466/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z. a zákona č. 215/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) prvom bode sa za slová „povolenie na trvalý pobyt“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „alebo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pre dieťa, ktorému nemožno určiť obvyklý pobyt,“.
2.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upozornený na použitie hrubých alebo ponižujúcich foriem zaobchádzania a foriem trestania dieťaťa, alebo ak pri výkone opatrení podľa tohto zákona zistí ich použitie rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, je povinný v závislosti od ich povahy a závažnosti uplatniť niektoré z opatrení podľa tohto zákona.
(3)
Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona je zakázané používať všetky formy telesných trestov na dieťati a iné hrubé alebo ponižujúce formy zaobchádzania a formy trestania dieťaťa, ktoré mu spôsobujú alebo môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo psychickú ujmu.“.
3.
V § 11 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine, alebo ak ide o rodinu so špecifickým problémom a nemožno vykonať opatrenia podľa odseku 1 alebo podľa § 10, navrhne ako súčasť vykonávaných opatrení vykonanie alebo zabezpečenie vykonania
a)
mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine,
b)
odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3,
c)
odborných metód na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania,9a) alebo
d)
poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách.
(4)
Na vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania mediácie podľa odseku 3 písm. a) sa § 77 až 86 nevzťahujú. Mediácia podľa tohto zákona nie je mimosúdna činnosť na riešenie sporu podľa osobitného predpisu;9b) vykonávaním alebo zabezpečením vykonávania mediácie na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie sú dotknuté práva a povinnosti iných subjektov podľa osobitného zákona.9b)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 179,180 a 367 Trestného zákona.
9b)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
uloží dieťaťu povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
5.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa dieťaťu uložilo výchovné opatrenie podľa odseku 1 písm. d) a je to vhodné a účelné, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ponúknuť rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, účasť na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.“.
6.
V § 13 ods. 1 sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d)“ a v odseku 2 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
7.
V § 14 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak mu poskytuje súčinnosť pri vykonávaní výchovných opatrení.“.
8.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „vyhodnocuje“ vkladá slovo „spravidla“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Dôvod vyhodnotenia plnenia účelu výchovného opatrenia bez účasti dieťaťa, jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa zaznamenáva písomne v pláne výkonu výchovného opatrenia.“.
9.
V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „nesplnilo“ nahrádza slovom „neplní“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „výchovné opatrenie zruší a“.
10.
V § 17 odsek 4 znie:
„(4)
Súčasťou sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou je aj zapájanie dieťaťa do výchovných skupinových programov, sociálnych skupinových programov alebo výchovno-rekreačných skupinových programov organizovaných alebo sprostredkovaných orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou. Účelom týchto programov je najmä odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa. Ak je to vhodné alebo účelné, možno ponúknuť účasť na programe rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.“.
11.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
okolnosti na strane dieťaťa vylučujúce splnenie účelu osvojenia, a to
1.
preukázateľný nesúhlas dieťaťa s osvojením, ak je dieťa schopné vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť posúdiť dôsledky osvojenia,
2.
zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci sústavnú starostlivosť poskytovanú výlučne pobytovou formou v zariadení; zdravotný stav dieťaťa sa preukazuje posudkom podľa osobitného predpisu,22a)
3.
vek dieťaťa blízky veku plnoletosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 23 odsek 5 znie:
„(5)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný podať súdu návrh o splnení podmienok osvojiteľnosti dieťaťa bezodkladne, najneskôr v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, keď zistil, že
a)
je splnená podmienka osvojiteľnosti dieťaťa podľa osobitného predpisu,22b)
b)
výsledky zisťovania podľa odseku 2 písm. a) až d) svedčia o skutočnosti, že rodičia dieťaťa neprejavovali o dieťa skutočný záujem a v prejavení skutočného záujmu im nebránila závažná prekážka,
c)
na strane dieťaťa nie sú okolnosti, ktoré vylučujú splnenie účelu osvojenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
§ 102 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 36/2005 Z. z.“.
13.
V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri navrhovaní právnickej osoby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately posúdi možnosť a vhodnosť prednostného dočasného zverenia dieťaťa do starostlivosti krízového strediska.“.
14.
V § 28 ods. 8 sa za slová „rozhodnutia súdu“ vkladajú slová „o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutia súdu o ochrannej výchove“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak náklady podľa odseku 7 uhradilo zariadenie, v ktorom bolo dieťa pred jeho odchodom zo Slovenskej republiky umiestnené na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení30) alebo na základe rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení,10) vymáha ich od rodiča dieťaťa alebo od osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.“.
15.
V § 30 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sociálna správa obsahuje skutočnosti uvedené v § 34 ods. 3,“.
16.
V § 32 ods. 1 sa slovo „a“ za slovami „ich pobytu“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „dátum premiestnenia dieťaťa do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody s týmto zariadením, dátum návratu dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu z iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu a dátum a spôsob informovania zákonného zástupcu dieťaťa, ak dieťa bolo premiestnené na základe dohody.“.
17.
V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príprava dieťaťa sa nevyžaduje, ak to nie je účelné vzhľadom na nízky vek dieťaťa.“.
18.
V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak dieťa nie je pripravené na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti ani po skončení prípravy dieťaťa, v správe o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť sa uvedú osobitne dôvody tejto skutočnosti spolu s vyjadrením k možnostiam aktualizácie prípravy dieťaťa. Na posúdenie dôvodov sa § 23 ods. 2 písm. e) vzťahuje rovnako.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
19.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo fyzická osoba, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, môže požiadať o prípravu na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Prípravu tejto fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na prípravu tejto osoby sa § 38 ods. 4 písm. a) vzťahuje rovnako. Prípravu fyzickej osoby podľa prvej vety môže vykonať aj akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.“.
20.
V § 34 ods. 1 druhej vete sa za slovo „bezodkladne“ vkladá čiarka a slová „najneskôr do 30 dní od doručenia správy o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť“.
21.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
správu o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorej súčasťou je vyjadrenie k citovým väzbám dieťaťa k súrodencom.“.
22.
V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je splnená podmienka podľa osobitného predpisu36a) alebo ak ide o dieťa, ktoré zanechala žena po pôrode v zdravotníckom zariadení,36b) alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov,36c) orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zašle základné údaje o dieťati podľa odseku 3 písm. a), časti dokumentácie podľa odseku 1 písm. d) a g) určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď sa dozvedel o tejto skutočnosti. Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zapíše toto dieťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť dňom doručenia základných náležitostí spisovej dokumentácie podľa prvej vety. Ostatné náležitosti spisovej dokumentácie podľa odseku 1 doručuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do spisovej dokumentácie priebežne.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36c znejú:
„36a)
§ 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z.
