297/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

297
ZÁKON
z 2. júla 2008,
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) a financovania terorizmu.
Vymedzenie základných pojmov
§ 2
Legalizácia
(1)
Legalizáciou sa na účely tohto zákona rozumie úmyselné konanie, ktoré spočíva v
a)
zmene povahy majetku alebo prevode majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, s cieľom utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku alebo s cieľom napomáhania osobe, ktorá sa podieľa na páchaní takejto trestnej činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania,
b)
utajení alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,
c)
nadobudnutí, držbe, užívaní a požívaní majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,
d)
účasti na konaní podľa písmen a) až c), a to aj vo forme spolčenia, napomáhania, podnecovania a navádzania, ako aj v pokuse o takéto konanie.
(2)
Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v odseku 1, môže vyplynúť z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie.
(3)
Legalizácia je zakázaná.
§ 3
Financovanie terorizmu
(1)
Financovaním terorizmu sa na účely tohto zákona rozumie poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov alebo majetku s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že sa majú použiť, úplne alebo sčasti, na
a)
spáchanie trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b)
financovanie každodenných potrieb osoby, u ktorej je možné predpokladať, že má v úmysle spáchať alebo spáchala trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
c)
spáchanie trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania osoby na spáchanie takého trestného činu alebo na jeho pokus s cieľom spáchať trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, alebo
d)
spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv,1) ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v odseku 1, môže vyplynúť z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie.
(3)
Financovanie terorizmu je zakázané.
§ 4
Neobvyklá obchodná operácia
(1)
Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
(2)
Neobvyklou obchodnou operáciou je najmä obchod,
a)
ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta,
b)
ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu nemá žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel,
c)
pri ktorom sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti povinnou osobou podľa § 10 až 12,
d)
pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií alebo poskytne také informácie, ktoré môže povinná osoba veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,
e)
pri ktorom klient žiada o jeho vykonanie na základe projektu, ktorý vyvoláva pochybnosti,
f)
pri ktorom sú použité finančné prostriedky nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme,
g)
s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú charakteristiku nie je alebo nemôže byť vlastníkom potrebných finančných prostriedkov,
h)
pri ktorom objem finančných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo ním deklarovaným majetkovým pomerom,
i)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo bol použitý na financovanie terorizmu,
j)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje alebo poskytuje finančné prostriedky alebo majetok za účelom financovania terorizmu,
k)
ktorý je realizovaný z krajiny, alebo do krajiny, na území ktorej pôsobia teroristické organizácie, alebo ktorá poskytuje finančné prostriedky alebo inú podporu teroristickým organizáciám,
l)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa osobitného predpisu,1a) alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k osobe, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa osobitného predpisu,1a) alebo
m)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktoré môžu súvisieť s vecou alebo službou, voči ktorým sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa osobitného predpisu.1a)
§ 5
Povinná osoba
(1)
Povinnou osobou na účely tohto zákona je
a)
banka,2)
b)
finančná inštitúcia,3) ak nie je bankou, ktorou je
1.
centrálny depozitár cenných papierov,4)
2.
burza cenných papierov,5)
3.
komoditná burza,6)
4.
správcovská spoločnosť a depozitár,7)
5.
obchodník s cennými papiermi,8)
6.
finančný agent, finančný poradca,9)
7.
zahraničný subjekt kolektívneho investovania,10)
8.
poisťovňa, zaisťovňa,11)
9.
dôchodková správcovská spoločnosť,13)
10.
doplnková dôchodková spoločnosť,14)
11.
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť15) alebo bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby,16)
12.
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami,17)
13.
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,18) finančný prenájom alebo iné finančné činnosti podľa osobitného predpisu,19)
14.
platobná inštitúcia,19a) agent platobných služieb19b) a inštitúcia elektronických peňazí,19c)
c)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,20)
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry,21)
e)
poštový podnik,22)
f)
súdny exekútor,23)
g)
správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu,24)
h)
audítor,25) účtovník,17) daňový poradca,26)
i)
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností,17)
j)
advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka
1.
nákupu a predaja nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,
2.
správy alebo úschovy finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3.
otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov, alebo
4.
založenia, činnosti alebo riadenia obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb,29) účelového združenia majetku,30) alebo inej právnickej osoby,
k)
poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa písmen h) alebo j),
l)
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,17)
m)
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi,31) drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov,32) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu,17)
n)
veriteľ,32a)
o)
iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)
Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež pobočka, organizačná zložka alebo prevádzka zahraničnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odseku 1, vrátane zastúpenia zahraničnej banky a zastúpenia zahraničnej finančnej inštitúcie, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky.
(3)
Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež podnikateľ, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 2, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.
§ 6
Politicky exponovaná osoba
(1)
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Významnou verejnou funkciou je
a)
hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b)
poslanec zákonodarného zboru,
c)
sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
d)
člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e)
veľvyslanec, chargé d'affaires,
f)
vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
g)
člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
h)
osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
(3)
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
a)
manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,
b)
dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
c)
rodič osoby uvedenej v odseku 1.
(4)
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod
a)
rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo
b)
klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.
§ 6a
Konečný užívateľ výhod
(1)
Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a)
ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1.
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3.
ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4.
má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
b)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
c)
ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1.
je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3.
je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4.
je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
(2)
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
(3)
Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
§ 7
Identifikácia
Identifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
c)
pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) alebo b) a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena a),
d)
pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu, alebo
e)
pri plnení tretími stranami podľa § 13 prevzatie údajov a podkladov od banky alebo finančnej inštitúcie.
