318/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019 do 31.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

318
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o ukončovaní štúdia na stredných školách
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky,
b)
skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách,
c)
podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky,
d)
podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých častí,
e)
spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
f)
pokyny na vykonávanie externej časti maturitnej skúšky, písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a internej časti maturitnej skúšky,
g)
podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.
§ 2
Spôsob ukončovania štúdia
(1)
Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, maturitnou skúškou, záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou.
(2)
Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium
a)
najmenej dvojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej škole,1)
b)
dvojročného alebo trojročného vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti.
(3)
Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium
a)
najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu,2)
b)
najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej odbornej škole,
c)
nadstavbové, ktoré nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania,3)
d)
vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu a v ôsmom ročníku tanečného konzervatória.
(4)
Záverečnou pomaturitnou skúškou sa ukončuje zdokonaľovacie pomaturitné štúdium alebo inovačné pomaturitné štúdium.
(5)
Odbornou zložkou maturitnej skúšky (ďalej len „odborná zložka“) sa ukončuje kvalifikačné pomaturitné štúdium.
(6)
Absolventskou skúškou sa ukončuje
a)
špecializačné štúdium, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedá predtým absolvovanému študijnému odboru na strednej odbornej škole,
b)
vyššie odborné štúdium, ktorým žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií,
c)
vyššie odborné štúdium na stredných zdravotníckych školách, ktorým študujúci získavajú odbornú spôsobilosť na výkon povolania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista, diplomovaný zdravotnícky záchranár,
d)
súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu alebo súvislé štúdium osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu.
§ 3
Záverečná skúška
(1)
V písomnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.
(2)
V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.
(3)
V ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.
§ 4
Maturitná skúška
(1)
Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z predmetov podľa § 12.
(2)
Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov podľa § 12, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných školách, ktorý žiak študuje.
(3)
Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktoré mu neumožňuje vykonať maturitnú skúšku štandardným spôsobom, koná maturitnú skúšku spôsobom podľa § 14.
§ 5
Externá časť a interná časť maturitnej skúšky
(1)
Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sú
a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
maďarský jazyk a literatúra,
d)
matematika,
e)
nemecký jazyk,
f)
ruský jazyk,
g)
slovenský jazyk a literatúra,
h)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
i)
španielsky jazyk,
j)
taliansky jazyk,
k)
ukrajinský jazyk a literatúra.
(2)
Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, sú
a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
maďarský jazyk a literatúra,
d)
nemecký jazyk,
e)
ruský jazyk,
f)
slovenský jazyk a literatúra,
g)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
h)
španielsky jazyk,
i)
taliansky jazyk,
j)
ukrajinský jazyk a literatúra.
(3)
Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať maturitnú skúšku len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov
a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
nemecký jazyk,
d)
ruský jazyk,
e)
španielsky jazyk,
f)
taliansky jazyk.
§ 6
Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách
(1)
Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú
a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
d)
ďalší voliteľný predmet.
(3)
Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským sú
a)
maďarský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.
(4)
Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom ukrajinským sú
a)
ukrajinský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.
(5)
Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú
a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
d)
jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.
(6)
Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia.
(7)
Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s osemročným štúdiom sú
a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
d)
jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.
(8)
Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 2 písm. c), odseku 3 písm. d), odseku 4 písm. d), odseku 5 písm. c) a odseku 7 písm. c) je každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov podľa § 12, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.
(9)
Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) a odseku 7 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
(10)
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem predmetu podľa odseku 9 žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
(11)
Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk v škole s bilingválnym vzdelávaním alebo v triede s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
§ 7
Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách a konzervatóriách
(1)
Maturitnú skúšku na strednej odbornej škole a konzervatóriu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy a konzervatóriá sú
a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
c)
teoretická časť odbornej zložky,
d)
praktická časť odbornej zložky.
(3)
Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom maďarským sú
a)
maďarský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
teoretická časť odbornej zložky,
e)
praktická časť odbornej zložky.
(4)
Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským sú
a)
ukrajinský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
teoretická časť odbornej zložky,
e)
praktická časť odbornej zložky.
(5)
Predmety maturitnej skúšky v triedach stredných odborných škôl s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú
a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
teoretická časť odbornej zložky,
d)
praktická časť odbornej zložky.
