30/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov výrika lesného, včelárika zlatého, škovránka stromového, bučiačika močiarneho, výra skalného, kane močiarnej, rybárika riečneho, včelára lesného, ďatľa prostredného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, krutihlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej a strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Belina, Čakanovce, Čamovce, Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Šurice, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Gemer, Tornaľa a v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Abovce, Bakta, Bátka, Bizovo, Blhovce, Bottovo, Číž, Čenice, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chanava, Chrámec, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kráľ, Lenartovce, Martinová, Nižná Pokoradz, Nižný Blh, Nová Bašta, Orávka, Petrovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rumince, Stará Bašta, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tomašovce, Uzovská Panica, Včelince, Večelkov, Vlkyňa, Vyšná Pokoradz, Zacharovce.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 30187,7 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
manipulácia s výškou vodnej hladiny v rybníkoch, rybochovných zariadeniach alebo vodných nádržiach s rozlohou viac ako 0,5 hektára o viac ako 10 cm od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)
zasahovanie do pobrežnej vegetácie rybníkov, vodných nádrží, močiarov alebo iných vodných biotopov, najmä kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie alebo vytváranie priechodov od 1. marca do 30. septembra okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,1)
c)
odbahňovanie alebo upravovanie dna alebo brehov rybníkov alebo vodných nádrží od 1. marca do 30. septembra okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,1)
d)
pozemné aplikovanie pesticídov alebo priemyselných hnojív v blízkosti vodných alebo mokraďových biotopov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
e)
výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,
f)
zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu2) na ornú pôdu,3)
g)
rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy,
h)
odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
i)
vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
j)
ťažba piesku, hliny alebo iné zásahy spôsobujúce narušenie pôdneho krytu alebo spôsobujúce zmenu biotopu na hniezdnych lokalitách včelárika zlatého od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
k)
odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej početnosti škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebránia technologickému sprístupneniu porastu.
(2)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje
a)
uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu4) ako účelového alebo výberkového v ochranných lesoch,
b)
vykonávanie úmyselnej ťažby5) dreva v dielcoch6) s lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca do 31. júla,
c)
umiestnenie stavby7) okrem lesnej cesty alebo zvážnice.
(3)
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. h), i) a k) a odseku 2 písm. a) a b) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.8)
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a častí chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohe č. 2, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Lučenci, na Obvodnom úrade životného prostredia v Revúcej a na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Jaroslav Izák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2008 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 30. júnu 2005 a podľa lesníckych organizačných máp k 1. januáru 1997 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:
Rimavská Sobota 37 – 33
Domica 37 – 34
Fiľakovo 46 – 22
Tachty 46 – 24
Rimavská Seč 47 – 11
Kráľ 47 – 12
Západná časť:
Vonkajšia hranica
Hranica sa začína pri moste železničnej trate cez vodný tok Belina na štátnej hranici s Maďarskou republikou, pokračuje na sever popri železničnej trati – okrajom lesných porastov, cca 70 metrov južne od železničnej zastávky Šiatorská Bukovinka sa hranica odkláňa po okraji lesného porastu na západ, po 60 m sa odkláňa na sever, prechádza cez lesnú cestu a popri nej pokračuje na západ k lesnému porastu, kde sa stáča na severovýchod a obchádza záhradkársku osadu. Po priblížení sa k železničnej trati pokračuje popri nej na sever, prechádza východne od kameňolomu a pokračuje vo vzdialenosti cca 30 m západne od trate pozdĺž nej. Na severnom okraji zastavaného územia obce Šiatorská Bukovinka pri bývalej horárni sa odkláňa na severozápad a pokračuje okrajom lesných porastov, križuje poľnú cestu a severozápadným smerom sa blíži k intravilánu Čakanoviec, z juhu obchádza intravilán a záhrady a pokračuje k poľnej ceste Čakanovce – Farkašova studňa. Popri tejto ceste sa vracia na východ, zahŕňa prírodnú pamiatku Čakanovský profil, severným okrajom prírodnej pamiatky sa vracia na západ, stáča sa juhozápadným smerom k ceste, pričom zo severu obchádza pieskovňu a napája sa na poľnú cestu Čakanovce – Farkašova studňa a po nej pokračuje juhozápadným smerom, z juhu obchádza lesné porasty a kótu 345 a odtiaľ stále po poľnej ceste pokračuje juhojuhozápadným smerom k lesnému porastu a jeho severným okrajom vedie na západ. Stále západným smerom pokračuje v blízkosti poľnej cesty smerom k ceste Šikov – Farkašova studňa, ktorú križuje, a po poľnej ceste na západ sa blíži k lesnému porastu. V poraste sa stáča na juhovýchod, takmer kolmo na štátnu hranicu. Prichádza k štátnej hranici s Maďarskou republikou a po nej pokračuje k počiatočnému bodu v blízkosti hraničného priechodu Šiatorská Bukovinka.
Centrálna časť:
Vonkajšia hranica
Počiatočný bod je na štátnej hranici kóta 333 (Hašov), hranica pokračuje severovýchodným smerom po štátnej hranici, po cca 220 m sa prudko lomí na západ, pokračuje severným okrajom lesného porastu, obchádza dolinku a stáča sa na sever popri kanáli, v mieste ústia ľavostranného prítoku tohto kanála sa stáča na západ, pokračuje ľavostranným prítokom cca 250 m na západ. Potom sa lomí kolmo na sever. Severným smerom pokračuje cca 450 m, pričom prechádza cez ďalší ľavostranný prítok kanála, pokračuje južným a západným okrajom intravilánu obce Tachty, pri brehu vodnej nádrže Tachty sa stáča na severovýchod po poľnej ceste, zo severu obchádza intravilán obce a napája sa na asfaltovú cestu Tachty – Večelkov pod hrádzou vodnej nádrže Tachty, po nej pokračuje k intravilánu obce Večelkov. Po jeho západnom okraji pokračuje severným smerom k potoku Čoma. Východným smerom pokračuje po prúde potoka a od mosta po hlavnej ceste k intravilánu obce Nová Bašta. Intravilán obce obchádza zo západu a napája sa na poľnú cestu na západnom okraji cintorína a pokračuje po nej k obci Stará Bašta. Intravilán obce Stará Bašta obchádza jej juhozápadným okrajom, obchádza areál družstva, vracia sa zo severozápadu k intravilánu obce, obchádza ho po jeho severnej hranici, na jeho východnom konci sa stáča na juh a napája sa na poľnú cestu vychádzajúcu z východného okraja intravilánu obce. Po ceste pokračuje východným až severovýchodným smerom a po cca 1 km sa stáča na sever až severozápad k lokalite Veľké klčovisko. Na hranici lesa sa lomí na sever až severozápad k ľavostrannému prítoku Gortvy. Križuje tento prítok a po poľnej ceste smerom na sever prichádza k intravilánu obce Šťavica, prechádza po jeho západnom okraji a napája sa na hlavnú cestu Šťavica – Hajnáčka. Popri hlavnej ceste pokračuje na sever a pri moste cez ľavostranný prítok Gortvy sa prudko stáča na západ, obchádza areál družstva a vracia sa k hlavnej ceste. Popri nej pokračuje na sever cca 300 m a lomí sa na západ, zo západu obchádza intravilán a záhrady obce Hajnáčka. Na úrovni Prírodnej rezervácie Hajnáčsky hradný vrch sa vracia k vodnému toku Gortva a ním pokračuje severným smerom. Severovýchodne od kóty 363 (Mlynský kopec) sa napája na okraj lesa. Okrajom lesa vedie hranica západným smerom, z juhu obchádza osadu Hangoň, pokračuje severovýchodným a severným okrajom lesa, kde sa stáča do doliny ľavostranného prítoku toku Gortvy, odkiaľ po hranici lesného porastu pokračuje na juhozápad. Na križovatke poľných ciest nad obcou Šurice sa stáča na sever, ďalej pokračuje po tejto ceste smerom na severozápad cca 200 m nad chatovú základňu a týmto smerom pokračuje ponad futbalové ihrisko obce Šurice. Obchádza väčšiu dolinu a pokračuje na západ, kde sa dostáva nad úroveň východného konca intravilánu obce Šurice. Tu sa hranica ostro lomí na severoseverozápad a napája sa na východnú hranicu intravilánu obce. Okrajom intravilánu juhozápadným smerom obchádza obec, na jej juhovýchodnom okraji prechádza ponad hospodársky dvor poľnohospodárskeho podniku a prechádza severným okrajom poľnohospodárskych parciel za týmto dvorom. Následne schádza na poľnú cestu, pokračuje východným smerom cca 100 m, potom severnou hranicou poľnej cesty pokračuje až k jej pravotočivej zákrute. Hranica odtiaľ pokračuje smerom na juhovýchod, obchádza terénnu zníženinu smerom na západ a ďalej na juh, obchádza úzku dolinku a napája sa na Šurický potok. Po tomto toku prechádza hranica juhovýchodným smerom až k prameňu, tu sa napája na lesnú cestu a pokračuje po prvú križovatku s lesnou cestou z východnej strany. Hranica sa tu lomí na západ až k okraju lesného porastu a jeho okrajom pokračuje smerom na severozápad až k Čamovskému potoku. Týmto potokom hranica pokračuje na okraj lesa západne od kóty Soví vrch 514 m, ním ide západným smerom na chrbát východne od Rákoša, ktorým schádza severným smerom k potoku Dolina, a po jeho okraji pokračuje západným smerom na okraj lesa severovýchodne od Rákoša. Okrajom lesa hranica pokračuje severným smerom cez kótu Krížna 283 m ku katastrálnej hranici obcí Belina – Čamovce až po križovatku lesných ciest, kde sa stáča na západ, a po hranici lesných porastov ide juhozápadným smerom až na katastrálnu hranicu Radzovce – Belina východne od kóty 334 m. Tu sa stáča južným smerom a vedie po chrbte zbiehajúcom k severnému okraju Radzoviec-Moníc. Intravilán obchádza severným a východným okrajom, pokračuje juhozápadným smerom, prekračujúc spevnenú cestu a Monický potok na okraj lesa severne od Kánáša, západným smerom po ľavostranný prítok (Sladký potok) Monického potoka, ním pokračuje juhozápadným smerom na okraj lesa. Jeho okrajom pokračuje na severozápad a ďalej na juhozápad k potoku Belina a ďalej juhozápadným smerom po jej dotyk s cestou II. triedy Šiatorská Bukovinka – Radzovce, juhovýchodne od železničnej zastávky Šiatorská Bukovinka. Odtiaľto pokračuje okrajom lesného porastu juhovýchodným a východným smerom, zo severu a východu obchádza zastavané územie obce Šiatorská Bukovinka. Južne od intravilánu sa napája na hlavnú cestu, pokračuje po nej južným smerom a po cca 300 m sa napája na okraje lesného porastu, ktorými pokračuje južným smerom až po štátnu hranicu s Maďarskou republikou. Štátnou hranicou pokračuje na východ, ktorú kopíruje až po východiskový bod.
Vnútorná hranica
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Obručná – hranica sa začína na severnom okraji osady Obručná na prístupovej asfaltovej ceste z obce Radzovce. Pokračuje juhozápadným smerom na poľnú cestu, pokračuje po nej a po cca 90 m sa lomí na juhojuhozápad k lesnému porastu. Po jeho hranici pokračuje na juh, zo západu obchádza rekreačné stredisko Obručná a chatovú osadu. Nad chatovou osadou sa hranica lomí na východ a po vrstevnici prechádza cez trvalý trávny porast a prichádza k hranici lesného porastu. Stáča sa na sever a potom ostro na juh a juhovýchod do dolinky po hranici lesných porastov, blíži sa k potoku a tu sa lomí ostro na sever a pokračuje po lesnej ceste na severozápad. Po 590 m sa odkláňa na severoseverovýchod, prechádza cez potok a na jeho pravom brehu 30 m od toku sa lomí na západ, pokračuje k mostu cez potok a po poľnej ceste pokračuje na severozápad. Po 60 m odbočuje z cesty v pravom uhle doľava, prechádza cez potok a napája sa na ďalšiu poľnú cestu, ktorou prichádza k juhovýchodnému okraju osady Obručná. Tu odbočuje doprava a severozápadným smerom obchádza zastavanú časť Obručnej až k východiskovému bodu na asfaltovej ceste.
