvných štátov. Na prijatie revidovaného znenia Dohovoru je potrebná trojštvrtinová väčšina zmluvných štátov zastúpených a hlasujúcich na konferencii. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
(3)
Revidované znenie vstúpi do platnosti po uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe konferenciou stanoveným počtom zmluvných štátov a ku dňu stanovenému konferenciou.
(4)
Štáty, ktoré revidované znenie Dohovoru neratifikovali alebo k nemu nepristúpili do dňa, keď vstúpi do platnosti, prestávajú od toho dňa byť stranami Dohovoru.
Článok 173
Spory medzi zmluvnými štátmi
(1)
Všetky spory medzi zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto Dohovoru, ktoré neboli vyriešené rokovaním, sa predložia na žiadosť niektorého zo zúčastnených štátov Správnej rade, ktorá sa bude usilovať o dosiahnutie dohody medzi týmito štátmi.
(2)
Ak sa takáto dohoda nedosiahne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spor predložený Správnej rade, môže každý zo zúčastnených štátov predložiť spor Medzinárodnému súdnemu dvoru, aby vydal záväzné rozhodnutie.
Článok 174
Vypovedanie Dohovoru
Každý zmluvný štát môže Dohovor kedykoľvek vypovedať. Vypovedanie sa oznámi vláde Spolkovej republiky Nemecko a nadobúda účinnosť jeden rok po prijatí tohto oznámenia.
Článok 175
Zachovanie získaných práv
(1)
Ak prestane byť štát podľa článku 172 ods. 4 alebo podľa článku 174 stranou Dohovoru, práva podľa tohto Dohovoru nadobudnuté predtým tým nie sú dotknuté.
(2)
S európskymi patentovými prihláškami, ktoré sú v konaní v čase, keď určený štát prestáva byť stranou Dohovoru, bude vo vzťahu k tomuto štátu Európsky patentový úrad ďalej zaobchádzať, ako by pre ne Dohovor v aktuálnom znení platil aj po tomto dni.
(3)
Odsek 2 platí aj pre európske patenty, pri ktorých ku dňu uvedenom v tomto odseku ešte prebieha konanie o námietkach alebo lehota na ich podanie ešte neuplynula.
(4)
Týmto článkom nie je dotknuté právo štátu, ktorý prestal byť stranou tohto Dohovoru, zaobchádzať s európskym patentom podľa znenia, ktorého bol zmluvnou stranou.
Článok 176
Finančné práva a povinnosti bývalých zmluvných štátov
(1)
Každému štátu, ktorý prestal byť podľa článku 172 ods. 4 alebo podľa článku 174 stranou Dohovoru, vráti Organizácia zvláštne finančné príspevky, ktoré zaplatil podľa článku 40 ods. 2, iba vtedy a za podmienok, keď Organizácia vráti zvláštne finančné prostriedky zaplatené v tom istom rozpočtovom roku ostatnými štátmi.
(2)
Štát uvedený v odseku 1 musí podľa článku 39 uhradiť aj po tom, čo prestal byť stranou Dohovoru, pomernú sumu z udržiavacích poplatkov za európske patenty platné v tomto štáte, a to podľa percentuálnej sadzby stanovenej ku dňu, keď prestal byť stranou Dohovoru.
Článok 177
Jazyky Dohovoru
(1)
Tento Dohovor vyhotovený v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku je uložený v archíve vlády Spolkovej republiky Nemecko; všetky tri znenia sú rovnako autentické.
(2)
Znenie tohto Dohovoru vyhotovené v iných úradných jazykoch zmluvných štátov, ako sú uvedené v odseku 1, sa považujú za úradné znenia, ak boli schválené Správnou radou. V prípade rozporu pri výklade rôznych znení sú rozhodujúce znenia uvedené v odseku 1.
Článok 178
Odovzdanie a oznámenie
(1)
Vláda Spolkovej republiky Nemecko vyhotoví overené kópie Dohovoru a odovzdá ich vládam všetkých štátov, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili.
(2)
Vláda Spolkovej republiky Nemecko oznámi vládam uvedeným v odseku 1
a)
uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;
b)
každé vyhlásenie alebo oznámenie, ktoré prevezme podľa článku 168;
c)
každé vypovedanie, ktoré prevezme podľa článku 174, a deň, keď toto vypovedanie vstúpi do platnosti.
(3)
Vláda Spolkovej republiky Nemecko zabezpečí registráciu tohto Dohovoru na sekretariáte Organizácie Spojených národov.