§ 8
Overenie identifikácie
Overením identifikácie sa na účely tohto zákona rozumie
a)
pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 písm. a) v jej doklade totožnosti,33) ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj overenie údajov podľa § 7 písm. a) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja,
b)
pri právnickej osobe overenie údajov podľa § 7 písm. b) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu údajov podľa § 7 písm. a) za jej fyzickej prítomnosti, a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby,
c)
pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu údajov podľa v § 7 písm. c) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom, úradného registra alebo inej úradnej evidencie alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe splnomocnenia v rozsahu údajov podľa § 7 písm. a) v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti,
d)
pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby prítomného zákonného zástupcu maloletého s podobou v jeho doklade totožnosti,
e)
overenie identifikačného čísla alebo kódu, ktorý pridelila na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení klientovi povinná osoba podľa osobitného predpisu,34) ak klient bol už identifikovaný podľa § 7 písm. a) až d),
f)
preukázanie sa klienta zaručeným elektronickým podpisom,35) ak klient bol už identifikovaný podľa § 7 písm. a) až d), alebo
g)
overenie identifikácie iným spôsobom, ak takýto spôsob umožňuje osobitný predpis.36)
§ 9
Vymedzenie ďalších základných pojmov
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
majetkom akékoľvek aktívum bez rozdielu na jeho povahu, a to najmä hnuteľné veci, nehnuteľné veci, byty, nebytové priestory, cenné papiere, pohľadávky, práva k výsledkom duševnej tvorivej činnosti vrátane práv k priemyselným právam, ako aj právne dokumenty a listiny, ktoré preukazujú právny vzťah k majetku alebo podiel na ňom,
b)
poskytovateľom služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti podnikateľ, ktorý poskytuje tretím osobám akúkoľvek z týchto služieb:
1.
zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb,
2.
konanie ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba, ktorá je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokurista, vedúci organizačnej zložky odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, likvidátor obchodnej spoločnosti alebo konanie v podobnej pozícii vo vzťahu k tretím osobám alebo zabezpečenie takého konania inou osobou,
3.
zabezpečenie sídla, adresy sídla, adresy na doručovanie a ostatných súvisiacich služieb pre právnické osoby a účelové združenia majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, ktoré spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky,
4.
konanie ako správca združenia majetku alebo zabezpečenie takého konania inou osobou,
5.
konanie ako splnomocnený akcionár pre tretiu osobu, ktorá je iná ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) alebo zabezpečenie takého konania inou osobou,
c)
fiktívnou bankou banka alebo finančná inštitúcia, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v obdobnom registri v štáte, v ktorom sa fyzicky nenachádza jej sídlo, ani jej vedenie a nie je združená v regulovanej finančnej skupine,
d)
klientom osoba, ktorá
1.
je zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,
2.
sa zúčastňuje na konaní, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,
3.
zastupuje pri konaní s povinnou osobou zmluvnú stranu záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby, alebo
4.
je na základe iných skutočností oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,
e)
združením majetku klient, ktorým je nadácia,38) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,39) neinvestičný fond40) alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky,
f)
obchodným vzťahom zmluvný vzťah medzi povinnou osobou a klientom vrátane akýchkoľvek činností súvisiacich s týmto vzťahom, od ktorého sa v čase nadviazania kontaktu očakáva, že bude obsahovať prvok trvania a ďalšie plnenia alebo opakované plnenia,
g)
obchodom vznik, zmena alebo zánik záväzkového vzťahu medzi povinnou osobou a jej klientom a akákoľvek obchodná operácia klienta alebo v mene klienta alebo nakladanie s majetkom klienta alebo v mene klienta, ktoré súvisia s činnosťou povinnej osoby, vrátane operácie, ktorú uskutočňuje klient vo vlastnom mene a na vlastný účet,
h)
druh obchodu skupina obchodov v rámci činností povinnej osoby, pre ktoré sú typické určité znaky alebo zmluvné podmienky ich poskytovania povinnou osobou,
i)
trestnou činnosťou trestná činnosť41) spáchaná na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,
j)
financovaním každodenných potrieb osoby, u ktorej je odôvodnený predpoklad, že má v úmysle spáchať alebo spáchala trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme zhromažďovanie alebo poskytovanie finančných prostriedkov alebo majetku takejto osobe za účelom uspokojovania jej bežných životných potrieb,
DRUHÁ ČASŤ
STAROSTLIVOSŤ POVINNEJ OSOBY VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
§ 10
Základná starostlivosť
(1)
Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa
a)
identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie,
b)
v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku,
c)
získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu,
d)
vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu, vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho podnikateľskom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zisťovanie pôvodu finančných prostriedkov a zabezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii o klientovi.
(2)
Povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
a)
pri uzatváraní obchodného vzťahu,
b)
pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 EUR, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,
c)
ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na hodnotu obchodu,
d)
pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných identifikačných údajov o klientovi, alebo
e)
ak ide o výplatu zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa.
(3)
Povinná osoba je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2 000 EUR, ak nejde o prípad podľa odseku 2.
(4)
Povinná osoba určí rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi primerane s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Riziko legalizácie alebo financovania terorizmu na účely tohto zákona posudzuje povinná osoba v závislosti od klienta, druhu obchodu, obchodného vzťahu alebo konkrétneho obchodu. Povinná osoba je povinná pri kontrole preukázať, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu ku klientovi, je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu.
(5)
Klient poskytne povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, alebo identifikácie a overenie identifikácie podľa odseku 3.
