319/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a podrobnosti o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
§ 2
(1)
Žiak, ktorý získal jazykový certifikát vydaný vybranou inštitúciou oprávnenou vydávať jazykový certifikát najmenej na úrovni B1 a vyššej úrovni jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky (ďalej len „referenčný rámec“), môže riaditeľa školy písomne požiadať o uznanie príslušného jazykového certifikátu podľa § 89 ods. 8 a 9 zákona ako náhrady maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem predmetu podľa § 76 ods. 3 zákona, ak
a)
jazykový certifikát je vydaný vybranou inštitúciou uvedenou v zozname v prílohe č. 1 a nebol vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky,
b)
jazykový certifikát potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej skúšky pozostávajúcej z ústnej časti a z písomnej časti alebo jazykový certifikát potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej ústnej skúšky,
c)
predloží spolu so žiadosťou overený preklad jazykového certifikátu do slovenského jazyka.
(2)
Žiak, ktorý získal jazykový certifikát vydaný prostredníctvom vybranej inštitúcie oprávnenej vydávať jazykový certifikát najmenej na úrovni B2 a na vyššej úrovni jazykovej náročnosti referenčného rámca, môže riaditeľa školy písomne požiadať o uznanie príslušného jazykového certifikátu podľa § 89 ods. 8 a 9 zákona ako náhrady maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona, ak
a)
jazykový certifikát je vydaný vybranou inštitúciou uvedenou v zozname v prílohe č. 1 a nebol vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky,
b)
jazykový certifikát potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej skúšky z ústnej časti a štandardizovanej skúšky z písomnej časti,
c)
predloží spolu so žiadosťou overený preklad jazykového certifikátu do slovenského jazyka.
(3)
Stupne jazykovej náročnosti jazykových certifikátov podľa referenčného rámca sú usporiadané vzostupne, od najnižšej jazykovej náročnosti A1 po najvyššiu C2 takto:
a)
používateľ základného jazyka A1 a A2,
b)
samostatný používateľ jazyka B1 a B2,
c)
skúsený používateľ jazyka C1 a C2.
(4)
Riaditeľ školy môže uznať ako náhradu maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk aj jazykový certifikát na vyššej úrovni jazykovej náročnosti, ako je požadovaná úroveň, ak je vydaný vybranou inštitúciou uvedenou v zozname v prílohe č. 1.
(5)
Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu podľa odseku 1 alebo odseku 2 najneskôr do 31. januára podľa § 75 ods. 3 zákona.
§ 3
(1)
Inštitúcie oprávnené vydávať jazykové certifikáty sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Skúšku na získanie jazykového certifikátu možno vykonať priamo v inštitúciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, alebo v ich zmluvnom alebo licenčnom skúšobnom centre.
(3)
Porovnanie a prevod hodnotenia prospechu zo skúšky na získanie jazykového certifikátu na hodnotenie prospechu z maturitnej skúšky sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Žiak, ktorý začal štúdium najneskôr v školskom roku 2007/2008, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk príslušného stupňa náročnosti, ak získal jazykový certifikát na stupni jazykovej náročnosti B1 alebo B2 referenčného rámca za podmienok ustanovených v § 2 ods. 1 písm. a) až c), § 2 ods. 2 písm. a) a c) a v odseku 5 a z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 5.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 319/2008 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH INŠTITÚCIÍ OPRÁVNENÝCH VYDÁVA JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY AKO NÁHRADU MATURITNEJ SKÚŠKY Z CUDZIEHO JAZYKA
Nemecký jazyk
Názov a sídlo oprávnenej inštitúcie Názov jazykového certifikátu Stupeň jazykovej náročnosti
podľa referenčného rámca
Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
Deutschland

Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK C1
Francúzsky jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Centre International d'Etudes Pédagogiques –
établissement public du Ministère de l'Education nationale 
Bureau Delf/Dalf
1, avenue Léon Jurnault
923 18 Sèvres cedex,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Coopération linguistique et éducative Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
DIPLÔME D´ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE DELF B1

