367/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 sa slová „v Sk/m3“ nahrádzajú slovami „v eurách/m3“.
2.
V § 4 ods. 1 sa slová „v Sk za 1 kWh“ nahrádzajú slovami „v eurách za 1 kWh“.
3.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „1,00 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0332 eura/m3“.
4.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
odbery ustanovené osobitným predpisom7) a na odbery na napájanie a na ošetrovanie hospodárskych zvierat 0,0232 eura/m3,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „0,80 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0266 eura/m3“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „3,00 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0996 eura/m3“.
7.
V § 11 ods. 4 sa slová „do 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 9 958 eur“.
8.
V prílohe č. 1 písmeno b) znie:
„b)
odbery ustanovené podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona“.
9.
V prílohe č. 1 bod 4.1. znie:
„4.1. Údaje o povolenom množstve odberu a výpočet výšky poplatku (pre poplatkové oznámenie)
Účel odberu Povolený odber
[m3/rok]
Predpokladaný
odber

[m3/rok]
Jednotková
výška poplatku

[€/m3]
Predpokladaná
výška poplatku
[€]
a) verejné vodovody
[§ 6 ods. 2 písm. a) zákona]
    0,0332 0
b) odbery ustanovené osobitným
predpisom a na odbery na
napájanie a na ošetrovanie
hospodárskych zvierat
[§ 6 ods. 2 písm. b) zákona]
    0,0232 0
c) geotermálne vody
[§ 6 ods. 2 písm. c) zákona]
    0,0266 0
d) ostatné použitie
[§ 6 ods. 2 písm. d) zákona]
    0,0996 0
Odbery za zdroj spolu (a + b + c + d)     0“.
10.
V prílohe č. 1 piaty bod znie: „5. Skutočné odobraté množstvo podzemnej vody pre poplatkové priznanie a výška poplatku
a)
verejné vodovody
b)
odbery ustanovené podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona
c)
geotermálne vody a odbery iných podzemných vôd na energetické využitie
d)
ostatné použitie
Číslo
riadku
Číslo
mesiaca
Skutočný
odber podľa
druhu použitia
[m3]
Skutočný
odber
[m3]

a)+b)+c)+d)
Spo-
platnené
za rok 
[m3]
Poplatok za odber
podľa druhu použitia €/m3
Poplatok
spolu 
Poznámka
    a) b) c) d)     a)
0,0332/
m3
b)
0,0232/
m3
c)
0,0266/ 
m3
d)
0,0996/
m3
   
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 I                        
02 II                        
03 III                        
04 IV                        
05 V                        
06 VI                        
07 VII                        
08 VIII                        
09 IX                        
10 X                        
11 XI                        
12 XII                        
13 Maximálny
mesačný
odber
x x x x   x x x x x x  
14 Za rok spolu                        
Vysvetlivky:
Odberateľ vyplní stĺpce 3 až 6.
Do riadkov 01 až 12 a stĺpcov 3 až 6 odberateľ vyplní hodnotu mesačných odberov podľa druhu použitia za 12 mesiacov roka, za ktorý podáva poplatkové priznanie.
Ak súčet jednotlivých odberov v jednom mesiaci bude väčší ako 1 250 m3, bude odber spoplatnený v celom ročnom objeme.
Ak súčet jednotlivých odberov v každom mesiaci sa bude rovnať alebo bude menší ako 1250 m3, odber v žiadnom mesiaci nebude spoplatnený.“.
11.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
SADZBY NA VÝPOČET POPLATKOV ZA VYPÚŠANIE ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD, KONCENTRAČNÉ LIMITY A BILANČNÉ LIMITY
Ukazovateľ Symbol Sadzba