(6)
Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu každej osoby konajúcej za klienta, ktorý je právnickou osobou, ešte pred uzatváraním obchodného vzťahu alebo vykonaním obchodu za ich fyzickej prítomnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod je možné dokončiť počas uzatvárania obchodného vzťahu, ak je to potrebné na neprerušenie zvyčajného vedenia podnikania a ak existuje malé riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. V týchto prípadoch povinná osoba je povinná dokončiť overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie konečného užívateľa výhod neodkladne po tom, keď je klient prvýkrát osobne prítomný u povinnej osoby.
(8)
Povinná osoba overuje platnosť a úplnosť identifikačných údajov a informácií podľa odseku 1 v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu aj počas trvania obchodného vzťahu a zaznamenáva ich zmeny.
(9)
Overenie identifikácie osoby, ktorá je oprávnená prevziať plnenie zo životného poistenia a vzťahuje sa na ňu povinnosť identifikácie podľa odseku 2 písm. a), musí byť dokončené najneskôr v dobe, keď oprávnená osoba uplatní práva, ktoré jej prináležia zo životného poistenia alebo počas vyplatenia poistného plnenia.
(10)
Povinná osoba zisťuje pri vykonávaní základnej starostlivosti, či klient koná vo vlastnom mene. Ak zistí, že klient nekoná vo vlastnom mene, vyzve ho, aby preukázal formou záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva; rovnako postupuje povinná osoba aj v prípade, ak vzniknú pochybnosti, či klient koná vo vlastnom mene.
(11)
Povinná osoba je povinná v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu vykonať opatrenia na zistenie toho, či klient je politicky exponovanou osobou.
§ 11
Zjednodušená starostlivosť
(1)
Povinná osoba nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi,
a)
ak klientom je banka alebo finančná inštitúcia podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého až desiateho bodu, ktorá pôsobí na území členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
b)
ak klientom je banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom a s ohľadom na plnenie týchto povinností je nad ňou vykonávaný dohľad,
c)
ak klientom je právnická osoba, ktorej cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu členského štátu, alebo spoločnosť, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom a podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií rovnocenným požiadavkám podľa osobitného predpisu,37)
d)
v rozsahu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, ak spoločný účet spravuje notár alebo advokát, ktorý pôsobí v členskom štáte alebo v treťom štáte, ktorý ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné s povinnosťami ustanovenými týmto zákonom, a ak údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod sú dostupné na vyžiadanie povinnej osobe, ktorá tento účet vedie,
e)
ak klientom je orgán verejnej moci Slovenskej republiky,
f)
ak klientom je orgán verejnej moci, a ak
1.
mu boli zverené verejné funkcie podľa Zmluvy o Európskej únii, podľa zmlúv Európskych spoločenstiev alebo sekundárnych právnych aktov Európskych spoločenstiev,
2.
jeho identifikačné údaje sú verejne dostupné, transparentné a nie sú pochybnosti o ich správnosti,
3.
jeho činnosť je transparentná,
4.
jeho účtovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva a o jeho finančnej situácii a
5.
zodpovedá sa inštitúcii Európskych spoločenstiev, alebo orgánu členského štátu, alebo existujú iné vhodné postupy, ktoré zabezpečia kontrolu jeho činnosti.
(2)
Povinná osoba nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri
a)
zmluve o životnom poistení, ak výška poistného za kalendárny rok nie je vyššia ako 1 000 EUR alebo jednorazové poistné nie je vyššie ako 2 500 EUR,
b)
zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanou do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,42)
c)
doplnkovom dôchodkovom sporení,
d)
elektronických peniazoch podľa osobitného predpisu,43) ak najvyššia čiastka uložená na elektronickom platobnom prostriedku, ktorý sa nedá dobíjať, nepresiahne 250 EUR, pri elektronickom platobnom prostriedku, ktorý je možno dobíjať, ak celkový limit obchodov nepresiahne 2 500 EUR v kalendárnom roku okrem prípadu, ak držiteľ zamení čiastku vyššiu ako 1 000 EUR v tom istom kalendárnom roku, alebo
e)
druhoch obchodu, ktoré predstavujú malé riziko ich zneužitia na legalizáciu alebo financovanie terorizmu a spĺňajú nasledujúce podmienky:
1.
zmluva o poskytnutí druhu obchodu má písomnú formu,
2.
platby v rámci druhu obchodu sa uskutočňujú výhradne prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý vykonáva opatrenia v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné s opatreniami ustanovenými týmto zákonom,
3.
druh obchodu, ani platby v rámci druhu obchodu nie sú anonymné a ich povaha umožňuje zistenie neobvyklej obchodnej operácie,
4.
druh obchodu má určenú maximálnu hranicu hodnoty 15 000 EUR,
5.
výnos z obchodu nemožno realizovať v prospech tretej strany okrem prípadov smrti, invalidity, dožitia sa vopred určeného veku alebo inej podobnej udalosti,
6.
ak ide o druhy obchodu, ktoré umožňujú investovanie do finančných aktív alebo pohľadávok vrátane poistenia alebo iného druhu podmienených pohľadávok, je možné výnosy realizovať len v dlhodobej časovej lehote, druh obchodu nemôže byť použitý ako zábezpeka, druh obchodu neumožňuje zrýchlené platby a nie je možné odstúpenie ani predčasné ukončenie zmluvného vzťahu.
(3)
Povinná osoba je povinná overiť, či podľa informácií o klientovi alebo obchode, ktoré má povinná osoba k dispozícii, nie je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a či ide o zjednodušenú starostlivosť. Ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a pri pochybnostiach, či ide o zjednodušenú starostlivosť, povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť.
§ 12
Zvýšená starostlivosť
(1)
Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ak podľa informácií, ktoré má k dispozícii, predstavuje niektorý z klientov, niektorý z druhov obchodu alebo niektorý konkrétny obchod vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Pri zvýšenej starostlivosti povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu.
