436/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

436
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. októbra 2008,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Určené výrobky
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje technické požiadavky na určené výrobky1)
a)
strojové zariadenie,
b)
vymeniteľné prídavné zariadenie,
c)
bezpečnostnú súčasť,
d)
zdvíhacie príslušenstvo,
e)
reťaze, laná a záchytné pásy,
f)
odnímateľné zariadenie pre mechanický prenos,
g)
čiastočne skompletizované strojové zariadenie.
(2)
Ustanovenia § 3 až 8 a § 10 až 13, ktoré sa týkajú strojových zariadení, sa vzťahujú tiež na výrobky uvedené v odseku 1 písm. b) až f).
(3)
Do skupiny určených výrobkov podľa odseku 1 nepatria
a)
bezpečnostné súčasti určené na použitie ako náhradné dielce, ktorými sa nahradia rovnaké súčasti, dodávané výrobcom pôvodného strojového zariadenia,
b)
špecifické zariadenia určené na používanie na výstaviskách alebo v zábavných parkoch,
c)
strojové zariadenia navrhnuté alebo uvedené do prevádzky osobitne pre jadrové účely, ktorých porucha môže viesť k úniku rádioaktivity,
d)
zbrane vrátane strelných zbraní,
e)
dopravné prostriedky, ktorými sú
1.
poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ak ide o riziká, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,2) okrem strojového zariadenia namontovaného na týchto vozidlách,
2.
motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,3) okrem strojového zariadenia namontovaného na týchto vozidlách,
3.
vozidlá, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,4) okrem strojového zariadenia namontovaného na týchto vozidlách,
4.
motorové vozidlá určené výlučne na športové súťaže,
5.
dopravné prostriedky určené na leteckú dopravu alebo vodnú dopravu alebo na dopravu po dráhach okrem strojového zariadenia namontovaného na týchto dopravných prostriedkoch,
f)
námorné lode a príbrežné pohyblivé jednotky spolu so strojovými zariadeniami nainštalovanými na palube takýchto lodí alebo jednotiek,
g)
strojové zariadenia osobitne navrhnuté a konštruované na vojenské účely alebo policajné účely,
h)
strojové zariadenia osobitne navrhnuté a konštruované na výskumné účely na dočasné použitie v laboratóriách,
i)
banské ťažobné zariadenia,
j)
špecifické zariadenia určené na presúvanie účinkujúcich počas umeleckých vystúpení,
k)
spotrebiče určené na používanie v domácnosti, audio zariadenia a video zariadenia, zariadenia informačných technológií, bežné strojové zariadenia určené na používanie v kanceláriách, nízkonapäťové spínacie a riadiace skrine a elektromotory, ak sú upravené osobitným predpisom,5)
l)
spínacie zariadenia, regulačné zariadenia a transformátory ako typy vysokonapäťových elektrických zariadení.
(4)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na strojové zariadenia, ak osobitné predpisy6) upravujú riziká strojových zariadení uvedené v základných požiadavkách na ochranu zdravia a bezpečnosti týkajúcich sa návrhu a konštrukcie strojového zariadenia špecifickejšie ako toto nariadenie vlády.
§ 2
Strojové zariadenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
strojové zariadenie
1.
súbor, ktorý je vybavený alebo má byť vybavený pohonným systémom, ktorý nepoužíva priamo vynaloženú ľudskú silu alebo zvieraciu silu, zostavený z častí alebo súčastí, z ktorých najmenej jedna je pohyblivá, vzájomne spojených na účely určeného používania,
2.
súbor uvedený v prvom bode, ktorému chýbajú len súčasti, ktorými sa pripája k miestu používania alebo k zdrojom energie a pohybu,
3.
súbor uvedený v prvom alebo druhom bode, pripravený na inštaláciu, ktorý je samostatne funkčný iba ak je namontovaný na dopravnom prostriedku alebo nainštalovaný v budove alebo konštrukcii,
4.
súbory strojových zariadení uvedených v prvom, druhom alebo treťom bode alebo čiastočne skompletizovaných strojových zariadení podľa písmena g), ktoré sú na účely dosiahnutia rovnakého výsledku zostavené a ovládané tak, aby boli funkčné ako integrálny celok,
5.