(6)
Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z týchto predmetov žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia.
(7)
V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 písm. c) sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanom zadaní z určených odborných predmetov. V praktickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 písm. d) sa overujú v slovenskom jazyku schopnosti žiaka na základe písomného riešenia úloh vo vyžrebovanej téme.
(8)
Predmety maturitnej skúšky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium alebo pomaturitné inovačné štúdium sú
a)
teoretická časť odbornej zložky,
b)
praktická časť odbornej zložky.
(9)
Predmetom maturitnej skúšky je podľa odseku 2 písm. c) a d), odseku 3 písm. d) a e), odseku 4 písm. d) a e) a odseku 8 písm. a) a b) súbor odborných vyučovacích predmetov podľa príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru strednej odbornej školy. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka v tomto súbore. V teoretickej časti odbornej zložky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.
(10)
Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
(11)
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
§ 8
Organizácia maturitnej skúšky
(1)
Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky okrem ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.
(2)
Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu.
(3)
Témy na jednotlivé časti teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy v termíne podľa odseku 2.
(4)
Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.
(5)
Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.
(6)
Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:
a)
praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,
b)
obhajoba vlastného projektu,
c)
realizácia a obhajoba experimentu,
d)
obhajoba úspešných súťažných prác,
e)
predvedenie umeleckého výkonu.
(7)
Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín; v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.
(8)
Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.
(9)
Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.
(10)
Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy.
(11)
Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút.
§ 9
Organizácia záverečnej skúšky
(1)
Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.
(2)
Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.
(3)
Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí 1 téma až 10 tém.
(4)
Písomná časť záverečnej skúšky trvá od 45 minút do 120 minút.
(5)
Písomná časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni.
(6)
Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.
(7)
Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. V odboroch, v ktorých si to charakter skúšky vyžaduje, môže praktická časť skúšky trvať až štyri týždne.
(8)
Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.
(9)
Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.
(10)
Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.
(11)
Ústna časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút.
(12)
Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov.
(13)
Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.
(14)
Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.
§ 10
Organizácia záverečnej pomaturitnej skúšky
(1)
Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.
(2)
Pri konaní záverečnej pomaturitnej skúšky sa za jednu hodinu záverečnej pomaturitnej skúšky považuje čas 60 minút.
(3)
Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda predmetovej maturitnej komisie primerane predĺžiť.
(4)
Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.
(5)
Pred záverečnou pomaturitnou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.
§ 11
Organizácia absolventskej skúšky
(1)
Témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca okrem výnimky ustanovenej v odseku 9.
(2)
Absolventská skúška môže byť individuálna alebo skupinová.
(3)
Absolventská skúška je verejná.
(4)
Pri konaní absolventskej skúšky sa za jednu hodinu absolventskej skúšky považuje čas 60 minút.
(5)
Teoretická skúška z odborných predmetov podľa § 79 ods. 2 písm. c) zákona a komplexná skúška z odborných predmetov podľa § 79 ods. 2 písm. e) zákona sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 12 žiakov.
(6)
Absolventská skúška na strednej zdravotníckej škole sa organizuje ako skúška podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona.
(7)
Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.
(8)
Pred absolventskou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.
(9)
Riaditeľ konzervatória na návrh umeleckej rady schvaľuje do
a)
31. januára vybrané umelecké diela absolventských výkonov,
b)
30. júna predchádzajúceho školského roka témy absolventských písomných prác,
c)
31. októbra zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy.
§ 12
Zoznam predmetov maturitnej skúšky
(1)
Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú
a)
cudzí jazyk,
b)
spoločenskovedné predmety,
c)
prírodovedné predmety,
d)
ostatné predmety.
(2)
Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety
a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
nemecký jazyk,
d)
ruský jazyk,
e)
španielsky jazyk,
f)
taliansky jazyk.
(3)
Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety
a)
dejepis,
b)
geografia,
c)
náuka o spoločnosti,
d)
občianska náuka.
(4)
Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety
a)
biológia,
b)
fyzika,
c)
chémia,
d)
informatika,
e)
matematika.
