437/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 24. októbra 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Galanta v katastrálnych územiach Abrahám, Hoste, Malá Mača, Pusté Úľany, Sereď, Sládkovičovo, Veľká Mača, Veľký Grob, v okrese Senec v katastrálnych územiach Blatné, Čataj, Igram, Kaplna, Reca, Nový Svet a v okrese Trnava v katastrálnych územiach Cífer, Hrnčiarovce, Majcichov, Modranka, Opoj, Pavlice, Pác, Slovenská Nová Ves, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 18 173,91 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
(1)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považujú
a)
výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení alebo údržby ochranného pásma dráh železničných tratí,
b)
vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda haje tmavej, kane popolavej, sokola červenonohého alebo sokola rároha od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia okrem zabezpečenia ochrany lesa,1)
c)
vykonávanie hospodárskej činnosti neuvedenej v písmene b) v blízkosti hniezda haje tmavej, kane popolavej, sokola červenonohého alebo sokola rároha od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia okrem obhospodarovania rybníkov, rybochovných zariadení a poľnohospodárskej pôdy,
d)
rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov2) a ostatných zatrávnených plôch2) okrem ich obnovy,
e)
zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)
f)
rozorávanie účelových komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
g)
mechanizovaná kosba okrajov poľných ciest od 1. marca do 15. júna okrem ciest vedúcich k železničným priecestiam,
h)
pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, na ostaných zatrávnených plochách alebo na drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
i)
pozemná aplikácia pesticídov na plochách dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu, v nefunkčných lomoch, na hrádzach alebo na poľných cestách okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
j)
aplikovanie rodenticídov od 1. apríla do 15. októbra iným spôsobom ako vkladaním do nôr.
(2)
Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu.4)
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trnave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Senci a na Obvodnom úrade životného prostredia v Galante.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.
Ján Chrbet v. r.
Príloha k vyhláške č. 437/2008 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 25. augustu 2005, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:
Trnava 35 – 33,
Senec 45 – 11,
Galanta 45 – 12.
Vonkajšia hranica
V okrese Senec v katastrálnom území Blatné od najzápadnejšieho cípu územia, ktorý sa nachádza pri východnom okraji štátnej cesty (Senec – Blatné - Trnava, vyústenie poľnej cesty od východu), vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia v katastrálnom území obce Blatné pokračuje smerom na severovýchod k obci Blatné. Samotnú obec hranica obchádza po jej periférii a jej priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch (ležiacich pri obci), a to z juhu, východu a severovýchodu. Pri severovýchodnom okraji obce (ponad Stoličný potok) sa hranica napája na východný okraj miestnej komunikácie a ďalej na východný okraj štátnej cesty (Blatné – Trnava) a takto pokračuje severovýchodným smerom. Obchádza po vonkajšej periférii intravilány obcí Kaplna a Igram (okres Senec). Pri severovýchodnom cípe obce Kaplna sa hranica opäť napája na východný okraj štátnej cesty a smeruje k obci Cífer (okres Trnava). Hranica ďalej po vonkajšej periférii obchádza intravilán obce Cífer. Ďalej hranica smeruje opäť po východnom okraji štátnej cesty (Senec – Trnava) na severovýchod, prechádza do katastrálneho územia obce Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava) a pokračuje v rovnakom smere a po rovnakej línii. V katastri danej obce po vonkajšej periférii obchádza zastavané územie obce Hrnčiarovce nad Parnou a Zeleneč i s niektorými priľahlými poľnohospodárskymi pozemkami priľahlými k obciam. Medzi uvedenými obcami hranica chráneného vtáčieho územia zaberá i približne 1250 m vodného toku Parná aj s priľahlým severným periférnym kanálikom (rozhranie katastrálneho územia Hrnčiarovce a Trnava). Pod južným cípom obce Zeleneč hranica, smerujúc na juh, pretína naprieč diaľnicu D1, potom sa v ostrom uhle stáča na východ a na úseku približne 660 m prechádza po južnom okraji diaľnice. Potom sa v ostrom uhle stáča opäť na juh a kopíruje západný a južný breh potoka Parná. Nízko ponad sútok s potokom Trnávka sa hranica v ostrom uhle stáča na sever a kopíruje východný breh potoka Trnávka na úseku približne 1400 m. Ďalej v katastrálnom území Modranka sa hranica napája na juhovýchodný okraj diaľnice D1 a kopíruje ju. Na úrovni veľkej diaľničnej križovatky sa hranica stáča juhovýchodným smerom. Pokračuje v katastrálnom území obce Vlčkovce, kde kopíruje južný okraj diaľnice D1. Potom hranica z vonkajšej periférie obchádza intravilán obcí Vlčkovce a Opoj (okres Trnava). Ďalej smeruje na juhovýchod, krátko kopírujúc južný okraj diaľnice D1 (v katastrálnom území Vlčkovce), po vonkajšej periférii obchádza poľnohospodársku farmu Vlčkovce (katastrálne územie Vlčkovce a Opoj). Ďalej hranica smeruje na juhovýchod, kopírujúc západný okraj poľnej cesty spájajúcej Poľnohospodársku farmu Vlčkovce a osadu Malý háj (v katastrálnom území Vlčkovce, s prechodom do katastrálneho územia Sereď – osada Malý háj, okres Galanta). Približne 600 m južne od osady Malý háj hranica (sledujúc západný okraj poľnej cesty) prechádza do katastrálneho územia obce Veľká Mača (okres Galanta), po vonkajšej periférii obchádza intravilán obce Veľká Mača a jej periférne priliehajúce pozemky (orná pôda priliehajúca k intravilánu obce). Južne od danej obce hranica kopíruje severný a severovýchodný okraj lokality Prírodná rezervácia Mačiansky háj. Na úseku približne 570 m na juhozápad od severovýchodného cípu Mačianskeho hája vonkajšia hranica kopíruje západný okraj miestnej asfaltovej komunikácie (spájajúcej obec Veľká Mača so štátnou cestou Sereď – Sládkovičovo). Ďalej v katastrálnom území Veľká Mača hranica pokračuje juhozápadným smerom, kopírujúc severný okraj štátnej cesty (Sereď – Sládkovičovo) a voľne hranica prechádza do katastrálneho územia obce Sládkovičovo. Pri severnom okraji Sládkovičova hranica kopíruje severný okraj štátnej cesty (Sereď – Sládkovičovo) a po vonkajšom okraji obchádza severný výbežok intravilánu Sládkovičova (pri odbočke na Malú Maču). Približne vo vzdialenosti 870 m na juhozápad od križovatky (Sládkovičovo – smer Pusté Úľany) sa hranica stáča od severného okraja štátnej cesty (Sereď – Sládkovičovo – Senec) na severozápad, pričom kopíruje severný okraj mäkkej poľnej cesty, ktorá spája Sládkovičovo a Stoličný potok (katastrálne územie Sládkovičovo). Po približne 1070 m sa hranica v ostrom uhle stáča od severného okraja poľnej cesty na juh, pričom začína kopírovať východný