PROTOKOL O VÝKLADE ČLÁNKU 69 EPD
Článok 1
Všeobecné zásady
Článok 69 by sa nemal vykladať v tom zmysle, že rozsah ochrany udelenej európskym patentom sa má chápať ako určený presne vymedzeným a doslovným významom znenia použitého v patentových nárokoch, opise a výkresoch, ktoré sú použité len na účel vyriešenia nejednoznačnosti v patentových nárokoch. Článok 69 by sa tiež nemal vykladať v tom zmysle, že patentové nároky slúžia len ako návod a že skutočný rozsah udelenej ochrany by sa mohol na základe posúdenia opisu a výkresov odborníkom v stave techniky rozšíriť na to, čo majiteľ patentu zamýšľal. Naopak, toto ustanovenie sa má vykladať ako určenie strednej pozície medzi týmito dvoma extrémami a má byť kombináciou spravodlivej ochrany pre majiteľa patentu a primeraného stupňa právnej istoty pre tretie osoby.
Článok 2
Ekvivalenty
Na potreby určenia rozsahu ochrany udelenej európskym patentom sa berie primeraný ohľad na tie prvky, ktoré sú rovnocenné s prvkami opísanými v patentových nárokoch.
PROTOKOL O CENTRALIZÁCII EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU A O JEHO ZAVEDENÍ (PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)
z 5. októbra 1973
zmenený aktom revidujúcim EPD z 29. novembra 2000
Časť I
(1)
a)
V deň vstupu Dohovoru do platnosti prijmú jeho zmluvné štáty, ktoré sú súčasne členskými štátmi Medzinárodného patentového inštitútu zriadeného Haagskou dohodou zo 6. júna 1947, všetky opatrenia potrebné na zaistenie prevodu všetkých aktív, pasív a všetkých zamestnancov Medzinárodného patentového inštitútu na Európsky patentový úrad v deň, ktorý je uvedený v článku 162 ods. 1 Dohovoru. Podmienky tohto prevodu stanoví dohoda medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a Európskou patentovou organizáciou. Uvedené štáty a ostatné zmluvné štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie plnenia dohody najneskôr v deň uvedený v článku 162 ods. 1 Dohovoru. Na základe plnenia dohody členské štáty Medzinárodného patentového inštitútu, ktoré sú súčasne zmluvnými štátmi Dohovoru, skončia svoje členstvo v Haagskej dohode.
b)
Zmluvné štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie prevzatia všetkých aktív, pasív a všetkých zamestnancov Medzinárodného patentového inštitútu Európskym patentovým úradom podľa dohody uvedenej v písmene a). Po splnení tejto dohody úlohy, ktoré vykonával Medzinárodný patentový inštitút v deň, keď bol Dohovor otvorený na podpis, najmä tie úlohy, ktoré plnil voči členským štátom bez ohľadu na to, či sa tieto štáty stanú zmluvnými štátmi Dohovoru alebo nie, a tie úlohy, ktoré sa zaviazal vykonať po vstupe Dohovoru do platnosti voči štátom, ktoré budú v uvedenom dátume členmi Medzinárodného patentového inštitútu aj zmluvnými štátmi Dohovoru, prevezme Európsky patentový úrad. Okrem toho môže Správna rada Európskej patentovej organizácie poveriť Európsky patentový úrad ďalšími úlohami v oblasti rešerší.
c)
Uvedené záväzky platia primerane aj pre agentúry zriadené v rámci Haagskej dohody za podmienok uvedených v dohode medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a vládou príslušného zmluvného štátu. Táto vláda sa zaväzuje uzavrieť s Európskou patentovou organizáciou novú dohodu, ktorá nahradí dohodu uzavretú s Medzinárodným patentovým inštitútom, aby sa ustanovenia o organizácii, prevádzke a financovaní agentúry uviedli do súladu s ustanoveniami tohto protokolu.
(2)
S výhradou ustanovenia časti III sa zmluvné štáty v mene svojich ústredných úradov priemyselného vlastníctva vzdajú v prospech Európskeho patentového úradu všetkých činností, ktoré by mohli vykonávať ako orgány pre medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, a to odo dňa uvedeného v článku 162 ods. 1 Dohovoru.
(3)
a)
Odo dňa uvedeného v článku 162 ods. 1 Dohovoru sa v Berlíne zriaďuje agentúra. Táto agentúra podlieha pobočke v Haagu.
b)
Správna rada pridelí úlohy agentúre v Berlíne s prihliadnutím na všeobecné hľadiská a potreby Európskeho patentového úradu.
c)
Aspoň na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po období postupného rozširovania oblastí aktivít Európskeho patentového úradu, musí byť objem prác určených pre túto agentúru natoľko dostatočný, aby boli prieskumoví pracovníci berlínskej pobočky Nemeckého patentového úradu, zamestnaní v deň otvorenia Dohovoru na podpis, plne vyťažení.
d)
Spolková republika Nemecko bude niesť všetky dodatočné výdavky, ktoré vzniknú Európskej patentovej organizácii v súvislosti so zriadením a prevádzkou agentúry v Berlíne.
