300/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
ZÁKON
z 2. júla 2008
o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu1) (ďalej len „šport“), starostlivosti o športové talenty a športovania detí mimo školského vyučovania,
b)
organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“),
c)
opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „antidopingová agentúra“),
d)
rozhodovanie sporov v športe,
e)
zriadenie a správu informačného systému verejnej správy o športe (ďalej len „informačný systém“).
§ 2
Úlohy štátu
Úlohy štátu podľa tohto zákona plnia:
a)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
d)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
§ 3
Vláda
Vláda utvára podmienky pre športovú reprezentáciu, na prípravu športových talentov, na športovanie detí mimo školského vyučovania a pre výstavbu športovej infraštruktúry osobitného významu.
§ 4
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť športu
a)
organizuje a kontroluje uskutočňovanie štátnej politiky v oblasti športu a koordinuje činnosť ostatných orgánov verejnej správy a iných právnických osôb pri jej uskutočňovaní,
b)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti športu a spravuje informačný systém,
c)
zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu a kontroluje efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu vynaložených na šport,
d)
pripravuje v súčinnosti s inými orgánmi verejnej správy a s inými právnickými osobami, ktoré plnia úlohy v oblasti športu, a predkladá vláde návrh Národného programu športu a iné koncepcie týkajúce sa športu,
e)
koordinuje uskutočňovanie Národného programu športu a vykonáva dohľad nad jeho uskutočňovaním,
f)
utvára podmienky na rozvoj športu a na výber a prípravu športových talentov a športovcov na športovú reprezentáciu,
g)
zabezpečuje v súčinnosti s národnými športovými zväzmi činnosť a financovanie športového strediska starostlivosti o športové talenty a prípravy športovcov na športovú reprezentáciu, ktoré je v jeho pôsobnosti,
h)
podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti športu a schvaľuje Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe v Slovenskej republike,
i)
podporuje organizovanie významných medzinárodných športových podujatí,
j)
poskytuje súčinnosť pri budovaní športovej infraštruktúry osobitného významu,
k)
zostavuje antidopingový program, zverejňuje zoznam dopingových látok a zoznam dopingových látok na liečebné účely,
l)
zriaďuje alebo spoluzriaďuje organizácie na plnenie úloh v oblasti športu, najmä na prevádzkovanie informačného systému, na vzdelávanie športových odborníkov a na rozvoj vedy a výskumu v športe.
§ 5
Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra
(1)
Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra v súčinnosti s národnými športovými zväzmi zabezpečujú vo svojej pôsobnosti rozvoj športu, prípravu športových talentov a športových reprezentantov v rezortných športových strediskách.
(2)
Športové strediská podľa odseku 1 a § 4 písm. g) sú štátne rozpočtové organizácie, ktoré uskutočňujú športovú prípravu športovcov na športovú reprezentáciu a zabezpečujú starostlivosť o športové talenty, vrátane zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.
§ 6
Antidopingová agentúra
(1)
Antidopingová agentúra je príspevková organizácia ministerstva.
(2)
Úlohami antidopingovej agentúry sú:
a)
výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe,
b)
spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou a s medzinárodnými antidopingovými organizáciami,
c)
spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými zväzmi v boji proti dopingu v športe,
d)
organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa antidopingových kontrol,
e)
povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov,
f)
vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe.
(3)
Sídlom antidopingovej agentúry je Bratislava.
(4)
Podrobnosti o úlohách a o organizačnej štruktúre antidopingovej agentúry upraví ministerstvo v jej štatúte.
§ 7
Úlohy iných právnických osôb
(1)
Úlohy v oblasti športu plnia aj tieto právnické osoby:
a)
Slovenský olympijský výbor,
b)
Slovenský paralympijský výbor,
c)
národné športové zväzy a
d)
športové kluby.
(2)
Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor plnia úlohy spojené so zabezpečením účasti športovej reprezentácie na olympijských hrách a na paralympijských hrách.