36b)
§ 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
36c)
§ 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
23.
V § 35 ods. 2, § 79 ods. 4 a § 80 ods. 2 a 3 sa odkaz 36a nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 36d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 36d.
24.
V § 35 ods. 4 a 5 sa odkaz 36b nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 36e.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36b sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 36e.
25.
V § 35 odsek 6 znie:
„(6)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastaví konanie vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov, ak
a)
podľa údajov z odpisu registra trestov nie je fyzická osoba spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 39 ods. 4,
b)
podľa správy o zdravotnom stave fyzickej osoby nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,
c)
sa preukáže, že fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 39 ods. 2 alebo
d)
fyzická osoba neskončí prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť do jedného roka od podania žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov.“.
26.
V § 38 odsek 3 znie:
„(3)
Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vykonáva v rozsahu najmenej 26 hodín
a)
individuálnou formou,
b)
skupinovou formou alebo
c)
kombináciou individuálnej formy a skupinovej formy.“.
27.
V § 38 ods. 4 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane práva dieťaťa na udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb,“.
28.
V § 40 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov.6)“.
29.
V § 40 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov.6)“.
30.
V § 42 ods. 2 a 3 a v § 44 ods. 3 sa slová „§ 34 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 4“.
31.
V § 42 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pred nadviazaním osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom musí byť dieťaťu poskytnutá spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti pomoc na uľahčenie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom, ktorý dal súhlas na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi ním a dieťaťom. Na tento účel poskytuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zariadeniu správu podľa § 35 ods. 4 písm. c). Na prípravu dieťaťa na nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa § 33 ods. 2 vzťahuje rovnako.“.
32.
V § 42 ods. 9 sa na konci pripája tento text: „a správu o zdravotnom stave dieťaťa. Povinnosť určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkovať dieťaťu náhradnú rodinnú starostlivosť trvá aj po zapojení akreditovaného subjektu do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom. Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhľadá žiadateľa a žiadateľ vysloví súhlas s nadviazaním osobného vzťahu s dieťaťom, túto skutočnosť oznámi akreditovanému subjektu uvedenému v odseku 8.“.
33.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, poskytuje akreditovanému subjektu na jeho písomnú žiadosť doplnenie a aktualizáciu informácií potrebných na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom.“.
34.
V § 43 ods. 1 sa v prvej vete slovo „mesiacov“ nahrádza slovom „týždňov“.
35.
V § 43 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
obrazový a zvukový záznam o dieťati.“.
36.
V § 43 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a správu o zdravotnom stave dieťaťa“ a na konci sa pripája táto veta: „Na poskytnutie informácií potrebných na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom akreditovanému subjektu sa vzťahuje § 42 ods. 13 a 14 rovnako.“.
37.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie (§ 74) zasiela správu o začleňovaní dieťaťa do nového rodinného prostredia v cudzine a rozhodnutie o osvojení oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí podľa § 34. Správa podľa prvej vety je určená len určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
38.
V § 45 ods. 1 sa za slová „stredisko pre drogovo závislých“ vkladajú slová „a inak závislých“.
39.
V § 47 ods. 1 sa slovo „označenie“ nahrádza slovom „názov“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejné označenie zariadenia názvom sa nevyžaduje.“.
40.
V § 47 ods. 6 časť vety za bodkočiarkou znie: „to sa nevzťahuje na činnosti, ktoré vykonáva zariadenie podľa § 49 ods. 4, § 50 ods. 1, § 62 ods. 2 a 6 a § 63 ods. 3 a 7.“.
41.
V § 47 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou programu supervízie je aj spôsob zabezpečenia tohto programu.“.
42.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Zdravotná starostlivosť v zariadení
(1)
Zariadenie podľa § 45 ods. 1 môže okrem vykonávania opatrení podľa tohto zákona poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť.38a)
(2)
Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia podľa § 45 ods. 1 spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 48 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa v detskom domove, v krízovom stredisku a v resocializačnom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, rozhodnutie súdu o uložení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, úhrada sa dieťaťu, rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, neurčuje; to neplatí, ak je v resocializačnom stredisku umiestnené dieťa na základe rozhodnutia súdu o nariadení predbežného opatrenia a návrh na jeho vydanie nepodal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak je potrebné zabezpečiť dieťaťu ošatenie a obuv, resocializačné stredisko môže dohodnúť s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťaťa, aj úhradu výdavkov na ošatenie a obuv; tieto výdavky sa nezahŕňajú do preukázateľných skutočných výdavkov podľa § 89 ods. 3 a 14.“.
44.
V § 49 odsek 5 znie:
„(5)
V detskom domove možno poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 47a a ostatné činnosti podľa § 47 ods. 3.“.
45.
V § 49 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo utvorí podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa“.
46.
V § 50 ods. 1 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 49 ods. 4,“.
47.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Detský domov sa zriaďuje ako
a)
domov detí alebo
b)
centrum detí.“.
48.
§ 52 znie:
㤠52
(1)
V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie
a)
v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom; suma poskytnutá detským domovom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima,42)
b)
v samostatných diagnostických skupinách, ktoré vykonávajú odbornú diagnostiku (ďalej len “samostatná diagnostická skupina„), v samostatných skupinách alebo špecializovaných samostatných skupinách pre určený počet detí, so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených v samostatnom rodinnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti detského domova; starostlivosť o deti zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci detského domova.
(2)
Vykonávanie rozhodnutia o ústavnej starostlivosti a rozhodnutia o predbežnom opatrení v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách. Ak nemožno postupovať podľa prvej vety, vykonávanie rozhodnutí súdu v profesionálnych rodinách a samostatných skupinách domovov detí má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách centrách detí.
(3)
V objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo samostatným bytom, možno zriadiť skupiny podľa § 53 ods. 4 tak, aby celkový počet detí nepresiahol 40.
(4)
Detský domov poskytuje dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,42a) v profesionálnej rodine základné vybavenie a uhrádza mu zvýšené náklady spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami, športovou činnosťou dieťaťa alebo mladého dospelého. Podmienky poskytovania starostlivosti, najmä spôsob zabezpečenia postupu podľa § 33 ods. 9 písm. f), § 47 ods. 7 a § 49 ods. 6, tvoria súčasť dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.“.
