435/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
ZÁKON
z 28. októbra 2008,
ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z. a zákona č. 43/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 3a ods. 2 sa slová „EUR“ nahrádzajú slovami „eur“ a vypúšťajú sa slová „alebo ich ekvivalent v slovenských korunách“.
Čl. II
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z. a zákona č. 179/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 21b ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.
Čl. III
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 654/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 31 ods. 12 sa vypúšťajú slová „alebo ich ekvivalent v EUR podľa kurzu určeného Národnou bankou Slovenska (ďalej len „ekvivalent v EUR“)“.
2.
V § 46 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo ich ekvivalent v EUR“.
3.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Podrobnosti o poskytovaní zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a o poskytovaní lokalizačných údajov podľa odseku 10 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom.“.
4.
V § 71 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ich ekvivalent v EUR“.
5.
V § 71 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ich ekvivalent v EUR“.
6.
V § 71 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo ich ekvivalent v EUR“.
7.
V § 71 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo ich ekvivalent v EUR“.
8.
V § 71 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo ich ekvivalent v EUR“.
Čl. IV
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z. a zákona č. 284/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.
2.
V § 38 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.
3.
V § 56 ods. 7 sa vypúšťajú sa slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.
4.
V § 73 ods. 7 sa vypúšťajú sa slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.
5.
V § 87 ods. 7 sa vypúšťajú sa slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.
Čl. V
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa suma „80 000 Sk“ nahrádza sumou „2 655 eur“ a suma „50 000 Sk“ sa nahrádza sumou „1 655 eur“.
2.
V § 8a ods. 3 sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „16 595 eur“.
Čl. VI
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 36 ods. 5 písm. c) sa slová „podľa § 38 ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 38 ods. 7 písm. b)“.
2.
V § 38 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.