382/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
ZÁKON
zo 17. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „tovar“)“ vkladá čiarka a slová „opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja“ a slová „tuzemský trh“ sa nahrádzajú slovami „trh na území Slovenskej republiky (ďalej len „tuzemský trh“)“.
2.
V § 1 ods. 3 sa slová „lotérie a iné podobné hry“ nahrádzajú slovami „hazardné hry“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 4,“ a slová „§ 21 a 22“ sa nahrádzajú slovami „§ 21, 22 a 23e“.
5.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa slovo „trhu“ nahrádza slovami „tuzemskom trhu“.
6.
V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
7.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
8.
Nadpis tretej časti znie:
„OPATRENIA NA ZAMEDZENIE NEŽIADUCEHO CENOVÉHO VÝVOJA“.
9.
§ 4 znie:
㤠4
Opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja sú:
a)
regulácia cien,
b)
zákaz dohodnúť neprimeranú cenu podľa § 12.“.
10.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Regulácia cien
(1)
Regulácia cien je určenie ceny alebo určenie záväzného spôsobu vytvorenia ceny tovaru a podmienok regulácie cien cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až e) a § 23e ods. 1.
(2)
Cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak
a)
vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov,
b)
dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia; pri posudzovaní stavu konkurenčného prostredia sa vyžaduje stanovisko Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,7)
c)
si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem
1.
pri vyrovnávaní postavenia kupujúceho alebo predávajúceho pri tovare úplne alebo sčasti dotovanom z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, medzinárodných zdrojov, vyšších územných celkov, obcí, zdravotných poisťovní alebo Sociálnej poisťovne alebo na ktorý sa poskytuje finančná pomoc zo zahraničia alebo z Európskej únie,
2.
pri zmene kurzu slovenskej meny, daňových predpisov, colných predpisov alebo dotačných predpisov,
d)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu,1a)
e)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe,7a) za univerzálnu poštovú službu alebo za službu poštového platobného styku.7b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 7a a 7b znejú:
„7)
§ 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 2 ods. 5 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.“.
11.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Spôsoby regulácie cien
Regulácia cien sa vykonáva
a)
úradným určením cien,
b)
vecným usmerňovaním cien alebo
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
13.
§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Vecné usmerňovanie cien
Vecným usmerňovaním cien sa rozumie určenie podmienok pre dohodovanie cien cenovým orgánom uvedeným v § 20 ods. 1 písm. a) až c) a § 23e ods. 1. Týmito podmienkami sú:
a)
maximálny rozsah prípustného zvýšenia cien vo vymedzenom období alebo
b)
záväzný postup pri tvorbe ceny.
§ 8
Základné pravidlá pri uplatňovaní regulácie cien
Pri regulácii cien podľa § 5 sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku (§ 2 ods. 3); ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk sa preukazujú účtovnými dokladmi, kalkuláciami nákladov a zisku, inými dokladmi odôvodňujúcimi výšku ceny a dokladmi, ktoré si vyžiada cenový orgán.“.
14.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 7 ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až c) a § 23e ods. 1 všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorom môže v prípade regulácie cien podľa § 5 písm. b) a c) ustanoviť aj rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku s výnimkou regulácie cien podľa § 7 písm. a).
(2)
Rozsah tovarov miestneho významu, ktorých ceny môžu regulovať vyššie územné celky, ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Vyššie územné celky v rozsahu ustanovenom podľa odseku 2 a obce v rozsahu ustanovenom v § 20 ods. 5 vykonávajú reguláciu cien podľa § 6 rozhodnutím o regulácii cien. Rozhodnutia vyšších územných celkov sa uverejňujú v publikačnom orgáne ministerstva.“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.
16.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na ktorý sa poskytuje finančná pomoc zo zahraničia alebo z Európskej únie“.
17.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Cenová evidencia
(1)
Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru (ďalej len „cenová evidencia“) vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru.