Časť II
S výhradou ustanovení časti III a IV sa zmluvné štáty Dohovoru v mene svojich ústredných úradov priemyselného vlastníctva vzdajú všetkých činností, ktoré by mohli vykonávať ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, v prospech Európskeho patentového úradu. Táto povinnosť sa uplatní len v rozsahu, v ktorom môže Európsky patentový úrad vykonávať prieskum európskych patentových prihlášok podľa článku 162 ods. 2 Dohovoru a nebude sa uplatňovať do dvoch rokov odo dňa, keď Európsky patentový úrad začal s prieskumovými činnosťami v príslušných oblastiach techniky na základe päťročného plánu, ktorým sa postupne rozšíria činnosti Európskeho patentového úradu na všetky oblasti techniky a ktoré môžu byť zmenené len rozhodnutím Správnej rady. Proces zavádzania tejto povinnosti určí rozhodnutie Správnej rady.
Časť III
(1)
Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru, ktorého úradný jazyk nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, je oprávnený pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Toto oprávnenie je podmienené záväzkom príslušného štátu obmedziť tieto činnosti na medzinárodné prihlášky podané príslušníkmi alebo občanmi tohto štátu a príslušníkmi alebo občanmi zmluvných štátov Dohovoru, ktoré s týmto štátom susedia. Správna rada môže rozhodnúť o oprávnení ústredného úradu priemyselného vlastníctva ktoréhokoľvek zmluvného štátu Dohovoru rozšíriť tieto činnosti aj na medzinárodné prihlášky podané príslušníkmi alebo občanmi nečlenského štátu s rovnakým úradným jazykom ako má príslušný zmluvný štát a sú vyhotovené v tomto jazyku.
(2)
Aby sa zosúladili rešeršné činnosti podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v rámci európskeho systému udeľovania patentov, vytvára sa spolupráca medzi Európskym patentovým úradom a medzi ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva oprávnenými podľa tejto časti. Táto spolupráca je založená na zvláštnej dohode, ktorá môže zahŕňať napríklad rešeršné postupy a metódy, kvalifikáciu požadovanú pri prijímaní a odbornú prípravu prieskumových pracovníkov, smernice na výmenu rešerší a iné služby medzi úradmi, ako aj ďalšie opatrenia nevyhnutné na zaistenie požadovanej kontroly a dohľadu.
Časť IV
(1)
a)
Aby sa uľahčilo prispôsobenie národných patentových úradov zmluvných štátov Dohovoru európskemu patentovému systému, môže Správna rada, ak to považuje za potrebné a za podmienok uvedených ďalej, poveriť ústredné úrady priemyselného vlastníctva v štátoch, v ktorých môže konanie prebiehať v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, činnosťami súvisiacimi s prieskumom európskych patentových prihlášok vyhotovených v tomto jazyku, ktoré, podľa článku 18 ods. 2 Dohovoru, budú vo všeobecnosti pridelené členovi prieskumového oddelenia. Tieto činnosti sa vykonávajú v rámci konania o udelení stanoveného Dohovorom; rozhodnutia o týchto prihláškach vydáva prieskumové oddelenie v zložení uvedenom v článku 18 ods. 2.
b)
Úlohy pridelené podľa písmena a) sa môžu týkať najviac 40 % celkového množstva podaných európskych patentových prihlášok; úlohy pridelené jednému štátu sa môžu týkať najviac jednej tretiny počtu podaných európskych patentových prihlášok. Tieto úlohy budú pridelené na obdobie 15 rokov od začatia činnosti Európskeho patentového úradu a budú sa v priebehu posledných piatich rokov postupne redukovať (v podstate o 20 % ročne) až na nulu.
c)
Správna rada rozhodne s prihliadnutím na ustanovenia odseku b) o druhu, pôvode a počte európskych patentových prihlášok, ktorých prieskumom môže byť poverený ústredný úrad priemyselného vlastníctva každého z uvedených zmluvných štátov.
d)
Uvedené procesy zavádzania stanoví osobitná dohoda medzi ústredným úradom priemyselného vlastníctva príslušného zmluvného štátu a Európskou patentovou organizáciou.
e)
Úrad, s ktorým bola uzavretá takáto osobitná dohoda, môže pôsobiť ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, a to až do uplynutia pätnásťročného obdobia.
