391/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
ROZHODNUTIE
Poštového regulačného úradu
zo 7. októbra 2008,
ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí
Poštový regulačný úrad podľa § 18 ods. 4 a § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok I
Rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 521/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 686/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 556/2005 Z. z. a rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 629/2006 Z. z. sa mení takto:
Príloha k doterajšiemu rozhodnutiu sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.
Článok II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Fľak v. r.
Príloha
k rozhodnutiu č. 391/2008 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN VNÚTROŠTÁTNEHO POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Položka Názov služby Maximálna cena v
Sk
PP. Poštový platobný styk      
PP.4 Poštový peňažný poukaz E [články 21 a 83 Poštových podmienok (ďalej len „PP“)]*      
PP.4.1 Poštový peňažný poukaz E podaný na elektronickom médiu      
PP.4.1.2 do sumy 33 € 0,76 23,00
PP.4.1.3   170 € 0,90 27,00
PP.4.1.4   330 € 1,10 33,00
PP.4.1.5 za každých ďalších 330 € alebo ich časť   0,40 12,00
PP.4.2 Poštový peňažný poukaz E podaný na zozname      
PP.4.2.2 do sumy 33 € 0,86 26,00
PP.4.2.3   170 € 1,00 30,00
PP.4.2.4   330 € 1,13 34,00
PP.4.2.5 za každých ďalších 330 € alebo ich časť   0,40 12,00
PP.5 Poštový peňažný poukaz U (články 21 a 84 PP)*      
PP.5.1 Poštový peňažný poukaz U      
PP.5.1.2 do sumy 33 € 0,27 8,00
PP.5.1.3   170 € 0,43 13,00
PP.5.1.4   330 € 0,63 19,00
PP.5.1.5 za každých ďalších 330 € alebo ich časť   0,40 12,00
PP.6 Súpis spracovaných platieb určených na pripísanie
na bankový účet a spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy (články 21 a 84 PP)
     
PP.6.1 Položky spracovaných platieb poštového peňažného poukazu U určených na pripísanie na bankový účet      
PP.6.1.1 Čiastočné – vybrané údaje v elektronickej forme   0,14 4,20
PP.6.1.2 Čiastočné – vybrané údaje v papierovej forme1)   0,01 0,30
PP.6.1.3 Kompletné údaje v elektronickej papierovej forme   0,15 4,50
PP.6.1.4 Kompletné údaje v papierovej forme2)   0,01 0,30
PP.6.2 Spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy      
PP.6.2.1 Príplatok za sprostredkovanie pripísania platby
na bankový účet v termíne D + 13)
  0,13 4,00  
PP.7
PP.7.1
PP.7.1.1
Poštový peňažný poukaz H (článok 21 PP)*
Poštový peňažný poukaz H – 1. trieda
do sumy


33 €


2,09


63,00
PP.7.1.2
PP.7.1.3
PP.7.1.4
PP.7.2
PP.7.2.2
PP.7.2.3
PP.7.2.4
PP.7.2.5


za každých ďalších 330 € alebo ich časť
Poštový peňažný poukaz H – 2. trieda
do sumy


za každých ďalších 330 € alebo ich časť
170 €
330 €


33 €
170 €
330 €
2,42
2,82
0,80

0,60
0,93
1,33
0,80
73,00
85,00
24,00

18,00
28,00
40,00
24,00
PP.S. Služby k poštovému platobnému styku      
PP.S.2 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu H „Do vlastných rúk“ (článok 21 PP)   0,07 2,00
PP.S.3 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu E „Do vlastných rúk“ alebo „Vyplaťte dňa“ (článok 83 PP)   0,07 2,00
PP.S.4 Príplatok za zaručenú lehotu dodania poštového peňažného poukazu E (článok 83 PP)   0,03 1,00
PP.S.5 Doručenka k poštovému peňažnému poukazu H (článok 26 PP)   0,30 9,00
Poznámky:
* Poštový peňažný poukaz E je určený na dodanie poukázaných peňazí adresátovi v hotovosti. Poukazované sumy sa platia bezhotovostne.
Poštový peňažný poukaz H je určený na pripísanie peňažnej sumy na účet v banke. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
Poštový peňažný poukaz H je určený na výplatu peňažnej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
1) Len spolu so službou PP.6.1.1.
2) Len spolu so službou PP.6.1.3.
3) K službe PP.6.1 alebo k sprostredkovaniu pripísania platby na bankový účet s poskytnutím zoznamu.