Východná časť:
Vonkajšia hranica
Východiskový bod je v najvýchodnejšej časti územia pri kóte 171 na štátnej hranici s Maďarskou republikou, pri hraničnom priechode Kráľ, ďalej pokračuje severozápadným smerom po ceste II. triedy smerom na obec Kráľ. V blízkosti kóty 168 sa stáča juhozápadným smerom pozdĺž poľnej cesty a bezmenného potoka, križuje železničnú trať a pri kóte 155 sa stáča juhojuhozápadným smerom v blízkosti poľnej cesty až k železničnej trati. Obchádza colnicu a železničnú stanicu Lenartovce a pokračuje západným smerom pozdĺž cesty na Lenartovce. Pri moste cez vodný tok Slaná sa stáča severným až severovýchodným smerom a pozdĺž hrádze toku pokračuje severným, severovýchodným a východným smerom popri obciach Abovce, Kráľ, Riečka až k obci Štrkovec, ktorú obchádza zo západnej strany, a zaberá komplex mŕtvych ramien. Západným smerom, popri poľnohospodárskych pozemkoch, sa vracia k hrádzi vodného toku Slaná. Odtiaľ pokračuje severne, zaberá výbežky mŕtvych ramien a severozápadným a severným smerom pokračuje po hrádzi, pričom zaberá štrkovisko južne od obce Včelince, križuje prístupovú cestu do obce Včelince a pokračuje po hrádzi prevažne severným smerom, západne od mesta Tornaľa až po most prístupovej cesty k obci Gemer. Na moste sa obracia späť po hrádzi pravého brehu toku Slaná prevažne južným smerom. Severne od obce Včelince zaberá mŕtve ramená toku a pokračuje južne po hrádzi toku. Zaberá štrkovisko východne od obce Rumince, ďalej pokračuje po hrádzi juhovýchodným a južným smerom, zahŕňa komplexy mŕtvych ramien pozdĺž toku a vracia sa k obci Lenartovce, ktorú obchádza z východnej strany pozdĺž hrádze toku, južným smerom až k sútoku s vodným tokom Rimava. Ďalej pokračuje západným smerom po hrádzi vodného toku Rimava, stáča sa na severozápad, križuje cestu II. triedy Lenartovce – Vlkyňa a odkláňa sa severným smerom pozdĺž ľavostranného prítoku – Bránický kanál až k mostu, cez ktorý vedie železničná trať. Pokračuje severozápadným a západným smerom popri železničnej trati, obchádza železničnú stanicu Číž a ďalej pokračuje železničnou traťou k ceste II. triedy Rimavská Seč – Číž, v blízkosti ktorej križuje vodný tok Blh. Sčasti po tejto ceste obchádza z južnej strany intravilán obce Rimavská Seč, zahŕňa mŕve ramená a napája sa na hrádzu vodného toku Rimava. Po nej pokračuje západným, juhozápadným smerom, križuje prístupovú cestu do obce Janice, zaberá mŕtve ramená po ľavom brehu toku a hrádzou sa tiahne k prístupovej ceste do obce Chrámec. Touto cestou pokračuje severným smerom až k hlavnej ceste Martinová – Rimavská Seč, po ktorej sa stáča západným smerom až k obci Martinová. Od tejto cesty sa odkláňa a ďalej sa tiahne pozdĺž pozemku miestnej usadlosti a pokračuje severne poľnou cestou. Križuje železničnú trať, odkláňa sa severovýchodným smerom po Tulčovský potok, pozdĺž ktorého pokračuje západným, severozápadným a severným smerom až po poľnú cestu k časti obce Bottovo-Dievčenské pole, ku kóte 206. Po tejto ceste sa stáča západným smerom, z južnej strany obchádza intravilán časti obce Bottovo, pokračuje po ceste juhozápadným smerom k Belínskému potoku, po ktorom pokračuje južným smerom k vodnej nádrži Bottovo. Obchádza miestny cintorín a poľnou cestou sa severným smerom vracia k intravilánu obce Bottovo, ktorý obchádza z južnej strany. Napája sa na prístupovú cestu do Bottova, po ktorej pokračuje západným smerom až ku kóte 194, od ktorej pokračuje popri prístupovej ceste, ktorá sa stáča južným smerom až k ceste II. triedy Pavlovce – Martinová. Po tejto sa vracia juhovýchodným smerom k obci Martinová, zo severu obchádza poľnohospodárske objekty a cintorín, popri ktorom sa južne napája opäť na cestu, po ktorej pokračuje cca 100 m východným smerom. Ďalej sa stáča juhozápadne, z južnej a západnej strany obchádza intravilán obce Martinová, pokračuje juhozápadným smerom po ceste II. triedy Martinová – Dubovec. Z južnej strany obchádza intravilán obce Dubovec a pokračuje juhozápadným smerom po ceste II. triedy v smere do obce Šimonovce. Od tejto cesty sa stáča južným smerom, križuje vodný tok Rimava a pokračuje južným smerom pozdĺž cesty na východnej hranici intravilánu obce Šimonovce. Obchádza poľnohospodárske objekty južne od obce a pri kóte 179 sa napája na prístupovú cestu do obce Drňa. Odtiaľ pokračuje južným smerom cca 260 m k miestu, kde cesta križuje Mačací potok. Týmto potokom hranica pokračuje prevažne juhozápadným smerom k vodnej nádrži Hostice. Pozdĺž hrádze a poľnej cesty sa hranica stáča severozápadným smerom k ceste II. triedy Šimonovce – Hostice. Touto pokračuje západným a juhozápadným smerom, pred obcou Hostice sa odkláňa na juh, zo severnej a východnej strany obchádza intravilán, od kóty 194 pokračuje pozdĺž Mačacieho potoka juhovýchodne, južne a juhozápadne. Križuje cestu k osade Katarínka, pokračuje juhozápadne až juhojuhozápadne k intravilánu obce Jestice, ktorý obchádza z východnej strany. Za intravilánom v južnej časti obce sa hranica stáča smerom na západ a kolmo križuje cestu II. triedy Jestice – Petrovce. Severným smerom obchádza intravilán zo západnej strany a taktiež poľnohospodárske objekty na začiatku obce, pri ktorých sa napája späť na cestu, a pokračuje severným smerom k obci Hostice. Intravilán obce Hostice obchádza severozápadným okrajom a v blízkosti križovatky na obec Gemerské Dechtáre sa stáča severozápadným a severným smerom po hrebeni a prechádza v blízkosti kót 266 a 277. Ďalej pokračuje severovýchodným smerom k lesným porastom a stáča sa pozdĺž ich hranice, celý lesný komplex obchádza prevažne severozápadným, severným, západným a znova severozápadným a severným smerom. Ďalej pokračuje hranicou lesných porastov severovýchodným smerom popri kótach 208 a 204 a následne sa stáča kolmo východne. Lemuje hranicu lesných porastov smerom na východ a po lesnej ceste schádza do doliny s pustatinou Dóna, pričom ďalej pokračuje hranicou lesných porastov juhovýchodným a východným smerom až k poľnej ceste cca 250 m severne od kóty 195. Po ceste pokračuje severne ku kóte 190, ktorou prechádza bezmenný vodný tok. Hranica sa stáča pozdĺž tohto toku západným smerom a po cca 280 m sa obracia na sever, pričom križuje poľnú cestu. Pokračuje ďalej severným smerom v blízkosti lesného porastu, prechádza severozápadne popri starých ovocných sadoch, z južnej strany obchádza pustatinu Bojanová a napája sa na poľnú cestu k záhradkárskej osade Kleinová. Po ceste následne pokračuje západným a ďalej severozápadným smerom, obchádza záhradkársku osadu z južnej strany a prechádza východnou hranicou lesného porastu z južnej strany k miestnemu cintorínu. Tento obchádza juhozápadným okrajom a napája sa na poľnú cestu, pozdĺž ktorej prechádza severozápadne cca 780 m. Ďalej pokračuje severozápadným a západným smerom k samote Barta, ktorú obchádza z južnej strany, a pokračuje spevnenou cestou k pustatine Cifra. Túto obchádza z južnej strany v západnom smere a napája sa na cestu k pieskovni. Po nej pokračuje cca 600 m a stáča sa smerom na sever popri Čenížskom potoku, ktorý je pravostranným prítokom toku Gortva. Pri sútoku hranica pokračuje cca 430 m smerom na západ pozdĺž toku Gortva a ďalej sa odkláňa južným a juhozápadným smerom po toku Šťavica. Východným okrajom obchádza intravilán obce Hodejovec, pokračuje popri toku Šťavica, pričom obchádza poľnohospodárske objekty južne od obce. Križuje poľnú cestu a popri toku smeruje západne a severozápadne popri hranici lesného porastu. Na jeho severnom okraji sa stáča severne k prístupovej ceste na Nižné Bizovo a po nej sa otáča cca 90 m smerom na východ a pokračuje severne k lesným porastom. Lemuje hranicu lesných porastov severovýchodným, severným a ďalej východným smerom ku kóte 299. Potom pokračuje južným okrajom lesného porastu a vo vzdialenosti cca 230 m od kóty 299 sa stáča severozápadným a potom severovýchodným smerom pomedzi lesné porasty. Následne sa stáča severným smerom a pokračuje juhovýchodne okrajom lesného porastu. Vo vzdialenosti cca 400 m v severnom smere pretína poľnohospodárske pozemky a pokračuje južnou hranicou lesného porastu smerom k samote Viničná dolina. Ďalej kopíruje hranicu lesných porastov, stáča sa k obci Hodejov, ktorej intravilán obchádza z južnej strany, a na jej západnom okraji sa napája na tok Gortva, ktorým následne pokračuje juhozápadným a južným smerom. Tokom prechádza popri obci Blhovce, z východnej strany obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, napája sa na cestu Blhovce – Hajnáčka a po toku Gortvy pokračuje južným smerom. Na prístupovej ceste k osade Gortva sa hranica stáča po tejto ceste západným smerom a z východnej strany obchádza časť osady, napája sa na cestu II. triedy Blhovce – Hajnáčka, touto pokračuje juhozápadným až južným smerom k obci Hajnáčka. Zo severnej strany obchádza intravilán obce Hajnáčka, napája sa na asfaltovú cestu v smere na samotu Buková, po cca 500 m sa odkláňa južným smerom na samotu Barak, pričom obchádza Stoholdový hon. Hranica sa od samoty Barak stáča juhozápadným smerom pozdĺž bezmenného vodného toku a popri poľnej ceste. Z východnej strany prichádza k toku Gortva, po ktorom pokračuje južným smerom, z východnej strany obchádza samotu Šťavicu a cca 780 m pred obcou Gemerský Jablonec sa stáča pozdĺž bezmenného pravostranného prítoku Gortvy východným smerom až ku kóte 234. Zo severnej strany obchádza intravilán obce Gemerský Jablonec a na východnom okraji obce sa napája na cestu II. triedy Gemerský Jablonec – Dubno, po ktorej pokračuje cca 190 m. Následne sa stáča južne popri poľnej ceste až k toku Gortva. Po toku pokračuje východným smerom, obchádza celý intravilán obce Dubno a ďalej pokračuje po toku Gortva až k štátnej ceste Dubno – Petrovce, po ktorej sa tiahne juhovýchodným smerom. Obchádza celý intravilán obce Petrovce a juhozápadne od obce sa napája na poľnú cestu k vodnej nádrži Petrovce, po ktorej pokračuje cca 1250 m západným smerom. Križuje poľnohospodárske pozemky v západnom a severozápadnom smere a napája sa na poľnú prístupovú cestu k vodnej nádrži smerom na obec Gemerský Jablonec až k ceste II. triedy Gemerský Jablonec – Nová Bašta. Od tejto cesty sa odkláňa k toku Gortva, po ktorom pokračuje prevažne južným smerom k prístupovej ceste k osade Bakov. Po nej pokračuje juhovýchodným až južným smerom, zo severnej strany obchádza intravilán osady Bakov a pri kóte 292 sa napája na poľnú cestu, po ktorej pokračuje východným smerom cca 430 m k štátnej hranici s Maďarskou republikou. Štátnou hranicou sa tiahne na východ ku kóte 272 a pokračuje po štátnej hranici ešte cca 260 m a následne sa od nej odkláňa severovýchodným smerom pomedzi lesné porasty k poľnej ceste. Po nej pokračuje severným smerom až ku kóte 184, od ktorej sa prudko odkláňa na poľnú cestu juhozápadne. Po cca 450 m sa stáča severným smerom k lesnému porastu, ktorého severnú hranicu kopíruje až po poľnú prístupovú cestu k vodnej nádrži Janice. Po tejto ceste pokračuje ďalej severným, západným smerom a z južnej strany obchádza intravilán obce Chrámec a časť poľnohospodárskej pôdy vo vzdialenosti cca 500 m od intravilánu obce a následne obchádza intravilán zo severnej strany. Za obcou sa napája na asfaltovú prístupovú cestu do Chrámca a po nej pokračuje severným smerom k osade Višňové a popri nej až k toku Rimava. Následne pokračuje pravou stranou hrádze juhovýchodným smerom až k prístupovej ceste do obce Janice. Na prístupovej ceste sa prudko stáča južným smerom a cca 190 m od obce sa odkláňa smerom na východ po Mačacom potoku. Po ňom pokračuje severovýchodným smerom k poľnej ceste, po ktorej pokračuje južne až ku kóte 172. Od tejto kóty hranica smeruje pozdĺž poľnej cesty východným až severovýchodným smerom. Ďalej pokračuje juhovýchodne popri kóte 158 a východným smerom smeruje popri poľnej ceste až k toku Rimava, ktorý obchádza z južnej strany, a intravilánu obce Vlkyňa, ktorý obchádza severným okrajom. Napája sa na spevnenú asfaltovú cestu a následne na poľnú cestu až k štrkovisku a ku kóte 154 na štátnej hranici. Severne pokračuje pozdĺž štatnej hranici s Maďarskou republikou až k východiskovému bodu pri kóte 171.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Nižné Bizovo – Hranica sa začína na príjazdovej ceste na východnom okraji osady. Zo severu obchádza záhrady, lomí sa na juhozápad, po 170 m na východ a popri záhradách prichádza k ceste. Po ceste pokračuje na severovýchod do začiatočného bodu.