(2)
Zvýšená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi sa vykoná
a)
v prípadoch, ak nie je klient fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie v rozsahu:
1.
vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vykonanie ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov,
2.
vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky alebo finančnej inštitúcie, že je jej klientom alebo
3.
zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v banke,
b)
pri cezhraničnom korešpondenčnom bankovom vzťahu s bankou z iného ako členského štátu v rozsahu:
1.
zhromaždenie informácií o partnerskej banke na účel zistenia charakteru jej podnikania a zistenia jej povesti a účinnosti dohľadu z verejne dostupných informácií,
2.
vyhodnotenie kontrolných mechanizmov partnerskej banky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu,
3.
získanie súhlasu vedúceho zamestnanca pred uzatváraním nového korešpondenčného bankového vzťahu,
4.
zistenie oprávnení partnerskej banky na výkon jej činností,
5.
pri platbách prostredníctvom účtu zistenie, či partnerská banka overila identifikáciu klienta a vykonala základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ktorý má priamy prístup k účtu partnerskej banky, a či partnerská banka je schopná poskytnúť na základe žiadosti príslušné údaje v rozsahu základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
c)
pri obchode s politicky exponovanou osobou v rozsahu:
1.
získanie súhlasu vedúceho zamestnanca pred uzavretím obchodného vzťahu s politicky exponovanou osobou,
2.
vykonanie opatrení na zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov obchodu,
3.
priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu.
§ 13
Plnenie tretími stranami
(1)
Povinná osoba môže prevziať údaje a podklady podľa § 10 ods. 1 písm. a) až c) potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi od banky alebo od finančnej inštitúcie podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého až desiateho bodu, ktorá pôsobí na území členského štátu.
(2)
Banka alebo finančná inštitúcia, ktorá už starostlivosť vo vzťahu ku klientovi vykonala, neodkladne poskytne údaje v rozsahu § 10 ods. 1 písm. a) až c), vrátane kópií príslušnej dokumentácie povinnej osobe, ktorá postupuje podľa odseku 1, a ktorá zabezpečí prevzatie údajov.
(3)
Postup povinnej osoby podľa odseku 1 ju nezbavuje zodpovednosti za vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa tohto zákona.
(4)
Obchodné vzťahy povinných osôb s osobami, ktoré pre povinnú osobu konajú na základe iného zmluvného vzťahu ako zamestnanec, sa nepovažujú za plnenie tretími stranami.
TRETIA ČASŤ
POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ OBCHODNEJ OPERÁCIE A ĎALŠIE POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB
§ 14
Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)
Povinná osoba je povinná posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.
(2)
Povinná osoba je povinná venovať osobitnú pozornosť
a)
všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, pričom povinná osoba je povinná v čo najväčšej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov,
b)
každému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré môže vzniknúť z druhu obchodu, konkrétneho obchodu alebo nových technologických postupov pri vykonávaní obchodov, ktoré môžu podporovať anonymitu, a je povinná prijať náležité opatrenia, ak je to potrebné na zabránenie ich použitia na účely legalizácie a financovania terorizmu.
(3)
Povinná osoba je povinná o obchodoch podľa odseku 2 písm. a) urobiť písomný záznam, ktorý je povinná mať k dispozícii pri kontrole podľa § 29.
§ 15
Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu
Povinná osoba je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonanie konkrétneho obchodu, ak
a)
povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rozsahu podľa § 10 ods. 1 písm. a) až c) z dôvodov na strane klienta, alebo
b)
klient odmietne preukázať, v mene koho koná.
§ 16
Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)
Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“).
(2)
Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu, alebo ak ju o to finančná spravodajská jednotka písomne požiada, do prijatia oznámenia od finančnej spravodajskej jednotky, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala, najviac však 120 hodín; po uplynutí tejto lehoty povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu na základe oznámenia finančnej spravodajskej jednotky, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, najviac však na ďalších 72 hodín. Do doby zdržania neobvyklej obchodnej operácie sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja. O zdržaní neobvyklej obchodnej operácie povinná osoba ihneď informuje finančnú spravodajskú jednotku.
(3)
Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak
a)
ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ihneď informuje finančnú spravodajskú jednotku, alebo
b)
by zdržanie mohlo podľa predchádzajúceho upozornenia finančnej spravodajskej jednotky zmariť spracovanie neobvyklej obchodnej operácie.
§ 17
Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)
Povinná osoba je povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu. Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej spravodajskej jednotke aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie podľa § 15.
(2)
Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, že informácie v ňom obsiahnuté zostanú utajené pred nepovolanou osobou, a to
a)
osobne,
b)
písomne,
c)
elektronickou formou alebo
d)
telefonicky, ak vec neznesie odklad; takéto hlásenie je potrebné do troch dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou spravodajskou jednotkou urobiť aj osobne, písomne alebo elektronickou formou.
(3)
Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje:
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo povinnej osoby,
b)
údaje získané identifikáciou osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka,
c)
údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, časový priebeh udalostí, čísla účtov, údaje o tom, kedy boli založené, kto je ich majiteľom a kto má k nim dispozičné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli účty založené, identifikácie osôb oprávnených s účtami nakladať, fotokópie uzavretých zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov a informácií, ako aj ďalšie informácie, ktoré môžu súvisieť s neobvyklou obchodnou operáciou a sú významné na jej ďalšie posúdenie,
d)
údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii,
e)
meno a priezvisko osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) a telefonický kontakt na túto osobu.
(4)
Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii nesmie obsahovať údaje o zamestnancovi, ktorý zistil neobvyklú obchodnú operáciu.
