380/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „0,50 Sk“ nahrádzajú slovami „0,016597 eura“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová „0,90 Sk“ nahrádzajú slovami „0,029875 eura“.
3.
V § 1 ods. 4 sa slová „0,99 Sk“ nahrádzajú slovami „0,032862 eura“.
4.
V § 1 ods. 5 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.