Gemerské Dechtáre – Hranica sa začína na asfaltovej ceste asi 150 m juhovýchodne od začiatku intravilánu. Smeruje po ceste k intravilánu, na jeho okraji odbočuje doľava, prechádza cez potok a z východu, juhu a západu obchádza areál poľnohospodárskeho družstva. Prichádza k južnému okraju intravilánu, tu odbočuje na juhozápad po poľnej ceste. Po 180 m sa lomí na severozápad a pokračuje týmto smerom cez trvalý trávny porast k ďalšej poľnej ceste. Tu znovu odbočuje na juhozápad a popri poľnej ceste ide cca 210 m. Potom sa lomí na sever, prechádza cez túto poľnú cestu a znovu sa lomí na severovýchod smerom k obci. Prichádza k intravilánu a po okraji záhrad ho zo západu obchádza. Na severozápadnom cípe intravilánu schádza hranica k potoku, pokračuje popri ňom smerom do intravilánu, po 60 m prechádza cez potok a po ľavom brehu pokračuje na východ. Prechádza cez ďalší potok a prichádza na koniec ulice v intraviláne obce. Tu sa prudko lomí na severozápad a ide po poľnej ceste cca 140 m. Potom odbočuje doprava a okrajom záhrad obchádza intravilán zo severu a východu, obchádza cintorín a končí sa v počiatočnom bode na hlavnej ceste do Gemerských Dechtár.
Osada Katarína – Hranica sa začína na severozápadnom okraji osady, pokračuje po spevnenej ceste okrajom osady smerom na východojuhovýchod. Schádza k potoku a po ňom mieri na juh. Po 110 m odbočuje na východ a po ďalších cca 65 m sa lomí na severozápad, prechádza po vrstevnici a po 70 m sa lomí na severovýchod. Po ďalších 70 m sa lomí takmer na sever a prichádza k poľnej ceste. Po nej sa cca 30 m blíži k osade, potom odbočuje doprava a z východu, severu a severozápadu obchádza záhrady v osade až po počiatočný bod na ceste z Hostíc.
Drňa – Hranica sa začína na hlavnej ceste na severnom okraji intravilánu. Odkláňa sa z cesty na juhozápad, ide popri odvodňovacom kanáli, potom sa stáča na juhovýchod a juh a okrajom záhrad sa blíži k poľnej ceste vychádzajúcej z juhozápadného cípu intravilánu. Pokračuje po ceste na juh až východ. Po 170 m sa ostro lomí na severozápad a okrajom intravilánu zo severu obchádza kótu 200 m n. m. Dostáva sa k areálu poľnohospodárskeho družstva, ktorý obchádza zo západu, juhu, juhovýchodu a severovýchodu, a prichádza k poľnej ceste vychádzajúcej z Drne smerom na severovýchod. Prechádza cez ňu a pokračuje okrajom záhrad smerom na severozápad až k počiatočnému bodu.
Severná časť:
Vonkajšia hranica
Východiskový bod je na štátnej ceste E 50 Bátka – Figa pri samote Teška, ktorú obchádza zo severnej strany, a pokračuje v smere na sever popri vodnom toku Teška. Cca 80 m od kóty 215 sa odkláňa na poľnú cestu najprv juhovýchodným a následne severovýchodným smerom popri samote Jablonec. Pri kóte 198 sa odkláňa severozápadným smerom popri hranici lesného porastu a ďalej pokračuje najprv južným a potom severovýchodným smerom po poľnohospodárskych pozemkoch k ceste II. triedy Nižná Kaloša – Gemerské Michalovce. Po tejto ceste pokračuje severozápadne a cca po 140 m sa odkláňa v západnom smere na poľnú cestu na osadu Lepeň. Cestou hranica pokračuje k miestu križovania s tokom Rakytník a smeruje pozdĺž toku juhozápadným a južným smerom cca 530 m, následne sa napája na pôvodnú poľnú cestu, po ktorej pokračuje južným a neskôr západným smerom k obci Uzovská Panica, ktorej intravilán obchádza z južnej strany. Za obcou cca 350 m v mieste križovania cesty s vodným tokom Blh sa odkláňa po toku severozápadným smerom. Po cca 220 m sa stáča západným a neskôr severozápadným smerom pri Dražickom potoku, ktorý je jeho pravostranným prítokom, až k hranici lesného porastu. Hranica ďalej pokračuje po hranici lesného porastu a pri kóte 240 sa napája na asfaltovú cestu Veľký Blh – Dražice. Po ceste pokračuje prevažne západným smerom, z južnej strany obchádza intravilán obce Dražice a ďalej pokračuje lesným porastom cca 70 m a potom kopíruje hranicu lesného porastu. Stáča sa pozdĺž bezmenného vodného toku a pokračuje ním prevažne v západnom smere, križuje cestu II. triedy Padarovce – Dražice a ďalej pokračuje po toku a zároveň hranicami lesných porastov. Ďalej sa napája na lesnú cestu, ktorá prechádza vrcholovou kótou 524,8 – Malá Paláska v severnom a neskôr severozápadnom smere. ou prichádza na cestu II. triedy Horné Zahorany – Vyšná Pokoradz. Po nej sa stáča v južnom smere a cca 230 m severne od intravilánu časti obce Vyšná Pokoradz mesta Rimavská Sobota obchádza zastavanú plochu, následne sa napája na cestu II. triedy a pokračuje až k časti obce Vyšná Pokoradz mesta Rimavská Sobota, ktorej intravilán obchádza z východnej strany, a opäť sa napája na cestu II. triedy Vyšná Pokoradz – Rimavská Sobota, po ktorej pokračuje až k intravilánu Rimavskej Soboty-hon Chrenovisko. Intravilán obchádza zo severnej strany, obchádza aj časť záhradkárskej osady, ktorej východným okrajom sa v kolmom južnom smere napája na štátnu cestu E 50 Rimavská Sobota – Bátka. Po tejto ceste hranica pokračuje východným smerom a zo severnej strany obchádza intravilán časti obce Bakta mesta Rimavská Sobota, za obcou sa napája na cestu druhej triedy Bakta – Uzovská Panica. Po nej pokračuje východným smerom a po cca 860 m sa po nej stáča severným až severovýchodným smerom. Zo severnej strany obchádza samotu Semsúrov a napája sa na cestu II. triedy Semsúrov – Tomášovce, po ktorej sa tiahne juhovýchodným smerom, z východnej strany obchádza intravilán obce Tomášovce a pokračuje po ceste II. triedy v smere Tomášovce – Bátka. Zo severnej strany obchádza intravilán obce Bátka a nápaja sa na štátnu cestu E 50 Bátka – Figa, po nej pokračuje severovýchodným smerom až k východiskovému bodu (samota Teška), pričom obchádza samotu Góbiš.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Nižná Pokoradz – Hranica sa začína na hlavnej ceste na južnom okraji intravilánu pri východe z areálu poľnohospodárskeho družstva. Pokračuje po ceste smerom do obce, na okraji intravilánu sa lomí na východ. Po okrajoch záhrad obchádza z východu intravilán aj s cintorínom a na úrovni záhradkárskej osady prichádza na hlavnú cestu severne od intravilánu. Po ceste sa vracia smerom k obci, na okraji intravilánu odbočuje doprava a okrajmi záhrad obchádza intravilán zo severozápadu. Prichádza k areálu poľnohospodárskeho družstva, obchádza ho a prichádza do počiatočného bodu na hlavnej ceste.
Zacharovce – Hranica sa začína na hlavnej ceste na južnom konci intravilánu. Od cesty vedie najprv východným smerom, obchádza budovu, ďalej vedie severovýchodným smerom k záhradám. Tu sa lomí a okrajom záhrad a popri poľnej ceste pokračuje na juhovýchod. Po cca 290 m sa lomí na severovýchod, po ďalších 150 m na severozápad, až prichádza k potoku. Prechádza cez potok, obchádza z juhu, východu a severu areál poľnohospodárskeho družstva a blíži sa zo severovýchodu k intravilánu. Tu sa lomí doprava a okrajom záhrad pokračuje na severozápad, obchádza domy vysunuté na severovýchod, na severnom okraji intravilánu na hranici ovocných záhrad sa lomí na juhozápad a pokračuje týmto smerom cca 140 m, potom sa lomí znovu na severozápad, obchádza dom so záhradou, po 70 m sa lomí doľava a prichádza k poľnej ceste. Popri nej schádza na križovatku poľných ciest pri cintoríne. Zo severu a západu obchádza cintorín a ďalej pokračuje na juh po poľnej ceste popri okrajoch záhrad, až prichádza k severnému koncu ulice s novostavbami. Tu odbočuje doprava, obchádza záhrady z juhozápadu a prichádza na poľnú cestu. Po nej pokračuje 50 m na juhozápad, potom sa lomí na juhovýchod a okrajom záhrad prichádza na hlavnú cestu. Po nej pokračuje smerom do intravilánu až do počiatočného bodu.
Rakytník – Hranica sa začína vľavo od hlavnej cesty na južnom okraji intravilánu. Prechádza cez cestu a takmer východným smerom obchádza domy so záhradami. Na konci záhrad sa lomí na sever až severozápad a týmto smerom okrajmi záhrad obchádza intravilán z východu. Pretína cestu k cintorínu, tu sa lomí doľava a po severnom okraji cesty pokračuje 50 m smerom do intravilánu. Potom odbočuje takmer kolmo na sever ku kóte 189 m nad morom. Tu pretína poľnú cestu a pokračuje okrajom záhrad na sever. Obchádza areál poľnohospodárskeho družstva a prichádza na spevnenú cestu. Po jej východnom okraji pokračuje na juh až k odbočke do družstva z hlavnej cesty. Tu prechádza cez cestu a popri jej západnom okraji ide ďalej na juh až k domom na tejto strane cesty. Tu sa lomí od cesty smerom na západ, neskôr na juh a okrajom záhrad obchádza intravilán zo západu. Za poslednou záhradou sa ostro lomí na severovýchod a prichádza na hlavnú cestu. Po jej západnej strane pokračuje na juh do počiatočného bodu.
