304/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

304
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), j) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
kvapaliny vyrobené z biopalív, ako sú bioetyltercbutyléter alebo biometylterc-butyléter.“.
2.
V § 4 sa vypúšťa odsek 5.
3.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2008“.
4.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009
Minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré sú výrobca a predajca povinní ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely, je od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 v referenčnej hodnote 3,4 % vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh.“.
5.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 608/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.