okraj hrádze Stoličného potoka. Po približne 270 m sa hranica v ostrom uhle stáča na západ a premostením Stoličného potoka smeruje ďalej na západ po južnom okraji lesného komplexu. Hranica sa pri styku s východným okrajom kanála Bučanka stáča v prudkom uhle smerom na juh a na úseku približne 230 m kopíruje východný okraj kanála. Potom sa hranica v ostrom uhle stáča na severozápad a kopíruje severný okraj stromoradia pri severnom okraji železničnej trate (Bratislava – Nové Zámky). Takýmto spôsobom hranica voľne prechádza z katastrálneho územia Sládkovičovo do katastrálneho územia obce Pusté Úľany, v danom katastri hranica prechádza nezmenene, kopírujúc severný okraj stromoradia, ponad železničnú trať. Takto hranica prechádza do katastrálneho územia Nový Svet a ponad obec Nový Svet (katastrálne územie Nový Svet) sa hranica stáča v miernom uhle na severozápad, a to na hranici s katastrálnym územím Reca (okres Senec). Tu sa hranica stáča severozápadným smerom, kopírujúc východný okraj mäkkej poľnej cesty, popri severovýchodnom okraji štrkoviska. Ďalej hranica (v katastrálnom území Reca) po vonkajšom obvode obchádza kataster obce Reca a pozemky priľahlé k intravilánu (od východu). Ďalej sa hranica od severného cípu obce Reca v ostrom uhle stáča na sever a kopíruje západný okraj miestnej poľnej cesty na rozhraní katastrálnych území Reca a Boldog (okres Senec). Po približne 1175 m sa hranica v ostrom uhle stáča na západ, sledujúc južný okraj uvedenej poľnej cesty (rozhranie katastrálnych území obcí Boldog a Čataj, okres Senec). Hranica naprieč pretína miestnu komunikáciu (Boldog – Čataj). Ďalej hranica pokračuje smerom na západ na rozhraní katastrálnych území obcí Igram a Boldog. Kopíruje južný okraj medze v agrocenózach. Ďalej pokračuje po rovnakej línii na severozápad na rozhraní katastrálnych území obcí Boldog a Blatné. Naprieč pretína diaľnicu D1 a pokračuje severozápadným smerom cez agrocenózy, sledujúc južný okraj poľnej cesty, na rozhraní katastrálnych území obcí Blatné a Senec, až do východiskového bodu opisu vonkajšej hranice.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) a ich bezprostredné okolie nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Okres Galanta
Katastrálne územie Abrahám:
292/11, 292/12, 292/13, 292/30, 292/40, 292/41, 292/52, 292/67, 356/1, 356/2, 356/3, 366/1, 371, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 377, 379/18, 380, 386/2, 387/9, 388/1, 388/2, 390/1, 391, 392, 394/1, 395/2, 396/1, 396/2, 399/1, 399/2, 400, 401, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 404/11, 443/0/1, 443/0/2, 452/2, 452/3, 453, 521, 627, 630/1, 630/2, 630/3, 631, 672, 681/8, 681/9, 681/10, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 770/1, 770/3, 770/4, 864/1, 865/1, 865/2, 865/3, 865/4, 865/5, 865/6, 867/3, 867/4, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 883/6, 886, 889, 1112, 1207, 1253/1, 1317, 1388/1, 1388/2, 1391/1, 1413/1, 1413/2, 1443, 1457, 1461/1, 1461/2, 1463/1, 1463/2, 1679, 1687, 1688, 1689/1, 1689/2, 1693, 1694/2, 1695/1, 1695/2, 1695/3, 1755/2, 1755/3, 1756/2, 1756/3, 1757/2, 1758, 1759/1, 1759/3, 1759/5, 1759/7, 1759/8, 1759/12, 1759/15, 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3, 1762/4, 1762/5, 1763/1, 1763/2, 1763/3, 1763/4, 1763/5, 1763/6, 1764, 1766, 1767, 1827, 1829, 1830, 1833, 1852/2, 1852/3, 1852/4, 1853, 1854, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871/1, 1871/2, 1871/3, 1871/4, 1871/5, 1871/6, 1871/7, 1871/8, 1871/9, 1871/10, 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1873/11, 1873/12, 1873/13, 1873/14, 1873/15, 1873/16, 1873/17, 1873/18, 1873/19, 1873/20, 1877/7, 1878/2, 1878/3, 1878/4, 1878/5, 1878/7, 1879/1, 1879/2/1, 1879/2/2, 1879/3, 1879/4, 1879/5, 1880, 1881/1, 1881/2, 1881/3, 1883, 1884/1, 1884/2, 1884/4, 1884/5, 1884/6, 1884/7, 1885, 1886, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1888, 1950, 1952, 1973/1, 1973/2, 2005, 2073, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2217/1, 2217/2, 2217/3, 2218/1, 2218/3, 2218/4, 2218/5, 2218/6, 2266, 2269, 2270, 2272/1, 2272/2, 2272/3, 2275/2, 2276, 2279/1, 2279/2, 2279/3, 2319/2, 2440/1, 2443/1, 2443/2, 2443/3, 2443/4, 2443/5, 2443/6, 2485, 2486/2.
Katastrálne územie Hoste:
141/1, 141/2, 143/2, 165, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 282, 283/1, 283/2, 283/3, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 290/1, 290/2, 290/3, 303/1, 303/2, 305, 306, 356, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 402, 403, 404/5, 408, 410/1, 410/2, 410/3, 411, 412, 413, 414, 417/1, 417/2, 417/4, 418/8, 423, 424, 426, 429, 430/1, 430/2, 505, 513/1, 513/2, 526, 529, 530, 533, 604, 691, 800/1, 801, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 839/1, 839/2, 890, 920, 926, 927, 929/1, 929/2, 929/3, 1057, 1082, 1109, 1152/2, 1195/2, 1225/2.
Katastrálne územie Malá Mača:
776/1, 777, 778, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781/1, 782/1, 786, 786, 788, 789, 792, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 794/3, 795, 796, 797, 798/1, 799, 800, 801, 804, 805, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 815, 816/1, 816/4, 817/1, 818, 819, 820, 821, 822, 828/1, 828/2, 829, 830/1, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876/0/1, 876/0/2, 877, 878, 880, 881, 887, 888, 889, 890, 891, 892.
Katastrálne územie Pusté Úľany:
312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 315/2, 334/6, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10, 334/70, 393/2, 406, 411, 412, 452/1, 452/2, 452/3, 459/3, 464, 465, 466/2, 467, 483/3, 483/9, 483/12, 483/14, 483/17, 483/19, 486/1, 487/1, 487/5, 487/6, 487/13, 488/1, 488/2, 491/1, 493, 504, 509/1/1, 509/1/2, 509/2, 511, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 515, 526, 532, 540, 541, 542, 558, 559, 563, 565, 567, 575, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 579, 581, 613, 634, 635, 637, 638, 640, 684, 687, 688, 689, 691, 692, 706, 707, 709, 710, 743, 745, 856, 924, 927, 956, 1005, 1006, 1050, 1257, 1259, 1260, 1261, 1268, 1269, 1270, 1272, 1282, 1324, 1333, 1334, 1344, 1346, 1347/2, 1363, 1364, 1365, 1379, 1380, 1381, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410/1, 1410/2, 1411/1, 1411/2, 1415, 1416, 1418, 1419, 1420, 1421, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1448, 1452, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1454/4, 1455, 1458, 1462, 1463/1, 1467, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1471, 1472, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1474/4, 1474/6, 1474/8, 1474/9, 1474/10, 1474/11, 1474/12, 1474/13, 1474/14, 1474/15, 1474/16, 1474/17, 1474/18, 1474/19, 1474/20, 1476, 1477, 1490/1, 1490/2, 1493, 1494, 1495, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498/2, 1499, 1500/1, 1501, 1510, 1513, 1514, 1518, 1519, 1521, 1524/1, 1524/2, 1525, 1526, 1527/1, 1527/2, 1528, 1529, 1531/1, 1533/1, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1543/2.
