380/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „0,50 Sk“ nahrádzajú slovami „0,016597 eura“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová „0,90 Sk“ nahrádzajú slovami „0,029875 eura“.
3.
V § 1 ods. 4 sa slová „0,99 Sk“ nahrádzajú slovami „0,032862 eura“.
4.
V § 1 ods. 5 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.