§ 8
Národný športový zväz
(1)
Národný športový zväz je občianske združenie,2) ktoré
a)
uznal Slovenský olympijský výbor ako národného predstaviteľa športu uznaného Medzinárodným olympijským výborom,
b)
uznala Medzinárodná federácia školského športu alebo Medzinárodná federácia univerzitného športu, alebo
c)
je členom medzinárodného športového zväzu v športe, ktorý nie je uznaný podľa písmena a) alebo b), ale ktorý združuje najmenej 10 národných športových zväzov ako svojich riadnych členov, a súčasne spĺňa tieto požiadavky:
1.
má najmenej 10 aktívnych športových klubov a najmenej 200 športovcov s preukazom športovca,
2.
pravidelne organizuje celoštátnu športovú súťaž najmenej 3 roky,
3.
zabezpečuje výber a prípravu športovcov na športovú reprezentáciu a starostlivosť o športové talenty a
4.
vytvára podmienky na športovanie detí mimo školského vyučovania.
(2)
Národný športový zväz reprezentuje športové odvetvie alebo druh športu, zabezpečuje jeho rozvoj a
a)
zastupuje záujmy športového odvetvia a druhu športu vo vzťahu k ministerstvu a k ostatným orgánom verejnej moci a k medzinárodnému športovému zväzu, ktorého je členom,
b)
zabezpečuje prípravu športovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom podujatí,
c)
zabezpečuje starostlivosť o športové talenty,
d)
organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží,
e)
zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových súťaží, prestupov športovcov medzi športovými klubmi, dodržiavania pravidiel a disciplíny v športových súťažiach a ďalších potrieb podľa druhu športu,
f)
povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov a zabezpečuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu,
g)
plní úlohy v boji proti dopingu.
(3)
Národný športový zväz môže vyhlásiť športovú súťaž alebo poveriť jej vyhlásením inú právnickú osobu. Ten, kto vyhlasuje športovú súťaž, určuje podmienky účasti v športovej súťaži a jej pravidlá, riadi a kontroluje priebeh športovej súťaže a vyhlasuje aj prípadné odmeny alebo ceny. Na vyhlásenie o odmenách a cenách v športovej súťaži sa vzťahujú ustanovenia o verejnom prísľube podľa Občianskeho zákonníka.3)
(4)
Národný športový zväz financuje plnenie úloh podľa tohto zákona a svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú:
a)
členské príspevky,
b)
výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
c)
výnos marketingových aktivít,
d)
príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
e)
poplatky z prestupov športovcov do zahraničia,
f)
príspevky od medzinárodných športových zväzov,
g)
výnos pokút za disciplinárne previnenia,
h)
dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
i)
dary a príspevky,
j)
iné príjmy,
k)
príjmy z predaja vstupeniek.
(5)
Národný športový zväz môže založiť obchodnú spoločnosť. Na účely podnikania v športovej reprezentácii môže založiť obchodnú spoločnosť, ak je v nej jediným spoločníkom alebo akcionárom a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení môže použiť len na plnenie úloh podľa § 8 ods. 2 písm. b) a c) a na svoju činnosť.
§ 9
Športový klub
(1)
Športový klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu a na účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom, alebo medzinárodným športovým zväzom.
(2)
Športový klub môže byť založený ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania.4) Na účel účasti v športovej súťaži môžu právnu formu športového klubu určiť stanovy národného športového zväzu, ktorého je športový klub členom, alebo podmienky účasti športových klubov v športovej súťaži vyhlásenej podľa § 8 ods. 3.
(3)
Športový klub financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú:
a)
členské príspevky,
b)
výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
c)
výnos marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
d)
príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
e)
výnos z predaja vstupeniek na športové podujatia,
f)
príjmy z prestupov športovcov,
g)
príjem od medzinárodných športových zväzov za účasť v medzinárodných športových súťažiach a na medzinárodných športových podujatiach,
h)
dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
i)
dary a príspevky,
j)
iné príjmy.
(4)
Športový klub môže založiť obchodnú spoločnosť.
(5)
Športový klub môže byť zriadený aj ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia; na jeho zriadenie a financovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o rozpočtových pravidlách.
DRUHÁ ČASŤ
FINANCOVANIE ŠPORTU
§ 10
Financovanie športu zo štátneho rozpočtu
(1) Financovanie športu zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva formou poskytovania dotácií účelovo určených pre šport.
(2)
Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra zabezpečujú financovanie svojich úloh podľa § 5 zo svojich rozpočtových kapitol.
§ 11
Poskytovanie dotácií
(1)
Dotáciu možno poskytnúť
a)
na zabezpečenie športovej reprezentácie, na starostlivosť o športové talenty a na ich zdravotnú starostlivosť,
b)
na zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí,
c)
na zabezpečenie športovania detí mimo školského vyučovania,
d)
na financovanie športovej infraštruktúry osobitného významu,
e)
na vzdelávanie odborníkov v športe,
f)
na preventívne opatrenia v boji proti dopingu v športe.