(2)
a)
Ak je to podľa Správnej rady zlučiteľné s riadnym fungovaním Európskeho patentového úradu, môže na zmenšenie ťažkostí, ktoré môžu v niektorých zmluvných štátov nastať pri uplatňovaní časti I ods. 2, zveriť vykonávanie rešerší európskych patentových prihlášok ústredným úradom priemyselného vlastníctva tých štátov, v ktorých je úradným jazykom niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ak tieto úrady majú predpoklady byť ustanovené ako orgány pre medzinárodnú rešerš podľa podmienok Zmluvy o patentovej spolupráci.
b)
Pri zaisťovaní týchto činností vykonávaných na zodpovednosť Európskeho patentového úradu budú príslušné úrady priemyselného vlastníctva postupovať podľa smerníc platných pre vyhotovenie správy o európskej rešerši.
c)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) druhá veta a písm. d) tejto časti sa použije pre tento odsek.
Časť V
(1)
Agentúra uvedená v časti I ods. 1 písm. c) je oprávnená vykonávať rešerše v rámci dokumentácie, ktorú má pre svoju potrebu a ktorá je v úradnom jazyku štátu, v ktorom má agentúra sídlo, vzhľadom na európske patentové prihlášky podané príslušníkmi a občanmi tohto štátu. Toto oprávnenie nemôže byť dôvodom na predĺženie konania o udelení európskeho patentu alebo na vznik dodatočných nákladov pre Európsku patentovú organizáciu.
(2)
Agentúra uvedená v odseku 1 je oprávnená na žiadosť prihlasovateľa európskeho patentu a na jeho náklady vykonať rešerš jeho patentovej prihlášky v rámci dokumentácie uvedenej v odseku 1. Toto oprávnenie je účinné dovtedy, kým nebude podľa článku 92 Dohovoru rešerš rozšírená podľa časti VI tak, aby zahŕňala aj uvedenú dokumentáciu a nemôže byť dôvodom na predĺženie konania o udelení európskeho patentu.
(3)
Správna rada môže tiež rozšíriť oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 za podmienok týchto odsekov aj na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov, ktoré nemajú úradný jazyk niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
Časť VI
Rešerš uvedená v článku 92 Dohovoru bude v zásade rozšírená na všetky európske patentové prihlášky, na zverejnené patenty, zverejnené patentové prihlášky a ďalšie dôležité dokumenty zmluvných štátov, ktoré nie sú ku dňu uvedenému v článku 162 ods. 1 Dohovoru obsiahnuté v rešeršnej dokumentácii Európskeho patentového úradu. Rozsah, podmienky a časový plán realizácie takého rozšírenia stanoví Správna rada na základe štúdie zaoberajúcej sa hlavne technickými a finančnými aspektmi.
Časť VII
V prípade sporných ustanovení Dohovoru majú ustanovenia tohto protokolu prednosť.
Časť VIII
Rozhodnutia Správnej rady uvedené v tomto protokole vyžadujú trojštvrtinovú väčšinu (článok 35 ods. 2 Dohovoru). Použije sa aj ustanovenie o počítaní hlasov (článok 36 Dohovoru).
PROTOKOL O SÚDNEJ PRÁVOMOCI A O UZNÁVANÍ ROZHODNUTÍ O NÁROKU NA UDELENIE EURÓPSKEHO PATENTU (PROTOKOL O UZNÁVANÍ)
z 5. októbra 1973
ČASŤ I
PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ
Článok 1
(1)
Príslušnosť súdov vo veciach žalôb podaných proti prihlasovateľovi európskeho patentu a smerujúcich k uplatneniu práva na udelenie európskeho patentu pre jeden zmluvný štát alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške sa riadi článkami 2 až 6.
(2)
Na účely tohto protokolu pojem „súdy“ znamená orgány, ktoré majú podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvného štátu právomoc rozhodovať o nárokoch uvedených v odseku 1. Každý zmluvný štát oznámi Európskemu patentovému úradu, ktoré orgány majú túto právomoc; Európsky patentový úrad o tom informuje ostatné zmluvné štáty.
(3)
Na účely tohto protokolu pojem „zmluvný štát“ znamená ten zmluvný štát, ktorý nevylúčil použitie tohto protokolu podľa článku 167 Dohovoru.
Článok 2
S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, podáva sa žaloba proti nemu na súde tohto zmluvného štátu.
Článok 3
S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo mimo územia zmluvných štátov, a keď osoba, ktorá uplatňuje nárok na udelenie európskeho patentu, má bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, potom majú výlučnú právomoc súdy tohto štátu.
Článok 4
S výhradou článku 5, keď je predmetom európskej patentovej prihlášky vynález zamestnanca, na riešenie sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom je daná výlučná právomoc súdom zmluvného štátu, podľa ktorého práva sa riadi právo na patent podľa článku 60 ods. 1 druhej vety Dohovoru.
