308/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 7. júla 2008
o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska vydáva podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznámenie o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch (San Maríno, Vatikán, Monacké kniežatstvo).
b)
Dňa 8. júla 2008 Rada Európskej únie rozhodla, že Slovenská republika spĺňa podmienky na prijatie eura a prijíma euro 1. januára 2009.1)
c)
Od 1. januára 2009 sa stávajú eurobankovky a euromince vrátane zberateľských euromincí vydaných Národnou bankou Slovenska zákonnými platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách v Slovenskej republike.2)
2.
Eurobankovky
a)
Eurobankovky majú rovnaký dizajn pre všetky členské štáty eurozóny a zúčastnené tretie štáty. Eurobankovky v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur zobrazujú architektonické motívy inšpirované „historickými obdobiami a štýlmi Európy“. Vyobrazené motívy predstavujú charakteristické prvky rôznych architektonických štýlov vo forme okien a brán na lícnej strane a mostov na rubovej strane. Ďalšími charakteristickými prvkami na eurobankovkách sú: symbol Európskej únie, názov meny v rímskej a gréckej abecede, iniciálky Európskej centrálnej banky v zneniach úradných jazykov, symbol ©, ktorý upozorňuje, že autorské práva patria Európskej centrálnej banke, a podpis prezidenta Európskej centrálnej banky.
b)
Národná banka Slovenska uverejňuje na svojej internetovej stránke podrobné informácie o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach všetkých eurobankoviek. Informácie o eurobankovkách sú verejnosti dostupné aj na internetovej stránke Európskej centrálnej banky www.ecb.int.
3.
Euromince
a)
Obehové euromince majú na líci spoločnú európsku stranu a na rube majú charakteristickú národnú stranu, pričom časť euromincí má pôvodnú spoločnú európsku stranu a časť euromincí má novú spoločnú európsku stranu. Vzhľad spoločnej európskej strany euromincí a národných strán euromincí vydaných jednotlivými členskými štátmi eurozóny a zúčastnenými tretími štátmi zverejňuje Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie.3) Okrem vzhľadu obehových euromincí Európska komisia zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie aj vzhľad pamätných obehových euromincí.
b)
Slovenská republika bude 10, 20 a 50-eurocentové mince a 1 a 2-eurové mince vydávať s novou spoločnou európskou stranou euromincí.4) Mince s najnižšími hodnotami (1, 2 a 5-eurocentové mince) sa budú vydávať s pôvodnou spoločnou európskou stranou.
c)
Podrobnosti o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu ustanovuje osobitný predpis.5)
d)
Národná banka Slovenska uverejňuje na svojej internetovej stránke www.nbs.sk podrobné informácie o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch a ďalších náležitostiach všetkých euromincí. Informácie o eurominciach sú verejnosti dostupné aj na internetovej stránke Európskej centrálnej banky www.ecb.int.
4.
Popis národných strán slovenských euromincí
1, 2 a 5 eurocentov
Na minci je vyobrazený tatranský štít Kriváň, ktorý je považovaný za symbol ochrany slobody a svojbytnosti slovenského národa. V strede mincového poľa je nápis „SLOVENSKO“ a pod ním letopočet. Pod letopočtom je štátny znak Slovenskej republiky. Po jeho ľavej strane je značka mincovne a po jeho pravej strane iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu Drahomíra Zobeka „Z“. Pri okraji mince je do kruhu umiestnených dvanásť hviezd Európskej únie.
10, 20 a 50 eurocentov
V strede mincového poľa je v naznačenom vnútornom kruhu vyobrazený Bratislavský hrad, ktorý je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V ľavej časti mincového poľa je do motívu Bratislavského hradu zakomponovaný štátny znak Slovenskej republiky. Pod Bratislavským hradom v strede je letopočet a pod ním v opise vnútorného kruhu je zľava doprava nápis „SLOVENSKO“. Pri ľavom okraji vnútorného kruhu je značka mincovne a pri jeho pravom okraji sú štylizované iniciálky mien a priezvisk autorov výtvarného návrhu Jána Černaja „JČ“ a Pavla Károlyho „PK“. Pri okraji mincového poľa je do kruhu umiestnených dvanásť hviezd Európskej únie.
1 a 2 euro
a)
V strede mincového poľa je vo vnútornom kruhu vyobrazený dvojkríž na trojvrší symbolizujúci štátny znak Slovenskej republiky. Na pozadí dvojkríža je kompozícia štylizovaných skál. Vpravo od dvojkríža je v opise vnútorného kruhu zdola nahor nápis „SLOVENSKO“ a vľavo od dvojkríža je letopočet. Nad trojvrším vľavo je umiestnená značka mincovne a vpravo sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu Ivana Řeháka „IŘ“. Pri okraji mincového poľa je 12 do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie, z ktorých tri sú zakomponované do spodnej časti trojvršia.
b)
Na hrane dvojeurovej mince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: január 2009
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
1)
Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008).
2)
§ 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad informácia Komisie č. 2006/C 254/04 o nových národných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 254, 20. 10. 2006), informácia Komisie č. 2007/C 248/07 o nových národných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 248, 23. 10. 2007), informácia Komisie č. 2007/C 248/08 o nových národných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 248, 23.10. 2007).
4)
Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).
5)
Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01) v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01).