(5)
Povinná osoba je povinná oznámiť finančnej spravodajskej jednotke na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie k hláseniu o neobvyklej obchodnej operácii a poskytnúť s tým súvisiace doklady o neobvyklej obchodnej operácii.
(6)
Plnenie povinnosti ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu podľa odseku 1 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.44)
(7)
Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu.
§ 18
Povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii
(1)
Povinná osoba, zamestnanec povinnej osoby, ako aj osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou vo vzťahu k tretím osobám vrátane osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na plnenie ďalších povinností povinnou osobou podľa § 17 ods. 5 a § 21.
(2)
Zamestnanci Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly podľa § 29 vo vzťahu k tretím osobám vrátane osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má každý, kto sa pri plnení úloh finančnej spravodajskej jednotky alebo v súvislosti s nimi oboznámi s informáciami získanými na základe tohto zákona.
(5)
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa povinná osoba nemôže dovolávať voči Národnej banke Slovenska a ministerstvu pri výkone dohľadu a kontroly podľa § 29 a voči príslušnému súdu v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora.53a)
(6)
Finančná spravodajská jednotka povinnú osobu pozbaví povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie pred
a)
orgánmi činnými v trestnom konaní,
b)
súdom,
c)
orgánom oprávneným podľa osobitného predpisu45) rozhodovať o podnete na odobratie oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 34.
(7)
Finančná spravodajská jednotka pozbaví povinnú osobu povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie o náhrade škody podľa § 35 a konanie pred správnym orgánom, ktorý rozhoduje o rozklade proti rozhodnutiu za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom vydanom v správnom konaní, ak je to nevyhnutné pre tieto konania a nedôjde tým k mareniu spracovania neobvyklej obchodnej operácie.
(8)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa za predpokladu, že poskytnuté informácie sa použijú výhradne na účely predchádzania legalizácii alebo financovania terorizmu nevzťahuje na poskytovanie informácií medzi
a)
bankami alebo finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia na území členského štátu alebo na území tretieho štátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom, a patria do rovnakého finančného konglomerátu,46)
b)
povinnými osobami podľa § 5 ods. 1 písm. h) a j), ktoré pôsobia na území členského štátu alebo na území tretieho štátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom, ak vykonávajú svoju činnosť ako zamestnanci v rámci tej istej právnickej osoby alebo skupiny právnických osôb, ktorá má spoločné vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodržiavania predpisov,
c)
medzi bankami, finančnými inštitúciami, povinnými osobami podľa § 5 ods. 1 písm. h) a j) v prípadoch týkajúcich sa rovnakého klienta a rovnakého obchodu s účasťou dvoch alebo viacerých inštitúcií alebo osôb za predpokladu, že pôsobia na území členského štátu alebo na území tretieho štátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom, a sú povinnými osobami rovnakého typu a podliehajú rovnocenným opatreniam na dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti a ochrany osobných údajov.
(9)
Povinné osoby si môžu poskytovať informácie podľa odseku 8 aj bez súhlasu dotknutých osôb.47)
(10)
Ak povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. h) až j) koná v úmysle zabrániť klientovi v spáchaní protiprávneho činu, nepovažuje sa toto jej konanie za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1.
(11)
Štátne orgány podľa § 26 ods. 3 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách a podkladoch, ktoré im boli poskytnuté podľa § 26 ods. 3.
§ 19
Spracovanie a uchovávanie údajov
(1)
Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná osoba aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať48) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2; pritom je povinná osoba oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby49) v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2.
(2)
Povinná osoba je povinná uchovávať počas piatich rokov
a)
od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané podľa § 10 až 12,
b)
od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom.
(3)
Povinná osoba je povinná uchovávať údaje a písomné doklady podľa odseku 2 aj dlhšie ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka; finančná spravodajská jednotka v žiadosti uvedie lehotu a rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.
(4)
Povinnosti podľa odsekov 2 a 3 má aj osoba, ktorá ukončí činnosť povinnej osoby, a to až do uplynutia doby, počas ktorej je povinná osoba údaje a písomné doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 povinná uchovávať.
§ 20
Program vlastnej činnosti povinnej osoby
(1)
Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ďalej len „program“) v štátnom jazyku.50) Povinná osoba je povinná aktualizovať program v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby.
(2)
Program musí obsahovať
a)
prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
b)
spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
c)
spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
d)
postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
e)
postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
f)
postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
g)
postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
h)
určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
i)
spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
j)
obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
k)
spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.
(3)
Povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona. Povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby k programu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa tohto zákona.
(4)
Povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. e), h) až k), ktorá zmluvne vykonáva činnosť podľa tohto zákona len pre inú povinnú osobu, nemusí vypracovať vlastný program, ak sa riadi programom povinnej osoby, pre ktorú zmluvne vykonáva činnosť.
§ 21
Ďalšie povinnosti povinnej osoby
Povinná osoba je povinná poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na plnenie jej úloh podľa tohto zákona údaje o obchodoch, predkladať doklady o nich a poskytovať informácie o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na obchode, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka; finančná spravodajská jednotka v žiadosti uvedie lehotu.
§ 22
Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch
(1)
Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 sa nevzťahujú na advokáta, ak ide o informácie o klientovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti
a)
so spracúvaním právnych rozborov,
b)
s obhajobou klienta v trestnom konaní,
c)
so zastupovaním klienta v konaniach pred súdmi, alebo
d)
s poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú konaní uvedených v písmenách b) a c) vrátane právneho poradenstva o začatí alebo predchádzaní konaniam uvedeným v písmenách b) a c), bez ohľadu na to, či boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich.
