445/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
ZÁKON
z 24. októbra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z. a zákona č. 122/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 45 ods. 1 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
2.
V § 79 ods. 3 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1990 Zb., zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 468/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
2.
V § 14a ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z. a zákona č. 384/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 9 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.
2.
V § 18c ods. 4 sa slová „stovky korún“ nahrádzajú slovom „eurá“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 298/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 1 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.
2.
V § 13 ods. 2 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“ a slová „4000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „132 eur“.
3.
V § 19 ods. 3 sa slová „4000 Sk“ nahrádzajú slovami „132 eur“, slová „500 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 eur“ a slová „1000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 eur“.
4.
V § 21 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“, slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663 eur“.
5.
V § 22 ods. 2 sa slová „2000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“, slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur“, slová „7000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „232 eur“, slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „15 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „497 eur“.
6.
V § 22 ods. 3 sa slová „2000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.
7.
V § 23 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur“.
8.
V § 24 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“, slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3319 eur“.
9.
V § 25 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur“.
10.
V § 26 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
11.
V § 27 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
12.
V § 28 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur“.
13.
V § 29 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur“.
14.
V § 32 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.
15.
V § 35 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur“.
16.
V § 42 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.
17.
V § 42a ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
18.
V § 45 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.
19.
V § 46 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.
20.
V § 47 ods. 2 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“, slová „3000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur“.
21.
V § 48 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.
22.
V § 49 ods. 2 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“, slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur“.
23.
V § 50 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z. a zákona č. 255/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 28 ods. 1 a 2 sa slová „200 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.
Čl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z. a zákona č. 273/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 23 ods. 1 a 2 sa slová „200 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.
Čl. VIII
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z. a zákona č. 112/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 63 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
2.
V § 64 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
3.
V § 65 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.
4.
V § 65a ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
5.
V § 65a ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
6.
V § 65a ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
7.
V § 65a ods. 4 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
8.
V § 65b ods. 1 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
9.
V § 65c sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
Čl. IX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z. a zákona č. 333/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 26b ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z. a zákona č. 344/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 9b ods. 2 sa slová „1000 Sk do 10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 331 eur“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3319 eur“.
Čl. XI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 277/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 31 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9958 eur“.
2.
V § 31 ods. 2 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.
3.
V § 31 ods. 3 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9958 eur“.
4.
V § 31 ods. 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
5.
V § 31 ods. 5 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „9958 eur“.
6.
V § 32 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1659 eur“.
Čl. XIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 120 ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
2.
V § 120 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
3.
V § 120 ods. 3 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
Čl. XIV
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa slová „2000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.
2.
V § 24 ods. 2 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.
Čl. XV
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 25 ods. 2 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.
2.
V § 33 ods. 3 písm. a) sa slová „ jeden milión Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
3.
V § 33 ods. 3 písm. b) sa slová „päť miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.
Čl. XVI
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z. a zákona č. 278/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48a ods. 3 písm. c) a d) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638,78 eura“.
2.
V § 48a ods. 3 písm. e) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638,78 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
3.
V § 48a ods. 4 sa slová „v slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a slová „vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vklady v bankách so sídlom v zahraničí“ sa nahrádzajú slovami „vklady v bankách, pobočkách zahraničných bánk alebo zahraničných bankách v eurách alebo v cudzej mene“.
4.
V § 48a odsek 6 znie:
„(6)
Majetok podľa odseku 3 písm. c) a d) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou okrem peňažných prostriedkov v hotovosti v eurách, vkladov v bankách, pobočkách zahraničných bánk alebo zahraničných bankách v eurách. Peňažné prostriedky v hotovosti v cudzej mene, vklady v bankách, pobočkách zahraničných bánk alebo zahraničných bankách v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,13aa) ktorý je platný k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca bezprostredne predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie. Cenou obvyklou sa na účely majetkového priznania rozumie cena, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste taký majetok obvykle predáva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 75 ods. 3 sa slová „v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „v eurách pred jeho vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom“.
6.
V § 75 ods. 4 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
7.
V § 85 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Pre jednotlivé platové triedy policajtov okrem príslušníkov Policajného zboru sa určuje funkčný plat v tejto výške:
Platová trieda  Výška funkčného platu v eurách mesačne
1 223,50 
2 252,50 
3 285,50 
4 321,50
5 357,50
6 401
7 451
8 507
9 570,50.
(4)
Pre jednotlivé platové triedy príslušníkov Policajného zboru sa určuje funkčný plat v tejto výške:
Platová trieda Výška funkčného platu v eurách mesačne
1 536,50
2 569,50
3 606
4 646
5 695,50
6 762
7 802
8 841,50
9 881,50.".
