322/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

322
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2008
o špeciálnych školách
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii, vnútornej diferenciácii a dĺžke výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách, postup pri prijímaní detí a žiakov do týchto škôl, podrobnosti o osobitostiach výchovy a vzdelávania, o hodnotení vyučovacích predmetov a správania žiakov, o počtoch detí a žiakov v triedach špeciálnych škôl, o forme a obsahu správy o výchove a vzdelávaní žiaka podľa § 24 zákona, o označovaní škôl a ustanovuje sústavu učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach.
§ 2
Podrobnosti o organizácii výchovy a vzdelávania
(1)
Žiakom so sluchovým postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím.
(2)
Žiakom so zrakovým postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím, stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím, gymnázium pre žiakov so zrakovým postihnutím, konzervatórium pre žiakov so zrakovým postihnutím; žiakom so zrakovým postihnutím v kombinácii so sluchovým postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre hluchoslepých.
(3)
Žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
(4)
Žiakom s telesným postihnutím a žiakom chorým a zdravotne oslabeným poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím.
(5)
Žiakom s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s autizmom.
(6)
Žiakom s mentálnym postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, praktická škola a odborné učilište.
(7)
Výchovu a vzdelávanie poskytuje
a)
žiakom so zdravotným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím alebo žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím praktická škola,
b)
žiakom so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím
1.
základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím,
2.
odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím,
c)
žiakom so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím
1.
základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím,
2.
odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím,
d)
žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím,
e)
žiakom s telesným postihnutím, chorým a zdravotne oslabeným s mentálnym postihnutím
1.
základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a mentálnym postihnutím,
2.
odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím.
(8)
Deťom alebo žiakom chorým a zdravotne oslabeným v zdravotníckom zariadení poskytuje výchovu a vzdelávanie škola pri zdravotníckom zariadení.
(9)
Žiakom chorým a zdravotne oslabeným v zdravotníckom zariadení podľa odseku 8, ktorí majú mentálne postihnutie, a žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím pri zdravotníckom zariadení.
(10)
V základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až desiatom ročníku týchto škôl najviac šesť vyučovacích hodín.
(11)
V stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vyučovanie v jednom dni, vrátane voliteľných predmetov, trvá najviac sedem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky najviac šesť vyučovacích hodín.
(12)
V školách pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením trvá vyučovacia hodina 45 minút. Poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 40 minút. Ak to vyžaduje zdravotný stav žiakov, možno v školách pri zdravotníckych zariadeniach po dohode s ošetrujúcim lekárom skrátiť vyučovacie hodiny na 40 minút.
(13)
Dieťaťu alebo žiakovi školy pri zdravotníckom zariadení, ktorý je vyučovaný na lôžku, sa dĺžka vyučovania určí po dohode s ošetrujúcim lekárom.
(14)
S prihliadnutím na osobitosti detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.
(15)
Vyučovacia hodina praxe a vyučovacia hodina odborného výcviku trvá 60 minút, u žiakov so zrakovým postihnutím 50 minút.
(16)
Pri odbornom výcviku v strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, pre žiakov so zrakovým postihnutím, pre žiakov s telesným postihnutím a v odbornom učilišti je vyučovacou jednotkou vyučovací deň.
(17)
Vo vyučovacom dni podľa odseku 16 sa zaraďujú prestávky rozvrhnuté podľa fyzickej náročnosti a psychickej náročnosti odborného výcviku v jednotlivých učebných odboroch. Žiaci do 16 rokov majú po dvoch hodinách odborného výcviku prestávku v trvaní najmenej 10 minút alebo najneskôr po troch hodinách odborného výcviku v trvaní 15 až 30 minút. Žiaci nad 16 rokov, ktorí pracujú v prevádzkach, majú prestávky zhodné s prestávkami ostatných zamestnancov. Čas prestávok pri odbornom výcviku sa započítava do dĺžky vyučovacieho dňa.
(18)
Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní sa v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením postupuje s týmito odchýlkami:
a)
pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov; ak ide o žiakov nevidiacich, žiakov so zvyškami zraku, žiakov s ťažkým telesným postihnutím, žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov podľa § 6 ods. 6, môže byť s inštruktorom vo vode najviac jeden žiak,
b)
pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem žiakov; ak ide o žiakov slabozrakých, nepočujúcich a telesne postihnutých, najviac šesť žiakov; ak ide o žiakov nevidiacich, žiakov so zvyškami zraku a žiakov podľa § 6 ods. 6, najviac jedného žiaka,
c)
pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine príslušného typu špeciálnej školy; ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine príslušného typu špeciálnej školy, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby.
