397/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
ZÁKON
z 18. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a označovanie výrobkov cenami“.
2.
V § 2 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú slová „alebo jeho splnomocnenec,“.
3.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
výrobcom
1.
osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka (ďalej len „členský štát“), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku,
2.
osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu,
3.
dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 1 alebo 2,“.
4.
V § 2 písm. d) a e) sa vypúšťajú slová „alebo jeho splnomocnenec,“.
5.
V § 2 písm. g) sa slová „a svojimi“ nahrádzajú slovami „alebo svojimi“.
6.
V § 2 písm. n) sa na konci pripájajú slová „alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv7a) (ďalej len „určená osoba“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 625 Občianskeho zákonníka.“.
7.
§ 2 sa dopĺňa písmenami za) až zc), ktoré znejú:
„za) predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku,
zb) jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku,
zc) výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa.“.
8.
V § 3 ods. 1 sa slovo „dobrej“ nahrádza slovom „bežnej“.
9.
V § 3 ods. 3 sa nad slová „spotrebiteľských zmluvách“ umiestňuje odkaz 9 a vypúšťajú sa slová „ktorými sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka9) alebo Obchodného zákonníka, ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzatvárajú vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje; aj na spotrebiteľské zmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka.“.
10.
V § 3 ods. 4 sa slovo „organizovať“ nahrádza slovom „združovať“, slová „organizáciách na ochranu spotrebiteľov“ sa nahrádzajú slovom „združeniach“ a slovo „organizácií“ sa nahrádza slovom „združení“.
11.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Každý spotrebiteľ má právo na zvýšenú ochranu svojich ekonomických záujmov v procese zavedenia meny euro v Slovenskej republike. Spotrebiteľ má právo najmä na informácie o cenách zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách podľa osobitných predpisov9a) a na výrobky a služby za ceny, ktoré nie sú zvýšené z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich so zavedením meny euro.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov.“.
12.
V § 4 ods. 1 písm. h) sa za slová „ktorý umožňuje ich“ vkladajú slová „riadne a“.
13.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní cezhraničnej reklamácie.“.
14.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom.11a) Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov.12) Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak
a)
predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
b)
viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov alebo poskytovania služieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Skutočnosti podľa odseku 3 písm. a) a b) je predávajúci povinný preukázať na výzvu orgánu dozoru.
(5)
Ak na riadne užívanie výrobku alebo služby je potrebné užívanie iného výrobku alebo inej služby a tieto výrobky alebo služby nadobudol spotrebiteľ spoločne u toho istého predávajúceho a spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe jedného z týchto výrobkov alebo služieb podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa tohto zákona, vzniká mu aj právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe druhého výrobku alebo služby, ktorých riadne užívanie je tým znemožnené.
(6)
Ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 9.
16.
V § 6 ods. 1 sa nad slovo „uviesť“ umiestňuje odkaz 12a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 6 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „predávať“ sa vkladá čiarka a slovo „ponúkať“.
18.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.“.
19.
V § 6 ods. 5 a 7 sa slová „nie je bezpečný“ nahrádzajú slovami „je nebezpečný“.
20.
V § 6 odsek 9 znie:
„(9)
Ak výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ zistili, že výrobok, ktorý uviedli na trh, je nebezpečný, sú povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu dozoru a uviesť informácie o opatreniach, ktoré prijali alebo ktoré treba prijať na zabránenie ohrozeniu spotrebiteľa. Orgán dozoru je povinný informáciu o nebezpečnom výrobku bez zbytočného odkladu zaslať na zverejnenie verejnoprávnym informačným inštitúciám,13) ktoré sú povinné tieto informácie bezodkladne uverejniť ako oznam.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
§ 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.“.
21.
V § 6 ods. 10 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „a podrobnosti na uvádzanie výrobkov a služieb na trh“.
22.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo „výrobku“ vkladajú slová „alebo službe“.
23.
V § 8 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „vrátane dane“.
24.
V § 11 ods. 1 sa za slovo „použitia“ vkladá čiarka a slovo „montáže“.
25.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca“, bodka na konci vety sa nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „ak výrobca nesplní svoju povinnosť, výrobok označí dovozca, ak ani dovozca neoznačí výrobok, označí ho dodávateľ.“.
26.
V § 12 ods. 2 sa za slovami „o výrobcovi“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo aj o“.
27.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Dovozca a dodávateľ nesmú odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom; predávajúci nesmie odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom.“.
28.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa slovo „konečnej“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.“.
29.
Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠14a
Označovanie výrobkov cenami
(1)
Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.
(2)
Označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na
a)
výrobok poskytovaný ako súčasť služby,
b)
predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.
(3)
Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na
a)
výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml,
b)
rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,
c)
výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche,
d)
predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.
(4)
Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné.
