447/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022 do 31.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

447
ZÁKON
z 29. októbra 2008
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, právne vzťahy pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej len „preukaz“), parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti poskytovanej podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Cieľom úpravy právnych vzťahov uvedených v odseku 1 je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za podmienok a v oblastiach ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „kompenzácia“) je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa tohto zákona alebo poskytovaním sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.1a) Za kompenzáciu sa na účely tohto zákona považuje aj osobitná starostlivosť podľa osobitného predpisu.1a)
(2)
Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama.
(3)
Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %.
(4)
Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
§ 3
Účastníci právnych vzťahov
(1)
Účastníci právnych vzťahov podľa tohto zákona sú
a)
fyzická osoba, ktorá je
1.
občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2.
občan Únie,2) ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
3.
štátny príslušník tretej krajiny,3)
3a.
ktorého právo na kompenzáciu zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
3b.
ktorý je rodinný príslušník občana podľa prvého bodu alebo druhého bodu a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
3c.
ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,4)
3d.
ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,4)
b)
príslušný orgán, ktorý podľa tohto zákona je
1.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
2.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“),
3.
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).
(2)
Na účely peňažného príspevku na opatrovanie sa za účastníka právnych vzťahov považuje aj cudzinec,5) ktorý vykonáva opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na území Slovenskej republiky.
(3)
Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) sa za účastníka právnych vzťahov považuje zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately označené v rozhodnutí súdu.6a)
(4)
Rodinný príslušník uvedený v odseku 1 písm. a) bode 3b. je manžel, manželka, rodič a nezaopatrené dieťa.7)
§ 4
Zásada rovnakého zaobchádzania
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.8)
DRUHÁ ČASŤ
OBLASTI KOMPENZÁCIE, POSUDKOVÁ ČINNOSŤ A ZISŤOVANIE PRÍJMU A MAJETKU
Oblasti kompenzácie
§ 5
Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti
a)
mobility a orientácie,
b)
komunikácie,
c)
zvýšených výdavkov,
d)
sebaobsluhy.
§ 6
Oblasť mobility a orientácie
(1)
V oblasti mobility a orientácie sa kompenzuje znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je zmierniť alebo prekonať znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám podľa osobitného predpisu9) a uľahčiť orientáciu a premiestňovanie sa.
(2)
Znížená pohybová schopnosť a znížená orientačná schopnosť je obmedzená schopnosť samostatne sa premiestňovať v dôsledku narušenia telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií.
§ 7
Oblasť komunikácie
(1)
V oblasti komunikácie sa kompenzuje narušená schopnosť komunikácie. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie.
(2)
Narušená schopnosť komunikácie je obmedzená schopnosť komunikovať v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií.
§ 8
Oblasť zvýšených výdavkov
(1)
V oblasti zvýšených výdavkov sa kompenzujú zvýšené výdavky
a)
na diétne stravovanie,
b)
súvisiace
1.
s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2.
so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3.
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)
Účelom kompenzácie v oblasti zvýšených výdavkov je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
§ 9
Oblasť sebaobsluhy
(1)
V oblasti sebaobsluhy sa kompenzuje obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy alebo poskytnúť osobitnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy je stav, keď fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií si sama nemôže zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity.
Posudková činnosť na účely kompenzácie, na účely preukazu a parkovacieho preukazu
§ 10
(1)
Posudková činnosť na účely
a)
kompenzácie je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť,
b)
preukazu a parkovacieho preukazu je lekárska posudková činnosť.
(2)
Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu, sociálny pracovník príslušného orgánu a iní prizvaní odborníci najmä z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.
Lekárska posudková činnosť
§ 11
(1)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je
a)
hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby,
b)
určovanie miery funkčnej poruchy,
c)
posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia,
d)
posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
e)
posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie,
f)
posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas podľa § 40 ods. 6,
g)
posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu. Posudkový lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje najmä s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, alebo s lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a sociálnym pracovníkom príslušného orgánu.
(3)
Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu na účely kompenzácie, na účely preukazu, na účely parkovacieho preukazu, na účely posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas podľa § 40 ods. 6 (ďalej len „lekársky nález“), ak tento zákon neustanovuje inak. Vzor lekárskeho nálezu je uvedený v prílohe č. 1. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza aj z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke9aa) fyzickej osoby.
(4)
Ak fyzická osoba v priebehu konania vo veciach kompenzácie, preukazu alebo parkovacieho preukazu predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu alebo ktorá nie je zaznamenaná v elektronickej zdravotnej knižke, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku.
(5)
Posudkový lekár požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o kompletizáciu lekárskeho nálezu, ak je lekársky nález neúplný.
(6)
Lekársky nález je na účely tohto zákona aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.
(7)
Posudkový lekár vychádza pri ďalšom posúdení zdravotného stavu z
a)
lekárskeho nálezu alebo z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke fyzickej osoby, ktoré boli podkladom posledného posúdenia zdravotného stavu, ak od tohto posúdenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o zdravotnom stave, ktoré podmieňujú zmenu
1.
určenej miery funkčnej poruchy,
2.
odkázanosti na kompenzáciu alebo
3.
zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18,
b)
odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore alebo z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke fyzickej osoby, ak pre ďalšie posúdenie zdravotného stavu nie je nevyhnutné vychádzať z lekárskeho nálezu.
(8)
Ak posudkový lekár neurčil fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím termín opätovného posúdenia zdravotného stavu podľa odseku 18, vychádza pri ďalšom posúdení zdravotného stavu z lekárskeho nálezu a odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré boli podkladom predchádzajúceho posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predloží nový lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, posudkový lekár vychádza aj z tohto lekárskeho nálezu alebo odborného lekárskeho nálezu.
(9)
Posudkový lekár môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu, odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore alebo z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke fyzickej osoby alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.
(10)
Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto fyzická osoba písomne požiada alebo požiada podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.
(11)
Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 14 a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.
(12)
Na účely preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
(13)
Na účely parkovacieho preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
(14)
Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti na účely posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas podľa § 40 ods. 6 je potvrdenie, ktoré obsahuje vyjadrenie, či fyzická osoba je fyzicky schopná a psychicky schopná vykonávať opatrovanie, alebo či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je schopná udeliť písomný súhlas a odôvodnenie.
(15)
Ak je miera funkčnej poruchy fyzickej osoby menej ako 50 %, lekársky posudok obsahuje len mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že nejde o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a odôvodnenie tohto vyjadrenia.
(16)
Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti podľa odseku 1 písm. g) je vyjadrenie, či zdravotný stav fyzickej osoby vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.1) Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa prvej vety sa miera funkčnej poruchy podľa tohto zákona neposudzuje. Na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) odseky 1 až 11 platia primerane.
(17)
Ak je pri opätovnom posúdení zdravotného stavu preukázané, že nedošlo k zmene určenej miery funkčnej poruchy, odkázanosti na kompenzáciu a zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18, nový lekársky posudok sa nevypracúva a posudkový lekár písomne potvrdí platnosť posledného lekárskeho posudku.
(18)
Ak je predpoklad, že dôjde k zmene určenej miery funkčnej poruchy, odkázanosti na kompenzáciu alebo zmene zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18, posudkový lekár určí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu a príslušný orgán vyzve fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na opätovné posúdenie zdravotného stavu. Posudkový lekár neurčí fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak
a)
jej zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením,
b)
miera jej funkčnej poruchy je definitívna,
c)
od jej ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie a
d)
je predpoklad, že nedôjde k zmene jej odkázanosti na kompenzáciu.
§ 12
Miera funkčnej poruchy
(1)
Na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu posudkový lekár určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3.
(2)
Ak má fyzická osoba viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením.
(3)
Mieru funkčnej poruchy určenej podľa odsekov 1 a 2 možno zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením tak, že spôsobujú znevýhodnenie.
(4)
Miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 3, sa určí podľa miery funkčnej poruchy, ktorá je svojím charakterom a rozsahom najviac porovnateľná s mierou funkčnej poruchy uvedenou v prílohe č. 3.
§ 13
Sociálna posudková činnosť
(1)
Sociálna posudková činnosť na účely tohto zákona je
a)
posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti,
d)
posudzovanie všetkých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 14 a
e)
navrhovanie kompenzácií v jednotlivých oblastiach.
(2)
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva, ak je fyzická osoba posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3)
Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného orgánu.
(4)
Sociálny pracovník pri vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti spolupracuje najmä s posudkovým lekárom, s odborníkmi z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.
(5)
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím určí a aj v prostredí, v ktorom sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím obvykle zdržiava. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonať aj bez účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak by ju nebolo možné z dôvodu jej hospitalizácie alebo z iného vážneho dôvodu vykonať v zákonnej lehote.
(6)
Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zahŕňa najmä hodnotenie jej schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú životnú situáciu vlastným pričinením.
(7)
Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zahŕňa najmä hodnotenie schopnosti a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina. Za rodinu na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje jej manžel alebo manželka, rodičia a deti.
(8)
Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, zahŕňa najmä hodnotenie dopravných systémov a podmienok bývania vrátane prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu.9)
(9)
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorého obsahom sú sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia a návrh kompenzácie vo všetkých jej oblastiach.
§ 14
Druhy odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
(1)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto zákona, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa osobitného predpisu.9a)
(2)
Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku.
(3)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na osobnú asistenciu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 a osobnou asistenciou sa dosiahne účel ustanovený v § 20 ods. 2.
(4)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu.10)
(5)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomôcku, na úpravu pomôcky, na zdvíhacie zariadenie, na úpravu osobného motorového vozidla, na úpravu bytu, na úpravu rodinného domu alebo na úpravu garáže, ak sociálne dôsledky jej ťažkého zdravotného postihnutia možno prekonať alebo zmierniť pomôckou, úpravou pomôcky, zdvíhacím zariadením, úpravou osobného motorového vozidla alebo úpravou bytu, rodinného domu alebo garáže.
(6)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti z dôvodu
a)
ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb,
b)
duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo
c)
ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.
(7)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5.
(8)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou, ak má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 6.
(9)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi a bytového zariadenia, ak má chronický stav alebo používa technicky náročnú pomôcku uvedené v prílohe č. 7.
(10)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak je
a)
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na aktivity podľa § 38 ods. 9 písm. a) alebo
b)
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 38 ods. 9 písm. b).
(11)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.
§ 15
Komplexný posudok
(1)
Na základe lekárskeho posudku podľa § 11 ods. 11 a na základe posudkového záveru podľa § 13 ods. 9 príslušný orgán vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje
a)
mieru funkčnej poruchy,
b)
vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie,
d)
návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,
e)
vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu,
f)
vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
g)
termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár,
h)
odôvodnenie komplexného posudku.
(2)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby osobnou asistenciou, v komplexnom posudku sa uvedie aj ročný rozsah osobnej asistencie v hodinách podľa jednotlivých činností uvedených v prílohe č. 4, na ktoré je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná.
(3)
Na účely parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa vypracúva len lekársky posudok podľa § 11 ods. 13 alebo § 11 ods. 15.
(4)
Posudok podľa odseku 1 príslušný orgán nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %.
(5)
Na účely rozhodovania o preukaze sa komplexný posudok nevypracúva a vypracúva sa lekársky posudok podľa § 11 ods. 12 alebo podľa § 11 ods. 15.
(6)
Nový posudok podľa odseku 1 sa z dôvodu určenia miery funkčnej poruchy nevypracúva, ak sa na základe opätovného posúdenia zdravotného stavu zistí, že miera funkčnej poruchy fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia, nižšia alebo rovnaká ako v komplexnom posudku z posledného posúdenia a je naďalej najmenej 50 %.
(7)
Komplexný posudok stráca platnosť, ak sa vypracoval nový komplexný posudok alebo nový lekársky posudok ako podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť; príslušný orgán uvedie túto skutočnosť v novom komplexnom posudku alebo v novom lekárskom posudku.
§ 16
Preukaz
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2)
Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu podľa § 14 ods. 11.
(3)
Preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, je určený na uplatnenie zliav a výhod podľa osobitných predpisov.11)
(4)
Preukaz obsahuje
a)
názov príslušného orgánu, ktorý preukaz vyhotovil,
b)
evidenčné číslo preukazu,
c)
fotografiu držiteľa preukazu,
d)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia držiteľa preukazu a adresu jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e)
podpis držiteľa preukazu, ak je schopný sa podpísať,
f)
miesto a dátum vyhotovenia preukazu,
g)
odtlačok úradnej pečiatky orgánu príslušného na vyhotovenie preukazu a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu,
h)
poznámku, v ktorej sa uvedie názov preukazu v anglickom jazyku slovami „CARD OF PERSON WITH DISABILITIES“; pri fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou sa uvedú aj slová „nevidiaci – blind“ a pri nepočujúcej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sa uvedú aj slová „nepočujúci – deaf“,
i)
ochranné prvky, ktorými sú vodotlač, hologram a zaliatie preukazu do fólie,
j)
poučenie.
(5)
Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa označuje červenou čiarou.
§ 17
Parkovací preukaz
(1)
Príslušný orgán vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak
a)
z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18,
b)
podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
(2)
Parkovací preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, je určený na uplatnenie výhod podľa osobitného predpisu.12)
(3)
Parkovací preukaz obsahuje
a)
na prednej strane v jej ľavej časti
1.
biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí,
2.
dátum, ktorým končí platnosť parkovacieho preukazu,
3.
evidenčné číslo parkovacieho preukazu,
4.
názov a odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu,
b)
na prednej strane v jej pravej časti
1.
slová „Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ uvedené väčším typom písma,
2.
slová „parkovací preukaz“ vo vybraných jazykoch Európskej únie malým typom písma, pričom ako prvé sú tieto slová uvedené v anglickom jazyku,
3.
slová „Model Európskej únie“,
4.
v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenami „SK“ obkolesený prstencom dvanástich hviezdičiek symbolizujúcich Európsku úniu,
c)
na zadnej strane v jej ľavej časti
1.
priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
2.
meno fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
3.
podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz, ak je schopná sa podpísať,
4.
fotografiu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
d)
na zadnej strane v jej pravej časti
1.
slová „Tento preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ“,
2.
slová „Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly“.
(4)
Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výšku a 148 mm na šírku, je bledomodrej farby s výnimkou bieleho symbolu užívateľov vozíka, ktorý má tmavomodré pozadie. Parkovací preukaz obsahuje ochranný prvok hologram a je pokrytý plastickou hmotou.
(5)
Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz.
(6)
Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.
§ 18
Posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku
(1)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú
a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu13) po odpočítaní
1.
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie a na dobrovoľné verejné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
3.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
4.
výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb,
b)
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,14) okrem úveru a pôžičky,
c)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,15) ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
náhrady výdavkov pri výkone práce v zahraničí do výšky ustanovenej osobitným predpisom,16)
e)
peňažný príspevok na opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov,17)
g)
štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme poskytované podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Daňová strata sa zohľadňuje podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú
a)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,20)
b)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poskytnutý podľa osobitného predpisu,21)
c)
peňažné príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e)
invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok spätne vyplatené podľa osobitného predpisu,22)
f)
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,23)
g)
štipendiá, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody okrem platieb prijatých ako náhrada za
1.
stratu zdaniteľného príjmu,
2.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
3.
škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,
4.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
i)
jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia,
j)
daňový bonus podľa osobitného predpisu,13)
k)
príjem získaný z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí uvedených v odseku 19,
l)
odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,26)
m)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,27)
n)
13. dôchodok,28)
o)
odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
p)
peňažné dary poskytnuté
1.
v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)
2.
z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
r)
odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky29a) za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách a deaflympijských hrách,
s)
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,29b)
t)
odmena za výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
u)
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu,29c)
v)
príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
w)
príspevok za ubytovanie odídenca.29d)
(4)
Pri zisťovaní výšky príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na stratu alebo pokles príjmu z dôvodu účasti na štrajku.
(5)
Peňažný príspevok na opatrovanie sa nepovažuje za príjem na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri peňažnom príspevku na opatrovanie vo výške, v ktorej bol poskytovaný fyzickej osobe uvedenej v § 40 ods. 3, ak sa príjem tejto fyzickej osoby ako spoločne posudzovanej osoby podľa odseku 7 započítava s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú fyzická osoba opatrovala v kalendárnom roku podľa odseku 8. Na účely peňažného príspevku na opatrovanie sa za príjem zo zamestnania podľa § 40 ods. 13 nepovažuje preplatok na dani z príjmov, preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné na nemocenské poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na dôchodkové poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na poistenie v nezamestnanosti zaplatené bez právneho dôvodu, suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi a suma príspevku za ubytovanie odídenca.
(6)
Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) treťom bode nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za mesačný príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.29)
(7)
Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy
a)
u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b)
u rodičov s nezaopatreným dieťaťom7) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,30)
c)
u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,30)
d)
u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti,30) ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e)
u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
(8)
Príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.
(9)
Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 8 príslušný orgán vyzve fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, aby predložila doklady o výške príjmu.
(10)
Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok podľa odseku 8 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe patrili za obdobie január až december kalendárneho roka podľa odseku 8 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.
(11)
Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa započítavajú príjmy osôb uvedených v odseku 7, ak tieto osoby patria do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby, v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 8. Príslušný orgán môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa z okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, vylúčiť osobu, o ktorej fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukáže, že s ňou v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem, alebo v jeho časti, spoločne nezdieľala domácnosť30) a spoločne sa nepodieľala na úhrade spoločných potrieb.
(12)
Pri zisťovaní príjmu, pri prehodnocovaní príjmu a pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu29) platné v čase rozhodovania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu alebo v čase prehodnocovania príjmu u opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ak § 45 ods. 9 až 11 neustanovuje inak.
(13)
Ak osoby uvedené v odseku 7 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 8, započítava sa ich príjem len za časť kalendárneho roka, počas ktorého patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(14)
Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na zmeny v okruhu osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, ku ktorým došlo po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 8.
(15)
Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa určí tak, že súčet príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a započítavajú podľa odseku 7, sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a započítavajú.
(16)
Hranice príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu sú ustanovené v prílohách č. 10 až 14.
(17)
Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem majetku uvedeného v odseku 19 a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím možno považovať len podiel majetku pripadajúci na túto fyzickú osobu.
(18)
Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 15, či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur; vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Prílohou vyhlásenia sú doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa odseku 19 písm. g). Podpis fyzickej osoby a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na vyhlásení overí príslušný orgán bez poplatku.
(19)
Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú
a)
nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
b)
poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c)
hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d)
jedno osobné motorové vozidlo,
e)
nehnuteľné vecialebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté
1.
v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)
2.
nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
f)
hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi,
g)
časť majetku,
1.
s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky samostatne s majetkom nakladať, alebo
2.
ktorá je predmetom záložného práva, a to do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti.
(20)
Ak sú pochybnosti o ohodnotení majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príslušný orgán zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom32) a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením tohto posudku. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.
TRETIA ČASŤ
PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU
PRVÁ HLAVA
DRUHY PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU
§ 19
(1)
Peňažné príspevky na kompenzáciu sú
a)
peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b)
peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c)
peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
d)
peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e)
peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f)
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
g)
peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
h)
peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
i)
peňažný príspevok na prepravu,
j)
peňažný príspevok na úpravu bytu,
k)
peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
l)
peňažný príspevok na úpravu garáže,
m)
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
n)
peňažný príspevok na opatrovanie.
(2)
Peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. a), i), m) a n) sú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. b) až h) a j) až l) sú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu.
DRUHÁ HLAVA
§ 20
Osobná asistencia
(1)
Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent.
(2)
Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít. Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.
§ 21
Posudzovanie rozsahu osobnej asistencie
(1)
Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4, ktoré si nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.
(2)
Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb alebo týždenná pobytová sociálna služba. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy, ak škola je mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb.1a) Ak sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávané opatrenia alebo jej je poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,33) možno do rozsahu hodín osobnej asistencie započítať len hodiny osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
a)
pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to
1.
v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2.
na sprevádzanie do školy a zo školy, ak je škola mimo priestorov tohto zariadenia,
b)
ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)
Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie alebo navštevuje školu s výnimkou vysokej školy.
(5)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.
(6)
Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia na účel zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Opätovné posúdenie sa vykoná aj pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.
§ 22
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ak sa osobná asistencia vykonáva pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4.
(2)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.
(4)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka34) fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, profesionálny náhradný rodič, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie podľa § 40 alebo opatrovateľská služba podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak činnosti uvedené v prílohe č. 4 v bodoch 1. až 6., v bode 9., v bode 13.4., v bode 13.6. a v bode 15. vykonávajú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím fyzické osoby uvedené v odseku 4, okrem rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a profesionálneho náhradného rodiča.
(6)
Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac 1460 hodín ročne.
(7)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok.
(8)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priebehu kalendárneho roka, tento peňažný príspevok sa prizná za príslušné obdobie kalendárneho roka v pomernej časti z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok a výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za príslušné obdobie kalendárneho roka.
(9)
Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 3,82 eura.
(10)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(11)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo na základe písomného súhlasu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím agentúre osobnej asistencie, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má s touto agentúrou uzatvorenú zmluvu o pomoci pri vykonávaní administratívnych úkonov, ktorej obsahom je aj vyplatenie odmeny osobnému asistentovi.
(12)
Ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní, rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa zníži rozhodnutím o rozsah hodín osobnej asistencie určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 4 prvom bode až ôsmom bode, desiatom bode, štrnástom bode a sedemnástom bode, pripadajúci na každý deň pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení, ktorý presahuje 30 dní.
(13)
Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku.
(14)
Ak suma peňažného príspevku na osobnú asistenciu je menej ako 3,32 eura mesačne, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa doplatí v kalendárnom mesiaci, v ktorom jeho suma je najmenej 3,32 eura.
§ 23
Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie
(1)
Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent.
(2)
Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy
a)
o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom podľa osobitného predpisu,35)
b)
uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.
(3)
Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä
a)
druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností,
b)
obdobie výkonu osobnej asistencie,
c)
práva a povinnosti osobného asistenta,
d)
odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
e)
dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.
(4)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná príslušnému úradu
a)
predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie
1.
v deň podania žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
2.
do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej asistencie uzatvorená, ak bola uzatvorená po podaní žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b)
do ôsmich dní odo dňa
1.
podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie predložiť tento dodatok, ak dôvodom zmeny zmluvy o výkone osobnej asistencie je zmena náležitostí podľa odseku 3,
2.
zániku právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie oznámiť zánik tohto právneho vzťahu.
(5)
Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 5 môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.
(6)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, je povinná predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; to neplatí, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, nemôže v uvedenej lehote predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie zo závažných dôvodov. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 20 dní od predloženia výkazu.
(7)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, je povinná predložiť príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému asistentovi, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17.
(8)
Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie.
(9)
Pri výkone osobnej asistencie podľa § 21 ods. 3 písm. a) plní povinnosti podľa odsekov 4, 6 a 7 v mene fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osobitný príjemca.
(10)
Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä
a)
poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
b)
umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.
TRETIA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU POMÔCKY, PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY A PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU POMÔCKY, KATEGORIZÁCIA POMÔCOK A ZOZNAM POMÔCOK
Prvý diel
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky
§ 24
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky.
(2)
Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti. Pomôcka je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať počítač a iné technické zariadenia. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom. Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely výcviku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky možno poskytnúť, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia,37) s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu. Druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.