€/kg
Koncentračný
limit

mg/l
Bilančný limit

kg/rok
V roku
2006
až 2008 3)
Od roku
2009 3)
Chemická spotreba kyslíka dichromanom CHSKcr 0,1992 0,3983 30 70 10 000 10 000 75 % 100 %
Chemická spotreba kyslíka dichromanom
pre vody z výroby celulózy, papiera,
zo zušľachťovania bavlnených
a ľanových textílií
CHSKcr 0,0996 40 10 000 75 % 100 %
Nerozpustené látky NL 1) 0,0996 30 10 000 100 % 100 %
Fosfor celkový Pcelk 3,3194 3,3194 2 1 2 000 – 7 500 viac ako 7 500 75 % 100 %
Dusík celkový Ncelk 0,4979
0,4979
15
10
10 000 – 75 000
nad 75 000
75 % 100 %
Dusík amoniakálny N- NH4 2)  0,4979 15 nad 2 000 75 % 100 %
Rozpustné anorganické soli RAS 0,0166 1 100 20 000 100 % 100 %
Absorbovateľné organicky viazané halogény AOX 6,6388 0,2 15 80 % 100 %
Ortuť Hg 497,9088 0,002 0,4 80 % 100 %
Kadmium Cd 99,5818 0,01 2 80 % 100 %
Vysvetlivky:
1) Poplatok za tento ukazovateľ platí len pre znečisťovateľov, ktorí neplatia poplatok za CHSKcr alebo ak koncentrácia NL je vyššia ako trojnásobok koncentrácie CHSKcr.
2) Ak znečisťovateľ spĺňa podmienky pre spoplatnenie v ukazovateľoch Ncelk a N-NH4, od bilančnej hodnoty Ncelk sa odpočíta bilančné množstvo N-NH4. Tento rozdiel sa použije ako základ pre určenie výšky poplatku.
3) Z vypočítanej celkovej výšky poplatkov v určených časových obdobiach platia poplatky v uvedených percentách.“.
12.
V prílohe č. 4 Tabuľka údajov pre poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd znie:

„1 2 3 4 5 6 7 8
Ukazovateľ Počet
vzoriek
Priemerná
ročná
koncentrácia
mg/l
Ročná
bilančná
hodnota
kg/rok
Odpočet
znečistenia

odoberanej
povrchovej
vody


mg/l kg/rok
Ročná
bilančná
hodnota

po odpočte


kg/rok
Sadzba
poplatkov

€/kg
Vypočítaná
suma preddavku
ročných poplatkov
€/rok
CHSKCr 0,0996/
0,1992/
0,3983
NL 0,0996
Pcelk. 3,3194
Ncelk. 0,4979
N-NH4 0,4979
RAS 0,0166
AOX 6,6388
Hg 497,9088
Cd 99,5818
Spolu preddavok (v €/rok)
Preddavok po odpočte zníženia sumy poplatkov podľa § 9 (€/rok)“.
13.
V prílohe č. 5 Tabuľka skutočného znečistenia vypustených odpadových vôd a výpočet výšky poplatkov znie:

„1 2 3 4 5 6 7 8
Ukazovateľ Počet
vzoriek
Priemerná
ročná
koncen tráciamg/l
Ročná
bilančná
hodnotakg/rok
Odpočet
znečistenia

odoberanej
vody

mg/l kg/rok
Ročná
bilančná
hodnota
po odpočte


kg/rok
Sadzba
poplatkov
€/kg
Vypočítaná
suma
skutočnosti
poplatkov

€/rok
CHSKCr 0,0996/
0,1992/
0,3983
NL 0,0996
Pcelk. 3,3194
Ncelk. 0,4979
N-NH4 0,4979
RAS 0,0166
AOX 6,6388
Hg 497,9088
Cd 99,5818
Spolu skutočná výška poplatkov (v €/rok)
Poplatky po odpočte zníženia sumy podľa § 9 (€/rok)“.
14.
Príloha č. 6 znie:
„Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
POČETNOSŤ KONTROLNÝCH ODBEROV VZORIEK VYPÚŠANÝCH ODPADOVÝCH VÔD A ICH ROZBOROV
Podľa ročnej výšky poplatkov (bez zníženia) Intervaly
sledovania
do 16 597 € 6-krát za rok
do 33 194 € 8-krát za rok
do 66 388 € 10-krát za rok
do 165 967 € 12-krát za rok
do 331 939 € 16-krát za rok
nad 331 939 € 24-krát za rok“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.