(5)
Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety
a)
dejiny umenia,
b)
deskriptívna geometria,
c)
ekológia,
d)
ekonomika,
e)
estetika,
f)
evanjelické a. v. náboženstvo,
g)
chorvátsky jazyk,
h)
katolícke náboženstvo,
i)
kresťanská etika,
j)
latinčina,
k)
literárna tvorba,
l)
maďarský jazyk a literatúra,
m)
muzikál,
n)
poľský jazyk,
o)
praktická časť odbornej zložky,
p)
právo,
q)
psychológia,
r)
reformované náboženstvo,
s)
slovenský jazyk a literatúra,
t)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
u)
stretnutia s ľudovou kultúrou,
v)
športový manažment,
w)
teoretická časť odbornej zložky,
x)
ukrajinský jazyk a literatúra,
y)
základy športovej prípravy,
z)
umenie a kultúra,
aa)
rómsky jazyk a literatúra.
ab)
ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
§ 13
Maturitná skúška
(1)
Žiak vykoná externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa II. časti prílohy.
(2)
Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa prílohy III. časti a pre jednotlivé predmety podľa pokynov uvedených v katalógu cieľových požiadaviek.
(3)
Žiak vykoná teoretickú časť odbornej zložky a praktickú časť odbornej zložky podľa IV. časti prílohy.
§ 14
Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1)
Podľa upravených podmienok môže maturovať
a)
žiak špeciálnej školy,
b)
žiak špeciálnej triedy,
c)
žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.
(2)
Úpravy sa vzťahujú na
a)
jednotlivé časti maturitnej skúšky,
b)
cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov,
c)
externé testy, písomné práce a maturitné zadania.
(3)
Úpravy sa týkajú týchto oblastí:
a)
predĺžený časový limit pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi,
b)
úpravy alebo nahradenie niektorých úloh,
c)
rôzne grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede a počúvania vstupného textu,
d)
prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga.
(4)
Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci
a)
so sluchovým postihnutím,
b)
so zrakovým postihnutím,
c)
s telesným postihnutím,
d)
chorí a zdravotne oslabení,
e)
s vývinovými poruchami učenia,
f)
žiaci s poruchami aktivity a pozornosti,
g)
žiaci s poruchami správania,
h)
žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou,
i)
žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
j)
s viacnásobným postihnutím.
(5)
Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými úlohami:
a)
I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia,
b)
II. skupina – stredný stupeň obmedzenia,
c)
III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia.
(6)
Pri zaraďovaní žiakov do skupín je potrebné vychádzať z toho, či
a)
je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu,
b)
je potrebné testové úlohy upraviť z formálnej stránky, upraviť veľkosť písma, zvýrazniť text alebo nahradiť testové úlohy vhodnejšími úlohami,
c)
vyžaduje postihnutie žiaka pomoc tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta alebo zdravotníckeho personálu či špeciálneho pedagóga pri vypracovaní testov,
d)
spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.
(7)
Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí sú uvedené v V. časti prílohy.
(8)
Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, podáva uchádzač riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje
a)
osobné údaje uchádzača,
b)
skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,
c)
odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,
d)
odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,
e)
aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa.
(9)
Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.
(10)
Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením.
§ 15
Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky
(1)
Ak má maturitná skúška v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v príslušnom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.
(2)
Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom; percentilom sa hodnotí, ak ju vykoná viac ako 30 žiakov. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.
(3)
Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti a pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.
(4)
Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
(5)
Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí predmetová maturitná komisia samostatne.
(6)
Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
(7)
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v
1.
písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
2.
externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
(8)
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
(9)
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horšie ako 4 – dostatočný.
(10)
Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
(11)
Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.
§ 16
Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie záverečnej skúšky a absolventskej skúšky
Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške klasifikuje žiaka takto:
a)
prospel s vyznamenaním, ak nemá
1.
na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5 a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,
2.
na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň prospechu horší ako výborný a v študijných odboroch skupiny 53 – z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako výborný,
3.
na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona horší ako 1,50,
b)
prospel veľmi dobre, ak nemá
1.
na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,
2.
na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň prospechu horší ako chválitebný a v študijných odboroch skupiny 53 – z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako chválitebný,
3.
na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona horší ako 2,00,
c)
prospel, ak nemá
1.
na záverečnej skúške z písomnej časti skúšky, praktickej časti skúšky a ústnej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,
2.
na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu nedostatočný,
d)
neprospel, ak má
1.
na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,
2.
na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu nedostatočný.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Žiak, ktorý vykonal záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku podľa doterajších predpisov a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku podľa doterajších predpisov.
