448/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.06.2022 do 31.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

448
ZÁKON
z 30. októbra 2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
§ 2
Vymedzenie sociálnej služby
(1)
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
a)
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b)
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c)
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d)
riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e)
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f)
zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.
(2)
Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
a)
z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b)
pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
c)
pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,
d)
pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e)
z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „dôchodkový vek“),
f)
pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g)
pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo
h)
pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
i)
z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.
(3)
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na účely tohto zákona je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
(4)
Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
(5)
Situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 písm. f), sa na účely tohto zákona považuje za nepriaznivú sociálnu situáciu.
(6)
Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.
(7)
Správaním iných fyzických osôb podľa odseku 2 písm. g) sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný čin.
(8)
Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite podľa odseku 2 písm. h) je zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti.
(9)
Koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba podľa odseku 2 písm. h) je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálnopatologických javov s vysokou toleranciou k nim.
DRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI PRÁVNYCH VZŤAHOV PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 3
(1)
Účastníci právnych vzťahov podľa tohto zákona sú
a)
prijímateľ sociálnej služby,
b)
poskytovateľ sociálnej služby,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
d)
obec,
e)
vyšší územný celok,
f)
partnerstvo,
g)
iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti podľa tohto zákona pri poskytovaní sociálnej služby.
(2)
Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna služba, a ktorou je
a)
občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt hlásený podľa osobitného predpisu,2)
b)
cudzinec, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „Európsky hospodársky priestor“), má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3) a je zamestnaný alebo študuje na štátom uznanej škole na území Slovenskej republiky,
c)
cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený čas na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,4)
d)
rodinný príslušník cudzinca uvedeného v písmene b), ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,5)
e)
cudzinec, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,6)
f)
cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce podľa tohto zákona zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov,
g)
cudzinec, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,7)
h)
cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,8)
i)
cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu9) a ktorého práva podľa tohto zákona nie sú upravené medzinárodnou zmluvou,
j)
cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,7)
k)
cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,7)
l)
Slovák žijúci v zahraničí,10) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní; splnenie tejto podmienky je Slovák žijúci v zahraničí povinný preukázať na účely trvania nárokov získaných podľa tohto zákona každý kalendárny rok.
(3)
Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“).
(4)
Vyšší územný celok je poskytovateľom sociálnej služby, len ak poskytuje základné sociálne poradenstvo.
(5)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť aj
a)
cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,9)
b)
fyzická osoba, ktorá je cudzinec a nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ak má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,10)
c)
právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej republiky.
(6)
Zamestnanie na účely odseku 2 písm. b) je zamestnanie podľa osobitného predpisu.11)
(7)
Rodinný príslušník podľa odseku 2 písm. d) a e) je manžel, manželka, rodičia a nezaopatrené deti.12)
§ 4
Partnerstvo
(1)
Partnerstvo podľa tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä obcou, vyšším územným celkom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou.
(2)
O vytvorení partnerstva na realizáciu projektu alebo programu podľa odseku 1 členovia partnerstva uzatvárajú písomnú zmluvu,13) ktorá obsahuje najmä členov partnerstva, dátum vzniku partnerstva, dĺžku trvania partnerstva, účel partnerstva, práva a povinnosti členov partnerstva a spôsob financovania projektu alebo programu.
(3)
Komunita podľa tohto zákona je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.
§ 5
Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.14)
TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
§ 6
Práva pri poskytovaní sociálnej služby
(1)
Fyzická osoba má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.
(2)
Fyzická osoba má právo
a)
na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti,
b)
na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.
(3)
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) má právo aj
a)
na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov,
b)
na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia,
c)
podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 až 39 prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase; ak je prijímateľom sociálnej služby dieťa, má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení samo alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
d)
na určenie dôverníka; dôverníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka písomne súhlasí a je spôsobilá na právne úkony; na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka.15)
(4)
Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.
(5)
Práva ustanovené v odseku 3 sa nevzťahujú na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje ambulantná sociálna služba.
(6)
Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi sociálnej služby bezodkladne
a)
po určení dôverníka oznámiť osobné údaje dôverníka v rozsahu
1.
meno, priezvisko a titul,
2.
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
3.
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
4.
telefónne číslo a elektronická adresa,
b)
po určení dôverníka doručiť kópiu písomného súhlasu fyzickej osoby s určením za dôverníka,
c)
oznámiť zmeny údajov a skutočností uvedených v písmenách a) a b).
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby
§ 7
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný
a)
prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,
b)
aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
c)
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni,
d)
spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu,
e)
spolupracovať pred začatím poskytovania pobytovej formy sociálnej služby (ďalej len „pobytová sociálna služba“) v zariadení s centrom pre deti a rodiny a fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, pre ktorú sa nadobudnutím jej plnoletosti skončilo vykonávanie opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu v tomto centre pre deti a rodiny,15a)ak je odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v zariadení, na účel uľahčenia jej prechodu z centra pre deti a rodiny do zariadenia.
§ 8
(1)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby; pri posudzovaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa na skutočnosť, že sa fyzickej osobe poskytuje sociálna služba uvedená v § 34 až 41 bez finančnej podpory poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, neprihliada.
(2)
Písomná žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b)
názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si fyzická osoba uvedená v písmene a) vybrala,
c)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e)
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia, ak boli vydané.
(3)
Ak písomnú žiadosť podľa odseku 1 podáva fyzická osoba uvedená v § 7 písm. e) alebo dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu o ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia v centre pre deti a rodiny, môže ju podať prostredníctvom tohto centra pre deti a rodiny; zabezpečenie práv podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b) realizuje obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti aj v súčinnosti s týmto centrom pre deti a rodiny.
(4)
Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, po zabezpečení jej práv podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b),
a)
poskytne sociálnu službu sama, ak je poskytovateľom tejto sociálnej služby zapísanej do registra sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b)
zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby zapísanej do registra.
(5)
Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, po zabezpečení jej práv podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b), zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísanej do registra.
(6)
Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 8 neustanovuje inak.
(7)
Ak ide o sociálnu službu v zariadení, obec alebo vyšší územný celok môže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odsekov 4 a 5 vo svojom územnom obvode, alebo ak ide o obec, v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza. Na základe dohody obce alebo vyššieho územného celku s fyzickou osobou, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, môže obec a vyšší územný celok zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odsekov 4 a 5 v zariadení aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku.
(8)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu16) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu16a) alebo jej blízka osoba,16a) na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22) Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba uvedie údaje podľa odseku 2 písm. a) a písomnú žiadosť podľa odseku 2 predloží dodatočne.
(9)
Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom, nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1, ale priamo uvedie tejto obci alebo tejto právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom údaje uvedené v § 74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa tohto zákona.
(10)
Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona tak, že preukázateľným spôsobom požiada poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby. Postup podľa prvej vety sa neuplatňuje, ak poskytovateľom sociálnej služby je právnická osoba, ktorú zriadila alebo založila obec alebo vyšší územný celok.
(11)
Ak obec alebo vyšší územný celok na základe výberu fyzickej osoby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je na ňu odkázaná, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť s touto fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu, na ktorú je táto fyzická osoba odkázaná a ak má voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(12)
Poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby nemôže byť ustanovený za opatrovníka15) prijímateľa sociálnej služby v zariadení, v ktorom prijímateľovi sociálnej služby poskytuje sociálnu službu. Obmedzenie podľa prvej vety neplatí, ak štatutárny orgán poskytovateľa sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby je blízka osoba16a) prijímateľa sociálnej služby.
§ 9
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 33 až 40 a 57 je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „individuálny plán“). Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.
(2)
Individuálny plán podľa odseku 1 je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania (ďalej len „kľúčový pracovník“). Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.
(3)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytovať sociálnu službu dieťaťu a poskytovať starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa a pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa.16b)
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 27, 29, 32, 32b a § 34 až 40 je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1. Za odborného zamestnanca na účely prvej vety sa považuje zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vykonáva alebo riadi vykonávanie odbornej činnosti podľa § 16 alebo činnosti podľa § 61 ods. 9.
(5)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu.17)
(6)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b je povinný splniť požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a na náležitosti prevádzkového poriadku v zariadení ustanovené osobitným predpisom.17a)
(7)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 40 je povinný splniť
a)
požiadavky na vnútorné prostredie budov a minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu,18)
b)
požiadavky na zariadenia spoločného stravovania podľa osobitného predpisu.19)
(8)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A.
(9)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme.
(10)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení.
(11)
Obec alebo vyšší územný celok, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sú povinní určiť v zriaďovacej listine alebo vo vnútornom predpise, ak sa zriaďovacia listina nevydáva, druh a formu poskytovanej sociálnej služby a názov zariadenia, predmet jeho činnosti a jeho odborné zameranie, a ak je to účelné a vhodné, aj cieľovú skupinu fyzických osôb.
(12)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na sociálne služby uvedené v § 32a, 32b, § 42 až 47, § 56 a § 58 až 60.
(13)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 28 a 32 je povinný oznámiť začatie poskytovania sociálnej služby príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu.20)
(14)
Poskytovateľ celoročnej pobytovej formy sociálnej služby a týždennej pobytovej formy sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí,21) ak ho o úschovu cenných vecí prijímateľ sociálnej služby požiada.
§ 10
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby
(1)
Pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadení nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, možno použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.
(2)
Za prostriedky netelesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie podľa odseku 1 druhej vety najmä verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním.
(3)
Za prostriedky telesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie podľa odseku 1 druhej vety použitím rôznych špeciálnych úchopov, umiestnením prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt alebo použitím liekov na základe pokynu lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.
(4)
Použitie prostriedkov obmedzenia netelesnej povahy prijímateľa sociálnej služby má prednosť pred použitím prostriedkov telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Nevyhnutné telesné obmedzenie písomne nariaďuje, schvaľuje alebo ho dodatočne bezodkladne schvaľuje a potvrdzuje ho svojím podpisom lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a písomne sa k nemu vyjadruje a potvrdzuje ho svojím podpisom sociálny pracovník zariadenia. Použitie liekov podľa odseku 3 nemožno dodatočne schvaľovať. Telesné a netelesné obmedzenie prijímateľa sociálnej služby musí byť zaznamenané v registri telesných a netelesných obmedzení (ďalej len „register obmedzení“) zriadenom na tento účel, ktorý je povinný viesť poskytovateľ sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb.
(5)
Register obmedzení obsahuje zápis každého obmedzenia prijímateľa sociálnej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, spôsob a dôvody obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, dátum a čas trvania tohto obmedzenia, opis okolností, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa sociálnej služby, s uvedením príčiny nevyhnutného obmedzenia, opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie, pri ktorej bolo nevyhnutné použiť obmedzenie, meno a priezvisko lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ktorý obmedzenie nariadil a schválil, alebo dodatočne bezodkladne schválil, meno a priezvisko sociálneho pracovníka, ktorý sa k použitiu obmedzenia písomne vyjadril a popis zranení, ktoré utrpeli zúčastnené fyzické osoby.
(6)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný použitie prostriedkov obmedzenia bezodkladne a každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby vrátane údajov uvedených v registri obmedzení do ôsmich dní po použití prostriedkov obmedzenia oznámiť
a)
zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
b)
dôverníkovi prijímateľa sociálnej služby a
c)
opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom.22)
(7)
Pri poskytovaní sociálnej služby dieťaťu a pri poskytovaní starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona je poskytovateľ sociálnej služby povinný dodržiavať zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií a používať len také výchovné prostriedky a metódy, ktoré akýmkoľvek spôsobom dieťa neponižujú, neurážajú, nezanedbávajú, vrátane nedbanlivostného zaobchádzania, alebo ktoré sa inak nedotýkajú dôstojnosti dieťaťa a neohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný rozvoj.
DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY, FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY A ROZSAH POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
§ 11
Určenie druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby a rozsahu poskytovania sociálnej služby
Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri sociálnej službe uvedenej v § 34 až 41 aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
§ 12
Druh sociálnej služby
(1)
Sociálne služby podľa druhu sú
a)
sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1.
terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2.
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1.
nízkoprahové denné centrum,
2.2.
integračné centrum,
2.3.
komunitné centrum,
2.4.
nocľaháreň,
2.5.
útulok,
2.6.
domov na polceste,
2.7.
zariadenie núdzového bývania,
3.
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b)
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1.
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3.
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
4.
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
5.
služba včasnej intervencie,
c)
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú
1.
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1.
zariadenie podporovaného bývania,
1.2.
zariadenie pre seniorov,
1.3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
1.4.
rehabilitačné stredisko,
1.5.
domov sociálnych služieb,
1.6.
špecializované zariadenie,
1.7.
denný stacionár,
2.
domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),
3.
prepravná služba,
4.
sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5.
tlmočnícka služba,
6.
sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7.
sprostredkovanie osobnej asistencie,
8.
požičiavanie pomôcok,
d)
sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1.
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2.
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
e)
podporné služby, ktorými sú
1.
odľahčovacia služba,
2.
pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3.
poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4.
podpora samostatného bývania,
5.
poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6.
poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7.
poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
(2)
Sociálne služby podľa odseku 1 možno účelne a vhodne spájať.
§ 13
Forma sociálnej služby
(1)
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
(2)
Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie. Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Ambulantná sociálna služba v zariadeniach uvedených v § 32b, 35, 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.
(3)
Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.
(4)
Terénnu formu sociálnej služby možno poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Terénne programy sa vykonávajú odbornými činnosťami alebo ďalšími činnosťami podľa tohto zákona.
(5)
Pobytová sociálna služba v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba. Týždenná sociálna služba sa neposkytuje počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní. Pobytovú sociálnu službu možno maloletému dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22)
(6)
Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby alebo ambulantná sociálna služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť týždenná pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou.
(7)
Odsek 6 sa uplatňuje v súlade s právom fyzickej osoby na výber formy poskytovanej sociálnej služby.
(8)
Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.
§ 14
Rozsah poskytovania sociálnej služby
Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.
DRUHÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 15
Vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby popri činnostiach, ktoré je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, môže vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených v § 16 až 18 a § 61 ods. 8 a 9, ktoré pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, nie je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie podľa odseku 1.
(3)
Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby.
(4)
Dobrovoľník22aa) môže pri poskytovaní sociálnej služby vykonávať činnosť podľa odsekov 1 až 3
a)
samostatne, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na jej vykonávanie podľa § 84,
b)
pod dohľadom alebo pod dozorom zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na jej vykonávanie podľa § 84, ak absolvoval zaškolenie na jej vykonávanie poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby.
(5)
Vecný a časový rozsah zaškolenia podľa odseku 4 písm. b) určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od činnosti podľa odsekov 1 až 3, ktorú bude dobrovoľník vykonávať.
§ 16
Odborné činnosti
(1)
Odborné činnosti sú najmä
a)
základné sociálne poradenstvo,
b)
špecializované sociálne poradenstvo,
c)
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4,
d)
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e)
sociálna rehabilitácia,
f)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
g)
rozvoj pracovných zručností,
h)
tlmočenie,
i)
sprostredkovanie
1.
tlmočenia,
2.
osobnej asistencie,
j)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
k)
výchova,
l)
preventívna aktivita,
m)
pomoc pri pracovnom uplatnení,
n)
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
o)
stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
p)
pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania,
q)
bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4.
(2)
Odbornú činnosť podľa odseku 1 písm. a), b) a e) možno vykonávať ako samostatnú odbornú činnosť na základe zápisu do registra podľa § 65; špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť možno poskytovať za podmienok ustanovených týmto zákonom aj výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a) Odborná činnosť vykonávaná podľa prvej vety sa považuje za druh sociálnej služby.
(3)
Poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečovať odborné činnosti, okrem ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení podľa odseku 1 písm. f), prostredníctvom inej osoby na základe občianskoprávneho vzťahu alebo obchodnoprávneho vzťahu; to sa nevzťahuje na výkon dobrovoľníckej činnosti.
§ 17
Obslužné činnosti
(1)
Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.
(2)
Ubytovanie podľa odseku 1 je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania.
(3)
Stravovanie podľa odseku 1 je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.
(4)
Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.
(5)
Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania odobrať v rámci tejto sociálnej služby jedlo ustanovená v odseku 4 sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f), nie je nezaopatreným dieťaťom, nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby alebo tento prijímateľ sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak.
§ 18
Ďalšie činnosti
(1)
Ďalšie činnosti sú
a)
utváranie podmienok na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
4.
upratovanie,
5.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
6.
úschovu cenných vecí,
7.
vzdelávanie,
8.
záujmovú činnosť,
b)
poskytovanie
1.
osobného vybavenia,
2.
nevyhnutného ošatenia a obuvi,
3.
prepravy,
c)
donáška stravy,
d)
požičiavanie pomôcok,
e)
zabezpečenie záujmovej činnosti.
(2)
Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.
(3)
Vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) siedmeho bodu je utváranie podmienok na vzdelávanie prijímateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu.23)
(4)
Záujmová činnosť podľa odseku 1 písm. a) ôsmeho bodu a na účely odseku 1 písm. e) je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.
(5)
Osobným vybavením podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.
(6)
Nevyhnutné ošatenie a obuv podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.
§ 19
Sociálne poradenstvo
(1)
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
(2)
Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.
(3)
Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
(4)
Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.
§ 20
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
§ 21
Sociálna rehabilitácia
(1)
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.
(2)
Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma, nácvik zrakového vnímania a sociálna komunikácia.
§ 22
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach podľa § 35, 36, 38 a 39, podmienky jej poskytovania, rozsah a podmienky úhrady ošetrovateľskej starostlivosti a uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti upravujú osobitné predpisy.23a)
§ 23
Rozvoj pracovných zručností
Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.
§ 23a
Preventívna aktivita
Preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.
§ 23b
Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
(1)
Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je
a)
podpora všestranného rozvoja dieťaťa so zdravotným postihnutím v súlade s jeho individuálnymi potrebami a schopnosťami, najmä
1.
psychomotorického vývinu,
2.
komunikácie,
3.
zručností a kompetencií,
4.
adaptácie na okolité prostredie,
5.
interakcie s okolitým prostredím,
b)
posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti
1.
starostlivosti o toto dieťa,
2.
podpory všestranného rozvoja tohto dieťaťa prostredníctvom učenia sa v jeho prirodzenom prostredí.
(2)
Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-psycho-sociálneho modelu podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím a jeho rodine.
(3)
Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonávajú odborní zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad v príslušnom študijnom odbore podľa § 84 ods. 20, v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím.
TRETIA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
§ 24
(1)
Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i).
(2)
Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový charakter.
(3)
Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa na účely tohto zákona považuje sociálna služba, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu. Sociálna služba sa poskytuje anonymne bez preukazovania identity tejto fyzickej osoby dokladom totožnosti a bez ohľadu na prejavy požitia návykovej látky. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je uľahčiť fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám alebo k podpore a pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej začlenenie do spoločnosti.
§ 24a
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.
§ 24b
Nízkoprahové denné centrum
V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), h) a i) počas dňa
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
§ 24c
Integračné centrum
V integračnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), d) a i)
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
b)
utvárajú podmienky na
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
3.
záujmovú činnosť.
§ 24d
Komunitné centrum
(1)
V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
a)
poskytuje
1.
základné sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
b)
vykonáva preventívna aktivita,
c)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(2)
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
(3)
Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
§ 25
Nocľaháreň
V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a)
poskytuje
1.
ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
§ 26
Útulok
(1)
V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4.
nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
upratovanie,
4.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5.
záujmovú činnosť.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
§ 27
Domov na polceste
(1)
V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.23da)
(2)
V domove na polceste sa
a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3.
upratovanie,
4.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5.
záujmovú činnosť.
(3)
Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova.
§ 28
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
(1)
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) a jej rodine.
(2)
V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
3.
preventívna aktivita,
b)
zabezpečuje
1.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
3.
záujmová činnosť.
(3)
Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
§ 29
Zariadenie núdzového bývania
(1)
V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)
a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
upratovanie,
4.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5.
záujmovú činnosť.
(2)
Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.
(3)
Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).
(4)
Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).
§ 30
Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby krízovej intervencie, a je to vhodné a účelné, môže vykonávať na základe udelenej akreditácie opatrenia podľa osobitného predpisu.20)
ŠTVRTÁ HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI
§ 31
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
(1)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)
(2)
V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa
a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
3.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)
Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny, sa považujú najmä
a)
choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov,
b)
pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c)
narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.
(4)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby.
(5)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní.
§ 32
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
(1)
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)
(2)
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa
a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
ubytovanie na určitý čas,
4.
stravovanie,
5.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
6.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
7.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)
Za vážne dôvody podľa odseku 1 sa považujú dôvody uvedené v § 31 ods. 3 a vzatie do väzby alebo nástup do výkonu trestu odňatia slobody.
§ 32a
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
(1)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase
a)
prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo s návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa,
b)
prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom.23e)
(2)
V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa
a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie, ak nejde o službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 5,
3.
výchova, ak nejde o službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 5,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ak ide o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, sa poskytuje
a)
do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom,
b)
jedným opatrovateľom detí najviac štyrom deťom; to neplatí, ak ide o súrodencov.
(4)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia. Ak sa služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytuje ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia, poskytuje sa v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytovať ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia aj v prostredí, ktorým je priestor zamestnávateľa rodiča alebo zamestnávateľa fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, vyčlenený na zabezpečenie tejto starostlivosti o dieťa zamestnanca.
(5)
Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života možno poskytovať formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine, ak
a)
sa poskytuje starostlivosť o dieťa vo veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole,
b)
ju poskytuje fyzická osoba ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu.
(6)
Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine možno poskytovať najviac štyrom deťom súčasne; do počtu detí sa započítava aj dieťa vo veku podľa odseku 5 písm. a), ktoré má fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť v detskej skupine, v osobnej starostlivosti.
§ 32b
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
(1)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
(2)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak
a)
nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu,20)
b)
voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo odseku 1.
(3)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú
a)
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b)
stravovanie,
c)
výchova.