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť
a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
c)
na splácanie úveru alebo úrokov z úveru; to neplatí, ak ide o úver na stavbu alebo obnovu športovej infraštruktúry osobitného významu.
(3)
Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi,
a)
ktorý nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúce roky,
b)
ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo je povinným v exekúcii,
c)
voči ktorému Sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa eviduje nedoplatok na poistnom alebo na príspevkoch na dôchodkové sporenie.
(4)
Účel, rozsah a podmienky použitia dotácie sa uvedú v zmluve medzi ministerstvom a žiadateľom, ktorému sa má poskytnúť dotácia.
(5)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(6)
Obsah žiadosti o poskytnutie dotácie a obsah zmluvy ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 12
Športová infraštruktúra
(1)
Športovou infraštruktúrou na účely tohto zákona sú štadióny, športové haly, telocvične, strelnice a iné kryté alebo otvorené športoviská určené na prípravu športovcov a na uskutočňovanie športových súťaží a športových podujatí v jednotlivých druhoch športu.
(2)
Športovú infraštruktúru obstarávajú štátne orgány, samosprávne kraje a obce, národné športové zväzy a športové kluby, ako aj iné osoby. Zdrojom financovania sú rozpočet verejnej správy, vlastné prostriedky národných športových zväzov a športových klubov a vlastné prostriedky iných osôb.
(3)
Na projektovanie a na výstavbu športovej infraštruktúry sa vzťahujú všeobecné technické požiadavky na športové stavby a technické a bezpečnostné požiadavky národných športových zväzov na uskutočňovanie celoštátnych alebo regionálnych športových súťaží v jednotlivých druhoch športu a na prípravu športovcov.
§ 13
Športová infraštruktúra osobitného významu
(1)
Športovou infraštruktúrou osobitného významu je športová infraštruktúra potrebná na medzinárodné športové súťaže a medzinárodné športové podujatia, ktorá je v súlade s požiadavkami medzinárodných športových zväzov, najmä z hľadiska ich kapacity, vybavenosti, rozmerov, technickými požiadavkami na stavby, vrátane užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a bezpečnosti športovcov a divákov, ako aj na prípravu športových reprezentantov.
(2)
Športovú infraštruktúru osobitného významu obstarávajú ministerstvo, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, samosprávne kraje a obce, národné športové zväzy a športové kluby, ako aj iné osoby.
§ 14
Starostlivosť o športové talenty
(1)
Odbornú starostlivosť o športové talenty zabezpečuje predovšetkým národný športový zväz.
(2)
Národný športový zväz spolupracuje pri starostlivosti o športové talenty so športovými klubmi, so školami a s ich zriaďovateľmi, so školskými zariadeniami a so športovými strediskami podľa § 4 písm. g) a § 5.
§ 15
Športovanie detí mimo vyučovania
(1)
Cieľom športovania detí mimo vyučovania je upevňovať ich zdravie, utvárať pozitívny vzťah k športovaniu a umožňovať formou školských športových súťaží rozvíjať súťaživosť detí a vyhľadávať športové talenty.
(2)
Ministerstvo podporuje športovanie detí v rámci uskutočňovania rozvojových projektov a programov a organizovaním a financovaním školských športových súťaží na celoštátnej a regionálnej úrovni.
Športová reprezentácia
§ 16
(1)
Športovec, ktorý je členom športovej reprezentácie, je športovým reprezentantom Slovenskej republiky a jeho účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom podujatí sa zabezpečuje v rámci pravidiel medzinárodného športového zväzu alebo ich organizátora.
(2)
Športovou reprezentáciou poveruje športovca Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a národný športový zväz, ktorého je členom. Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a národný športový zväz pri poverení vychádza zo športových výkonov športovca, najmä z hľadiska splnenia kritérií určených organizátorom medzinárodnej športovej súťaže alebo medzinárodného športového podujatia, a zo svojich finančných a materiálnych možností.
(3)
Ak pravidlá medzinárodnej športovej súťaže alebo medzinárodného športového podujatia určujú, že športovú reprezentáciu má zabezpečovať štátny orgán, vysoká škola alebo iná právnická osoba a nie národný športový zväz, úlohy národného športového zväzu súvisiace so zabezpečením športovej reprezentácie plní táto právnická osoba.
