385/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

385
ZÁKON
z 23. septembra 2008
o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a činnosť Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „tlačová agentúra“), jej orgánov a hospodárenie a financovanie tlačovej agentúry.
§ 2
Postavenie tlačovej agentúry
(1)
Tlačová agentúra je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
(2)
Tlačová agentúra je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri.
(3)
Tlačová agentúra vykonáva vlastnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť; svoje práva a povinnosti súvisiace s jej hlavnou činnosťou nemôže previesť zmluvou ani iným právnym úkonom na inú osobu.
(4)
Tlačová agentúra je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Do obsahu spravodajstva môžu iné subjekty zasahovať len na základe zákona a v jeho rozsahu. Spravodajstvo tlačovej agentúry nesmie pôsobiť v prospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej, etnickej alebo inej záujmovej skupiny ani proti nej.
§ 3
Hlavná činnosť tlačovej agentúry
(1)
Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je služba verejnosti v oblasti spravodajstva.
(2)
Služba verejnosti v oblasti spravodajstva je vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v domácom a zahraničnom agentúrnom spravodajstve, ako aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.
(3)
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o
a)
spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni,
b)
orgánoch verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách a právnických osobách zriadených zákonom a o ich činnosti,
c)
kultúrnych aktivitách s dôrazom na národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín a ochrane kultúrneho dedičstva,
d)
národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na území Slovenskej republiky,
e)
činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností,1)
f)
sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva,
g)
školstve, vede, výskume,
h)
zdravotníctve a životnom štýle,
i)
verejnej bezpečnosti a prevencii pred kriminalitou,
j)
ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymi vplyvmi,
k)
iných významných oblastiach života spoločnosti.
(4)
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie zo zahraničia o
a)
spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového významu, európskeho významu a regionálneho významu,
b)
udalostiach, ktoré sa vzťahujú k Slovenskej republike,
c)
činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
d)
živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí,
e)
iných významných udalostiach.
(5)
Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby:
a)
vydáva v úplnom znení vyhlásenia prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
b)
informuje o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
c)
informuje o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada príslušný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený ústredný orgán štátnej správy,
d)
zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie,
e)
vyhľadáva a spracováva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch,
f)
uchováva a sprístupňuje2) zhromaždené informácie,
g)
zhromažďuje a sprístupňuje databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.
(6)
Tlačová agentúra zriaďuje regionálne spravodajské pracoviská tlačovej agentúry v sídlach krajov a spravodajské pracoviská v zahraničí.
(7)
Tlačová agentúra plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.3)
(8)
Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje právo na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.
§ 4
Podnikanie tlačovej agentúry
(1)
Tlačová agentúra je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s predmetom jej hlavnej činnosti a ktorá neohrozuje plnenie jej hlavnej činnosti podľa tohto zákona. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti používa tlačová agentúra na vykonávanie svojej hlavnej činnosti a na tvorbu rezervného fondu.
(2)
Tlačová agentúra je oprávnená podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť, zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo sa stať jediným spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti, ak predmet podnikania tejto obchodnej spoločnosti súvisí s hlavnou činnosťou tlačovej agentúry a ak tlačová agentúra touto majetkovou účasťou účinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3)
Tlačová agentúra sa nesmie zúčastňovať na obchodovaní obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,4) ani takéto spoločnosti zakladať.
§ 5
Hospodárenie tlačovej agentúry
(1)
Tlačová agentúra nakladá s majetkom tlačovej agentúry podľa osobitného predpisu,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Majetok tlačovej agentúry tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľností, hnuteľných vecí, pohľadávok, iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi.
(3)
Tlačová agentúra je povinná majetok podľa odseku 2 užívať na plnenie jej úloh ustanovených týmto zákonom, udržiavať tento majetok v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zneužitiu. Tlačová agentúra je povinná nakladať so svojím majetkom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie jej úloh, účelne, podľa § 12 ods. 1 písm. h) a s najväčšou hospodárnosťou.
(4)
Majetok tlačovej agentúry nadobudnutý podľa § 17 ods. 2 nepodlieha exekúcii podľa osobitných predpisov.6)
(5)
Tlačová agentúra si zostavuje rozpočet pozostávajúci z príjmov a výdavkov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.
(6)
Finančné prostriedky, s ktorými tlačová agentúra hospodári, môže používať len na účely podľa tohto zákona a v nevyhnutnom rozsahu.
