Predpis bol zrušený predpisom 21/2022 Z. z.

326/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Škola zaradená do siete podľa § 15 zákona vydáva tieto druhy vysvedčení a iných dokladov o získanom vzdelaní (ďalej len „vysvedčenie“):
a)
vysvedčenie,
b)
vysvedčenie o záverečnej skúške,
c)
vysvedčenie o maturitnej skúške,
d)
vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške,
e)
vysvedčenie o absolventskej skúške,
f)
vysvedčenie s doložkou,
g)
vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške,
h)
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,
i)
osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu,
j)
osvedčenie o zaškolení,
k)
osvedčenie o zaučení,
l)
absolventský diplom,
m)
výučný list.
(2)
Dodatok k vysvedčeniu podľa odseku 1 písm. b) až d) a l) obsahuje informácie o absolventovi strednej školy, získanom vzdelaní, stupni vzdelania, obsahu štúdia a o dosiahnutých výsledkoch, funkcii vzdelania a ďalšie informácie a certifikáciu dodatku.
§ 2
(1)
Vysvedčenie obsahuje:
a)
štátny znak Slovenskej republiky,
b)
názov školy,
c)
ročník, triedu,
d)
rok školskej dochádzky,
e)
školský rok,
f)
číslo žiaka v triednom výkaze alebo v protokole,
g)
údaje o žiakovi,
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátnu príslušnosť,
5.
národnosť,
h)
súhrnné hodnotenie žiaka,1)
i)
celkové hodnotenie žiaka,2)
j)
miesto a dátum vydania vysvedčenia,
k)
odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe,
l)
podpis riaditeľa,
m)
podpis triedneho učiteľa.
(2)
Absolventovi, ktorý získal stupeň vzdelania podľa osobitného predpisu,3) sa v texte diplomu podľa § 1 ods. 1 písm. l) uvedie aj priznaný titul.
(3)
Rok školskej dochádzky sa uvádza iba počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Na konci školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, sa na vysvedčení v doložke vykoná záznam o splnení povinnej školskej dochádzky.
(4)
Vysvedčenia vydávané žiakom súkromných škôl a cirkevných škôl podľa § 19 ods. 3 zákona obsahujú štátny znak len ako podtlač.4) Namiesto odtlačku úradnej pečiatky so štátnym znakom používajú pečiatku školy.
§ 3
(1)
Na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia5) škola vydá odpis vysvedčenia na základe pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu,6) ktorý sa od prvopisu odlišuje tým, že v záhlaví má označenie „Odpis“.
(2)
Ak nemožno získať všetky podpisy, ktoré boli na pôvodnom vysvedčení, škola vypíše iba mená a priezviská a v doložke uvedie text: „Tento odpis súhlasí s prvopisom“. Doložku podpíše riaditeľ školy a pripojí odtlačok pečiatky školy vyhotovený v červenej farbe a dátum.
§ 4
(1)
Škola vedie školské tlačivá v písomnej forme alebo v elektronickej forme.
(2)
Škola vedie evidenciu o počte prevzatých a vydaných tlačív vysvedčení.
§ 5
(1)
Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy a školského zariadenia podľa osobitného predpisu7) je súčasťou ich registratúry.8)
(2)
Škola a školské zariadenie označujú pri správe registratúry9) uvedenú pedagogickú dokumentáciu10) týmito znakmi hodnoty a lehotami uloženia:
a)
triednu knihu ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
b)
triedny výkaz ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,
c)
katalógový list dieťaťa ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia dieťaťa,
d)
katalógový list žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,
e)
osobný spis dieťaťa ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
f)
osobný spis žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
g)
protokol o maturitnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
h)
protokol o záverečnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
i)
protokol o absolutóriu ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
j)
protokoly o komisionálnych skúškach ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,
k)
denný záznam školského zariadenia ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,
l)
rozvrh hodín ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov,
m)
protokol o štátnej jazykovej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov.
(3)
Škola a školské zariadenie označujú pri správe registratúry uvedenú ďalšiu dokumentáciu11) týmito znakmi hodnoty a lehotami uloženia:
a)
návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy, základnej školy a do strednej školy ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,
b)
správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti,
c)
písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,
d)
individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 348/2005 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
1)
§ 19 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
2)
§ 55 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
4)
§ 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
6)
§ 11 ods. 1 až 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
7)
§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z.
8)
§ 2 ods. 14 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 16 ods. 2 a 3 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
10)
11)