Článok 5
(1)
Keď účastníci sporu týkajúceho sa práva na udelenie európskeho patentu uzavreli písomnú alebo ústnu a písomne potvrdenú dohodu o tom, že o tomto spore rozhodne súd alebo súdy určitého zmluvného štátu, potom je výlučná právomoc daná tomuto súdu alebo týmto súdom.
(2)
Ak účastníkmi sporu je zamestnanec a jeho zamestnávateľ, použije sa odsek 1 vtedy, keď vnútroštátny právny poriadok, ktorým sa riadi pracovná zmluva, uzavretie takejto dohody pripúšťa.
Článok 6
V tých prípadoch, keď sa nepoužijú články 2 až 4 ani článok 5 ods. 1, majú výlučnú právomoc súdy Spolkovej republiky Nemecko.
Článok 7
Súdy zmluvných štátov, na ktorých boli uplatnené nároky uvedené v článku 1, skúmajú z úradnej moci, či im je daná ich právomoc a príslušnosť, podľa ktorej musia preskúmať, či na to majú súdnu právomoc podľa článkov 2 až 6.
Článok 8
(1)
Ak boli podané na súdoch rôznych zmluvných štátov žaloby založené na rovnakom nároku a medzi rovnakými účastníkmi, súd, ktorý dostal žalobu neskôr, ju odmietne v prospech súdu, ktorý dostal žalobu skôr.
(2)
Ak je spochybnená príslušnosť súdu, ktorý dostal žalobu skôr, pozastaví súd, ktorý dostal žalobu neskôr, svoje rozhodnutie až do vydania konečného rozhodnutia prvého súdu.
ČASŤ II
UZNÁVANIE
Článok 9
(1)
S výhradou ustanovenia článku 11 ods. 2 sú konečné rozhodnutia vynesené v zmluvnom štáte vo veci práva na európsky patent pre jeden zmluvný štát alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške uznávané v ostatných členských štátoch bez zvláštneho konania.
(2)
Právo a právomoc súdu, ktorého rozhodnutie má byť uznané, ani platnosť tohto rozhodnutia sa nesmie znovu skúmať.
Článok 10
Článok 9 ods. 1 sa nepoužije, ak
a)
prihlasovateľ európskeho patentu, ktorý bol pozvaný na súd a nedostavil sa, dokáže, že mu návrh na začatie súdneho konania nebol riadne a včas doručený, aby sa mohol obhajovať alebo
b)
prihlasovateľ preukáže, že rozhodnutie je nezlučiteľné s iným rozhodnutím vydaným v niektorom zmluvnom štáte v konaní medzi tými istými účastníkmi konania na základe žaloby podanej skôr, než bola podaná žaloba smerujúca k vydaniu rozhodnutia, ktoré môže byť uznané.
Článok 11
(1)
Vo vzťahoch medzi zmluvnými štátmi majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami iných dohôd o súdnej právomoci a uznávaní rozhodnutí, ktoré sú s nimi v rozpore.
(2)
Týmto protokolom nie je dotknuté použitie inej dohody medzi zmluvnými štátmi a štátom, ktorý nie je protokolom viazaný.
PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE (PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH)
z 5. októbra 1973
Článok 1
(1)
Priestory Organizácie sú nedotknuteľné.
(2)
Orgány štátov, v ktorých má Organizácia priestory, vstupujú do týchto priestorov len so súhlasom prezidenta Európskeho patentového úradu. V prípade požiaru alebo inej pohromy vyžadujúcej okamžité ochranné opatrenia sa tento súhlas predpokladá.
(3)
Úradné doručenie zásielky alebo inej písomnosti týkajúcej sa súdneho sporu vedeného proti Organizácii nie je porušením nedotknuteľnosti.
Článok 2
Archívy Organizácie a všetky dokumenty, ktoré jej patria alebo ich má v držbe, sú nedotknuteľné.
Článok 3
(1)
Organizácia požíva v rámci úradnej činnosti súdnu a exekučnú imunitu s výnimkou
a)
prípadov, keď sa Organizácia v jednotlivom prípade imunity výslovne vzdá;
b)
prípadov, keď je podaná treťou osobou občianskoprávna žaloba na náhradu škody vzniknutej pri nehode spôsobenej vozidlom, ktoré patrí Organizácii alebo je pre ňu prevádzkované, alebo v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky v súvislosti s týmto vozidlom;
c)
v prípadoch výkonu rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní podľa článku 23.
(2)
Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie bez ohľadu na to, kde sa nachádza, požíva imunitu voči akejkoľvek forme zabavenia, vyvlastnenia alebo nútenej správy.
(3)
Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie požíva imunitu voči akejkoľvek správnej exekúcii alebo predbežnému súdnemu opatreniu, ak to nie je prechodne nutné na zabránenie nehodám týkajúcich sa vozidiel patriacich Organizácii alebo vozidiel, ktoré boli pre ňu prevádzkované, alebo na vyšetrovanie týchto nehôd.