súbor spojených častí alebo súčastí, z ktorých sa najmenej jedna pohybuje, zmontovaných na účely zdvíhania bremien, a ktorých jediným zdrojom energie je priamo vynaložená ľudská sila,
b)
vymeniteľné prídavné zariadenie zariadenie meniace funkciu strojového zariadenia alebo traktora po ich uvedení do prevádzky alebo priraďujúce strojovému zariadeniu alebo traktoru po ich uvedení do prevádzky novú funkciu, pripojené k tomuto strojovému zariadeniu alebo traktoru samotnou obsluhou, pričom toto zariadenie nie je nástrojom,
c)
bezpečnostná súčasť kategória strojového zariadenia uvedená na trh samostatne na plnenie bezpečnostnej funkcie, ktorej zlyhanie alebo chybná funkcia ohrozuje bezpečnosť osôb, pričom nie je nevyhnutná na chod strojového zariadenia, alebo pomocou ktorej možno nahradiť bežné časti tak, aby zariadenie bolo funkčné; zoznam bezpečnostných súčastí je uvedený v prílohe V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES v platnom znení (ďalej len „smernica“),
d)
zdvíhacie príslušenstvo časť alebo zariadenie samostatne uvedené na trh a nepripojené k strojovému zariadeniu, umožňujúce udržanie nákladu, pričom je umiestnené medzi strojovým zariadením a nákladom alebo na samotnom náklade, prípadne tvorí neoddeliteľnú súčasť nákladu; zdvíhacím príslušenstvom sú aj viazacie prostriedky a ich súčasti,
e)
reťaze, laná a záchytné pásy také reťaze, laná a záchytné pásy, ktoré sú navrhnuté a konštruované na zdvíhanie ako súčasť zdvíhacieho strojového zariadenia alebo zdvíhacieho príslušenstva,
f)
odnímateľné zariadenie pre mechanický prenos odnímateľná časť na prenášanie energie medzi strojovým zariadením s vlastným pohonom alebo traktorom a iným strojovým zariadením formou spojenia na prvom pevnom ložisku; ak sa uvedie na trh spolu s ochranným krytom, považuje sa za jeden výrobok,
g)
čiastočne skompletizované strojové zariadenie zariadenie, ktoré nemôže samostatne plniť určitý účel použitia a ktoré je určené na zabudovanie do iného strojového zariadenia alebo čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia alebo na zmontovanie s nimi, čím sa vytvorí strojové zariadenie podľa tohto nariadenia vlády; za čiastočne skompletizované strojové zariadenie sa považuje aj pohonný systém,
h)
základná požiadavka na ochranu zdravia a bezpečnosti povinné opatrenie týkajúce sa navrhovania a výroby určeného výrobku podľa § 1 ods. 1, ktoré zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ak je to potrebné domácich zvierat alebo iného majetku, a podľa možností vedy a techniky aj životného prostredia.
§ 3
Uvádzanie na trh a uvádzanie do prevádzky
(1)
Strojové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády, možno uvádzať na trh7) alebo do prevádzky,8) alebo na trh a do prevádzky len vtedy, ak pri správnej inštalácii, udržiavaní a používaní na predpokladaný účel alebo spôsobom, ktorý možno predvídať, je v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia vlády a neohrozuje zdravie osôb alebo ich bezpečnosť, prípadne ani domáce zvieratá alebo iný majetok a podľa možností vedy a techniky ani životné prostredie.
(2)
Čiastočne skompletizované strojové zariadenie možno uvádzať na trh len vtedy, ak je v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia vlády.
§ 4
Opatrenia pred uvedením výrobku na trh alebo pred uvedením do prevádzky
(1)
Pred uvedením strojového zariadenia na trh alebo do prevádzky je výrobca9) alebo jeho splnomocnenec10) povinný
a)
zabezpečiť, aby strojové zariadenie spĺňalo príslušné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti strojového zariadenia uvedené v prílohe I smernice, a ak ide o strojové zariadenie na aplikáciu pesticídov aj požiadavky na ochranu životného prostredia uvedené v prílohe I bode 2.4 smernice.
b)
zabezpečiť, aby bola k dispozícii technická dokumentácia podľa prílohy VII časti A smernice okrem štvrtej vety, pričom ak sa strojové zariadenie vyrába alebo uvádza na trh v Slovenskej republike, musí byť technická dokumentácia vyhotovená v slovenskom jazyku a pre návod na použitie platia ustanovenia prílohy I bodu 1.7.4.1. smernice,
c)
zabezpečiť potrebné informácie, najmä návody,
d)
vykonať posúdenie zhody11) podľa § 8,
e)
vydať na každé strojové zariadenie ES vyhlásenie o zhode12) podľa prílohy II oddielu 1 časti A a oddielu 2 smernice a zabezpečiť, aby toto vyhlásenie bolo priložené k strojovému zariadeniu,
f)
umiestniť označenie CE13) podľa § 11.
(2)
Pred uvedením čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia na trh je výrobca takéhoto zariadenia alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť dokončenie postupu uvedeného v § 9.
