465/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2008 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
ZÁKON
z 28. októbra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z. a zákona č. 378/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
13.
Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„SIEDMA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO
§ 37a
(1)
Ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike47aa) (ďalej len „zavedenie eura“), účtovné knihy uzavrú a priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre v rozsahu riadnej účtovnej závierky zostavia účtovné jednotky
a)
s účtovným obdobím, ktoré je hospodárskym rokom,
b)
s účtovným obdobím kratším ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny účtovného obdobia,
c)
v konkurze,
d)
v likvidácii.
(2)
Na účtovnú jednotku, ktorá zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa odseku 1, sa nevzťahuje povinnosť mať overenú túto účtovnú závierku audítorom podľa § 19 vrátane jej zverejňovania a povinnosť vyhotovenia priebežnej správy podľa § 20 ods. 4.
(3)
V priebežnej účtovnej závierke podľa odseku 1 sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú, ak súčasne nejde o účtovnú závierku, ktorej zostavenie sa vyžaduje podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, prepočíta na slovenskú menu
a)
majetok a záväzky vyjadrené v mene euro s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov konverzným kurzom,47ab)
b)
majetok a záväzky vyjadrené v inej cudzej mene ako v eure s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu zavedenia eura.
(5)
Na výkon inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa odseku 1, sa ustanovenie § 29 ods. 2 druhej vety nepoužije.
(6)
Ak účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu v inej lehote podľa § 29 ods. 3, možno fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, vykonať v priebehu posledných troch mesiacov pred dňom, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura. Fyzickú inventúru zásob možno vykonávať v období od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky hmotného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura.
§ 37b
(1)
Účtovná jednotka otvorí ku dňu zavedenia eura účtovné knihy a podsúvahové účty v mene euro a informatívne aj v slovenských korunách.
(2)
Účtovná jednotka prepočíta ku dňu zavedenia eura jednotlivé zložky aktív a pasív zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom s výnimkou podľa odsekov 3 až 5. Účtovná jednotka podľa § 37a ods. 1 prepočíta ku dňu zavedenia eura konverzným kurzom zo slovenských korún na eurá aj konečné stavy nákladov, konečné stavy výnosov, súhrnné stavy príjmov a súhrnné stavy výdavkov.
(3)
Účtovná jednotka prepočíta ku dňu zavedenia eura jednotlivé zložky prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov vyjadrené v eurách na hodnotu jednotlivých zložiek prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase prijatia preddavku a poskytnutia preddavku.
(4)
Ku dňu zavedenia eura sa na prepočet jednotlivých zložiek účtov časového rozlíšenia, ktoré vznikli ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu v eurách, odsek 3 vzťahuje primerane.
(5)
Účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, prepočíta ku dňu zavedenia eura základné imanie vyjadrené v eurách na hodnotu základného imania zapísaného do obchodného registra v eurách.
(6)
Účtovná jednotka postupuje ku dňu zavedenia eura pri zaokrúhľovaní prepočítaných peňažných súm v súlade s osobitným predpisom.47ac)
§ 37c
Na účtovnú jednotku, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa § 17a, sa ustanovenia § 37a a 37b vzťahujú, ak osobitné predpisy22a) neustanovujú inak.
§ 37d
Na ocenenie prírastku a úbytku majetku, ktorým sú peňažné prostriedky v slovenských korunách v pokladnici účtovnej jednotky, sa v období duálneho hotovostného peňažného obehu47ad) použije konverzný kurz.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa až 47ad znejú:
„47aa)
§ 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47ab)
§ 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z.
47ac)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.
47ad)
§ 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 659/2007 Z. z.“.
Doterajšia siedma časť sa označuje ako ôsma časť.
14.
V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa slová „§ 22a a § 24“ nahrádzajú slovami „§ 22a, § 24, § 37a, § 37b, § 37c a § 37d“.
5.
V § 80 ods. 5, § 81 ods. 7, § 86 ods. 4 a § 255 ods. 1 až 3 sa slová „celé desaťkoruny smerom" nahrádzajú slovami „50 eurocentov".
6.
V § 82 odsek 1 znie:
7.
V § 83 ods. 1 sa slová „1 000 až 5 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,50 eura až 166 eur".
8.
V § 83 ods. 3 sa slová „1 000 až 8 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,50 eura až 266 eur".