(4)
Úradnou činnosťou Organizácie podľa tohto protokolu sú také činnosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre jej administratívnu a technickú prevádzku podľa Dohovoru.
Článok 4
(1)
Organizácia a jej nehmotný a hmotný majetok sú v rámci svojej úradnej činnosti oslobodené od všetkých priamych daní.
(2)
Keď Organizácia uskutoční v rámci úradnej činnosti väčšie nákupy, v ktorých cene sú zahrnuté dane alebo clo, prijmú zmluvné štáty vždy, keď to bude možné, vhodné opatrenia na to, aby tieto dane alebo clo boli Organizácii odpustené alebo nahradené.
(3)
Oslobodenie sa neposkytuje vo vzťahu k tým daniam alebo clu, ktoré predstavujú iba odmenu za verejnoprospešné služby.
Článok 5
Tovar, ktorý organizácia dovezie alebo vyvezie v rámci úradnej činnosti, je oslobodený od colných a dovozných alebo vývozných poplatkov, s výnimkou poplatkov alebo daní za poskytnuté služby, a je vyňatý zo všetkých zákazov a obmedzení dovozu.
Článok 6
Oslobodenie podľa článkov 4 a 5 sa nevzťahuje na tovar zakúpený alebo dovážaný na osobnú potrebu zamestnancov Európskeho patentového úradu.
Článok 7
(1)
Tovar patriaci Organizácii, ktorý bol získaný alebo dovezený podľa článkov 4 a 5, možno predať alebo darovať len za podmienok stanovených zmluvnými štátmi, ktoré poskytli oslobodenie.
(2)
Doprava tovaru a poskytovanie služieb rôznymi budovami Organizácie sú oslobodené od poplatkov a obmedzení všetkých druhov; v prípade nutnosti prijmú zmluvné štáty všetky nevyhnutné opatrenia, aby tieto dávky boli odpustené alebo nahradené a obmedzenia zrušené.
Článok 8
Zasielanie publikácií a iného informačného materiálu Organizáciou alebo Organizácii nepodlieha žiadnym obmedzeniam.
Článok 9
Zmluvné štáty poskytnú Organizácii oslobodenie v oblasti menových predpisov nevyhnutných na výkon jej úradnej činnosti.
Článok 10
(1)
Pri úradných oznámeniach a preprave všetkých druhov dokumentov požíva Organizácia v každom zmluvnom štáte najvyššie výhody, aké tento štát poskytuje iným medzinárodným organizáciám.
(2)
Úradné oznámenia Organizácie podávané akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami nepodliehajú cenzúre.
Článok 11
Zmluvné štáty prijmú vhodné opatrenia na uľahčenie vstupu, pobytu a odchodu zamestnancov Európskeho patentového úradu.
Článok 12
(1)
Zástupcovia zmluvných štátov a ich námestníci, poradcovia a znalci požívajú v rámci zasadnutia správnej rady alebo orgánu touto radou ustanoveného, ako aj počas cesty do miesta zasadania a späť tieto výsady a imunity:
a)
imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zadržaniu ich osobnej batožiny s výnimkou ich pristihnutia pri čine;
b)
vyňatie zo súdnej právomoci, a to aj po skončení misie, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa pri výkone svojej činnosti dopustili; táto imunita sa nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky niektorou uvedenou osobou ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim tejto osobe alebo touto osobou riadeným;
c)
nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;
d)
právo používať kód a prijímať dokumenty alebo korešpondenciu od zvláštneho kuriéra alebo v zapečatených obaloch;
e)
oslobodenie pre seba a manželku alebo manžela od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov;
f)
rovnaké oslobodenia od menových a devízových predpisov, aké požívajú zástupcovia zahraničných vlád na dočasných úradných misiách.
(2)
Výsady a imunity sú poskytnuté osobám uvedeným v odseku 1, nie však na osobné výhody, ale na zaistenie ich úplnej nezávislosti pri výkone činnosti vo vzťahu k Organizácii. Zmluvný štát má preto povinnosť odobrať imunitu vo všetkých prípadoch, keď by podľa názoru tohto štátu imunita bránila priebehu súdneho konania, a keď môže byť zrušená bez toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo účel, na ktorý bola poskytnutá.
Článok 13
(1)
S výhradou ustanovenia článku 6 požíva prezident Európskeho patentového úradu výsady a imunity, ktoré sú poskytované diplomatom podľa Viedenskej dohody o diplomatických vzťahoch z 18. apríla 1961.
(2)
Vyňatie zo súdnej právomoci sa však nevzťahuje na prípady, keď prezident Európskeho patentového úradu poruší pravidlá cestnej premávky alebo v prípade, keď motorové vozidlo, ktoré mu patrí alebo ktoré riadi, spôsobí škodu.
