319/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a podrobnosti o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
§ 2
(1)
Žiak, ktorý získal jazykový certifikát vydaný vybranou inštitúciou oprávnenou vydávať jazykový certifikát najmenej na úrovni B1 a vyššej úrovni jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky (ďalej len „referenčný rámec“), môže riaditeľa školy písomne požiadať o uznanie príslušného jazykového certifikátu podľa § 89 ods. 8 a 9 zákona ako náhrady maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem predmetu podľa § 76 ods. 3 zákona, ak
a)
jazykový certifikát je vydaný vybranou inštitúciou uvedenou v zozname v prílohe č. 1 a nebol vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky,
b)
jazykový certifikát potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej skúšky pozostávajúcej z ústnej časti a z písomnej časti alebo jazykový certifikát potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej ústnej skúšky,
c)
predloží spolu so žiadosťou overený preklad jazykového certifikátu do slovenského jazyka.
(2)
Žiak, ktorý získal jazykový certifikát vydaný prostredníctvom vybranej inštitúcie oprávnenej vydávať jazykový certifikát najmenej na úrovni B2 a na vyššej úrovni jazykovej náročnosti referenčného rámca, môže riaditeľa školy písomne požiadať o uznanie príslušného jazykového certifikátu podľa § 89 ods. 8 a 9 zákona ako náhrady maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona, ak
a)
jazykový certifikát je vydaný vybranou inštitúciou uvedenou v zozname v prílohe č. 1 a nebol vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky,
b)
jazykový certifikát potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej skúšky z ústnej časti a štandardizovanej skúšky z písomnej časti,
c)
predloží spolu so žiadosťou overený preklad jazykového certifikátu do slovenského jazyka.
(3)
Stupne jazykovej náročnosti jazykových certifikátov podľa referenčného rámca sú usporiadané vzostupne, od najnižšej jazykovej náročnosti A1 po najvyššiu C2 takto:
a)
používateľ základného jazyka A1 a A2,
b)
samostatný používateľ jazyka B1 a B2,
c)
skúsený používateľ jazyka C1 a C2.
(4)
Riaditeľ školy môže uznať ako náhradu maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk aj jazykový certifikát na vyššej úrovni jazykovej náročnosti, ako je požadovaná úroveň, ak je vydaný vybranou inštitúciou uvedenou v zozname v prílohe č. 1.
(5)
Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu podľa odseku 1 alebo odseku 2 najneskôr do 31. januára podľa § 75 ods. 3 zákona.
§ 3
(1)
Inštitúcie oprávnené vydávať jazykové certifikáty sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Skúšku na získanie jazykového certifikátu možno vykonať priamo v inštitúciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, alebo v ich zmluvnom alebo licenčnom skúšobnom centre.
(3)
Porovnanie a prevod hodnotenia prospechu zo skúšky na získanie jazykového certifikátu na hodnotenie prospechu z maturitnej skúšky sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Žiak, ktorý začal štúdium najneskôr v školskom roku 2007/2008, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk príslušného stupňa náročnosti, ak získal jazykový certifikát na stupni jazykovej náročnosti B1 alebo B2 referenčného rámca za podmienok ustanovených v § 2 ods. 1 písm. a) až c), § 2 ods. 2 písm. a) a c) a v odseku 5 a z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 5.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 319/2008 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH INŠTITÚCIÍ OPRÁVNENÝCH VYDÁVA JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY AKO NÁHRADU MATURITNEJ SKÚŠKY Z CUDZIEHO JAZYKA
Nemecký jazyk
Názov a sídlo oprávnenej inštitúcie Názov jazykového certifikátu Stupeň jazykovej náročnosti
podľa referenčného rámca
Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
Deutschland

Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK C1
Príloha č. 2 k vyhláške č. 319/2008 Z. z.
POROVNANIE A PREVOD HODNOTENIA PROSPECHU ZO SKÚŠKY NA ZÍSKANIE JAZYKOVÉHO CERTIFIKÁTU NA HODNOTENIE PROSPECHU Z MATURITNEJ SKÚŠKY
Nemecký jazyk
(1) Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK.