(5)
Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov18a) vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, jednotkovú cenu stačí uviesť pre čistú hmotnosť po vysušení.
(6)
Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta bez bonusu pre spotrebiteľa.
(7)
Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.
(8)
Ak sa v reklame18b) uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena.
§ 14b
Ochrana spotrebiteľa pri zavedení meny euro v Slovenskej republike
(1)
Predávajúci je povinný počas obdobia duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) predávané výrobky a ponúkané služby označiť cenami zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách podľa osobitných predpisov.9a)
(2)
Predávajúci je povinný odo dňa stanovenia konverzného kurzu predložiť orgánom dozoru na základe výzvy cenovú evidenciu podľa osobitného predpisu.18c)
(3)
Predávajúci nesmie zvyšovať ceny za predávané výrobky a ponúkané služby z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich so zavedením meny euro a je povinný zaokrúhľovať ceny pri duálnom zobrazovaní podľa pravidiel podľa osobitného predpisu.9a)
(4)
Predávajúci je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre výkon sledovania vývoja cien počas zavádzania meny euro v Slovenskej republike, najmä je povinný umožniť združeniami splnomocneným osobám vstup do priestoru svojich prevádzkarní prístupných spotrebiteľovi na účel zdokumentovania vývoja cien počas obdobia duálneho zobrazovania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18c znejú:
„18a)
Napríklad vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
18b)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18c)
§ 13 zákona č. 18/1996 Z. z.“.
30.
V § 15 ods. 1 písm. d) sa nad slovo „zariadenia“ umiestňuje odkaz 19a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.“.
31.
V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.“.
32.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovami „obchodné meno“ vypúšťa čiarka a slová „identifikačné číslo“.
33.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2)
Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
(3)
V prevádzkarni a u určenej osoby podľa odseku 2 musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Pri skupinových zájazdoch musí predávajúci zabezpečiť v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu.
(4)
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
(5)
Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
(6)
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
(7)
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
(8)
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
(9)
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
(10)
Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
(11)
Povinnosti uvedené v odsekoch 4 až 9 sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou predávajúcim na prijatie reklamácie vybaviť predávajúci. Plynutie lehôt na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté.
(12)
Ustanovenia uvedené v odsekoch 4 až 10 sa použijú na vybavenie reklamácií, ak osobitný predpis22b) neustanovuje inak.
(13)
Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.22c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 22c znejú:
„22)
§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
22a)
§ 9 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
Napríklad § 44 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 66 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z., § 741i Občianskeho zákonníka, § 30 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
22c)
Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.“.
34.
V § 19 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
príslušné orgány podľa osobitných predpisov,22d)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:
„22d)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
§ 64 zákona č. 140/1998 Z. z.
§ 4 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
§ 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z.“.
35.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).
36.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Príslušné orgány pri cezhraničnej spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa postupujú podľa osobitného predpisu24a) a konajú na základe vlastného alebo iného podnetu, pričom sú oprávnené zakázať zistené protiprávne konanie,24b) ktorého sa dopustila osoba, ktorá podlieha ich dohľadu podľa osobitných predpisov,24c) na území členského štátu Európskej únie, a ktoré poškodzujú alebo môžu poškodiť spoločný záujem spotrebiteľov,24d) a vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.
(4)
Príslušné orgány na základe výzvy ministerstva každý druhý rok zasielajú ministerstvu súhrnné informácie za uplynulé dva roky týkajúce sa činnosti príslušných orgánov podľa osobitného predpisu;24a) obsah informácie upresní ministerstvo vo výzve.
(5)
Príslušné orgány zasielajú ministerstvu priebežne aj informácie o zmene svojej pôsobnosti na výkon osobitného predpisu24a) a o zmene poverených zamestnancov24e) a ich kontaktných údajov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24e znejú:
„24a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
24b) Čl. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
24c)
Zákon č. 147/2001 Z. z.
Zákon č. 108/2000 Z. z.
Zákon č. 258/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 22/2004 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 46, 17. 2. 2004).
Zákon č. 140/1998 Z. z.
Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 52 až 62 Občianskeho zákonníka.
24d) Čl. 3 písm. k) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
24e) Čl. 3 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 20 ods. 3 písm. g) sa nad slová „z trhu“ umiestňuje odkaz 25a a slová „vzatie späť výrobku od spotrebiteľa“ sa nahrádzajú slovami „stiahnutie z predaja25b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
„25a)
§ 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
25b)
§ 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.“.
38.
V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vydať na požiadanie colného orgánu záväzné stanovisko25c) o tom, či je výrobok bezpečný.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
„25c)
§ 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
40.
V § 20 ods. 5 sa slovo „späťvzatie“ nahrádza slovom „stiahnutie“ a za slovo „výrobku“ sa vkladajú slová „z predaja“.
41.
V § 20 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
42.