“.
8.
V § 85 ods. 6 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
9.
V § 86 ods. 2 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
10.
V § 87 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Policajtom okrem príslušníkov Policajného zboru patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnosť eur mesačne
strážmajster   81,50
nadstrážmajster   88
podpráporčík – podporučík   98
práporčík – poručík 105
nadpráporčík – nadporučík 111,50
kapitán 118
major 124,50
podplukovník 131,50
plukovník 138
generál 144,50.
(2)
Príslušníkom Policajného zboru patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnosť eur mesačne
strážmajster   2
nadstrážmajster   8,50
podpráporčík – podporučík 18,50
práporčík – poručík 25
nadpráporčík – nadporučík 32
kapitán 38,50
major 45
podplukovník 51,50
plukovník 58,50
generál 65,50.".
“.
11.
V § 88 ods. 1 sa slová „1 000 až 15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,50 eura až 498 eur“.
12.
V § 88a sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,50 eura“.
13.
V § 89 ods. 2 sa slová „ celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
14.
V § 91 ods. 5 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
15.
V § 92 ods. 2 sa slová „100 Sk až 1 100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura až 37 eur“ a slová „300 Sk až 2 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „10 eur až 66,50 eura“.
16.
V § 92 ods. 7 sa slová „40 Sk“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“.
17.
V § 92 ods. 8 sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „2 eurá“.
18.
V § 92 ods. 9 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.
19.
V § 93 ods. 1 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,50 eura“ a slová „1 500 Sk“ sa nahrádzajú slovami „50 eur“.
20.
V § 93 ods. 2 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
21.
V § 93a sa slová „1500 Sk“ nahrádzajú slovami „50 eur“.
22.
V § 94 sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
23.
V § 95 ods. 1 sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
24.
V § 95 ods. 2 sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „7 eur“.
25.
V § 95 ods. 3 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura“.
26.
V § 95 ods. 4 písm. c) sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
27.
V § 95 ods. 5 sa slová „400 Sk“ nahrádzajú slovami „13,50 eura“.
28.
V § 96 písm. a) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,50 eura“.
29.
V § 96 písm. b) sa slová „800 Sk“ nahrádzajú slovami „27 eur“.
30.
V § 96 písm. c) sa slová „700 Sk“ nahrádzajú slovami „23,50 eura“.
31.
V § 97 sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „7 eur“ a slová „3000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „100 eur“.
32.
V § 104 ods. 5 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
33.
V § 107 ods. 1 sa slová „slovenskej mene; v inej mene ako slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „v eurách; v cudzej mene“.
34.
V § 109 odseky 1 až 5 znejú:
„(1)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na denné štúdium v zahraničí alebo na dennú formu odborného kurzu alebo iného druhu ďalšieho vzdelávania v zahraničí (ďalej len „denné štúdium v zahraničí“), sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je na tieto účely služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) vynásobený objektivizovaným platovým koeficientom. Suma zahraničného platu sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov smerom nahor. Zahraničný plat nepatrí policajtovi, ktorý bol vyslaný na denné štúdium v zahraničí a ktorému bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie a štipendium na pokrytie jeho životných nákladov.
(2)
Príplatky policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, podľa § 84 ods. 1 písm. n) až r), ďalší služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. s), odmena podľa § 84 ods. 1 písm. t) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 4 a príplatky príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. n) a o), odmena podľa § 84 ods. 2 písm. p) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 4 sa poskytujú v eurách pred prepočtom objektivizovaným platovým koeficientom.
(3)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý je vyslaný na denné štúdium v zahraničí do štátu, ktorý nie je súčasťou eurozóny, možno na jeho písomnú žiadosť poskytovať po vykonaní zrážok preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie a výsluhové zabezpečenie zahraničný plat v cudzej mene. Na účely určenia sumy zahraničného platu v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,13aa) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí policajtovi zahraničný plat v cudzej mene.
(4)
Služobným platom na účely
a)
§ 35 ods. 10, § 43 ods. 5 písm. a) až c), § 46 ods. 3, § 75 ods. 2, § 80 až 82 je služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a o) až r), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) a o), určený v eurách pred prepočtom objektivizovaným platovým koeficientom,
b)
príplatkov policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, podľa § 98, 99, 100 a 101 a peňažnej náhrady za služobnú pohotovosť podľa § 103 ods. 1 je služobný príjem policajta podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) určený v eurách pred prepočtom objektivizovaným platovým koeficientom,
c)
príplatku príslušníka Policajného zboru podľa § 98 a peňažnej náhrady za služobnú pohotovosť podľa § 103 ods. 2 je služobný príjem príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) určený v eurách pred prepočtom objektivizovaným platovým koeficientom.