(4)
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „zoznam pomôcok“). Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.
(5)
Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.
(6)
Ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím úspešne absolvuje výcvik používania tejto pomôcky. Ak absolvovanie výcviku používania pomôcky nie je úspešné, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne. Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť len raz.
(7)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, len ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
(8)
Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.
§ 25
(1)
Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby podľa odseku 5. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odborne spôsobilá osoba podľa odseku 5. V preukaze psa so špeciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ktorá psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený, dátum o vykonanej skúške psa, meno priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, meno psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným na známke, plemeno a farba psa a vek psa. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku „assistance dog, guide dog, hearing dog“, identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v preukaze psa so špeciálnym výcvikom.
(2)
Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.
(3)
Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva.
(4)
Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého.
(5)
Odborne spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy. Podmienka členstva v medzinárodnej organizácii združujúcej výcvikové školy sa považuje za splnenú aj vtedy, keď osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom, podala prihlášku za člena takejto organizácie, a to najdlhšie päť rokov od podania tejto prihlášky.
§ 26
(1)
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky možno poskytnúť na základe
a)
dokladu o cene pomôcky alebo dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky,
b)
dokladu o cene výcviku používania pomôcky alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
c)
dokladu o cene úpravy pomôcky alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.
(2)
Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výška peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky a výška peňažného príspevku na úpravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohách č. 10 a 11, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky, najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.
(3)
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 eura. Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura. Na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu odsek 2 prvá veta platí rovnako.
(4)
Ak sa znížená pohybová schopnosť, orientačná schopnosť, narušená schopnosť dorozumievania a obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzuje kúpou alebo úpravou jednej pomôcky, výška tohto peňažného príspevku sa určí pre každú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z časti obstarávacej ceny pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky, ktorá pripadá pomerne na každú z nich. Celková cena pomôcky sa zohľadňuje najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.
§ 27
(1)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť si pomôcku, na ktorej kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok, dať si upraviť pomôcku, na ktorej úpravu jej bol poskytnutý peňažný príspevok, alebo absolvovať výcvik, na ktorý bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, ak pomôcku nemožno kúpiť, upraviť alebo nemožno absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, predaj pomôcky, distribúcia pomôcky, úprava pomôcky alebo výcvik používania pomôcky.
(2)
Ak je cena uvedená v doklade o kúpe pomôcky, o cene vykonaného výcviku používania pomôcky alebo o cene vykonanej úpravy pomôcky vyššia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky, vyplatí sa rozdiel medzi výškou poskytnutého peňažného príspevku a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky, o cene vykonaného výcviku používania pomôcky alebo o cene vykonanej úpravy pomôcky najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12. Súčet výšky peňažného príspevku poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky, o cene výcviku používania pomôcky alebo cene úpravy pomôcky a vyplateného rozdielu nesmie presiahnuť sumu uvedenú v § 26 ods. 3.
(3)
Ak je cena uvedená v doklade o kúpe pomôcky, cena vykonaného výcviku používania pomôcky alebo cena vykonanej úpravy pomôcky nižšia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky alebo peňažného príspevku na úpravu pomôcky a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky, cene vykonaného výcviku používania pomôcky alebo cene vykonanej úpravy pomôcky najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(4)
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.
(5)
Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní svoj účel, sa považuje pomôcka alebo úprava pomôcky, ak
a)
je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
b)
je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky, alebo
c)
nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.
(6)
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na takúto pomôcku. Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého elektrického vozíka možno poskytnúť po uplynutí desiatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na takúto pomôcku.
(7)
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu uvedenej v odseku 6 možno poskytnúť, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím bol poskytnutý alebo zapožičaný ďalší mechanický vozík, elektrický vozík alebo načúvací aparát na základe verejného zdravotného poistenia po poskytnutí predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu pomôcky uvedenej v odseku 6.
(8)
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka, druhého načúvacieho aparátu po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 6 možno poskytnúť, ak pomôcka, na ktorej kúpu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu pomôcky, neplní svoj účel.
§ 28
(1)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu pomôcky pred uplynutím siedmich rokov a u druhého elektrického vozíka pred uplynutím desiatich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu pomôcky. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak bola pomôcka odcudzená a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepožiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu pred uplynutím siedmich rokov, a ak ide o druhý elektrický vozík, pred uplynutím desiatich rokov.
(2)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na kúpu pomôcky za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predala pomôcku, darovala pomôcku alebo zavinila jej stratu alebo nefunkčnosť, alebo je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu pomôcky, do dňa, ktorým uplynie lehota uvedená v odseku 1.
(3)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť funkčnú pomôcku alebo peňažný príspevok na kúpu tejto pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak pomôcka pred uplynutím siedmich rokov, alebo ak ide o druhý elektrický vozík pred uplynutím desiatich rokov, od poskytnutia tohto peňažného príspevku vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia. Ak pomôcka nie je funkčná a nemožno ju opraviť, alebo ak pomôcka nie je funkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť pomôcku, peňažný príspevok na kúpu tejto pomôcky a ani jeho pomernú časť. Ak bol peňažný príspevok poskytnutý na kúpu psa so špeciálnym výcvikom, špeciálneho softvéru alebo aktualizácie softvéru a pes so špeciálnym výcvikom, špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru neplní svoj účel, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť psa so špeciálnym výcvikom, špeciálny softvér alebo aktualizáciu softvéru, peňažný príspevok na jeho kúpu a ani jeho pomernú časť.
(4)
Lehota siedmich rokov a lehota desiatich rokov uvedené v odsekoch 1 a 3 začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu pomôcky nadobudlo právoplatnosť.
Druhý diel
Kategorizácia pomôcok a zoznam pomôcok
§ 29
(1)
Kategorizácia pomôcok na účely tohto zákona je zaradenie pomôcky uvedenej v § 24 ods. 2 určenej na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia do zoznamu pomôcok, jej vyradenie zo zoznamu pomôcok a určenie maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky.
(2)
Na účely kategorizácie pomôcok sa zriaďuje kategorizačná komisia ako poradný orgán ministerstva.
(3)
Do zoznamu pomôcok možno zaradiť pomôcku určenú na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie, v oblasti komunikácie alebo v oblasti sebaobsluhy s prihliadnutím na mieru a efektívnosť tejto kompenzácie.
(4)
Do zoznamu pomôcok nemožno zaradiť pomôcku, ktorá svojím účelom a charakterom je porovnateľná s pomôckou uvedenou v zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré sú poskytované na základe verejného zdravotného poistenia,37) s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu.
§ 30
(1)
Návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok a na určenie maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky, návrh na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky a návrh na vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok podáva príslušný orgán, zástupca občianskeho združenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím alebo osoba, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky alebo predaj pomôcky (ďalej len „navrhovateľ“).
(2)
Návrh podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a sídlo právnickej osoby uvedenej v odseku 1 a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovateľ je právnická osoba,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak navrhovateľ je fyzická osoba,
c)
názov pomôcky,
d)
účel pomôcky,
e)
charakteristiku pomôcky,
f)
cenu pomôcky,
g)
maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky,
h)
dôvod na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky,
i)
dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
j)
dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok,
k)
odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.
§ 31
(1)
Pomôcky sa zaraďujú do zoznamu pomôcok a vyraďujú sa zo zoznamu pomôcok najmenej raz ročne k 31. decembru, ak bol návrh podaný podľa § 30 a odporučený kategorizačnou komisiou.
(2)
Ministerstvo je oprávnené požiadať navrhovateľa na rokovaní kategorizačnej komisie o predvedenie praktickej ukážky funkčných vlastností pomôcky, ktorá je predmetom návrhu na zaradenie do zoznamu pomôcok.
(3)
Ministerstvo písomne oznámi navrhovateľovi dôvody nezaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok alebo jej nevyradenia zo zoznamu pomôcok.
(4)
Ministerstvo vyradí pomôcku zo zoznamu pomôcok, ak bola pomôcka preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako jeden rok.
(5)
Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok ustanoví ministerstvo opatrením.
ŠTVRTÁ HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA OPRAVU POMÔCKY
§ 32
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na pomôcku a táto pomôcka vyžaduje opravu alebo je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, možno poskytnúť peňažný príspevok na opravu pomôcky. Peňažný príspevok na opravu pomôcky určený na opravu úpravy osobného motorového vozidla možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla.
(2)
Zdvíhacie zariadenie je pomôcka len na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky. Za pomôcku sa na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky považuje aj časť osobného motorového vozidla, ktorá je upravená pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3)
Oprava pomôcky je vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných častí, opotrebovaných častí alebo častí s prekročenou životnosťou, alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia. Pomôcka vyžadujúca opravu na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky nie je pomôcka, ktorá prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).
(4)
Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na opravu pomôcky, ktorá sa neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia,37) ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť aj na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo na opravu mechanického vozíka alebo elektrického vozíka, ktorý fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím získala darom alebo kúpou.
(5)
Za opravu pomôcky sa považuje aj vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Za opravu pomôcky sa považuje aj chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.
(6)
Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť, ak cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv účtovaných osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky alebo oprava pomôcky, alebo cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv účtovaných na základe zmluvy o oprave uzatvorenej medzi fyzickými osobami je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky.
(7)
Peňažný príspevok na opravu pomôcky určený na opravu úpravy pomôcky alebo na opravu úpravy osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak cena opravy úpravy alebo cena opravy úpravy s cenou všetkých doterajších opráv úpravy účtovaných osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného motorového vozidla, alebo cena opravy úpravy alebo cena opravy úpravy s cenou všetkých doterajších opráv účtovaných na základe zmluvy o oprave úpravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na úpravu pomôcky alebo peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla alebo je najviac 50 % ceny úpravy aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky určeného na opravu úpravy pomôcky alebo opravu úpravy osobného motorového vozidla.
(8)
Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 12.
(9)
Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na základe dokladu o cene opravy alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného motorového vozidla alebo na základe zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.
(10)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná dať si opraviť pomôcku, na ktorej opravu jej bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, ak pomôcku nemožno opraviť z dôvodov na strane fyzickej osoby, s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvorila zmluvu o vykonaní opravy alebo na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného motorového vozidla.
(11)
Ak je cena uvedená v doklade o cene vykonanej opravy pomôcky vyššia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na opravu pomôcky, príslušný orgán vyplatí fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na opravu pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene opravy a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o oprave pomôcky najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(12)
Ak je cena vykonanej opravy pomôcky nižšia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na opravu pomôcky, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na opravu pomôcky poskytnutým na základe dokladu o cene opravy a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
PIATA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA
§ 33
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.37)
(2)
Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou. Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
(3)
Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť na zdvíhacie zariadenie, ktoré svojím účelom a charakterom je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia37) a uvedeným v zozname zdravotníckych pomôcok.
(4)
Kúpa zdvíhacieho zariadenia je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia. Ak súčasťou kúpy zdvíhacieho zariadenia je aj stavebná úprava, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa má stavebná úprava vykonať, trvalý pobyt.
(5)
Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 12a. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 eura.
(6)
Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia možno poskytnúť na základe dokladov o cene alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia vyhotovených osobami, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacích zariadení alebo vykonávanie stavebných úprav.
(7)
Ak sa znížená pohybová schopnosť viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzuje kúpou jedného zdvíhacieho zariadenia, výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí pre každú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z časti ceny kúpy zdvíhacieho zariadenia, ktorá pripadá pomerne na každú z nich.
(8)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť si zdvíhacie zariadenie, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak zdvíhacie zariadenie nemožno kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacieho zariadenia a inštalácia a vykonávanie stavebných úprav, ak sú potrebné na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia.
(9)
Ak je cena zdvíhacieho zariadenia vyššia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, vyplatí sa rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia poskytnutého na základe predbežného dokladu o kúpe zdvíhacieho zariadenia a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o skutočnej cene zdvíhacieho zariadenia najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(10)
Ak je cena zdvíhacieho zariadenia nižšia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia poskytnutého na základe predbežného dokladu o cene zdvíhacieho zariadenia a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o skutočnej cene zdvíhacieho zariadenia najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(11)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení uvedených v odseku 2, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každého z týchto zariadení.
(12)
Ďalší peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia rovnakého druhu možno poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel.
(13)
Zdvíhacie zariadenie, ktoré neplní účel, je zdvíhacie zariadenie, ktoré
a)
je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
b)
je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zdvíhacieho zariadenia, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, alebo
c)
vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.
(14)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú časť, ak zdvíhacie zariadenie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na toto zariadenie predá alebo daruje alebo zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť alebo je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú časť, ak bolo zdvíhacie zariadenie odcudzené a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepožiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia rovnakého druhu pred uplynutím siedmich rokov.
(15)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť funkčné zdvíhacie zariadenie alebo peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú časť, ak zdvíhacie zariadenie pred uplynutím siedmich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia. Ak zdvíhacie zariadenie nie je funkčné a nemožno ho opraviť, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie, peňažný príspevok na kúpu tohto zariadenia a ani jeho pomernú časť.
(16)
Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia nadobudlo právoplatnosť.
(17)
Ak zdvíhacie zariadenie nemožno technicky odinštalovať v celom rozsahu, za vrátenie zdvíhacieho zariadenia sa považuje vrátenie jeho časti, ktorú možno technicky odinštalovať.
(18)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predala, darovala alebo zavinila stratu alebo nefunkčnosť zdvíhacieho zariadenia, alebo v ktorom príslušný orgán zistil, že zdvíhacie zariadenie, na ktoré bol poskytnutý tento peňažný príspevok, prestalo plniť svoj účel, do dňa, ktorým uplynula lehota uvedená v odseku 15.
(19)
Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.
ŠIESTA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 34
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.
(2)
Za osobné motorové vozidlo na účely tohto zákona sa považuje motorové vozidlo, ktoré bolo vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách38) a má najmenej štyri kolesá, používa sa na dopravu osôb a je projektované na prepravu cestujúcich najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča alebo motorové vozidlo projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, ak počet miest na sedenie uvedených v osvedčení o evidencii tohto motorového vozidla je najmenej štyri (ďalej len „osobné motorové vozidlo“). Za osobné motorové vozidlo na účely tohto zákona sa nepovažuje štvorkolka.
(3)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiada o poskytnutie tohto peňažného príspevku.
(4)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.
(5)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Lehota piatich rokov začína plynúť 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bolo osobné motorové vozidlo vyrobené.
(6)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb,1a) špecializovanom zariadení,1a) dennom stacionári1a) alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb,1a) špecializovanom zariadení1a) alebo dennom stacionári1a) alebo navštevuje školu alebo preukáže, že bude navštevovať školu a osobné motorové vozidlo bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školy alebo do domova sociálnych služieb,1a) špecializovaného zariadenia1a) alebo denného stacionára1a) a dvakrát späť. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na účely uvedené v prvej vete sa považuje za splnenú aj vtedy, ak
a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
b)
sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb1a) alebo špecializovanom zariadení,1a) zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jeho preprava do domova sociálnych služieb1a) alebo špecializovaného zariadenia1a) a najmenej jedenkrát v týždni preprava z domova sociálnych služieb1a) alebo špecializovaného zariadenia,1a) alebo
c)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.
(7)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 eura. Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura, a ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, ak má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.
(8)
Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 13. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura.
(9)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel.
(10)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno kúpiť alebo upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel. Za kúpu osobného motorového vozidla sa na účely tohto zákona považuje uhradenie celkovej ceny osobného motorového vozidla a nadobudnutie vlastníctva k osobnému motorovému vozidlu.
(11)
Ak si viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom zabezpečujú kúpu jedného osobného motorového vozidla, výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určí pre každú z nich z časti ceny osobného motorového vozidla, ktorá pripadá pomerne na každú z nich. Časť ceny osobného motorového vozidla pripadajúca na jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura.
(12)
Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a
a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo
b)
osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je vyradené z evidencie motorových vozidiel, alebo sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o vyradenie z evidencie motorových vozidiel.
(13)
Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.
(14)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ak predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo bola povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku.
(15)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba uvedená v odseku 6 alebo bude navštevovať školu a bude spĺňať podmienku využívania osobného motorového vozidla uvedenú v odseku 6, je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku, ak do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa nezamestná alebo sa jej neposkytuje sociálna služba uvedená v odseku 6 alebo nenavštevuje školu a nespĺňa podmienku využívania osobného motorového vozidla uvedenú v odseku 6. Ak v tejto lehote bolo osobné motorové vozidlo odcudzené alebo havarované, platí odsek 17 rovnako.
(16)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol tento peňažný príspevok, sa nevyužíva na jej individuálnu prepravu.
(17)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ak osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok, bolo odcudzené alebo havarované alebo havarované osobné motorové vozidlo predá alebo daruje a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla nepožiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.
(18)
Lehoty uvedené v odsekoch 13, 14 a 17 začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla nadobudlo právoplatnosť.
(19)
Havarované vozidlo na účely peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je osobné motorové vozidlo, na ktorom bola spôsobená totálna škoda podľa likvidačnej správy vydanej príslušnou poisťovňou alebo podľa znaleckého posudku vydaného znalcom z odboru dopravy.
(20)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predala osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla do dňa uplynutia lehoty uvedenej v odseku 14.
(21)
Ak cena osobného motorového vozidla je vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, vyplatí sa rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12. Súčet výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumy uvedené v odseku 7.
(22)
Ak cena osobného motorového vozidla je nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
SIEDMA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 35
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla.
(2)
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla uvedeného v § 34 ods. 2, ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Lehota piatich rokov začína plynúť 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bolo osobné motorové vozidlo vyrobené.
(3)
Úprava osobného motorového vozidla je úprava, ktorá umožní fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím viesť osobné motorové vozidlo, alebo umožní využívať osobné motorové vozidlo na účely jej prepravy.
(4)
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj na osobné motorové vozidlo, na ktoré nebol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.
(5)
Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 eura.
(6)
Ak sú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na rovnakú úpravu toho istého osobného motorového vozidla, výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí pre každú z nich z časti obstarávacej ceny úpravy osobného motorového vozidla, ktorá pripadá pomerne na každú z nich. Ak viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú odkázané na rozdielnu úpravu toho istého osobného motorového vozidla, výška peňažného príspevku sa určí pre každú z nich z tej časti obstarávacej ceny úpravy osobného motorového vozidla, ktorú je potrebné vykonať v dôsledku jej individuálnych potrieb.
(7)
Úhrn peňažných príspevkov na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutých fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.
(8)
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava osobného motorového vozidla. Ak je predmetom úpravy osobné motorové vozidlo, ktorého fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.
(9)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jeho poskytnutia, ak osobné motorové vozidlo nemožno upraviť pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je úprava osobných motorových vozidiel.
(10)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť príslušnému úradu peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, ak v lehote do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku nepreukáže vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo osobného motorového vozidla, na úpravu ktorého bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla.
(11)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ak upravené osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla predá alebo daruje pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku. Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla nadobudlo právoplatnosť. Povinnosť vrátiť peňažný príspevok podľa prvej vety neplatí, ak upravené osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepožiada o ďalší peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla pred uplynutím siedmich rokov.
(12)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ak upravené osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, sa nevyužíva na individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(13)
Ak je cena úpravy osobného motorového vozidla, na ktorú je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná, vyššia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, vyplatí sa rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12. Súčet výšky peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvedenú v odseku 5.
(14)
Ak je cena vykonanej úpravy osobného motorového vozidla, na ktorú je fyzická osoba odkázaná, nižšia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(15)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na každú z nich.
(16)
Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.
ÔSMA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA PREPRAVU
§ 36
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na prepravu.
(2)
Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy,39) obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu.1a) Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.
(3)
Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo ktorá je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla. Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť, ak sa preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok a ktorým sa zabezpečuje preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu.40)
(4)
Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy,40) obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu podľa odseku 4 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok na prepravu najneskôr do 20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch na prepravu.
(6)
Doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý zabezpečoval prepravu podľa odseku 2, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu.
(7)
Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 14.
(8)
Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29) Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno využiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
DEVIATA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU RODINNÉHO DOMU A PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU GARÁŽE
§ 37
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok podľa prvej vety možno poskytnúť aj vtedy, ak sa odstránením bariér umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok podľa prvej vety nemožno poskytnúť na odstránenie alebo prekonanie bariér, ktoré možno prekonať použitím pomôcok, ktoré možno poskytnúť alebo zapožičať na základe verejného zdravotného poistenia.37)
(2)
Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu. Za úpravu rodinného domu sa považuje aj úprava vstupu do rodinného domu a úprava prístupu do rodinného domu. Za úpravu garáže sa považuje aj úprava vstupu do garáže a úprava prístupu do garáže. Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia schopná prekonať a v dôsledku ktorých nie je schopná sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako fyzická osoba bez zdravotného postihnutia, rovnakého veku a pohlavia a za rovnakých podmienok.
(3)
Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži. Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo úprava bytu, rodinného domu alebo garáže rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy.
(4)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže, alebo garáž je súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby. Peňažný príspevok na úpravu bytu alebo peňažný príspevok na úpravu rodinného domu možno poskytnúť aj na úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.
(5)
Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10. Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.
(6)
Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny ustanoví ministerstvo opatrením.
(7)
Ak sú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na úpravu toho istého bytu, rodinného domu alebo garáže, výška peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa určí na každú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z časti obstarávacej ceny úpravy, ktorá pripadá pomerne na každú z nich.
(8)
Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura a úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 1 659,70 eura.
(9)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže do 9 mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže najneskôr do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno vykonať pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.
(10)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže, vykoná vyúčtovanie tohto peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže.
(11)
Ak sa úpravy, na ktoré sa poskytol peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže, neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku vypracovanom podľa § 15 ods. 1, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná pomernú časť vyplateného peňažného príspevku vrátiť najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 52 písm. a) piateho bodu.
(12)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav, alebo osobou, ktorá vykonávanie úprav zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.39)
(13)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť príslušnému úradu doklady uvedené v odseku 12.
(14)
Ak cena vykonanej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, na ktorú je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná, je vyššia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže, vyplatí sa rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o vykonanej úprave bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12. Súčet výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a vyplateného rozdielu nesmie spolu s peňažnými príspevkami poskytnutými fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v období siedmich rokov prevýšiť sumu uvedenú v odseku 8.
(15)
Ak cena vykonanej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, na ktorú je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná, je nižšia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o cene vykonanej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(16)
Ďalší peňažný príspevok na úpravu bytu, ďalší peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo ďalší peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť po vyúčtovaní predchádzajúceho peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže.
(17)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže alebo ich pomernú časť, ak zmení trvalý pobyt alebo nevyužíva byt, rodinný dom alebo garáž, na úpravu ktorých jej bol poskytnutý peňažný príspevok pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia týchto peňažných príspevkov.
(18)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred začatím stavebných prác súvisiacich s vykonaním úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, výška vyplateného peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa uplatní ako pohľadávka v konaní o dedičstve. Podľa prvej vety sa postupuje aj vtedy, ak predmetom konania o dedičstve nie je upravený byt, rodinný dom alebo garáž.
(19)
Lehota siedmich rokov podľa odsekov 8, 14 a 17 začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nadobudlo právoplatnosť.