(2)
Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 sa nevzťahujú na notára, ak ide o informácie o klientovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti s poskytovaním právnych rád týkajúcich sa konaní uvedených v odseku 1 písm. b) a c) vrátane právneho poradenstva o začatí alebo predchádzaní konaniam uvedeným v odseku 1 písm. b) a c), bez ohľadu na to, či boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich.
§ 23
Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch
Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 sa nevzťahujú na audítora, účtovníka, ktorý vykonáva svoju činnosť ako podnikateľ, a daňového poradcu, ak ide o informácie o klientovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti s poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú konaní uvedených v § 22 ods. 1 písm. b) a c), vrátane právneho poradenstva o začatí alebo predchádzaní konaniam uvedeným v § 22 ods. 1 písm. b) a c) bez ohľadu na to, či boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich.
§ 24
Osobitné ustanovenia o bankách a finančných inštitúciách
(1)
Banka nesmie vstúpiť do korešpondenčného bankového vzťahu alebo v ňom pokračovať s fiktívnou bankou alebo bankou, o ktorej je známe, že vstúpila do korešpondenčného bankového vzťahu s fiktívnou bankou alebo s bankou, ktorá nevykonáva opatrenia proti legalizácii a proti financovaniu terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Banka a finančná inštitúcia je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, vykonanie konkrétneho obchodu alebo druhu obchodu so zachovaním anonymity klienta.
(3)
Banka a finančná inštitúcia je povinná vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých má väčšinový podiel a ktoré sa nachádzajú mimo územia členského štátu, vykonávať opatrenia rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa § 10 až 12 a uchovávaniu údajov podľa § 19; na tento účel ich oboznámi so svojím programom. Ak právne predpisy tretej krajiny nedovoľujú vykonávanie takýchto rovnocenných opatrení, povinná osoba je povinná o tom informovať finančnú spravodajskú jednotku a prijať dodatočné opatrenia, aby sa zabránilo legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
(4)
Banka a finančná inštitúcia je povinná zaviesť elektronické systémy, ktoré umožnia bezodkladne poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na žiadosť informácie o tom, či má alebo mala v predchádzajúcich piatich rokoch obchodný vzťah s konkrétnou osobou a o povahe tohto obchodného vzťahu.
(5)
Práva a povinnosti, ktoré tento zákon ustanovuje pre banky, sa pri vykonávaní obchodov podľa osobitného predpisu51) vzťahujú aj na Národnú banku Slovenska okrem ustanovení § 29 ods. 1, § 32 a 33.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZDRUŽENIA MAJETKU A VNÚTROŠTÁTNY SPRÁVCA
§ 25
(1)
Združenie majetku je povinné identifikovať konečného užívateľa výhod. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod združenie majetku je povinné viesť písomný zoznam konečných užívateľov výhod. Ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, je možné uviesť len okruh osôb, v prospech ktorých sa združenie majetku založilo alebo v prospech ktorých pôsobí.
(2)
Združenie majetku je povinné zoznam konečných užívateľov výhod odovzdať povinnej osobe, ak ju o to povinná osoba písomne požiada, na účel vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi; tento zoznam odovzdá aj finančnej spravodajskej jednotke, ak ho o to finančná spravodajská jednotka písomne požiada.
(3)
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 v združení majetku na účel identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v zozname konečných užívateľov výhod a na účel preverenia nakladania s majetkom. Združenie majetku má pri kontrole rovnaké povinnosti ako povinná osoba podľa § 30.
§ 25a
(1)
Vnútroštátny správca51a) je v rozsahu predmetu svojej činnosti povinný
a)
vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi podľa § 10 až 12 v rozsahu zodpovedajúcom činnosti pri založení účtu,
b)
posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
c)
ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu podľa § 17,
d)
dodržiavať povinnosť mlčanlivosti podľa § 18,
e)
spracúvať a uchovávať údaje podľa § 19,
f)
vypracovať program, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 20 ods. 2 písm. a) až e) a g) až k),
g)
zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov podľa § 20 ods. 3,
h)
poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke údaje, informácie a doklady podľa § 21,
i)
zaviesť elektronické systémy podľa § 24 ods. 4.
(2)
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 u vnútroštátneho správcu na účel plnenia a dodržiavania povinností podľa odseku 1. Vnútroštátny správca má pri kontrole rovnaké povinnosti ako povinná osoba podľa § 30.
PIATA ČASŤ
POSTAVENIE A ÚLOHY FINANČNEJ SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY A ĎALŠÍCH ORGÁNOV
§ 26
Finančná spravodajská jednotka
(1)
Finančná spravodajská jednotka plní úlohy centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu.
(2)
Finančná spravodajská jednotka
a)
prijíma, analyzuje, vyhodnocuje a spracúva hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a ďalšie informácie súvisiace s legalizáciou alebo financovaním terorizmu na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,52)
b)
odstupuje vec orgánom činným v trestnom konaní, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin,
c)
požaduje a kontroluje plnenie povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom,
d)
podáva podnet na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený podľa osobitných predpisov53) povinnej osobe pokutu uložiť, ak vo veci nekoná sama podľa § 32 alebo 33,
e)
podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť povinnej osoby za opakované porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o odobratí oprávnenia podľa osobitného predpisu,45)
f)
požaduje vyrozumenie o spôsobe vybavenia podaných návrhov a podnetov a o prijatých opatreniach od orgánov, ktorým podala návrh na uloženie pokuty alebo podnet na odobratie oprávnenia podľa písmen c) a d); tieto orgány sú povinné finančnú spravodajskú jednotku vyrozumieť,
g)
zachováva mlčanlivosť o obsahu a pôvode informácií získaných od povinnej osoby alebo vnútroštátneho správcu plnením ich ohlasovacej povinnosti a zabezpečuje ochranu takto získaných informácií, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
zverejňuje informácie o formách a spôsoboch legalizácie a financovaní terorizmu a o spôsoboch rozpoznania neobvyklých obchodných operácií,
i)
informuje povinnú osobu alebo vnútroštátneho správcu o účinnosti hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii a o postupoch, ktoré nadväzujú na prijatie hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii, ak tým nehrozí zmarenie spracovania neobvyklej obchodnej operácie,
j)
poskytuje informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti správcovi dane, ak tieto odôvodňujú začatie daňového konania alebo majú význam pre už prebiehajúce daňové konanie, ak to neohrozí plnenie úloh finančnej spravodajskej jednotky.
