453/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

453
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 3 a 6 sa slovo „EUR“ nahrádza slovom „euro“ v príslušnom tvare.
2.
V § 83 ods. 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“.
3.
V § 83 ods. 5 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
4.
V § 83 ods. 6 sa slová „od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 165 eur do 33 193 eur“.
5.
V § 86 sa vypúšťa odsek 5.
6.
Za § 87a sa vkladá § 87b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠87b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
Konania začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona tak, že suma pokuty vyjadrená v slovenských korunách sa prepočíta konverzným kurzom14) a zaokrúhli na celé eurá nadol.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.