DESIATA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV
§ 38
(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky, ak tento zákon neustanovuje inak
a)
na diétne stravovanie,
b)
súvisiace
1.
s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2.
so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3.
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)
Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.
(3)
Zvýšené výdavky na diétne stravovanie na účely tohto zákona sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.
(4)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne
a)
18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine,
b)
9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine,
c)
5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine.
(5)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 vo viacerých skupinách, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky na diétne stravovanie vo výške, ktorá zodpovedá nákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy podľa tejto prílohy.
(6)
Zvýšené výdavky na zabezpečenie hygieny na účely tohto zákona sú výdavky súvisiace so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č. 6.
(7)
Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na účely tohto zákona sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7.
(8)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia mesačne vo výške 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
(9)
Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na účely tohto zákona sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré využíva
a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo na občianske aktivity; podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu, a podmienka využívania osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má určený individuálny študijný plán, alebo
b)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zaradená do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba.
(10)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
(11)
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a ktorá
a)
je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo
b)
nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a jej prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.
(12)
Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity podľa odseku 9 písm. a) sa v prípade fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má určený individuálny študijný plán, preukazujú len dokladom školy potvrdzujúcim individuálne vzdelávanie a jeho rozsah.40a)
(13)
Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na účely tohto zákona sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.
(14)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom.
(15)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
(16)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne veterinárnu prehliadku. Doklad o veterinárnej prehliadke predkladá fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím príslušnému úradu vždy do konca decembra kalendárneho roka. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o veterinárnej prehliadke v určenej lehote, príslušný orgán odníme a zastaví výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(17)
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.1a) To neplatí, ak ide o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich výlučne s opotrebovaním šatstva a obuvi podľa odseku 7 alebo ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje sociálna služba
a)
v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo
b)
v zariadení sociálnych služieb1a) na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.
(18)
Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.29)
JEDENÁSTA HLAVA
OPATROVANIE
§ 39
(1)
Opatrovanie na účely tohto zákona je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie podľa § 14 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.
§ 40
Peňažný príspevok na opatrovanie
(1)
Ak fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím ktorá dovŕšila šesť rokov veku a je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na opatrovanie, osobne opatruje fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, možno fyzickej osobe, ktorá opatruje, poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie.
(2)
Rozsah opatrovania ustanovený v § 14 ods. 4 sa považuje za splnený aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na opatrovanie je
a)
v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo
b)
osobou,
1.
ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby,1a) a fyzická osoba ju opatruje po jej návrate z ambulantnej formy sociálnej služby, alebo
2.
ktorá navštevuje školské zariadenie alebo školu, a fyzická osoba ju opatruje po jej návrate zo školského zariadenia alebo zo školy.
(3)
Fyzickou osobou na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie je manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec. Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra.
(4)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj inej fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienka bývania sa považuje za splnenú, ak má fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.
(5)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť len jednej fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
(6)
Fyzická osoba môže vykonávať opatrovanie, ak je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky schopná a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej udelila písomný súhlas s opatrovaním. Príslušný orgán posudzuje fyzickú schopnosť a psychickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie, len ak sú pochybnosti o tejto schopnosti fyzickej osoby. Písomný súhlas fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nevyžaduje, ak nie je schopná udeliť písomný súhlas, je maloletým dieťaťom alebo je pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas posudzuje príslušný úrad.
(7)
Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a mesačne 492,34 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne
a)
184,71 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
163,06 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
d)
230,88 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
e)
240,00 eura pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
1.
ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a
2.
ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.
(9)
Ustanovenie odseku 8 platí aj vtedy, ak fyzická osoba poberá okrem dávok dôchodkového poistenia, dávok výsluhového zabezpečenia alebo dôchodkov starobného dôchodkového sporenia uvedených v odseku 8 súbežne aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
(10)
Ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29) výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa odseku 7 sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa,7) peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.29)
(11)
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odsekov 7 a 10 možno zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4 nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania alebo nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
(12)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku na opatrovanie vypočítaného podľa odsekov 7 až 10 sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
(13)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom;29) vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(14)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť iba za dni, počas ktorých fyzická osoba vykonávala opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(15)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak si fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím zvyšuje kvalifikáciu externou formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou.
(16)
Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4 v zdravotníckom zariadení alebo nevykonávala osobne opatrovanie z iných vážnych dôvodov dlhšie ako 30 dní. Peňažný príspevok na opatrovanie podľa prvej vety sa poskytne, ak fyzická osoba zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou alebo sociálnou službou, počas dní, za ktoré sa fyzickej osobe poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
(17)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto fyzická osoba zomrela, a za kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto fyzická osoba zomrela.
(18)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť najviac za 30 dní v kalendárnom roku aj vtedy, ak sa fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poskytuje odľahčovacia služba.1a)
(19)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
(20)
Peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo ak sa tejto fyzickej osobe poskytuje opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba. To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje pobytová sociálna služba v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania.1a)
(21)
Ak suma peňažného príspevku na opatrovanie je menej ako 3,32 eura mesačne, peňažný príspevok na opatrovanie sa vyplatí v kalendárnom mesiaci, v ktorom suma peňažného príspevku na opatrovanie je najmenej 3,32 eura.
DVANÁSTA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU
§ 41
(1)
Škola na účely tohto zákona je materská škola, základná škola, základná škola s materskou školou, stredná škola, škola pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením a vysoká škola.
(2)
Zamestnanie na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu je
a)
výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu,41)
b)
výkon práce v štátnozamestnaneckom pomere42) alebo v služobnom pomere,43)
c)
výkon verejnej funkcie,44)
d)
výkon funkcie sudcu45) a výkon funkcie prokurátora,46)
e)
činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.47)
(3)
Ak doklad, ktorý je podkladom na rozhodnutie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, je vystavený v inom jazyku ako v štátnom jazyku, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná na vlastné náklady zabezpečiť úradný preklad do slovenského jazyka podľa osobitného predpisu.32) Povinnosť podľa prvej vety neplatí, ak je doklad uvedený v prvej vete vyhotovený v českom jazyku. Ak je obsahom dokladu suma v inej mene ako v eurách, zodpovedajúca suma v eurách sa určí podľa kurzu Európskej centrálnej banky v deň vyhotovenia tohto dokladu. Ak je obsahom dokladu výška príjmu, ktorý sa zisťuje podľa § 18, v inej mene ako v eurách, zodpovedajúca suma v eurách sa určí podľa priemerného kurzu Európskej centrálnej banky za kalendárny rok, za ktorý sa zisťuje príjem.
(4)
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, peňažný príspevok na úpravu pomôcky, peňažný príspevok na opravu pomôcky, peňažný príspevok na opravu úpravy pomôcky, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na pomôcku, zdvíhacie zariadenie a osobné motorové vozidlo, ktoré boli zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku a na výcvik používania pomôcky, na úpravy alebo opravy vykonané predo dňom vypracovania posudku.
(5)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže nemožno poskytnúť na úpravy vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.
(6)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorá jej bola odcudzená, požiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu, je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť za obdobie od prvého dňa v mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky, do uplynutia siedmich rokov alebo desiatich rokov. Rovnako sa postupuje, ak ide o havarované osobné motorové vozidlo alebo odcudzené osobné motorové vozidlo.
(7)
Ak si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím z objektívnych dôvodov nemôže kúpiť pomôcku, absolvovať výcvik používania pomôcky, dať si upraviť pomôcku, opraviť pomôcku, kúpiť zdvíhacie zariadenie, kúpiť osobné motorové vozidlo, upraviť osobné motorové vozidlo v lehote do troch mesiacov od poskytnutia jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu alebo upraviť byt, upraviť rodinný dom alebo upraviť garáž v lehote do deviatich mesiacov od poskytnutia jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, je povinná predložiť príslušnému orgánu potvrdenie o tejto skutočnosti v príslušnej lehote.
(8)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť poskytnutý peňažný príspevok na kompenzáciu, ak nesplní povinnosť ustanovenú v § 27 ods. 1, § 32 ods. 10, § 33 ods. 8, § 34 ods. 10 a 12, § 35 ods. 9 a 10 a § 37 ods. 9 a 10, a to do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola uložená povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu.
(9)
Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania príslušnému orgánu, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,1) poskytovateľovi sociálnej služby,1a) zdravotníckemu zariadeniu,47a) chránenej dielni alebo chránenému pracovisku,47b) neziskovej organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c) občianskemu združeniu, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47d) škole, školskému zariadeniu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie podľa prvej vety sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy35) o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí úrad so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovateľom sociálnej služby,1a) so zdravotníckym zariadením, s chránenou dielňou alebo s chráneným pracoviskom, s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, so školou, so školským zariadením, s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem, alebo s iným príslušným orgánom. Ak má záujem užívať pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie úrad, ktorému bola pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie vrátené, nie je potrebné uzatvoriť zmluvu o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania. Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania aj fyzickej osobe v súvislosti s jej zdravotným postihnutím, ak sa jej poskytuje dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, a to na základe písomnej zmluvy35) o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí úrad a táto fyzická osoba.
(10)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne alebo sa odníme a zastaví sa jeho výplata, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím presahuje hranicu príjmu podľa § 18 ods. 16.
(11)
Ak hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833 eur, peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne alebo sa odníme a zastaví sa jeho výplata.
(12)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužila poskytnutý jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky, na opravu pomôcky, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu osobného motorového vozidla a táto fyzická osoba zomrela, poskytnutý peňažný príspevok sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve.
§ 42
(1)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula doba, počas ktorej sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako
a)
60 po sebe nasledujúcich dní alebo
b)
303 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu, že navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa na osobnú asistenciu alebo opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje príspevok alebo dávka rovnakého účelu členského štátu Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie.
(3)
Fyzická osoba, ktorá počas poberania peňažného príspevku na kompenzáciu zmení trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je povinná oznámiť túto zmenu najneskôr do ôsmich dní príslušnému orgánu, ktorý výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu zastaví a bezodkladne postúpi kompletnú spisovú dokumentáciou orgánu príslušnému podľa miesta zmeneného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby. Príslušný orgán, ktorému sa postúpila kompletná spisová dokumentácia, pokračuje vo výplate peňažného príspevku na základe právoplatného rozhodnutia.
(4)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(5)
Ak je rozdiel medzi poskytnutým jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu a vyúčtovaným jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu menší ako 3,32 eura, tento rozdiel nie je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím povinná vrátiť alebo príslušný orgán tento rozdiel nevyplatí.
(6)
Na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa trvalým pobytom fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje doplnková ochrana, rozumie jej prechodný pobyt.
(7)
Vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 a výšku peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8. Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie sa ustanovuje vždy k 1. júlu.
(8)
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie uvedená v § 22 ods. 9 a výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedená v § 40 ods. 7 a 8 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odseku 7.
§ 43
Vznik nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu a vznik nároku na ich výplatu, vznik nároku na preukaz a vznik nároku na parkovací preukaz
(1)
Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jeho priznaní.
(2)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu ak § 40 ods. 14 a 16 neustanovujú inak.
(3)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca ak § 40 ods. 14 a 16 neustanovujú inak.
(4)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná fyzická osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie a ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.
(5)
Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.
(6)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca v eurách
a)
v hotovosti alebo
b)
bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu priznal, alebo na žiadosť osoby, ktorá je osobitný príjemca,
1.
na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
2.
na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky inej osoby, ktorú fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu priznal, alebo osobitný príjemca písomne určí alebo určí podaním oznámenia elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom.
(7)
Príslušný orgán je povinný vyhovieť žiadosti uvedenej v odseku 6 písm. b).
(8)
Nárok na preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o preukaze alebo právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o peňažnom príspevku na kompenzáciu, z ktorých vyplýva, že fyzická osoba je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
(9)
Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o
a)
parkovacom preukaze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18,
b)
peňažnom príspevku na kompenzáciu, ak z komplexného posudku vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
§ 44
Osobitný príjemca
(1)
Osobitný príjemca na účely tohto zákona je
a)
osoba určená rozhodnutím príslušného orgánu po predchádzajúcom súhlase tejto osoby, ak sa doterajšou výplatou peňažného príspevku na kompenzáciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nedosiahol alebo nedosiahne účel, na ktorý má peňažný príspevok na kompenzáciu slúžiť,
b)
zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak ide o výplatu peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) a príslušný orgán neurčí osobitného príjemcu podľa písmena a).
(2)
Osobitný príjemca sa neurčí na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu a na účely peňažného príspevku na opatrovanie; to neplatí, ak ide o výplatu peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a).
(3)
Osobitný príjemca je povinný peňažný príspevok na kompenzáciu použiť iba v prospech fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(4)
Príslušný orgán dohliada, ako osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, príslušný orgán určí iného osobitného príjemcu a doterajšieho osobitného príjemcu uvoľní.
Zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, jeho odňatie, zvýšenie, zníženie, zánik nároku na jeho výplatu, dodatočné priznanie a vyplatenie peňažného príspevku na kompenzáciu, zánik nároku na preukaz a zánik nároku na parkovací preukaz
§ 45
(1)
Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, že sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel.
(2)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sa odníme a jeho výplata sa zastaví aj vtedy, ak príslušný orgán zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3)
Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme, jeho výplata sa zastaví alebo jeho výška sa zvýši alebo zníži, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu. Ak sa zmenia rozhodujúce skutočnosti v priebehu kalendárneho mesiaca a za časť mesiaca patrí opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu vo vyššej výške, vyplatí sa opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu vo vyššej výške za celý kalendárny mesiac.
(4)
Výplata opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca peňažný príspevok na kompenzáciu, nevyhovie výzve príslušného orgánu v určenej lehote osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo na jeho výšku a táto fyzická osoba bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená.
(5)
Výplata opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu príslušného orgánu alebo posudkového lekára nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu, posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, alebo fyzická osoba neumožní vykonať kontrolu účelnosti kompenzácie a táto fyzická osoba bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená.
(6)
Nárok na výplatu opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patril, ak zákon neustanovuje inak.
(7)
Príslušný orgán rozhodne o obnovení výplaty opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata peňažného príspevku na kompenzáciu podľa odsekov 4 a 5 zastavená. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve podľa odsekov 4 a 5 do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu, príslušný orgán rozhodne o odňatí tohto príspevku. Lehota jedného roka začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o zastavení výplaty nadobudlo právoplatnosť.
(8)
Sumy neprávom vyplatené možno zrážať aj z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo zo mzdy a z iných príjmov povinného. Na zrážky neprávom vyplatených súm na peňažných príspevkoch na kompenzáciu zo mzdy a iných príjmov sa vzťahuje osobitný predpis.48)
(9)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa dodatočne spätne prizná, odníme, odníme a zastaví sa jeho výplata, zvýši, zníži, doplatí, obnoví sa jeho výplata, dodatočne spätne sa rozhodne o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť alebo sa rozhodne o zrušení povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, ak príslušný orgán dodatočne zistí, že
a)
peňažný príspevok na kompenzáciu nepriznal, aj keď priznať mal,
b)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal neprávom,
c)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal v nižšej sume ako patril,
d)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal vo vyššej sume ako patril,
e)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal od neskoršieho dňa ako patril,
f)
peňažný príspevok na kompenzáciu odňal, aj keď odňať nemal,
g)
peňažný príspevok na kompenzáciu odňal a zastavil jeho výplatu, aj keď odňať a zastaviť jeho výplatu nemal,
h)
zastavil výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, aj keď jeho výplatu zastaviť nemal, alebo
i)
rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, aj keď túto povinnosť uložiť nemal.
(10)
Za príslušný orgán podľa odseku 9 sa považuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni. Pri dodatočnom rozhodovaní za spätné obdobie vychádza príslušný orgán zo skutkového stavu a právneho stavu, ktorý platil v čase vydania pôvodného rozhodnutia. Proti novému rozhodnutiu sa môže fyzická osoba odvolať. Nárok na dodatočné poskytnutie a vyplatenie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti za spätné obdobie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ktorého peňažný príspevok alebo jeho časť patril. Povinnosť fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ktorého peňažný príspevok nepatril alebo patril v nižšej sume.
(11)
Ak bol fyzickej osobe počas poskytovania opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu dodatočne vyplatený príjem patriaci za obdobia uvedené v § 18 ods. 8 alebo bol fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie dodatočne vyplatený príjem za obdobie poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a tento príjem má vplyv na výšku poskytovaného peňažného príspevku na kompenzáciu, príslušný orgán je povinný rozhodnúť o zmene výšky peňažného príspevku na kompenzáciu alebo o odňatí a zastavení výplaty tohto príspevku za obdobia, ktorej sa táto zmena týka. Ustanovenie prvej vety sa použije aj na dodatočne vyplatený príjem fyzickej osoby zo zamestnania. Za dodatočne vyplatený príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo inej fyzickej osoby sa považujú najmä zákonné nároky fyzickej osoby podľa osobitných predpisov,49) príjem zo zamestnania alebo peňažný príspevok na opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri rozhodovaní vychádza príslušný orgán z právneho stavu, ktorý platil v čase, keď zisťoval alebo prehodnocoval príjem. Na rozhodovanie podľa prvej vety platí odsek 10 štvrtá veta a piata veta rovnako.
(12)
Podľa odseku 11 sa postupuje aj vtedy, ak sa zistí zmena príjmových pomerov fyzickej osoby v čase od podania žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu do rozhodnutia o jeho poskytovaní, a táto zmena má vplyv na výšku príjmu, ktorý sa zisťuje za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť podaná.
(13)
Príslušný orgán môže zúčtovať neprávom alebo naviac vyplatené sumy na peňažných príspevkoch na kompenzáciu s tým istým peňažným príspevkom na kompenzáciu alebo s iným peňažným príspevkom na kompenzáciu alebo s neskôr priznaným peňažným príspevkom na kompenzáciu.
(14)
Príslušný orgán rozhodne o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o povinnosti vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz, ak sa zistí, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 2 alebo § 17 ods. 1 na vyhotovenie preukazu alebo parkovacieho preukazu ustanovené týmto zákonom alebo preukaz alebo parkovací preukaz sa vyhotovil neprávom, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na preukaz alebo parkovací preukaz alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu príslušného orgánu nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu alebo sa nepodrobí posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, a bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená. Fyzická osoba je povinná vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho odňatí.
(15)
Ak príslušný orgán rozhodne o povinnosti fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť, môže fyzická osoba tento peňažný príspevok vrátiť aj v splátkach, ak sa o tom dohodne s príslušným úradom. Lehota na vrátenie peňažného príspevku alebo jeho pomernej časti podľa prvej vety je najviac tri roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povinnosti fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu.
§ 46
(1)
Ak príslušný orgán zistí, že opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa neprávom poskytuje alebo jednorazový peňažný príspevok sa neprávom poskytol na základe preukázateľne nepravdivých údajov, ktoré uviedla fyzická osoba, ktorej bol tento peňažný príspevok na kompenzáciu priznaný, alebo ak fyzická osoba použila peňažný príspevok na kompenzáciu na iný účel, než na ktorý bol poskytnutý, príslušný orgán rozhodne o odňatí a zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku a o povinnosti vrátiť jednorazový alebo opakovaný peňažný príspevok.
(2)
Fyzickej osobe, ktorá je povinná vrátiť opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu, ktorý sa poskytoval neprávom z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov alebo z dôvodu jeho použitia na iný účel, než na ktorý bol poskytnutý, nemožno priznať ten istý peňažný príspevok na kompenzáciu počas 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola uložená povinnosť vrátiť tento peňažný príspevok na kompenzáciu.
(3)
Fyzickej osobe, ktorá je povinná vrátiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu, ktorý sa poskytol neprávom z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov alebo z dôvodu jeho použitia na iný účel, než na ktorý bol poskytnutý, možno priznať ten istý peňažný príspevok na kompenzáciu, len ak táto fyzická osoba splnila povinnosť vrátiť tento peňažný príspevok na kompenzáciu.
§ 47
(1)
Ak príslušný orgán zistí, že fyzická osoba sa už nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, rozhodne o odňatí opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu a o zastavení jeho výplaty a o povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz.
(2)
Ak sa fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 neposkytuje opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu, príslušný orgán rozhodne o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz.
(3)
Fyzická osoba je povinná vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Fyzická osoba nie je povinná vrátiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť z dôvodu, že už nespĺňa podmienku ťažkého zdravotného postihnutia. Na túto fyzickú osobu sa naďalej vzťahujú povinnosti ustanovené v § 28 ods. 1, § 33 ods. 14, § 34 ods. 14 až 16, § 35 ods. 11, § 37 ods. 17 a § 57 ods. 1 písm. g), i) a j). Ak táto fyzická osoba zomrie, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomerná časť sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve za rovnakých podmienok, ako sa uplatňuje pohľadávka v konaní o dedičstve podľa tohto zákona v prípade úmrtia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
§ 48
Právo na vrátenie peňažného príspevku na kompenzáciu vyplateného neprávom, alebo vo vyššej sume ako patril zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď príslušný orgán túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa peňažný príspevok na kompenzáciu vyplatil; tieto lehoty neplynú počas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zrážky z peňažného príspevku na kompenzáciu.
§ 49
Prechod nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu
(1)
Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu nemožno postúpiť.
(2)
Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval.
(3)
Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu priznal pred smrťou fyzickej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia. To neplatí na peňažný príspevok na osobnú asistenciu za hodiny osobnej asistencie vykonané a nevyúčtované do dňa smrti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa vyplatí osobnému asistentovi.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 50
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a)
vypracúva koncepciu podpory sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti,
b)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri podpore sociálneho začlenenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti,
c)
koordinuje činnosť ústredia a úradov vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a lekárskej posudkovej činnosti,
d)
schvaľuje zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok, vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok a maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky zaradenej do zoznamu pomôcok a jej zmenu a oznamuje navrhovateľovi nezaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok alebo jej nevyradenie zo zoznamu pomôcok,
e)
zriaďuje kategorizačnú komisiu.
§ 51
Pôsobnosť ústredia
Ústredie
a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti,
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad,
c)
vypracúva posudok podľa § 15 pri rozhodovaní v druhom stupni vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad,
d)
vypracúva lekársky posudok,
e)
poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo podľa osobitného predpisu1a) a poradenstvo vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu,
f)
vedie evidenciu vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení a poskytuje o nich informácie fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, úradom a iným osobám,
g)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu a vyhotovovania preukazu a parkovacieho preukazu,
h)
posudzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas na účely § 40 ods. 6, koordinuje vo svojom územnom obvode činnosť ďalších osôb, ktoré pôsobia pri podpore sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti,
i)
spolupracuje s agentúrou osobnej asistencie,1a)
j)
zabezpečuje tlač a distribúciu tlačív preukazu a parkovacieho preukazu pre úrady,
k)
spracúva informácie o štatistických výkazoch o počte poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, o výdavkoch na peňažné príspevky na kompenzáciu, o počte fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol vyhotovený preukaz, o fyzických osobách s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol vyhotovený parkovací preukaz a predkladá ich ministerstvu,
l)
vykonáva overovanie podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu,
m)
podáva návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok, návrh na vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok a návrh maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky a jej zmenu,
n)
vykonáva terénnu sociálnu prácu,
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 52
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
rozhoduje o
1.
preukaze, jeho odňatí a o povinnosti vrátiť preukaz,
2.
parkovacom preukaze, jeho odňatí a o povinnosti vrátiť parkovací preukaz,
3.
peňažných príspevkoch na kompenzáciu,
4.
odňatí a zastavení výplaty, o odňatí, o zastavení výplaty, o obnovení výplaty, o znížení alebo zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu,
5.
povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť,
6.
vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého peňažného príspevku na kompenzáciu a výškou peňažného príspevku na kompenzáciu určeného na základe dokladu o skutočnej cene podľa § 55 ods. 12,
7.
určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu,
b)
uzatvára zmluvu so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovateľom sociálnej služby,1a) so zdravotníckym zariadením,47a) s chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom,47b) s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c) s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47d) so školou, so školským zariadením, s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s iným príslušným orgánom o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania,
c)
vypracúva posudok podľa § 15 pri rozhodovaní v prvom stupni,
d)
vypracúva lekársky posudok a posudzuje potrebu osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,1)
e)
vyhotovuje potvrdenie podľa § 11 ods. 14,
f)
poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo podľa osobitného predpisu1a) a poradenstvo vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu,
g)
kontroluje kvalitu a rozsah pomoci, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie,
h)
spracúva informácie o štatistických výkazoch o počte poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, o výdavkoch na peňažné príspevky na kompenzáciu a o počte fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol vyhotovený preukaz, o fyzických osobách s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol vyhotovený parkovací preukaz a predkladá ich ústrediu,
i)
vedie evidenciu zmlúv uzatvorených vo veciach kompenzácie,
j)
vyhotovuje preukaz, vedie evidenciu o vyhotovených preukazoch elektronicky a zabezpečuje skartáciu vrátených preukazov,
k)
vyhotovuje parkovací preukaz, vedie evidenciu o vyhotovených parkovacích preukazoch elektronicky a zabezpečuje skartáciu vrátených parkovacích preukazov,
l)
oznamuje úradu, v ktorého územnom obvode má osobný asistent trvalý pobyt, ním vykonávanú osobnú asistenciu,
m)
spolupracuje s agentúrou osobnej asistencie,
n)
koordinuje vo svojom územnom obvode činnosť ďalších osôb, ktoré pôsobia vo veciach kompenzácie,
o)
