324/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

324
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2008
o základnej umeleckej škole
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 52 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácie štúdia, prijímania žiakov na štúdium, priebehu a ukončovania štúdia, hodnotenia a klasifikácie, komisionálnych skúšok a súťaží v základnej umeleckej škole (ďalej len „škola“).
Spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
§ 2
(1)
Usmerňovaním výchovy a vzdelávania v jednotlivých umeleckých odboroch vzdelávania možno poveriť zástupcu riaditeľa školy (ďalej len „zástupca riaditeľa“), ktorého úväzok sa určí podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Na zabezpečenie spôsobu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu možno ďalej
a)
poveriť vedúceho umeleckého odboru vzdelávania usmerňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých umeleckých odboroch vzdelávania,
b)
poveriť učiteľa funkciou triedneho učiteľa,
c)
poveriť vybraného učiteľa vedením predmetovej komisie.
(3)
Jedna trieda na účely výkonu činnosti triedneho učiteľa pri individuálnom vyučovaní sú najmenej traja žiaci; pri skupinovom vyučovaní najmenej 12 žiakov. Triedneho učiteľa pre každú triedu na školský rok určuje riaditeľ školy. Funkciou triedneho učiteľa možno poveriť učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady1a) a
a)
vyučuje hlavný predmet v príslušnom umeleckom odbore vzdelávania,2)
b)
vyučuje predmet prípravná hudobná výchova v prípravnom štúdiu.
(4)
Pre potreby hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru vzdelávania pôsobia v škole korepetítori.
(5)
Prípravné štúdium je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru vzdelávania. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium na druhom stupni.
(6)
Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcich ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore vzdelávania.
(7)
Prvý stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má najviac štyri ročníky, a na druhú časť, ktorá má najviac päť ročníkov.
(8)
Návrh na zaradenie žiaka do rozšíreného štúdia predkladá triedny učiteľ riaditeľovi školy do 31. marca školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má byť žiak zaradený do rozšíreného štúdia.
(9)
Štúdium pre dospelých je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.
§ 3
(1)
Poradnými a iniciatívnymi orgánmi riaditeľa školy sú pedagogická rada a umelecká rada. Poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa školy môže byť aj predmetová komisia.
(2)
Pedagogická rada je poradným a iniciatívnym orgánom v pedagogicko-organizačných otázkach; jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
(3)
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov; jej členmi sú zástupcovia riaditeľa, vedúci umeleckých odborov vzdelávania, vedúci predmetových komisií, ak v škole pôsobia, alebo ďalší pedagogickí zamestnanci školy.
(4)
Predmetová komisia rieši odborno-metodické problémy vyučovania v umeleckých odboroch vzdelávania a predmetoch. Ak sú v škole menej ako traja učitelia jedného predmetu alebo umeleckého odboru vzdelávania, možno vytvoriť predmetovú komisiu zloženú z viacerých predmetov alebo umeleckých odborov vzdelávania. Vedením predmetovej komisie poveruje riaditeľ školy vybraného učiteľa na základe odporúčania členov príslušnej predmetovej komisie, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady. O činnosti predmetovej komisie sa vedie zápisnica.
§ 4
Spôsob organizácie štúdia
(1)
Vyučovanie v jednotlivých umeleckých odboroch vzdelávania a v študijných zameraniach sa organizuje v rámci vyučovacích hodín; vyučovacia hodina trvá 45 minút.
(2)
Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. V hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore vzdelávania možno do vyučovacieho bloku spojiť najviac tri hodiny, v literárno-dramatickom odbore vzdelávania najviac tri a pol hodiny.
(3)
Plnoletý žiak, alebo ak ide o neplnoletého žiaka, rodič, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zákonný zástupca“) žiaka má vo vyučovaní hlavného predmetu možnosť výberu učiteľa, ak s tým vybraný učiteľ súhlasí.
§ 5
Spôsob prijímania žiakov na štúdium
(1)
Prihláška na štúdium sa podáva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na formulári schválenom ministerstvom školstva. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore vzdelávania v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých (ďalej len „prijímacia skúška“).
(2)
Prijímacie skúšky sa konajú spravidla od 1. apríla do 15. júna.
(3)
Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory vzdelávania a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať.