49.
V § 53 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bolo prijaté do detského domova podľa § 51 ods. 2“.
50.
V § 53 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je dôvodné podozrenie, že bol na ňom spáchaný takýto trestný čin“.
51.
V § 53 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Detský domov je povinný utvárať podmienky v detskom domove tak, aby každé dieťa do troch rokov veku, ktoré sa prijíma do detského domova, bolo najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny; to neplatí v prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. c), alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Potreba osobitnej starostlivosti v špecializovanej samostatnej skupine sa preukazuje posudkom podľa osobitného predpisu.22a)
(3)
Ak sa dieťa premiestňuje do profesionálnej rodiny detského domova alebo z iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, detský domov utvára podmienky na zoznámenie dieťaťa s profesionálnym rodičom a na uľahčenie nadviazania výchovného vzťahu medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 11.
52.
V § 53 ods. 4 písm. a) sa slová „najdlhšie šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „nevyhnutne potrebný čas na určenie odbornej diagnózy, najdlhšie dvanásť týždňov,“.
53.
V § 53 ods. 4 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 6 sa označujú ako body 1 až 5.
54.
V § 53 ods. 4 písm. c) piatom bode sa za slová „pre deti“ vkladajú slová „s duševnou poruchou na základe posudku podľa osobitného predpisu,22a)“.
55.
V § 53 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
v samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 57 nevzťahuje.“.
56.
V § 53 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. c) druhého až štvrtého bodu a šiesteho bodu“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu a piateho bodu“.
57.
Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:
㤠53a
(1)
V domove detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine podľa § 52 ods. 1 písm. a) a v samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. a), b), d) a e) zriadených výlučne v samostatných rodinných domoch alebo v samostatných bytoch, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch. V jednom rodinnom dome alebo byte domova detí možno zriadiť len jednu samostatnú skupinu alebo jednu samostatnú diagnostickú skupinu, a ak sú v domove detí utvorené vhodné podmienky zodpovedajúce potrebám detí, aj jednu špecializovanú samostatnú skupinu.
(2)
V centre detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie podľa § 52 ods. 1. Centrum detí utvára podmienky najmä pre dieťa, ktoré vyžaduje starostlivosť v samostatnej diagnostickej skupine alebo v špecializovanej samostatnej skupine, ak ju nemožno vykonávať podľa odseku 1.“.
58.
V § 54 ods. 1 sa slová „§ 53 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 4 písm. a)“.
59.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je dieťa zaradené v profesionálnej rodine, v samostatnej skupine alebo špecializovanej samostatnej skupine, odbornú diagnostiku a diagnostické činnosti vykonávajú odborní zamestnanci detského domova alebo iní odborníci. Na vykonávanie odbornej diagnostiky a diagnostických činností podľa prvej vety sa vzťahujú odseky 1 až 5 rovnako.“.
60.
V § 55 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa a plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa podľa § 32 ods. 3 musia byť v súlade a musia na seba nadväzovať.“.
61.
V § 56 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak má fyzická osoba podľa prvej vety záujem, aby sa dieťa opakovane krátkodobo zdržiavalo mimo detského domova podľa odseku 7, je táto fyzická osoba povinná absolvovať informačné poradenstvo v rozsahu najmenej troch hodín. Informačné poradenstvo je zamerané najmä na poskytovanie informácií o náhradnej starostlivosti a o právach dieťaťa. Informačné poradenstvo vykonáva detský domov, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa miesta obvyklého pobytu tejto osoby alebo miesta sídla detského domova alebo akreditovaný subjekt, ktorý má udelenú akreditáciu na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa § 53 ods. 11. O absolvovaní informačného poradenstva sa vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa vedenou detským domovom. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt uskutočňujú informačné poradenstvo podľa druhej vety po dohode s detským domovom.“.
62.
V § 57 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „počas dojčenia“ a slovo „šiestich“ sa nahrádza slovom „dvanástich“.
63.
§ 57 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Detský domov môže utvárať podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom umiestneným do detského domova podľa § 51 ods. 1, jeho rodičom alebo s inými fyzickými osobami, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom, ktoré vyžadujú pobyt rodičov v detskom domove na určitý čas alebo vyžadujú ich krátkodobé opakované pobyty alebo pobyty iných fyzických osôb, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom. Ak sa ako súčasť odborných metód práce s rodinou vykonávajú metódy sociálnej práce s rodinou, fyzická osoba, ktorá ich vykonáva, musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(4)
Ak utvorí detský domov podmienky na vykonávanie odborných metód práce podľa odseku 3, poskytuje rodičom alebo iným fyzickým osobám, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom, bývanie a utvára podmienky na prípravu stravy. Podmienky poskytovania bývania a pobytu dohodne detský domov s týmito fyzickými osobami písomne. Ak je počas pobytu rodičov alebo iných fyzických osôb, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom, dieťa umiestnené s týmito fyzickými osobami, detský domov poskytuje príspevok na stravu dieťaťa podľa § 64.“.
64.
V § 59 odsek 4 znie:
„(4)
Detský domov udržiava s mladým dospelým s jeho súhlasom kontakt aj po jeho odchode z detského domova a poskytuje mu potrebné poradenstvo pri osamostatňovaní.“.
65.
V § 61 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a tretieho“.
66.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po každom zomretom rodičovi, úhrada za poskytovanú starostlivosť je vo výške sumy sirotských dôchodkov, najviac vo výške dvojnásobku minimálneho výživného.44a) Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po jednom zomretom rodičovi a po druhom zomretom rodičovi mu nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok nevznikol alebo nemá určeného druhého rodiča, úhrada za poskytovanú starostlivosť je vo výške sumy sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku najviac vo výške minimálneho výživného.44a) Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po jednom zomretom rodičovi, úhrada za poskytovanú starostlivosť je v rozsahu súdom určeného výživného žijúcemu rodičovi; odsek 1 sa vzťahuje rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a)
§ 62 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
67.
V § 61 ods. 4 sa za slovo „rodič,“ vkladajú slová „štatutárny zástupca detského domova,“.
68.
V § 61 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a tretieho“.
69.
V § 61 ods. 6 sa slová „až tretieho bodu“ nahrádzajú slovami „a druhého bodu“.
