Predpis bol zrušený predpisom 289/2008 Z. z.

371/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2008 do 31.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z., vyhlášky č. 735/2004 Z. z. a vyhlášky č. 679/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Subjekt môže používať len typ pokladnice, na ktorý bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 písmeno l) znie:
„l)
službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností,4) pričom pokladnica sa používa len pri týchto službách:
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
56.10.1 Jedálne
56.10.9 Ostatné účelové stravovanie
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
74.20 Fotografické činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
93.11 Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.
3.
V § 2 písm. u) sa slová „ktoré získali certifikát,3)“ nahrádzajú slovami „na ktoré bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky,“.
4.
V § 3b ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
vlastnú náhradnú pokladnicu, na ktorú bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice a ktorá nemá určené stále miesto prevádzky,
b)
náhradnú pokladnicu, na ktorú bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice a ktorú poskytne servisná organizácia.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.
Ján Počiatek v. r.