(4)
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov pre každý umelecký odbor vzdelávania a študijné zameranie.
Priebeh a ukončovanie štúdia
§ 6
Postup do vyššieho ročníka a preradenie žiaka
(1)
Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý dosiahne na konci druhého polroka alebo po opravných skúškach aspoň stupeň celkového hodnotenia prospel.
(2)
Na odporúčanie učiteľa hlavného predmetu možno mimoriadne nadaného žiaka po vykonaní postupových skúšok zo všetkých predmetov preradiť do vyššieho ročníka aj na konci prvého polroka.
(3)
Ak žiak zaradený do rozšíreného štúdia nespĺňa požiadavky štátneho vzdelávacieho programu, na návrh triedneho učiteľa ho možno preradiť do príslušného ročníka základného štúdia.
§ 7
Ukončovanie štúdia
(1)
Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou.
(2)
Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov, možno štúdium ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu príslušného školského roka.
(3)
Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.
Hodnotenie žiaka
§ 8
(1)
Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa hodnotí formou klasifikácie klasifikačnými stupňami
a)
1. stupeň – výborný,
b)
2. stupeň – chválitebný,
c)
3. stupeň – uspokojivý,
d)
4. stupeň – neuspokojivý.
(2)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje stupňami
a)
prospel s vyznamenaním,
b)
prospel,
c)
neprospel.
(3)
Žiak prospel s vyznamenaním, ak je z hlavného predmetu hodnotený stupňom 1 – výborný, v žiadnom z povinných predmetov nie je hodnotený stupňom horším ako 2 – chválitebný a z povinných predmetov nemá horší priemerný prospech ako 1,5.
(4)
Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nie je hodnotený stupňom neuspokojivý.
(5)
Žiak neprospel, ak je aj po opravnej skúške z niektorého povinného vyučovacieho predmetu hodnotený 4. stupňom – neuspokojivý.
(6)
Prípravné štúdium sa hodnotí slovne na formulári schválenom ministerstvom školstva.
(7)
Správanie žiaka sa osobitne nehodnotí.
§ 9
(1)
Hodnotenie žiaka zo všetkých povinných vyučovacích predmetov a nepovinných vyučovacích predmetov (ďalej len „súhrnné hodnotenie“) sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
(2)
Celkové hodnotenie žiaka vychádza z výsledkov súhrnného hodnotenia.
(3)
Ak nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne na konci prvého polroka, riaditeľ školy určí náhradný termín na jeho hodnotenie tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za klasifikáciu žiaka do určeného termínu zodpovedá príslušný pedagogický zamestnanec vyučujúci daný predmet a triedny učiteľ. Ak nemožno žiaka hodnotiť za prvý polrok ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí.
(4)
Ak nie je možné žiaka hodnotiť v riadnom termíne na konci druhého polroka, riaditeľ určí náhradný termín na jeho hodnotenie tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni mesiaca august. Ak nemožno žiaka hodnotiť za druhý polrok ani v náhradnom termíne, žiak sa za druhý polrok nehodnotí.
(5)
Ak má žiak alebo zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa prevzatia výpisu hodnotenia prospechu žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o preskúšanie. Ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ školy, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiadať o preskúšanie zriaďovateľa školy. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
(6)
Preskúšanie sa uskutoční najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o preskúšanie. Ak sa žiak bez závažných dôvodov nedostaví na preskúšanie v určenom termíne, nemožno ho preskúšať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ školy písomne žiakovi alebo zákonnému zástupcovi žiaka do troch pracovných dní od určeného termínu preskúšania.
(7)
Riaditeľ školy môže nariadiť okamžité preskúšanie, ak zistí, že učiteľ porušil pravidlá hodnotenia. Preskúšanie sa uskutoční do troch dní.
(8)
Žiaci prípravného štúdia sa nehodnotia, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné štúdium.
(9)
O prospechu a správaní žiaka informuje jeho zákonného zástupcu triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
§ 10
Opravné skúšky
(1)
Žiak, ktorý je na konci druhého polroka hodnotený z niektorého predmetu okrem hlavného predmetu klasifikačným stupňom neuspokojivý, môže vykonať opravnú skúšku.