Katastrálne územie Sereď:
4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4010/1, 4010/2, 4012/1, 4012/2, 4012/3, 4015/1, 4015/2, 4015/3, 4015/4, 4016, 4018, 4020, 4021/1, 4021/2, 4022, 4024/1, 4024/4, 4024/5.
Katastrálne územie Sládkovičovo:
286, 287, 439, 2176, 2178, 2179/1, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2179/7, 2180, 2181, 2182, 2183, 3347, 3430, 3431, 3433, 3434, 3435/1, 3435/2, 3436/1, 3436/2, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441/1, 3441/2, 3442, 3445, 3446/1, 3446/2, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3459, 3471, 3555, 3578, 3579, 3580/1, 3580/3, 3580/6, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3597, 3598, 3599, 3600/1, 3600/2, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3615/3, 3615/4, 3615/5, 3615/6, 3615/7, 3615/8, 3615/9, 3615/10, 3616, 3618/1, 3618/2, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3635, 3638, 3639, 3640, 3644, 3645, 3665.
Katastrálne územie Veľká Mača:
2008, 2636, 2638/1, 2638/2, 2638/3, 2638/4, 2638/5, 2718/1, 2718/2, 2720, 2721, 2756/1, 2756/2, 2757/1, 2757/2, 2757/3, 2805, 2808, 2813/9, 2813/61.
Katastrálne územie Veľký Grob:
227, 507, 509, 510, 511, 653, 791, 850/1, 936, 950, 978, 992, 993, 1320/1, 1320/3, 1320/4, 1321/1, 1321/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 1329/1, 1330, 1397/5, 1399, 1405, 1406/1, 1406/4, 1424/1, 1424/2, 1426, 1427, 1442, 1461, 1473, 1483, 1497, 1524, 1539, 1617, 1683, 1684, 1736, 1737, 1738, 1739, 1773, 1774, 1775, 1849, 1908, 1948, 2008, 2060, 2126, 2129, 2130/1, 2130/3, 2130/4, 2131/1, 2131/3, 2131/4, 2132/1, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138/1, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2141/1, 2188/1, 2208/1, 2208/2, 2208/3, 2208/4, 2208/6, 2208/7, 2208/8, 2208/10, 2208/11, 2208/12, 2208/14, 2208/15, 2208/16, 2208/17, 2208/18, 2245, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2246/4, 2246/5, 2246/6, 2247, 2248, 2249/1, 2249/2, 2249/3, 2250/1, 2250/2, 2251, 2252, 2253, 2254/1, 2254/2, 2254/3, 2255/1, 2255/2, 2255/3, 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2256/4, 2256/5, 2256/6, 2256/7, 2256/8, 2257/1, 2257/2, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2260/5, 2260/6, 2261/1, 2261/2, 2261/3, 2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2264/1, 2264/2, 2265/1, 2265/2, 2265/3, 2265/4, 2266/1, 2266/2, 2267/1, 2267/2, 2267/3, 2267/4, 2267/5, 2267/7, 2267/8, 2267/9, 2267/10, 2267/11, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271/1, 2271/2, 2271/3, 2271/4, 2272/1, 2272/2, 2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2275/4, 2275/5, 2275/6, 2275/7, 2275/9, 2275/10, 2276/1, 2276/2, 2277/1, 2277/2, 2278, 2279/1, 2279/2, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 2282/3, 2282/5, 2283/1, 2283/2, 2284/1, 2284/2, 2284/3, 2284/4, 2285, 2286/1, 2286/2, 2286/3, 2287, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2289, 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2291, 2292, 2294, 2295, 2296/1, 2296/2, 2312/2, 2313, 2314, 2315/1, 2315/2, 2315/3, 2317/1, 2317/2, 2319, 2321, 2322, 2324, 2327, 2328, 2334, 2335, 2337, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360/1, 2360/2, 2363, 2364/1, 2364/2, 2364/3, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369/1, 2369/2, 2369/3, 2370/1, 2370/2, 2371, 2383, 2384, 2385, 2388, 2390, 2391, 2392, 2395, 2396, 2397, 2404, 2412/2, 2414, 2415, 2417/2, 2420, 2421, 2422, 2423/1, 2423/2, 2424, 2428, 2429/1, 2429/2, 2432/1, 2432/2, 2433/1, 2433/2, 2434, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2453, 2456, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465/2.
Okres Senec
Katastrálne územie Blatné:
1542/1, 1657/2, 1756 časť, 1842, 1843, 1846 časť, 2122/1 časť, 2122/2, 2122/3, 2122/4, 2197, 2198/1, 2198/2, 2198/3, 2259/1 časť, 2259/2, 2259/3, 2409/1 časť, 2409/2, 2410.