70.
V § 62 ods. 3 sa slová „§ 53 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 9 a 10“.
71.
V § 62 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Krízové stredisko vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou osobou, rodinou a blízkymi osobami týchto osôb. Súčasťou plánu podľa prvej vety je spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa s neskončenou povinnou školskou dochádzkou, ak krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 4 písm. c). Plnenie individuálneho plánu na zvládnutie krízy krízové stredisko vyhodnocuje písomne. Ak sa v krízovej situácii nachádza dieťa, krízové stredisko vyhodnocuje individuálny plán podľa prvej vety v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(7)
Krízové stredisko písomne vypracúva program krízového strediska, ktorý obsahuje najmä cieľové skupiny, špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí, podmienky prijatia do krízového strediska, metódy práce, postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti klientov, ponuku následnej odbornej pomoci po skončení individuálneho plánu na zvládnutie krízy a kapacitu, ak krízové stredisko vykonáva činnosti pobytovou formou. V záujme ochrany a bezpečnosti fyzických osôb krízové stredisko nezverejňuje program krízového strediska.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
72.
V § 62 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa dieťa zdržiava bez súhlasu krízového strediska mimo tohto strediska, krízové stredisko postupuje podľa § 58.“.
73.
§ 63 až 65 vrátane nadpisov znejú:
㤠63
Resocializačné stredisko
(1)
Resocializačné stredisko podľa tohto zákona sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
(2)
V resocializačnom stredisku sa
a)
poskytuje odborná pomoc len na základe odporúčania adiktológa44b) alebo psychiatra44b) a splnenia podmienok prijatia uvedených v resocializačnom programe podľa odseku 5
1.
plnoletej fyzickej osobe,
2.
dieťaťu na základe dohody so zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo so zariadením na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom bolo dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti; súčasťou dohody je aj spôsob a výška úhrady za poskytovanú starostlivosť,
b)
vykonáva rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení,41)
c)
vykonáva rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení,30) ak bol podaný návrh na uloženie výchovného opatrenia.41)
(3)
Ak je plnoletá fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu rodič dieťaťa, môže resocializačné stredisko utvoriť podmienky na pobyt dieťaťa s týmto rodičom.
(4)
Resocializačné stredisko vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého bodu, štvrtého bodu, ôsmeho bodu, desiateho bodu, dvanásteho bodu a trinásteho bodu, písmena b) druhého bodu až štvrtého bodu, písmena c) prvého bodu, tretieho bodu až piateho bodu, písmena d) prvého bodu a druhého bodu.
(5)
Resocializačný program podľa § 47 ods. 3 písm. a) desiateho bodu obsahuje najmä cieľové skupiny, kapacitu, podmienky prijatia do resocializačného strediska, dĺžku trvania resocializačného programu, metódy práce, postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti fyzických osôb uvedených v odseku 2 a ponuku následnej odbornej pomoci po skončení pobytu. Resocializačný program sa vypracúva písomne a je verejne dostupný.
(6)
Poskytovanie stravovania v resocializačnom stredisku je aj príprava stravy v rámci pracovnej terapie.
(7)
Resocializačné stredisko vypracúva za účasti fyzických osôb uvedených v odseku 2 individuálny resocializačný plán, ktorého súčasťou je určenie adaptačnej fázy resocializačného procesu dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, metódy práce s rodinou a blízkymi osobami týchto osôb, spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu s neskončenou povinnou školskou dochádzkou. Podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu resocializačné stredisko zaznamenáva a vyhodnocuje najmenej raz mesačne s dieťaťom alebo s plnoletou fyzickou osobou a raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušným podľa § 90 ods. 4 a zariadením na výkon rozhodnutia súdu podľa odseku 2 písm. a) druhého bodu.
(8)
V resocializačnom stredisku sa resocializácia drogových závislostí a iných závislostí vykonáva pobytovou formou spravidla najmenej osem mesiacov.
(9)
Resocializačné stredisko okrem činností podľa odseku 4
a)
vykonáva činnosti podľa § 47 ods. 3 písm. a) šiesteho bodu, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu s neskončenou povinnou školskou dochádzkou,
b)
vykonáva činnosti podľa § 47 ods. 3 písm. a) siedmeho bodu, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu,
c)
vedie spisovú dokumentáciu podľa § 30 ods. 2 a 4 a postupuje podľa § 58, ak vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo poskytuje odbornú pomoc na základe dohody so zariadením podľa odseku 2 písm. a) druhého bodu.
(10)
Ak je dieťa alebo plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 infikovaná vírusom ľudskej imunodeficiencie alebo má ochorenie spôsobené vírusom ľudskej imunodeficiencie, resocializačné stredisko dohodne s ošetrujúcim lekárom spôsob zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti.
PIATA ČASŤ
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY FINANČNÉHO CHARAKTERU
Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
§ 64
(1)
Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov
a)
obec môže poskytovať príspevok na dopravu,
b)
detský domov poskytuje príspevok na stravu.
(2)
Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu45) obyvateľmi obce, môže obec poskytovať príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. Ak obec poskytuje príspevok na dopravu podľa prvej vety, podmienky poskytovania tohto príspevku, jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení. Informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu obec získava z individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa podľa § 55.
(3)
Dieťaťu, ktoré sa zdržiava so súhlasom detského domova mimo detského domova z dôvodu návštevy rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo fyzickej osoby podľa § 56 ods. 8, detský domov poskytuje príspevok na stravu vo výške časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa dieťa zdržiava mimo detského domova.
(4)
Príspevok na stravu podľa odseku 3 poskytuje detský domov, ak rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov s dieťaťom a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa.
(5)
Záujem rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa podľa odseku 4, posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec, na území ktorej sa zdržiava dieťa so súhlasom detského domova podľa odseku 3, a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na posúdenie záujmu rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvať aj akreditovaný subjekt, ak pracuje s rodičmi dieťaťa alebo s osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(6)
Účelnosť poskytnutých príspevkov podľa odseku 1 rodičom, osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo fyzickým osobám podľa § 56 ods. 8 posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na posúdenie účelnosti poskytnutých príspevkov podľa prvej vety môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvať aj akreditovaný subjekt, ak pracuje s rodičmi dieťaťa alebo s osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(7)
Ak detský domov zistí, že poskytnutý príspevok na stravu nebol použitý na určený účel, môže rozhodnúť o jeho ďalšom neposkytnutí.