(4)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
(5)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.
§ 33
Služba včasnej intervencie
(1)
Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
(2)
V rámci služby včasnej intervencie sa
a)
poskytuje
1.
špecializované sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
b)
vykonáva
1.
stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
2.
preventívna aktivita.
(3)
V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.
(4)
Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba. Miesto poskytovania služby včasnej intervencie ambulantnou sociálnou službou nemôže byť v budove zariadenia, v ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.
(5)
Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)
§ 33a
Spoločné ustanovenia pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi
(1)
Starostlivosť o dieťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b je vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností alebo vykonávanie súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre poskytovaný druh sociálnej služby, primeraných veku dieťaťa a zdravotnému stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.
(2)
Starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b poskytuje opatrovateľ detí; to neplatí, ak ide sociálnu službu poskytovanú podľa § 32a ods. 5. Ak sa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b poskytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku, musí najmenej jeden opatrovateľ detí spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestry, pôrodnej asistentky alebo praktickej sestry.
(3)
Sociálna služba uvedená v § 31, 32, 32a a 32b sa za zákonom ustanovených podmienok poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
PIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU
Prvý diel
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
§ 34
Zariadenie podporovaného bývania
(1)
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
(2)
Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.
(3)
Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.
(4)
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
a)
poskytuje
1.
ubytovanie,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy,
2.
upratovanie,
3.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
c)
vykonáva sociálna rehabilitácia.
(5)
Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre
a)
šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a
b)
dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.
§ 35
Zariadenie pre seniorov
(1)
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a)
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b)
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
(2)
V zariadení pre seniorov sa
a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7.
osobné vybavenie,
b)
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
(4)
V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
§ 36
Zariadenie opatrovateľskej služby
(1)
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
(2)
V zariadení opatrovateľskej služby sa
a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b)
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
(3)
V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
§ 37
Rehabilitačné stredisko
(1)
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
(2)
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje
a)
sociálna rehabilitácia,
b)
sociálne poradenstvo,
c)
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
d)
ubytovanie,
e)
stravovanie,
f)
pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
(3)
Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
(4)
Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.
(5)
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
§ 38
Domov sociálnych služieb
(1)
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a)
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b)
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
(2)
V domove sociálnych služieb sa
a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7.
osobné vybavenie,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
3.
záujmová činnosť,
c)
utvárajú podmienky na
1.
vzdelávanie,
2.
úschovu cenných vecí.
(3)
Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
(4)
Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
(5)
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
(6)
Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
(7)
V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
(8)
Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.
§ 39
Špecializované zariadenie
(1)
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
(2)
V špecializovanom zariadení sa
a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7.
osobné vybavenie,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
3.
záujmová činnosť,
c)
utvárajú podmienky na
1.
vzdelávanie,
2.
úschovu cenných vecí.
(3)
Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
(4)
Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
(5)
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
(6)
V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
§ 40
Denný stacionár
(1)
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
(2)
V dennom stacionári sa
a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
stravovanie,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
záujmová činnosť.
(3)
Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
(4)
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Druhý diel
§ 41
Opatrovateľská služba
(1)
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a)
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
b)
je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
(2)
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(3)
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a)
ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b)
ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,11) ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)
d)
ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
(4)
Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a)
vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b)
vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c)
ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,11) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
§ 42
Prepravná služba
(1)
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
(2)
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)
§ 43
Sprievodcovská služba a predčitateľská služba
(1)
Sprievodcovská služba a predčitateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím.
(2)
Sprievodcovskou službou sa poskytuje sprievod na základné sociálne aktivity uvedené prílohe č. 4 časti III písm. a). Predčitateľskou službou sa poskytuje predčítavanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. b).
(3)
Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)
(4)
Sprievodcovskú službu a predčitateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a)
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)
b)
ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje sprievod a predčítanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. a) a b).
§ 44
Tlmočnícka služba
(1)
Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie podľa odseku 3.
(2)
Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.
(3)
Fyzická osoba je odkázaná na
a)
tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,
b)
artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo
c)
taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.
(4)
Fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.
(5)
Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)
§ 45
Sprostredkovanie tlmočníckej služby
(1)
Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba podľa § 44, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.
(2)
Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä
a)
príprava návrhov zmlúv o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a poskytovateľom tlmočníckej služby,
b)
vyhľadávanie tlmočníkov, sprostredkovanie stretnutia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím s tlmočníkom,
c)
pomoc pri spracúvaní výkazov tlmočníckej služby,
d)
riešenie konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a tlmočníkom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní tlmočníckej služby,
e)
zabezpečenie náhradného tlmočníka, ak tlmočník z vážnych dôvodov nemôže tlmočiť,
f)
sprostredkovanie vzdelávania fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.
(3)
Sprostredkovanie tlmočníckej služby môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby zriadenej na tento účel.
§ 46
Sprostredkovanie osobnej asistencie
(1)
Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu11) pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.
(2)
Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä
a)
príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,
b)
pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,
c)
vyplácanie odmien osobným asistentom podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel.
§ 47
Požičiavanie pomôcok
(1)
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
(2)
Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu,11) z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
(3)
Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.11)
Tretí diel
Posudková činnosť
§ 48
Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím11) alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.
§ 49
Zdravotná posudková činnosť
(1)
Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 21 a 22 na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom (ďalej len „posudzujúci zdravotnícky pracovník“).
(2)
Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce alebo vyššieho územného celku tak, aby výsledky posúdenia podľa odseku 10 neboli v rozpore s výsledkami sociálnej posudkovej činnosti podľa § 50 ods. 7.
(3)
Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie (ďalej len „doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave“) nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave podľa prvej vety na účely zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti26) (ďalej len „zmluvný lekár“), o vypracovanie lekárskeho nálezu, ktorého vzor uvedený v prílohe č. 1 osobitného predpisu11) sa použije na účely sociálnych služieb primerane. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie.
(4)
Na základe výsledkov posúdenia podľa odseku 10 vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
(5)
Posudzujúci zdravotnícky pracovník vychádza z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave nie staršieho ako šesť mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho nálezu zmluvného lekára, z ktorého vychádzal pri ostatnom posúdení, ak od posúdenia fyzickej osoby podľa odseku 3 neuplynulo šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o jej zdravotnom stave, ktoré podmieňujú zmenu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
(6)
Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave staršieho ako šesť mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho nálezu zmluvného lekára, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie.
(7)
Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak sú pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu zmluvného lekára alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. Posudzujúci zdravotnícky pracovník vykonáva posúdenie spravidla bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.
(8)
Posudzujúci zdravotnícky pracovník je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to fyzická osoba písomne požiada.
(9)
Posudzujúci zdravotnícky pracovník určí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a obec alebo vyšší územný celok vyzve fyzickú osobu na opätovné posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je predpoklad, že dôjde k zmene zdravotného stavu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Posudzujúci zdravotnícky pracovník neurčí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a od ďalšej liečby nemožno očakávať jeho zlepšenie.
(10)
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa dosiahnuté body podľa prílohy č. 3 písm. A v prvom bode až dvanástom bode sčítajú. Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a priemerný rozsah odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v hodinách sa určí na základe celkového počtu bodov.
(11)
Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa prílohy č. 3.
(12)
Ak fyzická osoba pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 písm. A dvanásteho bodu dosiahne 0 bodov, jej stupeň odkázanosti je VI a na body dosiahnuté podľa prílohy č. 3 písm. A prvého bodu až jedenásteho bodu sa neprihliada.
(13)
Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na jednotlivé činnosti uvedené podľa prílohy č. 3 písm. A, ktoré si nevie zabezpečiť neplnoletá fyzická osoba rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
(14)
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 sa neposudzuje u fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov žiada z iných vážnych dôvodov.
§ 50
Sociálna posudková činnosť
(1)
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie
a)
individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b)
rodinného prostredia fyzickej osoby,
c)
prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a
d)
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III.
(2)
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B, závery posúdenia podľa odseku 1 písm. a) až c) a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.
(3)
Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom. Sociálnu posudkovú činnosť podľa prvej vety môže obec alebo vyšší územný celok zabezpečiť aj fyzickou osobou oprávnenou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka22a) na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom.
(4)
Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie jej schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením.
(5)
Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina. Za rodinu na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby sa považuje jej manžel alebo manželka, rodičia a deti.
(6)
Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, zahŕňa najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane dostupnosti verejných služieb a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu.17)
(7)
Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rámci sociálnej posudkovej činnosti sa postupuje podľa § 49 ods. 10. Výsledky posudzovania podľa prvej vety nesmú byť v rozpore s výsledkami zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 ods. 10.
(8)
Pri posudzovaní neplnoletej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci, ktorá vyplýva z bežnej rodičovskej starostlivosti27) poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
(9)
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby, v jej rodinnom prostredí, a ak to nie je možné, v prostredí, v ktorom sa zdržiava; táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.
§ 51
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
a)
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b)
zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4,
c)
návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,
d)
určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
§ 51a
Vylúčenie vykonávania posudkovej činnosti
Posudková činnosť podľa tohto zákona sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
ŠIESTA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
§ 52
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
(1)
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.
(2)
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.
(3)
Potrebu poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)
§ 53
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
(1)
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.
(2)
Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.
SIEDMA HLAVA
PODPORNÉ SLUŽBY
§ 54
Odľahčovacia služba
(1)
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
(2)
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
(3)
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4)
Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.
(5)
Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti II a III.
§ 55
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
(1)
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná opatrovníkovi,15) fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy.
(2)
Za pomoc podľa odseku 1 sa považuje
a)
zastupovanie fyzickej osoby v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
b)
súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
c)
poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť,
d)
spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
e)
vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka15) a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.
§ 56
Denné centrum
(1)
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
(2)
V dennom centre sa najmä
a)
poskytuje sociálne poradenstvo,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
§ 57
Podpora samostatného bývania
(1)
Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krizových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.
(2)
V rámci podpory samostatného bývania sa okrem činností uvedených v odseku 1
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
vykonáva
1.
preventívna aktivita,
2.
sociálna rehabilitácia.
§ 58
Jedáleň
(1)
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a)
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b)
má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c)
dovŕšila dôchodkový vek.
(2)
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).
§ 59
Práčovňa
V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
a)
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b)
má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c)
dovŕšila dôchodkový vek.
§ 60
Stredisko osobnej hygieny
V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá
a)
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b)
má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c)
dovŕšila dôchodkový vek.
ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 61
(1)
Ak je fyzická osoba v krízovej sociálnej situácii, ktorá vyžaduje intervenciu a okamžitú pomoc, poskytne sa jej sociálna služba podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie.
(2)
Zariadenia možno účelne a vhodne zlučovať. Poskytovateľ sociálnej služby v zariadeniach, ktoré boli zlúčené, musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach v členení podľa druhu sociálnej služby a podľa formy sociálnej služby.
(3)
Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34 až 40 nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu,28a) a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. Posudková činnosť podľa tohto zákona sa u fyzických osôb podľa druhej vety nevykonáva; to neplatí počas jedného roka pred dovŕšením osemnásteho roku veku mladistvého, ak ochranná výchova trvá do dovŕšenia osemnásteho roku veku mladistvého alebo počas jedného roka pred dovŕšením devätnásteho roku veku po predĺžení ochrannej výchovy alebo ak bolo začaté konanie o
a)
zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia,
b)
upustení od výkonu ochranného liečenia,
c)
prepustení z ochranného liečenia,
d)
ukončení ochranného liečenia,
e)
upustení od výkonu ochrannej výchovy,
f)
podmienečnom umiestnení mimo výchovného zariadenia,
g)
prepustení z ochrannej výchovy,
h)
prepustení z detenčného ústavu, ak súd preskúmava dôvodnosť detencie.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 34 až 36 a § 39, môže v súlade s podmienkami poskytnutia ubytovania, ktoré určí v prevádzkovom poriadku alebo v domácom poriadku, na prechodnú dobu poskytnúť ubytovanie pre
a)
člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí, a to na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším spoločenským prostredím,
b)
fyzickú osobu, ktorá má záujem o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby v tomto zariadení a je odkázaná na túto sociálnu službu, a pre jej sprevádzajúcu osobu, ktorú si táto fyzická osoba určí, a to na účel oboznámenia sa s podmienkami poskytovania sociálnej služby v tomto zariadení pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby.
(5)
Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.
(6)
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 40 s kapacitou nižšou ako 40 miest má prednosť pred poskytovaním sociálnej služby v zariadení s vyššou kapacitou.
(7)
Do počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 35, 38 a 39 v budove zariadenia sa započítavajú aj prijímatelia
a)
tejto sociálnej služby v inej budove tohto zariadenia stavebnotechnicky a dispozično-prevádzkovo prepojenej s budovou zariadenia,
b)
celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby v inom zariadení v tejto budove.
(8)
Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu.
(9)
Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť a špeciálno-pedagogickú starostlivosť alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie odborníkmi príslušných profesií.
TRETIA ČASŤ
REGISTRÁCIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PRVÁ HLAVA
PODMIENKY ZÁPISU DO REGISTRA
§ 62
Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu tejto sociálnej služby do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.
§ 63
(1)
Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné; podmienka bezúhonnosti sa považuje za splnenú, ak ide o právnickú osobu, ktorej trestná zodpovednosť je vylúčená. Fyzické osoby uvedené v prvej vete musia byť
a)
spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a
b)
odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za osobu zodpovednú za poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 3; to neplatí, ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o zápis sociálnej služby poskytovanej podľa § 32a ods. 5.
(2)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.29) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o osoby podľa § 64 ods. 3, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iným rovnocenným dokladom nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj fyzická osoba poverená vedením pobočky podľa odseku 5 a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 3.
(3)
Ak žiadosť o zápis do registra podáva právnická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Ak žiadosť o zápis do registra podáva fyzická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Fyzické osoby uvedené v prvej vete a druhej vete musia byť pri poskytovaní sociálnych služieb v pracovnom pomere k poskytovateľovi sociálnej služby; to neplatí, ak je táto fyzická osoba spoločník právnickej osoby alebo člen právnickej osoby.
(4)
Za odbornú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 3 sa považuje na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a až 24d, 27 až 29, § 32, 32b až 41, 53 až 55 a 57 získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 25, 26, 31, 32a, 42 až 47, 52, 56, 58 až 60 získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Splnenie kvalifikačného predpokladu sa posudzuje a preukazuje dokladmi podľa osobitného predpisu.30)
(5)
Ak žiada o zápis do registra právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba poverená vedením jej pobočky, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu ako samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená ministerstvom.
(7)
Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nesmie mať evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.30aa)
§ 64
Žiadosť o zápis do registra
(1)
Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby.
(2)
Žiadosť o zápis do registra obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, a to
1.
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie, ak ide o fyzickú osobu,
3.
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o zápis sociálnej služby poskytovanej podľa § 32a ods. 5,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá je
1.
štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
2.
zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby podľa § 63 ods. 3,
3.
poverená vedením pobočky podľa § 63 ods. 5,
c)
druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu,
d)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
e)
miesto poskytovania sociálnej služby; ak konkrétne miesto poskytovania sociálnej služby nemožno určiť, za miesto poskytovania sociálnej služby sa považuje
1.
obec, na ktorej území sa má sociálna služba poskytovať,
2.
okres, ak sa má sociálna služba poskytovať na území všetkých obcí v územnom obvode príslušného okresu,
3.
vyšší územný celok, ak sa má sociálna služba poskytovať na území všetkých obcí v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku,
f)
počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
g)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
h)
čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas,
i)
ďalšie údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
j)
názov obce a identifikačné číslo organizácie, ktorá zriadila alebo založila právnickú osobu, ktorá žiada o zápis do registra alebo názov vyššieho územného celku a identifikačné číslo organizácie, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu, ktorá žiada o zápis do registra, ak o zápis do registra žiada právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, alebo právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom.
(3)
K žiadosti o zápis do registra sa prikladá
a)
kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)
2.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)
3.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)
b)
kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
c)
údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,
d)
štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,
e)
cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,
f)
údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby,
g)
opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti,
h)
kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie.
(4)
Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje podľa osobitného predpisu33a) potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, je vlastníkom týchto priestorov; ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení, údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky. Ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, vyšší územný celok vykoná ohliadku miesta poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu.
(5)
Za údaje o personálnych podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84, ich počet a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov osobitne na každý druh sociálnej služby.
(6)
Údaje o hygienických podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.33aa)
(7)
Údaje a doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v štátnom jazyku.
(8)
Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil chýbajúce doklady a určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
(9)
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje, alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra podľa odsekov 1 až 8 a § 63. Za zmenu miesta poskytovania sociálnej služby sa nepovažuje zmena, ak
a)
je v rámci územného obvodu vyššieho územného celku, v ktorom je táto sociálna služba zapísaná do registra,
b)
je vykonaná s cieľom ochrany života, zdravia alebo majetku,
c)
nepresahuje obdobie 24 mesiacov a
d)
je sociálna služba poskytovaná v priestoroch, ktoré spĺňajú hygienické podmienky zodpovedajúce účelu druhu sociálnej služby; na preukazovanie splnenia hygienických podmienok sa odsek 6 vzťahuje rovnako.
(10)
Ak žiada o zápis do registra osoba uvedená v § 63 ods. 6, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až e), g) a h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. e) až g) spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť. Ak ku dňu podania žiadosti o zápis do registra uplynuli odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť viac ako tri mesiace, žiadosť obsahuje aj údaje podľa odseku 2 písm. i) a doklady podľa odseku 3 písm. a); to sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou oprávnenou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a)
(11)
Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) až h).
(12)
U osoby, ktorá žiada o zápis do registra, sa poskytovanie sociálnej služby bez cieľa dosiahnuť zisk posudzuje podľa jej právnej formy. Poskytovať sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk nie je možné formou spoločnosti s ručením obmedzeným alebo formou akciovej spoločnosti. Poskytovanie sociálnej služby podľa prvej vety nemôže byť podnikaním podľa osobitných predpisov.33ab)
Zápis do registra
§ 65
(1)
Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra.
(2)
O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov uvedených v § 64 ods. 2 a 3.
(3)
Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných rúk.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 a deň začatia poskytovania sociálnej služby.
(5)
Oprávnenie poskytovať sociálnu službu nemožno previesť na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby, ak je ním právnická osoba. To neplatí, ak právnym nástupcom poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou zriadenou obcou, je táto obec.
(6)
Vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak
a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o zápis nedoplní žiadosť o zápis do registra alebo nepriloží chýbajúce doklady,
b)
žiadosť o zápis do registra nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
služba, ktorá sa má poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona,
d)
na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky,
e)
nie sú splnené podmienky ustanovené podľa § 9 ods. 5 až 7,
f)
nie sú splnené podmienky ustanovené v § 32b ods. 5, § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 6, § 61 ods. 7 a § 63,
g)
žiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) obsahuje druh sociálnej služby, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou.
§ 66
Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba, a kontaktné údaje poskytovateľa sociálnej služby,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, a fyzickej osoby zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 63 ods. 3 a ich kontaktné údaje,
c)
adresa právnickej osoby uvedenej v § 3 ods. 5 písm. c) a adresa sídla jej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a adresa pobytu vedúceho tejto organizačnej zložky podľa § 63 ods. 5,
d)
druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, deň začatia poskytovania sociálnej služby, rozsah poskytovanej sociálnej služby, jej formu a miesto poskytovania sociálnej služby,
e)
počet miest v zariadení,
f)
dátum zápisu do registra,
g)
dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,
h)
deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytovať sociálnu službu,
i)
názov miestne príslušného vyššieho územného celku,
j)
názov obce a identifikačné číslo organizácie, ktorá zriadila alebo založila právnickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, alebo názov vyššieho územného celku a identifikačné číslo organizácie, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, alebo právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom.
§ 67
Označenie miesta poskytovania sociálnej služby
(1)
Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zariadení okrem zariadení uvedených v § 29 a 34, je povinný miesto poskytovania sociálnej služby označiť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste.
(2)
Miesto poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 musí byť označené
a)
obchodným menom alebo názvom, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba,
b)
menom a priezviskom alebo obchodným menom, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba,
c)
druhom a formou poskytovanej sociálnej služby,
d)
názvom zariadenia a
e)
adresou miesta poskytovania sociálnej služby.
§ 67a
Vedenie účtovníctva a výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby
(1)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba, a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok33b) výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len „výročná správa“) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.
(2)
Vyšší územný celok vyhodnocuje obsah výročnej správy na účel posudzovania, či poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 poskytuje sociálnu službu zapísanú do registra a či neprestal spĺňať finančné podmienky ustanovené týmto zákonom na poskytovanie sociálnej služby. Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.
(3)
Výročná správa obsahuje najmä
a)
prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom roku,
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju overoval,
d)
prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
e)
prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
g)
ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom,33ba) ak v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, jeho
a)
príjem z verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane presiahne sumu ustanovenú osobitným predpisom33bb) alebo
b)
všetky príjmy presiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom.33bb)
(5)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.33c)
(6)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj podľa formy sociálnej služby, a príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s inou činnosťou.
(7)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, je povinný na účely podľa odseku 2 doručiť vyššiemu územnému celku prehľad o poskytovaní sociálnej služby a údaje podľa odseku 3 písm. d) až g) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.
§ 68
Výmaz z registra a zánik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby
(1)
Vyšší územný celok rozhodne o výmaze z registra, ak poskytovateľ sociálnej služby
a)
bol zapísaný do registra na základe nepravdivých údajov alebo neúplných údajov,
b)
prestal spĺňať podmienky na zápis do registra,
c)
nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 5; to platí len pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom,
d)
v lehote určenej ministerstvom neodstránil nedostatky plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v súlade s prílohou č. 2,
e)
v lehote určenej vyšším územným celkom neznížil počet miest podľa § 69 ods. 2,
f)
písomne neoznámil vyššiemu územnému celku zmeny skutočností podľa § 65 ods. 4, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej,
g)
neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
h)
požiadal o výmaz z registra; táto žiadosť musí byť podaná najmenej 30 dní pred dňom skončenia poskytovania sociálnej služby.