vykonáva kontrolu účelnosti kompenzácie,
p)
vedie evidenciu vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení a oznamuje ústrediu informácie o vrátených funkčných pomôckach a o vrátených funkčných zdvíhacích zariadeniach, ktoré sa doteraz neposkytli do užívania podľa § 41 ods. 9,
q)
vykonáva overovanie podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu,
r)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovovania preukazu a parkovacieho preukazu,
s)
posudzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas na účely § 40 ods. 6,
t)
podáva návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok, vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok, návrh na maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky a jej zmenu,
u)
vykonáva terénnu sociálnu prácu,
v)
vydáva potvrdenie na žiadosť obce o poskytovaní alebo odňatí peňažného príspevku na osobnú asistenciu, peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
w)
uzatvára dohodu o splátkach podľa § 45 ods. 15,
x)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
PIATA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH KOMPENZÁCIE, PREUKAZU A PARKOVACIEHO PREUKAZU
§ 53
(1)
Na konanie vo veciach kompenzácie, na konanie o preukaze a na konanie o parkovacom preukaze sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní50) s odchýlkami uvedenými v odseku 2, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní50) sa nevzťahujú na konanie vo veciach kompenzácie, na konanie o preukaze a na konanie o parkovacom preukaze.
Konanie
§ 55
(1)
Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, konanie o preukaze a konanie o parkovacom preukaze sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby alebo na základe žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.51) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Konanie o odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu, o odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu, o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu a o zvýšení alebo znížení jeho výšky, konanie o vrátení peňažného príspevku na kompenzáciu, konanie o odňatí a vrátení preukazu a konanie o odňatí a vrátení parkovacieho preukazu sa začína na podnet fyzickej osoby alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o peňažnom príspevku na kompenzáciu, o preukaze a o parkovacom preukaze v prvom stupni.
(2)
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť uvedenú v odseku 1 alebo oznámiť alebo preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu, oznámiť alebo preukázať skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutým jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť alebo oznámiť alebo preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu, oznámiť alebo preukázať skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutým jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. V konaní o preukaze a v konaní o parkovacom preukaze koná v mene maloletého dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,51a) toto zariadenie. V konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) koná v mene maloletého dieťaťa zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a rodné číslo, ak je pridelené, fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, preukazu alebo parkovacieho preukazu, a
b)
doklad o tom, že je účastníkom právnych vzťahov podľa § 3.
(4)
Súčasťou žiadosti o priznanie
a)
peňažného príspevku na kompenzáciu, preukazu alebo parkovacieho preukazu je aj aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 11 ods. 7 písm. b), ak sa nepostupuje podľa § 11 ods. 7 písm. a) alebo ods. 8,
b)
peňažného príspevku na kompenzáciu je aj
1.
uvedenie druhu peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada, vrátane uvedenia dôvodu, pre ktorý o tento druh žiada,
2.
potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, a o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom, za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu,
3.
potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť, ak ide o žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie,
4.
vyhlásenie o majetku podľa § 18 ods. 18; to neplatí, ak toto vyhlásenie už bolo pred podaním žiadosti predložené príslušnému orgánu.
(5)
Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
(6)
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
(7)
Podkladom na rozhodnutie o parkovacom preukaze je lekársky posudok podľa § 11 ods. 13 alebo podľa § 11 ods. 15 alebo komplexný posudok, ak bol vypracovaný.
(8)
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a o parkovacom preukaze.
(9)
Podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok podľa prílohy č. 2.
(10)
Príslušný orgán pred vypracovaním komplexného posudku podľa § 15 ods. 1 prerokuje s fyzickou osobou, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia v oblastiach kompenzácie a navrhovaný druh peňažného príspevku na kompenzáciu, ak o takéto prerokovanie požiadala písomne alebo podala žiadosť elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.
(11)
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok podľa § 15 ods. 1, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku. Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok podľa § 11 ods. 12, 13 alebo 15, lehota na jeho vypracovanie je 30 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku. Lehota na vyhotovenie rozhodnutia o parkovacom preukaze, ktorého podkladom je komplexný posudok podľa § 15 ods. 1, je 15 dní od vypracovania tohto posudku. Ak nemôže príslušný orgán vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže ústredie predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
(12)
O vyplatení rozdielu medzi výškou peňažného príspevku alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky, peňažného príspevku na úpravu pomôcky, peňažného príspevku na opravu pomôcky, peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže poskytnutého na základe predbežného dokladu o kúpe, výcviku používania, úprave, oprave a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o skutočnej cene zakúpenej pomôcky, zakúpeného zdvíhacieho zariadenia, zakúpeného osobného motorového vozidla, o skutočnej cene výcviku používania pomôcky, úpravy pomôcky, úpravy osobného motorového vozidla, úpravy bytu, úpravy rodinného domu, úpravy garáže, príslušný orgán vyhotovuje písomné rozhodnutie.
(13)
Príslušný orgán doručí účastníkovi konania spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo lekársky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia. Pri peňažnom príspevku na opatrovanie doručí príslušný orgán účastníkovi konania rozhodnutie a fyzickej osobe, na ktorej opatrovanie účastník konania tento príspevok žiada, doručí komplexný posudok alebo lekársky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia.
(14)
Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu podľa § 42 ods. 3. Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu z dôvodu úpravy sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom29) alebo z dôvodu úpravy výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie nariadením vlády Slovenskej republiky.
(15)
Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení, odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu alebo o zastavení jeho výplaty nemá odkladný účinok.
(16)
Ak pred príslušným orgánom prebieha v rovnakej veci a s rovnakými účastníkmi konania iné konanie, príslušný orgán zastaví konanie, ktoré sa začalo neskôr. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nemožno podať odvolanie.
§ 56
Peňažné príspevky na kompenzáciu nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.48)
§ 56a
(1)
Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada podľa § 3 ods. 3 príslušný orgán na základe výsledkov odbornej diagnostiky o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Príslušný orgán posúdi potrebu osobitnej starostlivosti podľa odseku 1
a)
do 30 dní od doručenia žiadosti o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti, alebo
b)
do 30 dní od zabezpečenia doplnenia potrebného vyšetrenia posudkovým lekárom.
ŠIESTA ČASŤ
POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ FYZICKEJ OSOBY VO VECIACH KOMPENZÁCIE, PREUKAZU A PARKOVACIEHO PREUKAZU
§ 57
(1)
Fyzická osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, je povinná
a)
preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
b)
na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu, v lehote určenej príslušným úradom,
c)
oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu, zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, trvanie alebo zánik nároku na preukaz alebo na parkovací preukaz,
d)
oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní, že hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833 eur,
e)
na výzvu príslušného úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, jeho výšku alebo výplatu do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak príslušný úrad neurčil dlhšiu lehotu,
f)
na výzvu príslušného úradu podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu alebo podrobiť sa posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu,
g)
umožniť návštevu zamestnanca príslušného úradu v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu, ktorá je potrebná na účely kompenzácie a parkovacieho preukazu,
h)
oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie externou formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou štúdia na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie,
i)
oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutými jednorazovými peňažnými príspevkami na kompenzáciu,
j)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(2)
Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až e), h) a i) fyzická osoba preukazuje písomne alebo podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.
§ 58
(1)
Fyzická osoba, ktorej sa poskytol alebo sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu, je povinná vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť odo dňa, od ktorého nepatril vôbec alebo v poskytovanej výške, ak
a)
nesplnila povinnosť ustanovenú týmto zákonom a prijímala peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, aj keď vedela alebo musela z okolností predpokladať, že sa vypláca neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril,
b)
vedome spôsobila, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť sa vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril,
c)
jej bol peňažný príspevok na kompenzáciu znížený alebo odňatý a jeho výplata zastavená z dôvodu zmeny rozhodujúcich skutočností.
(2)
Povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu vyplatený neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď príslušný orgán túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa peňažný príspevok na kompenzáciu vyplatil.
§ 59
Zodpovednosť pri poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu
(1)
Ak príslušný orgán a fyzická osoba, ktorej sa poskytuje alebo poskytol peňažný príspevok na kompenzáciu spôsobili, že peňažný príspevok na kompenzáciu sa poskytol neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zodpovedajú za vrátenie neprávom vyplatenej sumy spoločne a nerozdielne a vzájomne sa vyrovnajú podľa miery zavinenia.
(2)
Ak sa preukáže, že príslušný orgán spôsobil, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť sa poskytli neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, za vrátenie neprávom vyplatenej sumy zodpovedá príslušný orgán.
(3)
Za vrátenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) alebo jeho časti zodpovedá zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 60
Súčinnosť a spolupráca vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu
Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súdy, ústav zboru väzenskej a justičnej stráže, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány štátnej správy, obce a samosprávne kraje sú povinné poskytovať súčinnosť príslušnému orgánu vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu a bezplatne mu podávať oznámenie a informácie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu vrátane oznamovania osobných údajov uvedených v § 64.
§ 61
Zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu
(1)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytnúť zdravotné výkony na účely tohto zákona.
(2)
Zdravotné výkony na účely tohto zákona sú vystavenie lekárskeho nálezu a vyšetrenie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré určuje posudkový lekár, ak je lekársky nález neúplný a je potrebné ho doplniť.
(3)
Zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu sa poskytujú za úhradu, ktorú uhrádza príslušný orgán. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je oprávnený požadovať úhradu za zdravotné výkony na účely tohto zákona od fyzickej osoby.
(4)
Zdravotné výkony na účely tohto zákona sa poskytujú na základe vyžiadania príslušného úradu.
(5)
Lekárske nálezy sa poskytujú príslušnému úradu podľa odseku 4 v lehotách určených týmto úradom.
§ 62
Práva a povinnosti zamestnancov príslušného orgánu vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu
(1)
Poverený zamestnanec príslušného úradu a poverený zamestnanec ústredia vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu sú oprávnení
a)
navštíviť fyzickú osobu v mieste jej trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava,
b)
požadovať od všetkých zúčastnených osôb potrebné informácie a vysvetlenia; tieto osoby sú povinné požiadavke povereného zamestnanca vyhovieť.
(2)
Poverený zamestnanec podľa odseku 1 je povinný pri návšteve fyzickej osoby v mieste jej trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava, preukázať sa preukazom štátneho zamestnanca alebo poverením príslušného orgánu.
(3)
Zamestnanec príslušného úradu, zamestnanec ústredia, zamestnanec ministerstva a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú povinní vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním peňažného príspevku na kompenzáciu, vyhotovením preukazu alebo parkovacieho preukazu a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo služobného vzťahu. Informácie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu poskytujú, iba ak by ich zamlčaním bol ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb, alebo ak táto povinnosť je ustanovená osobitným predpisom.52) Inak môžu poskytnúť tieto informácie iným osobám len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorej sa informácia týka.
(4)
Zovšeobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré ministerstvo, ústredie a úrady získavajú v súvislosti s poskytovaním peňažného príspevku na kompenzáciu, vyhotovovaním preukazu alebo parkovacieho preukazu a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom, sa môžu bez uvedenia konkrétnych osobných údajov využívať na vedecké, publikačné, pedagogické činnosti zamestnancov ministerstva, ústredia a úradov a ministerstvo aj na analytickú činnosť a koncepčnú činnosť.
§ 63
Kvalifikačné predpoklady
(1)
Lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona vykonáva posudkový lekár. Posudkový lekár na účely tohto zákona je lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise.52aa)
(2)
Sociálnu posudkovú činnosť na účely tohto zákona môže vykonávať sociálny pracovník podľa osobitného predpisu.52a)
§ 64
Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov
(1)
Príslušný orgán na účely plnenia úloh podľa tohto zákona spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s osobitným predpisom.53)
(2)
Osobné údaje, ktoré príslušný orgán spracúva podľa tohto zákona, možno bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
(3)
Príslušný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu53a) poskytuje bezodkladne a bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe údaje o ťažkom zdravotnom postihnutí dotknutej osoby na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom. Osobné údaje, ktoré spracúva príslušný orgán podľa odseku 1, sa na základe písomnej žiadosti poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám a subjektom do cudziny, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.
(4)
Osobné údaje, ktoré môže príslušný orgán spracúvať na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona o fyzickej osobe uvedenej v odseku 5 písm. a) až c), sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu,
c)
adresa prechodného pobytu,
d)
adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava,
e)
druh povolenia na pobyt,
f)
rodné číslo, ak je pridelené,
g)
dátum narodenia,
h)
dátum úmrtia,
i)
druh a číslo dokladu totožnosti,
j)
štátne občianstvo,
k)
rodinný stav,
l)
kontaktné údaje,
m)
bankové spojenie,
n)
údaje o zdravotnom stave na účely lekárskej posudkovej činnosti,
o)
údaje o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
p)
údaje o poskytovaní sociálnej služby,
q)
údaje o príjme,
r)
údaje o majetku,
s)
údaje o poskytnutých peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o vyhotovených preukazoch a o vyhotovených parkovacích preukazoch,
t)
údaje o príbuzenskom vzťahu,
u)
ďalšie údaje, ktoré zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na účel podľa odseku 1.
(5)
Príslušný orgán spracúva podľa tohto zákona osobné údaje
a)
o fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje podľa tohto zákona,
b)
o fyzickej osobe, ktorej príjmy sa podľa § 18 spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje podľa tohto zákona,
c)
o osobnom asistentovi,
d)
o ďalšej fyzickej osobe v rozsahu, v akom sú uvedené v dôkazných prostriedkoch v konaní vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu, preukazu a parkovacieho preukazu.
(6)
Ústredie a úrad zhromažďujú a spracúvajú údaje o poskytnutých peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o vyhotovených preukazoch a o vyhotovených parkovacích preukazoch v rozsahu podľa odseku 4 pre ministerstvo a na účely štátnej štatistiky.54)
(7)
Ústredie poskytuje spracované údaje podľa odseku 6 ministerstvu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
SIEDMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 65
(1)
V konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu, peňažnom príspevku za opatrovanie a v konaní o posúdení na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím začatom pred 1. januárom 2009, ktoré neboli právoplatne skončené do 31. decembra 2008, sa postupuje podľa zákona účinného od 1. januára 2009, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Občan, ktorý bol podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 občan s ťažkým zdravotným postihnutím, sa považuje po 31. decembri 2008 za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(3)
Osobitný príjemca určený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za osobitného príjemcu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(4)
Miera funkčnej poruchy občana s ťažkým zdravotným postihnutím určená podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa z dôvodu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neprehodnocuje, ak nedôjde k takým zmenám v zdravotnom stave fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú vplyv na určenie miery funkčnej poruchy.
(5)
Odkázanosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím na osobnú asistenciu, odkázanosť na sprievodcu, odkázanosť na kúpu pomôcky, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, odkázanosť na kompenzáciu zvýšených výdavkov a odkázanosť na celodenné, osobné a riadne opatrovanie, ktoré boli posúdené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa po 31. decembri 2008 neprehodnocuje podľa zákona účinného od 1. januára 2009, ak u občana s ťažkým zdravotným postihnutím nedôjde k takým zmenám v zdravotnom stave, osobnostných predpokladoch, rodinnom prostredí alebo životnom prostredí a v prostredí, ktoré ovplyvňuje jeho začlenenie do spoločnosti, ktoré majú vplyv na trvanie odkázanosti.
(6)
Odkázanosť na celodenné osobné a riadne opatrovanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za odkázanosť na opatrovanie podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(7)
Ak posudok vypracovaný do 31. decembra 2008 nemôže byť podkladom na rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu z dôvodu, že nezohľadňuje zmeny ustanovené po 1. januári 2009, príslušný orgán vypracuje posudok podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(8)
Štúdium, pracovná činnosť, športová činnosť, spoločenská činnosť, duchovná činnosť, kultúrna činnosť a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré sa považovali za činnosti na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považujú za činnosť prepravy alebo premiestňovanie pri pracovných, vzdelávacích, občianskych, rodinných a voľnočasových aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona účinného od 1. januára 2009.
(9)
Upratovanie, pranie, žehlenie a kúrenie, ktoré sa považovali za činnosti na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považujú za činnosť pomoc pri domácich prácach podľa prílohy č. 4 zákona účinného od 1. januára 2009.
(10)
Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia do 31. decembra 2013, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený preukaz podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(11)
Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 2008, platí do 31. decembra 2012, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(12)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu do 31. decembra 2008 a neuplynula doba jeho platnosti, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz podľa zákona účinného od 1. januára 2009 na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podanej v období od 1. februára 2009 do 31. decembra 2012, a to bez uhradenia správneho poplatku. O vyhotovení parkovacieho preukazu sa nevydáva písomné rozhodnutie.
(13)
Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý príslušný orgán zistil alebo prehodnotil na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa použije na účely peňažného príspevku na kompenzáciu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 a platí do 30. júna 2009.
(14)
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky podľa zákona účinného od 1. januára 2009 podľa účelu, na ktorý bol poskytnutý.
(15)
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže určený na zdvíhacie zariadenie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(16)
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na úpravu osobného motorového vozidla podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(17)
Peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(18)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za peňažný príspevok na úpravu bytu alebo peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže podľa zákona účinného od 1. januára 2009 podľa účelu, na ktorý bol poskytnutý.
(19)
Na povinnosti a lehoty súvisiace s jednorazovými peňažnými príspevkami na kompenzáciu, ktoré boli poskytnuté podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa po 31. decembri 2008 vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2008.
(20)
Posudkový lekár uvedený v § 63 ods. 1 je povinný ukončiť prípravu v akreditovanom certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo do piatich rokov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru, uzatvorenia dohody o vykonaní práce alebo do 31. decembra 2013.
(21)
Štátny zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2008 vykonával sociálnu posudkovú činnosť a spĺňal kvalifikačné predpoklady k 31. decembru 2008, spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti aj podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(22)
Tlmočník, ktorý k 31. decembru 2010 vykonával tlmočenie v rámci činnosti osobnej asistencie a toto tlmočenie vykonáva aj po 31. decembri 2010, je povinný preukázať sa potvrdením o znalosti komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím najneskôr do 31. decembra 2011.
§ 66
(1)
Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný príspevok za opatrovanie poskytované podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považujú za peňažné príspevky na kompenzáciu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Príslušný orgán určí výšku peňažných príspevkov uvedených v odseku 1 podľa zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. júla 2009. Ak je výška peňažného príspevku podľa zákona účinného od 1. januára 2009 vyššia ako výška peňažného príspevku, ktorá patrila podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, peňažný príspevok sa vyplatí od 1. januára 2009 podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(3)
V konaní o vrátení peňažného príspevku na kompenzáciu a pri uplatňovaní pohľadávok v konaní o dedičstve, ktoré sa začali pred 1. januárom 2009, sa po 31. decembri 2008 postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(4)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať podľa zákona účinného od 1. januára 2009 aj fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytoval podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(5)
Peňažný príspevok za opatrovanie vyplácaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku sa vypláca aj po 31. decembri 2008, ak je jeho výška pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyššia ako 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) alebo ak je jeho výška pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím vyššia ako 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29) Na prehodnocovanie tohto peňažného príspevku sa vzťahujú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2008.
(6)
Ak výška peňažného príspevku za opatrovanie podľa odseku 5 dosiahne sumu uvedenú v § 40 ods. 8, príslušný orgán rozhodne o znížení peňažného príspevku za opatrovanie a o poskytnutí peňažného príspevku na opatrovanie podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(7)
V konaní o osobitnom označení motorového vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu začatom pred 1. januárom 2009 a ktoré nebolo ukončené do 31. decembra 2008, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008. Na príslušnosť orgánu sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2008.
(8)
Obvodné úrady v sídle kraja odovzdajú informácie o fyzických osobách, ktorým boli vydané osobitné označenia motorového vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ústrediu do 31. januára 2009.
§ 67
(1)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný príspevok za opatrovanie“, rozumie sa tým „peňažný príspevok na kompenzáciu“.
(2)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „sociálna pomoc“, rozumie sa tým aj „podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím“.
(3)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu“, rozumie sa tým „parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“.
(4)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím“, rozumie sa tým „preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ alebo „preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“.
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2011
§ 67a
Na konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu, o parkovacom preukaze a o preukaze začaté pred 1. júlom 2011, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2011, sa vzťahujú lehoty podľa zákona účinného do 30. júna 2011.
§ 67b
(1)
Posudkový lekár na účely tohto zákona podľa predpisov účinných do 30. júna 2011, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 63 ods. 1 a vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona podľa predpisov účinných do 30. júna 2011, sa považuje za posudkového lekára na účely tohto zákona podľa predpisov účinných od 1. júla 2011 a môže vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez získania odbornej spôsobilosti podľa § 63 ods. 1 najdlhšie do 31. decembra 2021. Ustanovenie § 65 ods. 20 sa od 1. júla 2011 nepoužije.
(2)
Posudkovým lekárom na účely tohto zákona môže byť aj lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 63 ods. 1 najdlhšie do piatich rokov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru, uzatvorenia dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Ustanovenie § 65 ods. 20 sa od 1. júla 2011 nepoužije.
§ 67c
Ak výška peňažného príspevku za opatrovanie podľa § 66 ods. 5 dosiahne sumu uvedenú v § 40 ods. 8, príslušný orgán rozhodne o odňatí peňažného príspevku za opatrovanie a o poskytnutí peňažného príspevku na opatrovanie podľa zákona účinného od 1. júla 2011. Ustanovenie § 66 ods. 6 sa od 1. júla 2011 nepoužije.
§ 67d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017
(1)
O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2017 a trvá aj po 31. decembri 2016, príslušný orgán rozhodne do 31. marca 2017.
(2)
Príslušný orgán rozhodne o odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2009, poskytuje celoročná pobytová sociálna služba okrem sociálnej služby poskytovanej
a)
v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo
b)
v zariadení sociálnych služieb1a) na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.
§ 67e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na pomoc inej fyzickej osoby pri činnostiach podľa prílohy č. 4 bodu 13.4., 13.5. alebo 13.6. účinného do 30. júna 2018, ktorej vznikol nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona účinného do 30. júna 2018 a tento nárok trvá aj po 30. júni 2018, sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby pri činnosti podľa prílohy č. 4 bodu 13.4. účinného od 1. júla 2018. Rozsah osobnej asistencie určený komplexným posudkom podľa prvej vety sa považuje za rozsah osobnej asistencie určený na činnosť podľa prílohy č. 4 bodu 13.4. účinného od 1. júla 2018 do právoplatnosti rozhodnutia vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu, ktorého podkladom je komplexný posudok.
(2)
Pohľadávka, ktorá vznikla podľa § 28 ods. 2 druhej vety a ods. 5 a 6, § 33 ods. 18 a ods. 19 druhej vety, § 34 ods. 21, 22 a ods. 23 druhej vety a § 37 ods. 18 účinných do 30. júna 2018, sa považuje za nevymožiteľnú.
(3)
O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie a o zmene výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, na ktoré vznikol nárok podľa zákona účinného do 30. júna 2018 a trvá aj po 30. júni 2018, úrad rozhodne do 30. septembra 2018.
(4)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods. 6 účinného do 30. júna 2018, ktorej vznikol nárok na peňažný príspevok na prepravu alebo na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla podľa zákona účinného do 30. júna 2018 a tento nárok trvá aj po 30. júni 2018, sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na účely poskytovania tohto peňažného príspevku do právoplatnosti rozhodnutia vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu; úrad nezačne konanie o peňažnom príspevku na prepravu alebo peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla len z dôvodu zmeny úpravy odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods. 6 účinného od 1. júla 2018.
§ 67g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)
O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. júlom 2020 a trvá aj po 30. júni 2019, rozhodne príslušný orgán do 30. septembra 2020.
(2)
Konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. júlom 2020, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2019, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
§ 67h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020
Pri posudzovaní príjmu na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa vianočný príspevok poskytnutý podľa predpisu účinného do 31. marca 2020 nepovažuje za príjem.
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19
§ 67i
(1)
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), najdlhšie do 30. júna 2020, sa výška peňažného príspevku na opatrovanie zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 150 dní. Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa nezníži podľa prvej vety za dni, počas ktorých fyzická osoba uvedená v § 40 ods. 3 a 4 bola sprievodcom40a) fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(2)
V čase trvania krízovej situácie sa výška peňažného príspevku na opatrovanie zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba uvedená v § 40 ods. 3 a 4 v zdravotníckom zariadení alebo nevykonávala osobne opatrovanie z iných vážnych dôvodov dlhšie ako 150 dní. Peňažný príspevok na opatrovanie podľa prvej vety sa poskytne, ak fyzická osoba zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou alebo sociálnou službou, počas dní, za ktoré sa fyzickej osobe poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
§ 67j
(1)
V čase trvania krízovej situácie môže osobnú asistenciu vykonávať aj fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 4 prvej vete v rozsahu činností uvedených v prílohe č. 4. Osobný asistent podľa prvej vety môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne.
(2)
Odsek 1 sa od 1. júla 2022 nepoužije.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
§ 67k
(1)
Príslušný orgán na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodne o odpustení pohľadávky, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, ak
a)
dôvodom rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť bolo poskytnutie peňažného príspevku neprávom na základe
1.
nepravdivých údajov o majetku, ak nepravdivosť údajov spočívala v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods. 18, alebo
2.
nesplnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 písm. d), ak nesplnenie povinnosti spočívalo v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods. 18, a
b)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť do 31. decembra 2021.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021.
(3)
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky pohľadávka podľa odseku 1 zaniká.
(4)
Na konanie o odpustení pohľadávky podľa odseku 1 sa vzťahuje § 53 rovnako.
(5)
Za príslušný orgán podľa odseku 1 sa považuje orgán, ktorý rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť v prvom stupni.
(6)
Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bola odpustená pohľadávka podľa odseku 1, sa § 46 ods. 2 a 3 nevzťahujú.
§ 67l
V konaní o odňatí a zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku a o povinnosti vrátiť jednorazový alebo opakovaný peňažný príspevok podľa § 46 ods. 1 sa použije ustanovenie § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021.
§ 67m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. januárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Na povinnosti a lehoty súvisiace s jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu, ktorý bol poskytnutý podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021, okrem lehôt podľa § 27 ods. 1, § 32 ods. 10, § 33 ods. 8, § 34 ods. 10, § 35 ods. 9 a § 37 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2022, sa od 1. januára 2022 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2021, ak ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu márneho uplynutia lehôt podľa § 27 ods. 1, § 32 ods. 10, § 33 ods. 8, § 34 ods. 10, § 35 ods. 9 a § 37 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
§ 68
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 461/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z. a zákona č. 284/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 93a sa vkladá § 93b, ktorý znie:
㤠93b
Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti aj po 31. decembri 2009, ak to ustanovuje osobitný predpis.72a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
„72a)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu
Príloha č. 2 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov
Na hodnotenie miery zdravia a stanovenie percenta miery funkčnej poruchy skúmame jednotlivé telesné, zmyslové a psychické funkcie a ich poruchy.
I.
Infekčné a parazitárne choroby
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Tuberkulóza
1.1. dýchacích ústrojov
a) počas aktivity ochorenia bez funkčného obmedzenia
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného stupňa s komplikáciami
c) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením ťažkého stupňa s komplikáciami
1.2. iných orgánov a systémov
a) počas aktivity ochorenia bez funkčného obmedzenia
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažšieho stupňa s komplikáciami
c) s funkčným obmedzením ťažkého stupňa s komplikáciami