§ 65
(1)
Ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, obyvateľmi obce, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na jej území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, obec vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa.
(2)
Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb podľa odseku 1, obec môže vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti, a na podporu utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa.
(3)
Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove.
(4)
Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.
(5)
Mesačnú výšku finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa určenú podľa odseku 3 poskytuje obec dieťaťu na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa (ďalej len „príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa a obec
a)
nesplnila povinnosť podľa odseku 1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky podľa odseku 2 a
b)
preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávala pre fyzické osoby podľa odseku 1 niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny.
(6)
Splnenie povinnosti podľa odseku 1 alebo použitie vyčlenených finančných prostriedkov podľa odseku 2 a splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. b) preukazuje obec najmä záznamom v evidencii podľa § 75 ods. 1 písm. k) detskému domovu pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Záver zhodnotenia skutočností podľa prvej vety tvorí súčasť spisovej dokumentácie dieťaťa.
(7)
Na účely posúdenia splnenia povinnosti podľa odseku 6 sa podmienka podľa odseku 5 písm. b) považuje za splnenú, ak
a)
fyzické osoby podľa odseku 1 preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc obce počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova alebo
b)
obec nemala preukázateľne podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe predbežného opatrenia súdu.30)
(8)
Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník45a) do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia.4) Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej knižke sa vyžaduje súhlas súdu. Na účely určenia minimálnej mesačnej výšky príspevku na tvorbu úspor sa vzťahuje odsek 3 rovnako. Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor od kalendárneho mesiaca, v ktorom jej detský domov oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.
(9)
Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa za deň umiestnenia dieťaťa považuje deň nástupu dieťaťa do detského domova.
(10)
Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa považuje aj deň nástupu dieťaťa do zariadenia
a)
na základe predbežného opatrenia súdu,30) ak súd nariadil nad dieťaťom ústavnú starostlivosť a zároveň určil detský domov, do ktorého má byť dieťa umiestnené,
b)
na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,10) ak súd po zhodnotení účinnosti výchovného opatrenia rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti a zároveň určil detský domov, do ktorého má byť dieťa umiestnené.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44b a 45a znejú:
„44b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
45a)
§ 33 a 34 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
74.
V § 66 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytovanie vreckového a vecných darov dieťaťu, ktoré bolo umiestnené v resocializačnom stredisku na základe predbežného opatrenia, sa § 67 a 68 nevzťahujú.“.
75.
V § 67 ods. 3 sa za slovami „viacerých čiastkach“ vypúšťa čiarka a slová „najviac v štyroch čiastkach v mesiaci“ sa nahrádzajú slovami „v mesiaci, alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové dieťaťa alebo jeho časť uschovať na určitý čas“.
76.
V § 67 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu a krízové stredisko poskytne vreckové v mesačnej výške zníženej o prepočítanú dennú výšku vreckového za každý deň, ktorý sa dieťa zdržiavalo úmyselne bez súhlasu mimo detského domova, detského domova pre maloletých bez sprievodu a krízového strediska podľa § 58.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
77.
V § 69 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mladý dospelý nepodal žiadosť o jeho poskytnutie najneskôr v deň svojho odchodu z detského domova z dôvodu, že sa v čase skončenia výkonu ústavnej starostlivosti podľa § 59 ods. 1 písm. f) zdržiaval bez súhlasu detského domova mimo detského domova“.
78.
V § 71 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
ministerstvo,“.
79.
V § 72 písm. c) sa za slová „o predĺžení platnosti akreditácie“ vkladá čiarka a slová „zmene akreditácie“.
80.
V § 73 ods. 1 písm. d) sa za slová „schvaľuje priority“ vkladajú slová „a spôsob ich organizačného zabezpečenia“.
81.
V § 73 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
posudzuje dôvody žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 a schvaľuje pre územný obvod tohto orgánu zmenu priorít,“.
Doterajšie písmená e) až s) sa označujú ako písmená f) až t).
82.
V § 73 ods. 1 písm. g) sa slovo „dieťa“ nahrádza slovom „miesto“.
83.
V § 73 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a supervízie“.
84.
V § 73 ods. 1 sa za písmeno s) vkladajú nové písmená t) a u), ktoré znejú:
„t)
spracúva štatistické zisťovania a administratívne zdroje49a) z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
u)
prevádzkuje a rozvíja v rámci jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti jednotný prepojený systém zhromažďovania, spracovávania a prenosu informácií, ako aj sledovania procesov v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,“.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.
85.
V § 73 ods. 2 písm. a) prvý bod znie:
„1.
uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení podľa § 12 až 15,“.
86.
V § 73 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a na informačné poradenstvo podľa § 56 ods. 8“.
87.
V § 73 ods. 2 písm. b) ôsmom bode sa slová „§ 33 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 10 a 11“.
88.
V § 73 ods. 2 písm. b) desiatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „poradensko-psychologickú pomoc podľa § 11 ods. 3 písm. d),“.
89.
V § 73 ods. 2 písm. e) treťom bode sa za slová „alebo zanedbávania“ vkladajú slová „alebo ktoré boli obeťou obchodovania,9a)“.
90.
V § 73 ods. 2 písm. e) piaty bod znie:
„5.
ktorý vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a podľa § 17 ods. 4,“.
91.
V § 73 ods. 2 písm. e) desiaty bod znie:
„10.
ktorý vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi a mediácie podľa § 11 ods. 3 písm. a) najneskôr do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok; pri vypracúvaní plánu vykonávania opatrení postupuje v súčinnosti s príslušným vyšším územným celkom a obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode,“.
92.
V § 73 ods. 2 písm. e) sa za desiaty bod vkladá nový jedenásty bod až sedemnásty bod, ktoré znejú:
„11.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
12.
ktorý vypracúva plán výchovného opatrenia podľa § 14 ods. 1,
13.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu podľa § 32 ods. 3,
14.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou,
15.
ktorý určuje a zverejňuje podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení vo svojom územnom obvode podľa odseku 4, vyhlasuje výzvy na podávanie týchto projektov a schvaľuje tieto projekty,
16.
ktorý predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 žiadosť o zmenu v schválených prioritách pre svoj územný obvod a jej odôvodnenie,
17.
ktorý získava, zhromažďuje, spracúva, uchováva informácie pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje49a) z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.
Doterajšie body 11 až 13 sa označujú ako body 18 až 20.