Katastrálne územie Čataj:
203/1, 203/2, 637/1, 637/25 časť, 637/26, 637/27, 666, 683/2, 708/1, 708/2, 721, 739/2, 755/1, 755/2, 764, 798, 805, 813, 820/1, 842/1, 1005/1, 1006/2, 1006/4, 1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/3, 1071/2, 1072/4, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1095/3, 1096/1, 1097/2, 1098/1, 1098/3, 1106, 1108/1, 1109/2, 1116, 1117, 1122/1, 1122/2, 1123/1, 1123/2, 1123/3/1, 1123/3/2, 1124/1, 1124/2, 1124/2, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130, 1131/1, 1132/3, 1133/1, 1133/2, 1134/3, 1135/4, 1136/3, 1137/1, 1138/2, 1139/1, 1140/4, 1141/1, 1142/2, 1143/1, 1144/2, 1145/1, 1154, 1155/2, 1156/1, 1157/2, 1158/1, 1159/2, 1160/1, 1161/2, 1162, 1163, 1164, 1165/1, 1166/3, 1166/4, 1168, 1169/2, 1170/3, 1170/4, 1171/2, 1172/1, 1173/2, 1174/1, 1175/1, 1176/2, 1177/1, 1178/3, 1179/1, 1180/2/1, 1180/2/2, 1181/1, 1182/2, 1183/1, 1184/2, 1184/4, 1186/1, 1187/2, 1188/1, 1189/2, 1190/1, 1191/1/1, 1191/1/2, 1191/2, 1192/1, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2/1, 1194/2/2, 1195/1, 1195/2, 1197/1, 1198/2, 1199/1, 1200/2, 1201/2, 1203, 1204/2, 1208/2, 1209/2, 1210/1, 1210/2/1, 1210/2/2, 1211/2, 1212/1, 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1217/1/1, 1217/1/2, 1217/2, 1217/3, 1217/4/1, 1217/4/2, 1218/1, 1218/2/1, 1218/2/2, 1219/1/1, 1219/1/2, 1219/2, 1220/1, 1220/2/1, 1220/2/2, 1221/1/1, 1221/1/2, 1221/2, 1221/3, 1222/1, 1222/2, 1222/3/1, 1222/3/2, 1223/1/1, 1223/1/2, 1223/2, 1223/3, 1224/1, 1224/3/1, 1224/3/2, 1225/1, 1225/2, 1225/3/1, 1225/3/2, 1226/1, 1226/2, 1226/3/1, 1226/3/2, 1227/1, 1227/2, 1227/3/1, 1227/3/2, 1228/1/1, 1228/2/2, 1228/3/1, 1228/3/2, 1229/1/1, 1229/1/2, 1229/2, 1230/1, 1230/2/1, 1230/2/2, 1231/1/1, 1231/1/2, 1231/2, 1231/3, 1232/1/1, 1232/1/2, 1232/2/1, 1232/2/2, 1233/1, 1233/2/1, 1233/2/2, 1234, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1235/5/1, 1235/5/2, 1236/1/1, 1236/1/2, 1236/2, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4/1, 1237/4/2, 1238, 1239/1/1, 1239/1/2, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/5/1, 1240/5/2, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/4, 1241/5/1, 1241/5/2, 1241/6/1, 1241/6/2, 1241/7, 1241/8, 1241/9, 1241/10, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1242/4, 1242/5/1, 1242/5/2, 1243/1, 1243/2, 1243/3/1, 1243/3/2, 1243/4, 1243/5, 1243/6, 1243/7/1, 1243/7/2, 1243/8/1, 1243/8/2, 1243/9, 1243/10, 1243/11, 1244/1, 1244/2/1, 1244/2/2, 1245/1/1, 1245/1/2, 1245/2, 1245/3, 1245/4, 1245/5, 1246/1, 1246/2/1, 1246/2/2, 1247/1/1, 1247/1/2, 1248/1, 1248/2/1, 1248/2/2, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4/1, 1249/4/2, 1250/1, 1250/2, 1250/3/1, 1250/3/2, 1251/1, 1251/2, 1251/3/1, 1251/3/2, 1252/1/1, 1252/1/2, 1252/2/1, 1252/2/2, 1252/3/1, 1252/3/2, 1252/3/3, 1252/3/4, 1253/1, 1253/2, 1253/3/1, 1253/3/2, 1254/2/1, 1254/2/2, 1254/3/1, 1254/3/2, 1255/1/1, 1255/1/2, 1255/2, 1255/3, 1256/1, 1256/2, 1256/3/1, 1256/3/2, 1257/1/1, 1257/1/2, 1257/2, 1258/1, 1258/2, 1258/3/1, 1258/3/2, 1259/0/1, 1260/1/1, 1260/1/2, 1260/1/3, 1260/2, 1260/3, 1260/4, 1260/5, 1260/6, 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4/1, 1261/4/2, 1261/4/3, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1262/5/1, 1262/5/2, 1262/6, 1262/7, 1262/8/1, 1262/8/2, 1262/9/1, 1262/9/2, 1262/10, 1262/11, 1262/12, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1265/1, 1265/2, 1265/3/1, 1265/3/2, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4/1, 1266/4/2, 1267/1/1, 1267/1/2, 1267/1/3, 1267/1/4, 1267/1/5, 1267/2, 1267/3/1, 1267/3/2, 1268/1, 1268/2, 1268/3/1, 1268/3/2, 1269/1, 1269/2, 1269/3/1, 1269/3/2, 1270/1/1, 1270/1/2, 1270/2/1, 1270/2/2, 1270/3, 1270/4, 1270/5, 1270/6, 1270/7, 1271/1, 1271/2, 1271/3, 1271/4/1, 1271/4/2, 1272/1, 1272/2, 1272/3/1, 1272/3/2, 1273/1/1, 1273/1/2, 1273/2, 1274/1, 1274/2, 1274/3/1, 1274/3/2, 1275, 1276/1/1, 1276/1/2, 1276/2, 1276/3/1, 1276/3/2, 1337, 1417, 1418/1, 1418/2, 1418/3, 1419, 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1425/3, 1435/1, 1435/2, 1435/4, 1446, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1488, 1492, 1563, 1570, 1582, 1605, 1615/1, 1615/2/1, 1615/2/2, 1615/3, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1681/4, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1681/8, 1708, 1715, 1718/0/1, 1718/0/2, 1718/0/3, 1718/0/4, 1719, 1720/1, 1727/1, 1727/2, 1727/3, 1758/1 časť, 1758/3, 1758/4 časť, 1758/5, 1768, 1783/2 časť, 1785/1, 1786, 1787, 1792/2, 1793, 1794, 1796/2, 1797/1, 1797/2, 1798, 1800/2, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806/3, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1820, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1830/1, 1830/2, 1830/3, 1832/1, 1832/2, 1834, 1835/2, 1836/2, 1838/2, 1838/3, 1841/2, 1841/3, 1842/3, 1843/0/1, 1843/0/2, 1844, 1845, 1846/1, 1846/2/1, 1846/2/2, 1847, 7550/1.
Katastrálne územie Igram:
161, 265/1, 265/2, 266, 400/1, 451/1, 451/2, 452, 532/1, 532/2, 532/7, 532/8, 532/10, 532/11, 532/12, 532/13, 532/14, 532/15, 533/2, 534/1, 619, 621, 700, 701, 796, 814/2, 1002, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1022/6, 1022/7, 1022/9, 1085, 1088, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1319, 1320/1, 1320/2, 1354/2, 1354/1, 1402/1, 1402/2, 1453/1, 1453/2, 1453/3, 1453/4, 1453/5, 1662, 1664, 1665/1, 1665/3, 1667, 1668, 1669/1, 1747, 1748, 1749, 1750, 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1759/5, 1759/6, 1759/18, 1759/19, 1759/20, 1764, 1765/1, 1765/2, 1765/4, 1765/6, 1765/7, 1765/8, 1765/9, 1766/1, 1766/2, 1767, 1768/1, 1769/2, 1770/2, 1770/3, 1770/5, 1770/6, 1773, 1774.
Katastrálne územie Kaplna:
381/3, 385, 404/3, 404/4/1, 404/4/2, 404/4/3, 404/4/4, 404/4/5, 404/4/6, 409, 410 časť, 469 časť, 522/1, 532/1, 533.
Katastrálne územie Reca:
800/1, 800/38, 871, 880, 914, 934, 935, 1296, 1305, 1336, 1337.
Katastrálne územie Nový Svet:
146, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 293, 310, 316, 317, 333, 334, 378, 381, 393/1, 393/2, 395, 407, 408.