V § 20 ods. 10 sa slová „nasledujúci deň“ nahrádzajú slovami „bezodkladne“.
43.
V § 20 sa vypúšťa odsek 13.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 13.
44.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Orgán dozoru v oblasti bezpečnosti výrobkov
a)
zriaďuje a pravidelne aktualizuje sektorové programy na dohľad na základe kategórií výrobkov alebo rizík; o aktivitách dozoru, zisteniach a výsledkoch dozoru pravidelne informuje ministerstvo,
b)
sleduje a aktualizuje vedecké a technické poznatky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov,
c)
v spolupráci s ministerstvom pravidelne vyhodnocuje fungovanie kontrolných aktivít a ich účinnosť.“.
45.
V § 25 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
46.
V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Združenie podľa odseku 1 môže na základe plnomocenstva zastupovať spotrebiteľa v konaniach pred štátnymi orgánmi o uplatňovaní jeho práv vrátane náhrady ujmy spôsobenej porušením práv spotrebiteľa.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
47.
V § 25 ods. 3 sa číslovka „2“ nahrádza číslovkou „3“.
48.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
(1)
Zriaďuje sa komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách9) (ďalej len „komisia“) ako stály orgán. Komisia má právo vyžadovať od predávajúceho všeobecné zmluvné podmienky, ktoré dojednáva so spotrebiteľom, a predávajúci je povinný takejto žiadosti vyhovieť.
(2)
Pri zistení porušenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu má komisia právo obrátiť sa na združenie s podnetom na uplatnenie práv na príslušnom štátnom orgáne.
(3)
Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
49.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní29) okrem § 20 ods. 3 písm. e) až h) a § 21.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
50.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
㤠30a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2007 Z. z. o označovaní výrobkov cenami.“.
51.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú:
„5.
Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2005).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4; Ú. v. ES L 80, 18. 3. 1998).“.
Čl. II
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 537/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Colný orgán je oprávnený kontrolovať, či dovážané výrobky
a)
majú vyhlásenie o zhode a značku zhody podľa osobitného predpisu,5)
b)
alebo séria výrobkov nevykazuje charakteristiky, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti pri použití týchto výrobkov alebo série výrobkov za bežných a predvídateľných podmienok, alebo
c)
majú pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.“.
2.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vykazujú charakteristiky, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti pri použití týchto výrobkov alebo série výrobkov za bežných a predvídateľných podmienok.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 40, 17. 2 1993) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 1 kap./zv. 4; Ú. v. ES L 122, 16. 5. 2003), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.) a nariadenia Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. ES L 363, 20. 12. 2006).“.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Ak colný orgán zistí, že výrobky alebo séria výrobkov vykazuje charakteristiky, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti pri použití týchto výrobkov alebo série výrobkov za bežných a predvídateľných podmienok alebo k výrobkom nie je pripojená sprievodná dokumentácia podľa osobitného predpisu,5a) požiada pred prepustením výrobkov do navrhovaného colného režimu príslušný orgán dozoru a kontroly8a) o záväzné stanovisko.
(6)
Ak orgán dozoru a kontroly8a) zistí, že výrobok je bezpečný podľa osobitného predpisu,8b) vydá o tom pre colný orgán záväzné stanovisko. Ak colnému orgánu nie je do troch pracovných dní odo dňa požiadania doručené záväzné stanovisko orgánu dozoru a kontroly,8a) výrobok sa považuje za bezpečný.
(7)
Ak orgán dozoru a kontroly8a) zistí, že výrobok nie je bezpečný podľa osobitného predpisu,8b) vydá o tom pre colný orgán záväzné stanovisko. Colný orgán neprepustí výrobky do navrhovaného colného režimu a k sprievodnej dokumentácii podľa osobitného predpisu5a) pripojí doložku.8c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a)
§ 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
8b)
Napríklad § 2 písm. g) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.
8c) Čl. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 339/93 v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 19 ods. 2 druhá a tretia veta znejú: „Jedného člena dozornej rady vymenúva a odvoláva ministerstvo. Ak komoditná burza organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, jedného člena dozornej rady vymenúva a odvoláva aj Národná banka Slovenska.“.
2.
V § 20 ods. 2 posledná veta znie: „Generálny sekretár musí spĺňať na výkon funkcie tieto predpoklady:
a)
21 rokov veku,
b)
bezúhonnosť, ktorú preukáže výpisom z trestného registra,
c)
odbornú spôsobilosť – ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru a dôveryhodnosť.“.
3.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v plnom rozsahu“.
4.
V § 31 odsek 7 znie:
„(7)
Ak osoba oprávnená zúčastniť sa podľa tohto zákona komoditných obchodov poruší povinnosti podľa odseku 6, príslušný orgán komoditnej burzy alebo ministerstvo odoberie povolenie na výkon funkcie, povolenie na obchodovanie alebo prijme iné opatrenie, ktoré zabezpečí ochranu dôverných informácií.“.