(7)
Tlačová agentúra nemôže finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu používať na podnikanie podľa § 4. Náklady na podnikanie a výnosy z podnikania tlačovej agentúry sa nerozpočtujú. Náklady na podnikanie musia byť pokryté výnosmi z neho. Ak táto podmienka nie je splnená počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, musí sa podnikanie ukončiť a strata z neho vzniknutá sa môže uhradiť z rezervného fondu. O podnikaní sa vedie oddelená analytická evidencia v účtovníctve a prostriedky z neho sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici,7) banke alebo pobočke zahraničnej banky.8)
(8)
Finančné prostriedky a majetok tlačovej agentúry nemožno použiť na financovanie politickej strany, politického hnutia, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
(9)
Tlačová agentúra môže použiť nehnuteľnosti, hnuteľné veci alebo finančné prostriedky na účely zmluvy o združení,9) len ak dohodnutý účel združenia súvisí s hlavnou činnosťou tlačovej agentúry.
(10)
Tlačová agentúra vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.10) Účtovnú závierku overuje audítor.11) Audítorom overená účtovná závierka sa uloží po schválení správnou radou vo verejnej časti registra účtovných závierok12) najneskôr do 30. apríla bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
(11)
Tlačová agentúra vypracúva výročnú správu. Výročná správa o činnosti a hospodárení tlačovej agentúry musí okrem povinných náležitostí13) obsahovať
a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z hlavnej činnosti tlačovej agentúry a povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,3)
b)
prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti,
c)
stanovisko správnej rady k vyhodnoteniu plnenia hlavných úloh tlačovej agentúry a k výsledku hospodárenia tlačovej agentúry,
d)
zmeny v zložení orgánov tlačovej agentúry, ktoré nastali v priebehu roka, a
e)
ďalšie dôležité informácie o činnosti tlačovej agentúry.
(12)
Tlačová agentúra uloží výročnú správu prerokovanú Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok. Výročnú správu zverejní aj na svojom webovom sídle.
(13)
Tlačová agentúra poskytuje svoje služby odplatne okrem služieb, na ktoré sa poskytuje príspevok podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(14)
Na kontrolu hospodárenia tlačovej agentúry sa vzťahujú osobitné predpisy.14)
§ 6
Financovanie tlačovej agentúry
(1)
Príjmy tlačovej agentúry sú
a)
príjmy z hlavnej činnosti,
b)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok určený na poskytovanie služieb vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme,
c)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok na kapitálové výdavky určené na uskutočnenie účelových investičných projektov vo verejnom záujme,
d)
príjmy z podnikateľskej činnosti,
e)
finančné prostriedky zo štátnych účelových fondov a prostriedky Európskej únie,
f)
príjmy z predaja a prenájmu majetku tlačovej agentúry,
g)
úroky z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky8) okrem úrokov z prostriedkov štátneho rozpočtu, úroky z majetkových účastí a finančného majetku,
h)
dary,
i)
iné príjmy.
(2)
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme je zmluva medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a tlačovou agentúrou. Zmluva sa uzatvára do 60 dní odo dňa účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Zmluva sa uzatvára na jeden až tri rozpočtové roky a obsahuje špecifikáciu
a)
sumy príspevku zo štátneho rozpočtu a spôsob jeho vyplatenia,
b)
predpokladanej sumy a štruktúry nákladov,
c)
typov výdavkov, ktoré možno financovať z príspevku zo štátneho rozpočtu,
d)
rozsahu služieb podľa § 3 ods. 5,
e)
iných náležitostí.
(3)
Ministerstvo vykonáva kontrolu15) plnenia zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme.
(4)
Finančné prostriedky tlačovej agentúry sa vedú na jej účtoch zriadených v Štátnej pokladnici,7) banke alebo pobočke zahraničnej banky.8)
§ 7
Rezervný fond
(1)
Tlačová agentúra tvorí rezervný fond.
(2)
Rezervný fond sa tvorí
a)
zo zisku z hlavnej činnosti tlačovej agentúry po zdanení,
b)
zo zisku z podnikateľskej činnosti tlačovej agentúry po zdanení.
(3)
Rezervný fond sa používa na
a)
úhradu straty z hlavnej činnosti tlačovej agentúry,
b)
úhradu straty z podnikateľskej činnosti tlačovej agentúry.
Orgány tlačovej agentúry
§ 8
Orgány tlačovej agentúry sú
a)
správna rada,
b)
generálny riaditeľ.
§ 9
Správna rada
(1)
Správna rada má päť členov a je zložená z
a)
odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva národná rada z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady,
b)
jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere; členom správnej rady nemôže byť generálny riaditeľ.
(2)
Kandidátov na členov správnej rady podľa odseku 1 písm. a) predkladajú príslušnému výboru národnej rady poslanci alebo právnické osoby pôsobiace v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania, informačných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesijné združenia, národnostné menšiny alebo etnické skupiny, iné menšiny alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej oblasti.