(2)
Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2010 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.
(3)
Žiak, ktorý bol prijatý na gymnázium s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom a štúdium začal najneskôr v školskom roku 2008/2009, vykoná maturitnú skúšku z predmetov
a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov alebo ostatných predmetov,
d)
ďalší voliteľný predmet.
(4)
Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 3 písm. c) je každý prírodovedný alebo spoločenskovedný predmet uvedený v § 12, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa môže zarátať aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.
(5)
Žiak, ktorý bol prijatý na strednú odbornú školu s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom a štúdium začal najneskôr v školskom roku 2008/2009, vykoná maturitnú skúšku z predmetov
a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
teoretická časť odbornej zložky,
d)
praktická časť odbornej zložky.
(6)
V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme z určených odborných predmetov. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú v slovenskom jazyku schopnosti žiaka na základe písomného riešenia úloh vo vyžrebovanej téme.
§ 17a
Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2019 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.
§17b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z.
SPÔSOB A FORMA KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY
I. ČASŤ
FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
Por.
číslo
Predmet Časť
Úroveň Externá Interná a jej formy
Písomná Ústna
príprava odpoveď
1 anglický jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
2 biológia 20´ 20´
3 dejepis 20´ 20´
4 francúzsky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
5 fyzika 20´ 20´
6 geografia 20´ 20´
7 chémia 20´ 20´
8 informatika 30´ 20´
9 maďarský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´
10 matematika 150´ 20´ 20´
11 náuka o spoločnosti 20´ 20´
12 nemecký jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
13 občianska náuka 20´ 20´
14 ruský jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
15 slovenský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´
16 slovenský jazyk a slovenská literatúra4) 100´ 90´ 20´ 20´
17 španielsky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
18 taliansky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
19 ukrajinský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´
20 teoretická časť odbornej zložky 30´ 30´
21 praktická časť odbornej zložky max. 24 hodín (príprava a výkon)
22 dejiny umenia5) 20´ 20´
23 deskriptívna geometria5) 30´ 20´
24 ekológia5) 20´ 20´
25 ekonomika5) 20´ 20´
26 estetika5) 20´ 20´
27 evanjelické a. v. náboženstvo6) 20´ 20´
28 kresťanská etika6) 20´ 20´
29 latinčina 20´ 20´
30 právo5) 20´ 20´
31 psychológia5) 20´ 20´
32 reformované náboženstvo6) 20´ 20´
33 katolícke náboženstvo6) 20´ 20´
34 stretnutia s ľudovou kultúrou5) 20´ 20´
35 športový manažment 20´ 20´
36 základy športovej prípravy 20´ 20´
37 muzikál 20´ 20´
38 literárna tvorba 20´ 20´
39 poľský jazyk 20´ 20´
40 chorvátsky jazyk 20´ 20´
41 umenie a kultúra 20´ 20´
42 rómsky jazyk a literatúra 20´ 20´
II. ČASŤ
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY
1.
Cudzí jazyk – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, talianska jazyk a španielsky jazyk.
Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Predmet druhý vyučovací jazyk v bilingválnych triedach stredných škôl alebo v bilingválnych školách obsahom a náročnosťou zodpovedá úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.
Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.
Externá časť maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:
Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.
Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie štruktúrovaného centrálneho zadania v určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých školách v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.
Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň C1:
a)
napísať jasný, detailný a správne kompozične a syntakticky členený text na zložité témy so spoločenskou alebo s odbornou tematikou,
b)
písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,
c)
napísať dobre zrozumiteľný príbeh, esej, recenziu,
d)
napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
e)
napísať súkromný a formálny list, obchodný list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, odborný referát s využitím adekvátnych štylistických postupov a odbornej terminológie s prihliadnutím na cieľovú skupinu príjemcov,
f)
opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, vytvoriť syntakticky správny opis a imaginatívny test,
g)
napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city a pomocou doplňujúcich argumentov a vhodných príkladov dokáže podrobne vysvetliť a podporiť svoje stanoviská a názory a vhodne ich ukončiť,
h)
napísať referát, diskusný príspevok, správu, prejav a použiť zodpovedajúcu odbornú terminológiu,
i)
vedieť aplikovať štylistické a kompozičné postupy náučného a populárno-náučného štýlu.
Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2:
a)
napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú,
b)
písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,
c)
napísať dobre zrozumiteľný príbeh,
d)
napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
e)
napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,
f)
opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu,
g)
napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city,
h)
napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.
Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1:
a)
písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho,
b)
vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú,
c)
vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.),
d)
napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
e)
napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,
f)
opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu.
2.
Maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
Externá časť maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.
Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.
Charakteristika úloh písomnej práce:
a)
analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),
b)
vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,
c)
porovnanie dvoch textov podľa zadania,
d)
štýlová a žánrová transformácia textov.
3.
Matematika
Externú časť maturitnej skúšky z matematiky tvorí centrálne vypracovaná písomná skúška – test, ktorá sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a externe sa vyhodnocuje. Test sa skladá iba z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.
4.
Slovenský jazyk a literatúra
Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.
Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Žiak má preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.
Charakteristika úloh písomnej práce:
a)
analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),
b)
vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,
c)
porovnanie dvoch textov podľa zadania,
d)
štýlová a žánrová transformácia textov.
5.
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.
Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené štyri témy s osnovou a určené žánrové formy podľa vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:
Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.
Charakteristika úloh písomnej práce:
a)
analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),
b)
vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,
c)
porovnanie dvoch textov podľa zadania,
d)
štýlová a žánrová transformácia textov.
III. ČASŤ
VŠEOBECNÉ POKYNY K SPÔSOBU KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY
1.
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.
2.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.
3.
Maturitné zadania a úlohy v nich možno schváliť, ak sú v súlade s katalógom cieľových požiadaviek pre príslušný predmet maturitnej skúšky.
4.
Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy z viacerých tematických okruhov, podľa možností a charakteru predmetu maturitnej skúšky.
5.
Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky pozostávajúcej z prípravy a odpovede.
6.
Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia. Maturitné zadania sa nezverejňujú.
7.
Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej škole.
8.
Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. Všeobecnými učebnými pomôckami sú pomôcky, ktoré má každý žiak v škole k dispozícii počas konania príslušnej časti maturitnej skúšky alebo zložky maturitnej skúšky. Konkrétnymi učebnými pomôckami sú učebné pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným maturitným zadaním.
9.
Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným učebným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.
10.
Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.
11.
Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.
12.
Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal vhodné podmienky na vyjadrenie svojich myšlienok.
13.
Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.
IV. ČASŤ
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY VŠEOBECNÉ POKYNY
1.
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.
2.
Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.
3.
Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.
4.
Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová maturitná komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
5.
Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.
6.
Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok.
TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
Kritériá hodnotenia
a)
porozumenie téme,
b)
používanie odbornej terminológie,
c)
samostatnosť prejavu,
d)
schopnosť aplikácie,
e)
správnosť a vecnosť odpovede.
PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
Charakteristika foriem
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v študijnom odbore a jeho zameraní.
Kritériá hodnotenia
a)
pochopenie úlohy,
b)
analýza úlohy,
c)
voľba postupu,
d)
voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,
e)
organizácia práce,
f)
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,
g)
ochrana životného prostredia,
h)
výsledok práce.
OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU
Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo študijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.
Kritériá hodnotenia
a)
odborná úroveň projektu,
b)
grafická úroveň projektu,
c)
vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,
d)
používanie odbornej terminológie,
e)
využitie odbornej literatúry.
REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU
Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.
Kritériá hodnotenia
a)
odborná úroveň projektu,
b)
grafická úroveň projektu,
c)
vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,
d)
používanie odbornej terminológie,
e)
využitie odbornej literatúry.
OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC
Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kritériá hodnotenia
a)
správna voľba postupu,
b)
využitie zariadení a materiálov,
c)
používanie odbornej terminológie,
d)
samostatnosť prejavu,
e)
schopnosť aplikácie,
f)
možnosť využitia v odbore.
PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU
1.
V hudobnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.
2.
V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.
3.
V tanečnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky v príslušnom odbornom zameraní.
4.
Vo výtvarných odboroch tvorí túto časť maturitnej skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a realizácie návrhu v odbornej maturitnej práci.