(19)
V odborných učilištiach sa zriaďujú aj pracovnovýchovné skupiny, v ktorých sa žiaci pripravujú na výkon jednoduchých pracovných činností.
(20)
Sústava učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach je uvedená v prílohe.
(21)
Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením okrem odborných učilíšť a praktických škôl organizujú pomaturitné štúdium podľa § 47 zákona.
§ 3
Podrobnosti o vnútornej diferenciácii výchovy a vzdelávania
(1)
Školy pre žiakov so sluchovým postihnutím sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia
a)
pre žiakov nedoslýchavých,
b)
pre žiakov s kochleárnym implantátom,
c)
pre žiakov nepočujúcich.
(2)
Školy pre žiakov so zrakovým postihnutím sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia
a)
pre žiakov slabozrakých,
b)
pre žiakov so zvyškami zraku,
c)
pre žiakov nevidiacich,
d)
pre žiakov s poruchami binokulárneho videnia.
(3)
Školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia
a)
pre nehovoriacich žiakov,
b)
pre žiakov s poruchami reči.
(4)
Základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia
a)
pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A,
b)
pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia – variant B,
c)
pre žiakov s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia – variant C.
(5)
Pre žiakov so zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím a telesným postihnutím a pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí sú tiež mentálne postihnutí, sa zriaďujú v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím.
§ 5
Podrobnosti o počte detí a žiakov v triedach
(1)
Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa § 96 zákona sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa takto:
a)
pre deti s mentálnym postihnutím 8 detí,
b)
pre deti so zrakovým postihnutím 6 detí,
c)
pre deti so sluchovým postihnutím 6 detí,
d)
pre deti s telesným postihnutím 6 detí,
e)
pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 8 detí,
f)
pre deti s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou 4 deti,
g)
pre deti choré a zdravotne oslabené v materskej škole pri zdravotníckom zariadení 8 detí,
h)
pre deti hluchoslepé a deti s viacnásobným postihnutím 4 deti.
(2)
Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy podľa § 97 zákona sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia žiaka takto:
a)
pre žiakov s mentálnym postihnutím
1.
variant A,
prípravný ročník a prvý ročník 6 žiakov,
2.
variant A,
druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov,
3.
variant A,
šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
4.
variant B,
prípravný ročník až piaty ročník 6 žiakov,
5.
variant B,
šiesty ročník až desiaty ročník 8 žiakov,
6.
variant C,
prípravný ročník až piaty ročník 5 žiakov,
7.
variant C,
šiesty ročník až desiaty ročník 6 žiakov,
b)
pre žiakov so zrakovým postihnutím
1.
prípravný ročník až piaty ročník 8 žiakov,
2.
šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
3.
prípravný ročník až piaty ročník
– nevidiaci žiaci 6 žiakov,
4.
šiesty ročník až deviaty ročník
– nevidiaci žiaci 8 žiakov,
c)
pre žiakov so sluchovým postihnutím
1.
prípravný ročník až piaty ročník 8 žiakov,
2.
šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
3.
prípravný ročník až piaty ročník
– nepočujúci žiaci 6 žiakov,
4.
šiesty ročník až deviaty ročník
– nepočujúci žiaci 8 žiakov,
d)
pre žiakov s telesným postihnutím
1.
prípravný ročník až piaty ročník 8 žiakov,
2.
šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
3.
prípravný ročník až piaty ročník
– nechodiaci žiaci 6 žiakov,
4.
šiesty ročník až deviaty ročník
– nechodiaci žiaci 8 žiakov,
e)
pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
1.
prípravný ročník až štvrtý ročník 8 žiakov,
2.
piaty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
f)
pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti
1.
prvý ročník až štvrtý ročník 8 žiakov,
2.
piaty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
g)
pre žiakov s poruchami správania
prvý ročník až deviaty ročník 8 žiakov,
h)
pre žiakov s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou
prípravný ročník až deviaty ročník 4 žiaci,
i)
pre žiakov chorých a zdravotne oslabených
1.
prvý ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
2.
prvý ročník až deviaty ročník – neurologické, onkologické, infekčné, psychiatrické a foniatrické oddelenie 8 žiakov,
3.
prvý ročník až deviaty ročník – nechodiaci žiaci na lôžku 6 žiakov,
j)
pre žiakov hluchoslepých prípravný ročník až desiaty ročník 4 žiaci.
(3)
Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa v kombinácii s iným postihnutím je rovnaký ako vo variante B.
(4)
Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím stredného stupňa a ťažkého stupňa alebo hlbokého stupňa v kombinácii s iným postihnutím je rovnaký ako vo variante C.
