376/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008,
ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky1) do 1. až 4. skupiny sa ustanovuje takto:
a)
za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy:
1.
skupina 15 eur/m2,
2.
skupina 12 eur/m2,
3.
skupina 9 eur/m2,
4.
skupina 6 eur/m2,
b)
za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v 1. až 4. skupine 1 euro/m2.
§ 2
(1)
Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy2) podľa § 1 sa platí bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovou poukážkou.
(2)
Za deň platby odvodu podľa odseku 1 sa považuje deň, keď poukázaná suma bola pripísaná na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.3)
(3)
Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy4) o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy.
(4)
Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo na celý čas trvania za každý aj začatý rok trvania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy4) o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy.
(5)
Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy5) o usporiadaní druhu pozemku.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.
1)
Príloha č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.