(2)
Vyšší územný celok vymaže z registra poskytovateľa sociálnej služby, ak
a)
poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra,
b)
uplynie čas trvania poskytovania sociálnej služby,
c)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zaniklo oprávnenie na podnikanie,
d)
fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zomrela, alebo
e)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla,
f)
neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej.
(3)
Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra podľa odseku 1 alebo odo dňa výmazu z registra podľa odseku 2.
(4)
Ak vyšší územný celok vykonal výmaz z registra podľa odseku 1 písm. a) a c), osoba môže byť zapísaná do registra najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze.
(5)
Poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby, ak
a)
je v likvidácií, v konkurze alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b)
má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.30aa)
§ 69
(1)
Ak poskytovateľ sociálnej služby neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené vyšším územným celkom pri kontrole podľa § 81 písm. r) a s), vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu až do doby odstránenia zistených nedostatkov najdlhšie do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze. Ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby neodstránil zistené nedostatky, vyšší územný celok rozhodne o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra.
(2)
Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení postupuje v rozpore s § 110l ods. 12, vyšší územný celok vyzve tohto poskytovateľa sociálnej služby, aby v lehote do troch mesiacov od doručenia výzvy znížil počet miest v zariadení na počet miest, ktoré mal pred ich zvýšením.
DRUHÁ HLAVA
§ 70
Sociálna služba poskytovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)
Za podmienok ustanovených týmto zákonom možno poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti24) aj po zániku dôvodov, pre ktoré bola prevzatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemôže byť prepustená zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že jej nemožno zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v jej prirodzenom rodinnom prostredí alebo poskytnúť sociálnu službu v zariadení podľa tohto zákona.
(2)
Na poskytovanie sociálnej služby zdravotníckym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1 platia § 62 až 69 rovnako.
(3)
Ak je sociálna služba poskytovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, nemôže byť priestor, v ktorom je sociálna služba poskytovaná, súčasťou priestoru, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť.
ŠTVRTÁ ČASŤ
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PLATBA ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 71
(1)
Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované
a)
z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
b)
z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,
c)
z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa odseku 10,
d)
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „rozpočet ministerstva“), a to z
1.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej len „finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou“), podľa odseku 6,
2.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa odseku 7,
e)
z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
f)
z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
g)
z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom,
h)
z príjmu zo sociálneho podniku,34)
i)
z iných zdrojov.
(2)
Sociálne služby poskytované právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou alebo vyšším územným celkom môžu byť financované podľa odseku 1 písm. b) len so súhlasom obce alebo vyššieho územného celku, ktorý takúto právnickú osobu zriadil alebo založil.
(3)
Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované
a)
z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom,
b)
z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,
c)
z rozpočtu ministerstva, a to z
1.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a,
2.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa,
d)
z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
e)
z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,35)
f)
z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení daňou z príjmov, ktorú vykonáva neverejný poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitných predpisov,36)
g)
zo zisku zo sociálneho podniku,34)
h)
z iných zdrojov.
(4)
Úhradu ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje osobitný predpis.36a) Ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 35, 36, 38 a 39, príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia sa zohľadňuje na účely určenia najvyššej sumy úhrady za sociálnu službu podľa § 72 tak, že sa tento príjem započíta ako ďalší druh príjmu na spolufinancovanie tejto sociálnej služby.
(5)
Finančné prostriedky darované poskytovateľovi sociálnej služby možno použiť len na účel určený darcom v písomnej darovacej zmluve.35) Ak účel nie je darcom v písomnej darovacej zmluve určený, prostriedky získané touto darovacou zmluvou sa použijú v súlade s predmetom činnosti definovaným v zriaďovacej listine alebo zakladacej listine poskytovateľa sociálnej služby alebo v súlade so zámermi poskytovanej sociálnej služby.
(6)
Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 34 až 40, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou; § 78a ods. 2 až 7 a § 78b ods. 4 písm. a), ods. 5 a 6 platí rovnako.
(7)
Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27 a 29, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, ak obec ministerstvo o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(8)
Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5 na odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.
(9)
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri, ak § 78c ods. 8 neustanovuje inak; § 78b ods. 4 písm. b), ods. 5 a 6 platí rovnako.
(10)
Ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 a § 37 až 39 u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.
(11)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na základe písomnej žiadosti vyššieho územného celku preukázať účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa odseku 10.
Úhrada za sociálnu službu
§ 72
(1)
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby zmluvou podľa § 74 ods. 7 písm. h), ak tento zákon neustanovuje inak. Do úhrady za sociálnu službu nemožno započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.
(2)
Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku. Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h) bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi
a)
priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi verejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri a
b)
priemerným príjmom verejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7 a úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 10, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.
(3)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná neverejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h) bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi
a)
priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri a
b)
priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 76, § 77, § 78a a 78aa po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.
(4)
Určovanie sumy úhrady najviac vo výške podľa odseku 3 sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(5)
Ekonomicky oprávnené náklady podľa odsekov 2 a 3 sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie a na činnosti uvedené v § 61 ods. 9, ktoré tvoria
a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,38)
b)
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
c)
tuzemské cestovné náhrady,
d)
výdavky na energie, vodu a komunikácie,
e)
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
f)
dopravné,
g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
h)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,
i)
výdavky na služby,
j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20) odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,39)
k)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c) odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
(6)
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za
a)
tlmočenie,
b)
krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií,
c)
podporu samostatného bývania,
d)
preventívnu aktivitu,
e)
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
f)
pomoc pri pracovnom uplatnení,
g)
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
h)
stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
i)
sociálne poradenstvo,
j)
sociálnu rehabilitáciu,
k)
rozvoj pracovných zručností.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa neuplatňuje, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(8)
Prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 31 a 34 až 41 je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ku dňu jej splatnosti podľa svojho príjmu a majetku. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu,11) ak odsek 18 a § 72a neustanovujú inak. To sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorému neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o ktorej poskytovanie nepožiadali obec alebo vyšší územný celok, a na prijímateľa sociálnej služby, ktorému poskytuje sociálnu službu neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(9)
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. Prvá veta sa na sociálnu službu uvedenú v § 32a a 32b nevzťahuje; prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b v čase neprítomnosti dieťaťa úhradu za stravovanie neplatí.
(10)
Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 a § 34 až 41 považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 eur. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 preukazujú na účely posúdenia majetok, ktorý vlastnia v čase podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a počas poskytovania sociálnej služby. Za majetok prijímateľa sociálnej služby a fyzických osôb uvedených v § 73 ods. 12 možno považovať len podiel majetku pripadajúci na tohto prijímateľa sociálnej služby a na tieto osoby.
(11)
Skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur, sa preukazuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 4b s osvedčeným podpisom, okrem fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama taký právny úkon urobiť. Ak sú pochybnosti o hodnote majetku, obec alebo vyšší územný celok zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením tohto posudku. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 sú povinní pri vypracovaní znaleckého posudku umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.
(12)
Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa neprihliada na tento majetok:
a)
nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie, ak odsek 13 neustanovuje inak,
b)
nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie
1.
manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby,
2.
deti prijímateľa sociálnej služby,
3.
rodičia prijímateľa sociálnej služby,
4.
iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
c)
poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu,
d)
garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva,
e)
hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
f)
osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
g)
hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi,
h)
majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama preukázať skutočnosti podľa odsekov 11 a 17.
(13)
Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35 a 39 sa prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred začatím poskytovania sociálnej služby.
(14)
U fyzických osôb uvedených v odseku 12 písm. b) sa na majetok uvedený v odseku 12 písm. b) až g) neprihliada. Ak tieto fyzické osoby vlastnia ďalšiu nehnuteľnosť okrem nehnuteľnosti, ktorú užívajú na trvalé bývanie, na túto ďalšiu nehnuteľnosť sa prihliada. Ak prijímateľ sociálnej služby nehnuteľnosť užíva na trvalé bývanie a túto nehnuteľnosť má v podielovom spoluvlastníctve s inou osobou, ako je fyzická osoba uvedená v odseku 12 písm. b), zohľadňuje sa len spoluvlastnícky podiel prijímateľa sociálnej služby.
(15)
Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného majetku prijímateľom sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa prihliada na predaj nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa príjem a majetok na účely platenia úhrady podľa odsekov 8, 10 až 18 a § 72a posudzujú a zisťujú. Hodnota nehnuteľného majetku podľa prvej vety je všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu40a) určená ku dňu predaja alebo uskutočnenia iného právneho úkonu prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho nehnuteľný majetok bez primeraného protiplnenia.
(16)
Právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok bez primeraného protiplnenia, je na účely tohto zákona bezodplatný právny úkon alebo odplatný právny úkon, na ktorého základe prijímateľ sociálnej služby nezískal plnenie alebo získal plnenie, ktorého hodnota je podstatne nižšia ako všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.40a)
(17)
Skutočnosti podľa odsekov 15 a 16 preukazuje prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s osvedčeným podpisom a pri predaji nehnuteľného majetku aj kúpnou zmluvou, na ktorej základe bolo zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Povinnosť podať vyhlásenie s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama taký právny úkon urobiť.
(18)
Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa od príjmu posudzovanej fyzickej osoby a fyzickej osoby uvedenej v § 73 ods. 12 odpočítava úhrada za
a)
iný druh sociálnej služby alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 12 povinná platiť poskytovateľovi tejto sociálnej služby,
b)
sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 12 povinná platiť poskytovateľovi tejto sociálnej služby za prijímateľa sociálnej služby, za ktorého má povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa tohto zákona.
(19)
U poskytovateľa sociálnej služby, ktorý neposkytoval sociálnu službu počas predchádzajúceho rozpočtového roka, sa plnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3 posudzuje podľa údajov o finančných podmienkach predložených poskytovateľom ako príloha k žiadosti o zápis do registra, a ak ide o neverejného poskytovateľa sociálnej služby aj podľa cenníka sociálnej služby predloženého poskytovateľom ako príloha k žiadosti o zápis do registra.
(20)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste
a)
priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka,
b)
priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.
(21)
Povinnosť podľa odseku 20 sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
§ 72a
(1)
Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. Takto zistený príjem sa každoročne prehodnocuje vždy v júli a platí do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie príjmu vykonáva.
(3)
Ak sa zmení skutočnosť rozhodujúca na platenie úhrady za sociálnu službu v priebehu poskytovania sociálnej služby, príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena tejto skutočnosti. Táto zmena skutočnosti rozhodujúcej na platenie úhrady za sociálnu službu ovplyvní výšku úhrady za sociálnu službu až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(4)
Za zmenu skutočnosti, ktorá má rozhodujúci vplyv na platenie úhrady za sociálnu službu, sa na účely tohto zákona nepovažuje zníženie mesačného príjmu alebo zvýšenie mesačného príjmu najviac o sumu päť eur. To neplatí, ak sa príjem zisťuje podľa odseku 2.
(5)
Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 2 poskytovateľ sociálnej služby vyzve fyzickú osobu predložiť doklady o výške príjmu.
(6)
Pri zisťovaní príjmu za kalendárny mesiac sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú za obdobie kalendárneho mesiaca podľa odseku 1.
(7)
Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu za kalendárny rok sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú za obdobie január až december kalendárneho roka podľa odseku 2.
(8)
Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú príjmy u
a)
posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b)
posudzovaných rodičov s nezaopatreným dieťaťom12) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,40b)
c)
posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,40b)
d)
posudzovaného nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti,40b) a ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e)
posudzovaného zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem,
f)
posudzovaného zaopatreného plnoletého dieťaťa, ktoré platí úhradu za sociálnu službu za rodiča alebo jej časť podľa § 73 ods. 12 alebo ods. 13, jeho príjem, príjem jeho manžela alebo manželky a príjmy nezaopatrených detí žijúcich s ním v domácnosti,40b)
g)
posudzovaného rodiča, ktorý platí úhradu za sociálnu službu za zaopatrené plnoleté dieťa alebo jej časť podľa § 73 ods. 12 alebo ods. 13, jeho príjem, príjem jeho manžela alebo manželky.
(9)
Pri zisťovaní zostatku z príjmu podľa § 73, ktorý musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu, sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu použije suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom41) platná v čase zisťovania príjmu alebo v čase prehodnocovania príjmu.
(10)
Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby len časť kalendárneho mesiaca, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 1, započítava sa ich príjem za celý kalendárny mesiac, v ktorom patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.
(11)
Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby len časť kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 2, započítava sa ich príjem len za časť kalendárneho roka, počas ktorého patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.
(12)
Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu posudzovanej fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu podľa odseku 2 sa prihliada na zmeny v okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, ku ktorým došlo po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 2.
(13)
Príjem posudzovanej fyzickej osoby sa určí tak, že súčet príjmu posudzovanej fyzickej osoby a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8, sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8.
§ 73
(1)
Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)
(2)
Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41) Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)
(3)
Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 60 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41) Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 85 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)
(4)
Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)
(5)
Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)
(6)
Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu jej splatnosti, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 1 až 5, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak.
(7)
Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu jej splatnosti, ak jeho príjem a príjem fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 10, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak.
(8)
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako sú sumy ustanovené v odsekoch 1 až 5 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak. Prijímateľ sociálnej služby podľa prvej vety nie je povinný ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu.
(9)
Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem a príjem fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, je vyšší ako suma ustanovená v odseku 10, a výška týchto príjmov nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak. Prijímateľ sociálnej služby podľa prvej vety nie je povinný ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu.
(10)
Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odsekoch 2 až 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.42)
(11)
Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
(12)
Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.42) Na účely povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu u osôb uvedených v prvej vete platia ustanovenia § 72 ods. 10, 12 a 14 rovnako. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu podľa osobitného predpisu.13)
(13)
Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 12 medzi poskytovateľom sociálnej služby a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi, obec alebo vyšší územný celok vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto poskytovateľovi sociálnej služby za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. Právoplatným rozhodnutím súdu o neurčení vyživovacej povinnosti zaopatreného plnoletého dieťaťa alebo rodiča voči prijímateľovi sociálnej služby sú pri rozhodovaní podľa prvej vety obec a vyšší územný celok viazaní. Na účely rozhodovania podľa prvej vety má v konaní zaopatrené plnoleté dieťa, rodič a poskytovateľ sociálnej služby podľa prvej vety postavenie účastníka konania. Prijímateľ sociálnej služby má na účely tohto rozhodovania postavenie zúčastnenej osoby.
(14)
Ak prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo jej časť nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za tohto prijímateľa sociálnej služby osoba podľa odseku 11 ani zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia podľa odsekov 12 a 13, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby; ak je prijímateľ sociálnej služby nezaopatreným dieťaťom, pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby je pohľadávkou voči fyzickej osobe, ktorá má k tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Uplatnenie nároku poskytovateľa sociálnej služby na pohľadávku podľa prvej vety nemá právne účinky, ak povinná osoba nemá v čase, v ktorom poskytovateľ sociálnej služby tento nárok uplatnil, príjem alebo majetok, z ktorého možno po použití odsekov 1 až 9 a § 72 a 72a, uspokojiť nárok poskytovateľa sociálnej služby, a to aj z časti; to platí aj na pohľadávku, ktorá trvá po zániku právneho vzťahu pri poskytovaní sociálnej služby, z ktorého táto pohľadávka vznikla.
(15)
Odseky 1 až 14 sa neuplatňujú, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o poskytovanie ktorej neverejného poskytovateľa sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok nepožiadali, a ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(16)
Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb uvedených v § 3 ods. 2 sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu.42)
(17)
Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 2 nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za ich príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.41)
(18)
Na poskytované sociálne služby v zariadení podľa § 24b až 29, 32 a 56 sa odseky 2 až 5 nepoužijú.
(19)
Odseky 1 až 10 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 vlastní majetok uvedený v § 72 ods. 10 až 14.
(20)
Odseky 1 až 10 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 predal nehnuteľný majetok v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa jeho príjem a majetok posudzujú a zisťujú podľa § 72 ods. 8, 10 až 18 a § 72a, a to až do vyčerpania sumy získanej z predaja tohto nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu. Na účely preukázania predaja nehnuteľného majetku a hodnoty predaného nehnuteľného majetku ustanovenie § 72 ods. 17 platí rovnako.
(21)
Odseky 1 až 20 sa nepoužijú, ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá má platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.
DRUHÁ HLAVA
§ 74
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.13) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. Zmluvné strany sa môžu odchýliť od ustanovení tohto zákona uvedených pre túto zmluvu, len ak tento zákon takúto možnosť výslovne pripúšťa. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená písomnou formou nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorou je
a)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
b)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
c)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
d)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
e)
sociálna služba v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.
zariadenie podporovaného bývania,
2.
zariadenie pre seniorov,
3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
4.
rehabilitačné stredisko,
5.
domov sociálnych služieb,
6.
špecializované zariadenie,
7.
denný stacionár,
f)
opatrovateľská služba,
g)
sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
h)
požičiavanie pomôcok,
i)
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
j)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
(3)
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2, je povinná poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady, ktoré sa považujú za žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, a ktorými sú:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,
b)
miesto poskytovania sociálnej služby,
c)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)
deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e)
potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
(4)
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. g) až j), nie je povinná uviesť údaje uvedené v odseku 3 písm. e).
(5)
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. e) a f), je povinná predložiť aj právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia, ak boli vydané; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 8 a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
(6)
Neplatný je právny úkon, ktorým poskytovateľ sociálnej služby podmieňuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
a)
peňažným plnením alebo nepeňažným plnením,
b)
zmluvným záväzkom prijímať činnosti podľa § 15 ods. 3 obsiahnutým v tejto zmluve, alebo
c)
uzatvorením osobitnej zmluvy podľa odseku 8 druhej vety.
(7)
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
a)
označenie zmluvných strán,
b)
druh poskytovanej sociálnej služby,
c)
vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d)
počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania,
e)
deň začatia poskytovania sociálnej služby,
f)
čas poskytovania sociálnej služby a ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, aj čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa,
g)
miesto poskytovania sociálnej služby,
h)
sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
i)
sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 10 a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,
j)
podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
k)
dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a
l)
sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 14.
(8)
Suma úhrady za sociálnu službu podľa odseku 7 písm. h) a i) musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. Ak poskytovateľ sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3, sumu úhrady za tieto iné činnosti, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia obsahuje osobitná zmluva;13) táto zmluva musí obsahovať aj sumu úhrady za jednotlivé iné činnosti, ktorú poskytovateľ sociálnej služby určí v súlade s aktuálnym cenníkom úhrady za iné činnosti, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste.
(9)
V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.
(10)
Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec alebo vyšší územný celok o poskytovanie sociálnej služby, predloží návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je v súlade s týmto zákonom a fyzická osoba odmietne uzatvoriť túto zmluvu, povinnosť obce a vyššieho územného celku podľa § 8 ods. 4 až 6 sa považuje za splnenú.
(11)
Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.
(12)
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(13)
Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
(14)
Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len z týchto dôvodov:
a)
prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady; pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy považuje aj hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby,
b)
prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa odseku 12,
c)
prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d)
obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
e)
prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.
(15)
Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 14 je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť do vlastných rúk
a)
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede
1.
prijímateľovi sociálnej služby,
2.
zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
3.
opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom,22)
b)
kópiu výpovede s uvedením dôvodu výpovede dôverníkovi.
(16)
Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu podľa odseku 14 písm. a) po doručení
a)
písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk
1.
prijímateľovi sociálnej služby,
2.
zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
3.
opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom,22)
b)
kópie písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk dôverníkovi.
(17)
Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. a), b) a d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, sú obec a vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti povinné v spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby zabezpečiť fyzickej osobe nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb, ak si ich nevie zabezpečiť sama.
(18)
Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa odseku 14 písm. d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.
(19)
Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. c) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, je poskytovateľ povinný zabezpečiť prijímateľovi sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby rovnakého druhu za porovnateľných podmienok u iného poskytovateľa sociálnej služby. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby, zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby, alebo ak vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vypovedať zmluvu.
(20)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému celku podľa ich pôsobnosti zmenu poskytovania sociálnej služby alebo skončenie poskytovania sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. c) a priložiť zoznam prijímateľov sociálnej služby, a to najneskôr tri mesiace pred predpokladaným dňom zmeny poskytovania sociálnej služby alebo skončenia poskytovania sociálnej služby. Túto povinnosť má neverejný poskytovateľ sociálnej služby aj voči prijímateľovi sociálnej služby, ak sa vopred písomne nedohodli o poskytovaní sociálnej služby na určitý čas.
(21)
Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby bez právneho nástupníctva na základe rozhodnutia vyššieho územného celku o výmaze neverejného poskytovateľa sociálnej služby z registra alebo vyšší územný celok vymaže neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 68 ods. 2 písm. c) až f) alebo rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu podľa § 69 ods. 1 pred uplynutím času trvania poskytovania sociálnej služby dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby.
TRETIA HLAVA
FINANČNÁ PODPORA NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY POSKYTUJÚCEHO SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME
§ 75
(1)
Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje
a)
sociálnu službu v zariadení, ktorým je
1.
nízkoprahové denné centrum,
2.
zariadenie pre seniorov,
3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
4.
denný stacionár,
b)
terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
c)
nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,
d)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
e)
opatrovateľskú službu,
f)
prepravnú službu.
(2)
Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje opatrovateľskú službu.
(3)
Vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje
a)
sociálnu službu v zariadení, ktorým je
1.
útulok,
2.
domov na pol ceste,
3.
zariadenie núdzového bývania,
4.
zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
5.
zariadenie podporovaného bývania,
6.
rehabilitačné stredisko,
7.
domov sociálnych služieb,
8.
špecializované zariadenie,
b)
službu včasnej intervencie,
c)
tlmočnícku službu,
d)
sociálnu službu v integračnom centre,
e)
podporu samostatného bývania.
(4)
Vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje
a)
špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť,
b)
sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť.
