467/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

467
ZÁKON
zo 4. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) až n), ktoré znejú:
„l)
vedie a každoročne aktualizuje údaje o ucelených a súvislých výsadbách ovocných sadov – ovocných krov, sadeníc, ovocných stromov rôznych druhov1a) a chmeľníc – chmeľových rastlín s vybudovanou konštrukciou1b) na výmere najmenej 0,3 ha (ďalej len „register“), najmä údaje podľa § 4a ods. 2,
m)
vydáva výpis z registra ovocných sadov, ktorý sa každoročne aktualizuje v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov1c) a podľa údajov ustanovených v § 4a,
n)
poskytuje a uverejňuje informácie z registra, ktoré nie sú predmetom ochrany alebo nie sú označené užívateľom za predmet obchodného tajomstva podľa osobitných predpisov,1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1d znejú:
„1a) Čl. 44 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40; Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003) v platnom znení.
1b) Čl. 44 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40; Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003) v platnom znení.
1c) Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40; Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003) v platnom znení.
1d)
Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako o) a p).
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Register
(1)
Kontrolný ústav vedie a aktualizuje register najmä na
a)
získanie podrobných prehľadov o výsadbách ovocných druhov a chmeľníc,
b)
určenie produkčného potenciálu výsadieb vybraných ovocných druhov podľa osobitného predpisu,1e)
c)
získanie strednodobých odhadov objemu produkcie a zásobovania trhu vybranými ovocnými druhmi,
d)
poskytovanie informácií orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory.1f)
(2)
Register obsahuje údaje o
a)
užívateľovi ovocného sadu a chmeľnice – fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorý obhospodaruje ovocný sad alebo chmeľnicu na výmere najmenej 0,3 ha (ďalej len „užívateľ“), ak ide o
1.
fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
2.
právnickú osobu, názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie,
b)
ovocnom sade alebo chmeľnici a každej výsadbe, najmä
1.
registračné číslo ovocného sadu alebo chmeľnice a ich geografické umiestnenie,
2.
výmeru vrátane výmery novozaložených výsadieb pestovaných druhov,
3.
pestované odrody vrátane podpníkov,
4.
počet stromov, krov a hustotu výsadby,
5.
vek výsadby,
6.
charakter ovocného sadu a chmeľnice vzhľadom na intenzitu pestovania a využívania závlah,
7.
overované číslo pôdneho bloku, prípadne dielu pôdneho bloku,1g)
8.
zaradenie ovocného sadu do integrovanej ochrany,1h)
c)
každej zmene obsahu registra, ktorá sa uskutočnila v príslušnom roku.
(3)
Užívateľ je povinný registrovať sa na kontrolnom ústave a oznámiť kontrolnému ústavu zmenu podľa odseku 2 písm. c) do 30 dní po jej uskutočnení, najmä však ak dôjde k
a)
zmene pestovaného ovocného druhu,
b)
likvidácii ovocného sadu a chmeľnice alebo niektorých výsadieb ovocného sadu a chmeľnice,
c)
výsadbe nového ovocného sadu a chmeľnice alebo časti výsadby,
d)
zmene hranice pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku s kultúrou ovocný sad alebo chmeľnica,
e)
zmene užívateľa pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku,
f)
ukončeniu užívania pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku,
g)
zmene pestovanej kultúry na pôdnom bloku alebo diele pôdneho bloku.
(4)
Kontrolný ústav je oprávnený kontrolovať v ovocnom sade a chmeľnici súlad skutočného stavu s údajmi v registri ustanovenými v § 4a ods. 2 a 3.
(5)
Kontrolný ústav je oprávnený vyžadovať od užívateľa ovocného sadu, aby predložil údaje o odhadoch úrod, o zbere úrody a uskladnení vybraných druhov ovocia, ktoré boli určené výhradne na uvádzanie na trh.
(6)
Údaje podľa odsekov 2, 3 a 5 predkladá užívateľ v termínoch a na formulári a predtlači podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 10 písm. g).
(7)
Kontrolný ústav registráciu ovocného sadu alebo chmeľnice zruší na základe písomnej žiadosti užívateľa alebo po overení skutočného stavu o zrušení výsadieb.
(8)
Údaje o lokalizácii ovocného sadu podľa názvu lokality, čísla kódu produkčného bloku alebo jeho dielu vedeného v registri sa musia zhodovať s údajmi v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.
(9)
Kontrolný ústav zasiela informácie z registra každoročne k 31. máju kalendárneho roka ministerstvu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1e až 1h znejú:
„1e) Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007) v platnom znení.
1f)
Napríklad § 1 ods. 1 písm. a) druhý bod a § 7 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
§ 4 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.
1g)
§ 2 písm. c) a d) zákona č. 543/2007 Z. z.
1h)
§ 2 písm. z) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.“.
3.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Priestupky
(1)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur tomu, kto poruší povinnosti týkajúce sa
a)
registrácie odrôd pestovaných rastlín,1i)
b)
uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh,1i)
c)
registrácie ovocných sadov a chmeľníc podľa § 4a.
(2)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,1j) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1i a 1j znejú:
„1i)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 365/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín.
1j)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
4.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Iné správne delikty
(1)
Kontrolný ústav uloží pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe od 330 eur do 3 300 eur za porušenie povinností pri registrácii odrôd pestovaných rastlín1i) alebo za porušenie povinností pri registrácii ovocných sadov a chmeľníc podľa § 4a.
(2)
Kontrolný ústav uloží pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe od 660 eur do 6 600 eur za porušenie povinností pri uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.1i)
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokutu možno udeliť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
5.
Nadpis pod § 7 sa umiestňuje nad § 7 a za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Ak kontrolný ústav na základe vykonanej kontroly podľa § 4a ods. 2 a 3 zistí nesúlad s údajmi v registri, užívateľovi uloží opatrenie na nápravu a určí lehotu na jeho vykonanie.“.
6.
V § 9 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a na vedenie registra“.
7.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa suma v eurách uvedená v § 5 a 6 považuje za sumu v slovenských korunách prepočítanú podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.“.
8.
§ 10 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.