Okres Trnava
Katastrálne územie Cífer:
583, 584, 589/3, 597/2, 609/1, 10427/1, 10427/2, 10427/3, 10483/1, 10483/3, 10483/4, 10483/5, 10483/6, 10540, 10541, 11818, 11880/2, 11880/4, 11880/5, 11880/6, 11880/7, 11880/8, 11880/11, 11880/12, 12031, 12060/1, 12060/2, 12060/3, 12600/1, 12600/2, 12600/3, 12606/2, 12606/3, 12632/1/1, 12632/1/2, 12632/2, 12632/3, 12632/4, 12647/1, 12647/40, 12654/2, 12654/3, 12654/4, 12664/1, 12664/2, 12665, 12666/1, 12666/2, 12667, 12671, 12675, 12677, 12679/1, 12679/2, 12679/3, 12685/3, 12697/1, 12697/2, 12697/3, 12697/4, 12697/5, 12697/6, 12715, 12716.
Katastrálne územie Hrnčiarovce:
1439, 2014/1 časť, 2014/2 časť, 2014/3 časť, 2015, 2016/1 časť, 2017, 2018, 2023, 2024, 2025, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 časť, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045/1 časť, 2045/2, 2046, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2048/1, 2048/3, 2048/4, 2048/5, 2048/6, 2048/7, 2048/8, 2049 časť, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2052/2 časť, 2052/7, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2053/5, 2053/6, 2053/7, 2053/8, 2054/1, 2054/2, 2054/3, 2054/4, 2055/1, 2055/2, 2059, 2060/6, 2060/7, 2063/8, 2235, 2236.
Katastrálne územie Majcichov:
312, 671, 710, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 840, 1148/3, 1150, 1153/1, 1154, 1412, 1415,1416/2, 1418/3, 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1610/1, 1622/1, 1622/2, 1622/3, 1742/1, 1742/2, 1742/3, 1747/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3, 1792/1, 1792/2, 1792/4, 1792/5, 1826/1, 1826/2, 1845/1 časť, 1845/3, 1863/1, 1863/2, 1866/1, 1866/2, 1866/3, 1868/1,1868/2, 1868/3, 1876/1, 1876/10, 1878, 1879/1, 1880, 1881/1, 1881/2, 1881/3, 1881/4, 1881/5, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1921/4, 1921/6, 1927/4, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2104, 2145/1 časť, 2150, 2151/1 časť, 2152/1, 2152/2, 2152/3, 2156/2, 2159/21 časť, 2159/122, 2159/124 časť, 2165/1, 2165/254, 2165/255 časť, 2168/1 časť, 2175/1, 2176/2, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182/1, 2182/2, 2187/1, 2187/2, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2189/2, 2195/1, 2195/2, 2196, 2197, 2198, 2202/1, 2202/2, 2209, 2210/1, 2219, 2227/1, 2227/2, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230.
Katastrálne územie Modranka:
2020/2 časť, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034/1, 2034/2.
Katastrálne územie Opoj:
194/46, 194/75, 195, 204/1, 204/2, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 276/1, 276/2, 276/3, 277/1, 277/2, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 280/1, 280/2, 280/3, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 284, 285, 286/2, 287/2, 312/1, 312/3, 312/22, 312/23, 312/24, 312/25, 315/1, 319/3, 404, 417/2, 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6, 435, 438/1, 438/2, 439/8, 469, 493, 494/1, 494/2.
Katastrálne územie Pavlice:
300, 374, 570/1, 570/2, 570/3, 597/1, 601/1, 601/2, 601/3, 636, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 764/3, 821, 829/1, 829/3, 908, 1075, 1163, 1164/1, 1164/4, 1164/5, 1233/1, 1233/3, 1233/4, 1236, 1300, 1301, 1302, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1343/1, 1344/1, 1344/3, 1344/4, 1344/6, 1355/2, 1355/3, 1355/8, 1355/9, 1401, 1414, 1419/1, 1419/2, 1481/1, 1482/1, 1483, 1539, 1542/1, 1542/3, 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1780, 1784, 1802, 1853, 1854, 1856, 1857.
Katastrálne územie Pác:
86, 100/1, 100/2, 100/3, 109, 181/1, 181/2, 181/3, 181/5, 181/7, 192, 215, 219, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 237, 315/6, 320/1, 344, 348, 350/1, 350/7, 397/1, 397/2, 406/1, 406/2, 406/4, 406/5, 406/8, 409/1, 409/63, 410, 414/2, 415, 417/1, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 436.
Katastrálne územie Slovenská Nová Ves:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 252/13, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, 313/9, 313/10, 313/11, 313/12, 313/13, 313/14, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10, 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/15, 325/16, 325/17, 325/18, 325/19, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/24, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/29, 325/30, 325/31, 325/32, 325/33, 325/34, 325/35, 325/36, 325/37, 325/38, 325/39, 325/40, 325/41, 325/42, 325/43, 325/44, 325/45, 325/46, 325/47, 325/48, 325/49, 325/50, 325/51, 325/52, 325/53, 325/54, 325/55, 403/8, 403/12, 403/13, 403/14, 403/15, 403/16, 403/17, 403/18, 403/19, 403/20, 403/21, 403/22, 403/23, 403/24, 403/25, 403/26, 403/27, 403/28, 403/29, 403/30, 403/31, 403/32, 403/33, 403/34, 403/35, 403/36, 403/37, 403/38, 403/39, 403/40, 403/41, 403/42, 403/43, 403/44, 403/45, 403/46, 403/47, 403/48, 403/49, 403/50, 403/51, 403/52, 403/53, 403/54, 403/55, 403/56, 403/57, 403/58, 403/59, 403/60, 403/61, 403/62, 403/63, 403/64, 403/65, 403/66, 403/67, 403/68, 403/69, 403/70, 403/71, 403/72, 403/73, 403/74, 403/75, 403/76, 403/77, 403/78, 403/79, 403/80, 403/81, 403/82, 403/83, 403/84, 403/85, 403/86, 403/87, 403/88, 403/89, 403/90, 403/91, 403/92, 403/93, 403/94, 403/95, 