Usadlosť severovýchodne od Rimavskej Soboty (cca 250 m juhovýchodne od kóty 260) – Hranica sa začína pri remízke na južnej hranici vyňatého územia, ide priamo na východoseverovýchod, z juhu obchádza budovy a približuje sa k príjazdovej ceste do usadlosti. Popri južnej strane cesty pokračuje cca 80 m, potom prechádza cez cestu a mierne sa stáča na severovýchod. Po 60 m sa kolmo lomí na severozápad a po ďalších 35 m sa znova lomí doľava na juhozápad. Po cca 40 m sa dvakrát lomí na severozápad a juhozápad a pokračuje k východnému rohu štvorcovej budovy v usadlosti. Budovu obchádza zo severu a pokračuje juhozápadným smerom. Po 75 m sa lomí kolmo na juhovýchod a po 17 m znovu na juhozápad a pokračuje až k poľnej ceste vedúcej popri juhozápadnom okraji usadlosti. Tu sa lomí doľava a popri tejto ceste prichádza do počiatočného bodu.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
okres Lučenec:
Katastrálne územie Belina: 1236/1, 1236/2, 1237, 1238, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2195, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2210.
Katastrálne územie Čakanovce: 1255 (časť), 1311/2 (časť), 1319/1, 1319/2, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1326/1, 1326/10, 1326/11, 1326/12, 1326/13, 1326/14, 1326/15, 1326/2, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1326/6, 1326/7, 1326/8, 1326/9, 1327/1, 1327/2, 1328/1, 1328/2, 1328/3, 1329/1, 1329/2, 1330/1, 1330/2, 1331/1, 1331/2, 1332/1, 1332/2, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1334/4, 1335, 1336, 1337/1 (časť), 1337/2, 1338, 1454/1, 1454/3, 1459, 1460, 1462, 1463/1, 1463/2, 815, 816.
Katastrálne územie Čamovce: 1766 (časť), 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1777, 1780, 1781, 1783, 1785, 1786, 1788, 1789/2, 1791, 1792 (časť), 1854, 2058/1, 2059/2, 2060/2, 2087 (časť), 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096/1, 2096/2, 2097/1, 2097/2, 2097/3, 2097/4, 2099/1, 2099/2, 2099/3, 2099/4, 2099/5, 2099/6, 2100/1, 2100/2, 2101/1, 2101/2, 2102/1, 2102/2, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110/1, 2110/2, 2111, 2112/1, 2112/10, 2112/11, 2112/2, 2112/3, 2112/4, 2112/5, 2112/6, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2113, 2114, 2115, 2118, 2121, 2123, 2124, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2125/4, 2125/5, 2125/6, 2126, 2127, 2128/1, 2128/2, 2128/3, 2129, 2130/1, 2130/2, 2131/1, 2131/2, 2131/3, 2132/1, 2132/2, 2132/3, 2132/4, 2133, 2135, 2136/1, 2136/2, 2138, 2139/1, 2139/2, 2139/3, 2139/4, 2139/5, 2139/6, 2140, 2141 (časť), 2142, 2143, 2144 (časť), 2147, 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2149/4, 2563, 2598, 2787, 2788, 2789, 2790/1, 2790/2, 2790/3, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796/1, 2796/2, 2796/3, 2797, 2798/1, 2798/2, 2799, 2800, 2801/1, 2801/2, 2801/3, 2801/4, 2801/5, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2804/4, 2804/5, 2804/6, 2804/7, 2804/8, 2805/1, 2805/2, 2805/3, 2805/4, 2805/5, 2805/6, 2805/7, 2806, 2807/1, 2807/2, 2808, 2809/1, 2809/2, 2809/3, 2810, 2811, 2812/1, 2812/2, 3163/13, 3166 (časť).
Katastrálne územie Radzovce: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1663/2, 1663/3, 1664/1 (časť), 1665, 1666, 1667, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695/1, 1695/2, 1695/3, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704/1, 1704/2, 1705, 1706, 1707/1, 1707/2, 1707/3, 1717, 1719, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1789 (časť), 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822/1, 1822/2, 1823, 1824, 1825, 1827/1, 1827/2, 1827/3, 1827/4, 1832, 1833/1, 1833/2, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838/1, 1838/2, 1838/3, 1839, 1840/1, 1840/2, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846/1, 1846/2, 1847, 1848 (časť), 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854/1, 1854/2, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1869, 1870, 1871, 1874, 1875 (časť), 1876, 1877, 1878 (časť), 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 (časť), 1894, 1895, 1896 (časť), 1897, 1914/1, 1914/2, 1914/3, 1915 (časť).
Katastrálne územie Šiatorská Bukovinka: 1045, 1092/2, 1097, 1101/1, 1101/10, 1101/11, 1101/12, 1101/19, 1101/20, 1101/6, 1101/8, 1101/9, 1102/2, 1102/3, 1120/1, 1140/1, 1140/10, 1140/11, 1140/12, 1140/13, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/5, 1140/6, 1140/7, 1140/8, 1140/9, 1143 (časť), 1147/1, 1147/20, 1147/21, 1147/38, 1147/40, 1147/42, 1147/43, 1147/47, 1147/50, 1147/51, 1147/52, 1147/53, 1147/54, 1147/56, 1147/57, 1147/58, 1147/59, 1147/60, 1148/1, 1148/5, 1150/1, 1150/3, 1150/4, 1159, 1160/1, 1160/2, 1350, 1369, 1370/1, 1370/2, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1371/6, 1371/7, 1371/8, 1371/9, 1383/1, 1383/2, 1396/1, 1398/1, 1398/2, 1399/2, 1400 (časť), 1402, 1403/1, 1403/2, 1403/4, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412/1, 1412/2, 1413, 1414/1, 1414/2, 1415/1, 1415/2, 1416, 1417, 1436, 1437, 1438, 1440, 1441/1, 1441/2, 1441/3, 1443, 1444, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453/1, 1453/2, 1453/3, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1459/3, 1459/4, 1459/5, 1462, 1465, 1466, 1468, 1469, 1471, 1472, 1514/1, 1516, 1644/1, 1644/5, 1654/12, 1654/13, 1654/16, 1655/1, 1655/2, 1655/3, 1655/4, 1655/5, 1655/6, 1656, 1657/26, 1657/30, 1657/31, 1657/32, 1657/33, 1661, 1665, 1673/1, 1673/2, 1674 (časť), 1675/1, 1675/2, 1675/3, 1675/4, 1675/5, 1676/1, 1680, 1682, 1695 (časť), 1705/2, 1793, 1794/1, 1807, 1819, 1834, 1841/1, 1841/2, 1852, 1862/2, 1862/3, 1865, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1870/6, 1870/7, 1870/8, 1870/9, 1871, 1875/1, 1875/2, 1878, 1891, 1903, 1923, 1930, 1933, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1950/4, 1950/5, 1951/2, 1952/1, 1953, 1954/1, 1954/30, 1982/2, 1983, 1985/1, 1986, 1997/1, 1997/2, 1997/3, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2005/3, 2005/4, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015/1, 2015/2, 2015/3, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028/1, 2028/2, 2028/3, 2030/1, 2030/2, 2030/3, 2030/4, 2030/5, 2030/6, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2034/4, 2034/5, 2034/6, 2034/7, 2034/8, 2035/1, 2035/2, 2037, 2041, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2051/5, 2053, 2054, 2056, 2058, 2062, 2063/2, 2066, 2067, 2068, 2070/2, 2070/3, 2070/4, 2070/5, 2070/6, 2071, 2073, 2076, 2078, 2081/1, 2081/2, 2081/3, 2083, 2085, 2086/1, 2086/2, 2087, 2091, 2092, 2105, 2106, 2107/1, 2107/5, 2110/2, 2110/3, 2110/5, 2114, 2115, 2118/1, 2118/2, 2118/4, 2119, 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2120/4, 2122/1, 2122/12, 2122/2, 2123, 2124, 2125/10, 2125/3, 2125/4, 2125/6, 2125/8, 2125/9, 2126/2, 2127/3, 2127/4, 2127/5, 2127/6, 2128, 2130/1, 2131, 2133/1, 2133/2, 2135/2 (časť), 2136, 2137, 2139/3 (časť), 2140, 2141, 2142, 2143.
Katastrálne územie Šurice: 228, 672, 673, 674, 675, 676, 682, 683, 684, 695, 696, 698, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 812, 813 (časť), 817, 818, 820, 836 (časť).
okres Revúca:
Katastrálne územie Gemer: 4285/13 (časť), 4285/14, 4285/15, 4285/16, 4285/18, 4285/1 (časť), 4285/3, 4285/4, 4285/5, 4285/6, 4285/7, 4285/9 (časť).
Katastrálne územie Tornaľa: 2323/1, 2323/2, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2657/1, 2657/2, 2658/1, 2658/2, 2659/1, 2659/2.
okres Rimavská Sobota:
Katastrálne územie Abovce: 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 351/1, 351/2, 351/3, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 355, 358, 359/1, 359/2, 362, 366/1, 366/10, 366/11, 366/12, 366/13, 366/18, 366/2, 366/20, 366/21, 366/22, 366/3, 366/4, 366/6, 366/7, 366/8, 367, 983/3, 983/4, 986, 987/1, 987/2, 987/3, 987/4, 988/3 (časť), 992/1, 992/2, 993.
Katastrálne územie Bakta: 634, 682/1, 682/2, 682/3, 682/4, 700, 701, 702, 778, 801/7, 802/1, 802/2, 803, 805, 814, 836, 837/1, 837/2, 837/3, 837/4, 838/1, 838/2, 838/3, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 842, 845, 854/1, 854/2, 854/3, 857, 902, 904, 906/1, 906/2, 907/1, 907/2, 908, 910, 912, 913, 915, 916/1, 916/2, 917/1, 917/3, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931/1, 931/2, 932, 933, 934/1, 935/1, 935/2, 956, 958, 959.
Katastrálne územie Bátka: 614/1, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 628, 737 (časť), 738/1, 738/2.
Katastrálne územie Bizovo: 112/1, 112/2, 118, 123, 128, 147 (časť), 200, 231, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 263/3, 264, 269/1, 269/2, 275/1, 275/2, 275/3, 280, 282/1, 282/2, 284, 286, 291/1, 291/2, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/6, 324/7, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5, 335/6, 335/7, 341, 343/1, 343/2, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 469, 471/1, 471/2, 472, 473, 474, 55/2, 67/1 (časť), 68/1, 68/2, 75 (časť).
Katastrálne územie Blhovce: 4428/2, 4511/1, 4511/3, 4511/4, 4515/1, 4515/2, 4522/1, 4522/2, 4522/3, 4525, 4533/1, 4564, 4600, 4602, 4605, 4608, 4621, 4625, 4630, 4672, 4675, 4726, 4768/1, 4768/2, 4770/1, 4771, 4772, 4774, 4775, 4777/1, 4781/1, 4781/2, 4781/3, 4790/1, 4790/2, 4790/3, 4790/4, 4812/1, 4812/2, 4812/3, 4812/4, 4812/5, 4812/6, 4812/7, 4812/8, 4831, 4840/1, 4840/2, 4840/3, 4843, 4861, 4862, 4863, 4865, 4866, 4867/1, 4867/2, 4868, 4918, 4968, 4970/1, 4970/2, 4973/1, 4973/2, 4974, 4975, 4976, 4981, 4983, 4991, 4992, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5011/1, 5011/2, 5012/1, 5012/2, 5013/1, 5013/2, 5021/1, 5021/2, 5021/3, 5021/4, 5021/5, 5021/6, 5021/7, 5021/8, 5021/9, 5035, 5073, 5111, 5143, 5172, 5188, 5189, 5190, 5191/1, 5191/2, 5191/3, 5191/4, 5191/5, 5191/6, 5223, 5225, 5226/1, 5230/1, 5230/2, 5245/1, 5245/2, 5245/6, 5245/8, 5245/9, 715/2.
Katastrálne územie Bottovo: 170, 178, 179, 181, 185, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 189, 190, 191, 192, 194, 201, 208, 212, 218, 221, 270, 272/1, 272/2, 272/3, 275, 276/1, 276/2, 277, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 280/1, 280/2, 280/4, 280/6, 280/7, 284, 285, 286, 294, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 296/1, 451, 452/1, 452/2, 453, 465/2, 469, 470, 471, 472/1, 475, 476, 477, 492, 493/3, 494, 495, 496.