(2)
Opravné skúšky sa konajú v posledný týždeň mesiaca august príslušného školského roka. Termín skúšky určuje riaditeľ školy. Ak sa žiak zo závažných dôvodov nedostaví na opravnú skúšku, riaditeľ školy mu umožní vykonať opravnú skúšku najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.
§ 11
Vysvedčenie
(1)
V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka sa vydáva výpis hodnotenia vyučovacích predmetov žiaka za prvý polrok, ktorý nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na žiadosť plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu.
(2)
V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva vysvedčenie, ktoré obsahuje súhrnné hodnotenie vyučovacích predmetov žiaka za prvý polrok a druhý polrok príslušného školského roka. Na vysvedčení sa uvádza hodnotenie z predmetov uvedených vo vzdelávacom programe príslušného umeleckého odboru vzdelávania podľa príslušného ročníka, ktorý žiak navštevoval, a jeho celkové hodnotenie v príslušnom školskom roku.
(3)
Žiakovi, ktorému sa na základe vykonanej komisionálnej skúšky povolil postup do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, sa na vysvedčení uvedie „Žiakovi sa na základe komisionálnej skúšky povoľuje postup do ... ročníka ... časti ... stupňa základného štúdia.“.
(4)
Žiakovi, ktorého nebolo možné hodnotiť na konci školského roka ani v náhradnom termíne, sa na vysvedčení uvedie „Žiak nebol hodnotený a opakuje ročník.“.
(5)
Záverečné vysvedčenie sa vydáva po ukončení prvej časti prvého stupňa základného štúdia, druhej časti prvého stupňa základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia a po ukončení štúdia pre dospelých. Na záverečnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval prvú časť prvého stupňa základného štúdia, sa uvedie „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie“. Na záverečnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval druhú časť prvého stupňa základného štúdia, sa uvedie „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie“.
§ 12
Spôsob organizácie komisionálnej skúšky v základnej umeleckej škole
(1)
Žiak školy sa hodnotí na základe výsledkov komisionálnej skúšky,
a)
ak vykoná záverečnú skúšku z hlavného predmetu podľa § 7 ods. 1,
b)
ak je zaradený do vyššieho ročníka na konci prvého polroka predchádzajúceho ročníka podľa § 6 ods. 2,
c)
ak je žiak zaradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
d)
ak vykoná opravné skúšky podľa § 10,
e)
pri postupových skúškach z hlavného predmetu na zaradenie do rozšíreného štúdia,
f)
ak žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie podľa § 9 ods. 5 alebo keď sa preskúšanie vykoná z podnetu riaditeľa školy podľa § 9 ods. 7.
(2)
Komisia pre komisionálne skúšky (ďalej len „komisia“) má najmenej troch členov; tvoria ju odborníci pre príslušný predmet alebo umelecký odbor vzdelávania. Členov komisie a jej predsedu vymenúva riaditeľ školy.
(3)
Komisia hodnotí klasifikačnými stupňami podľa § 8 ods. 1.
(4)
Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(5)
Komisia vyhotoví protokol o vykonaní komisionálnej skúšky, ktorý potvrdia svojimi podpismi všetci členovia komisie.
§ 13
Dozor nad žiakmi
Pri výchovno-vzdelávacom procese dozor nad žiakmi vykonávajú
a)
v čase vyučovania a pri ostatnom výchovno-vzdelávacom procese organizovanom školou pedagogickí zamestnanci školy,
b)
pri súťažiach, výchovných koncertoch, divadelných predstaveniach a iných činnostiach organizovaných v sídle školy zamestnanci školy určení riaditeľom školy,
c)
pri podujatiach, na ktorých sa žiak zúčastní mimo školy, jeden pedagogický zamestnanec do počtu 15 žiakov; ak sa na podujatí zúčastní viac ako 15 žiakov, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšieho pedagogického zamestnanca na každých ďalších 15 žiakov; dozor sa začína 15 minút pred určeným začiatkom podujatia a končí sa návratom žiakov na určené miesto.
§ 14
Súťaže
(1)
Na podporu umeleckého rastu žiakov, na výmenu skúseností a na porovnávanie výsledkov štúdia sa v škole aj mimo školy organizujú súťaže.
(2)
Škola môže organizovať školské, regionálne, celoštátne a medzinárodné súťaže.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
1)
§ 6 ods. 5 písm. a) sedemnásty bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.
1a)
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.