307/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 106 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o diagnostike, výchove a vzdelávaní, prijímaní a priebehu vzdelávania žiakov s intelektovým nadaním v základných školách a stredných školách.
§ 2
Diagnostika a prijímanie žiakov s intelektovým nadaním do škôl a tried pre žiakov s intelektovým nadaním
(1)
Intelektové nadanie diagnostikuje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.
(2)
Žiak, ktorý má centrom diagnostikované intelektové nadanie, je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(3)
Centrum v správe z diagnostického vyšetrenia uvedie, či bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie alebo špecifické intelektové nadanie. Centrum v súlade s diagnostikovaním intelektového nadania navrhne vhodnú formu vzdelávania žiaka. O forme vzdelávania rozhodne zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia.
(4)
Žiak so všeobecným intelektovým nadaním sa prijíma do školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním alebo do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia a s jeho informovaným súhlasom po diagnostike vykonanej centrom.
(5)
Do školy so zameraním na rozvoj špecifického intelektového nadania alebo do triedy so zameraním na rozvoj špecifického intelektového nadania sa prijímajú žiaci na základe prijímacieho konania.
(6)
Prijímacie konanie sa skladá z overenia úrovne
a)
vedomostí,
b)
špeciálnych zručností,
c)
špeciálnych schopností.
(7)
Súčasťou prijímacieho konania môže byť aj zohľadnenie doterajších výsledkov žiaka, a to najmä doterajšie hodnotenie prospechu, umiestnenie na súťažiach, a výsledkov celoslovenského testovania žiakov.
(8)
Overenie úrovne vedomostí je overenie vedomostí z hlavných vzdelávacích predmetov, a to najmä z matematiky a zo slovenského jazyka.
(9)
Overenie úrovne špeciálnych zručností je overenie výkonu v predmetoch súvisiacich so špecifickým nadaním, na ktoré sa škola alebo trieda zameriava.
(10)
Overenie úrovne špeciálnych schopností vykoná centrum v procese diagnostiky špecifického intelektového nadania. Ak nie je špecifické intelektové nadanie diagnostikované centrom, žiak nemôže byť prijatý do školy alebo triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním.
(11)
Riaditeľ školy určí predmety na overenie úrovne vedomostí a predmety na overenie úrovne špeciálnych zručností alebo ďalšie kritériá a určí, aký vplyv majú jednotlivé overenia na určenie celkového výsledku prijímacieho konania a tie zverejní do 1. februára príslušného školského roka.
(12)
Intelektovo nadané dieťa možno prijať do základnej školy pred dosiahnutím šiesteho roku veku po odporučení centra na základe diagnostikovaného intelektového nadania a na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
(13)
Súčasťou dokumentácie žiaka s intelektovým nadaním pri jeho prijatí do základnej školy alebo do strednej školy, alebo pri jeho zaradení do vzdelávacieho programu pre žiakov s intelektovým nadaním je formulár „Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy“. Formulár je súčasťou dokumentácie každého žiaka s intelektovým nadaním.
§ 3
Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním
(1)
Všeobecne intelektovo nadaný žiak môže byť vzdelávaný v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, v triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním alebo formou individuálnej integrácie.
(2)
Vzdelávanie v škole pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov alebo v triede pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov.
(3)
Vzdelávací program pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov je zameraný na podporovanie a rozvíjanie ich intelektového nadania so zohľadnením rozvoja celej osobnosti, na prevenciu a nápravu problémových prejavov, ktoré súvisia s ich všeobecným intelektovým nadaním.
(4)
Špecificky intelektovo nadaný žiak môže byť vzdelávaný v škole pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním, v triede pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním alebo formou individuálnej integrácie.
(5)
Vzdelávanie v škole pre špecificky intelektovo nadaných žiakov alebo v triede pre špecificky intelektovo nadaných žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu pre špecificky intelektovo nadaných žiakov.
(6)
Vzdelávací program pre špecificky intelektovo nadaných žiakov sa zameriava na rozvíjanie oblastí podľa špecifického intelektového nadania najmä rozšíreným vzdelávaním v jednom vyučovacom predmete alebo vo viacerých vyučovacích predmetoch zo skupiny spoločenskovedných predmetov alebo prírodovedných predmetov.