(4)
Príprava a účasť športového reprezentanta v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom podujatí sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.5)
(5)
Odseky 1 až 4 sa vzťahujú aj na športových odborníkov a členov realizačných tímov, ktorí sú súčasťou športovej reprezentácie v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom podujatí.
(6)
Národný športový zväz má právo na ocenenia a odmeny športovej reprezentácie, okrem tých, ktoré organizátor medzinárodnej športovej súťaže alebo medzinárodného športového podujatia určil priamo športovému reprezentantovi. Príjem zo športovej reprezentácie možno použiť len na plnenie úloh podľa § 8 ods. 2 písm. b) a c).
§ 17
(1)
Športoví reprezentanti, športoví odborníci a členovia realizačných tímov sú počas športovej reprezentácie povinní používať štátny znak Slovenskej republiky a označenie štátnej príslušnosti; pravidlá ich používania na ošatení a na technických zariadeniach určí pre jednotlivé druhy športu ministerstvo v spolupráci s ministerstvom vnútra a s národnými športovými zväzmi.
(2)
Národný športový zväz je povinný zabezpečiť používanie štátneho znaku Slovenskej republiky a označenia štátnej príslušnosti v medzinárodnej športovej súťaži v rámci pravidiel podľa odseku 1.
§ 18
Informačná povinnosť pri financovaní športu
(1)
Ministerstvo zverejňuje včas a vyčerpávajúco všetky podklady, termíny, výsledky o poskytovaní dotácií na šport na internetovej stránke ministerstva, najmä vyhlásenie verejnej súťaže, jej vyhodnotenie a rozhodnutie ministerstva o pridelení dotácie, vyhlásenie podmienok udelenia dotácii v ostatných prípadoch, vyhodnotenie podaných žiadostí a rozhodnutie ministerstva.
(2)
Ministerstvo zverejňuje výšku finančných prostriedkov poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám.
(3)
Samosprávny kraj zverejňuje každoročne prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu na internetovej stránke samosprávneho kraja.
(4)
Obec zverejňuje každý rok prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.6)
(5)
Príjemca dotácií na šport z verejných zdrojov má povinnosť zverejniť každoročne na svojej internetovej stránke výšku a druh prijatých dotácií v štruktúre: dotácie od ministerstva, dotácie zo samosprávneho kraja, dotácie z obcí. Táto povinnosť je splnená aj vtedy, ak sú údaje zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup prostredníctvom príslušnej obce alebo športového zväzu. Táto povinnosť sa vzťahuje na príjemcov, ktorých príjem z dotácií prevýši v kalendárnom roku 1 000 000 slovenských korún.
TRETIA ČASŤ
OPATRENIA V BOJI PROTI DOPINGU V ŠPORTE
§ 19
Zákaz užívania a držania dopingových látok
(1)
Užívanie a držanie liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázaných dopingových látok je zakázané v športovej súťaži a v príprave športovca na ňu.
(2)
Športovému odborníkovi, ktorý sa stará o prípravu športovca na športovú súťaž, sa zakazuje mať dopingovú látku na športovisku alebo v prítomnosti športovca, a to aj vtedy, keď ju sám užíva na liečebné účely; to neplatí, ak ide o dopingovú látku určenú na liečebné účely športovca.
(3)
Za porušenie zákazu dopingu znáša disciplinárnu zodpovednosť športovec, ktorému bolo dokázané, že v jeho tele sa nachádza dopingová látka, ako aj športový odborník, ktorý sa stará o prípravu športovca ako tréner, lekár alebo športový funkcionár, ak športovcovi podal dopingovú látku, navádza ho na jej užívanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomôže pri obstaraní alebo užití dopingovej látky. Rovnako zodpovedný je aj športovec, ktorý
a)
pokúsil sa užiť dopingovú látku s úmyslom ovplyvniť svoj športový výkon,
b)
odmietol dopingovú kontrolu alebo sa na ňu bez vážneho dôvodu nedostavil,
c)
zamenil alebo pokúsil sa zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,
d)
sfalšoval alebo pokúsil sa sfalšovať niektorú časť dopingovej kontroly,
e)
neoznámil miesto svojho pobytu podľa odseku 4, ak tým znemožnil vykonanie dopingovej kontroly.
(4)
Športovec je povinný podrobiť sa dopingovej kontrole a na tento účel oznamovať v čase dôležitom na vykonanie dopingovej kontroly miesto svojho pobytu národnému športovému zväzu, ktorého je členom.
(5)
Postup pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladanie s odobratými biologickými vzorkami športovca ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 20
Používanie dopingových látok na liečebné účely
(1)
Športovec môže pri príprave na športovú súťaž a počas športovej súťaže užiť dopingovú látku, ak jeho zdravotný stav vyžaduje jej použitie na liečebné účely a bolo mu jej použitie vopred povolené podľa odseku 2.
(2)
Povoliť použitie dopingovej látky na liečebné účely v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom môže len antidopingová agentúra na základe žiadosti športovca, lekárskeho posudku a po odporúčaní národného športového zväzu.
(3)
Športovec, ktorému bolo povolené použitie dopingovej látky na liečebné účely, je povinný to oznámiť národnému športovému zväzu a medzinárodnému športovému zväzu.
Sankcie za užitie dopingu
§ 21
(1)
Ak Svetová dopingová agentúra alebo medzinárodný športový zväz neurčí iné pravidlá, národný športový zväz potrestá športovca za užitie dopingu dočasným alebo doživotným zákazom účasti na športových súťažiach a vyradením zo športovej reprezentácie, a to
a)
dočasným zákazom na dva roky, ak išlo o prvé zistenie užitia dopingu,
b)
doživotným zákazom, ak išlo o opakované zistenie užitia dopingu.
(2)
Sankciu podľa odseku 1 písm. a) môže národný športový zväz zmeniť na napomenutie alebo na zákaz účasti na športových súťažiach na jeden rok, ak športovec
a)
požil dopingovú látku v súvislosti s jeho zdravotným stavom a obsahovali ju lieky, ktoré mu boli predpísané, alebo
b)
preukáže, že nepožil dopingovú látku s cieľom zvýšiť svoj športový výkon.
(3)
Ak športovec počas 18 mesiacov trikrát znemožní vykonanie mimosúťažného testovania, národný športový zväz ho potrestá dočasným zákazom účasti na športových súťažiach a vyradením zo športovej reprezentácie na tri mesiace až dva roky.
(4)
Ak sa na užití dopingu športovca podieľal športový odborník, ktorý bol zapojený do prípravy športovca, potrestá sa dočasným zákazom činnosti športového odborníka na štyri roky až 15 rokov. Pri výmere sankcie sa ako na priťažujúcu okolnosť prihliadne, ak sa športový odborník podieľal na užití dopingu športovca, ktorý je maloletou osobou.
(5)
Národný športový zväz pri ukladaní sankcie za užitie dopingu podľa odsekov 1 až 3 prihliadne na mieru zavinenia športovca. Ak športovec preukáže, že dopingová látka sa dostala do jeho tela bez jeho zavinenia, športový zväz môže znížiť sankciu najviac o polovicu a ak ide o doživotný zákaz účasti na športových súťažiach, znížiť najmenej na osem rokov, a to vtedy, keď
a)
bol požitý nesprávne označený alebo kontaminovaný doplnok výživy,
b)
dopingovú látku podal športovcovi lekár, tréner alebo manažér bez vedomia športovca alebo
c)
športovec poskytol antidopingovej agentúre účinnú pomoc pri odhaľovaní dopingu.
(6)
Dočasný zákaz účasti športovca na športových súťažiach a dočasný zákaz výkonu činnosti športového odborníka začína plynúť odo dňa oznámenia rozhodnutia národného športového zväzu.
(7)
Počas trvania dočasného zákazu podľa odseku 6 nemožno potrestanému športovcovi ani športovému odborníkovi prideliť prostriedky z rozpočtu verejnej správy určené na prípravu a na športovú súťaž.
(8)
Ak športovec užil doping počas alebo v súvislosti so športovou súťažou alebo so športovým podujatím, jeho organizátor neprihliadne na dosiahnutý individuálny výsledok športovca. Športovec je povinný vrátiť organizátorovi všetky získané odmeny a ceny.
(9)
Ak športovec, ktorý užil doping, bol členom športového tímu, môže byť celý športový tím potrestaný diskvalifikáciou zo športovej súťaže alebo zo športového podujatia, ak sa zistí užitie dopingu aj u ďalšieho člena športového tímu.
(10)
O sankcii za užitie dopingu rozhodne národný športový zväz do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia antidopingovej agentúry o zistení užitia dopingu.