(3)
Vydať ES vyhlásenie o zhode alebo vydať vyhlásenie o začlenení čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia môže výrobca alebo jeho splnomocnenec len vtedy, ak má k dispozícii prostriedky nevyhnutné na posúdenie toho, že strojové zariadenie spĺňa technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice, alebo ak môže preukázať, že sa posúdenie zhody vykonalo prostriedkami na to určenými.
(4)
Označenie CE možno umiestniť na strojové zariadenie len vtedy, ak spĺňa aj požiadavky osobitných predpisov, ktoré sa na výrobok vzťahujú. Ak však osobitný predpis upravujúci požiadavky na označenie CE počas prechodného obdobia umožňuje, aby si výrobca alebo jeho splnomocnenec zvolil, ktorými ustanoveniami sa bude riadiť, potom označenie CE vyjadruje zhodu iba s ustanoveniami tých predpisov, ktoré výrobca alebo jeho splnomocnenec použil. Podrobné údaje o uplatňovaných predpisoch alebo ich ustanoveniach musia byť uvedené v ES vyhlásení o zhode.
§ 5
Voľný pohyb
(1)
Čiastočne skompletizované strojové zariadenie možno uvádzať na trh, ak výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá vyhlásenie o začlenení podľa prílohy II oddielu 1 časti B a oddielu 2 smernice.
(2)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách možno vystavovať strojové zariadenie alebo čiastočne skompletizované strojové zariadenie, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, za predpokladu, že je z viditeľného označenia zrejmé, že nie je v súlade s týmto nariadením vlády a že nie je sprístupnené, kým ho výrobca alebo jeho splnomocnenec neuvedie do súladu s týmto nariadením vlády. Vystavovateľ počas predvádzania musí prijať primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými zabezpečí ochranu osôb.
§ 6
Predpoklad zhody
(1)
Strojové zariadenie s označením CE, na ktoré bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy II oddielu 1 časti A a oddielu 2 smernice, sa považuje za spĺňajúce ustanovenia tohto nariadenia vlády.
(2)
Strojové zariadenie vyrobené v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami,14) na ktoré bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považuje za spĺňajúce príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády.
§ 7
Ochranné opatrenie
Ak orgán dohľadu15) zistí, že strojové zariadenie s označením CE, na ktoré bolo vydané ES vyhlásenie o zhode, používané v súlade so zamýšľaným účelom alebo za predvídateľných podmienok môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb, prípadne životné prostredie, domáce zvieratá alebo iný majetok, prijme opatrenia na jeho stiahnutie z trhu, na zakázanie uvedenia na trh a uvedenia do prevádzky alebo na zakázanie uvedenia na trh, alebo na zakázanie uvedenia do prevádzky, alebo na obmedzenie jeho voľného pohybu podľa osobitného predpisu16) a o prijatých opatreniach informuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý postupuje podľa osobitného predpisu.17)
§ 8
Postupy posudzovania zhody
(1)
Na posúdenie zhody strojového zariadenia s ustanoveniami tohto nariadenia vlády je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný použiť jeden z postupov posudzovania zhody18) uvedených v odsekoch 2 až 4.
(2)
Ak strojové zariadenie nie je uvedené v prílohe IV smernice, výrobca alebo jeho splnomocnenec použije postup posudzovania zhody strojového zariadenia na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII smernice.
(3)
Ak je strojové zariadenie uvedené v prílohe IV smernice a vyrába sa v súlade s harmonizovanými technickými normami uvedenými v § 6 ods. 2 a za predpokladu, že tieto normy upravujú všetky príslušné požiadavky uvedené v prílohe I smernice, výrobca alebo jeho splnomocnenec použije jeden z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
posúdenie zhody strojového zariadenia na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII smernice,
b)
ES skúška typu podľa prílohy IX smernice spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII tretieho bodu smernice alebo
c)
komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy X smernice.
(4)
Ak je strojové zariadenie uvedené v prílohe IV smernice a nevyrába sa v súlade s harmonizovanými technickými normami uvedenými v § 6 ods. 2 alebo je vyrobené podľa týchto noriem len čiastočne, alebo ak tieto normy neupravujú všetky príslušné požiadavky podľa prílohy I smernice, alebo ak pre predmetné strojové zariadenie neexistujú harmonizované technické normy uvedené v § 6 ods. 2, výrobca alebo jeho splnomocnenec uplatní jeden z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
ES skúška typu podľa prílohy IX smernice spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII tretieho bodu smernice alebo
b)
komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy X smernice.
§ 9
Postup pre čiastočne skompletizované strojové zariadenie
(1)
Výrobca čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia alebo jeho splnomocnenec je povinný zabezpečiť pred uvedením čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia na trh vypracovanie
a)
príslušnej technickej dokumentácie podľa prílohy VII časti B smernice okrem štvrtej vety, pričom ak sa čiastočne skompletizované strojové zariadenie vyrába alebo uvádza na trh v Slovenskej republike, musí byť technická dokumentácia vyhotovená v slovenskom jazyku,
b)
návodu na montáž podľa prílohy VI smernice,
c)
vyhlásenia o začlenení podľa prílohy II oddielu 1 časti B a oddielu 2 smernice.