403/96, 403/97, 403/98, 403/99, 403/100, 403/101, 403/104, 403/105, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/13, 511/6, 511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/11, 511/12, 532/3, 532/4, 532/5, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 532/12, 532/13, 532/14, 532/15, 532/16, 532/17, 532/18, 532/19, 532/20, 532/21, 532/22, 532/23, 532/24, 532/25, 532/26, 532/27, 532/28, 532/29, 532/32, 532/33, 532/34, 532/35, 532/36, 532/37, 532/38, 532/39, 532/40, 532/41, 532/42, 532/43, 532/44, 532/45, 532/46, 532/47, 532/48, 532/49, 532/50, 532/51, 532/52, 532/53, 532/54, 532/55, 532/56, 532/57, 532/58, 532/59, 532/60, 600/4, 604/1, 604/5, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, 662/7, 662/8, 662/9, 662/10, 662/11, 662/12, 662/13, 662/14, 662/15, 662/16, 662/17, 662/18, 662/19, 662/20, 662/21, 662/22, 662/23, 662/24, 662/25, 662/26, 662/27, 662/28, 662/29, 662/30, 662/31, 662/32, 662/33, 662/34, 662/35, 662/36, 662/37, 662/38, 662/39, 662/40, 662/41, 662/42, 662/43, 662/44, 662/45, 662/46, 662/47, 662/48, 662/49, 662/50, 662/51, 662/52, 662/53, 662/54, 662/55, 662/56, 662/57, 662/58, 662/59, 662/60, 662/61, 662/62, 836/3, 857/1, 857/2, 860, 996/2, 996/3, 996/6, 996/7, 996/8, 996/9, 996/10, 996/11, 996/12, 996/13, 996/14, 996/15, 996/16, 996/17, 996/18, 996/19, 996/20, 996/21, 996/22, 996/23, 996/24, 996/25, 996/26, 996/27, 996/28, 996/29, 996/30, 996/31, 996/32, 996/33, 996/34, 996/35, 996/36, 996/37, 996/38, 996/39, 996/40, 996/41, 996/42, 996/43, 996/44, 996/45, 996/46, 996/47, 996/48, 996/49, 996/50, 996/51, 996/52, 996/53, 996/54, 996/55, 996/57, 996/58, 996/59, 996/60, 996/61, 996/62, 996/63, 996/64, 996/65, 996/66, 996/67, 996/68, 996/69, 996/70, 996/71, 996/72, 996/73, 996/74, 996/75, 996/76, 996/77, 996/78, 996/79, 996/80, 996/81, 996/82, 996/83, 996/84, 996/85, 996/86, 996/87, 996/88, 996/89, 996/90, 996/91, 996/92, 996/93, 1050/3, 1050/4, 1050/5, 1050/6, 1050/9, 1050/10, 1050/11, 1050/12, 1050/13, 1050/14, 1050/15, 1050/16, 1050/17, 1050/18, 1050/19, 1050/20, 1050/21, 1050/22, 1050/23, 1050/24, 1050/25, 1050/26, 1050/27, 1050/28, 1050/29, 1050/30, 1050/31, 1050/32, 1050/33, 1050/34, 1050/35, 1050/36, 1050/37, 1050/38, 1050/39, 1050/40, 1050/41, 1050/42, 1050/43, 1050/50, 1050/51, 1050/52, 1050/53, 1050/54, 1050/55, 1050/56, 1050/57, 1050/58, 1050/59, 1050/60, 1050/61, 1050/62, 1050/63, 1050/64, 1050/65, 1050/66, 1050/67, 1050/68, 1050/69, 1050/70, 1050/71, 1050/72, 1050/73, 1050/74, 1099/1, 1099/2, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 1110/8, 1110/9, 1110/10, 1110/11, 1110/12, 1110/13, 1110/14, 1110/15, 1110/16, 1110/17, 1110/18, 1110/19, 1110/20, 1110/21, 1110/22, 1110/23, 1110/24, 1110/25, 1110/26, 1110/27, 1110/28, 1110/29, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/35, 1110/36, 1110/37, 1110/38, 1110/39, 1110/40, 1110/41, 1110/42, 1110/43, 1110/44, 1110/45, 1110/46, 1110/47, 1110/48, 1110/49, 1110/50, 1116/5, 1116/6, 1116/7, 1116/8, 1116/9, 1116/10, 1116/11, 1116/12, 1116/13, 1116/14, 1116/15, 1116/16, 1116/17, 1116/18, 1116/19, 1116/20, 1116/21, 1116/22, 1116/23, 1116/24, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1119/6, 1119/7, 1120, 1122, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125/1, 1138/8, 1138/9, 1138/10, 1138/11, 1138/12, 1138/13, 1138/14, 1138/15, 1138/16, 1138/17, 1138/18, 1138/19, 1138/20, 1138/21, 1138/22, 1138/23, 1138/24, 1138/25, 1138/26, 1138/27, 1138/28, 1138/29, 1138/30, 1138/31, 1138/32, 1138/33, 1138/34, 1138/35, 1138/36, 1138/37, 1138/38, 1138/39, 1138/40, 1138/41, 1138/42, 1138/43, 1138/44, 1138/45, 1138/46, 1138/47, 1138/48, 1138/49, 1138/50, 1138/51, 1138/52, 1138/53, 1138/54, 1138/55, 1138/56, 1138/57, 1138/58, 1138/59, 1138/60, 1138/61, 1138/62, 1170/3.
Katastrálne územie Vlčkovce:
1155, 1285, 1288, 1289, 1291, 1293, 1294, 1295, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308, 1309/1, 1309/6, 1310, 1311, 1319, 1324, 1325, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1330/4, 1330/5, 1330/6, 1330/7, 1330/8, 1330/9, 1330/10, 1331/33, 1331/34, 1332/2, 1332/3, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1356/92, 1356/152, 1361/2, 1361/3, 1361/204, 1361/290, 1366/1, 1366/2, 1367, 1368/1, 1369/4, 1374, 1375, 1376, 1377, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1428/1, 1428/2, 1428/3 časť, 1428/4, 1428/5, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/4, 1433/5, 1433/6, 1486/1, 1486/2, 1486/3, 1487, 1488.
Katastrálne územie Voderady:
