305/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o škole v prírode
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe organizácie, vysielania detí a žiakov do školy v prírode, činnosti, prevádzky a materiálno-technického zabezpečenia školy v prírode.
§ 2
(1)
Škola v prírode sa zriaďuje ako školské účelové zariadenie po zaradení do siete škôl a školských zariadení.
(2)
Škola v prírode zabezpečuje pobyt a podmienky v škole v prírode pre deti od piatich rokov z materských škôl, pre žiakov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „žiak“).
§ 3
(1)
Ak nie je škola v prírode dostatočne kapacitne vyťažená, možno v jej objekte organizovať aj prázdninové pobyty detí, žiakov a dospelých, rekreačné pobyty pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu školstva a ich rodinných príslušníkov a pracovné porady zamestnancov rezortu školstva. Pritom možno organizovať jazykové kurzy, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky, súťaže, kultúrne a vzdelávacie aktivity a iné záujmové činnosti.
(2)
Aktivity školy v prírode možno organizovať aj v inom objekte než v škole v prírode, ak tento objekt spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi.1)
§ 4
(1)
Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu1) na území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Organizáciu práce školy v prírode upravuje školský poriadok školy v prírode vypracovaný a schválený jej riaditeľom po prerokovaní so zriaďovateľom školy v prírode. V objekte prechodne určenom podľa odseku 1 na organizovanie školy v prírode schvaľuje školský poriadok školy v prírode pedagogický vedúci po dohode s vedúcim objektu.
(3)
Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého stupňa a žiakov stredných škôl trvá denne päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Výchovno-vzdelávacia činnosť materských škôl sa uskutočňuje podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti.
(4)
Výchovno-vzdelávacia činnosť materskej školy a mimoškolská činnosť škôl sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje prevažne v prírode. Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.
§ 5
(1)
Do školy v prírode sa prednostne vysielajú žiaci z oblastí, v ktorých znečistené prostredie nepriaznivo vplýva na zdravie detského organizmu, a to spravidla raz za školský rok.
(2)
Do školy v prírode vysiela žiakov zriaďovateľ školy, ak nie je škola právnickou osobou. Ak je škola právnickou osobou, do školy v prírode vysiela žiakov riaditeľ školy (ďalej len „vysielajúca organizácia“).
(3)
Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných dní.
(4)
Pri organizovaní školy v prírode pre deti materskej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac desať detí. Ak je v škole v prírode pre deti materských škôl organizovaný lyžiarsky výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac desiatich detí. Ak je v škole v prírode pre deti materských škôl organizovaný plavecký výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac ôsmich detí.
(5)
Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov prvého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 13 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov druhého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 15 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov strednej školy sa s každou triedou strednej školy vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov špeciálnej školy a špeciálnej triedy v základnej škole sa s každou triedou vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci. Do školy v prírode sa môže vyslať asistent učiteľa, ak sa školy v prírode zúčastňuje žiak alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(6)
Ak je v škole v prírode pre žiakov základných škôl a stredných škôl organizovaný lyžiarsky výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac 15 žiakov. Ak je v škole v prírode pre žiakov základných škôl a stredných škôl organizovaný plavecký výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac desiatich žiakov.
(7)
Vysielajúca organizácia môže umožniť zamestnancom vyslaným do školy v prírode pobyt vlastného dieťaťa vo veku od troch do pätnástich rokov.
(8)
Riaditeľ vysielajúcej školy
a)
zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,
b)
zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,2)
c)
vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov,
d)
zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v prírode,
e)
schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode uvedeného v odseku 10.
(9)
Riaditeľ školy, ktorá nie je právnickou osobou, predkladá svojmu zriaďovateľovi na schválenie doklady uvedené v odseku 8 písm. b) a c) a prerokuje s ním plán organizačného zabezpečenia školy v prírode, ktorý vypracuje pedagogický vedúci školy v prírode.
(10)
Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje
a)
názov a adresu vysielajúcej školy,
b)
miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,
c)
menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy,
d)
pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,
e)
počet tried a počet žiakov v triedach,
f)
menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,
g)
zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v prírode a príchodu späť,
h)
finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode,
i)
plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
j)
denný poriadok materskej školy a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,
k)
písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v prírode,
l)
vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia žiaka,
m)
poverenie na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode z vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, z vysielaných pedagogických zamestnancov školy vysielajúcej najviac žiakov.
(11)
Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka;3) ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad.4)
§ 6
(1)
Školu v prírode riadi, za jej činnosť a kapacitnú vyťaženosť zodpovedá jej riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti školu v prírode riadi a za jej činnosť zodpovedá jeho zástupca.
(2)
Súčasťou školy v prírode je zariadenie školského stravovania.
(3)
V škole v prírode pôsobia pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Prevádzku školy v prírode zabezpečujú technicko-hospodárski zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v mimovyučovacom čase zabezpečujú v spolupráci s učiteľmi vychovávatelia, ktorí môžu byť zamestnancami školy v prírode alebo zamestnancami vysielajúcej školy. Nevyhnutný počet zamestnancov podľa špecifických podmienok určuje riaditeľ školy v prírode po prerokovaní so zriaďovateľom.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
1)
§ 24 a 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
2)
§ 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
4)
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.