Článok 14
Zamestnanci Európskeho patentového úradu
a)
požívajú, a to aj po skončení zamestnania, vyňatie zo súdnej právomoci, keď ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky zamestnancom Európskeho patentového úradu ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim zamestnancovi a ním riadeným;
b)
sú oslobodení od všetkých záväzkov k vojenskej službe;
c)
požívajú nedotknuteľnosť všetkých svojich úradných listín a dokumentov;
d)
požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;
e)
požívajú rovnaké výsady vo vzťahu k devízovým predpisom, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;
f)
v prípade medzinárodnej krízy požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy pri repatriácii ako diplomati;
g)
pri prvom nástupe na miesto v príslušnom členskom štáte majú právo na bezcolný dovoz nábytku a predmetov osobnej potreby a pri skončení zamestnania v tomto štáte majú právo na bezcolný vývoz nábytku a predmetov osobnej potreby s výhradou podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné vláda štátu, na ktorého území je toto právo uplatňované, a s výnimkou majetku nadobudnutého v tomto štáte, ktorý v ňom podlieha zákazu vývozu.
Článok 15
Znalci, ktorí vykonávajú činnosť v mene Organizácie alebo plnia úlohy pre Organizáciu, požívajú tieto výsady a imunity, ak sú pre výkon ich činnosti nevyhnutné, a to aj počas ciest v rámci výkonu činnosti alebo plnení úloh:
a)
vyňatie zo súdnej právomoci, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky znalcom ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim znalcovi alebo ním riadeným; znalci požívajú túto imunitu aj po skončení zamestnania v Organizácii;
b)
nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentov;
c)
devízové úľavy nevyhnutné na prevod odmeny.
Článok 16
(1)
Osoby uvedené v článkoch 13 a 14 platia v prospech Organizácie dane z platov a požitkov vyplácaných Organizáciou, a to podľa podmienok a pravidiel vydaných správnou radou v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti Dohovoru. Odo dňa zavedenia dane sú platy a pôžitky oslobodené od štátnej dane z príjmu. Zmluvné štáty však môžu prihliadať k takto oslobodeným platom a požitkom pri výpočte dane za príjmy z iných zdrojov.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na dôchodky a renty vyplácané Organizáciou bývalým zamestnancom Európskeho patentového úradu.
Článok 17
Správna rada rozhodne o kategóriách zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 14, a to úplne alebo sčasti, a ustanovenia článku 16, a ďalej o kategóriách znalcov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 15. Mená, tituly a adresy týchto zamestnancov, znalcov a expertov sú z času na čas oznamované zmluvným štátom.
Článok 18
V prípade, že Organizácia zriadi vlastný systém sociálneho zabezpečenia, Organizácia aj zamestnanci Európskeho patentového úradu sú oslobodení od povinných príspevkov na štátny systém sociálneho zabezpečenia s výhradou dohôd uzavretých so zmluvnými štátmi podľa ustanovenia článku 25.
Článok 19
(1)
Výsady a imunity stanovené týmto protokolom nie sú určené na poskytovanie osobných výhod zamestnancom Európskeho patentového úradu alebo znalcom, ktorí vykonávajú činnosť pre Organizáciu alebo v mene Organizácie. Sú stanovené výlučne na to, aby zaistili za každých okolností nerušenú činnosť Organizácie a úplnú nezávislosť osôb, ktorým sú priznané.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu má povinnosť odobrať imunitu, ak podľa jeho názoru imunita bráni riadnemu výkonu spravodlivosti a ak môže byť bez ovplyvnenia záujmov Organizácie zrušená. Z rovnakých dôvodov môže Správna rada odobrať imunitu prezidentovi.
Článok 20
(1)
Organizácia spolupracuje vždy s príslušnými orgánmi zmluvných štátov, aby sa uľahčil riadny výkon práva, zaistilo sa dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a poriadku, o ochrane zdravia a bezpečnosti práce a iných vnútroštátnych predpisov a aby sa zabránilo zneužitiu privilégií, imunít a prostriedkov poskytnutých týmto protokolom.
(2)
Postup pri spolupráci uvedenej v odseku 1 možno spresniť v doplnkových dohodách uvedených v článku 25.
Článok 21
Každý zmluvný štát si ponecháva právo podniknúť v záujme svojej bezpečnosti všetky nevyhnutné opatrenia.
Článok 22
Zmluvný štát nie je povinný poskytnúť výsady a imunity uvedené v článkoch 12, 13, 14 písm. b), e) a g) a v článku 15 písm. c)
a)
svojim vlastným príslušníkom;
b)
osobám, ktoré majú pri začatí svojej činnosti v Organizácii v tomto štáte stále bydlisko a nie sú zamestnancami inej medzivládnej organizácie, ktorej zamestnanci sú začlenení do Organizácie.
