405/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008 do 31.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
ZÁKON
z 18. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z. a zákona č. 95/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Predmet úpravy zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky výroby,1) dovozu a vývozu2) chemických látok3) (ďalej len „látka“), látok obsiahnutých v chemických prípravkoch4) (ďalej len „prípravok“) a látok obsiahnutých vo výrobkoch5) (ďalej len „výrobok“) a ich uvedenie na trh,6)
b)
práva a povinnosti podnikateľa,7) ktorým je výrobca, dovozca, následný užívateľ, distribútor, výrobca výrobku, dodávateľ látky alebo prípravku, príjemca látky alebo prípravku, dodávateľ výrobku, príjemca výrobku a registrujúci,8)
c)
požiadavky na klasifikáciu, balenie, označovanie, používanie z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia podľa osobitného predpisu,9)
d)
podmienky uvádzania detergentov na trh podľa osobitného predpisu,10)
e)
podmienky dovozu a vývozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov podľa osobitného predpisu,11)
f)
pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly a dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
g)
ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.12)
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na látky a prípravky uvedené v osobitnom predpise.13)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
existujúcou látkou látka uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),
b)
novou látkou látka, ktorá nie je uvedená v EINECS,
c)
testovacím pracoviskom prevádzková jednotka, v ktorej sa vykonávajú neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok (ďalej len „neklinické štúdie“), a ak ide o neklinické štúdie vykonávané na viacerých miestach, testovacím pracoviskom sa rozumie miesto, na ktorom pracuje vedúci neklinickej štúdie a všetky jednotlivé testovacie miesta, ktoré sa jednotlivo alebo ako celok považujú za testovacie pracoviská a vlastnia ich alebo majú ich v oprávnenej držbe fyzické osoby alebo právnické osoby,
d)
neklinickou štúdiou skúška alebo súbor skúšok, ktorými sa za určených laboratórnych podmienok alebo v určenom prostredí testuje testovaná látka s cieľom získať údaje o jej vlastnostiach alebo jej bezpečnosti,
e)
akreditujúcou osobou osoba monitorujúca dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami a plnenie ostatných úloh týkajúcich sa zásad správnej laboratórnej praxe,
f)
inšpekciou testovacieho pracoviska kontrola postupov testovacieho pracoviska a praktických zvyklostí smerujúcich k dosiahnutiu stupňa zhody so zásadami správnej laboratórnej praxe, počas ktorej sa skontrolujú systémy riadenia a pracovné postupy testovacieho pracoviska,
g)
inšpektorom osoba vykonávajúca inšpekciu testovacích pracovísk a audity neklinických štúdií v zastúpení akreditujúcej osoby,
h)
auditom porovnanie prvotných údajov a pridružených záznamov počas testovania látok alebo ich porovnávanie so záverečnou správou na účely zistenia, či prvotné údaje boli presne zaznamenané a či testovanie sa vykonalo v súlade s plánom štúdie a štandardnými prevádzkovými postupmi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 13 znejú:
„1)
Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).
2)
Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
3)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2008).
4)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 648/2004.
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 689/2008.
5)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
6)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
7)
§ 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.
8)
Čl. 3 ods. 4, 7, 9, 11, 13, 14, 32 až 35 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 648/2004.
9)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006.
10)
Nariadenie (ES) č. 648/2004.
11)
Nariadenie (ES) č. 689/2008.
12)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie (ES) č. 648/2004.
Nariadenie (ES) č. 689/2008.
13)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 689/2008.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 14b sa vypúšťajú.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Testovanie látok sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami uvedenými v osobitnom predpise.9)
(6)
Zoznam látok, ktoré sa pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu9) považovali za oznámené,13a) ale nespĺňali definíciu polyméru,13b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
(7)
Grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné látky a nebezpečné prípravky, zoznam označení špecifického rizika, ktoré upozorňujú na nebezpečné vlastnosti látky a zoznam označení na bezpečné používanie látky a prípravku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
Čl. 3 ods. 21 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
13b)
Čl. 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006.“.
3.
§ 4 až 22 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 15, 17 až 22.
4.
V § 23 ods. 1 sa za slová „nebezpečných chemických látok“ vkladajú slová „s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov (ďalej len „zoznam nebezpečných látok“)“.
5.
V § 23 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
6.
V § 24 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
podľa konvenčnej kalkulačnej metódy za použitia špecifických koncentračných limitov uvedených v zozname nebezpečných látok s predpísanou klasifikáciou, alebo
b)
podľa konvenčnej kalkulačnej metódy za použitia v nej uvedených všeobecných koncentračných limitov, alebo“.
7.
V § 25 odsek 6 znie:
„(6)
V reklame13c) nebezpečnej látky a v reklame nebezpečného prípravku, ktorá ponúka kúpu látky alebo prípravku bez toho, aby kupujúci mal možnosť vidieť označenie látky alebo prípravku pred uzavretím obchodu, musí podnikateľ uviesť, že látka alebo prípravok je nebezpečný.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
„13c)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 26 odsek 4 znie:
„(4)
Na balenie nebezpečných prípravkov sa musia používať len také obaly, ktoré sa zreteľne odlišujú od obalov bežne používaných na potraviny,13d) krmivá,13e) pitnú vodu13d) a lieky.13f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13d až 13f znejú:
„13d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
13e)
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
13f)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.
9.
V § 26 odsek 9 znie:
„(9)
Obaly nebezpečných látok a nebezpečných prípravkov pri tranzitnej preprave musia zodpovedať osobitným predpisom13g) pre medzinárodnú prepravu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13g znie:
„13g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).“.
10.
V § 26 ods. 11 sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“.
11.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Karta bezpečnostných údajov
Dodávateľ látky alebo prípravku je povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu13h) a poskytnúť ju každému príjemcovi látky alebo prípravku a Národnému toxikologickému informačnému centru zriadenému podľa osobitného predpisu13i) v štátnom jazyku.16)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13h a 13i znejú:
„13h)
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
13i)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.“.
12.
Nadpis piatej časti znie:
„PIATA ČASŤ
UVEDENIE LÁTOK, PRÍPRAVKOV A DETERGENTOV NA TRH“.
13.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Uvedenie nebezpečných látok a nebezpečných prípravkov na trh
(1)
Výrobu, dovoz, vývoz a uvedenie na trh alebo použitie látky, prípravku alebo výrobku nemožno zakázať, obmedziť alebo zadržať, ak tieto spĺňajú požiadavky tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitného predpisu,9) okrem nebezpečnej látky, ktorej výroba, uvedenie na trh a použitie je obmedzené alebo zakázané podľa osobitného predpisu.23a)
(2)
Látky okrem látok obsiahnutých v prípravkov podľa osobitných predpisov,23b) nemôžu byť uvádzané na trh samostatne ani v prípravkoch, ak nie sú klasifikované, označené a balené podľa § 23 až 26 a s požiadavkami ustanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na základe § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12, a v prípade registrovaných látok v súlade s informáciami získanými podľa osobitného predpisu.23c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23c znejú:
„23a)
Čl. 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Príloha č. I a II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. ES L 33, 8. 2. 1979) v platnom znení.