(5)
Najvyšší počet žiakov v triede prípravného ročníka až desiateho ročníka pre žiakov s mentálnym postihnutím stredného stupňa a ťažkého stupňa alebo hlbokého stupňa v kombinácii s telesným postihnutím, ktorí sú nechodiaci, sú štyria žiaci.
(6)
Trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa v triede vyučuje. Do triedy s rôznymi ročníkmi sa zaraďujú prednostne žiaci najbližšieho ročníka. Ďalšiu triedu s rôznymi ročníkmi je možné zriadiť, ak zriadená trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší ustanovený počet žiakov.
Podrobnosti o osobitostiach výchovy a vzdelávania a dĺžke výchovy a vzdelávania
§ 6
(1)
Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A má prípravný ročník a deväť ročníkov.
(2)
Základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím variant B má prípravný ročník a desať ročníkov; variant C má prípravný ročník a desať ročníkov a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
(3)
Žiaci hluchoslepí, žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, žiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri vzdelávaní týchto žiakov súbežne s učiteľom pôsobí v triede aj pedagogický asistent.
(4)
Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí sa nemôžu vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie vzdelávať inak. Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa žiak vzdeláva v niektorých alebo vo všetkých vyučovacích predmetoch.
(5)
Špeciálne školy alebo ich elokované pracoviská, alebo špeciálne triedy základných škôl možno zriaďovať v domovoch sociálnych služieb,3) špecializovaných zariadeniach4) a centrách pre deti a rodiny.5)
(6)
Pre žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím, žiakov s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou, žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom, sa v špeciálnych školách zriaďujú triedy s individuálnym vzdelávacím programom. Do jednej triedy s individuálnym vzdelávacím programom sa zaraďujú žiaci spravidla podľa jednotlivých druhov zdravotného znevýhodnenia.
(7)
V triede s individuálnym vzdelávacím programom sa žiaci uvedení v odseku 6 vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Podľa individuálnych vzdelávacích programov sa títo žiaci vzdelávajú aj vtedy, keď nie sú zaradení do triedy s individuálnym vzdelávacím programom.
(8)
V školách pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v ktorých bez prítomnosti pedagogického asistenta nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí alebo žiakov a pri prekonávaní bariér neprekonateľných pre dieťa alebo pre žiaka z dôvodu jeho zdravotného znevýhodnenia, pôsobí pedagogický asistent.
(9)
Účelom činnosti podľa § 114 ods. 1 zákona a výchovno-vzdelávacej činnosti podľa § 117 ods. 1 zákona je podpora výchovno-vzdelávacej, zdravotno-rehabilitačnej, reedukačnej a kompenzačnej činnosti v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane činnosti oddychového charakteru.
(10)
Na rozvíjanie záujmovej činnosti žiakov v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zriaďujú záujmové útvary. Záujmový útvar možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov.
(11)
Školský klub detí v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno zriadiť pre najmenej osem žiakov.
(12)
Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje po súhlase ošetrujúceho lekára činnosť všetkým žiakom, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
§ 7
Postup pri prijímaní detí do materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov do základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1)
Do škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa na základe diagnostických vyšetrení a so súhlasom rodiča alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so súhlasom zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, prijímajú deti alebo žiaci s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu vychovávať v materskej škole alebo vzdelávať v základnej škole.
(2)
Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do školy zariadenie poradenstva a prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie dieťaťa alebo žiaka; súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy je správa z diagnostického vyšetrenia.
(3)
Žiaka, ktorý bol prijatý zo základnej školy do základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, možno na základe výsledkov vstupného diagnostického vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaradiť do vyššieho ročníka, pričom fyzický vek žiaka nesmie byť nižší než fyzický vek žiakov tohto ročníka.
§ 8
Postup pri prijímaní žiakov do stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1)
Členom prijímacej komisie podľa § 67 ods. 1 zákona môže byť aj odborný lekár pre deti a dorast a zástupca zriaďovateľa školy.
(2)
Žiaka, ktorému bolo mentálne postihnutie diagnostikované pri prijímaní do základnej školy alebo špeciálnej základnej školy, možno prijať do odborného učilišťa.
(3)
Po prijatí žiaka so zdravotným znevýhodnením do strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením základná škola poskytne riaditeľovi strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, do ktorej bol prijatý, správu z diagnostického vyšetrenia a ďalšiu dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami jeho výchovy a vzdelávania.
§ 9
Podrobnosti o hodnotení vyučovacích predmetov a správania žiakov
(1)
Žiak, ktorý nemá mentálne postihnutie, sa hodnotí podľa pravidiel hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiakov v základných školách a stredných školách, pričom sa zohľadňuje charakter jeho zdravotného znevýhodnenia.
