293/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 3. júla 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 571/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Odborná príprava trvá najmenej 120 hodín a jej obsah je zameraný na získanie vedomostí a schopností potrebných na prípravu, vyhotovovanie a vykonávanie projektov pozemkových úprav a na práce spojené s ich realizáciou a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách.
(2)
Odborná príprava podľa odseku 1 je zameraná ďalej na osvojenie si vybraných poznatkov o
a)
občianskom práve, správnom práve a obchodnom práve,
b)
katastri nehnuteľností,
c)
všeobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich právne vzťahy vo vodnom hospodárstve a projektovaní hydromelioračných zariadení, úprav vodných tokov a malých vodných nádrží,
d)
protierozívnej ochrane poľnohospodárskej pôdy,
e)
projektovaní a výstavbe poľných a lesných ciest,
f)
ochrane prírody a krajiny, o životnom prostredí a geografii,
g)
územnom systéme ekologickej stability,
h)
ochrane poľnohospodárskej pôdy,
i)
informačnom systéme o pôde a o určovaní hodnoty pozemkov a trvalých porastov na nich,
j)
všeobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich právne vzťahy v lesnom hospodárstve a hospodárskej úprave lesov,
k)
poľnohospodárskej výrobe,
l)
záhradníctve a krajinnom plánovaní,
m)
územnom plánovaní,
n)
usporiadaní pôdnych celkov,
o)
geodetických činnostiach.
(3)
Ak ide o opakovanú skúšku po piatich rokoch, odborná príprava trvá 40 hodín.
§ 2
(1)
Skúšobná komisia je sedemčlenná, jej činnosť riadi predseda skúšobnej komisie (ďalej len „predseda“), ktorý je zamestnancom ministerstva.
(2)
Predseda
a)
zvoláva komisiu,
b)
určuje termín skúšky a miesto konania skúšky,
c)
riadi priebeh skúšky,
d)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o skúške,
e)
podpisuje zápisnicu o priebehu skúšky a o výsledku skúšky,
f)
rieši sťažnosti súvisiace so skúškou,
g)
podpisuje osvedčenie, ktoré sa vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky.
(3)
Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov.
§ 3
(1)
Oznámenie o určenom termíne skúšky a mieste konania skúšky zašle skúšobná komisia žiadateľovi o vydanie osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav (ďalej len „osvedčenie“), najmenej tri týždne pred termínom konania skúšky.
(2)
Písomná časť skúšky (ďalej len „písomná skúška“) a ústna časť skúšky (ďalej len „ústna skúška“) sa konajú v jeden kalendárny deň.
(3)
Písomnú skúšku tvoria štyri otázky a ich samostatné vypracovanie, ktoré trvá najviac 60 minút. Skúšobná komisia posúdi vecnú stránku a komplexnosť jednotlivých odpovedí a výsledok písomnej skúšky oznámi uchádzačovi bezprostredne po jej vykonaní predseda v prítomnosti ostatných členov skúšobnej komisie.
(4)
Jednotlivé odpovede hodnotí skúšobná komisia bodmi v rozsahu 0 až 4. Písomnú skúšku úspešne absolvoval ten uchádzač, ktorý dosiahol aspoň 12 bodov.
(5)
Na ústnej skúške sa zúčastní len uchádzač, ktorý úspešne absolvoval písomnú skúšku. Na ústnej skúške uchádzač jednotlivo odpovedá pred skúšobnou komisiou na štyri otázky a skúšobná komisia ho hodnotí bodovaním podľa odseku 4. Ústna skúška trvá najviac 30 minút.
(6)
Ak sa uchádzač z ospravedlniteľného dôvodu nemohol zúčastniť skúšky alebo opakovanej skúšky, predseda určí náhradný termín. Ak sa uchádzač bez ospravedlnenia nezúčastní skúšky alebo opakovanej skúšky, hodnotí sa kvalifikačným stupňom nevyhovel, že na skúške nevyhovel.
(7)
Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným kvalifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8)
Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi po absolvovaní ústnej skúšky predseda v prítomnosti ostatných členov skúšobnej komisie. O výsledku skúšky rozhoduje skúšobná komisia. Predseda oboznámi neúspešného uchádzača o možnosti vykonania opakovanej skúšky.
(9)
O skúške vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu, v ktorej samostatne vyhodnotí písomnú skúšku, ústnu skúšku a skúšku ako celok. Zápisnicu o vykonanej skúške podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie prítomní na zasadnutí komisie.
(10)
Zápisnica o skúške, ktorej súčasťou je aj písomná skúška uchádzača, slúži ako podklad na vydanie osvedčenia.
§ 4
(1)
Osvedčenie sa vydáva žiadateľovi na predtlačenom vodotlačovom tlačive so štátnym znakom. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe.
(2)
Ministerstvo v evidencii vedie aj platné osvedčenia vydané podľa doterajších právnych predpisov.1) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia, ministerstvo na požiadanie držiteľa vydá na jeho náklady duplikát osvedčenia.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2008.
Zdenka Kramplová v. r.
Príloha k vyhláške č. 293/2008 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE
1)
§ 44a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 571/2007 Z. z.