(5)
Obec a vyšší územný celok sú podľa odsekov 1 až 4 povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý im doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 alebo doručil zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c), ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
(6)
Obec alebo vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu, ktorou je
a)
podporná sociálna služba v zariadení, ktorým je
1.
denné centrum,
2.
jedáleň,
3.
práčovňa,
4.
stredisko osobnej hygieny,
b)
sprostredkovanie tlmočníckej služby,
c)
sprostredkovanie osobnej asistencie,
d)
sprievodcovská a predčitateľská služba,
e)
požičiavanie pomôcok,
f)
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
g)
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
h)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
i)
základné sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť,
j)
sociálna služba v komunitnom centre,
k)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
l)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
(7)
Obec môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu uvedenú v odsekoch 3 a 4, ak tieto finančné príspevky neposkytuje vyšší územný celok.
(8)
Vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak tieto finančné príspevky neposkytuje obec.
(9)
Finančná podpora podľa tejto hlavy sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme.
(10)
Poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme je poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, a poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku.
(11)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odsekov 1 až 8.
(12)
Za príslušnú obec alebo príslušný vyšší územný celok na účely poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a, 32b, § 33 až 42, § 47, 52, § 54 až 56 sa považuje obec alebo vyšší územný celok, kde má prijímateľ sociálnej služby trvalý pobyt, bez ohľadu na to, ktorá obec vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo ktorý vyšší územný celok vydal rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
(13)
Za príslušnú obec alebo príslušný vyšší územný celok na účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 24a až 24d, § 25 až 29, § 43 až 46, § 53, § 57 až 60 a finančného príspevku na prevádzku špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie poskytovaných ako samostatné odborné činnosti sa považuje obec alebo vyšší územný celok podľa svojej pôsobnosti, v ktorého územnom obvode sa nachádza miesto poskytovania sociálnej služby, bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby.
(14)
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa poskytuje na základe písomnej zmluvy,13) najskôr odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní tohto finančného príspevku. Pri určovaní výšky finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre účastníkov zmluvy platia ustanovenia § 76 a 77.
(15)
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby a finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby v plnej výške aj vtedy, ak sa prijímateľovi sociálnej služby neposkytuje sociálna služba najviac 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby.
(16)
Ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, s trvalým pobytom na svojom území alebo vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby s miestom jej poskytovania na území inej obce alebo v územnom obvode iného vyššieho územného celku, výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok určí tak, aby zodpovedala výške tohto finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok, určenej touto inou obcou alebo týmto iným vyšším územným celkom neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby s miestom poskytovania tejto sociálnej služby na svojom území alebo vo svojom územnom obvode.
(17)
Na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 16 sa rovnako vzťahuje povinnosť obce a vyššieho územného celku podľa § 77 ods. 3 tretej vety a štvrtej vety v rozsahu svojej pôsobnosti zverejňovať
a)
priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok a
b)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy určené podľa § 77 ods. 8 za sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili.
§ 76
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa poskytuje na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy najmenej vo výške podľa prílohy č. 5 podľa počtu a štruktúry prijímateľov opatrovateľskej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.
§ 77
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
(1)
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín služby včasnej intervencie, na počet kilometrov prepravnej služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu. Do kapacity zariadenia podľa prvej vety sa započítava počet miest v
a)
budove tohto zariadenia,
b)
inej budove tohto zariadenia stavebnotechnicky a dispozično-prevádzkovo prepojenej s budovou zariadenia a
c)
inom zariadení s poskytovaním celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby v budove podľa písmen a) a b), ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení poskytuje sociálnu službu aj v tomto inom zariadení.
(2)
Ak odsek 8 neustanovuje inak, výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa na príslušný rozpočtový rok určí vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1 a
a)
priemerným príjmom z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 na sociálnu službu v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 35, § 36 a 40,
b)
priemerným príjmom neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a na sociálnu službu za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34, § 37 až 39,
c)
príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 na sociálnu službu na príslušný rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 41,
d)
priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1.
(3)
Obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia podľa registra, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu sociálnej rehabilitácie, na hodinu služby včasnej intervencie, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu. Na účely prvej vety sa priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy zisťujú v závislosti od toho, či kapacita zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 miest alebo od 101 miest. Za bežné výdavky podľa prvej vety sa považujú skutočne čerpané bežné výdavky za predchádzajúci rozpočtový rok s ich vecným vymedzením v ekonomickej klasifikácii výdavkov podľa osobitného predpisu,42a) ak odsek 5 neustanovuje inak. Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu podľa prvej vety a druhej vety obec a vyšší územný celok zverejnia na svojom webovom sídle a aj na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci a vo vyššom územnom celku obvyklým a musia byť prístupné k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo úrade samosprávneho kraja. Priemerné bežné výdavky podľa predchádzajúcej vety obec a vyšší územný celok zverejní najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka a v štruktúre podľa § 72 ods. 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.
(4)
Ministerstvo zisťuje priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34, § 37 až 39, v členení podľa jednotlivých druhov zariadení a formy sociálnej služby v prepočte na prijímateľa sociálnej služby a podľa územných obvodov jednotlivých vyšších územných celkov. Za príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej na predchádzajúci rozpočtový rok. Priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a zistené podľa prvej vety ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do konca septembra predchádzajúceho kalendárneho roka.
(5)
Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku uhradené bežné výdavky, ktoré vznikli za obdobie január až december predchádzajúceho rozpočtového roka, pri zisťovaní priemerných bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa tieto bežné výdavky započítavajú na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 na nasledujúci rozpočtový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci bežných výdavkov a nevzťahuje sa na uhradené bežné výdavky na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.
(6)
Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku skutočne zaplatené úhrady za sociálnu službu, ktoré mali byť prijaté za obdobie január až december predchádzajúceho rozpočtového roka, pri zisťovaní priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa príjmy z platenia týchto úhrad započítavajú na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 až na nasledujúci rozpočtový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci platenia úhrady za sociálnu službu.
(7)
Za príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej na príslušný rozpočtový rok.
(8)
Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za priemerné bežné výdavky a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú
a)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza, za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o obec,
b)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti iného vyššieho územného celku, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom vyššieho územného celku, za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o vyšší územný celok,
c)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby s finančnou podporou podľa odseku 1 a § 76 alebo § 78a, v územnom obvode obce za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o obec,
d)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby s finančnou podporou podľa odseku 1 a § 76 alebo § 78a, v územnom obvode vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, ak ide o vyšší územný celok,
e)
skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, alebo
f)
predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
(9)
Do priemerných bežných výdavkov, do skutočných bežných výdavkov a do predpokladaných bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby sa nezapočítajú bežné výdavky a predpokladané bežné výdavky na vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.
(10)
Do priemerných skutočne dosiahnutých príjmov, do skutočne dosiahnutých príjmov a do predpokladaných príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu sa nezapočítajú skutočne dosiahnuté príjmy a predpokladané príjmy z platenia úhrad za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.
(11)
Ak je čas trvania poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby kratší než rozpočtový rok, určí sa výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pomerne.
§ 78
(1)
Ak sa neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na príslušný rozpočtový rok, obec alebo vyšší územný celok tieto finančné príspevky poskytuje preddavkovo a prvý preddavok sa poskytne najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka. Na zúčtovanie týchto finančných príspevkov sa vzťahuje osobitný predpis.43)
(2)
Ak sa začne poskytovať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v priebehu rozpočtového roka, obec alebo vyšší územný celok tieto finančné príspevky poskytuje preddavkovo, najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na tieto finančné príspevky vznikol a najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol nárok na tieto finančné príspevky.
(3)
Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje poskytnutý finančné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ku dňu skončenia poskytovania sociálnej služby.
§ 78a
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
podmienených odkázanosťou
(1)
Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je
a)
zariadenie podporovaného bývania,
b)
zariadenie pre seniorov,
c)
zariadenie opatrovateľskej služby,
d)
rehabilitačné stredisko,
e)
domov sociálnych služieb,
f)
špecializované zariadenie,
g)
denný stacionár.
(2)
Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného predpisu,38) a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.
(3)
Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(4)
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa poskytuje vo výške ustanovenej v prílohe č. 6 podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri, ak § 78c ods. 8 neustanovuje inak.
(5)
Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je počet prijímateľov sociálnej služby v členení podľa odseku 6 a v členení podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Na účely prvej vety sa prijímateľ sociálnej služby
a)
v zariadení pre seniorov uvedený v § 35 ods. 1 písm. b) považuje za prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV podľa prílohy č. 3,
b)
na mieste podľa odseku 6 písm. c) považuje za prijímateľa sociálnej služby
1.
s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení,
2.
so stupňom odkázanosti V podľa prílohy č. 3, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 38.
(6)
Počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa zisťuje ku dňu podania žiadosti podľa § 78b na miestach v zariadení, na ktorých sa
a)
poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby najmenej tri mesiace; dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37,
b)
poskytovala sociálna služba v období dvanástich mesiacov pred podaním žiadosti podľa
§ 78b na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s najdlhším dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby, najmenej tri mesiace, ak nie sú miestami podľa písmena a); dohodnutý čas najmenej tri mesiace sa neuplatňuje, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 36 a 37, a
c)
predpokladá začať poskytovať sociálnu službu v príslušnom roku, ak nie sú miestami podľa písmen a) a b), najviac v počte miest v zariadení zapísaných v registri po odpočítaní miest podľa písmen a) a b).
(7)
Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov podľa prvej vety sa určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený.
(8)
Ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo, môže na základe písomnej žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnej služby tento finančný príspevok vo výške podľa prílohy č. 6 z príjmov svojho rozpočtu poskytnúť
a)
obec, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neposkytol vyšší územný celok,
b)
vyšší územný celok, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neposkytla obec.
(9)
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa odseku 8 poskytuje obec alebo vyšší územný celok na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu.13)
§ 78aa
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni
(1)
Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nocľahárni a neposkytuje túto sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(2)
Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(3)
Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5.
(4)
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4a pre tento druh sociálnej služby a podľa počtu miest v nocľahárni zapísaného v registri, ak § 78c ods. 8 neustanovuje inak.
(5)
Na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) môže obec z príjmov svojho rozpočtu poskytovať finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na príslušný rozpočtový rok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý ju o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada, ak tento príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na tento rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni obec poskytuje na jedno miesto v zariadení najmenej vo výške podľa prílohy č. 4a pre tento druh sociálnej služby.
ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
K FINANČNEJ PODPORE Z ROZPOČTU MINISTERSTVA
§ 78b
(1)
Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb.
(2)
Písomnú žiadosť na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby doručuje podľa odseku 1 v lehote od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni podať žiadosť v lehote podľa prvej vety, lehota podľa prvej vety je zachovaná, ak bude písomná žiadosť doručená ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní odo dňa obnovenia prevádzky informačného systému sociálnych služieb.
(3)
Ak v čase podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby ešte nezačali poskytovať sociálnu službu, prílohou žiadosti je písomné vyjadrenie
a)
príslušného vyššieho územného celku o súlade poskytovania sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až 39,
b)
príslušnej obce o súlade poskytovania sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40.
(4)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví na príslušný kalendárny rok nariadením vlády Slovenskej republiky výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v
a)
zariadeniach podmienených odkázanosťou na miesto v zariadení na mesiac podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b)
zariadeniach krízovej intervencie na miesto v zariadení na mesiac a na miesto v zariadení na rozpočtový rok a podľa druhu zariadenia,
c)
nocľahárni na miesto v nocľahárni na mesiac a na miesto v nocľahárni na rozpočtový rok.
(5)
Výška finančného príspevku podľa odseku 4 sa ustanovuje vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Nariadenie vlády Slovenskej republiky sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.
(6)
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou uvedená v prílohe č. 6, výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie uvedená v prílohe č. 4a a výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni uvedená pre tento druh sociálnej služby v prílohe č. 4a sa neuplatňuje ustanovením výšky príslušného finančného príspevku podľa odsekov 4 a 5.
§ 78c
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu žiadostí podľa § 78b ods. 1 v informačnom systéme sociálnych služieb.
(2)
Ministerstvo do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 78b ods. 1 posúdi splnenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa. Ak nie sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo rozhodne o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa. Rozhodnutie podľa druhej vety vrátane jeho odôvodnenia a poučenia o možnosti podať podnet podľa odseku 3 ministerstvo doručí žiadateľovi.
(3)
Voči rozhodnutiu ministerstva o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa môže žiadateľ podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ministerstva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa odseku 2.
(4)
Ministerstvo na základe podnetu žiadateľa podľa odseku 3 preskúma zákonnosť rozhodnutia o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto podnetu rozhodne o
a)
splnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ak zistí nezákonnosť tohto rozhodnutia, alebo
b)
zamietnutí podnetu žiadateľa podľa odseku 3, ak nezistí nezákonnosť tohto rozhodnutia.
(5)
Odôvodnené rozhodnutie podľa odseku 4 doručí ministerstvo žiadateľovi.
(6)
Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nedoručí ministerstvu žiadosť podľa § 78b ods. 1 v lehote podľa § 78b ods. 2 a ministerstvo nerozhodne podľa odseku 7 o odpustení zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2, ministerstvo žiadosť odmietne.
(7)
Ministerstvo môže zo závažných dôvodov rozhodnúť o odpustení zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2, ak žiadateľ doručí ministerstvu odôvodnenú písomnú žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2 spolu so žiadosťou podľa § 78b ods. 1 v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb.
(8)
Ak ministerstvo odpustí zmeškanie lehoty podľa § 78b ods. 2, finančný príspevok možno poskytnúť len na obsadené miesta v zariadení k 31. augustu rozpočtového roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý mala byť žiadosť podľa § 78b ods. 1 podaná.
(9)
Odôvodnené rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2 sa doručuje žiadateľovi a nemožno voči nemu podať opravný prostriedok.
§ 78d
(1)
Písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa
a)
§ 71 ods. 6 a 7 uzatvára podľa osobitného predpisu13) ministerstvo s obcou,
b)
§ 78a a 78aa uzatvára podľa osobitného predpisu13) ministerstvo s neverejným poskytovateľom sociálnej služby.
(2)
Písomná zmluva podľa odseku 1 obsahuje
a)
označenie zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančný príspevok,
c)
termíny a spôsob vyplácania finančného príspevku, podmienky jeho čerpania a jeho sumu,
d)
podmienky zúčtovania finančného príspevku a dôvody vrátenia finančného príspevku,
e)
záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa sociálnej služby evidenciu počtu neobsadených miest alebo zabezpečiť vedenie tejto evidencie na účely odsekov 12, 13 a 16 až 18,
f)
záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa ambulantnej sociálnej služby dennú evidenciu prítomnosti prijímateľov sociálnej služby a časového rozsahu poskytovanej sociálnej služby pre každé miesto v zariadení alebo zabezpečiť vedenie tejto evidencie na účely odsekov 13 až 18,
g)
spôsob kontroly hospodárneho a účelného použitia finančného príspevku,
h)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
i)
lehotu, v ktorej možno použiť finančný príspevok, a lehotu na jeho zúčtovanie,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(3)
Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa vypláca štvrťročne v pomernej časti zo sumy uvedenej v zmluve podľa odseku 2 písm. c). Podmienkou vyplatenia finančného príspevku podľa prvej vety je, že
a)
poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,30aa) inak sa vyplatenie tohto finančného príspevku do doby splnenia tejto podmienky dočasne pozastaví,
b)
prijímateľ finančného príspevku neprestal spĺňať podmienky na uzatvorenie zmluvy podľa odseku 1 a podmienky na poskytnutie finančného príspevku, inak, ak nejde o podmienku podľa písmena a), nárok na vyplatenie tohto finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok zaniká,
c)
prijímateľ finančného príspevku vráti pomernú časť finančného príspevku vyplateného na príslušný štvrťrok za neobsadené miesta v zariadení podľa odsekov 12 a 13, inak sa vyplatenie tohto finančného príspevku do doby splnenia tejto podmienky dočasne pozastaví,
d)
prijímateľ finančného príspevku neporušil povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri jeho používaní podľa osobitného predpisu,43a) inak nárok na vyplatenie tohto finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok zaniká.
(4)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká na miesto v zariadení, ktoré prijímateľ finančného príspevku, a ak je prijímateľom obec, aj ňou zriadené alebo založené zariadenie, zruší na základe zápisu do registra vykonaného po podaní písomnej žiadosti na príslušný rozpočtový rok, oproti stavu uvedenému v tejto písomnej žiadosti.
(5)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká pred dňom začatia poskytovania sociálnej služby.
(6)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká, ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení nezačne poskytovať sociálnu službu do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra.
(7)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a § 78a nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímateľovi sociálnej služby alebo na tohto prijímateľa sociálnej služby príslušná inštitúcia iného štátu.
(8)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a § 78a nevzniká na miesto v zariadení za obdobie, v ktorom je miesto obsadené prijímateľom sociálnej služby, ktorý platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby v zariadení.
(9)
Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby po doručení žiadosti podľa § 78b ods. 1 na príslušný rozpočtový rok ministerstvu podľa § 78b ods. 2
a)
zvýši počet obsadených miest v zariadení, zmení štruktúru prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby alebo na základe vykonaného zápisu do registra zvýši počet miest v zariadení oproti stavu uvedenému v žiadosti, suma finančného príspevku sa určí k stavu uvedenému v žiadosti,
b)
na základe vykonaného zápisu do registra zníži počet miest v zariadení oproti stavu uvedenému v žiadosti, suma finančného príspevku sa určí tak, že sa finančný príspevok oproti stavu uvedenému v žiadosti pomerne kráti.
(10)
Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ktorý po doručení žiadosti podľa § 78b ods. 1 na príslušný rozpočtový rok ministerstvu podľa § 78b ods. 2 zmení počet miest v zariadení na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie tohto finančného príspevku, je povinný túto zmenu počtu miest v zariadení bezodkladne oznámiť ministerstvu; ak je prijímateľom obec, túto povinnosť plní aj za zariadenie ňou zriadené alebo založené, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.
(11)
Ak zariadenie, pre ktoré je finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa určený, po doručení žiadosti podľa § 78b ods. 1 na príslušný rozpočtový rok ministerstvu podľa § 78b ods. 2 nezačne poskytovať sociálnu službu ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby zapísanému v registri, prijímateľ tohto finančného príspevku je povinný ministerstvu bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a deň začatia poskytovania sociálnej služby. Suma finančného príspevku pri zmene začatia poskytovania sociálnej služby podľa prvej vety sa určí tak, že sa finančný príspevok podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pomerne kráti.
(12)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
(13)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní
a)
neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo
b)
poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.
(14)
Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, neobsadenie miesta v zariadení podľa odseku 13 písm. b) sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok určený a nie sú neobsadenými miestami podľa odseku 13 písm. a), a na základe času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby na celkovom počte miest, ktoré nie sú neobsadenými miestami podľa odseku 13 písm. a).
(15)
Pri určení počtu hodín poskytovania sociálnej služby na účely odseku 13 písm. b) sa vychádza z evidencie podľa odseku 16 písm. b).
(16)
Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný viesť alebo zabezpečiť vedenie evidencie počtu neobsadených miest v zariadení podľa odsekov 12 a 13 v členení podľa jednotlivých zariadení, ktorá obsahuje
a)
dennú evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre každé miesto v zariadení a formu sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,
b)
dennú evidenciu prítomnosti jednotlivých prijímateľov ambulantnej sociálnej služby a časový rozsah poskytovanej ambulantnej sociálnej služby pre každé miesto v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, vrátane vyznačenia času príchodu a času odchodu prijímateľa sociálnej služby; počet hodín poskytovanej sociálnej služby, čas príchodu a čas odchodu prijímateľa sociálnej služby musí byť osvedčený podpisom jednotlivých prijímateľov sociálnej služby.
(17)
Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný vrátiť ministerstvu pomernú časť poskytnutého finančného príspevku za obdobie, v ktorom bolo neobsadené miesto v zariadení podľa odsekov 12 a 13, podľa trvania tohto neobsadenia od prvého dňa neobsadenia tohto miesta.
(18)
Na účely
a)
vyplácania pomernej časti finančného príspevku podľa odseku 3 sa pomerná časť finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa určí vo výške, ktorá zodpovedá počtu
1.
kalendárnych dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,
2.
pracovných dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení,
b)
výpočtu pomernej časti finančného príspevku sa suma pomernej časti finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na jedno miesto na jeden deň určí ako podiel sumy finančného príspevku poskytnutého prijímateľovi finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok na jedno miesto v zariadení a formu sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a počtu
1.
kalendárnych dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,
2.
pracovných dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení.
(19)
Ak prijímateľ finančného príspevku, ktorému ministerstvo poskytlo finančný príspevok na predchádzajúci rozpočtový rok, nepredloží ministerstvu jeho zúčtovanie so štátnym rozpočtom v termíne a spôsobom ustanoveným v zmluve o poskytnutí tohto finančného príspevku na predchádzajúci rozpočtový rok, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku na druhý štvrťrok až štvrtý štvrťrok príslušného rozpočtového roka do doby predloženia tohto zúčtovania.
(20)
Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný, v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, viesť alebo zabezpečiť vedenie
a)
samostatnej analytickej evidencie o použití tohto finančného príspevku vrátane účtovnej evidencie,
b)
poskytnutého finančného príspevku na osobitnom účte v banke a
c)
príjmov a výdavkov spojených s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom pre poskytovaný druh sociálnej služby v účtovníctve oddelene od príjmov a výdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby.
§ 78e
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „mimoriadna situácia“) nariadením vlády Slovenskej republiky ustanoviť výšku finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, termíny a spôsob jeho vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania; ustanovenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ktoré nie sú v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky, sa neuplatňujú.
PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ MINISTERSTVA A ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 79
Pôsobnosť ministerstva
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb
a)
vypracúva a zverejňuje národné priority rozvoja sociálnych služieb,
b)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní sociálnych služieb,
c)
určuje obsah a rozsah odbornej prípravy pre vybrané pracovné činnosti a na účely ďalšieho vzdelávania,
d)
vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb,
e)
hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby,
f)
kontroluje vzdelávacie programy, na ktoré bola udelená akreditácia,
g)
je správnym orgánom v konaniach o
1.
udelení alebo neudelení akreditácie na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb (ďalej len „akreditácia vzdelávacieho programu“), o zmene akreditácie vzdelávacieho programu, o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu,
2.
udelení alebo neudelení akreditácie na odbornú činnosť, o zmene akreditácie na odbornú činnosť, o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť,
3.
zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5,
4.
pokute podľa § 99 a 102,
h)
vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1.
žiadostí podľa § 78b ods. 1 a žiadostí o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2,
2.
osôb,
2a.
ktorým bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a jeho sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení,
2b.
ktorým nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, jeho požadovanú sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
2c.
ktorým bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorým bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
2d.
ktorým bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorým bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorým akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
2e.
u ktorých boli hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby,
i)
zriaďuje a zrušuje detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
j)
bezodkladne zasiela údaje podľa § 88 ods. 2 písm. c) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
k)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa sociálnej služby
a)
posudzuje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, schvaľuje poskytovanie tohto finančného príspevku a jeho sumu a rozhoduje o odpustení zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2,
b)
poskytuje finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
c)
uzatvára zmluvu podľa § 78d ods. 1,
d)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa.
(3)
Ministerstvo je správcom informačného systému sociálnych služieb.43b)
§ 80
Pôsobnosť obce
Obec
a)
vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b)
utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c)
je správnym orgánom v konaniach o
1.
odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2.
zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3.
odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4.
povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
d)
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e)
poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1.
sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2.
nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3.
opatrovateľskej služby,
4.
prepravnej služby,
5.
odľahčovacej služby,
6.
pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
7.
terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
f)
poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g)
môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
h)
uzatvára zmluvu
1.
o poskytovaní sociálnej služby,
2.
o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i)
zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j)
môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k)
môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,
l)
poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m)
môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n)
môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
p)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q)
vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1.
fyzických osôb,
1a.
o ktorých odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári a odkázanosti na opatrovateľskú službu bolo vydané rozhodnutie,
1b.
ktorým vznikla na základe rozhodnutia podľa písmena c) štvrtého bodu povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1c.
za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v bode 1b. povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1d.
ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
2.
osôb, ktorým
2a.
bol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n) a jeho sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení,
2b.
nebol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n) a jeho požadovanú sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
r)
vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s)
poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
t)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
u)
môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d),
v)
vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.
§ 81
Pôsobnosť vyššieho územného celku
Vyšší územný celok
a)
vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b)
je správnym orgánom v konaniach o
1.
odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
2.
zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3.
odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4.
povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
5.
nezapísaní do registra,
6.
zákaze poskytovať sociálnu službu,
7.
výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,
c)
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
d)
zabezpečuje poskytovanie
1.
sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
2.
podpory samostatného bývania,
3.
tlmočníckej služby,
e)
poskytuje základné sociálne poradenstvo,
f)
zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie,
g)
môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
h)
uzatvára zmluvu
1.
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
2.
o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 10,
i)
zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
j)
môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k)
uhrádza ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 10,
l)
poskytuje podľa § 75 ods. 3 a 4 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m)
môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n)
môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o)
môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. b) na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,
p)
vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra,
q)
vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode v informačnom systéme sociálnych služieb,
r)
kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
s)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,
t)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
u)
kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 10,
v)
vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1.
fyzických osôb,
1a.
o ktorých odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení bolo vydané rozhodnutie,
1b.
ktorým vznikla na základe rozhodnutia podľa písmena b) štvrtého bodu povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1c.
za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v bode 1b. povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1d.
ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
2.
osôb, ktorým
2a.
bol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen l) až o) a jeho sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení,
2b.
nebol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen l) až o) a jeho požadovanú sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
w)
poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
x)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
y)
môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena c),
z)
bezodkladne zasiela údaje podľa § 64 ods. 2 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
za)
vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 9.
ŠIESTA ČASŤ
KOMUNITNÝ ROZVOJ A KOMUNITNÝ PLÁN V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 82
Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
(1)
Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predcházania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.
(2)
Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.
(3)
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zabezpečenie spolupráce subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na účely podľa odseku 1. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti.
§ 83
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
(1)
Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci
a)
s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b)
s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
(2)
Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.
(3)
Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode.
(4)
Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Obec je povinná predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb na schválenie obecnému zastupiteľstvu do šiestich mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb zastupiteľstvu samosprávneho kraja do dvanástich mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.
(5)
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahujú najmä
a)
analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
b)
analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
c)
analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
d)
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
e)
časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
f)
spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
g)
podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
(6)
Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa rozumie určenie finančných zdrojov z rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho územného celku a rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby na spolufinancovanie potrebnej kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity.
(7)
Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
(8)
Obec vydá na účely preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 na príslušný rozpočtový rok poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40, na jeho písomnú žiadosť doručenú v lehote od 1. mája do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka, bezplatne písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb obce do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z vlastného podnetu.
(9)
Vyšší územný celok vydá na účely preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 na príslušný rozpočtový rok poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až 39, na jeho písomnú žiadosť doručenú v lehote od 1. mája do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka, bezplatne písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(10)
Súlad poskytovanej sociálnej služby podľa odsekov 8 a 9 s komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.
SIEDMA ČASŤ
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A ĎALŠIE VZDELÁVANIE
§ 84
(1)
Plnenie kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb sa posudzuje podľa osobitných predpisov,45) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Činnosti v oblasti sociálnych služieb podľa tohto zákona vykonáva fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a odborne spôsobilá na výkon týchto činností.
(3)
Na účely posudzovania bezúhonnosti na výkon pracovných činností v oblasti sociálnych služieb platí § 63 ods. 2 rovnako.
(4)
Základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov vykonáva fyzická osoba, ktorá má
a)
vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu23) v odboroch vzdelávania zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v akreditovanom študijnom programe46) zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
c)
akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).
(5)
Špecializované sociálne poradenstvo vykonáva fyzická osoba, ktorá má jednoročnú prax v priamom styku s cieľovou skupinou a spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.46a)
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon sociálnej práce sa vzťahuje osobitný predpis.46a)
(7)
Supervíziu vykonáva fyzická osoba, ktorá splnila podmienku podľa odseku 4 písm. b) a absolvovala odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.
(8)
Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c)
má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
e)
absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
(9)
Opatrovateľ detí podľa § 33a ods. 2 je fyzická osoba, ktorá má najmenej
a)
úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona,
b)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo
c)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak počas trvania pracovnoprávneho vzťahu, na ktorého základe vykonáva pracovnú činnosť opatrovateľa detí pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b, začne do šiestich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu navštevovať akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín a absolvuje tento akreditovaný kurz do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu.
(10)
Tlmočenie podľa tohto zákona vykonáva tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník pre hluchoslepé osoby podľa osobitného predpisu,47) ak odsek 11 neustanovuje inak.
(11)
Fyzická osoba, ktorá nie je tlmočníkom posunkovej reči, artikulačným tlmočníkom a tlmočníkom pre hluchoslepé osoby podľa osobitného predpisu,47) môže podľa tohto zákona vykonávať
a)
artikulačné tlmočenie, ak má najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz artikulačného tlmočenia najmenej v rozsahu 100 hodín, z toho 80 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
b)
tlmočenie v posunkovej reči, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz tlmočenia v posunkovej reči najmenej v rozsahu 350 hodín, z toho 280 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
c)
taktilné tlmočenie, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz taktilného tlmočenia najmenej v rozsahu 450 hodín, z toho 350 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
d)
príslušnú formu tlmočenia podľa písmen a) až c), ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika zameranom na surdopédiu a absolvovala akreditovaný kurz v príslušnej forme tlmočenia v rozsahu praktického nácviku komunikácie podľa písmen a) až c) pre príslušnú formu tlmočenia.
(12)
Absolvovanie akreditovaného kurzu podľa odseku 11 písm. a) až c) sa preukazuje dokladom o úspešnom overení vedomostí účastníka akreditovaného kurzu v príslušnej forme tlmočenia, ktorého súčasťou je aj overenie spôsobilosti používať príslušnú formu tlmočenia v konverzácii. Absolvovanie akreditovaného kurzu podľa odseku 11 písm. d) sa preukazuje dokladom o úspešnom overení spôsobilosti účastníka akreditovaného kurzu používať príslušnú formu tlmočenia v konverzácii. Overenie vedomostí a spôsobilosti používať príslušnú formu tlmočenia v konverzácii účastníka akreditovaného kurzu sa vykoná pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, z ktorej najmenej jeden člen je odborne spôsobilý v príslušnej forme tlmočenia.
(13)
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností podľa tohto zákona vykonáva len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(14)
Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca47a) v zariadení sociálnych služieb sa vzťahuje osobitný predpis.47b)
(15)
Činnosť rozvoja pracovných zručností vykonáva fyzická osoba, ktorá získala
a)
najmenej stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania v závislosti od vykonávanej pracovnej aktivity, ak absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín,
b)
vyššie odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu podľa osobitného predpisu47c) v odboroch vzdelávania zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť alebo charitatívno-misijnú činnosť, ak absolvovala akreditovaný vzdelávací program podľa osobitného predpisu47c) zameraný na vykonávanú pracovnú aktivitu, alebo
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa absolvovaním akreditovaného študijného programu46) zameraného na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, psychológiu, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou, ak absolvovala akreditovaný študijný program podľa osobitného predpisu47c) zameraný na vykonávanú pracovnú aktivitu.
(16)
Sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, špeciálny pedagóg alebo fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín, je na účely tohto zákona inštruktor sociálnej rehabilitácie.
(17)
Koordináciu výkonu poskytovania sociálnej rehabilitačnej činnosti podľa tohto zákona vykonáva sociálny pracovník alebo fyzická osoba, ktorá splnila podmienku podľa odseku 4 písm. b) a c).
(18)
Psychologickú starostlivosť na účely tohto zákona môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(19)
Liečebno-výchovnú starostlivosť na účely tohto zákona môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia alebo liečebná pedagogika alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(20)
Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonáva fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, fyzioterapia alebo v inom študijnom odbore zameranom na individuálne potreby dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(21)
Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 vykonáva
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo,48)
b)
lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo,
c)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo49) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,50) ktorý je zaradený do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo,51)
d)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria, neurológia, psychiatria alebo ortopédia, ktorý má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov, alebo
e)
sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov a špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ak ide o posudzovanie plnoletej fyzickej osoby, alebo sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov a špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ak ide o posudzovanie neplnoletej fyzickej osoby.
(22)
Zdravotnícky zamestnanec v zariadení musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.24)
(23)
Ďalšie vzdelávanie na účely tohto zákona je prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. Cieľom ďalšieho vzdelávania je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb.
(24)
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb sa môže realizovať ako
a)
špecializačné vzdelávanie zabezpečované strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúce na získanú kvalifikáciu,
b)
účasť na akreditovaných kurzoch,
c)
účasť na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
d)
účasť na sociálno-psychologických výcvikoch, alebo
e)
pravidelná lektorská činnosť a publikačná činnosť.
(25)
Pri uznávaní odbornej kvalifikácie alebo inej spôsobilosti štátnych príslušníkov štátov Európskeho hospodárskeho priestoru sa postupuje podľa osobitného právneho predpisu.52)
ÔSMA ČASŤ
AKREDITÁCIE
§ 85
Akreditácia vzdelávacích programov
Vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb zameraný na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie sa vykonáva, ak na tento vzdelávací program bola udelená akreditácia.
§ 86
(1)
Písomná žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu sa podáva ministerstvu a obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu,
c)
prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
d)
projekt vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje názov, druh, formu, metódy využívané pri vzdelávaní, cieľovú skupinu, pre ktorú je vzdelávací program určený, rozsah vzdelávacieho programu a obsah vzdelávacieho programu, ktorý osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať; vzdelávací program môže byť členený na moduly,
e)
doklady o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho programu,
f)
kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu je vlastníkom týchto priestorov; ak je súčasťou obsahu vzdelávacieho programu aj prax v zariadeniach podľa odseku 3, kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva oprávnenie vykonávania tejto praxe v prevádzkových priestoroch zariadenia,
g)
predpokladaný rozpočet vzdelávacieho programu a spôsob jeho financovania a
h)
zoznam fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, kópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o praxi a ich súhlas so zaradením do zoznamu fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní.
(2)
Zodpovedný zástupca podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu, za odborné vykonávanie vzdelávacieho programu. Za odborne spôsobilú fyzickú osobu podľa prvej vety sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.
(3)
Za obsah vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. d) sa považuje náplň teoretickej časti a praktickej časti vzdelávacieho programu. Ak si to charakter vzdelávacieho programu vyžaduje, súčasťou obsahu je aj prax v zariadeniach alebo v zariadeniach podľa osobitného predpisu.24) Pri každej časti vzdelávacieho programu je potrebné uviesť meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá sa bude podieľať na vzdelávaní v tejto časti.
(4)
Za modul vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. d) sa považuje samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho programu, ktorá zodpovedá minimálne 20 hodinám.
(5)
Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje zoznamom hnuteľného majetku a zoznamom pomôcok využívaných pri vzdelávacom programe.
(6)
Fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, musia spĺňať odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a najmenej tri roky praxe v oblasti, ktorá je obsahom vzdelávania.
(7)
Odborná spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady podľa odsekov 2 a 6 sa preukazujú dokladmi podľa osobitného predpisu.23) Odborná spôsobilosť podľa prvej vety sa preukazuje aj znalosťou tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb. Znalosti a odborné vedomosti podľa predchádzajúcej vety sa preukazujú ústnym pohovorom s členmi akreditačnej komisie.
§ 87
(1)
Rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
názov, druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu, na ktorý sa udeľuje akreditácia,
c)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu a
d)
čas platnosti akreditácie.
(2)
Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, vedie dokumentáciu vzdelávacieho programu a evidenciu vydaných osvedčení o absolvovaní vzdelávacieho programu a ich fotokópie. Osoba podľa prvej vety je povinná desať dní pred dňom začatia vykonávania každého vzdelávacieho programu písomne oznamovať ministerstvu termín jeho začatia a ukončenia.
(3)
Za dokumentáciu vzdelávacieho programu sa považuje najmä
a)
prihláška do vzdelávacieho programu,
b)
prezenčné listiny o dochádzke fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní, a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní,
c)
časový a vecný harmonogram vzdelávania,
d)
potvrdenie o absolvovaní praxe fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
e)
protokol o vykonanej skúške fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
f)
záverečný protokol, ktorého obsahom sú výsledky o skúške všetkých fyzických osôb, ktoré sa jej zúčastnili.
(4)
Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. d) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu.
Akreditácia na odbornú činnosť
§ 88
(1)
Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia ako samostatné odborné činnosti sa vykonávajú na základe akreditácie na odbornú činnosť; § 16 ods. 2 tým nie je dotknutý.
(2)
Písomná žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť sa podáva ministerstvu a obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
c)
údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
d)
kópie dokladov o bezúhonnosti
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ak ide o osoby podľa § 64 ods. 3,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti, ak ide o osobu podľa § 64 ods. 3,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, ak ide o osobu podľa § 64 ods. 3,
e)
kópie dokladov o odbornej spôsobilosti
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
f)
kópie dokladov o
1.
pracovnom pomere zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
pracovnoprávnom vzťahu fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
g)
kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie,
h)
druh odbornej činnosti, ktorú osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať a jej formu,
i)
prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
j)
projekt odbornej činnosti, ktorý obsahuje metódy, techniky a postupy odbornej činnosti, ktorými sa bude odborná činnosť vykonávať pre vybranú cieľovú skupinu,
k)
doklady o materiálno-technickom zabezpečení vykonávania odbornej činnosti a
l)
kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť je vlastníkom týchto priestorov a kópie dokladov podľa § 64 ods. 6, ktorými sa preukazujú údaje o hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby.
(3)
Zodpovedný zástupca podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, za odborné vykonávanie odbornej činnosti. Na účely posúdenia bezúhonnosti osôb podľa odseku 2 písm. c) a d) platí § 63 ods. 1 prvá veta a ods. 2 rovnako.
(4)
Na preukázanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. e) platí § 84 ods. 1, 5, 16 a 17 rovnako v závislosti od druhu odbornej činnosti. Odborná spôsobilosť podľa prvej vety sa preukazuje aj znalosťou tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich s vykonávanou odbornou činnosťou. Preukazovanie znalostí a odborných vedomostí podľa prvej vety a druhej vety sa preukazuje ústnym pohovorom s členmi akreditačnej komisie.
(5)
Materiálno-technické zabezpečenie na vykonávanie odbornej činnosti podľa odseku 2 písm. l) sa preukazuje zoznamom hnuteľného majetku a zoznamom pomôcok využívaných pri vykonávaní odbornej činnosti.
(6)
Ak je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ktorou je špecializované sociálne poradenstvo, fyzická osoba oprávnená na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka,22a) táto osoba podáva písomnú žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť iba v rozsahu údajov a dokladov podľa odseku 2 písm. a), h) a l) s predložením kópie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Ústny pohovor s členmi akreditačnej komisie podľa odseku 4 sa u žiadateľa o udelenie akreditácie podľa prvej vety nevykonáva.
§ 89
(1)
Rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
druh odbornej činnosti, na ktorú sa udeľuje akreditácia,
c)
cieľovú skupinu, pre ktorú bude odborná činnosť vykonávaná,
d)
miesto a formu vykonávania odbornej činnosti,
e)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
f)
čas platnosti akreditácie na odbornú činnosť.
(2)
Kópiu rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť, zmene akreditácie na odbornú činnosť, predĺžení akreditácie na odbornú činnosť a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť a oznámenie o zániku akreditácie na odbornú činnosť ministerstvo doručí vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu odbornej činnosti, o ktorej sa rozhodovalo.
(3)
Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. f) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť.
§ 89a
(1)
Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie vzdelávacieho programu, ak
a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nedoplní žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo nepredloží chýbajúce doklady,
b)
žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
vzdelávací program, ktorému má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu a cieľovú skupinu, pre ktorú sa bude vzdelávací program vykonávať, vzdelávacím programom v oblasti sociálnych služieb zameraným na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie,
d)
na vykonávanie vzdelávacieho programu nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky, personálne podmienky alebo finančné podmienky.
(2)
Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie na odbornú činnosť, ak
a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nedoplní žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť alebo nepredloží chýbajúce doklady,
b)
žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
odborná činnosť, na ktorú má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, metódy, techniky a postupy odbornej činnosti a cieľovú skupinu, pre ktorú sa bude odborná činnosť vykonávať, špecializovaným sociálnym poradenstvom alebo sociálnou rehabilitáciou, ako samostatnou odbornou činnosťou podľa tohto zákona,
d)
na vykonávanie odbornej činnosti nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, hygienické podmienky, materiálno-technické podmienky alebo personálne podmienky.
§ 90
(1)
O udelení, o neudelení, o zmene, o predĺžení a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu a akreditácie na odbornú činnosť rozhoduje ministerstvo po predchádzajúcom vyjadrení komisie zriadenej podľa osobitného predpisu.20)
(2)
Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú činnosť sa udeľuje najviac na päť rokov. Platnosť akreditácie vzdelávacieho programu a akreditácie na odbornú činnosť možno predĺžiť o päť rokov na žiadosť osoby, ktorej bola akreditácia udelená, ak žiadosť bola podaná najneskôr 90 dní pred skončením platnosti tejto akreditácie.
(3)
Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich dní skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu názvu vzdelávacieho programu, druhu vzdelávacieho programu, formy vzdelávacieho programu, rozsahu vzdelávacieho programu a obsahu vzdelávacieho programu, skončenie vzdelávacieho programu a skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu ďalších údajov uvedených v rozhodnutí o udelení akreditácie vzdelávacieho programu a nejde o formálnu zmenu, ktorá nemá vplyv na trvanie podmienok, na základe ktorých bola akreditácia vzdelávacieho programu udelená.
(4)
Osoba, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich dní skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu miesta vykonávania odbornej činnosti, zmenu fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za jej vykonávanie, skončenie vykonávania odbornej činnosti a skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu ďalších údajov uvedených v rozhodnutí o udelení akreditácie na odbornú činnosť a nejde o formálnu zmenu, ktorá nemá vplyv na trvanie podmienok, na základe ktorých bola akreditácia na odbornú činnosť udelená.
(5)
O zmene akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť sa rozhodne, ak sú na to dôvody uvedené v odsekoch 3 a 4.
(6)
Ak ministerstvo rozhodne o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť, čas predĺženia platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula platnosť akreditácie vzdelávacieho programu alebo platnosť akreditácie na odbornú činnosť.
(7)
Akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť sa odníme, ak
a)
sa vzdelávací program neuskutočňuje na základe akreditácie vzdelávacieho programu v rámci dvanástich mesiacov od udelenia akreditácie alebo ak sa nevykonáva odborná činnosť na základe akreditácie na odbornú činnosť počas dvanástich mesiacov od udelenia akreditácie,
b)
sa vzdelávací program neuskutočňuje alebo sa nevykonáva odborná činnosť v súlade s akreditáciou vzdelávacieho programu alebo s akreditáciou na odbornú činnosť,
c)
osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť, nesplnila povinnosti podľa odsekov 3 a 4.
(8)
Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú činnosť zaniká
a)
dňom skončenia platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť, ak akreditovaný subjekt nepožiadal o predĺženie jej platnosti podľa odseku 2,
b)
dňom doručenia písomnej žiadosti osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť, o zrušenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť,
c)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť,
d)
dňom oznámenia ministerstva o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť.