(2)
Žiak s mentálnym postihnutím sa hodnotí podľa pravidiel hodnotenia vyučovacích predmetov a správania v základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím, v odborných učilištiach a v praktických školách primerane k mentálnemu postihnutiu a možnostiam vyplývajúcim z jeho zdravotného postihnutia.
(3)
Individuálne vzdelávaný žiak so zdravotným znevýhodnením sa hodnotí na základe písomnej správy o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka podľa § 24 ods. 8 zákona. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje
a)
údaje identifikujúce žiaka,
b)
hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,
c)
návrh súhrnného hodnotenia žiaka z vyučovacích predmetov a správania žiaka.
(4)
Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach vysvedčenia nevydávajú, poskytujú podklady na hodnotenie vyučovacích predmetov a správania žiaka kmeňovej škole žiaka.
(5)
Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania, a ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku, aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky.
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2016
(1)
Najvyšší počet žiakov v triede s rôznymi ročníkmi určený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.
(2)
Delenie žiakov na skupiny pri výchove a vzdelávaní podľa štátnych vzdelávacích programov schválených pred 31. augustom 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha k vyhláške č. 322/2008 Z. z.
SÚSTAVA UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV V ODBORNÝCH UČILIŠTIACH
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor
zameranie
Nadväznosť podľa
doterajších
právnych
predpisov
A. 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1. 2478 G strojárska výroba 2478 2
2. 2478 G 04 strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov
2478 2 04B. 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1. 2781 G keramická výroba 2781 2
2. 2781 G 02 keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky
2781 2 02


C. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2982 G potravinárska výroba 2982 2
2. 2982 G 02 potravinárska výroba – pekárenská výroba
2982 2 02
3. 2982 G 04 potravinárska výroba – výroba trvanlivého pečiva
2982 2 04
4. 2983 G
gastronomické služby
2983 G
5. 2985 G cukrárska výroba 2985 2
D. 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1. 3178 G výroba konfekcie 3178 2
2. 3178 G 01 výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii
3178 2 01
3. 3178 G 03 výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
3178 2 03
4. 3179 G textilná výroba 3179 2
5. 3179 G 09 textilná výroba – tkáč
3179 2 09
6. 3179 G 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba
3179 2 10
7. 3185 G krajčírka 3185 2
8. 3185 G 01 krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň
3185 2 01


E. 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1. 3291 G kožiarska výroba 3291 2
2. 3291 G 01 kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru
3291 2 01
3. 3291 G 04 kožiarska výroba – obuvnícka montáž
3291 2 04
4. 3291 G 06 kožiarska výroba – oprava obuvi
3291 2 06


F. 33 SPRACÚVANIE DREVA
1. 3382 G košikárska výroba 3382 2 00
2. 3383 G spracúvanie dreva 3383 2
3. 3383 G 02 spracúvanie dreva – stolárska výroba
3383 2 02
4. 3383 G 06 spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku
3383 2 06
5. 3383 G 08 spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov
3383 2 08


G.
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.
2.
3.
3678G
3678G 01
3686 G
inštalatér
inštalatér – vodovodné zariadenia
stavebná výroba
3678 2
3678 2 01
3686 2
4. 3686 G 01 stavebná výroba – podlahárske práce
3686 2 01
5. 3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce
3686 2 03
6. 3686 G 06 stavebná výroba – stavebné zámočníctvo
3686 2 06
7. 3686 G 08 stavebná výroba – stavebné tesárstvo
3686 2 08
8. 3686 G 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
3686 2 10
9.
10.
3686 G 11
3697G
stavebná výroba – stavebné stolárstvo
stavebná výroba – stavebné práce
3686 2 11H. 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1. 4572 G poľnohospodárska výroba 4572 2
2. 4572 G 02 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár
4572 2 02
3. 4572 G 06 poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov
4572 2 06
4. 4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
4572 2 09


I. 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1. 6452 G fotograf 6452 2 00
2. 6479 G pomocné práce v administratíve a službách 6479 2 00
3. 6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 6486 2
4. 6491 G obchodná prevádzka 6491 2
5. 6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
6491 2 01
6. 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru 6491 2 02
7. 6494 G služby a domáce práce 6494 2
8. 6495 G polygrafická výroba 6495 2
9. 6495 G 01 polygrafická výroba – knihárne a kartonáž
6495 2 01
10. 6497 G pedikúra – manikúra
6497 2
3)
§ 38 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.