23b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z., zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 271/2005 Z. z., zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23c)
Čl. 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1907/2006.“.
14.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Ak výrobcovia požiadajú Centrum pre chemické látky a prípravky (ďalej len “centrum„) o udelenie výnimky na uvádzanie detergentov a povrchovo aktívnych látok na trh, sú povinní predložiť centru a Európskej komisii dokumentáciu odôvodňujúcu udelenie výnimky podľa osobitného predpisu.23f)“.
15.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Hlásenie o používaní perfluóroktánsulfonátov umiestnených na trhu
Podnikatelia, Hasičský a záchranný zbor, závodné hasičské útvary a Banská záchranná služba23faa) do 1. decembra 2008 elektronicky oznámia centru
a)
procesy, na ktoré sa vzťahuje výnimka na prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie šesťmocným chrómom a zvlhčovače používané v kontrolovaných systémoch elektrického pokovovania, v ktorých sa množstvo perfluóroktánsulfonátov uvoľňovaných do životného prostredia minimalizuje úplným uplatňovaním príslušných najlepších dostupných technológií vypracovaných podľa osobitného predpisu23fab) a množstvá perfluóroktánsulfonátov v nich používané a z nich uvoľňované,
b)
zásoby hasiacich pien obsahujúcich perfluóroktánsulfonáty.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23faa a 23fab znejú:
„23faa)
Napríklad zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
23fab)
§ 5 ods. 1, 2 a 5 a príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 30 odsek 4 znie:
„(4)
Za hodnoverné výsledky neklinických štúdií sa považujú len tie výsledky, ktoré vykonáva držiteľ osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len “držiteľ osvedčenia„) podľa § 30d ods. 9. Držiteľ osvedčenia je povinný pri odovzdávaní výsledkov neklinických štúdií potvrdiť, že tieto boli vykonané v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe. Ak akreditujúca osoba má pochybnosti o tom, že laboratórium v inom členskom štáte, ktoré uvádza, že dodržiava zásady správnej laboratórnej praxe, vykonalo neklinické štúdie v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe, požiada príslušný členský štát o ďalšie informácie, prípadne o novú kontrolu alebo audit takejto neklinickej štúdie; súčasne o tom bezodkladne informuje Európsku komisiu.“.
17.
V § 30a ods. 1 sa slová „§ 2 písm. l),“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. c),“.
18.
V § 30b odsek 1 znie:
„(1)
Akreditujúca osoba pred vydaním osvedčenia monitoruje testovacie pracoviská, či tieto dodržiavajú zásady správnej laboratórnej praxe a plnia ostatné úlohy týkajúce sa zásad správnej laboratórnej praxe.23fac) Pri svojej monitorovacej činnosti postupuje podľa národného programu dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len “národný program„) prostredníctvom konkrétnej schémy na monitorovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami formou inšpekcií a auditov neklinických štúdií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23fac znie:
„23fac)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.“.
19.
V § 30b ods. 2 úvodnej vete a v § 30c písm. b) sa slová „§ 38 a 39,“ nahrádzajú slovami „§ 37c až 37i,“.
20.
V § 30b ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a)
zachovanie utajenosti obchodného tajomstva, údajov, ktoré nie sú bežne dostupné a majú slúžiť k obchodnej, výrobnej alebo technickej ochrane a majú skutočnú alebo aspoň potencionálnu, materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a sú označené ako utajované23fad) inšpektormi a všetkými ostatnými osobami, ktoré získajú prístup k utajeným informáciám, ktoré sú výsledkom monitorovacích aktivít vo vzťahu k dodržiavaniu zásad správnej laboratórnej praxe,
b)
inšpekčné správy tak, aby sa utajované údaje použité v správe sprístupnili iba kontrolným orgánom uvedeným v § 37c až 37i a aby boli, ak je to možné, sprístupnené aj testovaciemu pracovisku, v ktorom prebieha inšpekcia alebo objednávateľovi neklinickej štúdie,
c)
overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe akýmkoľvek testovacím zaradením, ktoré tvrdí, že uplatňuje zásady správnej laboratórnej praxe pri testovaní látok podľa § 3 ods. 5,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23fad znie:
„23fad)
§ 17 až 20 Obchodného zákonníka.“.
21.
§ 30g znie:
㤠30g
Na konanie o vydaní osvedčenia, na konanie o zrušení osvedčenia a na konanie o námietkach podľa § 30f sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.23fca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23fca znie:
„23fca)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Dovoz a vývoz vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov a postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení
(1)
Na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov sa vzťahuje osobitný predpis.11)
(2)
Podnikateľ, ktorý dováža alebo vyváža vybrané nebezpečné látky alebo vybrané nebezpečné prípravky, ktoré sú obmedzené na určité použitie pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie alebo sú predmetom postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (ďalej len “PIC postup„) a sú uvedené v osobitnom predpise11)
a)
požiada ministerstvo hospodárstva o súhlas s ich uvedením na trh,
b)
poskytne informácie podľa osobitného predpisu.23fcb)
(3)
PIC postup je činnosť príslušných orgánov krajiny dovozu alebo krajiny vývozu pri posudzovaní možností dovozu a vývozu a uvedenia na trh vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných prípravkov.23fcc)
(4)
Povolenia na dovoz vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných prípravkov23fcc) vydá ministerstvo hospodárstva po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo životného prostredia„), ministerstva zdravotníctva; rovnako postupuje pri vybraných nebezpečných látkach alebo vybraných nebezpečných prípravkoch, ktoré sa použijú pri ochrane rastlín, po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo pôdohospodárstva„).
(5)
Ak sa dovoz alebo vývoz vybranej nebezpečnej látky alebo vybraného nebezpečného prípravku uskutočňuje v stave mimoriadnej situácie alebo havárie, keď oneskorenie dovozu alebo vývozu môže ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie v krajine určenia a príslušný orgán krajiny určenia o to požiada, ministerstvo hospodárstva vydá povolenie do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(6)
Dovoz alebo vývoz vybranej nebezpečnej látky alebo vybraného nebezpečného prípravku sa uskutoční po predložení dokladu o pridelení referenčného čísla a sprievodných dokladov colným orgánom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23fcb a 23fcc znejú:
„23fcb)
Čl. 9 nariadenia (ES) č. 689/2008.
23fcc)
Príloha I časť 2 a 3 nariadenia (ES) č. 689/2008.“.
23.
§ 32 sa vypúšťa.
24.
Pred § 33 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Orgány štátnej správy
Štátnu správu v oblasti uvádzania na trh látok, látok obsiahnutých v prípravkoch a látok obsiahnutých vo výrobkoch a ich používanie podľa tohto zákona vykonávajú
a)
ministerstvo hospodárstva,
b)
ministerstvo zdravotníctva,
c)
ministerstvo životného prostredia,
d)
ministerstvo pôdohospodárstva,
e)
centrum.“.