Katastrálne územie Čenice: 1/1, 1/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106, 109, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 135, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 147, 149, 166, 185, 189, 19/1, 19/2, 19/3, 191/1, 191/2, 192, 193, 2, 20, 3, 4, 5, 55, 6, 79, 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 83/2, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99/1, 99/2.
Katastrálne územie Číž: 596/1, 597/1, 598, 599/1, 599/2, 605/2, 606, 607, 608/3, 609, 612/1, 612/2 (časť), 616/1 (časť), 616/6, 616/7, 625, 628, 631.
Katastrálne územie Dražice: 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 419/1 (časť), 419/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433/2, 434, 435, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468, 471.
Katastrálne územie Drňa: 1021, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1141/5, 1141/6, 1141/7, 1141/8, 1141/9, 1145, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1349/1, 1349/3, 1349/4, 1349/5, 1349/6, 1349/7, 1349/8, 1488, 1509/1, 1509/2, 1510/1, 1510/2, 1550/1, 1665, 1666, 1715/1, 1715/2, 1715/3, 1715/4, 1789, 1846, 1979, 1981/1, 1981/2, 2077, 2082, 2105, 2106, 2110, 2111, 2140, 2170, 2175/1, 2175/2, 2177, 2180/1, 2180/2, 2186/1, 2186/2, 2188, 2228, 2237, 2240, 2242, 2345/2, 2345/3, 2345/4, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 237, 2378, 2379, 238, 2380/1, 2380/2, 2381/1, 2381/3, 2382, 2383, 2386/2, 2386/3, 2388, 2389, 2390/1, 2390/2, 2391/1, 2391/2, 2392, 2393, 2394, 2399, 2402, 2424, 2426/2, 2429/1, 2429/2, 2432, 2434/1, 2434/2, 2438, 2440/1, 2440/35, 2440/40, 2440/85, 2440/89, 2441/1, 2441/2, 2441/60, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 246/1, 2467, 2468, 247, 2470/1, 2470/2, 2470/3, 2471, 2472/1, 2472/2, 2473, 2474/1, 2474/2, 2475/1, 2475/2, 2476, 2477, 248/1, 248/2, 2481, 2482/1, 2482/2, 2482/3, 2484, 2485/1, 2485/2, 2487/1, 2487/2, 249/1, 249/2, 249/3, 2493/2, 2493/3, 2493/4, 2493/5, 2497, 2498, 2499, 250, 2500, 2503, 2504, 2508, 251/1, 251/2, 252, 259, 270/1, 270/2, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 280, 281, 282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 284, 285, 287/1, 287/2, 291, 292/1, 292/2, 292/3, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 339/1, 339/2, 340, 341/1, 341/2, 342/1, 342/2, 346/1, 346/2, 395, 410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 412/1, 412/2, 463, 670/1, 670/2, 670/3, 789, 795, 834, 860, 914, 933.
Katastrálne územie Dubno: 1000, 1007, 1011, 1023, 1024, 1031, 1040, 1044, 1045, 1054, 1059, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099/2 (časť), 1100, 1101, 1102, 1103, 200, 232/1, 252/1, 254, 256/2, 256/3, 256/4, 410/3, 439, 460, 480, 510/1, 510/2, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 533/1, 534, 537, 538, 539, 540/2 (časť), 541, 555/1, 555/2, 555/3, 556, 567, 580/1, 580/2, 580/3, 620, 621, 622, 623, 640/1, 645, 703, 704, 705/2, 706/1, 760/1 (časť), 826, 837, 851/1, 851/14, 851/2, 866, 890, 924, 934, 937, 945, 958, 970/1, 970/2, 980, 990.
Katastrálne územie Dubovec: 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1839/2 (časť), 1839/3 (časť), 1839/4, 1839/5, 1839/6 (časť), 1840/1, 1840/2, 1841, 1842/1, 1842/2, 1842/3, 1842/4, 1842/5, 1842/7, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1843/4, 1843/5, 1843/6, 1843/7, 1843/8, 2110/1, 2110/4, 2260, 2336/1, 2336/4, 2435, 2549, 2572, 2573/1, 2573/4, 2573/5, 2573/6, 374, 400 (časť), 408, 504/1, 504/3, 505/1, 505/2, 506/1, 507/1, 507/2, 507/3, 507/5, 508/1, 508/2, 508/8, 508/9, 511/1, 513/1, 514, 515/1, 516 (časť), 519/10, 519/44, 519/45, 519/46, 519/47, 556, 858/1 (časť), 904/1.
Katastrálne územie Gemerské Dechtáre: 1030, 1044/3, 1050/6, 1072, 1079/1, 1087/1, 1087/12, 1087/13, 1087/15, 1087/17, 1087/4, 1087/5, 1087/6, 1087/7, 1088, 1090/13, 1090/26, 1090/30, 1090/42, 1090/53, 1090/73, 1091/11, 1091/3, 1091/5, 1091/6, 1091/7, 1091/9, 1094, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1095/5, 1095/6, 1097/1, 1097/2, 1097/3, 1097/4, 1097/5, 1097/6, 1098, 1099/13, 1099/2, 1100, 1102/1, 1102/15, 1102/2, 1102/26, 1102/3, 1106/3, 1106/6, 1111, 1116/1, 1127/13, 1127/14, 1127/7, 1127/8, 1136/1, 1154, 1185/1, 1185/2, 1185/4, 1225/1, 1300/1, 1300/3, 1351, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1354/1, 1354/3, 1382/2, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1395, 1400/1, 1400/2, 1500/1, 1500/3, 1501/1, 1501/2, 1600, 1601/1, 1601/2, 1715/1, 1715/2, 1715/3, 1715/4, 1715/5, 1715/6, 1750/2, 1750/3, 1765/1, 1765/17, 1765/22, 1765/23, 1765/24, 1765/4, 1765/41, 1765/55, 1865/34, 1895/1, 1898, 1901, 1909, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1973/1, 1977, 1978/1, 1978/2, 1982, 1983, 1988, 1990, 1992/3, 1993/1, 1993/2, 2020, 2050, 2085, 2086/1, 2086/2, 2086/3, 2086/4, 2090, 2091/1, 2091/2, 2092/1, 2092/2, 2093, 2094, 2097, 2100/1, 2100/10, 2100/16, 2100/17, 2100/18, 2100/19, 2100/6, 2100/8, 2100/9, 2101/1, 2101/2, 2102, 2105, 2106/1, 2106/2, 2106/4, 2106/5, 2106/6, 2106/7, 2107, 2108/1, 2108/10, 2108/11, 2108/12, 2108/2, 2108/3, 2108/4, 2108/6, 2108/7, 2108/8, 2108/9, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2113, 2114/1, 2114/10, 2114/11, 2114/12, 2114/13, 2114/14, 2114/15, 2114/16, 2114/17, 2114/18, 2114/2, 2114/20, 2114/21, 2114/22, 2114/8, 2115, 2116, 2117/1, 2117/2, 2117/4, 2118/2, 2118/3, 2118/4, 2119, 2120, 2121/1, 2121/3, 2121/4, 2121/5, 2124, 2125, 2126/1, 2126/10, 2126/11, 2126/12, 2126/15, 2126/16, 2126/19, 2126/2, 2126/23, 2126/24, 2126/25, 2126/27, 2126/28, 2126/3, 2126/5, 2126/6, 2126/7, 2126/8, 2126/9, 2149, 2150/1, 2150/2, 2155, 2200, 2205, 2206, 2207, 2210/8, 2210/9, 2211, 2213/15, 2213/7, 2220, 2225/12, 2225/13, 2225/14, 2225/19, 2225/20, 2225/3, 2225/4, 2225/5, 2225/6, 2225/7, 2225/8, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2266/2, 2267, 2268/1, 2270, 2271/1, 2271/2, 2271/3, 2274, 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2283, 2284/1, 2284/2, 2287/1, 2287/2, 2289/2, 2290/1, 2290/2, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295/1, 2295/3, 2296, 500/1, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/8, 500/9, 520/1, 536/3, 536/4, 539/3, 539/5, 546/2, 559/1, 559/2, 568, 569/3, 569/4, 574, 581/2, 583, 584/4, 585/1, 592/2, 593, 595/1, 596/1, 596/4, 597/2, 597/3, 597/6, 598/1, 599/1, 599/2, 600, 605, 615, 619/2, 620/1, 620/2, 622/5, 623/1, 623/11, 623/12, 623/14, 623/19, 623/20, 623/21, 623/22, 623/23, 623/24, 623/25, 623/26, 623/29, 623/3, 623/30, 623/31, 623/32, 623/35, 623/37, 623/38, 623/39, 623/4, 623/40, 623/41, 623/43, 623/47, 623/48, 623/50, 623/54, 623/7, 623/75, 623/76, 623/78, 623/79, 623/8, 623/80, 623/83, 623/84, 623/89, 623/90, 623/91, 623/93, 623/94, 623/98, 625, 629, 630/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633, 634/2, 640/1, 640/2, 645, 657/1, 657/2, 697/10, 697/11, 697/12, 697/13, 697/14, 697/15, 697/2, 697/3, 697/4, 697/5, 697/6, 697/7, 697/8, 697/9, 698/1, 698/2, 699/1, 7, 702/1, 760, 762, 763, 764, 765/1, 765/10, 765/11, 765/12, 765/13, 765/14, 765/15, 765/16, 765/17, 765/18, 765/19, 765/2, 765/20, 765/21, 765/22, 765/24, 765/3, 765/4, 765/5, 765/6, 765/7, 765/8, 765/9, 766/1, 766/2, 870, 88, 882, 886, 900, 909/1, 909/2, 914/10, 914/101, 914/102, 914/12, 914/20, 914/21, 914/4, 914/46, 914/49, 914/5, 914/50, 914/64, 914/70, 914/71, 914/72, 914/79, 914/84, 914/91, 914/92, 914/96, 914/97, 914/98, 950.
Katastrálne územie Gemerské Michalovce: 163, 164, 165, 166, 167, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 290, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 308, 309/1, 311 (časť), 312 (časť), 313 (časť).
Katastrálne územie Gemerský Jablonec: 350, 767, 768, 769, 770, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 780/3, 781, 782/1, 782/2, 783, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 800, 801/1, 801/2, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825/1, 825/2, 825/3, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 838, 839, 840, 842, 870/1, 870/2, 872/1, 872/2, 873, 874, 877/1, 877/2, 877/3, 878, 879, 880, 881/1, 881/2, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889/1, 889/3, 890, 891, 892/1, 892/2, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 898/3, 899/1, 899/2, 900, 901/1, 901/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908/1, 908/2, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916/1, 916/2, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954/1, 954/2, 955, 956, 957, 963, 966, 967, 968/1, 968/2, 969 (časť), 970, 972, 973, 974, 975/1, 975/2, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985.
Katastrálne územie Hajnáčka: 1378/1, 1379, 1380/1, 1380/2, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1415/1, 1415/2, 1415/3, 1416, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1463, 1464/1, 1464/2, 1464/3, 1464/4, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474/1, 1474/2, 1475, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500/1, 1500/2, 1501, 1502, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537/2, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547/2, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1612/4, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1639, 1640, 1641, 1642, 1645, 1646, 1647, 1648, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1698 (časť), 1701/1, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707/1, 1707/2, 1712, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 (časť), 1735, 1736/1 (časť), 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1750, 1751, 1752, 1753, 1759, 1760, 1761, 1762/1, 1762/10, 1762/2, 1762/3, 1762/4, 1762/5, 1762/6, 1762/7, 1762/8, 1762/9, 1763, 1765, 1766/11, 1766/12, 1766/1 (časť), 1766/2 (časť), 1766/3 (časť), 1766/6, 1766/8, 1766/9, 1767, 1768/1, 1768/2, 1768/3, 1768/4, 1768/5, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1784/1, 1784/2, 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1786/1, 1786/2, 1787/1, 1787/2, 1788/1, 1788/2, 1789/1, 1789/2, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794/1, 1794/2, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 (časť), 1803/1, 1803/2, 1804, 1805/1, 1805/2, 1806/1, 1806/2, 1807 (časť), 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826/1, 1826/2, 1827, 1828, 1829/1, 1829/2, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850/1, 1850/2, 1850/3, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864/1, 1864/2, 1865, 1866, 1867, 1868/1, 1868/2, 1869/1, 1869/2, 1870/1, 1870/2, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878/1, 1878/2, 1878/3, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913.