(2)
Za cenovú evidenciu sa považujú doklady obsahujúce vymedzenie predávaného tovaru, spôsob vytvorenia ceny a výšku ceny tohto tovaru.
(3)
Za kalkuláciu nákladov a zisku sa považuje
a)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku podľa § 2 ods. 3 alebo v rozsahu ustanovenom cenovým orgánom podľa § 11 ods. 1, pri tovare, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien, a pri tovare predávajúceho podľa § 12 ods. 1,
b)
taký prepočet ceny alebo postup jej tvorby, ktorý umožňuje porovnanie s cenou, za ktorú sa tovar predávajúceho ponúkal alebo predával, pri tovare, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien.“.
18.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „cenovým orgánom podľa § 7“.
19.
V § 17 ods. 3 sa slová „§ 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 6 a 7“.
20.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa za slovo „predpismi,“ vkladajú slová „pričom na účely vyčíslenia sa výška rozdielu posudzuje podľa skutočne realizovaných úhrad,“.
21.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
Pokuty uložené cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až c), f) a g) sú príjmom štátneho rozpočtu.14) Pokuty uložené cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. d) a e) sú príjmom ich rozpočtov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 18 ods. 7 sa vypúšťa čiarka a slová „ako aj za bezdôvodné obohatenie získané porušením cenovej disciplíny“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 20 ods. 3 a 6 sa slová „§ 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2“.
25.
V § 20 ods. 6 sa odkaz 18b nahrádza odkazom 18a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.
26.
V § 22 sa slovo „vydá“ nahrádza slovami „môže vydať“.
27.
Za § 23c sa vkladajú § 23d a 23e, ktoré znejú:
㤠23d
(1)
Cenu dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o vecnom usmerňovaní cien podľa § 7 písm. a) v znení účinnom od 1. novembra 2008, ktorá je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o vecnom usmerňovaní cien podľa § 7 písm. a) v znení účinnom od 1. novembra 2008 sú predávajúci a kupujúci povinní dohodnúť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o vecnom usmerňovaní cien podľa § 7 písm. a) v znení účinnom od 1. novembra 2008 najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.
(2)
Regulácia cien, ktorá bola ustanovená pred 1. novembrom 2008 a ktorá nie je ustanovená spôsobom regulácie cien podľa § 11 ods. 1 v znení účinnom od 1. novembra 2008, stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2009.
§ 23e
(1)
Do skončenia obdobia povinného vykonávania duálneho zobrazovania cien22) pôsobnosť v oblasti cien v rozsahu podľa § 20 ods. 2 písm. b) a c) v prípadoch podľa § 4a ods. 2 písm. a) až c) vykonávajú aj tieto cenové orgány:
a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblastiach patriacich do jeho pôsobnosti podľa osobitného predpisu,23) pre ktoré nie je ustanovená pôsobnosť iného cenového orgánu,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti maloobchodného predaja tovaru a poskytovania služieb konečnému spotrebiteľovi a v ďalších oblastiach patriacich do jeho pôsobnosti podľa osobitného predpisu,23) pre ktoré nie je ustanovená pôsobnosť iného cenového orgánu,
c)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a v ďalších oblastiach patriacich do jeho pôsobnosti podľa osobitného predpisu,23)
d)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v oblasti školského stravovania24) a v ďalších oblastiach patriacich do jeho pôsobnosti podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Cenové orgány uvedené v odseku 1 do skončenia obdobia povinného vykonávania duálneho zobrazovania cien22) posudzujú vývoj cien v rozsahu pôsobnosti podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 24 znejú:
„22)
§ 1 ods. 2 písm. i) a § 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
23)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
28.
§ 24b sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z. a zákona č. 271/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa písmeno c) dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
14.
je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách podľa osobitného predpisu,6b) ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu podľa osobitného predpisu,6c) a o fyzických osobách žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti; spracúvať možno meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej trvalého pobytu, celkovú podlahovú plochu bytu a výšku nájomného.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:“.
6b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.