93.
V § 73 ods. 2 písm. e) devätnástom bode sa za slová „v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ak je potrebné alebo účelné túto prípravu zabezpečiť akreditovaným subjektom a ako súčasť priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti“.
94.
V § 73 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
„b)
zriaďuje, kontroluje a usmerňuje detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu,
c)
kontroluje dodržiavanie podmienok zmluvy podľa písmena o),“.
95.
V § 73 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
poskytuje finančné prostriedky podľa § 89,“.
96.
V § 73 ods. 3 písmeno k) znie:
„k)
vypracúva prehľad o stave miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, v krízových strediskách a v resocializačných strediskách zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, určených na vykonávanie rozhodnutí súdu vo svojom územnom obvode na účely určenia spôsobu realizácie plánu podľa písmena m),“.
97.
V § 73 ods. 3 písmeno m) znie:
„m)
vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d)
1.
plán zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) v zariadeniach (ďalej len „plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu“), ktorého súčasťou sú podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach vrátane počtu miest a požiadaviek na odborné zameranie a špecializáciu krízového strediska, počtu miest a špecifikácie potrebných miest podľa § 53, ktoré treba zabezpečiť v zariadeniach zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, pre svoj územný obvod do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,
2.
vypracúva a zverejňuje spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu do 31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,“.
98.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 sa vypúšťa.
99.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom organizačne zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa odseku 4 aj prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými subjektmi, ak zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. b) až d) a podľa § 17 ods. 4, opatrení, ktoré sú výchovným programom alebo sociálnym programom, opatrení na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3; na vyhlasovanie týchto výziev sa nevzťahuje osobitný predpis.49)“.
100.
V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.“.
101.
V § 75 ods. 1 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.
102.
V § 75 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová „§ 64 ods. 1 písm. a) a odsekov 3 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 64 a 65“.
103.
V § 75 ods. 1 písm. d) treťom bode sa odkaz „63“ označuje ako odkaz „49a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.
104.
V § 75 ods. 1 písm. d) štvrtý bod znie:
„4.
finančné prostriedky podľa § 65,“.
105.
V § 75 ods. 1 písm. e) štvrtom bode sa za slová „po skončení“ vkladajú slová „náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a“.
106.
V § 76 písm. c) piatom bode sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
107.
V § 76 písm. f) druhom bode sa odkaz „63“ označuje ako odkaz „49a“.
108.
V § 77 odsek 2 znie:
„(2)
Akreditáciu nemožno udeliť na vykonávanie opatrení podľa § 72, § 73 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) prvého až šiesteho bodu, deviateho a desiateho bodu, písmena c), písmena d), písmena e) prvého až štvrtého bodu, šiesteho až pätnásteho bodu, písmena g), písmena h), odseku 3 písmena a), c), e), f), písmena h) až o), ktoré vykonávajú vo svojej pôsobnosti štátne orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a § 74. Akreditáciu nemožno udeliť ani na vykonávanie mediácie a programu supervízie.“.
109.
V § 79 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré zamestnáva alebo bude zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu, alebo iných fyzických osôb v inom zmluvnom vzťahu, a ktoré vykonávajú alebo budú vykonávať svoje povolanie v kontakte s klientmi,
d)
bezúhonnosť fyzických osôb podľa písmena c), ktoré budú svoje povolanie vykonávať v kontakte s klientmi,“.
110.
V § 79 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsob alebo predpokladaný spôsob ich financovania“.
111.
V § 79 ods. 1 písm. i) sa slová „písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
112.
V § 79 ods. 3 druhá veta znie: „Fyzická osoba môže byť v pracovnom pomere ako zodpovedný zástupca len s jedným akreditovaným subjektom alebo s jedným žiadateľom o akreditáciu.“.
113.
V § 79 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
absolvovanie vysokoškolského štúdia v príslušnom humanitnom, sociálnom alebo pedagogickom zameraní podľa povahy vykonávaného opatrenia a najmenej trojročná prax vykonávaná na plný úväzok v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, technike a postupu; odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) je absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa v príslušnom humanitnom, sociálnom alebo pedagogickom zameraní podľa povahy vykonávaného opatrenia a najmenej päťročná prax vykonávaná na plný úväzok v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, technike a postupu,“.
114.
V § 80 ods. 3 sa slová „priamo s deťmi“ nahrádzajú slovami „v kontakte s klientmi“.
115.
V § 81 ods. 1 sa za slová „predĺžení platnosti akreditácie“ vkladá čiarka a slová „zmene akreditácie“.
116.
V § 83 odsek 1 znie:
„(1)
Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby alebo názov právnickej osoby,
b)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu akreditovaného subjektu,
c)
opatrenie, metódy, techniky a postupy, na ktoré sa udeľuje akreditácia, formu ich vykonávania a miesto ich vykonávania,
d)
cieľovú skupinu klientov,
e)
celkový počet miest v zariadení a počet miest v zariadení určených na vykonávanie činnosti zariadenia pobytovou formou,
f)
obdobie platnosti akreditácie.“.
117.
V § 83 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na žiadosť podanú podľa odsekov 2 a 3 sa § 80 ods. 2 a 3 vzťahujú rovnako. Ak akreditačná komisia po posúdení žiadosti o predĺženie platnosti akreditácie, zistení a overení skutočností uvedených v žiadosti nemá pochybnosti o splnení podmienok na predĺženie platnosti akreditácie, nemusí vykonať overenie odbornej spôsobilosti ústnym pohovorom podľa § 82 ods. 1 písm. b) druhého bodu.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
118.
V § 85 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
119.
V § 85 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 5 písm. a)“.
120.
V § 85 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo môže začať konanie o zrušení akreditácie, ak
a)
existujú dôvodné pochybnosti, že akreditovaný subjekt neplní niektorú z podmienok podľa § 79,
b)
mu boli oznámené závažné skutočnosti súvisiace s vykonávaním opatrení podľa tohto zákona, najmä skutočnosti svedčiace o porušení tohto zákona a zistenia podľa § 7 ods. 3 a § 73 ods. 2 písm. c),
c)
boli kontrolnou činnosťou podľa § 91 a 92 zistené závažné nedostatky alebo opakované nedostatky alebo neplnenia povinností,
d)
akreditovaný subjekt neoznámil zmeny rozhodujúcich skutočností podľa § 83 ods. 5 písm. b).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
121.