k)
poskytuje bezodkladne príslušnému súdu identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta povinnej osoby, a to vždy, keď finančná spravodajská jednotka pri svojej činnosti zistí nezrovnalosti v identifikácii konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a konečného užívateľa výhod zapísaného v registri partnerov verejného sektora,53a)
(3)
Finančná spravodajská jednotka poskytuje všetky informácie a podklady, ktoré získala podľa tohto zákona, štátnym orgánom, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu na plnenie ich zákonom uložených úloh v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Poskytované informácie neobsahujú údaje o ich pôvodcovi.
(4)
Ak vznikne podozrenie z porušenia mlčanlivosti podľa § 18 ods. 11, sú štátne orgány podľa odseku 3 povinné na základe žiadosti finančnej spravodajskej jednotky poskytovať informácie a doklady o spôsobe nakladania s informáciami a podkladmi poskytnutými podľa odseku 3.
§ 27
Vedenie štatistických údajov
(1)
Finančná spravodajská jednotka vedie súhrnné štatistické údaje, ktoré zahŕňajú počet prijatých hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, jednotlivé spôsoby spracovania hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich počet, vrátane počtu prípadov odstúpených orgánom činným v trestnom konaní alebo správcom daní za kalendárny rok a počet stíhaných osôb, počet osôb odsúdených za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. a hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného majetku a raz ročne uverejňuje súhrnný prehľad týchto štatistických údajov vo výročnej správe. Súčasťou správ finančnej spravodajskej jednotky sú informácie o činnosti jednotky.
(2)
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená na účely vedenia štatistických údajov vyžadovať od orgánov verejnej moci, povinných osôb a vnútroštátneho správcu podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutné na vedenie týchto štatistických údajov.
(3)
Orgány verejnej moci, povinné osoby a vnútroštátny správca sú povinní poskytnúť bezplatne, úplne, správne a v termínoch určených finančnou spravodajskou jednotkou údaje nevyhnutné na vedenie štatistických údajov.
§ 28
Medzinárodná spolupráca
(1)
Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou komisiou, Radou Európskej únie a Sekretariátom Rady Európskej únie, najmä pri výmene a preverovaní informácií potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu.
(2)
Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s orgánmi ostatných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe princípu nezmluvnej vzájomnosti.
(3)
Finančná spravodajská jednotka môže spolupracovať aj s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Kontrola
§ 29
(1)
Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom vykonáva finančná spravodajská jednotka.
(2)
Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností možno vykonať aj u osoby, ktorá prestala byť povinnou osobou v rozsahu povinností, ktoré vyplývali zo zákona, keď bola povinnou osobou.
(3)
Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva u povinných osôb, ktoré podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,54) aj Národná banka Slovenska a u povinných osôb, u ktorých vykonáva dozor ministerstvo podľa osobitného predpisu,55) aj ministerstvo.
(4)
Národná banka Slovenska a ministerstvo oznámia finančnej spravodajskej jednotke pred začiatkom kontroly podľa odseku 3 názov, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo a druh povinnej osoby podľa § 5, u ktorej budú kontrolu vykonávať, a po skončení kontroly výsledok kontroly a prijaté opatrenia. Ak Národná banka Slovenska alebo ministerstvo zistí pri kontrole neobvyklú obchodnú operáciu alebo iné skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s legalizáciou alebo financovaním terorizmu, bezodkladne to oznámia finančnej spravodajskej jednotke.
(5)
Na základe vzájomnej dohody môže finančná spravodajská jednotka vykonať u povinnej osoby kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona spoločne s Národnou bankou Slovenska alebo ministerstvom.
§ 30
(1)
Povinná osoba je povinná vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon kontroly, poskytnúť jej potrebnú súčinnosť a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly.
(2)
Povinná osoba je povinná na účely kontroly dodržiavania a plnenia povinností podľa tohto zákona umožniť finančnej spravodajskej jednotke prístup k písomnostiam alebo k prostriedkom výpočtovej techniky, inej techniky a k záznamom na technickom nosiči dát, nazerať do nich, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie; spíše o tom úradný záznam. Povinná osoba je povinná poskytnúť odborné písomné vyjadrenia súvisiace s predmetom jej činnosti.
(3)
Povinná osoba je povinná poskytovať finančnej spravodajskej jednotke na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností podľa § 20 za obdobie predchádzajúcich piatich rokov.
(4)
Povinnosť podľa odseku 3 má aj osoba počas piatich rokov, odkedy prestala byť povinnou osobou.
(5)
Na kontrolu podľa toho zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o kontrole v štátnej správe.56)
§ 31
Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
Orgán vykonávajúci dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor nad činnosťou povinných osôb bezodkladne oznámi finančnej spravodajskej jednotke podozrenie z porušenia tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu, ak podozrenie z porušenia tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu zistí pri výkone svojej pôsobnosti.