§ 22
(1)
Ak sa športovcovi na základe jednej dopingovej kontroly zistilo požitie viac ako jednej dopingovej látky, národný športový zväz udelí sankciu podľa § 21 ods. 1 a túto skutočnosť zohľadní pri udelení sankcie ako priťažujúcu okolnosť.
(2)
Ak na sebe nezávislé dopingové kontroly počas šiestich mesiacov zistili, že športovec požil dopingovú látku, národný športový zväz mu uloží najmenej dvojročný a najviac trojročný dočasný zákaz účasti na športových súťažiach a v športovej reprezentácii.
§ 23
(1)
Športovec, ktorému bola uložená sankcia za užitie dopingu, nesmie sa počas trvania zákazu účasti na športových súťažiach zúčastniť na športovej súťaži alebo na športovom podujatí v žiadnom športe.
(2)
Ak športovcovi bola uložená sankcia dočasného zákazu účasti na športových súťažiach, musí byť počas celého obdobia zákazu dostupný na mimosúťažné testovanie v rámci dopingovej kontroly.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ROZHODOVANIE SPOROV
§ 24
Rozhodovanie sporov v priebehu hry
(1)
Pravidlá športovej súťaže národného športového zväzu ustanovujú v rámci pravidiel medzinárodného športového zväzu spôsob rozhodovania sporu o porušení konkrétneho pravidla v priebehu konkrétnej kolektívnej hry alebo individuálneho športového výkonu (ďalej len „hra“).
(2)
Spory podľa odseku 1 rozhodujú rozhodcovia určení národným športovým zväzom na konkrétne športové podujatie. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a fyzickú zdatnosť rozhodcov určujú pravidlá športovej súťaže.
(3)
Spory podľa odseku 1 určený rozhodca rozhoduje namieste v priebehu hry uložením sankcie alebo nápravného opatrenia podľa pravidiel športovej súťaže. Konkrétne rozhodnutia rozhodcu v priebehu hry sú konečné.
(4)
Ak došlo v konkrétnej hre k takému vážnemu porušeniu pravidiel športovej súťaže, že je tým narušená rovnosť súťaženia, národný športový zväz môže v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z pravidiel športovej súťaže dosiahnutý výsledok alebo výkon anulovať a začať disciplinárne konanie voči rozhodcovi, športovcovi alebo športovému klubu.
§ 25
Rozhodovanie sporov mimo konkrétnej hry
(1)
Spory, ktoré vyplývajú z porušenia pravidiel športovej súťaže mimo konkrétnej hry, rozhodujú národné športové zväzy svojimi orgánmi podľa pravidiel športových súťaží a podľa vlastných stanov. Ide o spory medzi
a)
organizátorom športového podujatia, ktoré je súčasťou športovej súťaže vyhlásenej podľa § 8 ods. 3, a športovým klubom zúčastneným v tejto športovej súťaži, alebo športovcom, ak vystupuje samostatne vo vlastnom mene,
b)
športovými klubmi, ktoré sú členmi národného športového zväzu, ak sa netýkajú obchodnoprávnych vzťahov alebo ich majetku,
c)
športovým klubom, ktorý je členom národného športového zväzu, a športovcom alebo športovým odborníkom, ktorý je v členskom alebo v zmluvnom vzťahu k športovému klubu, ak sa netýkajú plnenia v oblasti pracovnoprávnych alebo občianskoprávnych zmluvných nárokov, ktoré sú príslušné rozhodovať súdy.
(2)
Predmetom rozhodovania podľa odseku 1 je porušenie pravidiel športovej súťaže alebo porušenie členských povinností športového klubu.
(3)
Príslušnosť orgánu národného športového zväzu, pravidlá rozhodovania a možné disciplinárne sankcie upravujú pravidlá športovej súťaže a stanovy národného športového zväzu.
§ 26
Disciplinárne konanie
(1)
Disciplinárne konanie možno viesť voči športovcovi, športovému klubu alebo športovému odborníkovi, ktorý porušil pravidlá športovej súťaže v priebehu hry alebo pravidlá vyplývajúce zo stanov športového klubu alebo národného športového zväzu alebo z rozhodnutia ich orgánov. Príslušným na disciplinárne konanie je disciplinárna komisia alebo inak označený orgán národného športového zväzu podľa jeho stanov.
(2)
Disciplinárne konanie možno začať do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo porušenie pravidiel, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo k porušeniu pravidiel.