2, 3, 4, 5, 6, 249, 250/1, 250/5, 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/3, 255/4, 255/5, 255/16, 261, 264/1, 264/2 časť, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 273/10, 273/11, 273/12, 273/13, 273/14, 273/15, 273/16, 273/17, 273/18, 273/19, 273/20, 273/21, 273/22, 273/23, 273/24, 273/25, 273/26, 273/27, 273/28, 280/4, 280/5, 280/6, 280/19, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9, 285/10, 285/11, 285/12, 285/13, 285/14, 285/15, 285/16, 290/1, 290/2, 290/3, 297 časť, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13, 331/14, 331/15, 331/16, 331/17, 331/18, 331/19, 331/20, 331/21, 331/22, 331/23, 331/24, 331/25, 331/26, 331/27, 331/28, 331/29, 331/30, 331/31, 331/32, 331/33, 331/34, 331/35, 331/36, 331/37, 331/38, 331/39, 331/40, 331/41, 331/42, 331/43, 331/44, 331/45, 331/46, 331/47, 331/48, 331/49, 331/50, 331/51, 331/52, 331/53, 331/54, 331/55, 331/56, 331/57, 331/58, 331/59, 331/60, 331/61, 331/62, 331/63, 331/64, 331/65, 331/66, 331/67, 331/68, 331/69, 331/70, 331/71, 331/72, 331/73, 331/74, 331/75, 331/76, 331/77, 331/78, 331/79, 331/80, 331/81, 331/82, 331/83, 331/84, 331/85, 331/86, 331/87, 331/88, 331/89, 331/90, 331/91, 331/92, 331/93, 331/94, 331/95, 331/96, 331/97, 331/98, 331/99, 331/100, 331/101, 331/102, 331/103, 331/104, 331/105, 331/106, 331/107, 331/108, 512, 614/4, 614/5, 614/6, 614/7, 614/8, 614/9, 614/10, 614/11, 614/12, 614/13, 614/14, 614/15, 614/16, 614/17, 614/18, 614/19, 614/20, 614/21, 624/5, 624/6, 624/7, 624/8, 624/9, 624/10, 624/11, 624/12, 624/13, 624/14, 624/15, 624/16, 624/17, 624/18, 624/19, 624/20, 624/21, 624/22, 624/23, 624/24, 624/25, 624/26, 624/27, 624/28, 624/29, 624/30, 624/31, 624/32, 624/33, 624/34, 624/35, 624/36, 624/37, 624/38, 624/39, 624/40, 624/41, 624/42, 624/43, 624/44, 624/45, 624/46, 624/47, 624/48, 624/49, 624/50, 624/51, 624/52, 624/53, 624/54, 624/55, 624/56, 624/57, 624/58, 624/59, 624/60, 624/61, 624/62, 624/63, 624/64, 624/65, 624/66, 624/67, 624/68, 624/69, 624/70, 624/71, 624/72, 624/73, 624/74, 624/75, 624/76, 624/77, 624/78, 624/79, 624/80, 624/81, 624/82, 624/83, 624/84, 624/85, 624/86, 624/87, 624/88, 624/89, 624/90, 624/91, 624/92, 624/93, 624/94, 624/95, 624/96, 624/97, 624/98, 624/99, 624/100, 624/101, 624/102, 624/103, 624/104, 624/105, 624/106, 624/107, 624/108, 624/109, 624/110, 624/111, 624/112, 624/113, 650, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/8, 660/9, 660/10, 660/11, 660/12, 660/13, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 666/5, 666/6, 666/7, 666/8, 666/9, 666/10, 666/11, 666/12, 666/13, 666/14, 666/15, 666/16, 666/17, 666/18, 666/19, 862, 1064/2, 1064/4, 1064/10, 1064/11, 1064/12, 1064/13, 1064/14, 1064/15, 1064/16, 1064/17, 1064/18, 1064/19, 1064/20, 1064/21, 1064/22, 1064/23, 1064/24, 1064/25, 1064/26, 1064/27, 1064/28, 1064/29, 1064/30, 1064/31, 1064/32, 1064/33, 1064/34, 1064/35, 1064/36, 1064/37, 1064/38, 1064/39, 1122/9, 1122/10, 1122/11, 1122/12, 1122/13, 1122/14, 1122/15, 1122/16, 1122/17, 1122/18, 1122/19, 1122/20, 1122/21, 1122/22, 1122/23, 1122/24, 1122/25, 1122/26, 1122/27, 1122/28, 1122/29, 1122/30, 1122/31, 1122/32, 1122/33, 1122/34, 1122/35, 1122/36, 1122/37, 1122/38, 1122/39, 1122/40, 1122/41, 1122/42, 1122/43, 1122/44, 1122/45, 1122/46, 1122/47, 1122/48, 1122/49, 1122/50, 1122/51, 1122/52, 1122/53, 1122/54, 1122/55, 1122/56, 1122/57, 1122/58, 1122/59, 1122/60, 1122/61, 1122/62, 1122/63, 1122/64, 1122/65, 1122/66, 1122/67, 1122/68, 1122/69, 1122/70, 1122/71, 1122/72, 1122/73, 1122/74, 1122/75, 1122/76, 1122/77, 1122/78, 1122/83, 1122/84, 1122/85, 1122/86, 1122/87, 1122/88, 1122/96, 1122/100, 1342/1, 1343/1, 1343/2, 1484/1, 1484/2, 1484/3, 1485/20, 1485/21, 1485/22, 1485/23, 1485/24, 1485/25, 1485/26, 1485/27, 1485/28, 1485/29, 1485/30, 1485/31, 1485/32, 1485/33, 1485/34, 1485/35, 1485/36, 1485/37, 1485/38, 1485/39, 1485/40, 1485/41, 1485/43, 1485/44, 1485/45, 1485/46, 1485/47, 1485/48, 1485/49, 1485/50, 1485/51, 1485/52, 1485/53, 1485/54, 1485/55, 1485/56, 1485/57, 1485/58, 1485/59, 1485/60, 1485/61, 1485/62, 1485/63, 1485/64, 1485/65, 1485/66, 1485/67, 1485/68, 1485/69, 1485/70, 1485/71, 1485/72, 1485/73, 1485/74, 1485/75, 1485/76, 1485/77, 1485/78, 1485/79, 1485/80, 1485/81, 1485/82, 1485/83, 1485/84, 1485/85, 1485/86, 1485/87, 1485/88, 1485/89, 1485/90, 1485/91, 1485/92, 1613/3, 1613/4, 1613/5, 1613/6, 1652/2, 1652/3, 1652/4, 1652/5, 1652/6, 1652/7, 1652/8, 1652/9, 1652/10, 1652/11, 1652/12, 1652/13, 1652/14, 1652/15, 1652/16, 1652/17, 1652/18, 1652/19, 1652/20, 1652/21, 1652/22, 1652/23, 1652/24, 1652/25, 1652/26, 1652/27, 1652/28, 1652/29, 1652/30, 1652/31, 1652/32, 1652/33, 1652/34, 1652/35, 1652/36, 1652/37, 1652/38, 1652/39, 1652/40, 1652/41, 1652/42, 1652/43, 1652/44, 1652/45, 1652/46, 1652/47, 1652/48, 1652/49, 1652/50, 1701, 1702/2, 1702/4, 1702/5, 1702/6, 1702/7, 1702/8, 1702/9, 1702/10, 1702/11, 1702/12, 1702/13, 1702/14, 1702/15, 1702/16, 1702/17, 1702/18, 1702/19, 1702/20, 1702/21, 1702/22, 1702/23, 1702/24, 1702/25, 1702/26, 1702/27, 1702/28, 1702/29, 1702/30, 1702/31, 1702/32, 1702/33, 1702/34, 1702/35, 1702/36, 1702/37, 1702/38, 1702/39, 1702/40, 1702/41, 1702/42, 1702/43, 1702/44, 1702/45, 1702/46, 1702/47, 1702/48, 1702/49, 1702/50, 1702/51, 1702/52, 1702/53, 1702/54, 1702/55, 1702/56, 1702/57, 1702/58, 1702/59, 1702/60, 1702/61, 1702/62, 1702/63, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 1706/4, 1706/5, 1706/6, 1706/7, 1706/8, 1706/9, 1706/10, 1706/11, 1706/12, 1706/13, 1706/14, 1706/15, 1706/16, 1706/17, 1706/18, 1706/19, 1706/20, 1706/21, 1706/22, 1706/23, 1706/24, 1706/25, 1706/26, 1706/27, 1707/1, 1707/2, 1757/4, 1757/12, 1757/13, 1757/14, 1757/15, 1757/16, 1757/18, 1757/19, 1757/20, 1757/21, 1757/22, 1757/23, 1757/24, 1757/25, 1757/26, 1757/27, 1761/4, 1761/5, 1761/6, 1761/7, 1761/8, 1761/9, 1761/10, 1761/11, 1761/12, 1761/13, 1761/14, 1761/15, 