ŠIESTA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY A OPATRENIA
§ 32
Priestupky
(1)
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí každý, kto poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 18.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu až do 3 319 eur.
(3)
Priestupok podľa odseku 1 prejednáva finančná spravodajská jednotka.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.57)
§ 33
Iné správne delikty
(1)
Finančná spravodajská jednotka uloží právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu do
a)
165 969 eur, ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovenú týmto zákonom v § 10 ods. 1 až 4, 6 až 11, § 11 ods. 3, § 12, § 14 až 17 a § 20,
b)
99 581 eur, ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovenú týmto zákonom v § 18 ods. 1, § 19 ods. 2 až 4, § 21, § 24 ods. 1 až 4, § 30 ods. 1 a 2,
c)
do 66 387 eur, ktorá nesplní alebo poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom, ak nie je uvedená v písmenách a) alebo b).
(2)
Finančná spravodajská jednotka uloží právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu do 331 939 eur
a)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b), ak povinnosť nie je plnená alebo je porušovaná 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
ak je správnym deliktom podľa odseku 1 zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti,
c)
ktorá opakovane porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta podľa odseku 1.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty finančná spravodajská jednotka prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prípadne opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 alebo 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná spravodajská jednotka zistila, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.58)
§ 34
Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
Ak finančná spravodajská jednotka zistí, že povinná osoba viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo opakovane neplní alebo porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom, podá podnet orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o odobratí oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu;45) tento orgán je povinný do 30 dní od doručenia podnetu písomne oznámiť finančnej spravodajskej jednotke spôsob vybavenia podnetu.
SIEDMA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
§ 35
(1)
Povinná osoba, ani jej zamestnanec a osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu, nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ak pritom postupovali dobromyseľne. V pochybnostiach platí, že povinná osoba, jej zamestnanec alebo osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu, pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie alebo pri jej zdržaní postupovali dobromyseľne.
(2)
Za škodu zodpovedá štát. Náhradu škody v zastúpení štátu poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, sa vopred predbežne prerokuje na základe písomnej žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku (ďalej len „žiadosť“) s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neuspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho časť do troch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde.
(5)
Každý je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky písomne oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre predbežné prerokovanie nároku a pre súdne konanie vo veci náhrady škody.
(6)
Počas predbežného prerokovania nároku podľa odseku 3 premlčacia lehota na náhradu škody neplynie odo dňa podania žiadosti do skončenia prerokovania, najdlhšie však počas troch mesiacov.
(7)
Na právne vzťahy o náhrade škody, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, sa vzťahuje všeobecný predpis o náhrade škody,59) ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na vnútroštátneho správcu.
ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Prechodné ustanovenia
(1)
Povinná osoba vykoná základnú starostlivosť podľa § 10 a zvýšenú starostlivosť podľa § 12 aj vo vzťahu k existujúcim klientom v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu do 31. decembra 2009.
(2)
Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii prijatý povinnou osobou pred 1. septembrom 2008 sa považuje do 31. decembra 2008 za program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa tohto zákona.
(3)
Povinné osoby vypracujú program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 do 31. decembra 2008.
(4)
Združenie majetku je povinné vypracovať najneskôr do 28. februára 2009 písomný zoznam konečných užívateľov výhod.
(5)
Banka a finančná inštitúcia je povinná zaviesť elektronické systémy podľa § 24 ods. 4 najneskôr do 31. augusta 2009.
(6)
Na ukladanie pokút za správne delikty ustanovené právnym predpisom účinným do 31. augusta 2008, ku ktorým došlo pred 1. septembrom 2008, sa použijú ustanovenia právneho predpisu účinného do 31. augusta 2008.
§ 37
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 38
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 445/2002 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. 340/2005 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „legalizácie príjmov z trestnej činnosti1)“ sa nahrádzajú slovami „legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V názve § 29a sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a financovania terorizmu“.
3.
V § 29a odsek 5 znie:
„(5)
Osobitný útvar služby finančnej polície plní úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa osobitného predpisu.1)“.
4.
V § 36 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a financovaniu terorizmu“.
5.
V § 72a) sa za slová „legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ vkladajú slová „a financovaním terorizmu“.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 89 ods. 4 sa suma „2 500 EUR“ nahrádza sumou „2 000 EUR“.
Čl. IV
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 8/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.
2.
Odkaz 21 a poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťajú.
Čl. V
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z. a zákona č. 331/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 23 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „ ,ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu13a) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z. a zákona č. 594/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.
2.
Odkaz 5 a poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťajú.
Čl. VII
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 297/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005, s. 15)
2.
Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006, s. 29)
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).
1)
Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu (oznámenie č. 593/2002 Z. z.).
1a)
Zákon č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č.127/2005 Z. z.
2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 6 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 99 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 3 ods. 1 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
7)
§ 3 ods. 1 a § 81 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 54 ods. 1 a § 73o ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 4 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 2 písm. n) druhý bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
19)
§ 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19c)
§ 81 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
20)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
21)
§ 2 písm. a) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
23)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z.
25)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
29)
Napríklad § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
30)
§ 18 ods. 2 písm. b) Občianskeho zákonníka, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
31)
Napríklad zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z., čl. 576 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6).
32)
Napríklad zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
32a)
§ 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
33)
Napríklad zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., § 89 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
37)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
40)
Zákon č. 147/1997 Z. z.
42)
§ 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 92/2008 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z., zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z., zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
46)
§ 49b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a odsek 6 druhá veta, § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
49)
50)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
51a)
Čl. 3 ods. 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122/1, 3. 5. 2013).
§ 17 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
52)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
53)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1993 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z.
53a)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54)
§ 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
56)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
57)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.