§ 27
Disciplinárne opatrenia
(1)
Za porušenie pravidiel športových súťaží možno športovcovi alebo športovému odborníkovi uložiť tieto disciplinárne opatrenia:
a)
ústne alebo písomné napomenutie,
b)
pokutu,
c)
zákaz účasti v športovej súťaži,
d)
vyradenie zo športovej reprezentácie.
(2)
Sadzby disciplinárnych opatrení podľa odseku 1 písm. b) až d) ustanovia národné športové zväzy vo svojich stanovách. Pritom zohľadnia pravidlá medzinárodných športových zväzov, ktorých sú členmi.
(3)
Disciplinárne opatrenia možno uložiť samostatne alebo spolu s iným disciplinárnym opatrením; napomenutie nemožno uložiť spolu s pokutou.
(4)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na závažnosť previnenia, na spôsobené následky, na mieru zavinenia a na doterajšie správanie. Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno upustiť, ak prerokovanie disciplinárneho previnenia je postačujúce na nápravu vzhľadom na menšiu závažnosť alebo nižšiu mieru zavinenia alebo vzhľadom na dovtedajšie správanie možno odôvodnene predpokladať, že sa nebude opakovať.
(5)
Výnos pokút je príjmom národného športového zväzu.
PIATA ČASŤ
INFORMAČNÝ SYSTÉM
§ 28
Obsah informačného systému
Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy.7) Obsahom informačného systému je športový register, ktorý sústreďuje údaje v jednotlivých športových odvetviach v štruktúre podľa § 29.
§ 29
Športový register
Údaje športového registra sa členia na údaje
a)
z registra národných športových zväzov, ktorý obsahuje názov športového zväzu, stanovy a organizačný poriadok športového zväzu, kontaktnú adresu, zoznam členov a podmienky vzniku a zániku členstva, ako aj údaje o medzinárodnom športovom zväze, ktorého je národný športový zväz členom, a zoznam odborne spôsobilých osôb,
b)
z registra športových klubov, ktorý obsahuje názov športového klubu, právnu formu, športové odvetvie, v ktorom pôsobí, a kontaktnú adresu,
c)
z registra športovcov, ktorý obsahuje meno a priezvisko športovca, dátum narodenia, klubovú príslušnosť a športové odvetvie, v ktorom pôsobí,
d)
z registra športových odborníkov a športových agentov, ktorý obsahuje meno a priezvisko športového odborníka alebo športového agenta a športové odvetvie, v ktorom pôsobí,
e)
z registra vzdelávacích zariadení akreditovaných podľa osobitného predpisu8) (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“) v oblasti športu, ktorý obsahuje názov a kontaktnú adresu vzdelávacieho zariadenia, obsahové zameranie a zoznam vzdelávacích aktivít, ktoré zabezpečuje,
f)
z registra dotácií zo štátneho rozpočtu, ktorý obsahuje údaje o výške a účele dotácie a označenie žiadateľa, ktorému bola poskytnutá.
§ 30
Informačné povinnosti
(1)
Národný športový zväz a vzdelávacie zariadenia sú povinné bezodkladne písomne oznamovať ministerstvu údaje a zmeny údajov zapisovaných do športového registra podľa § 29 písm. a) až e).
(2)
Športové kluby sú povinné bezodkladne národnému športovému zväzu, ktorého sú členmi, oznamovať údaje vedené v športovom registri podľa § 29 písm. b) až d).
§ 31
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu do 50 000 Sk národnému športovému zväzu, športovému klubu a vzdelávacej inštitúcii za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 30.
(2)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do troch mesiacov odo dňa, keď sa porušenie povinnosti zistilo, najneskôr do jedného roka odo dňa uplynutia lehoty na splnenie povinnosti.
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliadne na dĺžku omeškania splnenia oznamovacej povinnosti a na to, či ide o opakované porušenie tejto povinnosti.
(4)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 32
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania o uloženie pokuty podľa § 31.
(2)
Každé nové športové zariadenie musí mať upravený bezbariérový vstup, aby bolo prístupné aj osobám s telesným postihnutím. Pri obnove športových zariadení sa dbá na záujem osôb s telesným postihnutím.
(3)
Zrušiť športové zariadenie vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, určené na výkon športu verejnosti, je možné iba za podmienky, že právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má takéto zariadenie v správe, o zrušenie športového zariadenia požiada jeho vlastníka a zriadi rovnocenné športové zariadenie vopred na inom mieste v obci alebo v oblasti, v ktorej má dôjsť k zrušeniu športového zariadenia, alebo na pôvodnom mieste.