V. ČASŤ
ÚPRAVY MATURITNEJ SKÚŠKY PRE ŽIAKOV S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI POSTIHNUTÍ
I.
skupina – ľahký stupeň obmedzenia
Žiaci v tejto skupine môžu pracovať s testami a so zadaniami pre intaktnú populáciu, ak majú možnosť pracovať v predĺženom čase a používať kompenzačné pomôcky.
Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí
A.
Žiaci so sluchovým postihnutím:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,
2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.
B.
Žiaci so zrakovým postihnutím:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,
2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.
C.
Žiaci s telesným postihnutím:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,
2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.
D.
Žiaci chorí a zdravotne oslabení:
Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.
E.
Žiaci s vývinovými poruchami učenia:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 25 %,
2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.
F.
Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:
Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.
G.
Žiaci s poruchami správania:
Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.
H.
Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 25 %
2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.
I.
Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,
2.
úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.
J.
Žiaci s viacnásobným postihnutím:
Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.
II.
skupina – stredný stupeň obmedzenia
Žiaci zaradení do tejto skupiny sú schopní vypracovať zadania len s uvedenými úpravami.
Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí
A.
Žiaci so sluchovým postihnutím:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,
2.
písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,
3.
zápis odpovede priamo do testového zošita, uvedenie synoným pri vybraných (vytipovaných) slovách,
4.
úprava a nahradenie niektorých úloh založených na jazykovom cite,
5.
vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka,
6.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.
B.
Žiaci so zrakovým postihnutím:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 100 %,
2.
písmo Arial, veľkosť písma 14 – 24 – 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 alebo A3, voliteľné testy v Braillovom písme a elektronickej verzii (CD),
3.
členenie testového hárka tak, aby umožňoval orientáciu,
4.
zápis odpovede priamo do testového zošita (zakrúžkovanie variantu alebo zapísanie odpovede do riadka),
5.
možnosť zápisu odpovede na samostatný list papiera,
6.
zvýraznené oddelenie otázok,
7.
úprava a nahradenie niektorých úloh,
8.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov,
9.
zvuková nahrávka textov k otázkam.
C.
Žiaci s telesným postihnutím:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 100 %,
2.
písmo Arial, veľkosť písma 14 – 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné testy v elektronickej verzii (CD),
3.
členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,
4.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka),
5.
kompenzačné pomôcky podľa potreby žiaka.
D.
Žiaci chorí a zdravotne oslabení:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,
2.
prestávka, ktorá sa nepočíta do času skúšky (pre diabetikov, kardiakov a pod.),
3.
prítomnosť zdravotníckeho personálu, ktorý pomáha pri prípadných zdravotných problémoch.
E.
Žiaci s vývinovými poruchami učenia:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,
2.
písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5,
3.
zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),
4.
členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,
5.
zvýraznené oddelenie otázok,
6.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).
F.
Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,
2.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).
G.
Žiaci s poruchami správania:
Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.
H.
Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,
2.
písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,
3.
zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),
4.
členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,
5.
zvýraznené oddelenie otázok,
6.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).
I.
Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami:
1.
úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti žiak je,
2.
prítomnosť špeciálneho pedagóga, ktorý pomáha pri prípadných ťažkostiach počas skúšky,
3.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %.
J.
Žiaci s viacnásobným postihnutím:
Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.
III.
skupina – ťažký stupeň obmedzenia
A.
Žiaci zaradení do tretej skupiny sú schopní absolvovať maturitnú skúšku s úpravami uvedenými v II. skupine s pomocou asistenta alebo tlmočníka posunkovej reči.
B.
Žiaci s viacnásobným postihnutím zaradení do tretej skupiny, ktorým sa v priebehu vzdelávania zmenil zdravotný stav tak, že nie sú schopní absolvovať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A, vykonajú iba externú časť a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A.
Úpravy pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B
Predĺženie času skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav.
1)
Oddiel B prílohy k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
2)
Oddiel C prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.
3)
Oddiel D prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.
4)
Predmet je určený pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín okrem žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským maturujúcich zo slovenského jazyka a literatúry.
5)
Predmet sa nevzťahuje na predmety odborného vzdelávania.
6)
Predmet sa vzťahuje iba na cirkevné školy.