(2) Klasifikácia skúšky externej a internej časti jazykového diplomu DSD II ako náhrada maturitnej skúšky sa uskutoční takto:
a) DSD II stupeň jazykovej náročnosti C1 sa rozdeľuje na 4 časti:
Testované zručnosti: Body: Trvanie jednotlivých
častí skúšky:
1. čítanie s porozumením    24 70 minút
2. počúvanie s porozumením    24 40 minút
3. písomný prejav    24 120 minút
4. ústny prejav    24 20 minút na prípravu
a 20 minút skúška
b) Gramatika a lexika sa hodnotia pri všetkých testovaných zručnostiach. Písomná skúška a ústna skúška sa uskutočňujú v jeden deň počas skúšobného obdobia.
c) Všetky zručnosti majú rovnakú hodnotu. Za každú časť skúšky môžu študenti získať najviac 24 bodov. Za hranicu úspešnosti celkovo sa považuje 60 %, pričom za každú časť musí dosiahnuť študent najmenej cca 30 %; (cca znamená rozdiel v percentuálnom vyjadrení počtu získaných bodov v tabuľke bode 3 písm. d), kde rozdiel jedného bodu znamená niekoľko percent, ktoré v celkovom súčte môžu ovplyvniť úspešnosť študenta; rozhodujúca je vyznačená hranica úspešnosti).
(3) Forma hodnotenia maturitnej skúšky B2 v Slovenskej republike a nemeckého jazykového diplomu DSD II na stupni C1 jazykovej náročnosti:
a)
Testované jazykové zručnosti Maturita z nemeckého jazyka
v Slovenskej republike – úroveň B2
DSD II – úroveň C1
Počúvanie s porozumením
Čítanie s porozumením
percentuálne hodnotenie body – najmenej 30% body – najmenej 30%
Písomný prejav percentuálne hodnotenie body – najmenej 30%
Ústny prejav známka body – najmenej 30%
    Celkovo sa musí dosiahnuť
cca 60 % zo všetkých zručností
b) Bodové hodnotenie z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a písomného prejavu poskytne školám odborný poradca vyslaný nemeckou stranou. Na percentuálne hodnotenie si ich prepočítavajú školy.
c) Vypočítaním priemernej hodnoty z počúvania s porozumením a čítania s porozumením (test DSD II), ktorá sa vyjadrí percentuálne, získava študent ohodnotenie, ktoré zodpovedá hodnoteniu externej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v Slovenskej republike.
d) Dosiahnuté bodové hodnotenie v písomnom prejave sa prevádza na percentá a zodpovedá hodnoteniu internej písomnej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v Slovenskej republike:
Bodové
hodnotenie
Percentuálne
hodnotenie
6 25
7
(hranica úspešnosti)
29,2
8 33,3
9 37,5
10 41,7
11 45,8
12 50
13 54,2
14
(60 %-ná hranica)
58,3
15 62,5
16 66,7
17 70,8
18 75
19 79,2
20 83,3
21 87,5
22 91,7
23 95,8
24 100
e) Bodové hodnotenie v ústnom prejave sa prevádza na známku a zodpovedá hodnoteniu internej ústnej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v Slovenskej republike:
Výsledky DSD II Známka
24 – 18 1
17 – 16 2
15 – 14 3
13 – 7 4
(4) Porovnanie hodnotenia
a) DSD II C1:    
  A) písomne (najviac 72 bodov):  
    I) Písomná časť – produkcia textu 24 bodov  
    II) Čítanie a počúvanie s porozumením 48 bodov  
          skúška v novembri/decembri
  B) ústne (najviac 24 bodov):  
    Ústna skúška 24 bodov skúška v decembri/ januári
  Celkový počet bodov: 96 bodov  
           
b) Slovenská maturitná skúška B2:  
  A) externá skúška:    
    I) Čítanie s porozumením 10 bodov  
    II) Počúvanie s porozumením 7 bodov  
    III) Slovná zásoba/jazykové väzby 15 bodov  
  B) interná skúška:    
    I) Písomná časť (slohová práca – produkcia testu) 30 bodov  
    II) Ústna skúška 38 bodov  
  Celkový počet bodov: 100 bodov