(7)
Pri vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov sa používajú metódy a prístupy so zameraním na oblasti podľa odsekov 3 a 6, a to najmä projektové vyučovanie, induktívne vyučovanie, pozorovanie, objavovanie a experimentovanie, diskusia, práca s informáciami, riešenie problémov, pozitívne hodnotenie a sebahodnotenie.
(8)
Pri vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním sa používajú učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním, pri niektorých častiach obsahu aj učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
§ 4
Individuálna integrácia intelektovo nadaného žiaka
(1)
Za individuálnu integráciu intelektovo nadaného žiaka sa považuje jeho vzdelávanie v triede, ktorá neuskutočňuje vzdelávací program pre žiakov s intelektovým nadaním.
(2)
Intelektovo nadaný žiak môže byť vzdelávaný formou individuálnej integrácie len po diagnostickom vyšetrení vykonanom centrom.
(3)
Individuálny vzdelávací program sa uplatňuje, len ak ide o individuálnu integráciu žiaka s intelektovým nadaním alebo ak je žiak s intelektovým nadaním súčasne žiakom so zdravotným znevýhodnením.
(4)
Individuálny vzdelávací program obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach jeho diagnózy a prognózy na výchovno-vzdelávací proces, o učebných postupoch a organizácii vzdelávacieho procesu, o učebných plánoch a učebných osnovách, prípadne o zabezpečení kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok, učebných materiálov a personálnej pomoci. Individuálny vzdelávací program sa aktuálne dopĺňa podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka s intelektovým nadaním.
(5)
Individuálny vzdelávací program sa zameriava na rozvíjanie intelektového nadania žiaka v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov, na primeraný rozvoj jeho osobnosti a na prevenciu a nápravu problémových prejavov súvisiacich so všeobecným intelektovým nadaním.
(6)
Individuálny vzdelávací program vypracúva škola v spolupráci s centrom.
(7)
Centrum spolupracuje so školou, ktorá vzdeláva intelektovo nadaného žiaka formou individuálnej integrácie, a to najmä v rámci diagnostiky a rediagnostiky žiaka, odporúčaniami na vzdelávanie žiaka, sledovaním vývinu žiaka, návrhmi na zmeny v individuálnom vzdelávacom programe, poradenstvom pre učiteľov a zákonných zástupcov žiaka.
§ 5
Preradenie žiaka do vyššieho ročníka
(1)
Intelektovo nadaný žiak môže byť preradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe úspešne vykonanej komisionálnej skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.
(2)
Preradenie žiaka do vyššieho ročníka zahŕňa aj zaradenie žiaka do vyššieho ako prvého ročníka pri nástupe do školy.
(3)
Pri preradení žiaka do vyššieho ročníka sa žiakovi poskytne prechodná doba na prispôsobenie a osvojenie učiva vyššieho ročníka.
(4)
V triednom výkaze v poznámke a na vysvedčení v doložke sa uvedie, že žiak bol preradený do daného ročníka na základe úspešne vykonanej komisionálnej skúšky.
§ 6
Absolvovanie viacerých ročníkov počas jedného školského roka
(1)
Ak je predpoklad, že žiak s intelektovým nadaním absolvuje viacero ročníkov počas jedného školského roka, triedny učiteľ v spolupráci s ďalšími učiteľmi vypracuje individuálny vzdelávací program, v ktorom naplánuje organizáciu vzdelávania žiaka tak, aby mohol absolvovať viacero ročníkov v priebehu jedného školského roka. Individuálny vzdelávací program môže zahŕňať aj úpravu učebného plánu žiaka.
(2)
Absolvovanie viacerých ročníkov počas jedného školského roka škola organizačne zabezpečí formou individuálnych konzultácií so žiakom alebo návštevou jednotlivých vyučovacích hodín vo viacerých ročníkoch.
(3)
Pri absolvovaní viacerých ročníkov počas jedného školského roka žiak nevykonáva komisionálne skúšky, ale je priebežne hodnotený z jednotlivých vyučovacích predmetov.
(4)
Žiakovi po absolvovaní viacerých ročníkov v priebehu jedného školského roka vydá škola vysvedčenie za každý ročník zvlášť.
§ 7
Absolvovanie jedného predmetu alebo viacerých predmetov vo vyššom ročníku
(1)
Ak je predpoklad, že žiak s intelektovým nadaním absolvuje jeden predmet alebo viacero predmetov vo vyššom ročníku, triedny učiteľ s ďalšími učiteľmi príslušného predmetu alebo predmetov vypracuje individuálny vzdelávací program, v ktorom naplánuje organizáciu vzdelávania žiaka.