§ 87 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo môže na podporu vykonávania opatrení podľa tohto zákona poskytovať dotácie obciam, vyšším územným celkom, akreditovaným subjektom, právnickým osobám a fyzickým osobám uvedeným v § 71 ods. 1 písm. e).“.
122.
§ 89 vrátane nadpisu znie:
㤠89
Finančný príspevok poskytovaný orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)
Vyšší územný celok, obec a akreditovaný subjekt, ak sú zriaďovateľmi detského domova, detského domova pre maloletých bez sprievodu, krízového strediska alebo resocializačného strediska, oznamujú určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. septembra kalendárneho roka
a)
počet miest v týchto zariadeniach určených na vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) na nasledujúci kalendárny rok; ak akreditovaný subjekt požaduje vyšší počet miest ako v predchádzajúcom kalendárnom roku, k oznámeniu doloží kópiu rozhodnutia o zmene akreditácie,
b)
spôsob organizácie podľa § 51 ods. 3 vrátane rozpisu organizačnej štruktúry a miest podľa § 53 na nasledujúci kalendárny rok a počet detí a mladých dospelých k 31. augustu kalendárneho roka, ak nahlasuje miesta v detskom domove,
c)
celkový počet miest určených na vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou, špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí.
(2)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so schválenými prioritami podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu vo svojom územnom obvode zabezpečuje potrebný počet miest v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktoré zriadili akreditované subjekty, poskytnutím finančného príspevku. Na účely poskytovania finančného príspevku sa do počtu miest podľa odseku 1 započítavajú aj miesta, ktoré sú alebo budú obsadené mladým dospelým, ktorý sa pripravuje na povolanie, a dieťaťom podľa § 53 ods. 4 písm. e).
(3)
Finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutia súdu v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktoré zriadili akreditované subjekty, sa poskytuje vo výške preukázaných skutočných výdavkov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé miesto podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt uzatvárajú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutí súdu v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktoré zriadil akreditovaný subjekt. Návrh zmluvných podmienok doručí určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanému subjektu vždy najneskôr do konca februára kalendárneho roka.
(5)
Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámený vyšší celkový počet miest v detských domovoch alebo v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených akreditovanými subjektmi ako určený počet miest podľa § 73 ods. 3 písm. m), určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečí potrebný počet miest v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktorý zodpovedá požiadavkám určeným v prioritách a v pláne zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu. Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje podľa § 52 ods. 2.
(6)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje za podmienok ustanovených týmto zákonom finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku a v resocializačnom stredisku, ktoré zriadil.
(7)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách podľa počtu miest určených v krízovom stredisku na vykonávanie rozhodnutí súdu najviac na 25 % miest z celkového počtu miest určených na vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou, ak
a)
sú tieto miesta určené na vykonávanie rozhodnutí súdu o nariadení predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) a
b)
odborné zameranie alebo špecializácia krízového strediska je v súlade so schválenými prioritami a plánom zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu.
(8)
Finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu sa poskytuje na dohodnutý počet miest v krízovom stredisku vo výške určenej podľa odseku 3; ak je to v súlade so schválenými prioritami a podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu potrebné, možno percento miest určené v odseku 7 zvýšiť najviac o 25 %.
(9)
Počet miest v krízovom stredisku, na ktoré určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujú finančný príspevok na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu, je najviac 50 % z celkového počtu miest určených v krízovom stredisku na vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou, ak sú tieto miesta určené na vykonávanie rozhodnutí súdu o nariadení predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu.10)
(10)
Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámený nižší celkový počet miest určených na vykonávanie rozhodnutia súdu v krízových strediskách zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom ako určený počet miest podľa § 73 ods. 3 písm. m), môže potrebný počet miest zabezpečiť podľa osobitného predpisu49) mimo svojho územného obvodu.
(11)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorí s vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku, ktorá obsahuje aj počet miest sústavne vyčleňovaných na vykonávanie rozhodnutí súdu počas platnosti tejto zmluvy v krízovom stredisku.
(12)
Finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu v resocializačných strediskách určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje vyššiemu územnému celku, obci alebo akreditovanému subjektu na vykonávanie výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) a predbežného opatrenia, ak návrh na vydanie predbežného opatrenia podal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podľa počtu vykonávaných výchovných opatrení a predbežných opatrení v resocializačných strediskách. Ak je to potrebné, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže zabezpečiť vykonávanie rozhodnutí súdu podľa prvej vety aj mimo svojho územného obvodu. Od resocializačného strediska sa nevyžaduje sústavné vyčleňovanie oznámeného počtu miest podľa odseku 1.
(13)
Zoznam resocializačných stredísk a krízových stredísk, v ktorých možno vykonávať rozhodnutie súdu v nasledujúcom kalendárnom roku, vypracuje a sprístupní orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do 31. decembra kalendárneho roka.
(14)
Finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu sa poskytuje podľa počtu vykonávaných výchovných opatrení a predbežných opatrení podľa odseku 12 v resocializačnom stredisku vo výške určenej podľa odseku 3.
(15)
Podmienky poskytnutia finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutia súdu podľa odseku 11 v resocializačnom stredisku dohodne v zmluve určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom pred začatím vykonávania výchovného opatrenia alebo predbežného opatrenia, ktorým súd nariadil dieťaťu pobyt v resocializačnom stredisku.
(16)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 poskytne akreditovanému subjektu finančný príspevok na vykonávanie opatrenia, metódy, techniky a postupu podľa tohto zákona v súlade s plánom vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. e) desiateho bodu. Na výber akreditovaného subjektu podľa prvej vety sa vzťahuje osobitný predpis49) okrem zabezpečenia opatrení podľa § 73 ods. 5.
(17)
Finančný príspevok akreditovanému subjektu podľa odseku 15 sa poskytuje vo výške preukázaných skutočných výdavkov na vykonávanie opatrenia, metódy, techniky a postupu podľa tohto zákona, najviac vo výške dohodnutej v zmluve.
(18)
Na poskytovanie finančného príspevku na vykonanie mediácie sa odseky 16 a 17 vzťahujú rovnako.“.
123.
V § 90 ods. 2 sa za slová „predĺžení platnosti akreditácie“ vkladá čiarka a slová „o zmene akreditácie“.
124.
V § 90 odsek 3 znie:
„(3)
Zariadenie je príslušné na rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého.“.
125.
