406/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

406
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. októbra 2008
o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26a ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zloženie a rozhodovanie komisie
(1)
Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich (ďalej len „komisia“) tvoria predseda a ďalší štyria členovia. Ak komisia posudzuje všeobecné zmluvné podmienky v zmluvách z oblasti finančných služieb, sú ďalšími členmi komisie dvaja zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky, a dvaja zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.
(2)
Dvoch členov komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky; jedného z nich minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenúva do funkcie predsedu komisie a odvoláva z tejto funkcie.
(3)
Dvoch členov komisie vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
(4)
Jedného člena komisie vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie zo zamestnancov Slovenskej obchodnej inšpekcie.
(5)
Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia. Komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov. Hlasovanie komisie je neverejné.
(6)
Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti komisie plní ministerstvo.
(7)
Za komisiu koná jej predseda; predseda organizuje prácu komisie a vedie jej zasadnutia. Predseda môže počas svojej neprítomnosti písomne poveriť iného člena, aby konal za komisiu.
§ 2
Organizácia práce a postup komisie pri výkone práv
(1)
Komisia posudzuje nekalé obchodné praktiky a všeobecné zmluvné podmienky predávajúcich na základe podnetov alebo z vlastnej iniciatívy. Predávajúci na vyžiadanie zašle komisii všeobecné zmluvné podmienky, ktoré dojednáva so spotrebiteľmi, v jednom vyhotovení.
(2)
Predávajúci zasiela všeobecné zmluvné podmienky v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, a to v lehote určenej komisiou, ktorá nemôže byť kratšia ako pätnásť pracovných dní. Adresu na zaslanie všeobecných zmluvných podmienok uvedie komisia v žiadosti o zaslanie všeobecných zmluvných podmienok, ktorú adresuje predávajúcemu.
(3)
Každý podnet a zaslané všeobecné zmluvné podmienky posudzuje komisia individuálne a zohľadňuje všetky všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Komisia si môže vyžiadať stanovisko orgánov verejnej moci a verejnoprávnych inštitúcií. Komisia môže poskytnúť spotrebiteľovi usmernenie na účel ochrany jeho práv, najmä ho informovať o združeniach, poskytnúť mu bezplatnú právnu pomoc pri podaniach na príslušné štátne orgány. Komisia spolupracuje so združeniami a môže im poskytnúť právnu pomoc na účely kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov pri príprave podaní na príslušné štátne orgány.
(4)
Zasadnutia komisie sú verejné a termíny zasadnutí komisie budú uverejnené na internetovej stránke ministerstva. Na zasadnutí sa môže zúčastniť a podávať návrhy a pripomienky zástupca združenia, predávajúci a zástupca právnickej osoby, ktorá reprezentuje záujmy predávajúcich. Komisia uverejňuje na internetovej stránke ministerstva rovnako informácie určené pre verejnosť, najmä podnety, posudzované zmluvné podmienky, rozhodnutia orgánov verejnej moci týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a podnety komisie.
(5)
Osoby podľa odseku 4 sa preukazujú poverením od osoby, ktorú zastupujú. Predseda komisie môže umožniť vyjadriť sa aj iným osobám prítomným na zasadnutí komisie.
(6)
Komisia zasiela podnet týkajúci sa neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík (ďalej len „podnet komisie“) príslušným štátnym orgánom písomne; fyzickým osobám alebo právnickým osobám zašle tento podnet písomne iba na ich žiadosť podanú po prerokovaní veci v komisii.
(7)
Komisia umožní oboznámiť sa s podkladmi súvisiacimi s podaním podnetu komisie predávajúcemu, združeniu alebo osobe, ktorá dala podnet na posúdenie zmluvných podmienok, a vyhotoví odpis listín. Komisia môže zaslať týmto osobám kópie listín aj elektronicky.
§ 2a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2010
(1)
Členovia, ktorí boli do komisie vymenovaní do 31. mája 2010, zostávajú členmi komisie aj po 1. júni 2010.
(2)
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky a minister hospodárstva Slovenskej republiky doplnia členov komisie do 15. júna 2010.
§ 2b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
Guvernér Národnej banky Slovenska vymenuje dvoch členov komisie do 15. júna 2017.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Štefan Harabin v. r.