(2)
Absolvovanie jedného predmetu alebo viacerých predmetov vo vyššom ročníku vyžaduje úspešné vykonanie komisionálnej skúšky z príslušného predmetu alebo predmetov.
(3)
Absolvovanie jedného predmetu alebo viacerých predmetov vo vyššom ročníku škola organizačne zabezpečí formou individuálnych konzultácií so žiakom alebo účasťou na jednotlivých vyučovacích hodinách vo vyššom ročníku.
(4)
Organizačné zabezpečenie môže obsahovať napríklad zníženie alebo zvýšenie počtu vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov, neúčasť na niektorých vyučovacích hodinách z dôvodu účasti na individuálnych konzultáciách alebo na hodinách vo vyššom ročníku.
(5)
V triednom výkaze v poznámke a na vysvedčení v doložke sa uvedie ročník pre predmety, ktoré žiak absolvoval vo vyššom ročníku.
(6)
Ak je žiak v najvyššom ročníku základnej školy, škola mu umožní vzdelávať sa v príslušnom predmete alebo predmetoch v strednej škole, alebo zvolí iný spôsob vzdelávania v týchto predmetoch tak, aby sa umožnilo rozvíjanie nadania žiaka.
§ 8
Súčasné štúdium predmetov alebo odborov vzdelávania stredných škôl v oblasti nadania
(1)
Na súčasné štúdium predmetov alebo odborov vzdelávania stredných škôl v oblasti nadania sa vzťahujú ustanovenia § 7.
(2)
Triedny učiteľ pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu spolupracuje s príslušnými učiteľmi strednej školy.
§ 9
Diferencované vzdelávanie skupiny žiakov s intelektovým nadaním v triede alebo mimo triedy
(1)
Diferencovaným vzdelávaním skupiny žiakov s intelektovým nadaním v triede alebo mimo triedy sa rozumie
a)
vzdelávanie viacerých individuálne integrovaných intelektovo nadaných žiakov v jednej triede spolu s ostatnými žiakmi, pričom tejto skupine žiakov sa môže venovať druhý učiteľ,
b)
skupina intelektovo nadaných žiakov vzdelávaná na niektorých vyučovacích hodinách v samostatnej triede.
(2)
Intelektovo nadaní žiaci z viacerých tried alebo škôl môžu byť sústredení na niektoré časti vyučovania do jednej triedy na účely poskytnutia rozšíreného vzdelávacieho obsahu.
(3)
Diferencované vzdelávanie skupiny žiakov s intelektovým nadaním je formou individuálnej integrácie. Skupinu intelektovo nadaných žiakov tvoria individuálne integrovaní žiaci s intelektovým nadaním.
§ 10
Preradenie alebo vylúčenie žiaka zo vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov
(1)
Ak žiak dlhodobo neplní požiadavky výchovno-vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov v oblastiach súvisiacich so všeobecným intelektovým nadaním, môže riaditeľ požiadať centrum o rediagnostiku žiaka. Ak rediagnostika nepotvrdí nadanie žiaka, riaditeľ vyradí žiaka zo vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov najneskôr k prvému dňu nasledujúceho školského roka.
(2)
Ak žiak dlhodobo neplní požiadavky výchovno-vzdelávacieho programu pre špecificky intelektovo nadaných žiakov v oblasti školského výkonu súvisiaceho so špecifickým intelektovým nadaním, na ktorú sa výchovno-vzdelávací program zameriava, môže riaditeľ požiadať centrum o rediagnostiku žiaka. Ak rediagnostika nepotvrdí nadanie žiaka, riaditeľ vyradí žiaka zo vzdelávacieho programu pre špecificky intelektovo nadaných žiakov najneskôr k prvému dňu nasledujúceho školského roka.
(3)
Ak rediagnostické vyšetrenie žiaka, ktorý je vzhľadom na svoje intelektové nadanie vzdelávaný formou individuálnej integrácie, nepotvrdí jeho intelektové nadanie, žiak prestáva byť z tohto dôvodu vzdelávaný formou individuálnej integrácie najneskôr od prvého dňa ďalšieho klasifikačného obdobia.
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)
Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov podľa § 5 až 9 sa uskutočňuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(2)
Na triedy pre žiakov s intelektovým nadaním sa primerane vzťahujú ustanovenia platné pre školy pre žiakov s intelektovým nadaním.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.