9.
V § 84 druhej vete sa za slovo „práce" vkladajú slová „pevnou sumou zaokrúhlene na 50 eurocentov".
10.
V § 87 sa slová „1000 Sk" nahrádzajú slovami „33,50 eura" a slová „1 500 Sk" sa nahrádzajú slovami „50 eur".
11.
V § 88 a 89 ods. 1 a 4 sa slová „300 Sk" nahrádzajú slovami „10 eur".
12.
V § 89 ods. 2 sa slová „100 Sk" nahrádzajú slovami „3,50 eura".
13.
V § 89 ods. 3 sa slová „50 Sk" nahrádzajú slovami „2 eurá".
14.
V § 89 ods. 5 sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „7 eur".
15.
V § 90 sa slová „100 Sk až 800 Sk" nahrádzajú slovami „3,50 eura až 27 eur".
16.
V § 90a ods. 2 sa slová „100 Sk až 800 Sk" nahrádzajú slovami „3,50 eura až 27 eur" a slová „300 Sk až 1 500 Sk" sa nahrádzajú slovami „10 eur až 50 eur".
17.
V § 101a ods. 1 sa slová „ako slovenskej mene" nahrádzajú slovami „mene ako euro" a za slovo „neplatí," sa vkladajú slová „ak ide o colníka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí do štátov eurozóny23aa) alebo".
18.
V § 101a ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto časť služobného príjmu colníka sa poskytuje v eurách, alebo ak ide o colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí mimo štátov eurozóny, na jeho písomnú žiadosť v cudzej mene.".
19.
V § 101a ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto časť služobného príjmu colníka sa poskytuje v eurách, alebo ak ide o colníka vyslaného na denné štúdium v zahraničí mimo štátov eurozóny, na jeho písomnú žiadosť v cudzej mene.".
20.
V § 101a ods. 5 sa slová „peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene" nahrádzajú slovami „eurách, alebo ak ide o colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí mimo štátov eurozóny alebo na denné štúdium v zahraničí mimo štátov eurozóny, v cudzej mene".
21.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v cudzej mene".
22.
V § 104 ods. 2 sa slová „celé koruny, do 50 halierov smerom nadol a od 50 halierov vrátane smerom" nahrádzajú slovami „najbližší eurocent".
23.
V § 106 ods. 1 písm. c) prvom až treťom bode sa slová „1 300 Sk" nahrádzajú slovami „43,50 eura".
24.
V § 106 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa slová „650 Sk" nahrádzajú slovami „22 eur".
25.
V § 106 ods. 3 sa slová „7 800 Sk" nahrádzajú slovami „259 eur".
26.
V § 114 nadpis znie:
27.
V § 114 ods. 1, 2, 3 a 5 sa za slová „stravné v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v“.
28.
V § 115 sa za slová „vreckové v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v“.
29.
V § 116 sa za slová „látky v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v“.
30.
V § 117 nadpis znie:
31.
V § 117 ods. 2 a 3 sa slová „poskytovanú v cudzej mene“ nahrádzajú slovami „v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 114 a 115“.
32.
V § 119 ods. 2 sa za slová „vreckové v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o štúdium mimo štátov eurozóny, v“.
33.
V § 120 sa v nadpise vypúšťajú slová „v cudzej mene“.
34.
V § 120 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „stravné v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o výkon colnej kontroly na území cudzieho štátu mimo štátov eurozóny, v“.
35.
V § 124 ods. 2 sa za slová „preddavok v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v“.
36.
V § 176 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.
37.
Slová „slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „eurá“ v príslušnom tvare.
Čl. XIX
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Pri zhodnocovaní dočasne voľných peňažných prostriedkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je Štátna pokladnica povinná stanovovať úrokové sadzby tak, aby primerane zohľadňovali úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Národnej banky Slovenska, alebo úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Európskej centrálnej banky; ustanovenie § 6 ods. 1 písm. k) týmto nie je dotknuté.“.
Čl. XX
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 383/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže zmeniť účel použitia výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch; pri zmene účelu použitia na bežné výdavky je tieto možné použiť len do konca rozpočtového roka, v ktorom bol zmenený účel použitia výdavkov.“.
2.
V § 8 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „príslušnej kapitole“.
Čl. XXI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 12, 15 a 16, čl. II až XVII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009 a čl. XVIII, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.