5.
V § 36 ods. 7 písm. b) sa slová „pozastavenie rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „pozastavené rozhodnutie“ a slová „tejto lehoty“ sa nahrádzajú slovami „lehoty podľa odseku 11“.
6.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo na návrh burzového komisára uloží pokutu do 20 miliónov Sk
a)
komoditnej burze za nedostatky zistené burzovým komisárom pri výkone dohľadu podľa § 36 ods. 6,
b)
obchodníkovi s komoditami alebo osobe oprávnenej na komoditné obchody za konanie v rozpore s § 37 ods. 1.“.
7.
V § 41 ods. 2 sa slovo „majetok“ nahrádza slovom „zostatok“.
Čl. IV
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 270/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripája táto citácia: „Nariadenie Rady (ES) č. 694/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Slovensko (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripájajú tieto citácie: „Rozhodnutie Rady č. 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008).
Nariadenie Rady (ES) č. 693/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008).“.
3.
V § 2 ods. 5 prvej vete sa za slovo „eurá“ vkladá slovo „povinnému“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Jednotkové ceny v eurách možno zaokrúhliť a uvádzať iba s dvoma desatinnými miestami, ak ich prepočet a zaokrúhlenie na dve desatinné miesta sú vykonané v súlade s princípmi pre prípravu na prechod a prechod zo slovenskej meny na euro; jednotkové ceny v eurách tiež možno uvádzať iba s dvoma desatinnými miestami, ak po ich prepočte podľa konverzného kurzu sa za druhým desatinným miestom po desatinnej čiarke nenachádza žiadne iné číslo okrem matematicky bezvýznamnej nuly alebo viacerých núl.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ nahrádza citáciou „zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“.
5.
V § 8 ods. 5 sa v časti vety pred bodkočiarkou za slová „lehoty“ vkladajú slová „a termíny“, za slovo „predlžujú“ sa vkladajú slová „a posúvajú“, v časti vety za bodkočiarkou sa slová „po tejto predĺženej lehote“ nahrádzajú slovami „po tomto predĺžení alebo posune“ a za slová „predĺženej lehoty“ sa vkladajú slová „alebo v tomto posunutom termíne“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 37 sa citácia „§ 1 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách,“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1, § 44 ods. 3 a § 45 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,“ a citácia „§ 4 ods. 12 až 15 a § 11 ods. 8 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ sa nahrádza citáciou „§ 4 ods. 9 až 14 a § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“.
7.
V § 17 ods. 1 sa za slová „zverejňuje pre“ vkladajú slová „hlavné refinančné“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 45 sa na konci pripája táto citácia: „Časť 3.1.2 prílohy I usmernenia Európskej centrálnej banky č. ECB/2000/7 (2000/776/ES) z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1) v platnom znení.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa citácia „vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach,“ nahrádza citáciou „zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“.
9.
V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak počas prípravy na prechod a prechodu na euro vrátane obdobia duálneho zobrazovania dôjde k zvýšeniu ceny vrátane jednotkovej ceny, poplatku alebo iného finančného plnenia, tak skutočné dôvody zvýšenia ceny vrátane jednotkovej ceny, poplatku alebo iného finančného plnenia musia byť transparentné a musia umožniť jasné, jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov ich zvýšenia od okolností súvisiacich so zavedením eura, a to vrátane rozlíšiteľnosti dôvodov ich zvýšenia od prepočtu a zaokrúhlenia súm zo slovenských korún na eurá podľa konverzného kurzu, pravidiel zaokrúhľovania a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.“.
10.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na elektronických zobrazovacích zariadeniach pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb57) a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov diaľkovej komunikácie49) možno po prechode na euro najdlhšie do skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu zobrazovať namiesto ceny tovaru alebo služby v eurách len informatívnu peňažnú sumu v slovenských korunách, ak táto cena nepodlieha duálnemu zobrazovaniu alebo je vyňatá z duálneho zobrazovania, ak skoršie zobrazovanie tejto ceny v eurách preukázateľne nie je možné z technických dôvodov a ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Na digitálnych indikačných zobrazovacích zariadeniach na výdajných stojanoch na dopĺňanie paliva nádrží motorových vozidiel58) možno po prechode na euro až do 31. januára 2009 zobrazovať namiesto ceny paliva v eurách len informatívnu peňažnú sumu v slovenských korunách. Na displejoch taxametrov59) možno po prechode na euro až do 31. marca 2009 zobrazovať namiesto ceny cestovného v eurách len informatívnu peňažnú sumu v slovenských korunách.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57 až 59 znejú:
„57)
§ 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
§ 1 písm. g) a príloha MI-007 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
59)
§ 1 písm. e) a príloha MI-005 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.