Katastrálne územie Hodejov: 1596, 1634, 1653/1, 1661/1, 1749/1, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1749/5, 1749/6, 1749/7, 1750, 1807, 1808, 1809/2, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 1946 (časť), 1957, 1972, 2004/1.
Katastrálne územie Hodejovec: 1076, 1078/1, 1080, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1084/5, 1085, 1086, 1087/2, 1088/1 (časť), 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1088/6, 1089, 1090, 1100/4, 1100/9, 204/1, 267/1, 267/3, 300/2, 300/3, 354, 356/2, 432/1, 434, 435/1, 435/2, 437, 438, 439/1, 439/2, 442, 474, 486, 487, 488/1, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 498/2, 499, 500/1, 500/2, 501/1, 501/10, 501/16, 501/17, 501/2, 501/20, 501/21, 501/24, 501/25, 501/27, 501/28, 501/29, 501/3, 501/30, 501/31, 501/32, 501/33, 501/34, 501/35, 501/36, 501/4, 501/40, 501/42, 501/44, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 501/9, 512, 513/1, 513/2, 513/4, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 527/1, 527/3, 529/2, 530/1, 535/7, 537, 540/2, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 555, 556, 557, 558, 569/1, 570/1, 570/2, 570/3, 584, 587, 600, 608/2, 620, 621, 632, 640, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 649/3, 649/5, 649/6, 649/7, 650/10, 650/3, 650/4, 652/1, 652/3, 652/4, 655, 657/1, 657/17, 657/19, 657/4, 658/1, 660/2, 661, 662/1, 662/10, 662/11, 662/12, 662/13, 662/2, 662/20, 662/28, 662/36, 662/38, 662/39, 662/4, 662/40, 662/41, 662/6, 662/7, 662/9, 664/10, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/7, 665/9, 665/9, 666, 667/12, 667/144, 667/154, 667/29, 667/4, 667/51, 667/7, 670/1, 670/10, 670/4, 670/5, 670/6, 671/1, 671/2, 671/3, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 673/62, 675/1, 675/10, 675/2, 675/3, 675/7, 675/8, 675/9, 684, 685/1, 685/2, 685/3, 686/1, 686/20, 686/23, 686/26, 686/29, 687/2, 687/3, 688/1, 688/2, 688/5, 688/6, 688/7, 689, 733, 747, 759, 761, 764, 768, 769/1, 769/2, 770.
Katastrálne územie Hostice: 432 (časť), 434, 435/1, 435/2, 436 (časť), 437, 438, 439/1, 440, 441, 442, 443, 444, 449, 450, 451, 452, 453, 458, 459, 472, 475, 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 480/1, 480/2, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485/1, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523/1, 523/2, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 569, 570, 575, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594/1, 594/2, 594/3, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607/1, 607/2, 608, 609, 610/1, 610/2, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619/1, 619/2, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/1, 627/2, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 631, 632/1, 633/2, 635/1, 635/2, 636/1, 636/2, 637/2, 638/2, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 668, 669, 670, 671, 672/1, 672/2, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 681, 682, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 748.
Katastrálne územie Chanava: 1368/1, 1368/2, 1420/2, 1460/2, 1460/3, 1460/4, 1460/5, 1460/6, 1463/3, 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1481/3, 1481/4, 1481/5, 1481/6, 1481/7, 1482/2, 1482/3, 1495/18, 1495/19, 1495/21, 1495/22, 1495/23, 1495/24, 1495/25, 1495/26, 1495/27, 1495/28, 1495/30, 1495/31, 1495/32, 1495/33, 1497, 1570/2, 1570/3, 1606/2, 1606/3, 1606/4, 1608/20, 1608/21, 1608/22, 1629, 1630/1, 1630/2, 1637, 1763/1, 1763/3, 1763/4, 1764/2, 1765/1, 1767/3, 1769, 1773/2, 1774/1, 1774/2, 1774/3, 1774/4, 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1778/5, 1778/6, 1778/7, 1778/8, 1788, 1789/1, 1789/2.
Katastrálne územie Chrámec: 1000/1, 1000/2, 1010, 1011, 1014, 1016, 1024, 1026, 1027, 1037/1, 1037/2, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 1055, 1057/2, 1063/1, 1063/10, 1063/11, 1063/12, 1063/13, 1063/14, 1063/15, 1063/16, 1063/17, 1063/18, 1063/19, 1063/2, 1063/20, 1063/21, 1063/22, 1063/23, 1063/24, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063/8, 1063/9, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1156, 1214, 1216/1, 1216/2, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1262, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1394/4, 1394/6, 1394/7, 1452, 1510/1, 1511, 1513, 1515, 1553/14, 1553/3, 1555, 1561/1, 1562, 1564/1, 1566/1, 1566/2, 1569, 1570, 1571/1, 1571/2, 1571/3, 1572, 1573, 1574/1 (časť), 1575/1, 1575/2, 1576, 2/1 (časť), 3/1 (časť), 3/7, 333/2, 519, 573, 657, 691/1, 691/2 (časť), 691/3, 693, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6, 700/7, 700/8, 701, 702, 703/1, 703/2, 704, 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 705/6, 707, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 709/3, 709/4, 710, 711, 712/1, 712/2, 712/3, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 716, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721/1, 721/2, 721/3, 722/1, 722/2, 722/3, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 726, 727, 728/1, 728/2, 729, 730, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 734/5, 735/1, 735/10, 735/11, 735/12, 735/13, 735/14, 735/15, 735/2, 735/3, 735/4, 735/5, 735/6, 735/7, 735/8, 735/9, 736, 737, 738/1, 738/2, 738/3, 739/1, 739/2, 740, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 745, 751, 894/1, 894/4, 894/5, 909/1, 912, 917, 918, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 921/1, 921/2, 940, 944, 946/1, 946/2, 947/1, 947/2, 947/3, 947/4, 950, 952, 953/1, 953/2, 954, 959, 960/1, 960/10, 960/11, 960/12, 960/13, 960/14, 960/15, 960/16, 960/17, 960/18, 960/19, 960/2, 960/20, 960/21, 960/22, 960/24, 960/25, 960/26, 960/27, 960/28, 960/29, 960/3, 960/4, 960/5, 960/6, 960/7, 960/8, 960/9, 961, 962/1, 962/2, 962/3, 962/4, 962/5, 962/6, 962/7, 963, 967/1, 967/2, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 977/1, 977/2, 977/3, 977/4, 978, 979/1, 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 980/5, 980/6, 980/7, 980/8, 980/9, 984, 987.
Katastrálne územie Janice: 1527/2, 1769, 1784/1, 1784/2, 1786, 1815, 1838, 1839, 1864, 1865, 1882, 1886/1, 1886/2, 1887, 1888, 1909, 1911, 1912, 1913, 1917, 1918, 1926, 1927, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1945, 1966/1, 1966/2, 1968/1, 1968/2, 1969, 2023, 2066, 2281/1, 2281/2, 2281/3, 2281/4, 2281/5, 2281/6, 2281/7, 2281/8, 2322, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2329, 2330, 2333/1, 2333/2, 2334, 2337, 2338, 2341, 2342, 2345, 2349, 2350, 2353, 2354, 2357/1, 2357/2, 2357/3, 2357/4, 2358/1, 2358/2, 2358/3, 2361, 2362, 2363, 2366/1, 2366/2, 2367, 2371, 2372, 2375, 2376, 2380, 2384, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395/1, 2395/2, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424, 2427, 2428, 2429, 2437, 2439, 2447, 2450, 2452, 2454, 2456, 2457, 2459, 2460, 2461, 2463/1, 2463/2, 2465, 2468, 2469, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2480, 2482, 2483, 2486, 2487, 2488, 2492/1, 2492/2, 2494, 2495, 2566/1, 2566/2, 2567/1, 2567/2, 2584, 3448, 3449, 3451, 3452, 3459.
Katastrálne územie Jesenské: 1463/3 (časť), 1464 (časť), 1478, 1479, 931/2, 941/17, 944/10, 944/11, 944/9 (časť), 945/3, 945/4, 945/7, 945/8, 945/9, 947/1, 947/3, 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 950/1, 951, 952, 956, 958, 965, 967/1, 969, 970/13, 970/6, 970/8, 972/1, 972/4, 973.
Katastrálne územie Jestice: 227/1, 227/2, 228, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 244/3 (časť), 253, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 (časť), 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320, 321, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 324, 325, 326, 327/1, 327/2, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375.
Katastrálne územie Kaloša: 379, 384, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 463/2, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 507, 508, 509, 510, 511, 531, 532, 541, 543, 595 (časť), 596.
Katastrálne územie Kráľ: 1693 (časť), 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1696/4, 1697/2, 1697/3, 309/2, 316/2, 319/2.
Katastrálne územie Lenartovce: 790/10, 790/5, 790/8, 790/9, 792/1, 821/1, 821/10, 821/11, 821/12, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 821/6, 821/7, 821/8, 821/9, 826/1, 826/2, 832/3, 836, 837, 838, 839, 840.
Katastrálne územie Martinová: 1139/2, 1141/1, 1141/2, 1145/2, 1153, 1155, 1157, 1160, 1161/1 (časť), 1161/2, 1161/3, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170/1, 1170/10, 1170/2, 1170/3, 1170/5, 1170/6, 1170/7, 1170/8, 1170/9, 1171, 1172 (časť), 250/1, 250/2, 266, 288, 322, 323/1, 323/2, 343, 350, 351, 354, 355, 357, 359, 367, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 432/1, 432/23, 432/24, 437, 451, 492, 536/1, 536/2, 554/1, 554/2, 556/1, 556/2, 556/3, 567, 568, 583, 584, 586, 588, 589, 590, 591, 608, 620/1, 620/2, 656, 705/2, 738, 783, 784, 785, 786, 787, 788/1, 788/2, 790, 812, 813/1, 813/2, 836, 842, 843, 851/1, 851/2, 851/3, 854, 857/1, 857/2, 858, 860/1, 861/1, 861/2, 861/3, 861/4, 865, 900/1, 900/2.
Katastrálne územie Nižná Pokoradz: 1029, 1049, 1060, 1070, 1193, 1194, 1212/1, 1212/2, 1254, 1300/1, 1323/1, 1323/10, 1323/12, 1323/13, 1323/2, 1323/3, 1323/4, 1323/5, 1323/9, 1324/1, 1324/2, 1324/3, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1326/7, 1326/8, 1326/9, 1327/1, 1327/2, 1350, 1404, 1406, 1422, 1456, 1511/1, 1512, 1526/1, 1526/3, 1536/1, 1559/1, 1560/1, 1571, 1572, 1630, 1730, 1761, 1762, 1895, 1929, 1931/1, 1931/10, 1931/11, 1931/13, 1931/2, 1931/3, 1931/4, 1931/5, 1931/6, 1931/7, 1931/9, 2020, 2029/1, 2031, 2035/1, 2035/2, 2036, 2097/1, 2097/2, 2098, 2150, 2159/1, 2159/2, 2160, 2161, 2162/2, 2163/1 (časť), 2165/1, 2166, 2169/4, 2171/1, 2172, 2173, 2174, 2175/1, 2176, 2177, 2182/1, 2183, 2184, 2188/1, 2189, 2190/1, 2190/10, 2190/11, 2190/12, 2190/13, 2190/2, 2190/3, 2190/4, 2190/5, 2190/6, 2190/7, 2190/8, 2190/9, 2191, 2192/1, 2192/2, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200/1, 2200/2, 2200/3, 2201, 2202, 2203/2, 2204, 239/1, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 252, 253, 268, 270, 303, 311, 313, 321, 344, 371/1, 371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/14, 371/15, 371/16, 371/17, 371/18, 371/19, 371/2, 371/20, 371/21, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 372, 373/1, 373/2, 402, 423, 424/1, 424/3, 424/4, 425/1, 425/10, 425/11, 425/12, 425/13, 425/14, 425/15, 425/2, 425/3, 425/4, 425/5, 425/6, 425/7, 425/8, 425/9, 438/10, 438/11, 438/12, 438/13, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/9, 440, 442/1, 442/2, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 456, 459/1, 459/2, 461, 464, 465/1, 466/1, 466/2, 466/3, 490, 525, 537/1, 541/1, 581, 740, 741, 800, 871, 872.