(2)
Návod na montáž a vyhlásenie o začlenení sú priložené k čiastočne skompletizovanému strojovému zariadeniu, až kým nedôjde k začleneniu do úplného strojového zariadenia; po začlenení tvoria súčasť technickej dokumentácie strojového zariadenia.
§ 10
Notifikované osoby
(1)
Pri posudzovaní osôb, ktoré sa majú notifikovať, a pri posudzovaní už notifikovaných osôb19) sa uplatňujú minimálne požiadavky ustanovené v prílohe XI smernice.
(2)
Osoba spĺňajúca požiadavky pre jej posúdenie ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách, na ktoré sú uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považuje za osobu spĺňajúcu požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Ak notifikovaná osoba zistí pri výrobku, pri ktorom sa podieľala na posudzovaní zhody, že výrobca nesplnil alebo už nespĺňa príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo že certifikát ES skúšky typu nemal byť vydaný, alebo systém zabezpečenia kvality nemal byť schválený, s ohľadom na zásadu proporcionality, pozastaví ich platnosť alebo odoberie vydaný certifikát alebo schválenie, alebo ho obmedzí, pričom uvedie podrobné dôvody, ak výrobca nezabezpečí splnenie týchto požiadaviek zavedením vhodných nápravných opatrení. Ak dôjde k pozastaveniu platnosti certifikátu alebo odobratiu certifikátu alebo schválenia, alebo jeho obmedzenia, alebo v prípadoch, keď by mohol byť oprávnene potrebný zásah orgánu dohľadu, informuje notifikovaná osoba príslušný orgán dohľadu a úrad, ktorý túto skutočnosť podľa osobitného predpisu20) bezodkladne oznámi Európskej komisii a členským štátom Európskej únie.
§ 11
Označenie CE
(1)
Označenie CE sa umiestňuje na strojové zariadenia viditeľne, čitateľne a nezmazateľne podľa prílohy III smernice okrem poslednej vety tejto prílohy, pričom ak sa pri posudzovaní zhody strojového zariadenia využil komplexný systém zabezpečovania kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) alebo § 8 ods. 4 písm. b), musí za označením CE nasledovať identifikačné číslo notifikovanej osoby.
(2)
Na strojové zariadenie sa nesmie umiestniť také označenie, ktoré môže tretie osoby uviesť do omylu z hľadiska významu alebo formy označenia CE. Iné označenie sa môže umiestniť na strojové zariadenie za predpokladu, že sa tým nenaruší viditeľnosť, čitateľnosť ani význam označenia CE.
§ 12
Nezhodné označenia
(1)
Za nezhodné označenie sa považuje
a)
umiestnenie označenia CE podľa tohto nariadenia vlády na výrobky, na ktoré sa toto nariadenie vlády nevzťahuje,
b)
neumiestnenie označenia CE alebo nevydanie ES vyhlásenia o zhode alebo neumiestnenie označenia CE a nevydanie ES vyhlásenia o zhode na strojové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády,
c)
umiestnenie iného označenia ako označenia CE na strojové zariadenie, ktoré je podľa § 11 ods. 2 zakázané.
(2)
Ak orgán dohľadu zistí, že označenie nie je v zhode podľa odseku 1 alebo že označenie CE nie je v súlade s týmto nariadením vlády, výrobca alebo jeho splnomocnenec je povinný uviesť výrobok do súladu s ustanoveniami týkajúcimi sa označenia CE a upustiť od ich porušovania za podmienok ustanovených orgánom dohľadu podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Ak neoprávnené konanie podľa odseku 1 trvá, orgán dohľadu prijme opatrenia podľa osobitného predpisu,21) aby obmedzil alebo zakázal uvádzať výrobok na trh, alebo aby zabezpečil jeho stiahnutie z trhu.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 7.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Ručné upevňovacie zariadenia s výbušnou náplňou a iné nárazové strojové zariadenia spĺňajúce požiadavky doterajších právnych predpisov sa môžu uvádzať na trh a do prevádzky do 29. júna 2011.
Záverečné ustanovenia
§ 14
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
§ 16
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. decembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 436/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/127/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2009).
1)
§ 9 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
6)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
7)
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
10)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 12 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
12)
§ 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
15)
16)
§ 30 a 31 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
17)
§ 8 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
18)
§ 12 ods. 3 a ods. 8 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
19)
§ 11 ods. 16 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 8 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.