461/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

461
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z. a zákona č. 393/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 39 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
2.
V § 39 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
3.
V § 39 ods. 4 písm. a) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
4.
V § 39 ods. 4 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
Čl. II
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z. a zákona č. 378/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa slová „od 10 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331 eur do 6 638 eur“.
2.
V § 10 ods. 2 sa slová „od 10 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331 eur do 6 638 eur“.
3.
V § 10 ods. 3 sa slová „od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 319 eur do 331 939 eur“.
4.
V § 10 ods. 4 sa slová „od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 319 eur do 331 939 eur“.
5.
V § 10 ods. 5 sa slová „od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 319 eur do 331 939 eur“.
6.
V § 11 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
7.
V § 11 ods. 3 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497 eur“.
Čl. III
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 5 ods. 2 sa slová „celé desiatky korún smerom nahor“ nahrádzajú slovami „najbližšie celé euro smerom nahor“.
Čl. IV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z. a zákona č. 447/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 63 ods. 4 sa slová „400 Sk“ nahrádzajú slovami „13 eur“.
2.
V § 63 ods. 5 sa slová „150 Sk“ nahrádzajú slovami „4 eurá“.
3.
V § 65 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
4.
V § 65 ods. 2 písm. b) prvom bode sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“.
5.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
6.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
7.
V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958 eur“.
8.
V § 82 ods. 1 písm. d) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
9.
V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
10.
V § 82 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
11.
V § 82 ods. 2 písm. c) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
12.
V § 82 ods. 3 úvodnej vete sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
13.
V § 82 ods. 4 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
14.
V prílohe č. 5 prvom bode sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.
15.
V prílohe č. 5 druhom bode sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.
16.
V prílohe č. 5 treťom bode sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.
17.
V prílohe č. 5 štvrtom bode sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.
Čl. V
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a zákona č. 284/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638 eur“.
Čl. VI
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z. a zákona č. 594/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b sa vypúšťajú.
2.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v zahraničí, zamestnanca, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú prácu v zahraničí, a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie42) je funkčný plat alebo služobný plat pred jeho vynásobením platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom;43) odsek 1 písm. b) platí rovnako.“.
3.
V § 13 odsek 13 znie:
„(13)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.
4.
V § 15 ods. 3 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
5.
V § 16 ods. 1 druhá veta znie: „Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.
6.
V § 16 ods. 9 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
7.
V § 19 ods. 9 druhá veta znie: „Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.“.
8.
V § 19 ods. 10 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
9.
V § 19 ods. 11 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
10.
V § 19 ods. 12 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
11.
V § 19 ods. 13 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
12.
V § 19 ods. 14 písm. b) sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
13.
V § 19 ods. 16 tretia veta znie: „Na účely ročného zúčtovania poistného plateného štátom sa počet poistencov štátu zaokrúhľuje na celé čísla nadol a suma získaná vynásobením vymeriavacieho základu a sadzby poistného štátu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
14.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
15.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
16.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
Čl. VII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8a v poslednej vete sa slová „na celé koruny nadol“ nahrádzajú slovami „na eurocent nahor“.
2.
V § 14 ods. 1 sa slová „50 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 695 eur“.
3.
V § 16 ods. 3 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 eura“.
4.
V § 29 ods. 1 písm. b) sa slová „na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného k tomuto dňu“ nahrádzajú slovami „na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,45a) ktorý je platný k tomuto dňu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 30 ods. 2 v poslednej vete sa slová „celé koruny nadol“ nahrádzajú slovami „eurocent nahor“.
6.
V § 32 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
7.
V § 33 ods. 1 písm. a) sa slová „100 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 391 eur“.
8.
V § 33 ods. 3 písm. e) prvom bode sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
9.
V § 34 ods. 2 sa slová „100 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 391 eur“.
10.
V § 64 ods. 1 písm. a) sa slová „5 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
11.
V § 64 ods. 1 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur“.
12.
V § 64 ods. 2 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
13.
V § 64 ods. 2 písm. b) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958 eur“.
14.
V § 64 ods. 3 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
15.
V § 65 ods. 1 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
16.
V § 72 ods. 3 sa slová „100 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 391 eur“, slová 10 miliónov Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 939 eur“ a slová „110 miliónov Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 651 331 eur“.
Čl. VIII
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa slová „od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 319 eur do 331 939 eur“.
2.
V § 10 ods. 2 sa slová „od 10 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331 eur do 16 596 eur“.
Čl. IX
Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 30 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
2.
V § 31 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
3.
V § 31 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
4.
V § 31 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
5.
V § 31 ods. 4 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
Čl. X
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z. a zákona č. 661/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 47 ods. 2 sa slová „od 1 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 33 eur do 1 659 eur“.
2.
V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 33 193 eur do 165 969 eur“.
3.
V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová od „500 000 Sk do 3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 16 596 eur do 99 581 eur“.
4.
V § 48 ods. 3 písm. c) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331 eur do 33 193 eur“.
Čl. XI
Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 2 písm. a) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
2.
V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 33 193 eur do 331 939 eur“.
3.
V § 23 ods. 2 písm. c) sa slová „od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 319 eur do 165 969 eur“.
4.
V § 23 ods. 2 písm. d) sa slová „od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 319 eur do 66 387 eur“.
5.
V § 23 ods. 3 sa slová „od 20 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 663 eur do 6 638 eur“ a slová „od 10 000 Sk do 50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „od 331 eur do 1 659 eur“.
6.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „od 20 000 000 Sk do 100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 663 878 eur do 3 319 391 eur“.
7.
V § 24 ods. 1 písm. b) sa slová „od 1 000 000 Sk do 50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 33 193 eur do 1 659 695 eur“.
8.
V § 24 ods. 1 písm. c) sa slová „od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 319 eur do 66 387 eur“.
Čl. XII
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 56 ods. 2 prvej vete sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“ a slová „3 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „99 eur“.
2.
V § 56 ods. 2 druhej vete sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
3.
V § 57 ods. 47 písm. a) sa slová „od 5 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 165 eur do 16 596 eur“.
4.
V § 57 ods. 47 písm. b) sa slová „od 5 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 165 eur do 1 659 eur“.
5.
V § 57 ods. 47 písm. c) sa slová „od 50 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 1 659 eur do 33 193 eur“.
6.
V § 57 ods. 47 písm. d) sa slová „od 50 000 Sk do 3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 1 659 eur do 99 581 eur“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.