Predpis bol zrušený predpisom 250/2012 Z. z.

349/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2008 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 27. augusta 2008
o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 7 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
vyhlasovateľom výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou, ktorý vyhlási aukciu na predaj elektriny,
b)
produktom dodávka elektriny so špecifikovaným výkonom,
c)
záujemcom osoba, ktorá prejaví vôľu splniť podmienky v ponukovom kole,
d)
účastníkom záujemca, ktorý splní podmienky na registráciu v ponukovom kole,
e)
listinou zoznam zapísaných a zoradených ponúk,
f)
ponukou návrh ceny predložený účastníkom určeným spôsobom a v platobnej mene určenej vyhlasovateľom za megawatt príslušného bloku,
g)
blokom konštantná hodnota výkonu v megawattoch, pričom jednotlivé bloky majú rovnakú hodnotu a ich súčtom je celkový výkon v megawattoch ponúkaný v aukcii,
h)
depozitom finančná zábezpeka zložená záujemcom.
§ 2
(1)
Aukcia na predaj elektriny prebieha v ponukovom kole a vyhodnocovacom kole.
(2)
V ponukovom kole sa predkladajú ponuky a podklady k ponuke na kúpu jednotlivých blokov a prebieha registrácia záujemcov o účasť v aukcii. Ponukové kolo trvá najviac dva dni.
(3)
Vo vyhodnocovacom kole sa ponuky zaregistrovaných účastníkov vyhodnocujú. Vyhodnocovacie kolo sa začína po skončení ponukového kola a trvá najviac dva dni.
(4)
Aukcia je vedená trojčlennou komisiou zriaďovanou vyhlasovateľom pred vyhlásením aukcie; jedným členom komisie je zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
§ 3
(1)
Aukcia sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o aukcii na internetovej stránke vyhlasovateľa, a to najmenej desať dní pred začatím ponukového kola.
(2)
Oznámenie o aukcii obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje vyhlasovateľa
1.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
2.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
dátum a hodinu začatia a skončenia ponukového kola,
c)
dátum a hodinu začatia a skončenia vyhodnocovacieho kola,
d)
podmienky na úhradu a vrátenie depozitu,
e)
špecifikáciu produktu,
f)
počet ponúkaných blokov a ich špecifikáciu,
g)
celkové množstvo elektriny v megawatthodinách ponúkané v aukcii,
h)
miesto dodávky elektriny,
i)
platobné podmienky na úspešné ponuky,
j)
vzor registračného formulára,
k)
vzor formulára ponuky.
§ 4
(1)
Podmienkou účasti v aukcii je
a)
predloženie ponuky v ponukovom kole na formulári ponuky v zapečatenej obálke,
b)
predloženie ponuky najmenej vo výške najnižšieho podania,
c)
písomné doručenie ponuky a podkladov k ponuke v súlade so schválenými pravidlami pre predaj elektriny formou aukcie,
d)
predloženie ponuky do ponukového kola na najviac 5 % z celkového počtu ponúkaných blokov.
(2)
Aukcie sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý nemá majetkovú účasť na podnikaní vyhlasovateľa ani s ním nepodniká vo vlastnom mene, alebo ako tichý spoločník, alebo prostredníctvom združenia osôb.
(3)
Vzor formulára ponuky obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje záujemcu
1.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
2.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
ponúkanú cenu za blok.
(4)
Podkladmi k ponuke sú najmä
a)
vyplnený registračný formulár,
b)
výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,
c)
kópia zmluvy o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo vyhlásenie záujemcu o uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
d)
doklad preukazujúci zloženie depozitu,
e)
vyhlásenie záujemcu, že nemá majetkovú účasť na podnikaní vyhlasovateľa ani s ním nepodniká vo vlastnom mene, alebo ako tichý spoločník, alebo prostredníctvom združenia osôb.
§ 5
(1)
Najnižšie podanie za jeden megawatt ponúkaného bloku sa určuje tak, že sa vyhlasovateľom predloží transparentný a nediskriminačný postup určenia minimálnej ceny za jeden megawatt ponúkaného bloku spolu s podkladmi.
(2)
Podklady na určenie najnižšieho podania podľa odseku 1 sa predkladajú na schválenie s návrhom pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií.
(3)
Najnižšie podanie sa zverejňuje vyhlasovateľom pred začatím ponukového kola na jeho internetovej stránke.
§ 6
Ponuky sa vyhodnocujú komisiou tak, že
a)
zapečatené obálky s ponukami sa otvoria a vylúčia sa ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa schválených pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,
b)
ponuky sa zoradia zostupne od ponuky s najvyššou ponúkanou cenou po ponuku s najnižšou ponúkanou cenou; ak bolo predložených viac ponúk s rovnakou cenou, skôr sa zapíše ponuka, ktorá bola skôr zaregistrovaná,
c)
zoradené ponuky sa označia poradovým číslom od čísla jeden a zapíšu sa v tomto poradí na listinu,
d)
určí sa celkový počet ponúk zoradených podľa písmena c); ak je počet ponúk nižší, ako je počet ponúkaných blokov, aukcia sa skončí ako neúspešná,
e)
v listine sa označí ponuka s poradovým číslom rovnajúcim sa počtu blokov ponúkaných v aukcii,
f)
cena označenej ponuky podľa písmena e) je výslednou cenou aukcie,
g)
skončenie vyhodnocovacieho kola nastane okamihom posúdenia úspešných ponúk; úspešnými ponukami sú ponuky označené číslom jeden až číslom rovnajúcim sa počtu blokov vrátane; ostatné ponuky sú vyhodnotené ako neúspešné,
h)
výsledná cena aukcie platí pre všetky úspešné ponuky,
i)
o priebehu vyhodnocovacieho kola sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia komisie.
§ 7
(1)
Výsledná cena aukcie sa zverejní vyhlasovateľom na jeho internetovej stránke do 24 hodín od skončenia vyhodnocovacieho kola.
(2)
Oznámenie o výsledku aukcie sa odošle vyhlasovateľom písomne do dvoch pracovných dní od skončenia vyhodnocovacieho kola tým účastníkom, ktorých ponuky boli vo vyhodnocovacom kole úspešné, spolu s výzvou na uzavretie zmluvy o dodávke elektriny.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2008.
Jozef Holjenčík v. r.