(3)
Členom správnej rady môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne kandidát na člena správnej rady údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.15a) Údaje podľa štvrtej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Člen správnej rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(5)
Člen správnej rady nesmie byť
a)
vydavateľom periodickej tlače,16) osobou, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne v agentúrnom spravodajstve verejnosti, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu týchto osôb, alebo zamestnancom týchto osôb, okrem člena správnej rady podľa odseku 1 písm. b), ani v tejto oblasti podnikať,
b)
vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,17) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb, ani v tejto oblasti podnikať alebo
c)
vlastníkom, spoluvlastníkom, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s reklamou a propagáciou alebo marketingovou komunikáciou.
(6)
Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady každú zmenu skutočností podľa odsekov 3 až 5. Predseda správnej rady je povinný každú zmenu skutočností podľa odsekov 3 až 5 bezodkladne písomne oznámiť podpredsedovi správnej rady.
(7)
Pri výkone funkcie člena správnej rady je člen správnej rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.
(8)
Výkon funkcie člena správnej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.18)
(9)
Člen správnej rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.19)
(10)
Členovi správnej rady patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena v sume priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(11)
Členovi správnej rady vykonávajúcemu funkciu predsedu správnej rady alebo podpredsedu správnej rady patrí za výkon tejto funkcie funkčný príplatok. Výška funkčného príplatku pre predsedu správnej rady je 25 % mesačnej odmeny a pre podpredsedu správnej rady je 10 % mesačnej odmeny. Funkčný príplatok patrí funkcionárovi správnej rady za každý mesiac výkonu funkcie.
§ 10
Funkčné obdobie člena správnej rady
(1)
Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov. Člena správnej rady možno zvoliť opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(2)
Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e), nový člen správnej rady je zvolený na zvyšok funkčného obdobia toho člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 11
Skončenie výkonu funkcie člena správnej rady
(1)
Výkon funkcie člena správnej rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie člena správnej rady; členstvo sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady, ak ide o predsedu správnej rady, dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie podpredsedovi správnej rady,
c)
odvolaním člena správnej rady z funkcie,
d)
smrťou člena správnej rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
e)
skončením pracovného pomeru člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(2)
Národná rada odvolá člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo zamestnanci tlačovej agentúry odvolajú člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b), ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 9 ods. 4 alebo 5,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
d)
nevykonáva funkciu člena správnej rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
e)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(3)
Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo d) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda správnej rady je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť
a)
predsedovi národnej rady, ak ide o člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a), alebo
b)
generálnemu riaditeľovi, ak ide o člena správnej rady zvoleného podľa § 9 ods. 1 písm. b).
§ 12
Pôsobnosť správnej rady
(1)
Správna rada
a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú z osobitných predpisov,3)
b)
volí a odvoláva generálneho riaditeľa a určuje mu odmeny, pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu ročnej mzdy,
c)
schvaľuje štatút tlačovej agentúry, organizačný poriadok tlačovej agentúry a štatút redaktorov a spolupracovníkov tlačovej agentúry,
d)
schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja tlačovej agentúry predkladané generálnym riaditeľom podľa § 13 ods. 5 písm. a),
e)
prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu tlačovej agentúry, účtovnej závierky, ako aj návrh na použitie rezervného fondu,
f)
prerokúva a schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení tlačovej agentúry a predkladá ju na prerokovanie národnej rade v termíne do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka,
g)
schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery podľa § 4 ods. 2 a návrhy podľa § 5 ods. 9,
h)
schvaľuje návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu10) je vyššia ako 300 000 Sk,
i)
schvaľuje rokovací poriadok správnej rady,
j)
volí a odvoláva predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady zo svojich členov,
k)
kontroluje hospodárenie tlačovej agentúry a kontroluje nakladanie s jej majetkom,
l)
prerokúva správnej rade adresované návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry a navrhuje opatrenia na nápravu pri porušení povinností tlačovej agentúry podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,3)
m)
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme,
n)
určí štatutárny orgán tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry, ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí podľa § 16 a generálny riaditeľ neurčil svojho zástupcu podľa § 13 ods. 4.
(2)
Členovia správnej rady sú pri svojej činnosti podľa odseku 1 písm. k) oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením tlačovej agentúry a nakladaním s majetkom tlačovej agentúry.
§ 13
Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej agentúry, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.
(2)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom určeným v rozhodnutí správnej rady o voľbe generálneho riaditeľa podľa § 12 ods. 1 písm. b) a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(3)
Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.20) Ak generálnemu riaditeľovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí generálnemu riaditeľovi mesačná mzda podľa prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy. Na odmenu podľa § 12 ods. 1 písm. b) sa použije prechádzajúca veta rovnako.
(4)
Generálny riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti písomne určí svojho zástupcu zo zamestnancov tlačovej agentúry. Zástupca generálneho riaditeľa plní úlohy generálneho riaditeľa aj v prípade, ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, až do zvolenia nového generálneho riaditeľa.