1761/16, 1761/17, 1761/18, 1761/19, 1761/20, 1761/21, 1761/22, 1761/23, 1761/24, 1761/25, 1761/26, 1761/27, 1761/28, 1761/29, 1761/30, 1761/31, 1761/32, 1761/33, 1761/34, 1761/35, 1761/36, 1761/37, 1761/38, 1761/39, 1761/40, 1761/41, 1761/42, 1761/43, 1761/44, 1761/45, 1761/46, 1761/47, 1761/48, 1761/49, 1761/50, 1761/51, 1761/52, 1761/53, 1761/54, 1761/55, 1761/56, 1761/57, 1761/58, 1761/59, 1761/60, 1761/61, 1761/62, 1761/63, 1761/64, 1761/65, 1761/66, 1761/67, 1761/68, 1761/69, 1761/70, 1761/71, 1761/72, 1761/73, 1761/74, 1761/75, 1761/76, 1761/77, 1761/78, 1761/79, 1761/80, 1761/81, 1761/82, 1761/83, 1761/84, 1761/85, 1761/86, 1761/87, 1761/88, 1761/89, 1761/90, 1761/93, 1761/94, 1761/95, 1761/96, 1761/97, 1761/98, 1761/99, 1761/100, 1761/101, 1761/102, 1761/103, 1761/104, 1761/105, 1761/106, 1761/107, 1761/108, 1761/109, 1761/110, 1761/111, 1761/112, 1761/113, 1761/114, 1761/115, 1761/116, 1761/117, 1761/118, 1761/119, 1761/120, 1761/121, 1761/122, 1761/123, 1761/124, 1761/125, 1761/126, 1761/127, 1761/128, 1761/129, 1761/130, 1761/131, 1761/132, 1761/133, 1761/134, 1761/135, 1761/136, 1761/137, 1761/138, 1761/139, 1761/140, 1761/141, 1761/142, 1761/143, 1761/144, 1761/145, 1761/146, 1761/147, 1761/148, 1761/149, 1761/150, 1761/151, 1761/152, 1761/153, 1761/154, 1761/155, 1761/156, 1761/157, 1761/158, 1766/5, 1766/6, 1766/7, 1766/8, 1766/9, 1766/10, 1766/11, 1766/12, 1766/13, 1766/14, 1766/15, 1766/16, 1766/17, 1766/18, 1766/19, 1766/20, 1766/21, 1766/22, 1766/23, 1766/24, 1766/25, 1766/26, 1766/27, 1766/28, 1766/29, 1766/30, 1766/31, 1766/32, 1766/33, 1784, 1785, 1796/30, 1796/31, 1796/32, 1796/33, 1796/34, 1796/35, 1796/36, 1796/37, 1796/38, 1796/39, 1796/40, 1796/41, 1796/42, 1796/43, 1796/44, 1796/45, 1796/46, 1796/47, 1796/48, 1796/49, 1796/50, 1796/51, 1796/52, 1796/53, 1796/54, 1796/55, 1796/56, 1796/57, 1796/58, 1796/59, 1796/60, 1796/61, 1796/62, 1796/63, 1796/64, 1796/65, 1796/66, 1796/67, 1796/68, 1796/69, 1796/70, 1796/71, 1796/72, 1796/73, 1796/74, 1796/75, 1796/76, 1796/77, 1796/78, 1796/79, 1796/80, 1796/81, 1796/82, 1796/83, 1796/84, 1796/85, 1796/86, 1796/87, 1796/88, 1796/89, 1796/90, 1796/91, 1801/3, 1801/4, 1801/5, 1801/6, 1801/7, 1801/8, 1801/9, 1801/10, 1801/11, 1801/12, 1801/13, 1801/14, 1801/15, 1801/16, 1801/17, 1801/18, 1801/19, 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10, 1809/11, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1809/16, 1809/17, 1809/18, 1809/19, 1809/20, 1809/21, 1809/22, 1809/23, 1809/24, 1809/25, 1809/26, 1809/27, 1809/28, 1809/29, 1809/30, 1809/31, 1809/32, 1809/33, 1809/34, 1809/35, 1809/36, 1809/37, 1809/38, 1809/39, 1809/40, 1809/41, 1809/42, 1809/43, 1809/44, 1809/45, 1809/46, 1809/47, 1809/48, 1809/49, 1809/50, 1809/51, 1809/52, 1809/53, 1809/54, 1809/55, 1809/56, 1809/57, 1809/58, 1809/59, 1816/2, 1816/3, 1816/4, 1816/5, 1816/6, 1816/7, 1816/8, 1816/9, 1816/10, 1816/11, 1816/12, 1816/13, 1816/14, 1816/15, 1816/16, 1816/17, 1816/18, 1816/19, 1816/20, 1816/21, 1816/22, 1816/23, 1816/24, 1816/25, 1816/26, 1816/27, 1816/28, 1816/29, 1816/30, 1816/31, 1816/32, 1816/33, 1816/34, 1816/35, 1816/36, 1816/37, 1816/38, 1816/39, 1816/40, 1816/41, 1816/42, 1816/43, 1816/44, 1816/45, 1816/46, 1816/47, 1816/48, 1816/49, 1816/50, 1816/51, 1816/52, 1816/53, 1816/54, 1816/55, 1816/56, 1816/57, 1816/58, 1816/59, 1816/60, 1816/61, 1816/62, 1816/63, 1816/64, 1816/65, 1816/66, 1816/67, 1816/68, 1816/69, 1816/70, 1816/71, 1816/72, 1816/73, 1816/74, 1816/75, 1816/76, 1816/77, 1816/78, 1816/79, 1816/80, 1816/81, 1816/82, 1816/83, 1816/84, 1816/85, 1816/86, 1816/87, 1816/88, 1816/89, 1816/90, 1816/91, 1816/92, 1816/93, 1816/94, 1816/95, 1816/96, 1816/97, 1816/98, 1816/99, 1816/100, 1816/101, 1816/102, 1816/103, 1816/104, 1816/105, 1816/106, 1816/107, 1816/108, 1816/109, 1816/110, 1816/111, 1816/112, 1816/113, 1816/114, 1816/115, 1817, 1818, 1819/5, 1819/6, 1819/8, 1820, 1827/1, 1833/1, 1835/1, 1836/35, 1836/36, 1836/37, 1836/38, 1836/39, 1836/40, 1836/41, 1836/42, 1836/43, 1836/44, 1836/45, 1836/46, 1836/47, 1836/48, 1836/49, 1836/50, 1836/51, 1836/52, 1836/53, 1836/54, 1836/55, 1836/56, 1836/57, 1836/58, 1836/59, 1836/60, 1836/61, 1836/62, 1836/63, 1836/64, 1836/65, 1836/66, 1836/67, 1836/68, 1836/69, 1836/70, 1836/71, 1836/72, 1836/73, 1836/74, 1836/75, 1836/76, 1837, 1838/4, 1838/5, 1838/6, 1838/7, 1838/8.
Katastrálne územie Zeleneč:
935/2, 1051/1, 1051/6, 1185/1, 1185/3, 1276/1, 1391, 1424, 1426/3, 1431/1, 1431/2, 1431/3, 1431/4, 1431/5, 1431/6, 1431/7, 1431/8, 1431/9, 1431/11, 1431/14, 1431/15, 1432/2, 1579/2, 1580, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1592/1, 1778, 1780, 1781/1, 1781/3, 1783/1, 1840/37, 1844/10, 2041, 2043/3, 2172/1, 2178/1, 2178/2, 2181/1 časť, 2181/2, 2190/1, 2190/2, 2196/1, 2196/2, 2196/4, 2196/5, 2198/1, 2198/3, 2198/4, 2198/5, 2198/8, 2198/9, 2200, 2201/1, 2201/2, 2202, 2203, 2212/4 časť, 2212/6 časť, 2217, 2222/2, 2223, 2228, 2229, 2230, 2231/2, 2236.
1)
§ 28 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
2)
Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.
3)
§ 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z
1)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.