32/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Sĺňava (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov rybára riečneho, čajky čiernohlavej, čajky sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Banka, Drahovce, Piešťany, Ratnovce a Sokolovce.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 509,27 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:
a)
vstup osôb na lokality Vtáčí ostrov a Výsadba a vjazd, státie alebo plavba s plavidlom alebo plávajúcim zariadením vo vzdialenosti menšej ako 100 metrov od týchto lokalít okrem správcu vodného toku, zložiek integrovaného záchranného systému, dozorných orgánov, rybárskej stráže, stráže prírody alebo osôb, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody,
b)
lov rýb1) na lokalitách Vtáčí ostrov a Výsadba,
c)
lov rýb v čase od 22.00 do 4.00 h; zákaz činnosti platí na pravom brehu vodnej nádrže Sĺňava, na úseku 500 metrov južne od lokality Výsadba a 150 metrov severne od lokality Výsadba a na ľavom brehu v úseku 350 metrov pozdĺž areálu zimného prístavu,
d)
lov rýb z plavidiel od 1. októbra do 30. apríla; tento zákaz neplatí na miestach vymedzených v prílohe č. 2,
e)
lov pernatej zveri2) alebo lov pomocou sokoliarskych dravcov,
f)
púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel a vodných plavidiel.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodných úradoch životného prostredia v Trnave a v Piešťanoch.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Jaroslav Izák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 32/2008 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená podľa stavu katastrálnych máp k 1. januáru 2006. Hranica bola z uvedených máp prenesená do mapových listov Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:
35 – 32 Piešťany
Hranica chráneného vtáčieho územia vychádza z východiskového bodu pri Krajinskom moste v Piešťanoch a ide po návodnej strane hrádze až po lokalitu Lodenica, ďalej prechádza okrajom vodnej nádrže, obchádza z vnútornej strany areál vodného lyžovania a pred lokalitou Výsadba pokračuje návodnou stranou hrádze až po hať Drahovce. Ďalej pokračuje poľnou cestou idúcou súbežne s ľavou stranou hrádze Drahovského kanála. Stáča sa okrajom stromového porastu a vracia sa ku korytu Váhu, pričom niekoľkokrát prechádza cez hranicu katastrálneho územia medzi obcami Drahovce a Sokolovce. Ďalej sleduje túto hranicu katastra až po prechod na ľavý breh koryta Váhu. Následne pokračuje smerom na sever telesom hrádze v katastrálnom území Sokolovce. Tu sa hranica delí a časť pokračuje poľnou cestou súbežnou s ľavým brehom koryta Váhu a časť prechádza ďalej hrádzou, kde zahŕňa bočné rameno Váhu. Priestor medzi hlavným tokom Váhu a týmto ramenom, kde sa nachádza orná pôda, je vyčlenený mimo navrhovaného chráneného vtáčieho územia. Od miesta, kde sa hranica stretáva s ľavou stranou hrádze vodnej nádrže Sĺňava pokračuje hranica priesakovým kanálom súbežným s hrádzou až po areál vodnolyžiarskeho vleku a následne prechádza na ľavú návodnú stranu hrádze a pokračuje ku Krajinskému mostu, kde prichádza do východiskového bodu.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Katastrálne územie Banka:
2112, 2113/1, 2113/2, 2113/3.
Katastrálne územie Drahovce:
2457/1, 2457/2, 2457/5, 2457/6, 2457/7, 2457/17, 2457/18.
Katastrálne územie Piešťany:
10273/1, 10273/2, 10273/3, 10273/4, 10273/5, 10274, 12000, 12001.
Katastrálne územie Ratnovce:
272, 273/2, 273/3, 273/4, 275/1, 275/3, 275/4, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 279/10, 2413/3, 2413/5.
Katastrálne územie Sokolovce:
153/1, 153/3, 171/1, 171/2, 172/1, 172/5, 172/8, 172/9, 172/10, 173/1, 177.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 32/2008 Z. z.
Obrázok 02
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
2)
§ 19 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.