(5)
Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa tlačovej agentúry, ktoré nepatria podľa tohto zákona do pôsobnosti správnej rady. Generálny riaditeľ najmä:
a)
predkladá správnej rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja tlačovej agentúry,
b)
predkladá správnej rade na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti správnej rady, návrh na použitie rezervného fondu a návrh účtovnej závierky,
c)
schvaľuje pracovný poriadok tlačovej agentúry,
d)
predkladá správnej rade každoročne do 15. apríla výročnú správu o činnosti a hospodárení tlačovej agentúry podľa § 5 ods. 11,
e)
zabezpečuje v určených lehotách vykonanie opatrení navrhnutých správnou radou alebo príslušným kontrolným orgánom na vykonanie nápravy pri porušení povinností tlačovej agentúry ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3)
f)
predkladá správnej rade návrhy na podnikateľské zámery podľa § 4 ods. 2 a návrhy podľa § 5 ods. 9, ako aj návrhy podľa § 12 ods. 1 písm. c) a h).
(6)
Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach správnej rady okrem voľby generálneho riaditeľa.
§ 14
Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa
(1)
Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
spĺňa predpoklady podľa § 9 ods. 3,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia,
d)
nevykonáva funkciu alebo činnosť podľa § 9 ods. 4 alebo 5.
(2)
Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť správnej rade každú zmenu skutočností podľa odseku 1 písm. a) a d).
§ 15
Voľba generálneho riaditeľa
(1)
Generálneho riaditeľa volí správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov správnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
(2)
Oznámenie o verejnom vypočutí na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa zverejní správna rada najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa v tlači, prípadne v iných hromadných informačných prostriedkoch.
(3)
Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, správna rada je povinná do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa zverejniť oznámenie o verejnom vypočutí podľa odseku 2.
§ 16
Skončenie výkonu funkcie generálneho riaditeľa
(1)
Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,
c)
odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie alebo
d)
smrťou generálneho riaditeľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Správna rada odvolá generálneho riaditeľa z funkcie, ak
a)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená alebo
d)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 14 ods. 1 písm. d).
(3)
Správna rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)
správna rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že tlačová agentúra neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) na čo bol generálny riaditeľ opakovane správnou radou upozornený,
c)
nesplnil povinnosti podľa § 13 ods. 5 písm. d) alebo podľa osobitného predpisu.21)
(4)
Správna rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady verejným hlasovaním.
§ 17
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia zriadená podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky v znení zákona č. 442/2003 Z. z. je tlačovou agentúrou podľa tohto zákona.
(2)
Majetok Slovenskej republiky a iné majetkové práva Slovenskej republiky, ktoré sú k 31. decembru 2008 v správe Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia, prechádzajú od 1. januára 2009 do vlastníctva tlačovej agentúry. Záväzky tlačovej agentúry súvisiace s majetkom a inými majetkovými právami v správe Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia prechádzajú od 1. januára 2009 na tlačovú agentúru.
(3)
Práva a povinnosti Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia, ktoré jej k 31. decembru 2008 vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, vykonáva od 1. januára 2009 tlačová agentúra.
(4)
Práva k predmetom ochrany podľa autorského zákona22) a iné práva duševného vlastníctva, ktoré vykonáva Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia k 31. decembru 2008, vykonáva od 1. januára 2009 tlačová agentúra.
(5)
Znenie § 12 ods. 1 písm. m) sa nevzťahuje na zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme uzatvorenú pred zvolením všetkých členov prvej správnej rady.
(6)
Návrhy kandidátov na členov správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) sa predložia príslušnému výboru národnej rady do 31. januára 2009. Zamestnanci tlačovej agentúry zvolia do 28. februára 2009 člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(7)
Generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia vymenovaný podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky v znení zákona č. 442/2003 Z. z., ktorý vykonáva funkciu generálneho riaditeľa k 31. decembru 2008, sa považuje za generálneho riaditeľa podľa tohto zákona. Funkčné obdobie tohto generálneho riaditeľa sa skončí dňom zvolenia generálneho riaditeľa podľa § 15.
(8)
Správna rada je povinná zverejniť do 15 dní od zvolenia všetkých členov správnej rady oznámenie o verejnom vypočutí na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa podľa § 15 ods. 2.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky v znení zákona č. 442/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia“ nahrádzajú slovami „Tlačová agentúra Slovenskej republiky“.
Čl. III
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovom „filharmónie“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.
6)
§ 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 80 ods. 1 písm. g) a § 84d zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
10)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
13)
§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z.
14)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
15a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
16)
§ 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
17)
§ 2 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 136 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
19)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
21)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.
22)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.