DEVIATA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 91
Konanie vo veciach sociálnych služieb
(1)
Na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, prepravnej služby, sprievodcovskej a predčitateľskej služby, tlmočníckej služby, sprostredkovanie tlmočníckej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológii, pomoci pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, sociálnej služby v dennom centre, v reintegračnom centre, v jedálni, v práčovni a v stredisku osobnej hygieny sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1, na žiadosti o finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 76, § 77, § 78a a 78aa a na žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2.
(2)
Miestna príslušnosť vyššieho územného celku pri povinnosti uhradiť ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o sumu úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu prijímateľa sociálnej služby.
(3)
Na konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu, nezapísania do registra, zákazu poskytovať sociálnu službu, výmazu poskytovateľa sociálnej služby z registra, povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13, zastavenia činností osobe uvedenej v § 99 ods. 5, akreditácie vzdelávacích programov a akreditácie na odbornú činnosť sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 60 a § 62 až 68.
(4)
Na konanie vo veciach o uložení pokuty podľa § 99 a 102 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§ 92
(1)
Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína
a)
na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje,
b)
na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby podľa § 8 ods. 3, podanej prostredníctvom centra pre deti a rodiny, ak nejde o konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, alebo
c)
na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu.
(2)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci.
(3)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.
(4)
Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku podľa odsekov 2 a 3 sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.
(5)
Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku na účely § 73 ods. 13 sa spravuje podľa miesta poskytovania sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby.
(6)
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba alebo centrum pre deti a rodiny, ktoré poskytuje starostlivosť tejto fyzickej osobe, ak je fyzickou osobou podľa § 8 ods. 3.
(7)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, rodinný stav a štátne občianstvo fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, nie starší ako šesť mesiacov, a druh sociálnej služby, na ktorú žiada o posúdenie svojej odkázanosti. Okrem skutočností podľa prvej vety obsahuje žiadosť, ktorú podá fyzická osoba uvedená v § 3 ods. 2 písm. b) až k), aj povolenie príslušného orgánu na pobyt a u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l). Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže obsahovať aj identifikačné údaje a kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, a správnemu orgánu potrebnú súčinnosť v záujme riadneho vedenia konania.
(8)
Ak je písomná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb, doručená v lehote do 30 dní pred dňom dovŕšenia veku fyzickej osoby potrebného pre vznik nároku na poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení sa podmienka dovŕšenia tohto veku u tejto fyzickej osoby považuje za splnenú. Sociálnu službu v tomto zariadení fyzickej osobe podľa prvej vety možno začať poskytovať až po dovŕšení veku potrebného pre vznik nároku na poskytovanie sociálnej služby.
(9)
Sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41, ktorá sa poskytuje bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8 ods. 8, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
(10)
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Obec alebo vyšší územný celok doručí fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodoval, spolu s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,11) ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu posudok vydaný touto obcou alebo týmto vyšším územným celkom alebo inou obcou alebo iným vyšším územným celkom o odkázanosti na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
(11)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu a o zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5, nemá odkladný účinok.
(12)
Exekúcii nepodliehajú
a)
finančné prostriedky zaplatené prijímateľom sociálnej služby ako úhrada za sociálnu službu,
b)
poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 76, § 77, § 78a a 78aa,
c)
posteľ, stôl, stolička, kreslo, vykurovacie teleso, periny, posteľná bielizeň, rádioprijímač, televízor, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva v zariadení ako nevyhnutné vybavenie obytnej miestnosti, a pomôcky, ktoré prijímateľ sociálnej služby potrebuje vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vzhľadom na svoje ťažké zdravotné postihnutie.
(13)
Pohľadávku na úhrade za sociálnu službu nemôže poskytovateľ sociálnej služby postúpiť tretej osobe.
§ 93
(1)
Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému celku do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie úhrady za sociálnu službu.
(2)
Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce alebo vyššieho územného celku, osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec alebo vyšší územný celok neurčili dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.
(3)
Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní na výzvu obce alebo vyššieho územného celku zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom zdravotníckym pracovníkom podľa tohto zákona. Ak sa fyzické osoby uvedené v prvej vete tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.
(4)
Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie úhrady za sociálnu službu, a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 nesplnia povinnosť podľa prvej vety, § 73 ods. 1 až 10 a 12 sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu nepoužije.
DESIATA ČASŤ
Spracúvanie osobných údajov
§ 94
(1)
Osobné údaje na účely tohto zákona spracúva obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby a ministerstvo.
(2)
Obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby a ministerstvo poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci na základe písomnej žiadosti, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.
(3)
Obec na účely podľa § 94a ods. 1, vyšší územný celok na účely podľa § 94b ods. 1, poskytovateľ sociálnej služby na účely podľa § 94c ods. 1 a ministerstvo na účely podľa § 94d ods. 1 môžu získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
§ 94a
(1)
Obec spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 80 písm. c),
b)
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 80 písm. d),
c)
poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 80 písm. e) až g),
d)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 80 písm. h) druhého bodu a písm. k),
e)
vedenie evidencie podľa § 80 písm. q).
(2)
Obec spracúva osobné údaje o
a)
fyzickej osobe, o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 80 písm. q),
b)
žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
c)
žiadateľovi o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a o dieťati žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
d)
prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
e)
fyzickej osobe, ktorej príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8,
f)
zákonnom zástupcovi fyzickej osoby,
1.
o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 80 písm. q) prvého bodu,
2.
uvedenej v písmenách b) až e),
g)
fyzickej osobe uvedenej v § 92 ods. 6 a 7.
(3)
Osobné údaje, ktoré obec spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
pohlavie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) až d) a v § 80 písm. q) bodoch 1a. a 1d.,
e)
štátne občianstvo,
f)
rodinný stav a sociálne postavenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) až e) a v § 80 písm. q) prvom bode,
g)
údaje o zdravotnom stave fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) až d) a v § 80 písm. q) bodoch 1a. a 1d. v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
h)
údaje o bytových pomeroch fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) až d) a v § 80 písm. q) bodoch 1a. a 1d.,
i)
údaje o príjme, hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. e),
j)
telefónne číslo a elektronická adresa,
k)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzickej osoby uvedenej v § 80 písm. q) bodoch 2a. a 2b.,
l)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účely poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby, poskytovania finančného príspevku podľa § 80 písm. k) až n) a kontroly hospodárenia s ním.
§ 94b
(1)
Vyšší územný celok spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 81 písm. b),
b)
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 81 písm. c),
c)
poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. d) až g),
d)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 81 písm. h) prvého bodu, písm. m), n) a o),
e)
vedenie registra a vykonávanie zmien v registri podľa § 81 písm. p) a q),
f)
vedenie evidencie podľa § 81 písm. v).
(2)
Vyšší územný celok spracúva osobné údaje o
a)
fyzickej osobe, o ktorej
1.
zapisuje údaje do registra,
2.
vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 81 písm. v),
b)
fyzickej osobe, ktorá je
1.
žiadateľom o zápis do registra,
2.
štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o zápis do registra,
3.
navrhovaná za zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby,
c)
žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
d)
žiadateľovi o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a o dieťati žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
e)
prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
f)
fyzickej osobe, ktorej príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8,
g)
zákonnom zástupcovi fyzickej osoby,
1.
o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu podľa § 81 písm. v) prvého bodu,
2.
uvedenej v písmenách c) až f),
h)
fyzickej osobe uvedenej v § 92 ods. 6 a 7.
(3)
Osobné údaje, ktoré vyšší územný celok spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
pohlavie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až e) a v § 81 písm. v) bodoch 1a. a 1d.,
e)
štátne občianstvo,
f)
rodinný stav a sociálne postavenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až f) a v § 81 písm. v) prvom bode,
g)
údaje o zdravotnom stave fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až e) a v § 81 písm. v) bodoch 1a. a 1d. v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
h)
údaje o bytových pomeroch fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až e) a v § 81 písm. v) bodoch 1a. a 1d.,
i)
údaje o príjme, hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
j)
telefónne číslo a elektronická adresa,
k)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzickej osoby uvedenej v § 81 písm. v) bodoch 2a. a 2b.,
l)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účely poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby, poskytovania finančného príspevku podľa § 81 písm. l) až o) a kontroly hospodárenia s ním.
§ 94c
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74,
b)
uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 11 a 12,
c)
vedenie registra obmedzení podľa § 10,
d)
ubytovanie fyzickej osoby, ktorú prijímateľ sociálnej služby určí podľa § 61 ods. 4,
e)
platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31, 34 až 41 podľa § 72, 72a a 73,
f)
vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
g)
vykonávanie tlmočníckej služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
h)
vedenie evidencií podľa § 95,
i)
plnenie povinností voči dôverníkovi podľa § 10 ods. 6 a § 74 ods. 15 a 16.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o
a)
žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a o dieťati žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
b)
prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b,
c)
fyzickej osobe, ktorej príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8,
d)
zaopatrenom plnoletom dieťati alebo rodičovi prijímateľa sociálnej služby, ktorému vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
e)
zákonnom zástupcovi fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) až d),
f)
fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,
g)
fyzickej osobe, ktorú prijímateľ sociálnej služby určí pri poskytnutí ubytovania podľa § 61 ods. 4,
h)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
i)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
j)
zamestnancovi poskytovateľa sociálnej služby,
k)
fyzickej osobe uvedenej v § 92 ods. 6,
l)
dôverníkovi.
(3)
Osobné údaje, ktoré poskytovateľ sociálnej služby spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
pohlavie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a), b), g) a j),
e)
štátne občianstvo,
f)
rodinný stav a sociálne postavenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) až d),
g)
údaje o zdravotnom stave fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) a b) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
h)
údaje o príjme, hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) až d),
i)
telefónne číslo a elektronická adresa,
j)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.
§ 94d
(1)
Ministerstvo spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 79 ods. 1 písm. g),
b)
výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa § 79 ods. 1 písm. d),
c)
hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e),
d)
poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
e)
vedenie evidencií v informačnom systéme sociálnych služieb podľa § 79 ods. 1 písm. h),
f)
plnenie úloh správcu informačného systému sociálnych služieb.
(2)
Ministerstvo spracúva osobné údaje o
a)
fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnych služieb,
b)
fyzickej osobe, ktorá
1.
je žiadateľom o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
2.
je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
3.
je navrhovaná za zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu,
4.
sa bude podieľať na vzdelávaní,
c)
fyzickej osobe, ktorá
1.
je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
3.
je navrhovaná za zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
4.
bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
d)
fyzickej osobe, ktorá je účastníkom konania o pokute,
e)
fyzickej osobe uvedenej v § 99 ods. 5 pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
f)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
g)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
h)
prijímateľovi sociálnej služby a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
(3)
Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
štátne občianstvo,
e)
telefónne číslo a elektronická adresa,
f)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzickej osoby uvedenej v § 79 ods. 1 písm. h) bodoch 2a. a 2b.,
g)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účely výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, prijímania žiadostí podľa § 78b ods. 1 a žiadostí o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2, poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a kontroly hospodárenia s ním, vedenia evidencií v informačnom systéme sociálnych služieb a plnenia úloh správcu informačného systému sociálnych služieb.
(4)
Ministerstvo spracúva o osobách uvedených v odseku 2 a v § 94a ods. 2, § 94b ods. 2 a § 94c ods. 2 osobné údaje v rozsahu ustanovenom v odseku 3 a v § 94a ods. 3, § 94b ods. 3 a § 94c ods. 3 na analytické účely a na štatistické účely.
§ 95
Evidencie vedené poskytovateľom sociálnej služby
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby, ktorej obsahom sú údaje podľa § 94c ods. 3 a § 105a ods. 2 písm. h) prvého bodu v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, fyzickú osobu, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, pre spôsob života alebo pre závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností alebo pre zotrvávanie v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby alebo pre fyzickú osobu, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, nie je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnych služieb, ktorej obsahom sú osobné údaje podľa § 94c ods. 3.
(3)
Súčasťou evidencie prijímateľov sociálnych služieb pri poskytovaní sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti je aj počet konzultácií, celkový počet hodín konzultácií, charakteristika problému a spôsob riešenia nepriaznivej sociálnej situácie.
(4)
Súčasťou evidencie prijímateľov sociálnych služieb pri poskytovaní opatrovateľskej služby je aj počet hodín opatrovateľskej služby a úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby alebo za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby podľa prílohy č. 4.
(5)
Súčasťou evidencie prijímateľov sociálnych služieb pri poskytovaní prepravnej služby je aj počet najazdených kilometrov počas poskytovania prepravnej služby, priemerná spotreba pohonných hmôt na kilometer, priemerná cena pohonných hmôt a úhrada za jeden kilometer.
(6)
Súčasťou evidencie prijímateľov sociálnych služieb pri poskytovaní tlmočníckej služby je aj výkon tlmočníckej služby v hodinách a predmet tlmočenia.
(7)
Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41, súčasťou evidencie prijímateľov sociálnej služby sú aj:
a)
dátum začatia poskytovania sociálnej služby a dátum skončenia poskytovania sociálnej služby,
b)
údaj o tom, či prijímateľovi sociálnej služby ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu
1.
vzniká alebo nevzniká povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu podľa § 74 ods. 7 písm. h), po uplatnení § 73 ods. 1 až 10,
2.
vzniká povinnosť platiť len časť úhrady za sociálnu službu podľa § 74 ods. 7 písm. i), po uplatnení § 73 ods. 1 až 10 alebo
3.
vzniká povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu podľa § 74 ods. 7 písm. h) a § 73 ods. 21,
c)
údaj o
1.
spôsobilosti prijímateľa sociálnej služby na právne úkony,
2.
opatrovníkovi prijímateľa sociálnej služby, ak prijímateľ sociálnej služby nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
ďalšie údaje, ktoré súvisia s vecným rozsahom a časovým rozsahom poskytovanej sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby.
(8)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb.
(9)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorých pracovná činnosť je vykonávaná pri poskytovaní sociálnej služby. Na účely evidencie zamestnancov podľa prvej vety sa za zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby považuje aj zamestnanec, ktorý je k poskytovateľovi sociálnej služby dočasne pridelený.52a)
(10)
Obsahom evidencie zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby sú
a)
b)
druh pracovnoprávneho vzťahu,
c)
dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dátum skončenia alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu,
d)
dohodnutý rozsah pracovného času v členení podľa vykonávanej pracovnej činnosti v rámci druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby,
e)
druh vykonávanej pracovnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,53)
f)
ďalšie údaje, ktoré súvisia s plnením personálnych podmienok na poskytovanie sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby.
(11)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 je povinný štvrťročne predkladať evidenciu prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa § 94c ods. 3 písm. a) až c) obci alebo vyššiemu územnému celku podľa ich pôsobnosti.
(12)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 je povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
§ 96
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri zverejňovaní informácií
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejňovať informácie podľa osobitného predpisu54) a zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.
§ 97
Súčinnosť a spolupráca vo veciach sociálnych služieb
(1)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány verejnej moci sú povinné poskytovať súčinnosť obci, vyššiemu územnému celku, poskytovateľom sociálnej služby a ministerstvu a bezplatne im podávať oznámenia a informácie vo veci sociálnych služieb vrátane oznamovania osobných údajov uvedených v § 94a ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3 a § 94d ods. 3. Rovnakú povinnosť majú aj obce, vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnej služby navzájom, a to v rozsahu v akom poskytujú sociálne služby podľa tohto zákona.
(2)
Obce, vyššie územné celky, poskytovatelia sociálnej služby pri poskytovaní sociálnych služieb spolupracujú s občianskymi združeniami, cirkvami, náboženskými spoločnosťami a ďalšími osobami.
(3)
Ministerstvo poskytuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a na účel ustanovený osobitným predpisom54a) a na účel plnenia úloh podľa osobitných predpisov.54b)
JEDENÁSTA ČASŤ
DOHĽAD NAD POSKYTOVANÍM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PRVÁ HLAVA
DOHĽAD NAD POSKYTOVANÍM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 98
(1)
Ministerstvo vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri
a)
poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd,
b)
uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby,
c)
dodržiavaní záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
d)
vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia.
(2)
Za dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb sa považuje aj výkon dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní činností, ktoré majú charakter odborných, obslužných alebo ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností za úhradu, a ktoré osoba vykonáva bez zápisu do registra.
(3)
Ministerstvo vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb prostredníctvom poverených štátnych zamestnancov. Ministerstvo si môže prizvať na výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb odborníka. Odborník podľa prvej vety je fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie získané v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu,46) zameranom na oblasti, v ktorých sa bude vykonávať dohľad podľa odseku 1 a má trojročnú prax v tejto oblasti.
(4)
Pri výkone dohľadu podľa odsekov 1 a 2 sa poverený štátny zamestnanec a prizvaný odborník podľa odseku 3 preukazuje poverením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v ktorom je uvedený účel dohľadu.
(5)
Ministerstvo pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22, spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.55)
(6)
Ministerstvo pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa odseku 1 postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.56)
§ 99
(1)
Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, nesplnil opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, ministerstvo mu môže uložiť pokutu od 170 eur do 670 eur.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom malo byť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splnené.
(3)
V rozhodnutí o pokute ministerstvo určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, neodstráni zistené nedostatky, ministerstvo uloží pokutu opakovane.
(4)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 a 3 sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, na rozsah jeho následkov, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností a na mieru zavinenia.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že osoba bez zápisu do registra vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti podľa § 16 až 18 alebo súbor týchto činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre konkrétny druh sociálnej služby podľa § 12, tieto činnosti poskytuje fyzickej osobe, rodine alebo komunite podľa § 2 a tieto činnosti vykonáva ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu, uloží jej pokutu vo výške 35 000 eur a zakáže jej pokračovať v týchto činnostiach rozhodnutím o zastavení týchto činností. Za činnosť podľa prvej vety sa nepovažuje poskytovanie starostlivosti o deti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre sociálnu službu uvedenú v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b, ak sa táto starostlivosť poskytuje zároveň cieľovej skupine detí, ktoré presahujú vekovú hranicu ustanovenú týmto zákonom, a percentuálny podiel týchto detí presiahne 75 %.
(6)
Ministerstvo môže uložiť poriadkovú pokutu do 300 eur, ak osoba, u ktorej sa má vykonať dohľad nad sociálnymi službami, neumožní výkon tohto dohľadu alebo osoba, u ktorej sa vykonáva dohľad nad sociálnymi službami, marí výkon tohto dohľadu.
(7)
Výnosy pokút uložených pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 100
(1)
Poverený zamestnanec obce a poverený zamestnanec vyššieho územného celku kontroluje v rozsahu pôsobnosti obce a v rozsahu pôsobnosti vyššieho územného celku plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby a hospodárenie poskytovateľa sociálnej služby s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 a 78a ods. 8 a § 78aa ods. 5.
(2)
Pri vykonávaní kontroly podľa odseku 1 sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti56) a podľa osobitných predpisov.57)
(3)
Pri vykonávaní kontroly podľa § 79 ods. 2 písm. d) ministerstvo postupuje podľa osobitného predpisu.57) Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.57a)
DVANÁSTA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY
§ 101
Správne delikty
Správny delikt spácha
a)
poskytovateľ sociálnej služby, ak
1.
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 11,
2.
pri poskytovaní sociálnej služby nedodrží povinnosti podľa § 9 ods. 1, 4 až 7 a § 10,
3.
nevykoná, nezabezpečí a neutvorí podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, ktorú poskytuje,
4.
pri určovaní úhrady za sociálnu službu nepostupuje podľa § 72 a 72a a pri platení úhrady za sociálnu službu neuplatňuje § 73 ods. 1 až 12,
5.
pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nepostupuje podľa § 74 ods. 1, 2, 6 až 8, 14 až 20,
6.
nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 2 a 3,
b)
obec, ak nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 4,
c)
vyšší územný celok, ak nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 4.
e)
pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nepostupuje podľa § 74 ods. 1, 2, 6 až 8, 14 až 20.
§ 102
(1)
Ministerstvo uloží páchateľovi správneho deliktu pokutu vo výške
a)
do 5 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 101 písm. a) prvého bodu až piateho bodu,
b)
do 2 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 101 písm. a) šiesteho bodu, písm. b) a c).
(2)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo spáchanie správneho deliktu, najneskôr do troch rokov odo dňa spáchania správneho deliktu.
(3)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť správneho deliktu, na rozsah jeho následkov, alebo na spáchanie viacerých správnych deliktov a na mieru zavinenia.
(4)
Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
TRINÁSTA ČASŤ
HODNOTENIE PODMIENOK KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
§ 104
(1)
Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sa hodnotia podľa prílohy č. 2. Pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby sa použije hodnotiaca škála podľa prílohy č. 2 písm. B. Dosiahnuté body podľa prílohy č. 2 písm. A časti I až IV sa sčítavajú. Úroveň kvality podmienok poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa prílohy č. 2 písm. C na základe celkového počtu bodov.
(2)
Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A časti III sa nehodnotia, ak poskytovateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá nemá zamestnancov. Pri tomto vyhodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby sa z bodového hodnotenia podľa prílohy č. 2 písm. C odpočíta 33 bodov z jednotlivých kritérií kvality a maximálny počet dosiahnutých bodov bude 147.
(3)
Podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 2 písm. A časti II bode 2.5 sa hodnotia podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 33 až 40 a § 57; na účely vyhodnotenia plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 19, 21, § 24a až 24d, § 25, 28 a 29, § 31, 32, 32a, 32b, § 41 až 47, § 52 až 56 a § 58 až 60 sa bodové hodnotenie indikátora pri tomto kritériu považuje za splnené úplne.
(4)
Podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 2 písm. A časti III bode 3.4 sa hodnotia podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 19, 21, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31, 32, § 33 až 41, § 52 až 55 a § 57; na účely vyhodnotenia plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 32a, 32b, § 42 až 47, § 56 a § 58 až 60 sa bodové hodnotenie indikátora pri tomto kritériu považuje za splnené úplne.
(5)
Ak poskytovateľ sociálnej služby podľa prílohy č. 2 časti C dosiahne percentuálne vyhodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej služby vo výške menej ako 60 %, nespĺňa podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.