25.
§ 33 až 35 vrátane nadpisov znejú:
㤠33
Ministerstvo hospodárstva
(1)
Ministerstvo hospodárstva
a)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu23h) zodpovedným za plnenie úloh a za spoluprácu s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou23ha) (ďalej len „agentúra“),
b)
riadi výkon štátnej správy v oblasti výroby, dovozu, vývozu a uvádzania na trh látok, látok obsiahnutých v prípravkoch, látok obsiahnutých vo výrobkoch, detergentov a biocídnych výrobkov,
c)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom pôdohospodárstva a centrom úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti výroby, používania, kontroly a voľného pohybu látok, látok obsiahnutých v prípravkoch a látok obsiahnutých vo výrobkoch,
d)
zabezpečuje koordináciu kontrolnej činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,12)
e)
vydáva po vyjadrení ministerstva zdravotníctva, ministerstva životného prostredia a ministerstva pôdohospodárstva predbežný súhlas na dovoz vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov a látok, ktoré sú predmetom PIC postupu,
f)
vydáva podľa osobitného predpisu11) rozhodnutia k vývozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov, ktoré sú obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a látok, ktoré sú predmetom PIC postupu,
g)
vedie evidenciu podnikateľov, ktorí dovážajú alebo vyvážajú vybrané nebezpečné látky alebo vybrané nebezpečné prípravky, ktoré sú predmetom PIC postupu, a zoznam vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov,
h)
zabezpečuje plnenie úloh uvedených v osobitnom predpise10) prostredníctvom akreditujúcej osoby,23fac)
i)
udeľuje súhlas s výnimkami v balení a označovaní látok a prípravkov podľa § 26 ods. 10 a 11,
j)
môže povoliť na základe žiadosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) výnimky pre látky, látky obsiahnuté v prípravku alebo látky obsiahnuté vo výrobku, ak sú potrebné pre ozbrojené sily na zabezpečenie obrany štátu a sú vo všeobecnosti zakázané alebo ich použitie je obmedzené osobitným predpisom,23a)
k)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodlo v prvom stupni centrum.
(2)
Okrem úloh uvedených v odseku 1 ministerstvo hospodárstva plní aj úlohy podľa osobitného predpisu.23hb)
Poznámky pod čiarou k odkazom 23h, 23ha a 23hb znejú:
"23h) Čl. 121 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 648/2004.
23ha)
Čl. 3 ods. 18 a čl. 75 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 689/2008.
23hb)
Čl. 122 až 124 nariadenia (ES) č. 1907/2006.“.
§ 34
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva spolupracuje s ministerstvom hospodárstva na plnení úloh príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.23i)
§ 35
Ministerstvo životného prostredia
(1)
Ministerstvo životného prostredia
a)
spolupracuje s ministerstvom hospodárstva na plnení úloh príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,23i)
b)
vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov podliehajúcich PIC postupu na základe stanoviska vypracovaného osobitnou odbornou organizáciou,23j)
c)
vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov na základe stanoviska vypracovaného osobitnou odbornou organizáciou.
(2)
Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Bratislave poskytuje na požiadanie centra, centru odborné stanoviská, informácie a expertízy,23k) ktoré má k dispozícii, spolupracuje s centrom v oblasti hodnotenia environmentálnych rizík, plní úlohy podľa osobitného predpisu23k) a ak zistí, že uvedenie na trh alebo používanie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku predstavuje bezprostredné riziko pre životné prostredie, ktoré nie je primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť, plní úlohy podľa osobitného predpisu,23k) túto skutočnosť centru oznamuje, vyjadruje sa k hodnoteniu látky a k návrhu na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a zaradenie látky medzi perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky; ak bol vymenovaný Európskou komisiou alebo agentúrou za spravodajcu alebo spoluspravodajcu zástupca Slovenskej republiky, poskytuje mu na jeho požiadanie potrebnú podporu, expertízy a dokumenty potrebné na splnenie úlohy spravodajcu alebo spoluspravodajcu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23i až 23k znejú:
„23i)
Čl. 117 a čl. 121 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
23j)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
23k)
Čl. 129 nariadenia (ES) 1907/2006.“.
26.
V § 37 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Centrum je orgán štátnej správy s postavením národného orgánu Slovenskej republiky na úseku uvádzania látok, prípravkov, detergentov a biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, označovania a evidencie látok, ako aj hodnotenia látok pri ich uvádzaní na trh.
(2)
Centrum
a)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu23h) zodpovedným za plnenie úloh a za spoluprácu s Európskou komisiou a agentúrou,23ha)
b)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,23l)
c)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s národnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a spolupracuje s nimi pri hodnotení rizika látok a pri získavaní a poskytovaní relevantných údajov a zúčastňuje sa na zasadnutiach výborov Európskej komisie, pracovných stretnutiach organizovaných orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
d)
spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri príprave správy pre Európsku komisiu o implementácii právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti látok, prípravkov a detergentov do právneho poriadku Slovenskej republiky a na príprave národnej legislatívy v oblasti uvádzania látok, prípravkov, biocídnych výrobkov a detergentov na trh,
e)
získava odborné stanoviská Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad verejného zdravotníctva“), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Bratislave;23j) môže získavať odborné stanoviská aj od nezávislých domácich aj zahraničných expertov, odborných a vedeckých inštitúcií vo veciach súvisiacich s plnením jeho úloh,
f)
spolupracuje pri plnení úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov12) s orgánmi štátnej správy, kontrolnými orgánmi a poskytuje im súčinnosť v rozsahu svojej kompetencie,
g)
predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena vo výbore pre hodnotenie rizík, vo výbore pre sociálno-ekonomickú analýzu a vo výbore členských štátov,23la)
h)
oznámi do 27. decembra 2008 Európskej komisii zoznam
1.
procesov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 29a písm. a) a množstvá perfluóroktánsulfonátov v nich používané a z nich uvoľňované,
2.
zásob hasiacich pien obsahujúcich perfluóroktánsulfonáty podľa § 29a písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23l a 23la znejú:
„23l)
Čl. 9 ods. 3 a 8, čl. 16, čl. 20 ods. 4, čl. 22 ods. 1 a 2, čl. 36, čl. 41 až 45, čl. 46 ods. 1, 3 a 4, čl. 48 až 50, čl. 51 ods. 1 a 2, čl. 59 ods. 1 až 3 a 5, čl. 64 ods. 5, čl. 66 ods. 2, čl. 69 ods. 4 a 5, čl. 72 ods. 3, čl. 73 ods. 2, čl. 87 ods. 1, čl. 103 ods. 3, čl. 111, čl. 115, čl. 117 ods. 1, čl. 121 až 124 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
23la)
Čl. 85 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006.“.
27.
Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„KONTROLNÉ ORGÁNY
§ 37a
Kontrolnými orgánmi podľa tohto zákona sú:
a)
Slovenská obchodná inšpekcia a krajské inšpektoráty,
b)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
c)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,
d)
Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,
e)
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady,
f)
colné orgány,
g)
ministerstvo obrany.
§ 37b
Vykonávanie kontroly
(1)
Kontrolné orgány uvedené v § 37c až 37i poverujú výkonom kontroly svojich zamestnancov (ďalej len „poverené osoby“). Kontrolné orgány si môžu na vykonanie kontroly prizvať fyzické osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou (ďalej len „prizvané osoby“).
(2)
Podnikateľ, u ktorého sa kontrola vykonáva, je povinný povereným osobám
a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, v ktorých sa látky a prípravky vyrábajú, vyvíjajú, skladujú, predávajú alebo inak používajú,
c)
umožniť odoberať kontrolné vzorky látok, prípravkov alebo výrobkov v potrebnom rozsahu a obsahu a byť prítomný pri analýze týchto vzoriek na mieste.
(3)
Podnikateľ má právo
a)
odoberať rovnaké kontrolné vzorky látok, prípravkov alebo výrobkov, aké odoberajú kontrolné orgány podľa odseku 2 písm. c),
b)
dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu.
(4)
Ak podnikateľ nesúhlasí s opatreniami uloženými podľa § 40a, môže proti nim podať námietky, ktoré sa uvedú v zázname alebo ich môže podať písomne do troch dní od uloženia opatrení. O námietkach rozhodne nadriadený kontrolný orgán kontrolnému orgánu, ktorý opatrenie uložil. Rozhodnutie o námietkach je konečné a nadriadený kontrolný orgán ho doručí podnikateľovi.
(5)
Kontrolné orgány uvedené v § 37c až 37h vykonávajú kontrolu vo vzájomnej súčinnosti a pri výkone kontroly postupujú podľa osobitných predpisov.23m)
(6)
Konanie o nápravných opatreniach, správnych deliktoch podľa § 40a až 40d začne ten kontrolný orgán, ktorý zistí porušenie povinností ako prvý. O začatí konania sa kontrolné orgány uvedené v odseku 5 navzájom informujú. Ak konanie o nápravných opatreniach alebo správnych deliktoch kontrolné orgány začnú pre jedno a to isté porušenie uvedenia látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku v rovnaký deň, konanie dokončí a pokutu uloží
a)
na trhu Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
u výrobcu Slovenská inšpekcia životného prostredia.
§ 37c
Slovenská obchodná inšpekcia a krajské inšpektoráty
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia
a)
spolupracuje s centrom, Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Národným inšpektorátom práce, Hlavným banským úradom a colnými orgánmi,
b)
spolupracuje s kontrolnými orgánmi členských štátov Európskej únie a zúčastňuje sa na zasadnutiach fóra,23n)
c)
predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,
d)
predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena fóra,23n)
e)
informuje Úrad verejného zdravotníctva, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Národný inšpektorát práce a Hlavný banský úrad o výsledkoch rokovania a úlohách z pracovných stretnutí organizovaných kontrolnými orgánmi členských štátov Európskej únie a fórom,
f)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni krajské inšpektoráty.
(2)
Krajské inšpektoráty
a)
kontrolujú v rozsahu osobitných predpisov23o) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,23p)
b)
určujú podmienky a stanovujú lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia nedostatky pri uvádzaní látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh alebo pri ich používaní podľa tohto zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov,23p)
c)
ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a v oblasti uvádzania látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo ich používaní, ak hrozí poškodenie zdravia alebo životného prostredia, alebo ak k nim už došlo, môžu nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladajú pokuty podľa § 40e až 40g,
d)
udržiavajú systém kontrol a iných činností primerane k okolnostiam podľa osobitného predpisu,23r)
e)
spolupracujú s centrom, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátmi práce, obvodnými banskými úradmi a colnými orgánmi.
§ 37d
Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
(1)
Úrad verejného zdravotníctva
a)
poskytuje centru informácie, ak pri výkone štátneho zdravotného dozoru a kontroly podľa osobitného predpisu23s) regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zistí možné riziko registrovaných látok na zdravie ľudí,
b)
predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni regionálny úrad verejného zdravotníctva,
d)
vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov podliehajúcich PIC postupu,11)
e)
ak prijal alebo bol informovaný, že regionálny úrad verejného zdravotníctva prijal dočasné opatrenia na obmedzenie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku, aj keď látka spĺňa požiadavky osobitného predpisu.9) Úrad verejného zdravotníctva o tejto skutočnosti informuje Komisiu, agentúru a ďalšie členské štáty, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia a predloží vedecké alebo technické informácie, na ktorých sa dočasné opatrenie zakladá.23k)
(2)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
a)
kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu23s) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,12)
b)
vykonávajú štátny zdravotný dozor nad ochranou zdravia ľudí vrátane ochrany zdravia pri práci, osobitne nad chemickými látkami klasifikovanými ako karcinogény a mutagény a chemickými látkami ovplyvňujúcimi reprodukciu a nariaďujú opatrenia podľa § 40a tohto zákona,
c)
ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a, ak hrozí poškodenie zdravia alebo života ľudí, alebo ak k nemu už došlo, môžu nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladajú pokuty podľa § 40e až 40g,
d)
prijímajú vhodné dočasné opatrenia na obmedzenie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku, i keď spĺňa požiadavky osobitného predpisu,9) ak sa zistí, že na ochranu zdravia ľudí je nevyhnutný zásah, o prijatých opatreniach na obmedzenie ihneď informujú centrum a úrad verejného zdravotníctva s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a predložia vedecké informácie alebo technické informácie, na ktorých sa dočasné opatrenie na obmedzenie zakladá podľa osobitného predpisu,23t)
e)
spolupracujú s centrom v oblasti škodlivých účinkov na zdravie ľudí,
f)
poskytujú Úradu verejného zdravotníctva informácie, ak zistia, že uvedenie na trh alebo používanie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku predstavuje bezprostredné riziko na zdravie ľudí, ktoré nie je primerane kontrolované.
(3)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici
a)
poskytuje na požiadanie centra odborné stanoviská, informácie a expertízy,23t) ktoré má k dispozícii, spolupracuje s centrom v oblasti hodnotenia zdravotných rizík, látok a ak zistí, že uvedenie na trh alebo používanie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo látky obsiahnutej vo výrobku predstavuje bezprostredné riziko pre zdravie ľudí, ktoré nie je primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť, túto skutočnosť centru oznamuje, vyjadruje sa k hodnoteniu látky a k návrhu na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a zaradenie látky medzi karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu a reprodukčnotoxické alebo respiračne senzibilizujúce alebo s inými podobnými účinkami,
b)
poskytuje zástupcovi Slovenskej republiky, ktorý je vymenovaný Európskou komisiou alebo agentúrou za spravodajcu alebo spoluspravodajcu na požiadanie potrebnú podporu, expertízy a dokumenty potrebné na splnenie tejto úlohy.