V § 92 ods. 1 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „30 eur“ a suma „10 000 Sk“ sa nahrádza sumou „300 eur“.
126.
V § 92 ods. 2 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 650 eur“.
127.
V § 93 ods. 1 sa za slovo „právo“ vkladá čiarka a slová „verejná správa“.
128.
V § 93 ods. 3 sa slová „podľa § 73 ods. 2 písm. b) ôsmeho bodu“ nahrádzajú slovami „podľa § 73 ods. 2 písm. b) deviateho bodu“.
129.
§ 93 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Mediáciu na riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu mediátora.
(8)
Program supervízie na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.
(9)
Sociálnu prácu v zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo majú uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. Plnenie úloh koordinátora pri spracúvaní individuálnych plánov práce s dieťaťom, s plnoletou fyzickou osobou alebo s rodinou môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo majú uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(10)
Akreditovaný subjekt je povinný poskytovať štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktoré má udelenú akreditáciu, štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.“.
130.
§ 97 znie:
㤠97
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
počet detí a mladých dospelých v profesionálnej rodine podľa § 53, výšku úhrady výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej rodine a podrobnosti vedenia evidencie výdavkov podľa § 52 ods. 1 písm. a) profesionálnou rodinou,
b)
počet detí, mladých dospelých a počet zamestnancov v samostatných diagnostických skupinách, v samostatných skupinách, v špecializovaných samostatných skupinách a v samostatných skupinách pre mladých dospelých, v samostatných skupinách pre maloleté matky s deťmi podľa § 53 ods. 4 písm. e), podrobnosti o základnom vybavení a o ďalšom vybavení podľa § 52 ods. 4, podrobnosti o stravovaní a výšku úhrady za bývanie v detskom domove podľa § 61 a o úschove cenných vecí podľa § 47 ods. 3 písm. b) piateho bodu,
c)
výšku vreckového, vecného daru a príspevkov podľa § 66 až 70,
d)
podrobnosti o podávaní žiadostí o udelenie akreditácie, obsahových náležitostiach žiadosti o udelenie akreditácie a o overení odbornej spôsobilosti a odborných znalostí podľa § 79, 80 a 82,
e)
rozsah a podrobnosti poskytovania dotácií podľa § 87 ods. 5.“.
131.
Za § 100 sa vkladajú § 100a až 100i, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 100a
Zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2012 tak, aby od 1. januára 2013 v objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo samostatným bytom, celkový počet detí v skupinách nepresiahol 40. Ak sa v detskom domove do 31. decembra 2008 vykonávala ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v špecializovaných samostatných skupinách podľa § 53 ods. 2 písm. c) prvého bodu a šiesteho bodu zákona účinného do 31. decembra 2008, možno prekročiť počet detí podľa prvej vety, ak detský domov po 1. januári 2009 vykonáva ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v špecializovaných samostatných skupinách podľa § 53 ods. 4 písm. c) piateho bodu zákona účinného od 1. januára 2009; prednosť má vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia v špecializovaných samostatných skupinách podľa § 53 ods. 4 písm. c) piateho bodu v objekte podľa prvej vety.
§ 100b
Ak sú k 31. decembru 2008 v dvoch samostatných bytových jednotkách rodinného domu detského domova umiestnené najviac dve samostatné skupiny alebo špecializované samostatné skupiny, zriadenie jednej samostatnej skupiny alebo špecializovanej samostatnej skupiny podľa § 53a ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2009 sa považuje za splnené.
§ 100c
Evidenciu a spisovú dokumentáciu týkajúcu sa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o dieťati, o plnoletej fyzickej osobe a o rodine vedenú do 31. decembra 2008 doplnia a prehodnotia orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, vyššie územné celky, obce, zariadenia a akreditované subjekty podľa zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. marca 2009.
§ 100d
(1)
Ak dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do detského domova do 31. decembra 2007 na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok na tvorbu úspor podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, poskytuje sa tento príspevok aj po 31. decembri 2008 podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(2)
Pri použití a poskytovaní finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo umiestnené do detského domova po 31. decembri 2007 na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, sa postupuje podľa § 65 zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 100e
(1)
Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2009 na zabezpečenie potrebného počtu miest v detskom domove, v detskom domove pre maloletých bez sprievodu a v krízovom stredisku sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2008. Finančný príspevok podľa prvej vety sa poskytuje vo výške podľa § 89 ods. 3 zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2009 na zabezpečenie potrebného počtu miest v resocializačných strediskách sa postupuje podľa zákona účinného od 1. januára 2009, a to podľa počtu miest v resocializačných strediskách oznámených podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
§ 100f
Zoznam resocializačných stredísk na rok 2009, v ktorých možno vykonávať rozhodnutie súdu, vypracuje a sprístupní orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do 31. januára 2009.
§ 100g
(1)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prehodnotia priority a potrebu zabezpečenia vykonávania opatrení podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Ak je potrebné vykonať zmeny v schválených prioritách na rok 2009, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predloží Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 28. februára 2009 žiadosť o zmenu v schválených prioritách na rok 2009 pre svoj územný obvod a jej odôvodnenie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny posúdi dôvody tejto žiadosti a schváli pre územný obvod orgánu podľa prvej vety zmenu priorít do 31. marca 2009. Ak bola schválená zmena priorít, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracujú plán zabezpečenia podľa § 73 ods. 3 písm. m) do 15 dní od schválenia zmeny priorít a postupujú podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Ak neboli vykonané zmeny v schválených prioritách na rok 2009 podľa odseku 1, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupujú pri zabezpečení priorít na rok 2009 podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
§ 100h
(1)
O žiadostiach o akreditáciu, o ktorých sa do 31. decembra 2008 právoplatne nerozhodlo, rozhoduje sa od 1. januára 2009 podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(2)
Akreditovaný subjekt, ktorému bola udelená akreditácia podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, je akreditovaný subjekt podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 100i
Ak v zariadení k 1. januáru 2009 sociálnu prácu vykonáva fyzická osoba, ktorá sociálnu prácu vykonávala aj do 31. decembra 2008, kvalifikačné predpoklady na vykonávanie sociálnej práce podľa zákona účinného od 1. januára 2009 sa považujú za splnené.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem § 93 ods. 8 v stodvadsiatom deviatom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010, štyridsiateho druhého bodu v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011, a § 73 ods. 1 písm. u) v osemdesiatom štvrtom bode v čl. I, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.