(6)
Ministerstvo hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom poverených štátnych zamestnancov.
(7)
Ministerstvo si môže prizvať k hodnoteniu podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby odborníka. Odborník podľa prvej vety je fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie získané v magisterskom študijnom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu,46) zameranom na oblasti, v ktorých sa budú hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby a má trojročnú prax v tejto oblasti. Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa podmienky kvality podľa odseku 5, určí poskytovateľovi sociálnej služby lehotu na ich splnenie; ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby nesplnil podmienky kvality podľa odseku 5, ministerstvo môže podať podnet vyššiemu územnému celku na výmaz tohto poskytovateľa sociálnej služby z registra.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU
§ 104a
(1)
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie osobitnú úpravu
a)
okruhu účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej služby,
b)
podmienok
1.
poskytovania sociálnej služby,
2.
financovania sociálnej služby,
c)
postupov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
(2)
Obec a vyšší územný celok poskytujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickej osobe, ktorá sa v čase mimoriadnej situácie ocitne v ohrození života alebo zdravia; ak táto fyzická osoba je dotknutá zmenou podmienok poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu, túto pôsobnosť vykonávajú v súčinnosti s poskytovateľom sociálnej služby, s ktorým má táto fyzická osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
(3)
Poskytovatelia pobytovej sociálnej služby v zariadení sú v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia prenosného ochorenia povinní vytvoriť obytné miestnosti v zariadení na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti od ostatných prijímateľov sociálnej služby.
(4)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti určia v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia prenosného ochorenia zariadenia s pobytovou sociálnou službou, ktoré sú určené na prijímanie nových prijímateľov sociálnej služby.
(5)
Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v
a)
odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1,
b)
odsekoch 2 až 4, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 až 4.
(6)
Ustanovenia zmluvy uzatvorenej podľa tohto zákona, ktoré
a)
nie sú v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1, sa neuplatňujú,
b)
upravujú právne skutočnosti uvedené v odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1.
(7)
Ministerstvo môže v čase mimoriadnej situácie skrátiť, predĺžiť alebo odpustiť zmeškanie lehôt na poskytovanie údajov do informačného systému sociálnych služieb podľa § 105b ods. 2 až 5.
PÄTNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 105
(1)
Poverený zamestnanec obce, poverený zamestnanec vyššieho územného celku a poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby je oprávnený navštíviť fyzickú osobu, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo o poskytovanie sociálnej služby alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo prijímateľa sociálnej služby v byte s ich súhlasom.
(2)
Zamestnanci ministerstva, zamestnanci obce, zamestnanci vyššieho územného celku a zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby sú povinní pri poskytovaní sociálnych služieb zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Informácie poskytujú, len ak by ich zamlčaním bol priamo ohrozený život alebo zdravie prijímateľa sociálnej služby, alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov.58) Inak môžu poskytnúť tieto informácie iným subjektom len zo súhlasom prijímateľa sociálnej služby.
(3)
Zovšeobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré ministerstvo, obec a vyšší územný celok získavajú v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom, sa môžu bez uvedenia konkrétnych osobných údajov využívať na vedecké činnosti, publikačné činnosti, pedagogické činnosti zamestnancov ministerstva, obcí a vyšších územných celkov alebo na analytickú a koncepčnú činnosť ministerstva, obcí a vyšších územných celkov.
ŠESTNÁSTA ČASŤ
INFORMAČNÝ SYSTÉM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 105a
(1)
Informačný systém sociálnych služieb je informačný systém verejnej správy59) na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnych služieb.
(2)
V informačnom systéme sociálnych služieb sa
a)
vedie
1.
register,
2.
register obmedzení,
b)
prijímajú žiadosti podľa § 78b ods. 1 a žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 78b ods. 2 a vedie evidencia týchto žiadostí,
c)
vedie evidencia osôb v súvislosti s
1.
poskytovaním finančnej podpory
1a.
ministerstvom v rozsahu podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodov 2a. a 2b.,
1b.
obcou v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodov 2a. a 2b.,
1c.
vyšším územným celkom v rozsahu podľa § 81 písm. v) bodov 2a. a 2b.,
2.
akreditáciou vzdelávacieho programu a akreditáciou na odbornú činnosť v rozsahu podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodov 2c. a 2d.,
3.
hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v rozsahu podľa § 79 ods. 1 písm. h) bodu 2e.,
d)
vedie evidencia fyzických osôb,
1.
o ktorých odkázanosti na sociálnu službu bolo vydané rozhodnutie v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodu 1a. a § 81 písm. v) bodu 1a.,
2.
ktorým vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13 v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodu 1b. a § 81 písm. v) bodu 1b.,
3.
za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v druhom bode povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
4.
ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
4a.
obcou v rozsahu podľa § 80 písm. q) bodu 1d.,
4b.
vyšším územným celkom v rozsahu podľa § 81 písm. v) bodu 1d.,
e)
vedie evidencia prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41,
f)
vedie evidencia zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
g)
vedie evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
h)
vedú o poskytovanej sociálnej službe
1.
prevádzkové údaje,
2.
finančné údaje.
(3)
Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
c)
meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby,
d)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
e)
adresu miesta poskytovania sociálnej služby,
f)
poskytnutú sumu finančného príspevku pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, ak ide o poskytovanie finančnej podpory ministerstvom,
g)
poskytnutú sumu finančného príspevku podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby v zariadení, na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín služby včasnej intervencie, na počet kilometrov prepravnej služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu, ak ide o poskytovanie finančnej podpory obcou alebo vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti,
h)
požadovanú sumu finančného príspevku pre jednotlivé zariadenia, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia, ak ide o poskytovanie finančnej podpory ministerstvom,
i)
požadovanú sumu finančného príspevku podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby v zariadení, na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín služby včasnej intervencie, na počet kilometrov prepravnej služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu, a dôvod jeho neposkytnutia, ak ide o poskytovanie finančnej podpory obcou alebo vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti.
(4)
Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. c) druhého bodu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
c)
meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby,
d)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom za vykonávanie vzdelávacieho programu alebo odbornej činnosti,
e)
dátum udelenia akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť a dátum odňatia alebo zániku akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť,
f)
názov, druh, formu a rozsah vzdelávacieho programu, ak ide o akreditáciu vzdelávacieho programu,
g)
druh odbornej činnosti, miesto vykonávania odbornej činnosti a cieľovú skupinu, pre ktorú bude odborná činnosť vykonávaná, ak ide o akreditáciu na odbornú činnosť.
(5)
Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. c) tretieho bodu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
c)
meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby,
d)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, ktorej podmienky kvality boli hodnotené,
e)
adresu miesta poskytovania sociálnej služby, ktorej podmienky kvality boli hodnotené,
f)
dosiahnutú úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C.
(6)
Evidencia fyzických osôb podľa odseku 2 písm. d) obsahuje
a)
osobné údaje podľa § 94a ods. 3 písm. a) až e) a § 94b ods. 3 písm. a) až e) o fyzickej osobe,
1.
o ktorej odkázanosti na sociálnu službu bolo vydané rozhodnutie,
2.
ktorej vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
3.
za ktorú vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
4.
ktorá podala žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
b)
druh sociálnej služby na ktorú fyzická osoba je odkázaná, na ktorú fyzická osoba nie je odkázaná, na ktorú fyzickej osobe odkázanosť zanikla, pri ktorej sa zmenil stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo pri ktorej vznikla povinnosť zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
c)
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
d)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obce podľa § 80 písm. c) alebo rozhodnutia vyššieho územného celku podľa § 81 písm. b) prvého bodu až štvrtého bodu,
e)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, o ktorej poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania fyzická osoba uvedená v písmene a) štvrtom bode požiadala,
f)
dátum začatia poskytovania alebo zabezpečenia poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe uvedenej v písmene a) štvrtom bode,
g)
ďalšie údaje, ktoré súvisia so zabezpečením sociálnej služby.
(7)
Údaje o poskytovanej sociálnej službe
a)
podľa odseku 2 písm. h) prvého bodu sú:
1.
počet a štruktúra prijímateľov sociálnej služby, okrem počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41,
2.
počet žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a stav vybavovania ich žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, okrem sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41,
3.
ďalšie údaje, ktoré súvisia s prevádzkou poskytovanej sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby,
b)
podľa odseku 2 písm. h) druhého bodu sú:
1.
prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch) spojených s poskytovaním sociálnej služby za kalendárny rok v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj podľa formy sociálnej služby,
2.
bežné výdavky na poskytovanie sociálnej služby za kalendárny rok v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu opatrovateľskej služby, na hodinu sociálnej rehabilitácie, na hodinu služby včasnej intervencie, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby,
3.
ďalšie údaje, ktoré súvisia s finančnými údajmi o poskytovanej sociálnej službe podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby.
(8)
Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. g) obsahuje
a)
osobné údaje podľa § 94c ods. 3 písm. a) až e) o žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, ktorá je predmetom žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 ods. 3,
c)
stupeň odkázanosti žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby,
d)
dátum doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
e)
dátum uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
f)
ďalšie údaje, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
§ 105b
(1)
Ministerstvo bezplatne zabezpečí obci, vyššiemu územnému celku a poskytovateľovi sociálnej služby priamy a nepretržitý prístup do informačného systému sociálnych služieb na účely plnenia povinností a výkonu práv podľa tohto zákona.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje podľa
a)
§ 105a ods. 2 písm. a) druhého bodu najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa použitia prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby,
b)
§ 105a ods. 2 písm. e) až g) najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, vzniku pracovnoprávneho vzťahu, doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo zmeny týchto zapísaných údajov vedených v informačnom systéme sociálnych služieb,
c)
§ 105a ods. 2 písm. h) prvého bodu najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
§ 105a ods. 2 písm. h) druhého bodu najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby počas kalendárneho roka, poskytne ministerstvu údaje podľa § 105a ods. 2 písm. h) najneskôr do
a)
30 kalendárnych dní odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby alebo
b)
dňa výmazu z registra, ak oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby zaniklo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra.
(4)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytujú ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje podľa
a)
§ 105a ods. 2 písm. c) bodov 1b. a 1c. najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
§ 105a ods. 2 písm. d) najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vydania rozhodnutia, doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 alebo zmeny týchto zapísaných údajov vedených v informačnom systéme sociálnych služieb.
(5)
Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni poskytnúť údaje podľa odsekov 2 až 4, lehoty podľa odsekov 2 až 4 sú zachované, ak sú údaje doručené v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní odo dňa obnovenia prevádzky informačného systému sociálnych služieb.
§ 105c
(1)
Informačný systém sociálnych služieb sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
(2)
Verejnú časť informačného systému sociálnych služieb tvoria údaje uvedené v § 105a ods. 2 písm. a) prvom bode a písm. c) okrem dátumu narodenia a adresy miesta poskytovania sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 29.
(3)
Neverejnú časť informačného systému sociálnych služieb tvoria údaje, ktoré netvoria verejnú časť.
(4)
Na údaje z neverejnej časti informačného systému sociálnych služieb sa nevzťahuje osobitný predpis o sprístupňovaní informácií.54) Údaje z neverejnej časti informačného systému sa na žiadosť sprístupňujú orgánom verejnej moci, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov. Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa údaje z neverejnej časti informačného systému sociálnych služieb poskytujú vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a na účel ustanovený osobitnými predpismi54a) a na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu.54b)
(5)
Na základe písomnej žiadosti vyšší územný celok bezodkladne poskytne výpis z registra vo svojom územnom obvode, ktorý obsahuje údaje, ktoré sa o žiadateľovi vedú.
(6)
Na základe písomnej žiadosti ministerstvo poskytne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti údaje z neverejnej časti informačného systému sociálnych služieb, ktoré sa o žiadateľovi vedú.
SEDEMNÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 106
(1)
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, o ktorej sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa považuje za žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby podľa prvej vety, ktorá bola podaná zariadeniu sociálnych služieb s právnou subjektivitou alebo orgánu, ktorý nie je obcou alebo vyšším územným celkom príslušným na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinné toto zariadenie alebo tento orgán bezodkladne postúpiť spolu so súvisiacou spisovou dokumentáciou obci alebo vyššiemu územnému celku, ktoré sú príslušné na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010.
(3)
Opatrovateľská služba poskytovaná podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, sa považuje za poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(4)
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje prepravná služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu aj po 31. decembri 2008 podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(5)
Fyzická osoba, ktorej sa na základe rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby, alebo fyzická osoba, ktorej sa na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, alebo ktorá je na základe rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu v rozsahu, ktorý zodpovedá minimálne požadovanému stupňu odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára 2009 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2011.
(6)
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom fyzickej osobe, ktorá po 31. decembri 2008 nie je odkázaná na túto starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinný tejto fyzickej osobe naďalej poskytovať sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(7)
Sociálne služby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31. decembru 2008, sa po tomto dni poskytujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2009 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
(8)
Obec a vyšší územný celok sú povinné najneskôr do 30. septembra 2010 začať z vlastného podnetu konanie vo veci odkázanosti fyzických osôb uvedených v odseku 5 podľa zákona účinného od 1. januára 2009 a vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu najneskôr do 30. novembra 2010.
(9)
Organizovanie spoločného stravovania podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 nie je sociálnou službou podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(10)
Starostlivosť poskytovaná v zariadeniach sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za sociálne služby v zariadeniach podľa zákona účinného od 1. januára 2009, ak tento zákon neustanovuje inak.
(11)
Domov dôchodcov a domov – penzión pre dôchodcov zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považujú za zariadenie pre seniorov podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(12)
Zariadenie chráneného bývania zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie podporovaného bývania podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(13)
Domov pre osamelých rodičov zriadený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie núdzového bývania podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(14)
Stanica opatrovateľskej služby zriadená podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie dočasnej starostlivosti o deti podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(15)
Klub dôchodcov zriadený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za denné centrum podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(16)
Jedáleň pre dôchodcov zriadená podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za jedáleň podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(17)
Finančný príspevok na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo poskytovaný subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo alebo vykonáva sociálnu prevenciu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa poskytuje po 31. decembri 2008 podľa doterajších predpisov do 31.decembra 2009. To platí aj vtedy, ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu službu a ktorému bol poskytnutý finančný príspevok podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(18)
Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom fyzickej osobe na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa poskytuje od 1. januára 2010 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, na fyzickú osobu, ktorej sa k 31. decembru 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a ktorej sa sociálne služby v tomto zariadení poskytujú aj k 1. januáru 2010 podľa zákona účinného od 1. januára 2009, ak neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Podmienka poskytovania sociálnej služby na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa považuje v týchto prípadoch za splnenú.
(19)
Obec a vyšší územný celok sú povinné poskytovať a financovať sociálnu službu, ktorú poskytovali podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 aj po 31. decembri 2008, a to aj keď nie sú povinné túto sociálnu službu poskytovať podľa zákona účinného od 1. januára 2009, a poskytujú ju podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Zoznam fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa prvej vety, obec a vyšší územný celok sú povinné na účely odseku 8 zaslať obci alebo vyššiemu územnému celku, ktoré sú príslušné na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(20)
Pôsobnosť obce, vyššieho územného celku alebo zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zostáva zachovaná až do 31. decembra 2015.
(21)
Rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 strácajú platnosť 31. decembra 2015.
(22)
Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky uzatvorená do 31. decembra 2008 zostáva v platnosti aj po 31. decembri 2008.
(23)
V konaní vo veci pokút súvisiacich s výkonom štátneho dozoru nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd fyzických osôb, ktoré bolo začaté podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2008, sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(24)
Konanie o žiadosti o overenie osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré nebolo skončené vydaním osvedčenia do 31. decembra 2008, sa po tomto dni zastaví.
§ 107
(1)
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 29, 32 a v § 35 až 39, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2012.
(2)
Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu19) je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť podľa § 9 ods. 4 zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2013.
(3)
Ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá sa poskytuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinnosť obce a vyššieho územného celku ustanovená v § 71 ods. 6 sa neuplatňuje.
§ 108
(1)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré poskytovali sociálne služby k 31. decembru 2008 na základe registrácie na poskytovanie sociálnych služieb, sa považujú za neverejných poskytovateľov sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Obec a zariadenie s právnou subjektivitou zriadené alebo založené obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré poskytovali sociálne služby k 31. decembru 2008, sú povinné požiadať do 31. decembra 2009 o registráciu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(3)
Vyšší územný celok, ktorý neposkytoval sociálne služby k 31. decembru 2008 prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo založenej na tento účel, je povinný na poskytovanie sociálnej služby zriadiť alebo založiť právnickú osobu najneskôr do 30. júna 2009.
(4)
Povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zaniká 31. decembra 2009.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo na základe povolenia podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a bude poskytovať základné sociálne poradenstvo podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2009, ak nebola registrovaná podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo na základe povolenia podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a bude poskytovať špecializované sociálne poradenstvo podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná požiadať o udelenie akreditácie na odbornú činnosť do 30. júna 2009 podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 109
(1)
Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2008 vykonával činnosti sociálneho pracovníka a spĺňal kvalifikačné predpoklady k 31. decembru 2008, spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie činností sociálneho pracovníka aj podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 do 31. decembra 2011.
(3)
Tlmočník, ktorý k 31. decembru 2008 vykonáva tlmočenie, je povinný preukázať podmienky podľa § 84 ods. 10 a 11 najneskôr do 31. decembra 2011.
(4)
Fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonáva pracovnú terapiu, je povinná splniť podmienku podľa § 84 ods. 15 do 31. decembra 2011.
(5)
Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria s odbornou praxou najmenej desať rokov, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, je povinný podľa zákona účinného od 1. januára 2009 splniť podmienku zaradenia do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo najneskôr do 31. decembra 2009.
§ 110
Ak sa v iných právnych predpisoch používa pojem „sociálna pomoc“, rozumejú sa tým aj sociálne služby podľa tohto zákona.
Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2012
§ 110a
(1)
Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona účinného do 29. februára 2012 u tých fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012, ak druhá veta neustanovuje inak. U fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012, sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona účinného od 1. marca 2012, ak po 29. februári 2012 došlo k zmene rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na určenie výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, okrem posudzovania majetku podľa § 72 ods. 14, 16 až 18; pri týchto fyzických osobách sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu nebude postupovať podľa § 73 ods. 18 a 19 zákona účinného od 1. marca 2012.
(2)
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 29, 32 a 35 až 39, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2017. Ustanovenie § 107 ods. 1 sa od 1. marca 2012 nepoužije.
(3)
Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu17) je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť podľa § 9 ods. 4 zákona účinného od 1. marca 2012 najneskôr do 31. decembra 2017. Ustanovenie § 107 ods. 2 sa od 1. marca 2012 nepoužije.
§ 110b
Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona účinného od 1. marca 2012.
§ 110c
(1)
Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov do 29. februára 2012 na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnou pobytovou sociálnou službou poskytoval sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 1. marci 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.
(2)
Fyzická osoba, ktorá sa na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 29. februára 2012 považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a po 29. februári 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35 a táto sociálna služba sa jej k 29. februáru 2012 neposkytuje, sa považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.
(3)
Písomné žiadosti podľa § 78b ods. 1 na rozpočtový rok 2012 sa doručujú do 31. marca 2012.
§ 110d
V období od 1. marca 2012 do 31. augusta 2019 ministerstvo nehodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e).
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014
§ 110e
O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných do 31. decembra 2013, o ktorých sa do 31. decembra 2013 právoplatne nerozhodlo, sa po 31. decembri 2013 rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110f
Fyzická osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ktorá k 31. decembru 2013 bola odborne spôsobilá podľa § 63 ods. 4 zákona účinného do 31. decembra 2013, považuje sa aj po 31. decembri 2013 za odborne spôsobilú podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110g
Ustanovenia § 35 ods. 4 a § 39 ods. 5 sa od 1. januára 2014 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013,
a)
zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať po 1. januári 2014 aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013, alebo
b)
skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v tomto objekte zariadenia začne po 1. januári 2014 poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013.
§ 110h
Žiadosť o finančné prostriedky na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona účinného do 31. decembra 2013, ktorá bola podaná obcou na rozpočtový rok 2014 podľa § 78b zákona účinného do 31. decembra 2013, sa považuje za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na rozpočtový rok 2014 podanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa § 78b zákona účinného od 1. januára 2014 a ministerstvo rozhodne o tejto žiadosti podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, za ktoré obec podala žiadosť podľa prvej vety, je povinný najneskôr do 31. januára 2014 predložiť ministerstvu doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie starší ako tri mesiace, bankové spojenie, číslo účtu a kód banky neverejného poskytovateľa sociálnej služby a čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu neverejného poskytovateľa sociálnej služby, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, inak právo na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na rozpočtový rok 2014 zanikne.
§ 110i
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, ktorí poskytujú sociálnu službu k 31. decembru 2013, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a zákona účinného od 1. januára 2014 prvý raz za kalendárny rok 2014 do 15. júla 2015.
§ 110j
(1)
Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v komunitnom centre podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2014 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
(2)
Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rámci terénnej sociálnej služby krízovej intervencie podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2014 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110k
Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 1. januára 2014 pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do registra po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110l
(1)
Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania a v domove sociálnych služieb poskytoval do 31. decembra 2013 na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 31. decembri 2013 nespĺňa podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2014 do doby platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný bezodkladne upozorniť prijímateľa sociálnej služby na skutočnosti uvedené v prvej vete.
(2)
Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení poskytuje k 1. januáru 2014 dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, poskytuje sa tomuto dieťaťu vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu.20) Ak sa sociálna služba v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou poskytuje k 1. januáru 2014 dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, na účely určenia sumy úhrady za túto sociálnu službu pre toto dieťa sa po 1. januári 2014 postupuje podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013, je oprávnený poskytovať túto sociálnu službu aj po 1. januári 2014.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže po 1. januári 2014 začať poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou sociálnou službou na neobsadenom mieste v rámci počtu miest podľa stavu registra k 31. decembru 2013 fyzickej osobe od 18 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a)
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b)
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
(5)
Sociálna služba v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4 sa poskytuje podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Ustanovenia § 38 ods. 2 až 6, § 61 ods. 4 a § 72 ods. 13 sa na právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4 použijú rovnako.