Katastrálne územie Nižný Blh: 1085/5, 1085/6, 1085/7, 1085/8, 1087/1, 1087/5, 1087/6, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2, 1109, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1116/1, 1117/1, 1117/2, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1120/1, 1120/3, 1120/4, 1120/5, 1946, 1947, 1949, 1950/1 (časť), 1950/2, 1964, 1965/1, 1965/10, 1965/11, 1965/14, 1965/15, 1965/16, 1965/17, 1965/2, 1965/3, 1965/4, 1965/5, 1965/6, 1965/7, 1965/8, 1965/9, 1966/10, 1966/11, 1966/12, 1966/13, 1966/14, 1966/15, 1966/16, 1968/2, 1968/3, 1969/1.
Katastrálne územie Nová Bašta: 551, 552, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563/1, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 579/2, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 594/1, 594/2, 595/1, 595/2, 601, 602, 603/1, 604, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 606, 607, 608/2, 650/1, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 712, 714 (časť), 716/1, 720, 721, 723, 724, 725/1, 725/2, 725/3, 726/1, 726/2, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733/1, 733/2, 733/3, 734, 735, 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2, 752, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 755, 756/1, 756/2, 757, 758, 759.
Katastrálne územie Orávka: 108/2, 108/3, 116, 117, 127/2, 130/2, 179, 180/1, 180/2, 182, 184/1, 184/2, 197/1, 197/2, 200, 202/1, 202/2, 389, 393, 394, 395, 396, 399/1, 399/10, 399/11, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 400/1, 400/2, 401/2.
Katastrálne územie Petrovce: 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1063, 1064/2, 1064/5, 1067, 1069, 1072, 1082, 1090, 1101, 1108, 1118, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1156/1, 1165, 1169, 1171, 1173, 1181/1, 1181/2, 1191, 1192, 1193/1, 1193/2, 1193/32, 1193/33, 1193/34, 1193/36, 1193/39, 1193/41, 1193/42, 1193/44, 1193/45, 1193/46, 1195/1, 1195/3, 1197/1, 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8, 1222, 1223, 1224, 1243/1, 1243/2, 1249/1, 1249/2, 1252, 1253, 1270/1, 1270/2, 1272/1, 1272/3, 1274, 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1291, 1293, 1295/1, 1295/2, 1295/3, 1295/4, 1295/5, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305/1, 1305/2, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1335, 1336, 1339, 1340, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/6, 1392/1, 1392/2, 1426/1, 1426/2, 1426/3, 1426/4, 1445, 1486, 1487, 1488, 1489, 1492, 1496, 1497/1, 1497/2, 1498, 1499, 150/1, 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/22, 1500, 1502, 1504/2, 1524, 1525, 1529, 1531, 1538, 1547, 1548, 1553, 1560/1, 1560/2, 1561, 1562/1, 1562/2, 1563/1, 1563/2, 1564/1, 1564/2, 1565/1, 1565/2, 1567/1, 1567/2, 1568, 1569, 1570, 1577, 1590, 1592, 1594/1, 1594/10, 1594/11, 1594/12, 1594/13, 1594/14, 1594/15, 1594/16, 1594/2, 1594/3, 1594/4, 1594/5, 1594/6, 1594/7, 1594/9, 1595, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4, 1627/5, 1631/1, 1631/2, 1632, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1645, 1653, 1690, 1691, 1711, 1712, 1723, 1733, 1735, 1737, 1738, 1739, 1742/2, 1744, 1745, 1773, 1774, 1786, 1790, 1796, 1798, 1800, 1816, 1820, 1848, 1849, 1859, 1870, 1888, 1891, 1912, 1930, 1938, 1948, 1950, 1964, 1965, 1970, 1990, 2016, 2030, 204, 2044, 2045, 2050, 206/1, 206/2, 206/3, 2061, 2062/1, 2062/2, 2063, 2064/1, 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2065/1, 2065/2, 2066, 2067, 2071, 2072/1, 2074/1, 2074/3, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 2078/2, 2079/1, 2079/2, 208, 2080, 2081/1, 2081/2, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092/2, 2097/1, 2097/2, 2097/3, 2098, 210, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104/2, 2105, 2108/2, 2108/3, 2108/4, 2108/5, 2108/6, 2109/1, 2109/2, 2110, 2111, 2113, 2114, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 218, 235/1, 235/2, 287, 294, 296, 313, 333, 337, 357, 385/1, 397, 398/1, 398/2, 398/4, 41/2, 422/1, 422/3, 476, 501/2, 545/1, 571/4, 650, 670, 690/1, 690/2, 690/3, 692, 700, 711/31, 711/32, 711/33, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/9, 772/1, 772/2, 772/3, 772/4, 772/5, 772/6, 772/7, 772/8, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 800/3, 800/4, 806/1, 806/2, 806/4, 806/5, 806/7, 820, 821, 822/1, 822/2, 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 827/1, 827/2, 828, 830/1, 830/2, 860, 883, 898/1, 898/3, 902, 912, 913, 915, 916, 917/2, 925, 930, 944, 970/1, 970/2.
Katastrálne územie Rakytník: 213/1, 213/2, 214, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300/2, 303/1, 303/2, 304/2, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 308/3, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 346/1, 346/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 48.
Katastrálne územie Riečka: 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/6, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 407/7, 407/8, 407/9, 409, 435.
Katastrálne územie Rimavská Seč: 1430/6, 1720/1, 1720/10, 1720/11, 1720/2, 1720/3, 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/7, 1720/8, 1720/9, 1880/1, 1880/2, 2270/1, 2270/10, 2270/2, 2270/3, 2270/4, 2270/5, 2270/7, 2270/8, 2270/9, 2379/1, 2379/2, 2500, 2610/1, 2877, 3010/2, 3036, 3055/1, 3064/3, 3064/4, 3070/1, 3103, 3105, 3187, 3188, 3191, 3192, 3280, 3293/1, 3293/4, 3293/5, 3310, 3318/1, 3319, 3320, 3322/2, 3322/3, 3322/4, 3326/3, 3328/2, 3362/2, 3390/3, 3390/4, 3391/3, 3392/2, 3493/1, 3493/2, 3493/3, 3493/4, 3530/1, 3530/2, 3532, 3579, 3710, 3736, 374, 3790, 3791/1, 3791/2, 3791/3, 3791/4, 3791/5, 3792, 3823/2, 3825/1, 3825/5, 3828/1 (časť), 3828/2, 3829, 3830/1, 3830/2, 3831/1, 3831/10, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/2, 3831/3, 3831/4, 3831/5, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3832, 3833, 3835, 3836/1, 3836/2, 3836/3, 3836/4, 3836/5, 3836/6, 3837, 3838/1, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839, 3840/2, 3840/3, 3840/4, 3842/1, 3842/2, 3842/3, 3845 (časť), 3864, 440/2, 440/3, 450.
Katastrálne územie Rimavská Sobota: 3113, 3134, 3161, 3162/1, 3203, 3204/1, 3204/2, 3206/1, 3219/1, 3224, 3248, 3254, 3256, 3263, 3264, 3265/1, 3265/2, 3266/1, 3275, 3286/1, 3286/2, 3286/3, 3293/3, 3293/4, 3304, 3305/1, 3305/2, 3308, 3309, 3316/1, 3316/2, 3320/2, 3320/3, 3323/1, 3324/1, 3349, 3356/1, 3356/4, 3356/5, 3356/6, 3356/7, 3356/8, 3358/1, 3362, 3364, 3365, 3369/1, 3369/2, 3370, 3372/1, 3372/2, 3373, 3993/1, 3997/1, 4086/3, 4087/2, 4089, 4090/1, 4090/2, 4091/1, 4091/2, 4091/3, 4091/8, 4092/1, 4092/3, 4094, 4095, 4168/1, 4169/1, 4169/2, 4170/1, 4171/1, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4173/4, 4174, 4175/10, 4175/5, 4175/6, 4175/7, 4175/8, 4175/9 (časť), 4176/1 (časť).
Katastrálne územie Rumince: 688.
Katastrálne územie Stará Bašta: 499, 500, 501/1, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511/1, 511/2, 512, 513, 514, 515, 516, 517/2 (časť), 518 (časť), 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 540, 541, 542, 543, 544, 545 (časť), 552 (časť), 553, 554, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580.
Katastrálne územie Šimonovce: 1454, 1461, 1549/1, 1549/2, 1627/1, 1700/1, 1700/3, 1700/4, 1700/5, 1700/6, 1701, 2023, 2089/1, 2089/2, 2089/3, 2089/4, 2090, 2105/1, 2105/2, 2105/3, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2140/1, 2140/2, 2528/1, 2528/3, 2528/4, 2528/5, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2670/6, 2670/7, 2765, 2801, 2816/1, 2816/2, 2820/1, 2820/2, 2820/4, 2855, 2890, 3859/2, 3863/2, 3863/3, 3870/1, 3870/2, 3888, 3893/1, 3893/2, 3894/3, 3896 (časť), 3899/1, 3899/2, 3899/3, 3903, 709/1, 709/2.