§ 33
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania vo veciach dopingu a konania o povoľovaní použitia dopingovej látky na liečebné účely začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
(2)
V konaní o ukladaní sankcie za užitie dopingu, ktoré nebolo skončené do účinnosti tohto zákona, možno športovcovi alebo športovému odborníkovi uložiť sankciu podľa tohto zákona, ak je to pre neho priaznivejšie.
(3)
Národné športové zväzy sú povinné do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona dať procesné pravidlá disciplinárnych a arbitrážnych konaní, ktoré uskutočňujú ich orgány, vo svojich stanovách alebo v iných vnútorných predpisoch do súladu s týmto zákonom.
§ 34
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 300/2000 Z. z.
2.
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 3. júla 1998 č. 10 613/1998-71 o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii (oznámenie č. 229/1998 Z. z.).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
vedie zoznam športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom,
e)
určuje spôsob použitia olympijskej symboliky športovej reprezentácie na olympijských hrách.“.
2.
V § 6 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „a Štátneho fondu telesnej kultúry8)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8.
Čl. III
Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa pred slovo „obcí“ vkladajú slová „samosprávnych krajov,“.
2.
V § 3 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
samosprávny kraj,
c)
obec,“.
3.
V § 4 sa vypúšťajú písmená d), g), k) a l).
Doterajšie písmená e), f), h) až j) a m) sa označujú ako písmená d) až i).
4.
V § 4 písmeno i) znie:
„i)
rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.“.
5.
V § 5 ods. 1 sa za slovo „šport“ vkladajú slová „v kluboch zriadených ako rozpočtové organizácie“.
6.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podieľa na príprave koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry, vrátane celospoločenských a regionálnych programov verejného zdravia zameraných na životný štýl, na zdravú výživu a na prevenciu rizikových faktorov.“.
7.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontrolou obsahu dopingových látok v prípravkoch používaných vo farmakologickej a spotrebiteľskej sieti a vo fitnesscentrách a posilňovniach“.
8.
§ 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Samosprávny kraj
Samosprávny kraj
a)
rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,
b)
podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji,
c)
podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji,
d)
rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.
§ 7
Obec
Obec
a)
rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce,
b)
podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,
c)
podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v obci,
d)
rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.“.
9.
§ 8 sa vypúšťa.
10.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
11.
V § 10 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo kolektívom, ktoré dosiahli mimoriadne športové výsledky alebo hodnotenia v medzinárodných alebo domácich súťažiach,“.
12.
V § 11 odseky 1 až 7 znejú:
„(1)
Zriaďuje sa akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva školstva. Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky z odborníkov z jednotlivých športových odvetví, z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní; predsedu určuje z vymenovaných členov.
(2)
Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia požiadaviek odporúčať ministerstvu školstva akreditovať vzdelávacie zariadenia. Na posudzovanie splnenia požiadaviek môže zriaďovať pracovné skupiny. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a jej pracovných skupín upravuje jej štatút.
(3)
Akreditačná komisia koná na základe písomnej žiadosti vzdelávacieho zariadenia. Žiadosť obsahuje
a)
názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,
b)
označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,
c)
doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v lektorskom zbore a v zozname školiteľov,
d)
údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,
e)
vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov v športe Slovenskej republiky.
(4)
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov musí vzdelávacie zariadenie požiadať o novú akreditáciu.
(5)
Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacieho zariadenia.
(6)
Členovia akreditačnej komisie vykonávajú v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní kontrolu dodržiavania vzdelávacieho programu a trvania podmienok, za ktorých bol udelená akreditácia. Ak zistia nedodržiavanie vzdelávacieho programu alebo zmenu podmienok, navrhnú ministerstvu zrušenie akreditácie a odobratie potvrdenia o akreditácii.
(7)
Podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky a náležitosti potvrdenia o akreditácii ustanoví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
13.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
14.
V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa § 11.
(4)
Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej skúšky osvedčenie, ktoré je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti. Akreditované vzdelávacie zariadenie môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie.
(5)
Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť jeho platnosť po absolvovaní doplnkového štúdia alebo vykonaní skúšky.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 5/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 11 zákona č. 288/1997 Z. z.