Článok 23
(1)
Každý zmluvný štát môže predložiť medzinárodnému rozhodcovskému súdu všetky spory týkajúce sa Organizácie alebo zamestnanca Európskeho patentového úradu, alebo znalca vykonávajúceho pre ňu alebo v jej mene svoju činnosť, ak Organizácia alebo zamestnanci, alebo znalci uplatnili výsady alebo imunitu podľa tohto protokolu v tých prípadoch, keď táto imunita nebola zrušená.
(2)
Ak zmluvný štát chce predložiť spor rozhodcovskému súdu, oznámi to predsedovi Správnej rady, ktorý o tomto oznámení bezodkladne informuje všetky zmluvné štáty.
(3)
Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v sporoch medzi Organizáciou a zamestnancami alebo znalcami vo veci služobného poriadku alebo zamestnaneckých podmienok, alebo ak ide o zamestnanca, vo veci dôchodkového fondu.
(4)
Výrok rozhodcovského súdu je konečný a nie je proti nemu žiadny opravný prostriedok; účastníci sú ním viazaní. V prípade sporu o zmysel a rozsah výroku jeho výklad podá rozhodcovský súd, a to na žiadosť účastníka.
Článok 24
(1)
Rozhodcovský súd uvedený v článku 23 tvoria traja členovia; jeden rozhodca je vymenovaný štátom alebo štátmi, ktoré sú účastníkmi rozhodcovského konania, jeden rozhodca je vymenovaný Správnou radou; obidvaja títo rozhodcovia vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý pôsobí ako prezident.
(2)
Rozhodcovia sú vyberaní zo zoznamu, ktorý obsahuje najviac šesť rozhodcov vymenovaných každým zmluvným štátom a šesť rozhodcov vymenovaných správnou radou. Tento zoznam sa zostaví čo najskôr po nadobudnutí platnosti protokolu a podľa potreby sa reviduje.
(3)
Ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného v článku 23 ods. 2 niektorý z účastníkov nevykoná vymenovanie podľa odseku 1, vykoná výber na žiadosť druhého účastníka strany prezident Medzinárodného súdneho dvora z osôb uvedených v zozname. Rovnako sa postupuje na žiadosť niektorého z účastníkov v prípade, keď sa obidvaja skôr vymenovaní rozhodcovia nemôžu v lehote jedného mesiaca od vymenovania druhého rozhodcu dohodnúť na osobe tretieho rozhodcu. Ak je v niektorom z oboch prípadov predsedovi Medzinárodného súdneho dvora zabránené vykonať výber alebo ak je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu, vykoná uvedené vymenovanie podpredseda Medzinárodného súdneho dvora, ak sám nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu; ak je to tak, vymenovanie vykoná člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu. Príslušník štátu, ktorý podal žiadosť o súdne konanie, nemôže byť zvolený za rozhodcovského sudcu, ktorého môže vymenovať správna rada, a ani na návrh správnej rady do zoznamu zapísaná osoba nemôže byť zvolená na miesto rozhodcovského sudcu, ktorého môže vymenovať štát, ktorý podal žiadosť. Osoby patriace do obidvoch týchto skupín nemôžu byť zvolené za prezidenta rozhodcovského súdu.
(4)
Rozhodcovský súd vydá svoj rokovací poriadok.
Článok 25
Organizácia môže na základe rozhodnutia Správnej rady uzavrieť doplnkové dohody na vykonanie tohto protokolu s jedným zmluvným štátom alebo s viacerými zmluvnými štátmi a aj iné dohody na zaistenie dobrej činnosti Organizácie a ochrany jej záujmov.
PROTOKOL O DOPĹŇANÍ STAVU ZAMESTNANCOV EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU V HAAGU (PROTOKOL O DOPĹŇANÍ STAVU ZAMESTNANCOV)
z 5. októbra 1973
v znení zmien zo 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000
Európska patentová organizácia zaistí, aby podiel pracovných miest Európskeho patentového úradu pridelených pre pracovisko v Haagu, definovaných podľa ustanovujúceho plánu 2000 a podľa zoznamu pracovných miest ostal v podstate nezmenený. Akákoľvek zmena počtu pracovných miest pridelených pre pracovisko v Haagu, ktorá presiahne 10 % spomenutého podielu a ktorá sa ukáže ako nevyhnutná pre riadny chod Európskeho patentového úradu, bude podliehať rozhodnutiu Správnej rady Organizácie na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu a po konzultácii s vládami Spolkovej republiky Nemecko a Holandského kráľovstva.
Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) - anglické znenie