§ 37e
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
a)
kontroluje v rozsahu osobitného predpisu23u) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,23p)
b)
určuje podmienky a stanovuje lehoty na vykonanie nápravy, ak zistí pri kontrole23v) nedostatky pri výrobe látok, látok obsiahnutých v prípravkoch a látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo pri ich používaní podľa tohto zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov,23p)
c)
ukladá nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a v oblasti výroby látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo ich používaní; ak hrozí poškodenie životného prostredia alebo ak k nemu už došlo, môže nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladá pokuty podľa § 40e až 40g,
d)
udržiava systém kontrol a iných činností primerane k okolnostiam podľa osobitného predpisu,23r)
e)
spolupracuje s centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom verejného zdravotníctva, Národným inšpektorátom práce, Hlavným banským úradom a colnými orgánmi,
f)
predkladá ministerstvu životného prostredia a v odpise ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,
g)
zasiela centru informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu9) zistí možné riziko registrovaných látok na životné prostredie.23u)
§ 37f
Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce
(1)
Národný inšpektorát práce
a)
spolupracuje s centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Hlavným banským úradom a colnými orgánmi,
b)
predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,
c)
zasiela centru informácie, ak pri výkone inšpekcie práce podľa osobitného predpisu23w) zistí možné riziko registrovaných látok pre zdravie.
(2)
Inšpektoráty práce
a)
kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu23w) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitných predpisov,23p)
b)
spolupracujú s centrom, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, obvodnými banskými úradmi a colnými orgánmi.
§ 37g
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady
(1)
Hlavný banský úrad
a)
spolupracuje s centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Národným inšpektorátom práce a colnými orgánmi,
b)
prostredníctvom Hlavného banského úradu obvodné banské úrady predkladajú ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predloží do 31. marca 2010,
c)
prostredníctvom Hlavného banského úradu obvodné banské úrady zasielajú centru dostupné informácie, či sa prostredníctvom vynucovacích a monitorovacích činností nezistilo možné riziko registrovaných látok pre zdravie ľudí alebo životné prostredie,
d)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni obvodné banské úrady.
(2)
Obvodné banské úrady
a)
kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu23x) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona a osobitného predpisu,9)
b)
určujú podmienky a lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia pri kontrole23y), nedostatky pri uvádzaní látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch alebo ich používaní podľa tohto zákona, právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitného predpisu,9)
c)
ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 40a v oblasti používania látok, látok obsiahnutých v prípravkoch alebo látok obsiahnutých vo výrobkoch; ak hrozí poškodenie zdravia alebo životného prostredia, alebo ak k nim už došlo, môže nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník a ukladajú pokuty podľa § 40e až 40g,
d)
udržiavajú systém kontrol a iných činností primerane k okolnostiam podľa osobitného predpisu.23r)
§ 37h
Colné orgány
Colné orgány
a)
kontrolujú dovoz a vývoz látok podľa osobitných predpisov23z) a kontrolujú plnenie povinností podľa tohto zákona,
b)
kontrolujú, či balenie a označovanie látok a prípravkov pri dovoze a vývoze spĺňa požiadavky § 25 a 26 a osobitných predpisov,12)
c)
neprepustia nebezpečné látky, nebezpečné látky obsiahnuté v prípravkoch alebo nebezpečné látky obsiahnuté vo výrobkoch, ktorých dovoz nespĺňa požiadavky uvedené v § 28 ods. 2 a požiadavky uvedené v osobitných predpisoch,23p) okrem látok dovážaných na vedecké a výskumné účely, na účely potreby pre obranu štátu alebo pre potreby orgánov dohľadu,
d)
dávajú podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii na začatie konania pri zistení porušenia povinností podľa písmena b),
e)
dávajú podnety ministerstvu hospodárstva k riadeniu výkonu štátnej správy pri dovoze vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov,
f)
predkladajú ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách raz za päť rokov. Prvú správu predložia do 31. marca 2010.
§ 37i
Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany
a)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorým bola udelená výnimka z tohto zákona,
b)
poskytuje centru informácie, ak zistí, že používanie látky, prípravku alebo výrobku v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti predstavuje bezprostredné riziko na zdravie ľudí, ktoré nie je primerané kontrolované,
c)
predkladá ministerstvu hospodárstva súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, uložených nápravných opatreniach a pokutách za kalendárny rok, a to vždy k 31. marcu nasledujúceho roku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23m až 23z znejú:
„23m)
Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23n)
Čl. 86 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
23o)
Zákon č. 128/2002 Z. z.
23p)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie (ES) č. 648/2004.
Nariadenie (ES) č. 689/2008.
Príloha č. I nariadenia (ES) č. 850/2004.
23r)
Čl. 125 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
23s)
§ 5, 6, 12, 30 a 54 zákona č. 355/2007 Z. z.
23t)
Príloha XV nariadenia (ES) č. 1907/2006.
23u)
Zákon č. 525/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23v)
§ 9 zákona č. 525/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23w)
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23x)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
23y)
§ 40 a 41 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
23z)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie (ES) č. 689/2008.“.
28.
§ 38 až 40 sa vypúšťajú. Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25a sa vypúšťajú.
29.
Nadpis ôsmej časti znie:
„ÔSMA ČASŤ
NÁPRAVNÉ OPATRENIA A SPRÁVNE DELIKTY“.
30.
Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠40a
Nápravné opatrenia
(1)
Podnikateľ, ktorý poruší povinnosti klasifikácie, balenia alebo označovania ustanovené týmto zákonom, je povinný uviesť náležitosti klasifikácie, balenia alebo označovania do súladu s týmto zákonom v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.
(2)
Podnikateľ, ktorý neposkytne kartu bezpečnostných údajov podľa § 27, je povinný tak vykonať v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.
(3)
Podnikateľ, ktorý poruší zákaz alebo obmedzenie uvádzania na trh alebo používania nebezpečnej látky alebo nebezpečného prípravku, je povinný nebezpečnú látku alebo nebezpečný prípravok, ktorého sa zákaz alebo obmedzenie týka, stiahnuť z trhu v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.
(4)
Podnikateľ, ktorý poruší zákaz alebo obmedzenie uvádzania na trh alebo používania vybranej nebezpečnej látky alebo vybraného prípravku, je povinný vybranú nebezpečnú látku alebo vybraný nebezpečný prípravok, ktorého sa zákaz alebo obmedzenie týka, stiahnuť z trhu v lehote určenej príslušným kontrolným orgánom.
(5)
Ak nedôjde k náprave v určenej lehote podľa odseku 1 až 4, začne príslušný kontrolný orgán konanie o stiahnutí látky alebo prípravku alebo výrobku z trhu. Odvolanie proti rozhodnutiu o stiahnutí látky alebo prípravku alebo výrobku z trhu nemá odkladný účinok.