(5)
Objektivizovaný platový koeficient sa vypočíta ako súčin platového koeficientu25) a súčinov podielov zvýšení platových taríf v štátnej službe k zvýšeniam funkčných platov policajtov za každé obdobie ku dňu účinnosti zvýšenia platových taríf v štátnej službe a funkčných platov policajtov. Objektivizovaný platový koeficient pre každú krajinu sa zaokrúhľuje na osem desatinných miest. Vypočítané objektivizované platové koeficienty vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 99 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z.“.
35.
V § 109 ods. 9 a 13 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
36.
V § 110 ods. 2, § 122 ods. 1, 3, 4 a 6, § 123, § 124, § 125 ods. 2 až 4, § 128 ods. 1 a 2, § 132 ods. 2 a § 133 ods. 3 sa slová „v cudzej mene“ nahrádzajú slovami „v eurách alebo cudzej mene“.
37.
V § 110 ods. 5 sa slová „v cudzej mene vo výške“ nahrádzajú slovami „v eurách alebo cudzej mene v hodnote“.
38.
V § 112 ods. 4 sa slová „celé koruny do výšky 50 halierov nadol a od 50 halierov vrátane nahor“ nahrádzajú slovami „eurocenty smerom nadol“.
39.
V § 113 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajtovi, ktorý je preložený na inú funkciu podľa § 35 ods. 1 písm. a) do iného miesta výkonu štátnej služby a nespĺňa podmienky podľa odseku 1 a nadriadený nemôže poskytnúť ubytovanie v rámci vlastných ubytovacích zariadení, patrí po dobu preloženia náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie ako pri služobnej ceste, najviac však vo výške 232 eur.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
40.
V § 114 ods. 1 písm. c) sa slová „1 300 Sk“ nahrádzajú slovami „43,16 eura“ a slová „650 Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 21,58 eura“.
41.
V § 114 ods. 3 sa slová „7 800 Sk“ nahrádzajú slovami „258,92 eura“.
42.
Nadpis § 122 znie: „Stravné pri zahraničnej služobnej ceste“.
43.
Nadpis § 125 znie: „Vylúčenie súbehu náhrad“.
44.
V § 125 ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.
45.
Nadpis § 128 znie: „Náhrada cestovných výdavkov a stravného poskytovaného policajtovi v eurách alebo cudzej mene v súvislosti s výkonom štátnej služby na území cudzieho štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“.
46.
V § 141a ods. 1 sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,36 eura“.
47.
V § 185 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
48.
V § 268 ods. 1 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
49.
V § 268 ods. 2 a 3 sa slovo „desaťkoruny“ nahrádza slovami „50 eurocentov“.
50.
§ 268 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Suma percentuálnej sadzby príslušnej časti služobného platu podľa § 130 ods. 2 a suma percentuálnej sadzby priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a) na účely § 103 ods. 2 sa zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta smerom nahor.
(5)
Tam, kde sa podľa tohto zákona prizná policajtovi pomerná časť jednotlivej zložky služobného príjmu uvedenej v § 84 ods. 1 a 2, sa táto zaokrúhľuje na najbližší eurocent smerom nahor.“ .
51.
V § 287ca sa slová „príslušníkovi Policajného zboru“ nahrádzajú slovami „takémuto príslušníkovi“.
52.
Za § 287d sa vkladá nový § 287e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009
Peňažné údaje v majetkovom priznaní podanom za rok 2008 sa zisťujú v slovenských korunách a v majetkovom priznaní sa vykážu v eurách, a to s prepočtom podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na celé eurocenty.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.
2.
V § 9 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
Čl. XIX
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 384/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
Čl. XX
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 59 ods. 1 sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8298 eur“.
2.
V § 59 ods. 2 až 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
3.
V § 61 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.
4.
V § 61 ods. 3 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
5.
V § 61 ods. 4 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
Čl. XXI
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 69 ods. 3 písm. x) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.
2.
V § 70 ods. 3 a 6 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
3.
V § 108 ods. 2, § 109 ods. 2, § 111 ods. 1, § 117, § 122 ods. 3 a § 131 ods. 1 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
4.
V § 112 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok podľa dosiahnutej hodnosti:
Hodnosť hodnostný príplatok
v eurách mesačne
rotmajster   81,50
nadrotmajter   88
podpráporčík   98
práporčík 105
nadpráporčík 111,50
podporučík   98
poručík 105
nadporučík 111,50
kapitán 118
major 124,50
podplukovník 131,50
plukovník 138
generál 144,50.“.