(6)
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona účinného do 31. decembra 2013 je poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2017.
(7)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4, ktorý neposkytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona účinného do 31. decembra 2013.
(8)
Ak sa sociálna služba v zariadení podporovaného bývania poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 34 ods. 5 sa neuplatňuje.
(9)
Ak sa sociálna služba v zariadení pre seniorov poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 35 ods. 4 sa neuplatňuje.
(10)
Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 38 ods. 7 sa neuplatňuje.
(11)
Ak sa sociálna služba v špecializovanom zariadení poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 39 ods. 5 sa neuplatňuje.
(12)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odsekov 8 až 11 nie je oprávnený od 1. januára 2014 zvýšiť počet miest nad hranicu počtu miest ustanovenú týmto zákonom pre daný druh sociálnej služby.
(13)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 začať poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou sociálnou službou na neobsadenom mieste v rámci počtu miest podľa stavu registra k 31. decembru 2013 aj fyzickej osobe, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného
a)
do 31. decembra 2013 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2013 nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa zákona účinného od 1. januára 2014, alebo
b)
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, a táto fyzická osoba nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014.
(14)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 13 je povinný prijímateľovi tejto sociálnej služby poskytovať sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2014 do platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
(15)
Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 sa považuje podmienka veku na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb za splnenú.
(16)
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 fyzickej osobe podľa odseku 13 písm. a) stratí platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014.
(17)
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 fyzickej osobe podľa odseku 13 písm. b) stratí platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014.
(18)
Vyšší územný celok, ktorý rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 16 a 17 vydal, je povinný bezodkladne písomne oznámiť tejto fyzickej osobe zánik platnosti tohto rozhodnutia a súčasne poskytnúť základné sociálne poradenstvo o možnostiach poskytovania iného druhu sociálnej služby. Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia podľa prvej vety, môže pri rozhodovaní o odkázanosti fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 16 a 17 na inú sociálnu službu po 31. decembri 2014 obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na túto inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
(19)
Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014 sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 alebo je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2014 nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110m
Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri zisťovaní príjmu a pri prehodnocovaní príjmu fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 31. decembra 2013, postupuje do 30. júna 2014 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013. Ak bola žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podaná do 31. decembra 2013 a sociálna služba sa nezačala poskytovať do 31. decembra 2013, postupuje sa pri zisťovaní príjmu a pri prehodnocovaní príjmu podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110n
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa považuje za nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110o
Zmluvy s budúcim poskytovateľom sociálnej služby o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 uzatvorené do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 zostávajú v platnosti aj po 31. decembri 2013 a považujú sa za splnenie podmienok ustanovených v § 8 ods. 8 zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110p
Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb po podaní žiadosti o finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a na rozpočtový rok 2014, rozpočtový rok 2015 alebo na rozpočtový rok 2016 zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie finančného príspevku a pritom zachová pôvodný počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb, ministerstvo takému poskytovateľovi sociálnej služby poskytne finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a na rovnaký počet miest a v rovnakej sume, ako boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej na rozpočtový rok 2014, rozpočtový rok 2015 alebo na rozpočtový rok 2016 podľa § 78b ods. 4, pričom účel, na ktorý sa poskytuje tento finančný príspevok, sa považuje za splnený. Zmenu počtu miest v domove sociálnych služieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby podľa prvej vety je poskytovateľ sociálnej služby povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu spolu s predložením výpisov z registra preukazujúcich príslušné zápisy do registra. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj vtedy, ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb na základe výmazu z registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a a v tomto objekte začne poskytovať sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo sociálnu službu v zariadení pre seniorov na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie tohto finančného príspevku a pritom zachová pôvodný počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb. Toto skončenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby je poskytovateľ sociálnej služby povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu spolu s predložením výpisov z registra preukazujúcich príslušné zápisy do registra.
§ 110r
Na stavby, ktoré majú byť užívané na účely zariadení uvedených v § 34, 35, 38 a 39 a sú realizované výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou alebo dostavbou, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2013, sa ustanovenia § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 5 a § 65 ods. 6 písm. f) a g) neuplatňujú. Po začatí poskytovania sociálnej služby v zariadení uvedenom v prvej vete poskytovateľ sociálnej služby nie je oprávnený zvýšiť počet miest nad hranicu počtu miest ustanovenú týmto zákonom pre tento druh sociálnej služby.
§ 110s
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení k 31. decembru 2013 a ktorý zmení miesto alebo druh poskytovanej sociálnej služby v rámci realizácie Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky, nie je povinný splniť povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 počas realizácie schváleného transformačného plánu.
§ 110t
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 27 a 34, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2017.
§ 110u
Lekársky posudok vydaný do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa považuje za zdravotný posudok podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Ak zariadenie podľa § 22 ods. 1, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletým fyzickým osobám, nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 22 ods. 4 písm. a), činnosť zodpovednej osoby v tomto zariadení môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, najdlhšie však do 1. júla 2017.
(2)
Ak zariadenie podľa § 22 ods. 1, v ktorom sa poskytuje sociálna služba deťom, nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 22 ods. 4 písm. b), činnosť zodpovednej osoby v tomto zariadení môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatria, najdlhšie však do 1. júla 2017.
§ 110w
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2015
(1)
Ustanovenia § 38 ods. 7 a § 65 ods. 6 písm. f) a g) sa od 1. februára 2015 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013 a ktorý po 1. januári 2014 postupoval podľa § 110g písm. a), zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia zmení počet miest v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení alebo zmení počet miest v týchto druhoch sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013; § 35 ods. 4 a § 39 ods. 5 sa v tomto prípade neuplatňujú.
(2)
Ustanovenia § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5 sa od 1. februára 2015 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013 a ktorý po 1. januári 2014 nepostupoval podľa § 110g písm. a),
a)
zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať po 31. januári 2015 aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013; § 65 ods. 6 písm. f) a g) sa v tomto prípade neuplatňuje,
b)
skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v tomto objekte zariadenia začne po 31. januári 2015 poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013; § 65 ods. 6 písm. f) sa v tomto prípade neuplatňuje.
(3)
Ustanovenie § 110g sa od 1. februára 2015 neuplatňuje.
(4)
Konanie vo veci zápisu do registra začaté pred 1. februárom 2015 podľa zákona účinného do 31. januára 2015, ktoré nebolo skončené do 31. januára 2015, sa dokončí podľa zákona účinného od 1. februára 2015.
§ 110x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)
Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 15. decembra 2015 pre osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do registra po 14. decembri 2015 podľa zákona účinného od 15. decembra 2015; to sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby, ktorý po 14. decembri 2015 postupuje podľa § 110w. Ustanovenie § 110k sa od 15. decembra 2015 neuplatňuje.
(2)
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a ktorý po 14. decembri 2015 postupuje podľa § 110w, povinný splniť do 31. decembra 2017; ak ide o poskytovateľa sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov sa posudzuje podľa prílohy č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2013.
(3)
Konanie vo veci zápisu do registra poskytovateľa sociálnej služby postupujúceho podľa § 110w začaté pred 15. decembrom 2015 podľa zákona účinného do 14. decembra 2015, ktoré nebolo skončené do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa zákona účinného od 15. decembra 2015.
§ 110y
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
§ 110z
(1)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32a ods. 1 písm. b) alebo § 32b, bude tieto činnosti poskytovať aj po 28. februári 2017 a nie je zapísaná do registra, je oprávnená tieto činnosti vykonávať bez splnenia podmienky zápisu do registra do oznámenia vykonania zápisu do registra alebo do právoplatnosti rozhodnutia o nezapísaní do registra, ak do 30. júna 2018 požiada o zápis do registra, inak do 30. júna 2018; § 99 ods. 5 sa v tom prípade neuplatňuje.
(2)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná podľa zákona účinného do 28. februára 2017 sa považuje za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 a službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa § 32a. Osoby, ktoré poskytovali pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života k 28. februáru 2017 na základe zápisu do registra a túto sociálnu službu budú poskytovať aj po 28. februári 2017, sú povinné zosúladiť podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby s § 31 a 32a do 30. júna 2018.
(3)
Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby podľa § 32b sa považuje za splnenú u dieťaťa, ktorému osoba na základe zmluvy, ktorej predmetom je starostlivosť o dieťa, k 28. februáru 2017 poskytovala túto starostlivosť v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b a túto starostlivosť bude táto osoba poskytovať tomuto dieťaťu aj po 28. februári 2017, a to do uplynutia platnosti tejto zmluvy, najneskôr do 31. decembra 2018. Platnosť zmluvy podľa prvej vety nemožno po 28. februári 2017 predĺžiť.
(4)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 32b ods. 3 najneskôr do 31. decembra 2019; ustanovenie § 65 ods. 6 písm. f) sa v tom prípade neuplatňuje. Osoba podľa prvej vety nie je oprávnená od 1. marca 2017 zvýšiť počet detí nad hranicu počtu detí ustanovenú v § 32b ods. 3.
(5)
Podmienka odbornej spôsobilosti podľa § 63 ods. 4 sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, bude tieto činnosti poskytovať aj po 28. februári 2017 a ktorá získala úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. To sa rovnako vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, a ktorá získala úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(6)
Osoba podľa odseku 1, ktorá je právnickou osobou, je povinná vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a prvýkrát za kalendárny rok 2018. Osoba podľa odseku 1, ktorá je fyzickou osobou, je povinná predložiť vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 prvýkrát za kalendárny rok 2018.
(7)
Fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2017 poskytuje starostlivosť o dieťa u osoby podľa odseku 1 alebo je osobou podľa odseku 1 a bude túto starostlivosť poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú v § 84 ods. 10 do 31. decembra 2019. To sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá k 28. februáru 2017 poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a bude túto starostlivosť poskytovať aj podľa zákona účinného od 1. marca 2017. Ak ide o fyzickú osobu podľa prvej vety alebo druhej vety, ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutého vzdelania podľa § 84 ods.10, k 28. februáru 2017 dovŕšila vek najmenej 50 rokov, pred 1. marcom 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, považuje sa u tejto fyzickej osoby kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 10 za splnený.
(8)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1
a)
od 1. júla 2018, ak bola do 30. júna 2018 zapísaná do registra,
b)
odo dňa zápisu do registra, ak nebola do 30. júna 2018 zapísaná do registra.
(9)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu17) od 1. januára 2019.
§ 110aa
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý k 28. februáru 2017 na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytuje túto sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby a má ju poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinný prijímateľovi, ktorý po 28. februári 2017 nespĺňa podmienku stupňa odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 40, poskytovať túto sociálnu službu aj po 28. februári 2017 podľa zákona účinného od 1. marca 2017. Platnosť zmluvy podľa prvej vety nemožno po 28. februári 2017 predĺžiť.
(2)
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári vydané do 28. februára 2017 fyzickej osobe, ktorá po 28. februári 2017 nespĺňa z dôvodu jej stupňa odkázanosti II podľa prílohy č. 3 podmienky na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári podľa zákona účinného od 1. marca 2017, stratí platnosť 1. marca 2017.
(3)
Obec, ktorá vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári fyzickej osobe uvedenej v odseku 2, je povinná bezodkladne písomne oznámiť tejto fyzickej osobe zánik platnosti tohto rozhodnutia a súčasne poskytnúť základné sociálne poradenstvo o možnostiach poskytovania iného druhu sociálnej služby. Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia podľa prvej vety, môže po 28. februári 2017 použiť obec alebo vyšší územný celok pri rozhodovaní o odkázanosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na inú sociálnu službu.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý poskytuje sociálnu službu podľa zákona účinného do 28. februára 2017 a bude ju poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinný od 1. mája 2017 splniť maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1.
§ 110ab
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, okrem fyzickej osoby podľa § 110z ods. 1, predloží vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 prvýkrát za kalendárny rok 2016.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
§ 110ac
(1)
Právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie na stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, vykonávanú ako samostatná odborná činnosť, vydané do 31. decembra 2017, stráca po tomto dni platnosť. Ministerstvo, ktoré vydalo rozhodnutie podľa prvej vety, je povinné stratu platnosti tohto rozhodnutia bezodkladne písomne oznámiť osobe, ktorej bola týmto rozhodnutím udelená akreditácia na odbornú činnosť a príslušnému vyššiemu územnému celku, ktorý vykoná výmaz tejto osoby z registra k 1. januáru 2018.
(2)
Konanie o udelení akreditácie na stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, vykonávanú ako samostatná odborná činnosť, ktoré nebolo skončené do 31. decembra 2017, sa po tomto dni zastaví.
(3)
Konanie o zápise do registra druhu sociálnej služby, ktorým je stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, vykonávaná ako samostatná odborná činnosť, ktoré nebolo skončené do 31. decembra 2017, sa po tomto dni zastaví.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 32, § 32b a § 34 až 40, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať aj po 31. decembri 2017, a osoba podľa § 110z ods. 8 písm. b) sú povinní plniť podmienku maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa § 9 ods. 4 a prílohy č. 1 v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. januára 2019.
(5)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať aj po 31. decembri 2017, a osoba, ktorá podala žiadosť o zápis do registra podľa § 110z ods. 1 a konanie o zápis do registra nebolo do 31. decembra 2017 skončené, sú povinní plniť podmienku podľa § 33a ods. 2 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. januára 2019.
(6)
Podmienka veku dieťaťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b sa považuje do 31. augusta 2018 za splnenú, ak k 31. decembru 2017 dieťa prestalo spĺňať podmienku veku podľa § 32a ods. 3 písm. a) a § 32b ods. 1 účinného do 31. decembra 2017 a táto sociálna služba sa bude poskytovať tomuto dieťaťu aj po 31. decembri 2017.
(7)
Podmienka veku dieťaťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b sa považuje do 31. augusta 2018 za splnenú aj u dieťaťa, ktoré v období od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017 dosiahlo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, a tomuto dieťaťu sa na základe zmluvy, ktorej predmetom je starostlivosť o dieťa, k 31. decembru 2017 poskytovala táto starostlivosť v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32a ods. 1 písm. b) alebo § 32b, a táto starostlivosť sa bude poskytovať tomuto dieťaťu aj po 31. decembri 2017; § 110z ods. 3 tým nie je dotknutý.
(8)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 33, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať aj po 31. decembri 2017, je povinný plniť podmienky podľa
§ 23b, § 33 ods. 3 a 4 a § 84 ods. 20 v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. januára 2019.
(9)
Ak sa sociálna služba uvedená v § 34, 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 posudzuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(10)
Pri stavbe, ktorá má byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 34, 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017, sa splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení posudzuje po 31. decembri 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(11)
Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou k 31. decembru 2017 a ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa na účely určenia výšky finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení.
§ 110ad
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý k 31. decembru 2017 poskytuje sociálnu službu, je povinný predložiť príslušnému vyššiemu územnému celku kópiu dokladu podľa § 64 ods. 3 písm. j) a splniť podmienku podľa § 63 ods. 3 do 31. decembra 2018.
(2)
Poskytovateľ špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie ako samostatnej odbornej činnosti, ktorý k 31. decembru 2017 poskytuje túto sociálnu službu, je povinný predložiť ministerstvu kópiu dokladu podľa § 88 ods. 2 písm. g) a splniť podmienku podľa § 88 ods. 2 písm. e) do 31. decembra 2018.
§ 110ae
(1)
Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 110l ods. 3 alebo poskytuje sociálnu službu v tomto zariadení, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6.
(2)
Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 110l ods. 3, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a.
§ 110af
Príjem poskytovateľa sociálnej služby za rozpočtový rok 2017 na účely
a)
§ 72 ods. 2 písm. b) je príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaným sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 účinných do 31. decembra 2017,
b)
§ 72 ods. 3 písm. b) je príjem z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76, príjem z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 a príjem z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a účinných do 31. decembra 2017.
§ 110ag
(1)
Žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa
§ 71 ods. 6 účinného do 31. decembra 2017, ktorá bola podaná podľa § 78b účinného do 31. decembra 2017, sa považuje v časti žiadosti o tento finančný príspevok
a)
pre zariadenia uvedené v § 34 až 40 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018,
b)
pre zariadenia uvedené v § 25 až 27 a 29 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018.
(2)
Na žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 účinného do 31. decembra 2017, ktorá bola podaná podľa § 78b účinného do 31. decembra 2017, sa v časti žiadosti o tento finančný príspevok pre zariadenie uvedené v § 32 neprihliada.
(3)
Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1 písm. a), je povinná najneskôr do 15. januára 2018 predložiť ministerstvu o jednotlivých zariadeniach uvedených v tejto žiadosti údaj o forme sociálnej služby a štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 78a ods. 5 až 7 podľa stavu k 30. septembru 2017 a priložiť prílohy podľa § 78b ods. 3, inak právo na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 na rozpočtový rok 2018 zanikne. Podmienka súladu predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa považuje pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 1 za splnenú. Podmienka, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 1 a pri vyplácaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7 a podľa § 78d ods. 3 považuje za splnenú, ak tento poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(4)
Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a účinného do 31. decembra 2017, ktorá bola podaná ministerstvu neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa § 78b účinného do 31. decembra 2017, sa považuje v časti žiadosti o tento finančný príspevok
a)
pre zariadenia uvedené v § 35, § 36 a 40 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa
§ 78a podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018,
b)
pre zariadenie uvedené v § 25 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa podanú podľa § 78b účinného od 1. januára 2018.
(5)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý podal žiadosť podľa odseku 4 písm. a), je povinný najneskôr do 15. januára 2018 predložiť ministerstvu o jednotlivých zariadeniach uvedených v tejto žiadosti údaj o forme sociálnej služby a štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 78a ods. 5 až 7 podľa stavu k 30. septembru 2017 a priložiť prílohy podľa § 78b ods. 3, inak právo na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a na rozpočtový rok 2018 zanikne. Podmienka súladu predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa považuje pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 4 za splnenú. Podmienka, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa pri posudzovaní žiadostí podľa odseku 4 a pri vyplácaní finančného príspevku podľa § 78a a 78aa a podľa § 78d ods. 3 považuje za splnenú, ak tento poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(6)
Písomné žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a účinného od 1. januára 2018 pre zariadenia uvedené v § 34, § 37 až 39 na rozpočtový rok 2018 podávajú neverejní poskytovatelia sociálnej služby do 31. januára 2018. Priloženie prílohy podľa
§ 78b ods. 2 písm. c) a d) sa nevyžaduje; podmienka súladu predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa pri posudzovaní týchto žiadostí považuje za splnenú. Podmienka, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa pri posudzovaní žiadostí podľa prvej vety a pri vyplácaní finančného príspevku podľa § 78a a podľa § 78d ods. 3 považuje za splnenú, ak tento poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(7)
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 sa určí podľa § 77 účinného do 31. decembra 2017. Príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 z poskytnutého finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a na túto sociálnu službu v prepočte na prijímateľa sociálnej služby a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa na túto sociálnu službu v prepočte na prijímateľa sociálnej služby sa zohľadní pri zúčtovaní finančného príspevku na prevádzku za rozpočtový rok 2018.
(8)
Ministerstvo zisťuje a zverejňuje podľa § 77 ods. 4 priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a prvýkrát za rozpočtový rok 2018.
(9)
Výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a ods. 10 až 12 ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky prvýkrát na rok 2019.
§ 110ah
(1)
Obec je povinná uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 31. júna 2018.
(2)
Vyšší územný celok je povinný uviesť koncepciu rozvoja sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 31. decembra 2018.
(3)
Podmienka súladu predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na rozpočtový rok 2019 s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku sa považuje za splnenú.
§ 110ai
Prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 40, ktorý k 31. decembru 2017 poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá neobsahuje čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa, a táto sociálna služba sa bude poskytovať aj po 31. decembri 2017, sú povinní do 31. januára 2018 uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorého obsahom bude doplnenie času poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa podľa § 74 ods. 7 písm. f) v znení účinnom od 1. januára 2018.
§ 110aj
(1)
U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2017 vykonáva základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a spĺňa kvalifikačný predpoklad potrebný na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa § 84 ods. 4 účinného do 31. decembra 2017, sa považuje kvalifikačný predpoklad na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa zákona účinného od 1. januára 2018 za splnený; to platí, aj ak po 31. decembri 2017 preruší výkon tejto pracovnej činnosti.
(2)
U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2017 vykonáva špecializované sociálne poradenstvo a spĺňa kvalifikačný predpoklad potrebný na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa § 84 ods. 5 a 6 účinného do 31. decembra 2017, sa považuje kvalifikačný predpoklad na vykonávanie tejto pracovnej činnosti podľa zákona účinného od 1. januára 2018 za splnený; to platí, aj ak po 31. decembri 2017 preruší výkon tejto pracovnej činnosti.
§ 110ak
(1)
Na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a a 24d alebo zápisu tohto druhu sociálnej služby do registra sa podmienka kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 84 ods. 4 a 5 považuje za splnenú do
a)
30. septembra 2019, ak fyzická osoba získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
b)
31. decembra 2023, ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b).
(2)
Na účely zápisu druhu sociálnej služby uvedeného v § 24d do registra sa podmienka odbornej spôsobilosti ustanovenej v § 63 ods. 4 považuje za splnenú do 31. decembra 2023, ak fyzická osoba uvedená v § 63 ods. 1 alebo ods. 3 získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
§ 110al
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia sa na účely určenia najvyššej sumy úhrady za sociálnu službu podľa § 72 a výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 prvýkrát zohľadní podľa § 71 ods. 4 účinného od 1. januára 2018 na rozpočtový rok 2019. Skutočný príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia sa zohľadní pri zúčtovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby za rozpočtový rok 2018.
§ 110am
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)
Ministerstvo môže rozhodnúť podľa § 78c ods. 8