2. Infekčné a parazitárne choroby s následkami
2.1. ľahké poruchy funkcie niektorých orgánov a systémov
2.2. stredne ťažké formy s recidívou alebo trvale aktívne so znížením výkonnosti funkcie orgánu
2.3. ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, chronické stavy s ťažkou poruchou funkcie orgánu a s ťažkým obmedzením výkonnosti

3. AIDS
3.1. zistenie HIV-infekcie bez klinických príznakov
3.2. syndróm lymfadenopatie
a) ľahká alterácia celkového stavu
b) stredne ťažká alterácia celkového stavu a výkonnosti
c) ťažká alterácia celkového stavu (rozvinutie choroby, terminálna fáza, ťažké infekčné komplikácie)


40
50 – 60
70

40
50 – 60

70


10 – 20

50

60 – 70


0

30
50 – 80

90 – 100
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa funkčného postihnutia chorého orgánu a celkového stavu organizmu.
II.
Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)
a) stredne ťažké prejavy
b) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti)

2. Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania
a) ľahká forma – ľahké krvácavé stavy
b) stredne ťažká forma – (trombofilné stavy)
1. s občasným krvácaním do kĺbov
2. s častým krvácaním do kĺbov až s počínajúcimi sekundárnymi artrotickými zmenami v kĺboch
c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami – trombocytopénie)

3. Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)
b) so stredne ťažkými prejavmi
ba) tri roky po ukončení liečby
bb) počas liečby
c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.)

4. Plazmocytóm (myelóm)
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)
b) so stredne ťažkými prejavmi (zmeny v kostiach)
c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, patologické fraktúry, bolesti)

5. Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)
a) štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia l)
b) štádium III. B – IV
ba) do ukončenia liečby
bb) v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie)

6. Chronická myeloidná leukémia (myelóza)
a) chronická fáza v liečbe
1. bez prejavov na celkový stav
2. s prejavmi na celkový stav
b) akcelerovaná alebo blastická fáza

7. Chronické myeloproliferatívne ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytémia, osteomyeloskleróza a pod.)
a) ľahká forma
b) stredne ťažká forma
c) ťažká forma
d) komplexná forma

8. Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii)
a) u dospelých
b) u detí až do skončenia liečby
c) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov

9. Myelodysplastické stavy
a) ľahká forma – bez zjavných prejavov
b) stredne ťažká forma – smiernymi prejavmi
c)ťažká forma – s ťažkými prejavmi

10. Niektoré poruchy mechanizmu imunity
a) imunodeficity s občasnými klinickými prejavmi s potrebou imunomodulačnej liečby
b) stredne ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, ťažko kompenzovateľné liečbou a vyvolávajúce stredne ťažké obmedzenie výkonnosti
c) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce ťažké obmedzenie výkonnosti
d) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce úplné obmedzenie výkonnosti

30 – 40

50 – 80


10 – 20

30 – 40

50 – 60

70 – 8010 – 20

40
60 – 80
90 – 100


30
50 – 80

90 – 100


60

70 – 80
5030 – 40
50 – 60
70 – 8030 – 40
50
60 – 80
90 – 100


90 – 100
100
30 – 40


10 – 20
30 – 40
50 – 80


30

50

60 – 80

90
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, fázy ochorenia, pôsobenia na iné orgány a na celkový zdravotný stav.
Poznámky:
K bodu 5.a) liečba sa začína ihneď a trvá cca dva roky
K bodu 6.b) prechod do akcelerovanej alebo blastickej fázy – hodnotí sa ako akútna leukémia
K bodu 9.a) ľahká forma (I. – II. štádium – refraktérna anémia)
b) stredne ťažká forma (II. – III. štádium – s excesom blastov)
c) ťažká forma (III. štádium – prechod do akútnej leukémie).
III.
Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy funkcie štítnej žľazy
a) hyperfunkcia stredný stupeň (s pretrvávajúcou tachykardiou, značná strata na váhe a pod.)
b) hyperfunkcia ťažký stupeň (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a očné poruchy)
c) hypofunkcia nedostatočne kompenzovaná liečbou

2. Zhubný nádor štítnej žľazy
a) včasné odstránenie v štádiu T1-2 NOMO
b) v priebehu onkologickej liečby alebo neliečiteľné formy
c) po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy

3. Chronická nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
a) dobre kompenzovaná liečbou
b) stredne ťažká forma (začínajúca adynamia, chudnutie, zníženie výkonnosti)
c) ťažká forma (s výraznou adynamiou, chudnutím s opakovanými krízami a podstatným znížením výkonnosti)

4. Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny syndróm)
a) s komplikáciami na rôznych orgánových systémoch, prejavy svalovej slabosti
b) iatrogénny Cushingov syndróm

5 Nádory nadobličiek vrátane stavov po odstránení nádorov
a) v priebehu onkologického liečenia alebo neliečiteľné formy
b) po stabilizácii zdravotného stavu (dva roky od stabilizácie)

6. Poruchy hypotalamo-hypofyzárneho systému
a) dobre kompenzované liečbou
b) prejavy na viacerých orgánoch so závažným obmedzením výkonnosti

7. Nádory podmozgovej žľazy
a) v priebehu onkologického liečenia
b) po stabilizácii (dva roky od stabilizácie)

8. Cukrovka
a) II. typu kompenzovateľná
1) diétou (bez komplikácií DM)
2) diétou a perorálnou liečbou (bez komplikácií DM)
b) I. a II. typu kompenzovateľná inzulínom a diétou bez komplikácií
c) ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku
d) chronické komplikácie cukrovky (diabetická mikroangiopatia, retinopatia, neuropatia, nefropatia a diabetická noha)

9. Fenylketonúria
a) u detí bez prejavov poškodenia mozgu do 18. roku veku
b) u dospelých bez prejavov poškodenia mozgu počas trvania liečby diétou

10. Mukoviscidóza (cystická fibróza)
a) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi mierneho stupňa (telesný vývoj zodpovedá veku)
b) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi so zníženou telesnou výkonnosťou
c) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi ťažkého stupňa s výrazne oneskoreným telesným vývojom

11. Obezita (morbidná, BMI viac ako 40) s metabolickými a orgánovými komplikáciami

12. Všetky poruchy výživy, vyžadujúce si
a) kŕmenie cez gastrostómiu, enterostómiu
b) totálnu parenterálnu, enterálnu, alebo kombinovanú výživu


20 – 30

40 – 50
20 – 30


30 – 50
80 – 100
50
40
70 – 80


20
30 – 50

50 – 7040 – 50
10 – 30


80 – 100
40 – 60


20
50


80
4030
40
50
60

70 – 80


60
5050
60

70 – 90

50


50
60 – 80
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti vlastnej choroby s prihliadnutím na sekundárne zmeny, komplikácie (odchýlky laboratórnych hodnôt od normy sa nehodnotia).
Miera funkčnej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov a dne sa určí podľa závažnosti komplikácií jednotlivých orgánových systémov.
Pri poruchách výživy hodnotíme hmotnosť vyjadrenú podľa BMI. Pri zvýšení BMI nad 40 hovoríme o malígnej obezite, pri znížení BMI pod 18 hovoríme o podvýžive.
IV.
Duševné poruchy a poruchy správania
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy psychického vývoja detí (poruchy hyperkinetické, poruchy správania atď.), pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus)
a) mierna porucha
b) stredná porucha
c) ťažká porucha
d) komplexná porucha (napr. Aspergerov syndróm)

2. Poruchy osobnosti, správania, intelektu, komunikácie
a) mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti
b) stredné narušenie sociálnej prispôsobivosti
c) ťažké narušenie sociálnej prispôsobivosti
d) komplexná porucha

3. Mentálna retardácia
a) ľahká mentálna retardácia
1) horné pásmo IQ 64 – 69
2) stredné pásmo IQ 57 – 63
3) dolné pásmo IQ 50 – 56
b) stredná mentálna retardácia (IQ 35 – 49)
c) ťažká mentálna retardácia (IQ 20 – 34)
d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20)

4. Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické)
a) mierna porucha
b) stredná porucha
c) ťažká porucha
d) úplná porucha

5. Neurotické stresové a somatoformné poruchy
a) mierna porucha
b) stredne ťažká porucha
c) ťažká porucha
d) komplexná porucha

6. Schizotypové poruchy, poruchy s bludmi a halucináciami
a) ľahká porucha
b) stredná porucha
c) ťažká porucha
d) komplexná porucha

7. Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené psychoaktívnymi látkami
a) ľahká porucha
b) stredne ťažká porucha
c) ťažká porucha
d) úplná porucha so somatickými dôsledkami

8. Geneticky podmienené mentálne retardácie s multiorgánovým postihnutím podľa klinického stavu (napr. M. Down)


10 – 30
40 – 50
60 – 80
90 – 100


20
40 – 50
50 – 60
90 – 10020 – 30
30 – 40
50
60 – 70
80 – 90
100


10
30 – 50
60
90 – 100


20
30 – 40
50 – 80
90 – 100


10 – 20
30 – 40
50 – 80
90 – 100


10 – 20
30 – 40
50 – 80
90 – 100


50 – 100
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu zdravotného postihnutia, výskytu atakov, psychiatrického nálezu a psychologického nálezu, podľa narušenia sociálneho života, narušenia orientácie, intelektu, pamäti, myslenia, správania, emotivity a pri úplnom rozpade osobnosti s trvalým dozorom sociability sa určia maximálne hodnoty miery funkčnej poruchy.
Floridná schizofrénia – hodnotenie zdravotného postihnutia vzhľadom na krátke trvanie ochorenia – nie je predpoklad, že bude trvať rok a viac.
Poznámka:
K bodu 1. – k poruchám psychického vývoja detí sa zaraďuje (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm)
K bodu 2. – k poruchám osobnosti a správania je zaradená mentálna anorexia, ktorá musí spĺňať aj kritériá BMI pod 18
K bodu 6. – a) ľahká porucha – pri schizofrénnych reziduách
c) ťažká porucha – pri častých relapsoch, potiažach v sociálnej prispôsobivosti
d) komplexná porucha – ak je prítomný ťažký defekt.
V.
Nervový systém (poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov)
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Centrálne neurogénne poruchy (poškodenie pyramídovej dráhy mozgu a miechy)
(pri dominantnej končatine +10 % okrem bodov d, h, j, k)
a) ťažká monoparéza až monoplégia
b) ťažká hemiparéza až hemiplégia
c) ťažká paraparéza až paraplégia
d) ťažká kvadruparéza až kvadruplégia
e) monoparéza
f) hemiparéza
g) triparéza
1. ľahká
2. stredne ťažká až ťažká
h) paraparéza
1. ľahká
2. stredne ťažká
i) kvadruparéza
1. ľahká
2. stredne ťažká
j) reziduálna paréza
k) poruchy symbolických funkcií
1. ľahké
2. stredne ťažké
3. ťažké, komplexné

2. Periférne neurogénne poruchy (poškodenie periférnych nervov)
A. porucha lícneho nervu
a) jednostranná úplná
b) obojstranná kompletná obrna s trvalými komplikáciami
B. Periférne neurogénne poruchy hornej končatiny
(pri dominantnej končatine +10 %, pri obojstrannom poškodení +10 %)
a) plexus brachialis
1. horný typ
2. dolný typ
3. horný + dolný typ( kompletná porucha)
b) nervus axilaris
c) nervus radialis
d) nervus ulnaris
e) nervus medianus
f) nervus radialis + axilaris
g) nervus radialis + ulnaris
h) nervus radialis + medianus
i) nervus radialis, ulnaris, medianus (poškodenie na predlaktí)
C. Periférne neurogénne poruchy dolnej končatiny
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) plexus lumbosacralis
b) nervus glutaneus superior
c) nervus glutaneus inferior
d) nervus femoralis
e) nervus cutaneus femoralis
f) nervus ischiadicus proximálna časť
g) nervus ischiadicus distálna časť
h) nervus fibularis
i) nervus tibialis
D. Porucha viacpočetných periférnych nervov a miechových koreňov (polyneuropatie, polyradikuloneuritídy)
a) ľahká porucha
b) stredná porucha
c) ťažká porucha
d) kompletná porucha

3. Cerebelárne poruchy
a) ľahká porucha
b) stredná porucha (neocerebelárna symptomatológia)
c) ťažká porucha (neo + paleocerebelárna porucha)
d) kompletná

4. Extrapyramidové poruchy (Parkinsonský, choreatiformný, dystónny)
a) ľahká porucha
b) stredná porucha
c) ťažká porucha
d) kompletná

5. Kmeňové poruchy (závraty, synkopy, bulbárny syndróm)
a) ľahká porucha
b) stredná porucha
c) ťažká porucha
d) komplexná s dôsledkami na celkový stav

6. Záchvatové poruchy
A. Epilepsia (závažnosť postihnutia podľa frekvencie záchvatov a prítomnosti straty vedomia)
a) ľahká porucha – sporadické GM, alebo PM s pauzami mesiacov
b) stredná porucha – za rok viackrát GM, alebo PM s pauzami týždňov
c) ťažká porucha – GM s pauzami týždňov, alebo PM s pauzami dní
d) kumulácia až séria záchvatov – GM týždenne, alebo PM denne
B. Ostatné paroxyzmálne stavy (narkolepsia, kataplexia, migréna, neuralgia)
a) ľahká porucha – sporadické záchvaty
b) stredná porucha – časté záchvaty 2 – 3x do týždňa
c) ťažká porucha – vysoká frekvencia záchvatov [podstatne častejšie záchvaty ako v bode b)]
d) liečbou neovplyvniteľné záchvaty s obmedzenou výkonnosťou a sekundárnymi telesnými dôsledkami

7. Diseminované poruchy CNS (demyelinizačné ochorenia a iné podobné zriedkavé ochorenia)
a) ľahká porucha (EDSS 1,0 – 3,0) 40
b) stredná porucha (EDSS 3,5 – 5,5) 50 – 60
c) ťažká porucha (EDSS 6 – 7,5) 70 – 80
d) komplexná porucha (EDSS 8,0 – 9,5)8. Difúzne poruchy CNS (encefalopatie rôznej etiológie)
a) ľahká porucha
b) stredná porucha
c) ťažká porucha
d) komplexná porucha

9. Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála
a) stavy po operácii, stavy počas onkologickej liečby
b) po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie)
c) po stabilizácii s minimálnym až miernym reziduálnym nálezom (päť rokov od stabilizácie)
d) neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím
e) neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím


50 – 70
60 – 80
90 – 100
90 – 100
30 – 40
50

40
50 – 80

40
50 – 70

40
60 – 80
10

10 – 20
30 – 40
5020
5030
40
50
40
40
40
30
40
40
40
50


50 – 80
20
20
40
10
60
50
30
30


20
30 – 40
50 – 80
90 – 100


20
30 – 40
50 – 80
90 – 100


20
40
50 – 80
90 – 100


10
30 – 40
50 – 80
90 – 100
20
30 – 40
50 – 80
90 – 100

10
30

50 – 80

90 – 10040
50 – 60
70 – 80

90 – 100
20
50
60 – 80
90 – 100


50 – 60
50

40
60 – 80
90 – 100
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa poruchy funkcie, výpadových javov, výskytu záchvatov, dĺžky trvania záchvatov, výskytu vegetatívnych porúch, topického neurologického nálezu, psychiatrického nálezu a psychologického nálezu.
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa funkčných porúch na končatinách, porúch inervácie močového mechúra a konečníka s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny.
VI.
Zrak
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Úplná slepota oboch očí

2. Praktická slepota oboch očí (1/60 – 3/60)

3. Slabozrakosť (V 3/60 – 6/60)
a) deti a mladiství do skončenia školskej dochádzky
b) dospelí

4. Slabozrakosť (V 6/60 – 6/18)
a) deti do skončenia povinnej školskej dochádzky
b) dospelí

5. Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové) pri strate alebo slepote druhého oka

6. Koncentrické zúženie pri strate druhého oka
a) od 50°do 30° od centra
b) od 29° do 11° od centra
c) od 10° do 5° od centra

7. Diplopia

8. Strata jedného oka

9. Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka bez možnosti náhrady umelouvnútroočnou šošovkou
a) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
b) dospelí

10. Odstránenie oka pre zhubný nádor
a) počas onkologického liečenia
b) po stabilizácii zdravotného stavu (päť rokov od stabilizácie)
c) neliečiteľné formy
90

80


80
60 – 70


60 – 70
50 – 60


60 – 80


40
50 – 60
80 – 90

20

3060
50


80 – 100
50
100
Tabuľka č. 1 Klasifikácia závažnosti oslabenia zraku – odporúčaná SZO
Kategórie oslabenia zraku Zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou
  maximum minimum
1. slabozrakosť 6/18
3/10 (0.3)
20/70
6/60
1/10 (0,1)
20/200
2. slabozrakosť 6/60
1/10 (0,1)
20/200
3/60
1/20 (0,05)
200/400
3. praktická slepota 3/60
1/20 (0,05)
20/400
1/60 (rátanie prstov na 1m)
1/50 (0,02)
20/1200
4. praktická slepota 1/60 (rátanie prstov na 1 m)
1/50 (0,02)
20/1200
Vnímanie svetla
(svetlocit)
5. úplná slepota Bez svetlocitu
6. Bez zistenia alebo bez špecifikovania – neurčené alebo nehodnotiteľné
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia zrakovej ostrosti s korekciou, rozsahu zorného poľa, hĺbkového videnia, okulomotoriky, slzenia, citlivosti na prach, na svetlo, ochorenia očných adnexov a adaptácie.
Miera funkčnej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom očnej štrbiny, glaukómu (zelený zákal) a ostatných očných chorôb sa určí podľa stupňa zúženia zorného poľa, zrakovej ostrosti, schopnosti orientovať sa a psychického stavu.
Miera funkčnej poruchy pri výpadoch horných kvadrantov zorného poľa – ťažšie je závažnejšia ako pri výpadoch dolných kvadrantov zorného poľa.
Poznámky:
K bodu 6.c) – zorné pole o rozsahu menej ako 10 ale viac ako 5 stupňov okolo centrálnej fixácie, treba zaradiť do 3. kategórie oslabenia zraku. Zorné pole o rozsahu nie väčšom ako 5 stupňov zaradiť do 4. kategórie oslabenia zraku aj v prípade, ak zraková ostrosť je normálna.
VII.
Poškodenie ORL orgánov (sluchový, rovnovážny orgán, dýchacie a hltacie orgány) a ďalšie ORL postihnutia
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Vrodená obojstranná praktická hluchota u detí alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do skončenia prípravy na povolanie (vrátane nositeľov kochleárnych implantátov, podľa Fowlera viac ako 85 – 90 %)

2. Získaná obojstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do 18. roku veku

3. Obojstranná hluchota dospelých
a) praktická hluchota podľa Fowlera viac ako 85 %
b) úplná hluchota podľa Fowlera 100 %

4. Obojstranná ťažká nedoslýchavosť u detí a dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou (aj u nositeľov kochleárnych implantátov podľa Fowlera 80 % a viac)

5. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí podľa Fowlera 55 % a viac

6. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u dospelých podľa Fowlera 55 % a viac

7. Poruchy rovnováhy (objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja)
a) ľahké závraty s hučaním v ušiach
b) stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)
c) ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo ťažký tinnitus

8. Komplikovaný chronický zápal stredného ucha

9. Strata jednej ušnice

10. Strata oboch ušníc

11. Zhubné nádory (hltanu, mandlí, hrtanu a pod.)
a) po odstránení nádoru pri onkologickej liečbe
b) po stabilizácii (do piatich rokov po stabilizácii)
c) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od ukončenia liečby)
d) neliečiteľné formy zhubných nádorov
e) recidívy


70 – 80


60 – 80


70
80


50 – 60

50

4020
50

60 – 100

30

20

50


50 – 80
50
40
90 – 100
70 – 80
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu (CSS podľa Fowlera vyjadrená v percentách), poruchy reči následkom poškodenia sluchu, hučania v ušiach, bolesti v ušiach, poruchy rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikačných schopností.
Kvantitatívna strata sluchu sa hodnotí bez použitia pomôcky (načúvací prístroj).
VIII.
Srdce a obehové ústrojenstvo
A.
Postihnutie srdca
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie veľkých srdcových ciev, ischemická choroba srdca, stavy po infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, kardiomyopatie, stavy po myokarditídach a pod.
a) s miernym znížením výkonnosti: nijaké prejavy srdcovej a koronárnej nedostatočnosti ako dýchavičnosť, anginózne bolesti i pri silnejšom telesnom zaťažení (napríklad rýchla chôdza 7 km/hod., námahová telesná práca, záťaž viac ako 100 W, MET nad 7), EF ľavej komory 55 – 80 %
b) stavy zodpovedajúce NYHA II
stupeň postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení (napríklad chôdza 5 km/hod., ťažkosti pri stredne ťažkej telesnej práci a rekreačných aktivitách, maximálna záťaž 75 W, MET 4 – 6,6), EF ľavej komory 45 – 55 %
c) stavy zodpovedajúce NYHA III
stupeň postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu bežnej fyzickej aktivity (napríklad prechádzka 3 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ľahká telesná práca, maximálna záťaž 50 W, MET 2 – 3,9), EF ľavej komory pod 35 %
d) stavy zodpovedajúce NYHA IV
zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhotrvajúce obdobia srdcovej dekompenzácie, možná iba minimálna fyzická aktivita (maximálne 25 W, MET pod 2), EF ľavej komory pod 25 %

2. Poruchy srdcového rytmu
a) bez hemodynamických následkov alebo len nepatrné subjektívne ťažkosti
b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, liečbou kompenzované poruchy
c) s ťažkými hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia) alebo liečbou ťažko ovplyvniteľné poruchy

3. Stavy po operácii srdca (náhrady srdcových chlopní, operácie srdcových chýb, stavy po resekcii aneuryzmy srdcovej komory, stavy po revaskularizačných výkonoch na vencových tepnách)
a) s dobrým funkčným výsledkom
b) pri stredne zníženom výkone
c) pri závažnom znížení výkonu

4.  Implantácia kardiostimulátora

5. Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom

6. Chronické cor pulmonale
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa porúch výkonnosti srdca a pľúc s prihliadnutím na stupeň hromadenia krvi v pľúcach a pľúcnej hypertenzie

7. Transplantácia srdca a pľúc
a) do piatich rokov od transplantácie podľa funkcie a liečby
b) po piatich rokoch od transplantácie podľa funkcie liečby

8. Poruchy krvného tlaku – arteriálna hypertenzia
a) 1. stupeň – mierna forma
b) 2. stupeň – stredná forma
c) 3. stupeň – ťažká forma (orgánové komplikácie)


10 – 2030 – 4050 – 7080 – 100


0 – 10
20 – 30

50 – 70
20
40
50 – 80

20 – 30

2050 – 80


80
50


10
30
50 – 70
B.
Postihnutie ciev
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Artériovenózne píšťaly
a) bez hemodynamického účinku alebo porúch periférneho prekrvenia
b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo poruchami periférneho prekrvenia
c) s manifestnými prejavmi

2. Aneuryzmy
a) bez funkčnej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti
b) malé periférne výdute
c) iné
d) dissekujúce aneuryzmy aorty, veľké aneuryzmy abdominálnej aorty a veľkých panvových tepien s obmedzením výkonnosti

3. Tepnové uzáverové choroby – uzávery tepien dolných končatín
a) štádium I. podľa Fontainea na jednej dolnej končatine alebo na obidvoch končatinách
b) štádium II. podľa Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m – 500 m (Doppler na nohe 80 – 100 mm Hg)
c) štádium III. podľa Fontainea klaudikácie po 50 m – 300 m (Doppler na nohe 60 – 80 mm Hg)
d) štádium IV. podľa Fontainea s bolesťami v pokoji a trofickými zmenami

4. Kŕčové žily
a) s nepatrným opuchom na končatine s minimálnymi trofickými zmenami na koži bez ťažkostí, jedna alebo obidve končatiny
b) s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, prítomnými recidívami zápalu – jedna alebo obidve končatiny
c) s chronickými recidivujúcimi defektmi podľa rozsahu a výskytu na jednej alebo obidvoch končatinách
d) chronická venózna insuficiencia s defektom
1. jedna dolná končatina
2. obidve dolné končatiny
e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých žíl

5. Lymfedém na jednej alebo na obidvoch končatinách
a) so zväčšením obvodu končatiny do 5 cm, bez obmedzenia pohybu
b) so zväčšením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu končatiny pre väčšiu hmotnosť a pre ovplyvnenie kĺbových funkcií
c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu

6. Funkčné srdcovo-cievne syndrómy, ortostatická hypotónia
a) s ľahkými klinickými prejavmi
b) s častými závratmi a so sklonom ku kolapsom

0 – 10
20 – 30
50


0 – 10
0 – 10
20 – 30

50 – 80


0 – 10

20 – 30

50 – 60
70 – 800 – 10

10 – 20

30 – 50

40 – 50
50 – 60
60 – 70


0 – 10

20 – 40
50 – 80


10
20 – 30
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému.
Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu podľa už prítomného štádia ochorenia.
Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.
Pri veľmi výrazných poruchách – lymfedéme treba brať do úvahy zohyzdenie končatiny.
Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii a podľa preukázaných orgánových komplikácií.
IX.
Dýchacia sústava
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronický zápal priedušiek bez obštrukčnej ventilačnej poruchy

2. Opakujúce sa zápaly pľúc s pridruženou spastickou zložkou

3. Chronická obštrukčná choroba pľúc: chronická obštrukčná bronchitída a emfyzém pľúc
a) ľahký stupeň – GOLD I – zodpovedá FEV1 nad 80 %
a/alebo námahové dyspnoe MMRC 0 – 1
b) stredný stupeň – GOLD II – zodpovedá FEV1 50 – 80 %
a/alebo námahové dyspnoe MMRC 2
c) ťažký stupeň – GOLD III – zodpovedá FEV1 30 – 50 %
a/ alebo námahové dyspnoe MMRC 3
d) veľmi ťažký stupeň – GOLD IV – zodpovedá FEV1 menej ako 30 %, a/alebo závažné komplikácie: chronické cor pulmonale s atakmi zlyhávania pravého srdca, alebo potreba dlhodobej domácej oxygenoterapie, a/alebo námahové dyspnoe MMRC 4

4. Bronchiálna astma
(podľa tabuľky č. 2)
10

2020

40

5080
Tabuľka č. 2 Stupne závažnosti a symptomatológia u bronchiálnej astmy
Stupeň
závažnosti
Denné
symptómy
Nočné
symptómy
Funkcie pľúc Miera
funkčnej
poruchy v %
Stupeň
zdravotného postihnutia/ všeobecný
kvalifikátor
telesných funkcií (MKF)
a)  ľahká
intermitentná astma

Menej ako 1x týždenne, mierne alebo žiadne záchvaty menej ako 2x za mesiac FEV1 (PEF) viac ako 80 %
Variabilita PEF menej ako 20 %
20 1
b) ľahká
perzistujúca astma
Minimálne 1x týždenne, ale nie denne, záchvaty menej ako 2x týždenne, vplyv na aktivitu viac ako 2x za mesiac FEV1 (PEF) viac ako 80 %
Variabilita PEF 20 – 30 %
30 2
c) stredne ťažká
perzistujúca astma
Denne, záchvaty minimálne 2x týždenne, vplyv na aktivitu viac ako 1x za týždeň FEV1 (PEF) 60 – 80 %
Variabilita PEF viac ako 30 %
40 2
d) ťažká perzistujúca astma Stále, záchvaty často, fyzická aktivita limitovaná časté FEV1 (PEF) viac ako 60 %
Variabilita PEF viac ako 30 %
60 3
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
5. Difúzne parenchýmové ochorenia pľúc (pneumokoniózy, exogénna alergická alveolitída, pľúcne fibrózy, kolagenózy, poškodenie liekmi a i.), s dokázanou poruchou difúznej kapacity pľúc (parameter DCOSB) a /alebo reštrikčnou ventilačnou poruchou (parameter vitálna kapacita FVC), ďalej stavy po operácii pľúc
a) námahové dyspnoe MMRC 0 – 1 a/alebo vitálna kapacita pľúc viac ako 80 % alebo DCOSB 60 – 80 % (NYHAI)
b) námahové dyspnoe MMRC 2 a/alebo vitálna kapacita pľúc 60 – 80 % alebo DCOSB 40 – 60 % (NYHAII)
c) námahové dyspnoe MMRC 3 a/alebo vitálna kapacita pľúc menej ako 60 % alebo menej ako 40 % (NYHAIII)
d) chronické cor pulmonale s atakmi zlyhávania pravého srdca alebo potreba dlhodobej ­domácej oxygenoterapie alebo MMRC 4 (NYHAIV)

6. Zhubné nádory (bronchiálne alebo pľúcne)
a) počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby
b) neliečiteľné formy
c) stav po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie)
d) stav po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií
e) obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa
f) recidívy

7. Bronchiálna astma u detí, astmatický syndróm
a) ľahká forma – astmatické bronchitídy bez trvalého obmedzenia ventilačnej poruchy pľúc, ktoré trvajú aspoň šesť týždňov v roku
b) stredná forma – stredne ťažké perzistujúce astmatické bronchitídy trvajúce aspoň dva až tri mesiace v roku s trvalou ventilačnou poruchou pľúc ľahkého až stredného stupňa
c) ťažká forma – trvalá ventilačná porucha stredne ťažkého až ťažkého stupňa
d) veľmi ťažká forma – trvalá globálna dychová nedostatočnosť s prejavmi dekompenzácie