(6)
Kontrolné orgány uvedené v § 37c až 37i v rámci svojich kontrolných činností vykonávajú do 1. decembra 2008 kontrolu plnenia úloh uvedených v § 37b ods. 2 písm. a); zistené skutočnosti oznámi centru do 1. januára 2009. Ak podnikatelia alebo príslušné inštitúcie23faa) nesplnili oznamovaciu povinnosť, prikážu im vykonať opatrenie na splnenie oznamovacej povinnosti.
(7)
Ak podnikatelia opatrenie uložené kontrolnými orgánmi podľa odseku 6 nesplnia, orgány postupujú podľa § 40h.
Správne delikty
§ 40b
(1)
Podnikateľ, ktorý uvádza na trh látky alebo prípravky, sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
nezabezpečí, aby látky alebo prípravky boli opatrené obalom a uzáverom podľa § 26,
b)
nezabezpečí, aby označenie látok alebo prípravkov bolo podľa § 25,
c)
nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu9) v štátnom jazyku podľa § 27,
d)
nezašle kartu bezpečnostných údajov vypracovanú podľa osobitného predpisu9) v štátnom jazyku podľa § 27 Národnému toxikologickému informačnému centru,
e)
uvedie na trh nebezpečnú látku alebo nebezpečné prípravky, pričom nie sú splnené požiadavky podľa § 28.
(2)
Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak neklasifikuje látky alebo prípravky, alebo nedodrží postupy a podmienky podľa § 23 a 24 pred ich uvedením na trh.
§ 40c
(1)
Výrobca alebo dovozca sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak
a)
vyrobí alebo uvedie na trh látku, látku obsiahnutú v prípravku alebo látku obsiahnutú vo výrobku, pričom ju neregistroval,
b)
nepodá žiadosť o registráciu látky alebo látky obsiahnutej v prípravku,
c)
nepodá agentúre žiadosť o registráciu látky vo výrobkoch,
d)
nepodá agentúre oznámenie o látke vo výrobkoch,
e)
neposkytne agentúre informácie o látke vyrobenej alebo dovezenej na účely technologicky orientovaného výskumu a vývoja,
f)
neoznámi agentúre dosiahnutie vyššej prahovej hodnoty výroby alebo dovozu registrovanej látky,
g)
neposúdi chemickú bezpečnosť látky a nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
h)
nepodá žiadosť o registráciu izolovaného medziproduktu,
i)
nepodá žiadosť o registráciu prepravovaného izolovaného medziproduktu,
j)
začne výrobu alebo dovoz látky alebo výrobku v lehote kratšej ako tri týždne od dátumu predloženia žiadosti o registráciu,
k)
nevykoná aktualizáciu registračných údajov,
l)
neinformuje sa u agentúry v prípade registrácie zavedenej látky24) alebo v prípade registrácie nezavedenej látky, ktorá nebola predregistrovaná, či pre rovnakú látku už nebola podaná žiadosť o registráciu,
m)
nezabezpečí, aby expozícia látkou, pre ktorú získal autorizáciu, bola minimalizovaná,
n)
nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre uvedenie na trh alebo použitie látky v požadovanom termíne,
o)
neuvedie na nálepke alebo etikete alebo štítku číslo autorizácie pred uvedením látky alebo prípravku obsahujúceho látku, pre ktorej použitie získal autorizáciu,
p)
neoznámi agentúre informácie alebo ich neaktualizuje,
q)
nesplní povinnosti v ustanovených termínoch,
r)
vyrobí, uvedie na trh alebo použije látku, prípravok alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok.
(2)
Dodávateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak
a)
neposkytne príjemcovi látky alebo prípravku kartu bezpečnostných údajov zostavenú podľa § 27,
b)
neposkytne príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov o prípravku, ktorý nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný,
c)
nevykoná aktualizáciu karty bezpečnostných údajov,
d)
neposkytne príjemcovi látky obsiahnutej v prípravku, pre ktorú nevznikla povinnosť poskytovať kartu bezpečnostných údajov, informácie alebo tieto informácie neaktualizuje,
e)
neposkytne informácie príjemcovi výrobku, ktorý obsahuje látku splňujúcu kritériá na bezpečné použitie výrobku,
f)
neposkytne na žiadosť spotrebiteľa výrobku informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku, alebo
g)
nezhromažďuje a neuchováva informácie o testovaní, registrácii, o ďalších zisteniach látkach a prípravkoch a medziproduktoch izolovaných na mieste.
(3)
Následný užívateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak
a)
neplní povinnosti v ustanovených termínoch,
b)
nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
c)
neoznámi agentúre informácie, ktoré jej má oznámiť ako následný užívateľ,
d)
nesplní požiadavky v ustanovených termínoch,
e)
neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
f)
nezabezpečí, aby expozícia látkou bola minimalizovaná,
h)
neuvedie na nálepke alebo etikete alebo štítku číslo autorizácie pred uvedením látky alebo prípravku obsahujúceho látku, pre ktorej použitie získal autorizáciu,
i)
neinformuje agentúru o použití látky,
j)
uvedie na trh alebo použije látku, prípravok alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok.
(4)
Registrujúci sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak
a)
neurčí a neuplatňuje vhodné opatrenia k náležitej kontrole rizík zistených pri posúdení chemickej bezpečnosti,
b)
neuchováva správu chemickej bezpečnosti alebo ju neaktualizuje,
c)
neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
d)
neposkytne agentúre informácie o zastavení výroby alebo dovozu látky alebo výrobku alebo o ukončení ich používania následným užívateľom.
(5)
Účastník dodávateľského reťazca sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak neposkytne najbližšiemu účastníkovi dodávateľského reťazca alebo distribútorovi proti smeru dodávateľského reťazca informácie, ktoré o látke alebo prípravku alebo výrobku získal.
(6)
Distribútor sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak uvedie na trh látku, látku obsiahnutú v prípravku alebo látku obsiahnutú vo výrobku bez toho, aby splnil ustanovené obmedzenia.
(7)
Účastník fóra pre výmenu informácií o látke sa dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak odmietne poskytnúť doklad o nákladoch na štúdiu alebo odmietne poskytnúť štúdiu samotnú.
(8)
Zamestnávateľ sa na území Slovenskej republiky dopustí správneho deliktu porušením osobitného predpisu,9) ak neumožní zamestnancom a zástupcom zamestnancov prístup k informáciám o látkach, látkach obsiahnutých v prípravkoch alebo látkach obsiahnutých vo výrobkoch, ktoré zamestnanci používajú alebo ktorým účinkom sú počas svojej práce exponovaní.
§ 40d
Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov, ak
a)
neoznámi ministerstvu hospodárstva včas vývoz látky uvedenej v osobitnom predpise,11)
b)
neoznámi ministerstvu hospodárstva včas prvý vývoz látky podľa osobitného predpisu,11)
c)
neinformuje ministerstvo hospodárstva včas o množstve vyvezenej látky počas kalendárneho roka,11)
d)
neposkytne na žiadosť ministerstva hospodárstva informácie o látke podľa osobitného predpisu,11)
e)
neposkytne na žiadosť Európskej komisie informácie podľa osobitného predpisu,23p)
g)
vyvezie látku neskôr ako 6 mesiacov pred ukončením jej použiteľnosti,12)
h)
nezabezpečí, aby pri vývoze prostriedku na ochranu rastlín nálepka alebo etiketa alebo štítok obsahovali špecifické informácie podľa osobitného predpisu,9)
i)
nezabezpečí, aby vyvážaný prostriedok na ochranu rastlín spĺňal požiadavky na čistotu podľa osobitného predpisu,9)
j)
vyvezie látku alebo výrobok v rozpore s osobitným predpisom,9)
k)
neopatrí pri vývoze látku obalom a uzáverom podľa § 26, neoznačí látku podľa § 25, alebo neposkytne kartu bezpečnostných údajov v rozpore s osobitným predpisom,9)
l)
uvedie na trh detergent alebo povrchovo aktívnu látku pre detergenty v rozpore s podmienkami, charakteristikami a medznými hodnotami uvedenými v osobitnom predpise,10)
m)
neuchováva informácie podľa osobitného predpisu,10)
n)
nezabezpečí správne vykonanie príslušných testov9) pri uvedení látky alebo prípravku na trh,10)
o)
nemá k dispozícii dokumentáciu podľa osobitného predpisu,10)
p)
nesprístupní Národnému toxikologickému informačnému centru kartu údajov o zložkách detergentov uvádzaných na trh,10)
q)
neoznačí detergent,10)
r)
vyrobí, uvedie na trh, alebo používa látku uvedenú v rozpore s osobitným predpisom.25)
§ 40e
Príslušný kontrolný orgán podľa § 37b ods. 6 uloží pokutu
a)
od 300 000 Sk do 500 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40c ods. 4 písm. b), § 40d ods.1 písm. c), g) až i),
b)
od 500 001 Sk do 900 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40b ods. 1 písm. c) a d), § 40c ods. 1 písm. g), § 40c ods. 2 písm. b) až d) a g), § 40c ods. 3 písm. a), c) až e), f), h) a j), § 40c ods. 4 písm. a), c) a d), § 40c ods. 5, § 40d písm. a), b), d) až f), k), m) až p),
c)
od 900 001 Sk do 1 300 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40b ods. 1 písm. a) a b), § 40b ods. 2, § 40c ods. 1 písm. d) až f), k), l), n) a o), § 40c ods. 2 písm. a), e) a f), § 40c ods. 3 písm. b), § 40c ods. 7 a 8, § 40d písm. j), l) a q),
d)
od 1 300 001 Sk do 3 000 000 Sk, ak ide o správny delikt podľa § 40b ods. 1 písm. e), § 40c ods. 1 písm. a) až c), h) až j), m) a p) až r), § 40c ods. 6, § 40d písm. r).
§ 40f
(1)
Pri určení výšky pokuty sa prihliadne k závažnosti správneho deliktu, najmä k spôsobu jeho spáchania, jeho škodlivým následkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie a k okolnostiam, za ktorých bol spáchaný.
(2)
Zodpovednosť osoby za správny delikt zaniká, ak kontrolný orgán o ňom nezačal konanie do dvoch rokov odo dňa, kedy sa o ňom dozvedel, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, kedy bol spáchaný.
(3)
Pokuty uložené kontrolnými orgánmi podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu; výnos z pokuty uloženej Slovenskou inšpekciou životného prostredia je príjmom Environmentálneho fondu.26)
§ 40g
Poriadková pokuta
(1)
Výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi, ktorý marí alebo sťažuje výkon kontrolnej činnosti kontrolného orgánu, môže tento uložiť poriadkovú pokutu do 100 000 Sk.
(2)
Ak neumožní podnikateľ kontrolu dodržovania zásad správnej laboratórnej praxe alebo neumožní kontrolným orgánom vstup na pozemky, do objektu a na pracoviská používané k testovaniu, môže mu príslušný kontrolný orgán uložiť poriadkovú pokutu do 100 000 Sk.
(3)
Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, ak od konania, ktorým bol marený alebo sťažovaný výkon kontrolnej alebo dozornej činnosti, sa neupustilo ani po výzve príslušného kontrolného orgánu, alebo ak neboli v lehote určené kontrolným orgánom odstránené zistené nedostatky. Úhrn opakovane uložených poriadkových pokút nesmie presiahnuť 500 000 Sk.
(4)
Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa príslušný kontrolný orgán dozvedel o konaní podľa odsekov 1 a 2, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
(5)
Poriadková pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 26 znejú:
„24)
Čl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
25)
Čl. 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Príloha XVII nariadenia č. 1907/2006.
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 850/2004.
26)
§ 3 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
31.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23fca) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
32.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
㤠41a
(1)
V celom texte zákona sa slová „chemická látka“ a „chemický prípravok“ nahrádzajú slovami „látka“ a „prípravok“ v príslušnom gramatickom tvare okrem § 24 ods. 4 písm. c) a § 29 ods. 2.
(2)
V celom texte zákona sa slová „veľmi jedovatý“ a „jedovatý“ nahrádzajú slovami „veľmi toxický“ a „toxický“ vo všetkých gramatických tvaroch.
(3)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem
a)
„veľmi jedovatý“ rozumie sa tým „veľmi toxický“,
b)
„jedovatý“ rozumie sa tým „toxický“.
33.
Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2008
Centrom vykonávané hodnotenie rizík nových látok na život a zdravie ľudí a na životné prostredie podľa § 4 až 22 sa skončí 30. novembra 2008.“.
34.
Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý znie:
„§ 43c
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
1.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 331/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)- ftalátu,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 511/2001 Z. z. o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov,
4.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2002 z 11. decembra 2002, ktorým sa vydáva zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok (oznámenie č. 12/2003 Z. z.).“.
35.
Príloha k zákonu č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 405/2008 Z. z. znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1; Ú. v. ES 196, 16. 8. 1967) v znení smernice Rady 69/81/EHS z 13. 3. 1969 (Ú. v. ES L 68, 19. 3. 1969), smernice Rady 70/189/EHS zo 6. 3. 1970 (Ú. v. ES L 59, 14. 3. 1970), smernice rady 71/144/EHS z 22. 3. 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1; Ú. v. ES L 74, 29. 3. 1971), smernice Rady 73/146/EHS z 31. 5. 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2; Ú. v. ES L 197, 25. 6. 1973), smernice Rady 75/409/EHS z 24. 6. 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 183, 14. 7. 1975), smernice Komisie 76/907/EHS zo 14. 7. 1976 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 360, 30. 12. 1976), smernice Komisie 79/370/EHS z 30. 1. 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 88, 7. 4. 1979), smernice Rady 79/831/EHS z 18. 9. 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 259, 15. 10. 1979), smernice Rady 80/1189/EHS zo 4. 12. 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 366, 31. 12. 1980), smernice Komisie 81/957/EHS z 23. 10. 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 351, 7.12. 1981), smernice Komisie 82/232/EHS z 25. 3. 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 106, 21. 4. 1982), smernice Komisie 83/467/EHS z 29. 7. 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 257, 16. 9. 1983), smernice Komisie 84/449/EHS z 25. 4. 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 251, 19. 9. 1984), smernice Komisie 86/431/EHS z 24. 6. 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 247, 1. 9. 1986), smernice Rady 87/432/EHS z 3. 8. 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 239, 21. 8. 1987), smernice Komisie 88/302/EHS z 18. 11. 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 133, 30. 5. 1988), smernice Komisie 88/490/EHS z 22. 7. 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 259, 19. 9. 1988), smernice Rady 90/517/EHS z 9. 10. 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 287, 19. 10. 1990), smernice Komisie 91/325/EHS z 1. 3. 1991 (Ú. v. ES L 180, 8. 7. 1991), smernice Komisie 91/326/EHS z 5. 3. 1991 (Ú. v. ES L 180, 8. 7.1991), smernice Komisie 91/410/EHS z 22. 7. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 228, 17. 8. 1991), smernice Komisie 91/632/EHS z 28. 10. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 338, 10. 12. 1991), smernice Rady 92/32/EHS z 30. 4. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 154, 5. 6. 1992), smernice Komisie 92/37/EHS z 30. 4. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 154, 5. 6. 1992), smernice Komisie 93/21/EHS z 27. 4. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 110, 4. 5. 1993), smernice Komisie 93/72/EHS z 1. 9. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 258, 16.10. 1993), smernice Komisie 93/105/ES z 25. 11. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 294, 30. 11. 1993), smernice Komisie 93/101/ES z 11. 11. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 13, 15. 1. 1994), smernice Komisie 94/69/ES z 19. 12. 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 14; Ú. v. ES L 381, 31. 12. 1994), smernice Komisie 96/54/ES z 30. 7. 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú. v. ES L 248, 30. 9. 1996), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/56/ES z 3. 9.1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú. v. ES L 236, 18. 9. 1996), smernice Komisie 97/69/ES z 5. 12. 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú. v. ES L 343, 13.12. 1997), smernice Komisie 98/73/ES z 18. 9. 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21; Ú. v. ES L 305, 16. 11. 1998), smernice Komisie 98/98/ES z 15. 12. 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 22; Ú. v. ES L 355, 30. 12. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/33/ES z 10. 5. 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 199, 30. 7. 1999), smernice Komisie 2000/32/ES z 19. 5. 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 136, 8. 6. 2000), smernice Komisie 2000/33/ES z 25. 4. 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 136, 8. 6. 2000), smernice Komisie 2001/59/ES zo 6. 8. 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 225, 21. 8. 2001).
2.
Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenie uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976) v znení smernice Rady 79/663/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 197, 3. 8. 1979), smernice Rady 82/806/EHS z 22. novembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 339, 1. 12. 1982), smernice Rady 82/828/EHS z 3. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 350, 10. 12. 1982), smernice Rady 83/264/EHS zo 16. mája 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 147, 6. 6. 1983), smernice Rady 83/478/EHS z 19. septembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 263, 24. 9. 1983), smernice Rady 85/467/EHS z 1. októbra 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 269, 11. 10. 1985), smernice Rady 85/610/EHS z 20. decembra 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1985), smernice Rady 89/677/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 398, 30. 12. 1989), smernice Rady 89/678/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 398, 30.12. 1989), smernice Rady 91/157/EHS z 18. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 78, 26. 3. 1991), smernice Komisie 98/101/ES z 22. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23; Ú. v. ES L 1, 5. 1. 1999), smernice Rady 91/173/EHS z 21. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 85, 5. 4. 1991), smernice Rady 91/338/EHS z 18. júna 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 186, 12. 7. 1991), smernice Rady 91/339/EHS z 18. júna 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 186, 12. 7. 1991), smernice Komisie 91/659/EHS z 3. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 363, 31. 12. 1991), smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/27/ES z 30. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 188, 22. 7. 1994), smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/48/ES zo 7. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 331, 21. 12. 1994), smernice Komisie 96/55/ES zo 4. septembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú. v. ES L 231, 12. 9. 1996), smernice Komisie 97/10/ES z 26. februára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 18; Ú. v. ES L 68, 8. 3. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/16/ES z 10. apríla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 18; Ú. v. ES L 116, 6. 5. 1997), smernice Komisie 97/64/ES z 10. novembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú. v. ES L 315, 19. 11. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/56/ES z 20. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú. v. ES L 333, 4. 12. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/43/ES z 25. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 166, 1. 7. 1999), smernice Komisie 1999/51/ES z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999), smernice Komisie 1999/77/ES z 26. júla 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 207, 6. 8. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/41/ES z 19. júna 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 194, 18. 7. 2001), smernice Komisie 2001/90/ES z 26. októbra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 283, 27.10. 2001), smernice Komisie 2001/91/ES z 29. októbra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 286, 30. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/45/ES z 25. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/61/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002), smernice Komisie 2002/62/ES z 9. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 183, 12. 7. 2002), smernice Komisie 2003/2/ES zo 6. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. ES L 4, 9. 1. 2003), smernice Komisie 2003/3/ES zo 6. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. ES L 4, 9. 1. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/11/ES zo 6. februára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/34/ES z 26. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/36/ES z 26. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/53/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003), smernice Komisie 2004/21/ES z 24. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 57, 25. 2. 2004), smernice Komisie 2004/96/EÚ z 27. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 301, 28. 9. 2004), smernice Komisie 2004/98/ES z 30. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1. 10. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/59/ES z 26. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/69/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/84/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/90/ES z 18. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006), smernice Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES z 25. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 257, 3. 10. 2007).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/9/ES z 11. februára 2004 o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 50, 20. 2. 2004).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES z 11. februára 2004 o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 50, 20. 2. 2004).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES z 18. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12. 2006).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa po 30. raz mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (perfluóroktánsulfonátov) (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006).“.
Čl. II
Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z. a zákona č. 95/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku obsahuje okrem údajov uvedených v odsekoch 2 a 3 aj základné údaje o každej účinnej látke obsiahnutej v biocídnom výrobku podľa osobitného predpisu15a) alebo súhlas s poskytnutím údajov druhému žiadateľovi a ďalším žiadateľom podľa § 16. Všetky predkladané údaje musia zodpovedať súčasnému stavu vedeckých a technických poznatkov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. Z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z. a zákona č. 264/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Položka 153a) sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh podľa § 33 ods. 2 zákona č. 217/2003 Z. z. ............................... 5 000,- Sk.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008, okrem § 40c ods. 3 písm. g) a § 40d písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2009. Ustanovenie § 40b ods. 1 písm. e) stráca účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.