DIPLÔME D´ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE DELF B2

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE DALF C1

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE DALF C2
B1

B2

C1

C2
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2

C1

C2
Nemecký jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Bundesverwaltungsamt
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen)
Barbarastraße 1
50735 Köln
Deutschland,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Fachberater/Koordinator
der Zentralstelle  für Auslandsschulwesen in Bratislava
Haydnova 23
811 02 Bratislava
Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK C1
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Deutschland,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Goetheho inštitút
Panenská 33
814 82 Bratislava
Goethe – Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch ZD)

Goethe – Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – Niveau 3

Goethe – Zertifikat C1

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – Niveau 4

Goethe – Zertifikat C2:
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
B1

B2

B2

C1

C1

C2


C2
ÖSD-Zentrale – gemeinnütziger Verein
Althanstraße 7 – 9/10
1090 Wien
Österreich,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Österreich Institut Bratislava s. r. o.
Baštová 9
811 01 Bratislava
B1 Zertifikat Deutsch

B2 Mittelstufe Deutsch

C1 Oberstufe Deutsch

C2 Wirtschaftssprache 
Deutsch
B1

B2

C1

C2
telc GmbH
Wächtersbacher Str. 83
D-60386 Frankfurt am Main
Deutschland
telc LANGUAGE TESTS
Zertifikat Deutsch

telc LANGUAGE TESTS
telc Deutsch B2

telc LANGUAGE TESTS
telc Deutsch C1
B1


B2


C1
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2

C1


C2
Ruský jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Государственный институт
русского языка им. А. С. Пушкина – государственное образовательное учреждение
117 485 г. Москва
ул. Академика Волгина, д. 6 Poccия,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Ruské centrum vedy 
a kultúry
F. Kráľa 1
821 07 Bratislava
Cєpтифиқат
Повседневное общение
Пороговый уровень

Cєpтифиқат
Повседневное общение
Постпороговый уровень

Cєpтифиқат
Деловое общение
Базовый уровень

Cєpтифиқат
Деловое общение
Средний уровень

Cєpтифиқат
Деловое общение
Продвинутый уровень
В1В2В1В2С1
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

 
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2

C1

C2
Španielsky jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Instituto Cervantes –  institución públika
Alcalá 49
28 014 Madrid
España,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Instituto Cervantes
Konventná 1
811 03 Bratislava
Diploma de Español como Lengua Extranjera B1
(Nivel Inicial)

Diploma de Español como Lengua Extranjera B2
(Nivel Intermedio)

Diploma de Español como Lengua Extranjera C1
(Nivel Superior)

Diploma de Español como Lengua Extranjera C2
(Nivel Superior)
B1


B2


C1


C2
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej
jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2


C1


C2
Taliansky jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Universitá per Stranieri di Siena
Piazza Carlo Rosselli 27 – 28
531 00 Siena
Italia
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello UNO

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello DUE

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello TRE

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello QUATTRO
B1

B2

C1

C2
Societá Dante Alighieri – ente morale
Piazza Firenze 27
00186 Roma
Italia
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA B1

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA B2

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA C1

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA C2
B1

B2

C1

C2
Università Roma Tre
Via Ostiense 236
00146 Roma

Certificazione dell’italiano come lingua 2
Ele.IT

Certificazione dell’italiano come lingua 2
Int.IT

Certificazione dell’italiano come lingua 2
IT
B1


B2


C2
Università per Stranieri
Di Perugia
Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia
Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 2

Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 3

Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 4

Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 5
B1


B2


C1


C2
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2


C1


C2
Poznámka:
Dosiahnuté bodové výsledky po vykonaní testu TOEFL zodpovedajú týmto úrovniam jazykovej náročnosti podľa úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca:
B1 od 47 bodov do 59 bodov,
B2 od 60 bodov do 79 bodov,
C1 od 80 bodov do 99 bodov,
C2 od 100 bodov.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 319/2008 Z. z.
POROVNANIE A PREVOD HODNOTENIA PROSPECHU ZO SKÚŠKY NA ZÍSKANIE JAZYKOVÉHO CERTIFIKÁTU NA HODNOTENIE PROSPECHU Z MATURITNEJ SKÚŠKY
Nemecký jazyk
(1) Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK.
(2) Klasifikácia skúšky externej a internej časti jazykového diplomu DSD II ako náhrada maturitnej skúšky sa uskutoční takto:
a) DSD II stupeň jazykovej náročnosti C1 sa rozdeľuje na 4 časti:
Testované zručnosti: Body: Trvanie jednotlivých
častí skúšky:
1. čítanie s porozumením    24 70 minút
2. počúvanie s porozumením    24 40 minút
3. písomný prejav    24 120 minút
4. ústny prejav    24 20 minút na prípravu
a 20 minút skúška
b) Gramatika a lexika sa hodnotia pri všetkých testovaných zručnostiach. Písomná skúška a ústna skúška sa uskutočňujú v jeden deň počas skúšobného obdobia.
c) Všetky zručnosti majú rovnakú hodnotu. Za každú časť skúšky môžu študenti získať najviac 24 bodov. Za hranicu úspešnosti celkovo sa považuje 60 %, pričom za každú časť musí dosiahnuť študent najmenej cca 30 %; (cca znamená rozdiel v percentuálnom vyjadrení počtu získaných bodov v tabuľke bode 3 písm. d), kde rozdiel jedného bodu znamená niekoľko percent, ktoré v celkovom súčte môžu ovplyvniť úspešnosť študenta; rozhodujúca je vyznačená hranica úspešnosti).
(3) Forma hodnotenia maturitnej skúšky B2 v Slovenskej republike a nemeckého jazykového diplomu DSD II na stupni C1 jazykovej náročnosti:
a)
Testované jazykové zručnosti Maturita z nemeckého jazyka
v Slovenskej republike – úroveň B2
DSD II – úroveň C1
Počúvanie s porozumením
Čítanie s porozumením
percentuálne hodnotenie body – najmenej 30% body – najmenej 30%
Písomný prejav percentuálne hodnotenie body – najmenej 30%
Ústny prejav známka body – najmenej 30%
    Celkovo sa musí dosiahnuť
cca 60 % zo všetkých zručností
b) Bodové hodnotenie z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a písomného prejavu poskytne školám odborný poradca vyslaný nemeckou stranou. Na percentuálne hodnotenie si ich prepočítavajú školy.
c) Vypočítaním priemernej hodnoty z počúvania s porozumením a čítania s porozumením (test DSD II), ktorá sa vyjadrí percentuálne, získava študent ohodnotenie, ktoré zodpovedá hodnoteniu externej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v Slovenskej republike.
d) Dosiahnuté bodové hodnotenie v písomnom prejave sa prevádza na percentá a zodpovedá hodnoteniu internej písomnej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v Slovenskej republike:
Bodové
hodnotenie
Percentuálne
hodnotenie
6 25
7
(hranica úspešnosti)
29,2
8 33,3
9 37,5
10 41,7
11 45,8
12 50
13 54,2
14
(60 %-ná hranica)
58,3
15 62,5
16 66,7
17 70,8
18 75
19 79,2
20 83,3
21 87,5
22 91,7
23 95,8
24 100
e) Bodové hodnotenie v ústnom prejave sa prevádza na známku a zodpovedá hodnoteniu internej ústnej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v Slovenskej republike:
Výsledky DSD II Známka
24 – 18 1
17 – 16 2
15 – 14 3
13 – 7 4
(4) Porovnanie hodnotenia
a) DSD II C1:    
  A) písomne (najviac 72 bodov):  
    I) Písomná časť – produkcia textu 24 bodov  
    II) Čítanie a počúvanie s porozumením 48 bodov  
          skúška v novembri/decembri
  B) ústne (najviac 24 bodov):  
    Ústna skúška 24 bodov skúška v decembri/ januári
  Celkový počet bodov: 96 bodov  
           
b) Slovenská maturitná skúška B2:  
  A) externá skúška:    
    I) Čítanie s porozumením 10 bodov  
    II) Počúvanie s porozumením 7 bodov  
    III) Slovná zásoba/jazykové väzby 15 bodov  
  B) interná skúška:    
    I) Písomná časť (slohová práca – produkcia testu) 30 bodov  
    II) Ústna skúška 38 bodov  
  Celkový počet bodov: 100 bodov