Katastrálne územie Širkovce: 2606, 2608, 2609, 2610/10, 2610/2, 2610/33, 2610/5, 2612, 2616/2, 2617/26, 2617/27, 2617/28, 2618, 2619/1, 2620, 2621/1, 2621/2, 2621/3, 2622/1, 2622/14, 2622/2, 2622/3, 2622/45, 2622/58, 2622/59, 2623/1, 2623/2 (časť), 2624/1, 2624/3, 2624/7, 2625, 2626/10, 2626/7, 2626/87, 2626/9, 2627 (časť), 2630/1, 2630/2, 2630/3, 2630/4, 2633/1, 2633/4, 2636/1, 2636/10, 2636/11, 2636/110, 2636/12, 2636/13, 2636/14, 2636/15, 2636/16, 2636/17, 2636/18, 2636/19, 2636/2, 2636/20, 2636/21, 2636/22, 2636/23, 2636/24, 2636/25, 2636/26, 2636/27, 2636/28, 2636/29, 2636/3, 2636/30, 2636/31, 2636/32, 2636/33, 2636/34, 2636/35, 2636/36, 2636/37, 2636/38, 2636/39, 2636/4, 2636/40, 2636/49, 2636/5, 2636/51, 2636/53, 2636/6, 2636/60, 2636/63, 2636/64, 2636/65, 2636/66, 2636/67, 2636/68, 2636/69, 2636/70, 2636/71, 2636/72, 2636/74, 2636/76, 2636/77, 2636/78, 2636/79, 2636/8, 2636/80, 2636/81, 2636/82, 2636/83, 2636/84, 2636/85, 2636/86, 2636/87, 2636/88, 2636/89, 2636/9, 2636/90, 2636/96, 2636/97, 2637/1, 2638/1, 2638/2, 2638/5, 2641/13, 2641/18, 2641/19, 2641/20, 2804/12 (časť), 2804/14, 2804/15, 2804/16, 2804/17, 2804/19, 2804/20, 2804/21, 2804/22, 2804/23, 2804/25, 2804/26, 2804/27, 2804/28, 2804/29, 2804/30, 2804/31, 2804/32, 2804/33, 2804/34, 2804/35, 2804/36, 2804/37, 2804/38, 2804/39, 2804/40, 2804/41, 2804/43, 2806/1, 2806/2, 2806/3, 2806/4, 2806/5, 2808, 2810/1, 2810/2, 2810/3, 2810/4, 2810/5, 2810/6, 2810/7, 2812, 2813/1, 2813/10, 2813/11, 2813/12, 2813/13, 2813/14, 2813/15, 2813/16, 2813/17, 2813/18, 2813/19, 2813/20, 2813/21, 2813/22, 2813/23, 2813/24, 2813/25, 2813/26, 2813/27, 2813/28, 2813/29, 2813/3, 2813/30, 2813/31, 2813/32, 2813/33, 2813/34, 2813/35, 2813/36, 2813/37, 2813/38, 2813/39, 2813/4, 2813/40, 2813/41, 2813/42, 2813/44, 2813/45, 2813/46, 2813/47, 2813/48, 2813/49, 2813/5, 2813/50, 2813/51, 2813/52, 2813/53, 2813/54, 2813/55, 2813/56, 2813/57 (časť), 2813/58, 2813/59, 2813/6, 2813/60, 2813/7, 2813/8, 2813/9, 2815/10, 2815/11, 2815/12, 2815/13, 2815/14, 2815/15, 2815/16, 2815/17, 2815/18, 2815/19, 2815/20, 2815/21, 2815/22, 2815/23, 2815/24, 2815/26, 2815/27, 2815/28, 2815/29, 2815/30, 2815/31, 2815/32, 2815/33, 2815/34, 2815/35, 2815/36, 2815/37, 2815/38, 2815/39, 2815/40, 2815/41, 2815/42, 2815/43, 2815/44, 2815/45, 2815/46, 2815/47, 2815/48, 2815/50, 2815/51, 2815/52, 2815/53, 2815/54, 2815/55, 2815/56, 2815/57, 2815/58, 2815/59, 2815/6, 2815/60, 2815/61, 2815/62, 2815/63, 2815/64, 2815/65, 2815/66, 2815/67, 2815/68, 2815/69, 2815/7, 2815/70, 2815/71, 2815/72, 2815/73, 2815/74, 2815/75, 2815/76, 2815/77, 2815/78, 2815/79, 2815/8, 2815/80, 2815/81, 2815/82, 2815/83, 2815/84, 2815/85, 2815/86, 2815/87, 2815/88, 2815/89, 2815/9, 2815/90, 2815/93, 2815/94, 2815/95, 2815/96, 2815/98, 2816/1, 2816/2, 2818/1 (časť), 2818/2, 2819/2, 2819/41, 2821/4 (časť), 2855 (časť), 2858, 2997, 2999/1, 2999/2, 2999/3, 2999/4, 2999/5, 2999/6, 2999/7, 3000, 3001/1, 3001/2, 3002, 3004, 3005/1, 3005/2, 3006, 3007, 3008, 3009/1, 3009/2, 3011/1, 3011/2, 3012/1, 3012/2, 3030, 3050, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066/1, 3066/2, 3067, 3074, 3092/2, 3108, 3109/1, 3109/2, 3109/3, 3109/4, 3141, 3157, 3166, 3185, 3186, 3187, 3189, 3190, 3191, 3193/1, 3193/2, 3193/3, 3193/4, 3195, 3199/1, 3199/3, 3201, 3202/1, 3202/2, 3202/3, 3203, 3205, 3206/1, 3206/2, 3206/3, 3206/4, 3207, 3212, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3244, 3245/1, 3245/2, 3246/1, 3246/10, 3246/11, 3246/2, 3246/3, 3246/4, 3246/5, 3246/6, 3246/7, 3246/8, 3246/9, 3247, 3248/1, 3248/2, 3248/3, 3248/4, 3248/5, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3253/4, 3253/5, 3253/6, 3253/7, 3258/1, 3258/2, 3258/3, 3258/4, 3258/5, 3258/6, 3259, 3260/1, 3260/2, 3261/1, 3261/2, 3261/3, 3261/4, 3262/1, 3262/2, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3274.
Katastrálne územie Štrkovec: 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363.
Katastrálne územie Tachty: 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1515/5, 1517/1, 1518, 1522/3, 1523, 1524/1, 1524/2, 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1530, 1534/1, 1534/2, 1535/1, 1535/2, 1536, 1537, 1538/1, 1540, 1543, 1546, 1547, 1548, 155/1, 1550/1, 1550/2, 1552/1, 1552/2, 1553, 1555, 1562/1, 1569, 1575, 1578, 1584, 1585, 1586, 1589/1, 1589/2, 1589/3, 1589/34, 1589/35, 1589/4, 1590, 1591, 1592/1, 1592/2, 1593, 1594, 1595/1, 1595/2, 1601, 1603, 1606, 1609/1, 1609/2, 1609/3, 1610, 1611/1, 1611/2, 1614/1, 1614/2, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1630, 1631, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 201/1, 257/1, 320/1, 320/2, 320/3, 321/1, 321/2, 322, 349/1, 349/2, 408/1, 408/2, 580, 585, 606, 623, 627/1, 627/12, 628, 629, 632/1 (časť), 632/2, 632/3 (časť), 632/5, 632/6, 812/1 (časť), 813/3, 813/4, 952/1, 952/2.
Katastrálne územie Tomášovce: 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213/1, 213/2, 213/3, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 284, 285, 286, 296, 297, 298, 299, 300.
Katastrálne územie Uzovská Panica: 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 444, 551, 583, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 585, 586/1, 586/2, 586/3, 587, 589, 590/1, 590/2, 591, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 603/1, 603/2, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611/1, 611/2, 612, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635/1, 636, 637, 638, 639, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650/1, 650/2, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 666/5, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674/1, 674/2, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 677/1, 677/2, 679/1, 680/1, 680/2, 680/3, 681/1, 681/2, 684, 686, 687, 689/1, 689/2, 689/3, 690/1, 690/2, 691, 692, 693/2, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717/1, 718/1, 718/2, 718/3, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726/1, 820, 828, 829, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 831, 833, 834, 835/1, 835/2, 835/3, 836, 837, 838/1, 838/2, 838/3, 839, 840, 859, 871/1, 873, 878, 879/1, 879/2, 880, 881, 882, 883, 884/1, 884/2, 886, 887, 888, 900, 915, 917/3, 921, 922, 923, 924, 925/3, 930/2, 933, 935, 936, 938 (časť), 939, 942/1, 942/2, 943, 944, 945, 946, 947.
Katastrálne územie Včelince: 561/1 (časť), 561/2 (časť), 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 645, 646, 647.
Katastrálne územie Večelkov: 1000, 1101/1 (časť), 1123, 1124, 1144, 1238, 1240, 1241, 1246, 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1249/10, 1249/11, 1249/12, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/7, 1249/8, 1249/9, 1250/3, 1258, 1284/73, 1285, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 1289/1, 1289/39, 1289/65, 1289/66, 1289/70, 1291, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1299, 1302, 1303, 1306, 1316, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 183, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6, 700/7, 732/1, 732/2, 738, 749, 766, 805/2, 843/1, 846, 900.
Katastrálne územie Vlkyňa: 253, 254, 257, 258, 259, 262, 303, 304, 305, 306, 325/1, 325/3, 325/4, 325/5, 326/1, 326/2, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 337/1, 337/2, 344, 345/2, 345/3, 347, 348, 349/2, 351, 352, 353, 354, 355/1, 356, 357, 364, 369.
Katastrálne územie Vyšná Pokoradz: 1015, 1025, 1070/1, 1070/2, 1106, 1108, 1109, 1116, 1140/1, 1140/2, 1144, 1153/1, 1153/2, 1198/1, 1198/3, 1198/4, 1198/5, 1198/6, 1225/3, 1399/2, 1414/5, 1414/6, 1418/1, 1420/1, 1420/2, 1425 (časť), 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1445, 1446, 1447, 1448/2, 1451, 692/1, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 718, 719, 720/1 (časť), 721/3, 799, 800, 801, 802, 803, 830/1, 830/2, 906/2, 906/3, 910, 939, 968, 978, 980/1, 980/2, 985, 993.
Katastrálne územie Zacharovce: 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 276/1, 276/2, 277, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 283/1, 283/2, 283/3, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294/1, 294/2, 294/3, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 301, 303/1, 303/2, 303/3, 303/5, 303/6, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 332/1, 332/2, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 338/1, 339/1, 339/2, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355/1, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 381, 382, 383, 384, 385, 391/2, 391/3, 392/2, 392/3, 393/1, 394/1, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 401, 402, 403, 405.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 30/2008 Z. z.
ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 2
Vymedzené ekologické funkčné priestory sa nachádzajú v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Belina, Čamovce, Radzovce, Šiatorská Bukovinka a Šurice, v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Dražice, Drňa, Gemerské Dechtáre, Hajnáčka, Nižná Pokoradz, Nová Bašta, Stará Bašta, Tachty, Večelkov, Vyšná Pokoradz. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberajú tieto parcely:
Katastrálne územie Belina: 2183 (časť).
Katastrálne územie Čamovce: 2093 (časť), 2096/1 (časť), 2096/2 (časť), 2097/1(časť).
Katastrálne územie Dražice: 429 (časť).
Katastrálne územie Drňa: 2140 (časť), 2170, 2188, 2386/3, 2392 (časť), 2393 (časť), 2394 (časť), 2402 (časť), 2432 (časť), 2434/1, 2434/2 (časť), 2438 (časť), 2440/85 (časť), 2440/89, 2441/1 (časť), 2441/2 (časť).
Katastrálne územie Gemerské Dechtáre: 1988 (časť), 1990 (časť), 1992/3 (časť), 1993/1 (časť), 2090 (časť), 2092/1, 2092/2, 2097 (časť).
Katastrálne územie Hajnáčka: 1493 (časť), 1761, 1768/2 (časť), 1775, 1776, 1777, 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1783/1 (časť), 1783/3, 1784/1, 1784/2, 1824, 1825, 1826/1 (časť), 1826/2, 1827 (časť), 1828 (časť), 1841 (časť), 1847 (časť), 1849 (časť), 1850/1 (časť), 1851, 1856 (časť), 1857 (časť), 1859, 1892 (časť), 1893 (časť), 1894, 1895 (časť), 1896 (časť), 1898 (časť), 1899 (časť), 1900 (časť), 1901 (časť), 1904 (časť).
Katastrálne územie Nižná Pokoradz: 2159/1 (časť), 2160 (časť), 2161 (časť), 2195 (časť).
Katastrálne územie Nová Bašta: 728, 730, 731, 746, 748.
Katastrálne územie Radzovce: 1643 (časť), 1705 (časť), 1719 (časť), 1755/2 (časť).
Katastrálne územie Stará Bašta: 558/1, 558/2, 560, 561, 562, 563, 564 (časť), 565 (časť), 566 (časť), 567 (časť).
Katastrálne územie Šiatorská Bukovinka: 1409 (časť), 1412/1 (časť), 2002/2 (časť), 2003 (časť), 2004 (časť), 2027 (časť), 2123, 2124.
Katastrálne územie Šurice: 738 (časť), 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 (časť), 746, 747, 748, 749, 750, 751, 756 (časť), 757, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 766 (časť), 804, 807, 808/1 (časť), 808/2.
Katastrálne územie Tachty: 1595/1 (časť), 1601, 1618, 1624, 1625, 1626, 1627, 1630, 1631 (časť), 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2.
Katastrálne územie Večelkov: 1316 (časť), 1326, 1327, 1328, 1329.
Katastrálne územie Vyšná Pokoradz: 1420/1(časť).
Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 2, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.
Lesný hospodársky celok Fiľakovo, stav k 1. 1. 1997 :
31, 32A, 32B, 33, 42, 43, 129 (časť), 130, 131, 133A (časť), 134A (časť), 134B, 145, 151, 152, 153, 154A, 154B, 202, 244A, 244B, 250, 746 (časť), 776A, 776B, 779, 781A, 781B, 782A (časť), 783 (časť), 785C.
Lesný hospodársky celok Jesenské, stav k 1. 1. 1997:
196A, 196B,196C, 199, 200, 201, 693A, 693B, 701, 708 (časť), 709, 710A, 710B, 712A (časť), 714 (časť), 715A, 717 (časť), 724 (časť), 725, 735A (časť), 735B, 749, 760, 761A, 762A, 762B, 763A, 763B, 763C, 772, 878A, 878B, 881, 882, 886, 887, 889, 908, 928A, 929, 930, 931, 932A, 932B, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959 (časť), 960, 979A, 979B, 980A, 980B, 981A, 981B, 981C, 1020A (časť), 1021, 1023, 1024 (časť), 1025A.
Lesný hospodársky celok Teplý Vrch, stav k 1. 1. 1997:
382.
1)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z.
3)
§ 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 18 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
6)
§ 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
7)
§ 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.