“.
5.
V § 118 ods. 1 až 6 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „desať eurocentov“.
Čl. XXII
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „6638 eur“.
2.
V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.
3.
V § 32 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
4.
V § 35 ods. 2 písm. d) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
5.
V § 36 ods. 1 sa slová „10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 3319 eur“.
Čl. XXIV
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 10/2006 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 18 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.
2.
V § 19 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
Čl. XXV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z. a zákona č. 61/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 poslednej vete sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.
2.
V § 12 ods. 3 sa slová „pred rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu7)“ nahrádzajú slovami „v eurách pred jeho vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom7)“.
3.
V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová „určeného pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea)“ nahrádzajú slovami „bez prepočtu platovým koeficientom3ea)“.
4.
V § 25 ods. 3 písm. f) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
5.
V § 60 ods. 3 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.
6.
V § 60 ods. 4 sa slová „pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „pred jeho vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom“.
7.
V § 60 ods. 5 písm. e) sa slová „určených pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea)“ nahrádzajú slovami „bez prepočtu platovým koeficientom3ea)“.
8.
V § 72 ods. 1 sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,36 eura“.
9.
V § 72 ods. 2 sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,36 eura“.
10.
V § 97 ods. 9 sa slová „na celé slovenské koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.
11.
V § 98 ods. 2 sa slová „pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „pred ich vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom“.
12.
V § 98 ods. 5 sa slová „určených pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea)“ nahrádzajú slovami „bez prepočtu platovým koeficientom3ea)“.
13.
V § 109 ods. 1 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.
14.
V § 109 ods. 2 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.
15.
Za § 143n sa vkladá § 143o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143o
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
(1)
Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa v roku 2009 použije u policajta zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí a u profesionálneho vojaka zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí čistý denný služobný plat zistený podľa predpisov účinných ku dňu 31. decembra 2008.
(2)
Priemerný mesačný služobný plat podľa § 60 ods. 4 u policajta zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí a podľa § 60 ods. 5 písm. e) u profesionálneho vojaka zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí sa za obdobie do 31. decembra 2008 zisťuje podľa predpisov účinných ku dňu 31. decembra 2008.“.
Čl. XXVI
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
Čl. XXVII
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 30a ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“, slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 eur“, slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3319 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1659 eur“.
2.
V § 31 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
3.
V § 31 ods. 1 písm. b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
4.
V § 31 ods. 1 písm. c) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
5.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
2.
V § 14 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
Čl. XXIX
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.
2.
V § 68 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
3.
V § 68 ods. 1 písm. b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
4.
V § 68 ods. 1 písm. c) sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8298 eur“.
5.
V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
6.
V § 69 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádza nahrádzajú slovami „1659 eur“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663 eur“.
Čl. XXXIII
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach sa mení takto:
1.
V § 22 ods. 4 sa slová „25 000 Sk a viac“ nahrádzajú slovami „829 eur a viac“.
2.
V § 23 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
3.
V § 23 ods. 2 písm. e) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
4.
V § 31 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
5.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
6.
V § 34 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.
Čl. XXXIV
Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.
2.
V § 9 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
Čl. XXXV
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 56 ods. 7 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur do 165 969 eur“.
2.
V § 56 ods. 7 písm. b) sa slová „5 000 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur do 331 939 eur“.
3.
V § 56 ods. 7 písm. c) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939 eur“.
4.
V § 91 ods. 2 sa slová „100 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur do 66 387 eur“, slová „50 000 Sk do 1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1659 eur do 33 193 eur“, slová „10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur do 33 193 eur“, slová „10 000 Sk do 500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur do 16 596 eur“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3319 eur“.
5.
V § 91 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
6.
V § 92 ods. 2 sa slová „20 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 6 638 eur“, slová „5 000 Sk do 100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur do 3319 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1659 eur“.
7.
V § 92 ods. 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 eur“.
Čl. XXXVI
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z. a zákona č. 647/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 sa slová „5 000 Sk do 10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 331 eur“, slová „5 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 eur“, slová „1000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 eur“ a slová „500 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 eur“.
Čl. XXXVII
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 30 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.
2.
V § 30 ods. 3 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.
Čl. XXXVIII
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 32 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.
2.
V § 33 ods. 1 písm. a) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.
3.
V § 33 ods. 1 písm. b) sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 581 eur“.
4.
V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387 eur“.
5.
V § 33 ods. 2 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939 eur“.
Čl. XXXIX
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.