8. Sarkoidóza
a) zväčšenie vnútrohrudných uzlín s ľahkým funkčným obmedzením a klinickou symptomatológiou
b) postihnutie pľúc s klinickou symptomatológiou

9. Ústna dutina a horné dýchacie cesty
a) defekt pier so stálym slinotokom s poruchou reči a príjmu potravy
b) ťažká porucha funkcie jazyka, artikulácie, žuvania s možnosťou prijímať len tekutú stravu
c) rozsiahly defekt podnebia s protézou
d) strata podnebia bez možnosti korekcie protézou s poruchou reči a príjmu potravy
e) vrodené rázštepy pier, čeľustí, podnebia u detí do dosiahnutia dobrého funkčného stavu orofaciálnej sústavy
f) stavy po operáciách rázštepu pier, čeľustí, podnebia u dospelých podľa poruchy rečí a prehĺtania
g) izolovaný rázštep pier alebo podnebia
h) trvalá tracheostómia (celkový stav, komplikácie)
i) obojstranná obrna nervu recurrens s poruchou hlasu
j) poruchy artikulácie a hlasu
1. ťažko zrozumiteľná reč
2. nezrozumiteľná reč
3. ťažká zajakavosť
k) nádory slinných žliaz
1. benígne
2. malígne do ukončenia liečby
3. po stabilizácii stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
4. po stabilizácii stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
5. neliečiteľné formy
6. recidívy
l) iné poruchy priechodnosti dýchacích ciest (podľa ovplyvnenia dýchania a výkonnosti)

10. Chronický zápal prínosových dutín ťažkého stupňa s komplikáciami (hnisavá sekrécia, dráždenie trojklanného nervu, tvorba polypov, vnútrolebkové, očné)

11. Úplná strata čuchu

20

40

50

80


80
100
50

40
60 – 80
70 – 8020 – 30


30 – 50
50 – 70

80 – 90


20

50 – 70


20 – 30

50 – 60
20
50 – 60

50 – 60

20 – 30
20 – 30
50 – 60
30

20 – 30
50 – 60
20 – 30

20
60
40
50
90
60
20 – 30


20 – 40

10 – 20
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa vplyvu vlastnej choroby na celkový stav, pôsobenia a dôsledkov na ostatné orgány. Pri sarkoidóze sa určí podľa rozsahu obmedzenia pľúcnych funkcií.
Klasifikácia GOLD:
Na klasifikáciu dýchavice, ktorá sprevádza nielen CHOCHP (chronické obštrukčné choroby pľúc) ale aj ostatné pľúcne choroby, sa používa aj stupnica MMRC (Modified Medical Council Dyspnea scale). Táto uvedená stupnica nahrádza stupnicu NYHA (pôvodne určená na označenie stupňa poruchy dýchania pri kardiovaskulárnych chorobách).
Tabuľka č. 3 Klasifikácia dušnosti podľa MMRC:
Štádium Popis funkčného postihnutia pri CHOCHP
0 Bez dyspnoe s výnimkou veľkej záťaže
1 Dyspnoe pri ponáhľaní sa po rovine alebo chôdza do rovného kopca
2 Pre dyspnoe chodí pomalšie ako rovesníci alebo musí zastaviť pri chôdzi svojím tempom po rovine
3 Zastaví sa pre dyspnoe po prejdení 100 yardov (metrov) alebo po niekoľkých minútach chôdze po rovine
4 Dyspnoe, ktoré nedovolí opustiť dom, alebo dyspnoe pri obliekaní a vyzliekaní
X.
Tráviace ústrojenstvo
A.
Ochorenie pažeráka
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Trakčný a pulzný divertikul (podľa veľkosti a ťažkostí)
a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy
b) so značnou prekážkou pri príjme potravy

2. Funkčná alebo organická stenóza pažeráka
a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy
b) s poruchou pri príjme potravy
c) so značnou poruchou výživy a výkonnosti

3. Malígny nádor pažeráka
a) po radikálnej a onkologickej liečbe nádoru a podľa stavu výživy
b) po stabilizácii zdravotného stavu – trvale
c) po stabilizácii zdravotného stavu so značným úbytkom výživy a výkonnosti
d) recidívy

4. Totálna náhrada pažeráka s poruchou príjmu potravy, s obmedzením výživy a výkonnosti, so zohľadnením prípadného zohyzďujúceho pôsobenia

10
40


10
30
50


60 – 80
50
90 – 100
70 – 80


70 – 90
B.
Ochorenie žalúdka
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka a dvanástnika
a) recidivujúce (po dvoch až troch rokoch)
b) s častejšími recidívami ochorenia
c) s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami

2. Totálne odstránenie žalúdka
(hodnotí sa vplyv na stav výživy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie)

3. Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice žalúdka)
a) bez podstatných klinických prejavov
b) s úbytkom výživy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami

4. Dráždivý žalúdok (funkčná porucha)

5. Čiastočné odstránenie žalúdka, gastroenteroanastomóza
a) s dobrou funkciou
b) s komplikáciami (napríklad dumpingový syndróm, ulcus pepticum)

6. Čiastočné alebo úplné odstránenie žalúdka pre malignitu (treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná)
a) pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer – T1 – NOMO)
b) po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení
c) po stabilizácii zdravotného stavu a podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu a podľa stavu výživy (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy
f) neliečiteľné formy

10
30
50


50 – 80


0 – 10
30 – 50

10


10 – 20
30 – 5050
80

50

40 – 50
70 – 80
90 – 100
C.
Ochorenie tenkého a hrubého čreva
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronický zápal čriev, divertikulitída, divertikulóza, čiastočné resekcie čreva alebo iné črevné poruchy
a) s miernou poruchou funkcie
b) s trvalými symptómami (napríklad hnačky, spazmy a pod.)
c) so značným úbytkom hmotnosti a výkonnosti

2. Colitis ulcerosa (idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba)
a) s miernym účinkom na celkový stav (hnačky, znížená výkonnosť)
b) so stredne závažným účinkom na celkový stav (trvalé alebo často recidivujúce zápaly sliznice s krvácaním)
c) s ťažkým účinkom na celkový stav a výkonnosť (perforácie, opakované operácie, malnutrícia)

3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)
a) u dospelých pri diétoterapii podľa závažnosti klinických príznakov
b) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
c) na liečbu rezistentné pokročilé formy u dospelých so znížením stavu výživy a výkonnosti

4. Po odstránení malígneho tumoru čreva
a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1 – NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby
b) s vytvorením trvalej kolostómie
c) počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie
d) po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie)
e) po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokoch od stabilizácie)
f) recidívy
g) neliečiteľné formy

5. Stavy po odstránení podstatnej časti tenkého alebo hrubého čreva (nenádorové príčiny)
a) tenkého čreva s poruchami výživy (prejavy malabsorpcie)
b) hrubého čreva

6. Zrasty v brušnej dutine
a) bez výraznejšej klinickej symptomatológie
b) s poruchami pasáže (striedanie hnačiek a obstipácie)
c) s poruchami pasáže (striedanie hnačiek a obstipácie) a poruchami výživy (malabsorpcia)
d) s častými recidivujúcimi ileóznymi stavmi

7. Hemoroidy
a) bez výrazných ťažkostí s občasným krvácaním
b) s častými recidivujúcimi zápalmi, trombotizovaním alebo silnejším krvácaním

8. Vyvrátenie konečníka
a) malý reponibilný
b) trvalý s krvácaním

9. Slabosť zvierača ritného otvoru
a) s občasným odchodom stolice
b) s úplným odchodom stolice – inkontinencia

10. Perianálne píšťaly
a) bez stálej sekrécie
b) s častou alebo trvalou sekréciou

11. Umelý ritný otvor
a) s dobrou možnosťou uzáveru (možnosť používania kolostomického pásu)
b) bez možnosti uzáveru


30
40 – 50
60


20

50

60 – 80


40 – 50
50

50 – 7060
80
60
50
40 – 50
70 – 80
90 – 10060 – 80
50


10
20 – 30

50
50 – 60


10
20


10
30


50
70


10
30 – 50


50
70
Diagnóza coeliakie u detí a dospelých dosahuje minimálne 50 % miery funkčnej poruchy (aj pri stabilizácii ochorenia).
Pri rozsiahlom vyvrátení konečníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl treba hodnotiť aj zásah do psychickej oblasti jedinca (najmä obmedzenie spoločenského styku, sexuálneho života atď.).
Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálne píšťaly treba hodnotiť podľa lokality, rozsahu, funkcie zvierača a črevnej steny.
D.
Ochorenie pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronická nebiliárna a biliárna hepatitída (podľa biochemickej aktivity)
a) ľahkého stupňa
b) stredného stupňa
c) ťažkého stupňa

2. Cirhóza pečene (podľa Child–Pughovej klasifikácie)
a) štádium A
b) štádium B
c) štádium C
d) portálna hypertenzia po skratovej operácii

3. Steatóza nealkoholická steatohepatitída, toxické poškodenie pečene
a) s ľahkou biochemickou aktivitou
b) so strednou biochemickou aktivitou
c) s ťažkou biochemickou aktivitou

4. Resekcia pečeňového laloka, segmentu

5. Malígne nádory pečene, žlčníka, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy
a) počas onkologickej liečby
b) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
c) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
d) recidívy
e) neliečiteľné formy

6. Transplantácia pečene (podľa funkčného nálezu, stavu výživy)
a) v prvom roku
b) po roku podľa biochemickej aktivity

7. Chronické zápaly intrahepatálnych žlčových ciest
a) ľahkého stupňa
b) stredného stupňa
c) ťažkého stupňa

8. Ochorenia žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápaly, dyskinéza)
a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov, zápalov s odstupom rokov
b) s častejšími kolikami a so zápalmi, s intenzívnymi ťažkosťami
c) s dlhotrvajúcimi zápalmi alebo komplikáciami, podľa stavu výživy

9. Strata žlčníka
a) so zvyškovými funkčnými poruchami, postcholecystektomický syndróm
b) pri dlhšie trvajúcich kolikách

10. Chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy podľa účinku na celkový zdravotný stav, častosť a rozsah bolesti
a) čiastočné zníženie výkonnosti, slabšia výživa, dyspeptické ťažkosti, hnačky
b) zníženie výkonnosti, oslabenie výživy, častejšie hnačky
c) výrazné zníženie výživy a výkonnosti, tukové stolice

10 – 20
20 – 40
50 – 90


20 – 30
50
50 – 70
50 – 70


10
20 – 40
50– 60

50 – 70


90 – 100
50
40 – 50
70 – 80
90 – 100


70
50 – 70


10 – 20
20 – 40
50 – 90


10
20
40 – 50


20
4010
40
50
Pri ochoreniach pečene používať klasifikáciu vývojového štádia chronickej hepatitídy a cirhózy pečene podľa Childa a Pugha.
E.
Prietrž
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietrž podľa veľkosti a reponibility
a) jedno– alebo obojstranná bez klinickej symptomatológie
b) pri klinickej symptomatológii (bolesti, obmedzenie pohybu pri záťaži a pod.)

2. Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej línii podľa klinickej symptomatológie

3. Prietrž v jazvách po brušnej operácii
a) bez výraznej symptomatológie podľa veľkosti
b) so značným obmedzením brušného lisu
c) pri poruchách pasáže bez značných komplikácií
d) pri častých recidivujúcich prejavoch ileóznych stavov
e) stavy po operácii a reoperácii s rekonštrukciou brušnej steny

4. Prietrž bránice
a) pažeráková sklzná prietrž
b) iné malé bránicové prietrže bez podstatnej funkčnej poruchy
c) väčšie bránicové prietrže podľa stupňa funkčnej poruchy (refluxná ezofagitída)
d) prietrž s rozsiahlym premiestnením brušných orgánov s poruchami pasáže a s vplyvom na kardiopulmonálny systém

5. Hydrokéla a varikokéla

10
20

10


10
20
30
50
60


10
10
20

50 – 60

10
Miera funkčnej poruchy sa pri organických a funkčných ochoreniach zažívacieho traktu určí podľa stupňa a úbytku výkonnosti, stupňa orgánových porúch a podľa potreby osobitných režimových opatrení. Pri alergicky podmienených ochoreniach má význam zamedzenie pôsobenia alergénov.
Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkčnej poruchy do úvahy, ak sú prítomné črevné poruchy (hnačky), alebo pretrvávajú účinky základného ochorenia.
Pri poruchách výživy hodnotíme hmotnosť vyjadrenú podľa BMI. Pri zvýšení BMI nad 40 hovoríme o malígnej obezite, pri znížení BMI pod 18 hovoríme o podvýžive.
XI.
Ochorenie kože
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche
a) do 40 % kožného krytu
b) nad 40 % kožného krytu

2. Dekubity na ploche
a) do 5 % kožného krytu
b) nad 5 % kožného krytu

3. Ekzémy
a) chronický ekzém (napr. kontaktný ekzém) na viditeľných častiach tela (ťažšieho stupňa podľa rozsahu)
b) endogénny ekzém, atopická dermatitída s dlhotrvajúcimi prejavmi generalizovaného charakteru, dermorespiračný syndróm
c) seboroický ekzém ťažšieho stupňa s postihnutím viditeľných častí tela

4. Acne vulgaris a rosacea

5. Hlboké formy akné a rinophýma

6. Acne conglobata s opakovanou tvorbou píšťal, vredov a trvalou premenou tkaniva na jazvy

7. Systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythematosus, dermatomyozitída, sklerodermia)
a) kožné zmeny ohraničené na predilekčných miestach alebo pri väčšom rozšírení, podľa funkčného postihnutia
b) rozsiahle kožné zmeny, ulcerácie, obmedzenie pohybov v kĺboch, postihnutie vnútorných orgánov

8. Pľuzgierovité kožné ochorenia (napríklad pemfigus)
a) chronické stredne ťažké až ťažképostihnutie kože a slizníc
b) generalizované postihnutie kože a slizníc

9. Psoriasis vulgaris, chronické formy parapsoriázy
a) s výskytom na predilekčných miestach
b) generalizovaná forma s kĺbovým postihnutím, remisiami trvajúcimi niekoľko mesiacov
c) generalizovaná ťažká forma postihujúca celý povrch tela bez období zlepšenia

10. Erytrodermia
a) pri miernej intenzite zápalového procesu
b) pri vysokej intenzite zápalového procesu s ťažkou alteráciou celkového stavu

11. Ichtyóza
a) stredne ťažká forma dlhodobo postihujúca trup a končatiny
b) ťažká forma postihujúca celý povrch tela

12. Dermatomykózy
a) postihnutie nechtových platničiek rúk a nôh, priľahlých častí kože, tiež v intertriginóznych priestoroch
b) systémové mykózy (napr. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsiahlymi prejavmi na koži, s postihnutím niekoľkých vnútorných orgánov, systémov s alteráciou celkového stavu

13. Iné chronické rozsiahle dermatózy a ich komplikácie (II. a III. st. lymskej boreliózy, kožné Tbc, následky vrodeného a získaného syfilisu)

14. Vrodené poruchy kože
a) rohovatenia
b) vrodené poruchy súdržnosti kože
c) iné vrodené poruchy kože

15. Recidivujúci eryzipel podľa stupňa lymfedému alebo obmedzenia pohyblivosti

16. Redicivujúci rozsiahly opar

17. Choroby vlasov alebo kožného farbiva
a) čiastočná strata
b) úplná strata

18. Malígne tumory kože (s výnimkou malých bazaliómov)
a) po odstránení v počiatočnom štádiu
b) v pokročilom štádiu alebo neliečiteľné formy
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy

20 – 40
50 – 60


20 – 30
60 – 8030 – 40

30 – 50
50 – 60

10 – 20

30 – 50

30 – 50

20 – 30

60 – 80


30 – 50
60 – 80


10 – 20
50
60 – 80


20 – 30
50


20 – 30
60 – 8010 – 30


50 – 60


40 – 60


30 – 50
30 – 50
40 – 50

20 – 30

20 – 30


10 – 20
30 – 40


40
80 – 90
50
40 – 50
70 – 80
Miera funkčnej poruchy sa pri kožných ochoreniach určí podľa druhu, rozšírenia, plochy, lokality, účinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev. Zohľadňujú sa aj sprievodné komplikácie iných orgánov.
XII.
Pohybový a podporný aparát
A.
Chrbtica, choroby kĺbov, zápalové reumatické ochorenie, iné choroby kostí, chrupaviek, šliach, svalov
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy chrbtice
a) zlomeniny tela stavca do 1/4 výšky tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice
b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami a dráždenia nervov a svalov s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice
c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihladnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých segmentoch chrbtice
d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu)

2. Scheuermannova choroba s trvalou statodynamickou poruchou funkcie (hodnotí sa po 18. roku veku života)
a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou
b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu
c) ťažká porucha s nosením korzetu

3. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba
a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň)
b) ťažké formy (V. stupeň)
c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov

4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupaviek, vnútornej výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.)
a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných končatín a dolných končatín
b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale obmedzuje výkonnosť organizmu
c) ťažké formy, liečebne neovplyvniteľné, trvale aktívne s progresiou, s výraznými deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím

5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia
a) ľahká až stredná forma lokálna alebo generalizovaná
b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom jednej a viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca

6. Chronická osteomyelitída
a) ľahký stupeň – lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule
b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle
c) ťažký stupeň – časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovania sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby)

7. Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)
a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie
b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie
c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie

8. Stavy po úrazoch panvy
a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu
b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej chrbtice
c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov

9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov
a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom liečení
b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
c) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
d) neliečiteľné formy
e) recidívy

10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu
a) do 120 cm
b) do 130cm
c) do 140 cm

11. Svalové ochorenia
1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné
a) ľahká forma s obmedzením hýbavosti
b) stredne ťažká forma s výrazným obmedzením hýbavosti
c) ťažká forma (imobilita)
2. myasténia gravis, myastenický syndróm
a) ľahká forma
b) stredne ťažká forma s obmedzením hýbavosti
c) ťažká forma s výrazným obmedzením hýbavosti

12. Poúrazové svalové ochorenia (pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahká forma (napríklad odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu)
b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením
c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením


10
30
40 – 5050 – 6010
30
40


30
50
70 – 100

10 – 20

30 – 4050 – 60


20 – 40

50 – 70


20 – 30


30 – 40


50 – 70


20
30 – 40
50 – 70


10 – 20

30 – 40
50 – 70


80
50
40 – 50
90 – 100
70 – 80


50
40
30
30 – 50
60 – 80
80 – 100

20
50
60 – 80


10
20 – 30
50
B.
Postihnutie končatín
B. 1.
Horné končatiny
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata oboch horných končatín (vrodená alebo získaná v zmysle anatomického alebo funkčného chýbania)

2. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny (vrodená alebo získaná v zmysle anatomického alebo funkčného chýbania)

3. Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom (ramena)
(pri dominantnej končatine +10 %)

4. Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v lakťovom kĺbe
(pri dominantnej končatine +10 %)

5. Strata jednej hornej končatiny v predlaktí
(pri dominantnej končatine +10 %)

6. Strata jednej ruky (celej)
(pri dominantnej končatine +10 %)

7. Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky
(pri dominantnej končatine +10 %)

8. Strata všetkých desiatich prstov na rukách

9. Strata jednotlivých prstov na ruke
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) strata jedného palca
b) strata dvoch palcov
c) strata ukazováka, prostredníka, prstenníka
d) strata malíčka
e) strata prvého a druhého prsta, prvého a tretieho prsta, prvého a štvrtého prsta
f) strata druhého a tretieho prsta, druhého a štvrtého prsta
g) strata prvého a piateho prsta, druhého a štvrtého prsta
h) strata tretieho a štvrtého prsta, tretieho a piateho prsta
i) strata štvrtého a piateho prsta
j) strata troch prstov s palcom
k) strata štyroch prstov s palcom
l) strata štyroch prstov (palec zachovaný)
m) strata druhého až piateho prsta na oboch rukách

10. Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri pohyblivom ramennom kĺbe
(pri dominantnej končatine +10 %)

11. Stuhnutie v ramennom kĺbe v nepriaznivom postavení alebo porušenej pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa
(pri dominantnej končatine +10 %)

12. Obmedzenie pohyblivosti jedného ramenného kĺbu
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahkého stupňa (elevácie do 120o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie)
b) stredného ťažkého stupňa (elevácie do 90o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie)
c) ťažkého stupňa (elevácie do 10 st., rotácie takmer 0)

13. Obmedzenie pohyblivosti oboch ramenných kĺbov
a) ľahkého stupňa
b) stredne ťažkého stupňa
c) ťažkého stupňa

14. Instabilita ramenného pletenca
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahkého stupňa (subluxácie)
b) stredne ťažkého stupňa (zriedkavé luxácie)
c) ťažkého stupňa (časté luxácie)

15. Pseudoartróza kľúčnej kosti

16. Pseudoartróza ramennej kosti
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) stabilná
b) instabilná

17. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 0o – 30o – 120o)
b) ťažšieho stupňa (najmä ohnutie, vrátane obmedzenia rotácie predlaktia)

18. Stuhnutie lakťového kĺbu
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

19. Pseudoartróza vretennej a lakťovej kosti
(pri dominantnej končatine +10 %)

20. Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťovej kosti zhojenej s dislokáciou a funkčnou poruchou susedných kĺbov
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahký stupeň
b) stredne ťažký stupeň
c) ťažký stupeň

21. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 30o – 0o – 40o)
b) ťažšieho stupňa (vystretie/ohnutie)

22. Stuhnutie zápästia
(pri dominantnej končatine +10 %)
a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia možná)
b) v nepriaznivom postavení

23. Stav po zlomenine zápästných kostí alebo po zlomenine jednej záprstnej kosti a viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky (pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahký stupeň
b) stredne ťažký stupeň
c) ťažký stupeň

24. Poúrazové aseptické nekrózy zápästných kostí
(aktívne štádium dva roky)
(pri dominantnej končatine +10 %)

100


100


60


50


50


5050


70 – 9030
50
20
0
30
30
30
30
30
50
50
40
80


205010

20
50


20
40
5010
30
40

10
30
5010
20 – 3020
40


30 – 40
20
30
4010
3010
40
10
30
40


20 – 40
B. 2.
Dolné končatiny
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata oboch dolných končatín v stehne

2. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa

3. Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny

4. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom

5. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb

6. Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu

7. Strata oboch dolných končatín v predkolení
a) dobrá funkčnosť amputačných kýpťov
b) oslabená funkčnosť amputačných kýpťov (zlé hojenie)

8. Strata nohy v členkovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrou funkciou
b) jednostranná s oslabenou funkciou
c) obojstranná s dobrou funkciou
d) obojstranná s oslabenou funkciou

9. Strata nohy v Chopartovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrým kýpťom
b) jednostranná s oslabeným kýpťom
c) obojstranná s dobrou funkciou kýpťov
d) obojstranná s oslabenou funkciou kýpťov

10. Strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo v oblasti metatarzov s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrým kýpťom
b) jednostranná s oslabeným kýpťom
c) obojstranná s dobrou funkciou kýpťov
d) obojstranná s oslabenou funkciou kýpťov

11. Strata všetkých prstov na jednej nohe

12. Strata všetkých prstov na oboch nohách

13. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

14. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

15. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu
(Posudzovaný kĺb sa hodnotí komplexne, nielen jeden rozsah pohybu, do úvahy treba vziať aj rtg. popis. Za hlavný pohyb je považovaná flexia.)
a)ľahký stupeň – flexia do 100° (abdukcia do 40°, addukcia do 30°, extrarotácia do 40°, intrarotácia do 30°, extenzia 0°)
1. jednostranne
2. obojstranne
b) stredný stupeň – flexia do 70° (abdukcia do 20°, addukcia do 10°, extrarotácia do 20°, intrarotácia do 15°, prípadná flekčná kontraktúra do 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne
c) ťažký stupeň – flexia do 40° (abdukcia – viklavá, addukcia – viklavá, extrarotácia – viklavá, intrarotácia – viklavá, prípadná flekčná kontraktúra nad 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne

16. Vrodená luxácia bedrového kĺbu počas liečby (trvajúca viac ako 1 rok), podľa stupňa kĺbovej chyby (subluxácia – luxácia) a náročnosti použitej liečby
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)

17. Stavy po operácii bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) ľahký stupeň 0o – 10o – 90o
b) stredný stupeň 0o – 30o – 90o
c) ťažký stupeň 0o – 30o – 90o + obmedzenie rotácií v zhybe

18. Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu
(po reoperácii +10 %)
a) jednostranná
b) obojstranná

19. Pseudoartróza krčka stehennej kosti
a) stabilná
b) instabilná

20. Pseudoartróza stehennej kosti

21. Skrátenie dolnej končatiny
a) od 4 cm do 6 cm
b) nad 6 cm
c) nad 10 cm

22. Aseptická nekróza, Perthesova choroba v aktívnom štádiu počas liečenia (v rozsahu do dvoch rokov od začatia liečby)

23. Stuhnutie jedného kolenného kĺbu
a) v priaznivom postavení (ohnutie o 5o – 10o)
b) v nepriaznivom postavení

24. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

25. Uvoľnenie väzivového aparátu kolena, luxácie
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)

26. Stav po zlomenine jabĺčka
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) bez dislokácie úlomkov s opakovanou liečbou
b) s dislokáciou úlomkov

27. Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (vystretie/ohnutie)
a) ľahký stupeň (flexia do 100o)
1. jednostranne
2. obojstranne
b) stredný stupeň (flexia do 70°, prípadná flekčná kontraktúra do 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne
c) ťažký stupeň (flexia do 30°, prípadná flekčná kontraktúra nad 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne

28. Pseudoartróza kostí predkolenia

29. Stuhnutie horného členkového kĺbu
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 do 15 stupňov)
b) v nepriaznivom postavení (plantárna flexia nad 15 stupňov)

30. Stuhnutie dolného členkového kĺbu (v strednom postavení)
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)

31. Stuhnutie horného členkového kĺbu aj dolného členkového kĺbu
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

32. Obmedzenie funkcie členkového kĺbu (vystretie/ohnutie, vbočenie chodidla)
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) ľahký stupeň
b) stredný stupeň (0o – 0o – 30o)
c) ťažký stupeň

33. Pes equinovarus vrodený (stupeň funkčnej poruchy závisí od rozsahu deformity nohy, od schopnosti či neschopnosti stáť a chodiť bez ortopedických topánok)
a) jednostranný
b) obojstranný

34. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri stoji a pri chôdzi stredného a ťažšieho stupňa podľa závislosti od trvalého nosenia ortopedických topánok a možnosti ďalšej liečby

35. Úplná strata funkcie jednej dolnej končatiny
100


80 – 90

100


80

60

50


60
8030
40
50
7020
30
40
5020
30
40
50

30

50


60
70 – 8040
50

10
20


30
40


40
5040 – 50

20
30
5030
50


30
50

50


20
30
50


80


30
50


50
60


30
20
30


10
20

30
40

40
50


5020
30

1030
40
20
30
4030 – 50
50 – 6020 – 60

80
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty dolnej končatiny (anatomická alebo funkčná) a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami. Miera funkčnej poruchy sa určí v závislosti od rozsahu funkčných porúch, rtg zmien v zmysle degeneratívnych zmien a deformácií a od dosiaľ vykonanej liečby, prípadne možnosti ďalšej liečby.
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty hornej končatiny (anatomická alebo funkčná) s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami.
Pri strate všetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov, neposudzuje sa strata jednotlivých článkov prstov.
Pri strate alebo čiastočnej strate končatiny sa hodnotí anatomické alebo funkčné zdravotné postihnutie končatiny.
XIII.
Močové ústrojenstvo
A.
Postihnutie obličiek
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata alebo výpad funkcie obličky pri zdravej druhej obličke

2. Vývojová anomália obličiek bez podstatných ťažkostí a bez funkčného obmedzenia

3. Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia
a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov
b) s častejšími kolikami a ťažkosťami

4. Postihnutie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu)
a) ľahkého stupňa (obličkové funkcie sú trvale znížené s miernym obmedzením výkonnosti – kreatinín pod 130 umol/l)
b) stredného stupňa (obličkové funkcie sú značne znížené so značným obmedzením výkonnosti – kreatinín pod 150 umol/l)
c) ťažkého stupňa (sú prítomné laboratórne známky chronickej obličkovej insuficiencie s podstatným obmedzením výkonnosti – kreatinín nad 150 umol/l)

5. Strata alebo výpad jednej obličky s funkčným obmedzením druhej obličky
a) ľahkého stupňa
1. bez progresie
2. s progresiou – hladina kreatinínu v sére je pod 130 umol/l
b) stredného stupňa – hladina kreatinínu v sére je pod 150 umol/l
c) ťažkého stupňa – hladina kreatinínu v sére je nad 150 umol/l s prihliadnutím na komplikácie

6. Postihnutie obličiek liečených umelou obličkou (dialýzou) s ohľadom na prítomné komplikácie

7. Transplantácia obličky
a) stav po transplantácii obličky do dvoch rokov s prevenciou antibiotickej liečby
b) stav po transplantácii obličky s dobrou funkciou štepu po dvoch rokoch

8. Malígny tumor obličky
a) po odstránení vo včasnom štádiu (T1 NOMO)
1. bez komplikácií
2. s komplikáciami
b) po stabilizácii zdravotného stavu
1. do piatich rokov od stabilizácie
2. po piatich rokoch od stabilizácie
c) neliečiteľné formy
d) recidívy
10 – 20

0 – 10


0 – 10
10 – 2020 – 40

50 – 60

70 – 8020 – 30
40
60

60 – 80

60 – 8080 – 100
5040
50

50
40 – 50
90 – 100
70 – 80
B.
Ochorenie močových ciest
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronický zápal močových ciest
a) ľahšieho stupňa (bez podstatnej poruchy mikcie)
b) ťažšieho stupňa (so značnými poruchami mikcie)

2. Poruchy vyprázdňovania močového mechúra
a) ľahšieho stupňa (pri nepatrnej retencii moču, nočné odkvapkávanie moču)
b) ťažšieho stupňa (potrebné manuálne vyprázdňovanie, použitie močového stimulátora, značná retencia moču /nad 100 ml/, bolestivé močenie)
c) s potrebou pravidelného cievkovania, trvalé nosenie cievky, urinálu bez podstatných sprievodných prejavov

3. Malígny tumor močového mechúra (povrchový a infiltratívny)
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu
ca) do piatich rokov od stabilizácie
cb) po piatich rokoch od stabilizácie
d) neliečiteľné formy
e) recidívy

4. Inkontinencia moču
a) relatívna inkontinencia moču
stresová I. stupňa
stresová II. stupňa
stresová III. stupňa
b) urgentná inkontinencia, prípadne zmiešaná s prevahou urgencie si vyžaduje kompletné urodynamické vyšetrenie na potvrdenie správnosti diagnózy
c) úplná inkontinencia moču

5. Zvráskavený mechúr so značným zmenšením kapacity

6. Močovodnokožná píšťala prednej močovej trubice pri inkontinencii moču

7. Močovo-črevná píšťala pri análnej inkontinencii

8. Obličkovo-kožná píšťala, močovodnokožná píšťala a mechúrovo-kožná píšťala so značnou sekréciou

9. Umelý vývod moču navonok – trvalý

10. Funkčne málo významné anomálie močovopohlavného systému

11. Anomálie so stredne ťažkým postihnutím až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti

12. Vrodené chyby močovopohlavného systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí
">
0 – 10
10 – 20


10

20 – 30

50


50
80 – 90

50
40
90 – 100
70 – 800
20 – 30
50

50
50 – 70

50

30

60


70

60 – 80

10 – 20


50 – 70


50
Miera funkčnej poruchy zdravotného postihnutia močového ústrojenstva sa určí poruchou produkcie moču (overí sa najmä funkčným vyšetrením, lekárskymi nálezmi, urodynamickým vyšetrením, endoskopicky).
Stupeň inkontinencie môže diagnostikovať urológ, gynekológ, neurológ a gerontológ podľa druhu inkontinencie.
Miera funkčnej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bodoch 6 až 12 sa určuje len do obdobia rekonštrukčného riešenia.
XIV.
Pohlavné orgány
A.
Mužské pohlavné orgány
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata penisu

2. Čiastočná strata penisu

3. Malígny tumor penisu
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu
d) neliečiteľné formy
e) recidívy

4. Strata oboch semenníkov alebo úplná atrofia oboch semenníkov
a) pred skončením telesného vývoja do 18. rokov veku)
b) v produktívnom veku
c) vo vyššom veku (po andropauze)

5. Malígny tumor semenníka
a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného malígneho teratómu bez postihnutia lymfatických uzlín (T1 NOMO)
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu(do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu(po piatich rokoch od stabilizácie podľa veku)
e) neliečiteľné formy

6. Malígny tumor prostaty
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO), ak je prítomná erektívna dysfunkcia, alebo inkontinencia moču ako následok liečby
b) po odstránení alebo neodstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) neliečiteľné formy
f) recidívy

7. Malígny tumor prsnej žľazy
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy
f) neliečiteľné choroby

8. Vrodené chyby pohlavných orgánov
70

50


50 – 80
80 – 90
50
90 – 100
70 – 80


50 – 80
50 – 70
1050 – 70
70 – 100
50
40 – 50
90 – 10040 – 50
80 – 90
50
40 – 50
90 – 100
70 – 80


40 – 50
80 – 90
50
40
70 – 80
90 – 100

40 – 60
B.
Ženské pohlavné orgány
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo fertilnom veku)
a) jednostranná
b) obojstranná

2. Strata atrofického prsníka po menopauze
a) jednostranná
b) obojstranná

3. Hypertrofia prsníkov (pubertálna forma, mastoptóza)

4. Malígny tumor prsnej žľazy
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie podľa veku)
e) recidívy
f) neliečiteľné formy

5. Strata maternice alebo sterilita vo fertilnom veku (treba prihliadať na psychoreaktívne poruchy)

6. Malígny tumor krčka maternice a tela maternice (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO)
b) po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) neliečiteľné formy
f) recidívy

7. Strata oboch vaječníkov bez výrazného patologického účinku na hormonálny systém

8. Strata oboch vaječníkov vo fertilnom veku alebo pri nedostatočnej možnosti substitúcie pri vyrovnaní hormonálneho deficitu

9. Malígny tumor vaječníka
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) neliečiteľné formy
f) recidívy

10. Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesného aparátu maternice alebo maternice
a) ľahkého stupňa
b) stredného stupňa
c) ťažkého stupňa (recidívy viackrát v roku)

11. Endometrióza ťažkého stupňa

12. Vaginálne píšťaly
a) píšťala močová cesta – pošva
b) píšťala konečník – pošva
c) píšťala močová cesta – konečník – pošva
d) filiformné píšťaly

13. Pokles pošvovej steny alebo maternice
a) bez močovej inkontinencie alebo s nepatrnou stresovou inkontinenciou moču (I. stupeň)
b) s čiastočnou inkontinenciou moču
c) s úplnou inkontinenciou moču

14. Vrodené chyby pohlavných orgánov

15. Craurosis vulvae
a) ľahkého stupňa bez ťažkostí alebo s minimálnymi ťažkosťami
b) ťažkého stupňa so značnými ťažkosťami, sekundárne zmeny (vredy, ekzémy, jazvy)

16. Malígny tumor pošvy a vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) neliečiteľné formy
f) recidívy

40
50


10 – 20
20 – 30

10 – 20


50
80 – 90
50
40 – 50
70 – 80
90 – 100


30 – 4040 – 50
80 – 90
50
40 – 50
90 – 100
70 – 80

10

30 – 4040 – 50
80 – 90
50
40 – 50
90 – 100
70 – 800 – 10
10 – 20
20 – 30


30 – 40

40 – 60
40 – 60
80 – 90
20 – 300 – 10
20 – 40
50 – 60

40 – 60


10
30 – 50


40 – 50
80 – 90
50
40 – 50
90 – 100
70 – 80
Miera funkčnej poruchy zdravotných postihnutí sa určí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej a onkologickej oblasti.
Pri zdravotných postihnutiach ženských pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí na základe gynekologického, endokrinologického, sexuologického a onkologického vyšetrenia s prihliadnutím na vek ženy. Pri týchto ochoreniach a chybách sa zohľadňujú aj možné psychické následky.
Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí len do obdobia rekonštrukčného riešenia.
XV.
Hlava a tvár
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Stavy po traume (úraze) hlavy a mozgu s vnútrolebkovým krvácaním, s trvalými poruchami v neurologickej, psychiatrickej, psychologickej a zmyslovej oblasti
a) poruchy ľahkého stupňa
b) poruchy stredného stupňa
c) poruchy ťažkého stupňa

2. Stavy po zlomeninách lebky bez neurologických príznakov, stavy po otrase mozgu

3. Zohyzďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí ovplyvňujúcich mimiku, artikuláciu, žuvanie a pod.


20 – 30
40 – 60
70 – 80

10


30 – 60
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa klinickej symptomatológie v neurologickej, stomatologickej, oftalmologickej a estetickej oblasti. Hodnotí sa druh zdravotného postihnutia, vek a stupeň funkčnej poruchy.
XVI.
Kombinované postihnutie zraku a sluchu
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Hluchoslepota funkčne v rozsahu obojstrannej ťažkej nedoslýchavosti až hluchoty a obojstrannej úplnej slepoty a praktickej slepoty

2. Hluchoslepota funkčne v rozsahu obojstrannej stredne ťažkej nedoslýchavosti a obojstrannej silnej slabozrakosti

100


80
Príloha č. 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie
1.
vstávanie,
2.
líhanie,
3.
polohovanie,
4.
osobná hygiena
4.1.
umývanie,
4.2.
kúpanie,
4.3.
česanie,
4.4.
holenie,
4.5.
úprava nechtov,
4.6.
mejkap,
4.7.
vyprázdňovanie čriev a mechúra,
5.
obliekanie,
6.
vyzliekanie,
7.
príprava jedla,
8.
podávanie jedla,
9.
podávanie liekov,
10.
nakupovanie,
11.
pomoc pri domácich prácach,
12.
starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo),
13.
dorozumievanie
13.1.
písanie,
13.2.
čítanie,
13.3.
telefonovanie,
13.4.
sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby,
13.5.
predčítanie pre nevidiacich,
13.6.
sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie,
14.
dohľad,
15.
pomoc pri akútnom ochorení,
16.
pomoc počas dovolenky,
17.
sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do školského zariadenia a zo školského zariadenia, ak je rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
18.
pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nepočujúcej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje sluchové postihnutie nie sú schopné zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením hovorenej reči v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči,
19.
pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje zrakové postihnutie nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv v súvislosti s rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predčítaním textu,
20.
preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách,
21.
pomoc rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, pri úkonoch starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ktoré z dôvodu svojho ťažkého zdravotného postihnutia nie sú schopní sami zvládnuť.
Príloha č. 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
Skupiny
I.
skupina
a)
fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
b)
cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,
c)
nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
d)
celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.
II.
skupina
a)
diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b)
odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
c)
syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
d)
chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,
e)
systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,
f)
malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
g)
skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.
III.
skupina
a)
chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
b)
zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.
Príloha č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Zoznam zdravotných postihnutí na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou
I.
Závažné ochorenia kože a kožných adnex
a)
dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,
b)
jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre mokvanie, hnisanie s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),
c)
rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
d)
pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
e)
psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
f)
ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie), kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože,
g)
ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).
II.
Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne)
a)
osteomyelitída s trvalou sekréciou,
b)
chronické fistuly so sekréciou,
c)
tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,
d)
cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.
III.
Ostatné postihnutia
a)
stresová inkontinencia moču III. stupňa,
b)
úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),
c)
úplná inkontinencia stolice.
Príloha č. 7 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility a iných porúch bez používania technicky náročných pomôcok a zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
I.
Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility a iných porúch bez používania technicky náročných pomôcok
a)
ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,
b)
mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,
c)
stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou,
d)
úplná slepota oboch očí,
e)
praktická slepota oboch očí,
f)
pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).
II.
Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
a)
elektrické vozíky,
b)
mechanické vozíky,
c)
kočíky,
d)
chodúľky,
e)
kraulery,
f)
ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)
1.
ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
2.
ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
3.
ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
g)
protézy
1.
protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí,
2.
protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.
Príloha č. 8 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:
Obrázok 01
Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom:
Obrázok 02
Zadná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom:
Obrázok 03
Charakteristika preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom:
Preukaz je 75 mm široký a 100 mm vysoký. Preukaz je vytlačený na tvrdom bielom papieri.
Na prednej strane preukazu je v ľavom hornom rohu uvedený drobným typom písma text „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v .......................“.
Pod týmto textom sú zvýrazneným veľkým typom písma na ľavej strane preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slová „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ vysoké 3 mm a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom slová „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM“ vysoké 3 mm. Pod týmto textom je uvedená hviezdička a päťmiestne evidenčné číslo preukazu napísané výrazným typom písma vysokým 5 mm. Každý preukaz má svoje neopakovateľné číslo.
Vpravo od textu „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AŽ KÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ a od textu „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AŽ KÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM“ je obdĺžnik 30 mm široký a 40 mm vysoký. V obdĺžniku je text „Fotografia 30 x 40 mm“.
V druhej polovici prednej strany preukazu je na ľavej strane uvedený text 2 mm vysoký na troch riadkoch. V prvom riadku „Držiteľ:“, v druhom riadku „Dátum narodenia:“, v treťom riadku „Trvalý pobyt:“. Ostávajúca časť textu je vybodkovaná do konca pravej strany. V štvrtom riadku je text 2 mm vysoký „V................. dňa ..............“.
V poslednom riadku prednej strany preukazu je uvedený text „..............Podpis držiteľa preukazu“ a „....................Odtlačok pečiatky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podpis oprávnenej osoby“.
Na prednej strane preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je z dolného ľavého rohu preukazu do pravej časti po spodok obdĺžnika pre fotografiu červená čiara široká 30 mm.
Na zadnej strane preukazu je v hornej časti uvedený text „POZNÁMKA“ veľkým typom písma 3 mm vysokým. Pod textom „POZNÁMKA“ je uvedený text „CARD OF PERSON WITH DISABILITIES“ veľkým typom písma 2 mm vysokým.
V dolnej časti zadnej strany preukazu je uvedené zvýrazneným veľkým typom písma 3 mm vysokým slovo „POUČENIE“ a pod ním 1 mm vysoký text poučenia „Stratu preukazu treba ohlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Držiteľ preukazu je povinný tomuto orgánu ohlásiť zmenu trvalého pobytu a priezviska. Preukaz je platný len s predloženým preukazom totožnosti. Zneužitie preukazu je trestné.“.
Príloha č. 9 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
Predná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím: