289/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 20.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

289
ZÁKON
z 18. júna 2008
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky,
b)
postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice,
c)
konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie1) predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
elektronickou registračnou pokladnicou
1.
elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
2.
počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,
b)
pokladnicou e-kasa klient
1.
on-line registračná pokladnica,
2.
virtuálna registračná pokladnica,
c)
on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona,
d)
virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom
1.
mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2.
klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,
e)
koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
f)
klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
g)
prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia,
h)
vstavaným registračným programom program, ktorý riadi evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby,
i)
vlastným registračným programom program, ktorý riadi prípravu údajov o predaji tovaru alebo o poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni; vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom,
j)
fiskálnou pamäťou technické zariadenie, ktoré umožňuje jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
k)
fiskálnou tlačiarňou elektronické registračné zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
l)
komunikačným modulom technické zariadenie, ktoré umožňuje prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou, ktoré slúžia na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
m)
systémom e-kasa prostredie zriadené finančným riaditeľstvom, ktoré slúži na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice e-kasa klient,
n)
pokladničným programom program on-line registračnej pokladnice, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2,
o)
chráneným dátovým úložiskom zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou; ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
p)
e-kasa zónou podnikateľa internetová zóna, ktorá je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva a ktorá slúži na správu pokladnice e-kasa klient a vytváranie prehľadov o tržbách podnikateľa evidovaných v systéme e-kasa,
q)
unikátnym identifikátorom kupujúceho číselný znak alebo alfanumerický reťazec, ktorý slúži na identifikáciu kupujúceho; unikátnym identifikátorom kupujúceho môže byť daňové identifikačné číslo,
r)
unikátnym identifikátorom dokladu kód pridelený systémom e-kasa, ktorý slúži na overenie pravosti a platnosti pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
s)
jedinečným identifikátorom pokladničného programu a chráneného dátového úložiska údaj, ktorý špecifikuje názov a verziu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; náležitosti tohto identifikátora zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
t)
podpisovým kódom podnikateľa kód vygenerovaný pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktorý slúži na identifikáciu podnikateľa; náležitosti podpisového kódu podnikateľa zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
u)
overovacím kódom podnikateľa kód vyhotovený pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu alebo dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“; náležitosti overovacieho kódu podnikateľa zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
v)
hraničnou dobou odozvy časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa; hraničná doba odozvy je 2 sekundy,
w)
dátovou správou údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a iné údaje zasielané z pokladnice e-kasa klient do systému e-kasa; náležitosti dátovej správy zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
x)
identifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice súbor údajov potrebných na vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktoré jednoznačne identifikujú on-line registračnú pokladnicu podnikateľa,
y)
autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice údaje, ktoré umožňujú overiť identitu on-line registračnej pokladnice pri komunikácii so systémom e-kasa,
z)
tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou, ktorá oprávňuje na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok,
aa)
tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom,
ab)
službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. 1,
ac)
predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba,
ad)
ochranným znakom znak, ktorý obsahuje písmená „M“ a „F“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
ae)
daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice kód pridelený daňovým úradom,
af)
kódom pokladnice e-kasa klient kód pridelený daňovým úradom,
ag)
obratom tržby znížené o sumu záporného obratu,
ah)
záporným obratom súčet súm
1.
vrátení tovaru,
2.
záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient a
3.
zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
ai)
vrátením tovaru evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar, za tovar alebo za poskytnutú službu pri ich reklamácii alebo za neposkytnutú službu, pričom pokladničný doklad bol uzavretý; pri evidovanej položke v pokladnici e-kasa klient sa uvedie pôvodný identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje,
aj)
identifikátorom pokladničného dokladu číslo pokladničného dokladu, ktorý je vyhotovený pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby elektronickou registračnou pokladnicou, alebo unikátny identifikátor pokladničného dokladu, ktorý je vyhotovený pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby pokladnicou e-kasa klient; pri prekročení hraničnej doby odozvy je na účely vrátenia tovaru alebo opravy evidovanej položky identifikátorom pokladničného dokladu overovací kód podnikateľa,
ak)
zápornou položkou suma za vykúpené zálohované obaly,3)
al)
opravou v elektronickej registračnej pokladnici zrušenie evidovanej položky, ktorá ešte nebola vytlačená na pokladničnom doklade,
am)
opravou zaslanej položky v pokladnici e-kasa klient oprava zaslaných údajov do systému e-kasa alebo uložených v chránenom dátovom úložisku pri prekročení hraničnej doby odozvy s uvedením pôvodného identifikátora pokladničného dokladu, ku ktorému sa položka vzťahuje,
an)
stornom zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade z elektronickej registračnej pokladnice, pričom pokladničný doklad nebol uzavretý,
ao)
položkou údaj o predanom tovare alebo o vrátenom tovare evidovanom v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient alebo údaj o poskytnutej službe evidovanej v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient,
ap)
kumulovaným obratom súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky alebo v pokladnici e-kasa klient od začiatku jej používania,
aq)
pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar, doklad o vrátení platby za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, doklad o vrátení platby za neposkytnutú službu alebo doklad o vrátení platby za vykúpené zálohované obaly vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient,
ar)
paragónom náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu,
as)
kontrolným záznamom kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložená v elektronickej podobe s definovanou štruktúrou spracovateľnou počítačom a kópia pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registračnej pokladnice,
at)
dennou uzávierkou tlačový výstup z elektronickej registračnej pokladnice, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
au)
intervalovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje podrobné údaje alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval,
av)
prehľadovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v konkrétnom dni,
aw)
knihou elektronickej registračnej pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s elektronickou registračnou pokladnicou; vzor knihy elektronickej registračnej pokladnice je uvedený v prílohe č. 3,
ax)
plombou známka, ktorá sa nedá z elektronickej registračnej pokladnice odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia a obsahuje ochranné prvky, ktoré znemožňujú jej falšovanie,
ay)
dátovým médiom pamäťové médium, ktoré je schopné zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov a údajov z fiskálnej pamäte bez potreby napájania elektronickej registračnej pokladnice zdrojom elektrickej energie,
az)
komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých vykonáva vstavaný registračný program svoju činnosť.
§ 3
Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient
(1)
Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.4) Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.
(2)
Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
predaj
1.
cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu,4a) cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
2.
mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,5) v bankách, 6) v pobočkách zahraničných bánk7) a na numizmatických burzách,
3.
poštových cenín na filatelistických burzách,
4.
tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5.
tovaru na dobierku,
6.
doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
7.
tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
8.
tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
9.
živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
10.
tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
11.
tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
b)
služby poskytované
1.
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
2.
vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
3.
v rámci praktického vyučovania žiakov,
4.
prostredníctvom predajných automatov.
(3)
Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.
(4)
Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky podľa § 7 alebo pokladnica e-kasa klient, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a.
(5)
Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení9) a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient.
(6)
Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“
a)
pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
b)
pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,
c)
v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient, alebo
d)
v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.
(7)
Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržby pokladnicu e-kasa klient, je povinný evidovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme e-kasa. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.
(8)
Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu podľa § 3 ods. 2, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom8) alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.
§ 3a
Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa
(1)
Ak na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál, podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku9a) prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti o povolenie odkladu podľa odseku 1 daňový úrad zašle podnikateľovi rozhodnutie. Daňový úrad je povinný vydať rozhodnutia bez zbytočného odkladu.
(3)
Ak podnikateľovi bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, podnikateľ je povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu nedostupnosti internetového signálu zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa, je povinný ju zaslať najneskôr do 30 dní od jej uloženia; ak nemožno zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa najneskôr v posledný deň tejto lehoty z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.
(4)
Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do ôsmich dní odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel.
(5)
Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že zanikol dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, daňový úrad toto rozhodnutie zruší.
(6)
Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je odvolacím orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.
(7)
Rozhodnutie podľa odseku 2 druhej vety, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu alebo iného podnetu preskúmať finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, rozhodnutie môže preskúmať prezident finančnej správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(8)
Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa podnikateľ preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania.
§ 4
Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu
(1)
Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len
a)
typ elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len "rozhodnutie o certifikácii") podľa odsekov 2 až 4,
b)
elektronickú registračnú pokladnicu,
1.
pre ktorú daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (§ 7 ods. 3),
2.
ktorá je označená plombou,
3.
na ktorú boli akreditovanou osobou10) vystavené doklady deklarujúce splnenie technických požiadaviek v procese posudzovania zhody ustanovených osobitným predpisom,11)
4.
ktorá je konštrukčne totožná s typom elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o certifikácii alebo na ktorý akreditovaná osoba10) vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Elektronická registračná pokladnica musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu spĺňať aj tieto požiadavky:
a)
zabezpečovať
1.
vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky,
2.
zhodu číselných údajov položiek cien a celkovej sumy platenej ceny na pokladničnom doklade, v prevádzkovej pamäti a na zobrazovacom zariadení pre zákazníka,
3.
informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice po splnení technických podmienok určených výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v konaní o certifikácii Colný úrad Bratislava; informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji elektronickej registračnej pokladnice tak, aby podnikateľ musel vždy po zapnutí elektronickej registračnej pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte,
4.
informovanie podnikateľa pred zaplnením kapacity fiskálnej pamäte na ukladanie denných uzávierok, pričom informovanie sa uskutočňuje zobrazením správy na displeji elektronickej registračnej pokladnice vždy po jej zapnutí tak, aby podnikateľ musel túto informáciu potvrdiť pred začatím používania elektronickej registračnej pokladnice; táto informácia sa zobrazuje, ak je počet voľných záznamov rovný alebo menší ako 50,
5.
prechod do režimu, v ktorom je možné len čítanie údajov z fiskálnej pamäte, ak boli dosiahnuté maximálne hodnoty záznamov uvedených v odsekoch 3 a 4, pričom nie je možné ďalej tlačiť pokladničné doklady a denné uzávierky,
6.
uloženie údajov vo fiskálnej pamäti tak, aby nebolo možné tieto údaje pozmeniť alebo porušiť bez zistenia tohto pozmenenia alebo porušenia prostredníctvom technického zariadenia elektronickej registračnej pokladnice, alebo bez zničenia fiskálnej pamäte,
7.
vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2,
8.
vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak,
9.
vytlačenie dokladu označeného slovom „VKLAD“ a dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,
10.
aby pred uvedením do prevádzky tlačila v každom treťom riadku tlačového výstupu, ktorý nesmie obsahovať ochranný znak, slová „SKÚŠKA POKLADNICE“,
b)
umožňovať
1.
prečítanie údajov z fiskálnej pamäte umiestnenej v elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača,
2.
evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách,
3.
vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
4.
vytlačenie pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu s jeho súčasným záznamom v prevádzkovej pamäti a následným zahrnutím údajov z týchto dokladov do údajov, ktoré budú uložené vo fiskálnej pamäti,
5.
vyhotovenie dennej uzávierky zo všetkých údajov v prevádzkovej pamäti, ktoré sú výsledkom finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby s tým, že súhrnné údaje pri vyhotovení dennej uzávierky sa uložia do fiskálnej pamäte a súčasne sa vymažú z prevádzkovej pamäte tak, aby pri vyhotovení ďalšej dennej uzávierky nemohlo dôjsť k opätovnému uloženiu rovnakých údajov do fiskálnej pamäte,
6.
vyhotovenie prehľadovej uzávierky, ktorej údaje sú informatívne od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni až do času vyhotovenia prehľadovej uzávierky, pričom nedochádza k žiadnym zápisom do fiskálnej pamäte,
7.
vymazanie údajov z prevádzkovej pamäte, len ak je z týchto údajov vykonaná denná uzávierka a jej súhrnný údaj je trvale uložený vo fiskálnej pamäti,
8.
vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
9.
záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých zliav,
10.
okamžité zablokovanie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, ak je odpojená tlačiareň, zobrazovacie zariadenie pre zákazníka alebo fiskálna pamäť,
11.
vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak,
12.
vytlačenie intervalovej uzávierky podľa dátumov denných uzávierok alebo podľa čísiel denných uzávierok v požadovanom časovom intervale,
13.
uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti aj pri poklese napätia alebo úplnom výpadku elektrického napájania elektronickej registračnej pokladnice, a to až do vykonania dennej uzávierky,
14.
uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne 90 dní,
15.
pridanie plomby tak, aby bez jej poškodenia nebol možný prístup k fiskálnej pamäti a k ostatným častiam elektronickej registračnej pokladnice zabezpečujúcim správnu funkčnosť elektronickej registračnej pokladnice; miesto alebo miesta na pridanie plomby navrhne výrobca elektronickej registračnej pokladnice a v konaní o certifikácii ich odsúhlasí Colný úrad Bratislava, pričom výrobca elektronickej registračnej pokladnice na základe schválenia Colným úradom Bratislava uvedie informáciu o umiestnení plomb v dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici,
16.
vyznačenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena a) ôsmeho bodu, na dennej uzávierke a na intervalovej uzávierke,
17.
výmenu dátových médií, papierových pások a výmenu neobnoviteľných zdrojov elektrickej energie bez porušenia plomby,
18.
overenie pravosti kontrolných záznamov prostredníctvom technických zariadení elektronickej registračnej pokladnice,
19.
on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(3)
Fiskálna pamäť musí
a)
byť umiestnená v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej podnikateľovi a musí byť pevne spojená s rámom elektronickej registračnej pokladnice tak, aby ju bolo možné vybrať, ale zároveň tak, aby výmena inou osobou ako servisnou organizáciou bola zistiteľná,
b)
mať dostatočnú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich rokov a údaje v nej uložené musia byť dostupné do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane,12)
c)
mať takú konštrukciu, ktorá daňovému úradu alebo colnému úradu umožní získať údaje v nej uložené aj prostredníctvom iného elektronického zariadenia,
d)
byť označená jedinečným a neopakovateľným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom elektronickej registračnej pokladnice, pričom tento kód je vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiskálnu pamäť a zároveň je nalepená aj na vonkajšom kryte elektronickej registračnej pokladnice spolu s výrobným štítkom elektronickej registračnej pokladnice,
e)
umožniť zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny.
(4)
Do fiskálnej pamäte sa nezameniteľne a neodstrániteľne
a)
zaznamená
1.
ochranný znak,
2.
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
3.
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
4.
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
5.
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
6.
dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
7.
sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
8.
minimálne dve meny,
b)
zaznamenáva
1.
údaje z dennej uzávierky uvedené v § 12 ods. 2 písm. f), h) až n) a p) až t),
2.
výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom počte 100 výmazov,
3.
odpojenie tlačiarne s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
4.
odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
5.
odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
6.
dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale údržby v minimálnom počte 50 záznamov,
7.
zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom počte 20 zmien,
8.
kontrolný kód na účely overenia pravosti kontrolného záznamu.
(5)
Elektronická registračná pokladnica označená pretrhnutou plombou, falzifikátom plomby alebo plombou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, sa považuje za neoznačenú podľa tohto zákona.
(6)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný v konaní o certifikácii predložiť Colnému úradu Bratislava aj elektronické zariadenie umožňujúce získať údaje uložené vo fiskálnej pamäti, ktorá nie je umiestnená v elektronickej registračnej pokladnici; toto zariadenie bude Colnému úradu Bratislava zapožičané počas celej doby výroby elektronickej registračnej pokladnice a desať rokov nasledujúcich po skončení výroby elektronickej registračnej pokladnice. Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Colného úradu Bratislava poskytnúť Colnému úradu Bratislava
a)
technické a softvérové nástroje na prečítanie a exportovanie kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte zabudovanej v elektronickej registračnej pokladnici,
b)
softvérové nástroje na overovanie pravosti kontrolných záznamov a postup overenia pravosti kontrolného záznamu pre certifikovaný typ elektronickej registračnej pokladnice,
c)
popis formátov a obsahu kontrolného záznamu a fiskálnej pamäte,
d)
komunikačný protokol,
e)
popis použitého algoritmu pre výpočet kontrolného kódu z dát kontrolného záznamu,
f)
iné informácie alebo nástroje požadované Colným úradom Bratislava.
(7)
Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby. Povinnou údržbou sa preverí technický stav elektronickej registračnej pokladnice a neporušenosť plomb tak, aby bola zabezpečená správna funkčnosť elektronickej registračnej pokladnice. Servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice a jej výsledok a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá povinnú údržbu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.
(8)
Podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, pričom dátum a čas tohto oznámenia je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice.
(9)
Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu, colnému úradu, finančnému riaditeľstvu alebo Kriminálnemu úradu finančnej správy (ďalej len „orgán finančnej správy“) za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť orgánu finančnej správy pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.
(10)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť a sprístupniť servisnej organizácii a Colnému úradu Bratislava každú aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov. V oznámení pre Colný úrad Bratislava výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice uvedie
a)
dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov,
b)
zoznam servisných organizácií, ktorým bola aktualizácia oznámená a sprístupnená s uvedením dátumu jej oznámenia a sprístupnenia,
c)
spôsob, ako zistiť verziu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na type a modeli elektronickej registračnej pokladnice,
d)
popis zmien oproti poslednej certifikovanej verzii elektronickej registračnej pokladnice, ktorý popisuje vzťah k základným fiskálnym požiadavkám na elektronickú registračnú pokladnicu vrátane čestného vyhlásenia zodpovednej osoby o pravdivosti popisovaných zmien.
§ 4a
Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient
(1)
Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 a podľa § 3a ods. 3 možno používať len
a)
virtuálnu registračnú pokladnicu,
1.
ktorej daňový úrad pridelil kód podľa § 7a,
2.
ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
b)
on-line registračnú pokladnicu,
1.
ktorej daňový úrad pridelil kód podľa § 7a,
2.
ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
3.
ktorá používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c.
(2)
Pokladnica e-kasa klient musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
zobrazenie unikátneho identifikátora dokladu na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
b)
zobrazenie čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami, ktorého náležitosti zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
c)
vyhotovenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD", „VKLAD“ alebo „VÝBER“ tak, aby obsahoval unikátny identifikátor dokladu,
d)
vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD" tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,
e)
zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
f)
vytlačenie pokladničného dokladu,
g)
vytlačenie kópie pokladničného dokladu tak, aby neobsahoval unikátny identifikátor dokladu, QR kód, overovací kód podnikateľa a podpisový kód podnikateľa,
h)
zobrazenie slov „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU“ na pokladničnom doklade za QR kódom,
i)
zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred QR kódom, ak bola prekročená hraničná doba odozvy,
j)
číslovanie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ sekvenčne v jednom rade pre každý kalendárny mesiac vzostupne od čísla jeden (ďalej len „poradové číslo“),
k)
uloženie dátovej správy pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3 v chránenom dátovom úložisku a jej dodatočné zaevidovanie v systéme e-kasa podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 alebo jej zaslanie do systému e-kasa podľa § 3a ods. 3,
l)
komunikáciu so systémom e-kasa za podmienok, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
m)
uloženie dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou v chránenom dátovom úložisku a prístup k nim,
n)
uloženie autentifikačných údajov a identifikačných údajov v chránenom dátovom úložisku v štruktúre, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
o)
vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ „VKLAD“ alebo „VÝBER“ z on-line registračnej pokladnice, a to až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
p)
elektronické zaslanie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient kupujúcemu až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
q)
zhodu údajov podľa § 8 ods. 2, 7 a 10 s údajmi zasielanými do systému e-kasa podľa § 8a,
r)
zasielanie údajov podľa § 8a do systému e-kasa,
s)
zobrazenie informácie pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice najneskôr 30 dní pred uplynutím tejto lehoty,
t)
zasielanie jedinečného identifikátora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska pri odoslaní každej dátovej správy.
(3)
Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s pokladnicou e-kasa klient, musí umožňovať vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok a vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených pokladnicou e-kasa klient nie je možné ďalej doplňovať alebo upravovať.
(4)
Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, okrem klientskeho prostredia podľa § 2 písm. d) druhého bodu, je zakázané.
§ 4c
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
(1)
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vykonáva finančné riaditeľstvo.
(2)
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska dňom jej doručenia finančnému riaditeľstvu. Žiadosť sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c)
prílohu, ktorou sú najmä výsledky testovania podľa testovacích scenárov zverejnených na webovom sídle finančného riaditeľstva s vyplneným testovacím protokolom, používateľský manuál, skompilovaná verzia pokladničného programu, funkčná špecifikácia pokladničného programu a chráneného dátového úložiska s popisom funkcionalít a povahou ich fungovania, prepojenia a závislosti funkcionalít.
(3)
Finančné riaditeľstvo je oprávnené výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vyzvať aj na predloženie ďalších dokladov a vecí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na on-line registračnú pokladnicu podľa § 4a ods. 2.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný finančnému riaditeľstvu poskytnúť pokladničný program a chránené dátové úložisko počas celej výroby a predaja a počas piatich rokov, ktoré bezprostredne nasledujú po skončení výroby a predaja.
(5)
Finančné riaditeľstvo po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na pokladničný program a chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2 vydá rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Vo výroku rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa uvedie názov, verzia a jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je platné najviac päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
(6)
Ak pokladničný program alebo chránené dátové úložisko nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa § 4a ods. 2 alebo ak výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska nepredloží všetky doklady alebo veci podľa odsekov 2 a 3, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na pokladničný program alebo chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2, finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zamietnutí certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(7)
Finančné riaditeľstvo je povinné o žiadosti podľa odseku 2 rozhodnúť do 90 dní od začatia konania o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch odvolací orgán predĺžiť o 90 dní. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov finančné riaditeľstvo písomne upovedomí výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(8)
Odvolacím orgánom je prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.
(9)
Proti rozhodnutiu, ktoré je právoplatné, nemožno podať opravné prostriedky.
(10)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu každú aktualizáciu pokladničného programu spolu s popisom vykonaných zmien do 15 dní odo dňa ich vykonania. Súčasťou oznámenia je aj aktualizovaná dokumentácia pokladničného programu spolu so skompilovanou verziou pokladničného programu. Finančné riaditeľstvo posúdi vykonané zmeny, a ak tieto majú vplyv na požiadavky na pokladničný program podľa § 4a ods. 2 alebo na výsledky testovacích scenárov podľa odseku 2 písm. c), vyzve výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, aby postupoval primerane podľa odseku 2. Pri zmene alebo pri úprave chráneného dátového úložiska sa primerane postupuje podľa prvej až tretej vety a odseku 2.
(11)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný predať podnikateľovi len taký pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré finančné riaditeľstvo vydalo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(12)
Ak výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska poruší povinnosť podľa odseku 4 alebo odseku 10, finančné riaditeľstvo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska zruší a o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informuje podnikateľa. Informáciu o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska finančné riaditeľstvo uvedie na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 12 ukončiť používanie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní od doručenia informácie o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Ak informácia podľa odseku 12 podnikateľovi nebola zaslaná, podnikateľ je povinný ukončiť používanie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.
(14)
Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 5 a rozhodnutí o zrušení certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 12 zoznam certifikovaných pokladničných programov a chránených dátových úložísk, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle. Tento zoznam obsahuje najmä obchodné meno, sídlo alebo adresu trvalého pobytu výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 12.
§ 5
Servisná organizácia
(1)
Servisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
na základe oprávnenia na podnikanie1) môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc,
b)
má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc,
c)
je zapísaná v registri servisných organizácií (ďalej len „register“) vedenom daňovým úradom.
(2)
Servisná organizácia je povinná
a)
zabezpečiť vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania elektronickej registračnej pokladnice do opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota sa končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom,
b)
písomne si objednať u finančného riaditeľstva plomby, viesť ich evidenciu a vykonať ich zúčtovanie podľa § 16,
c)
bez zbytočného odkladu oznámiť colnému úradu zistenie poškodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej Colným úradom Bratislava a také zistenia s uvedením dátumu ich zistenia zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska,
d)
bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby a túto skutočnosť s uvedením dátumu zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska,
e)
vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na najnovšiu verziu, ktorá je pre daný typ a model elektronickej registračnej pokladnice dostupná a zapísať dátum aktualizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala s uvedením jej mena a priezviska,
f)
oznámiť bez zbytočného odkladu colnému úradu stratu plomby, pričom v oznámení uvedie číslo série a poradové číslo plomby a dátum jej straty,
g)
oznámiť podnikateľovi zmeny údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali.
§ 6
Register
(1)
Zápis do registra vykoná daňový úrad, ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 5 ods. 1 písm. a)
a)
predloží písomnú žiadosť, v ktorej uvedie zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých bude vykonávať opravu a údržbu,
b)
priloží k žiadosti kópiu zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. b), pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc; k žiadosti podľa písmena a) je takáto fyzická osoba alebo právnická osoba povinná priložiť kópiu dokladu preukazujúceho, že je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc,
c)
nebola v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch právoplatne vyčiarknutá z registra servisných organizácií podľa odseku 6 písm. d).
(2)
Daňový úrad rozhodne o zápise do registra do 15 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Zápis do registra vykoná daňový úrad ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra.
(3)
Proti rozhodnutiu o zápise do registra nemožno podať odvolanie.
(4)
V registri sa uvádza
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania servisnej organizácie a daňové identifikačné číslo,
b)
zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu.
(5)
Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v žiadosti podľa odseku 1 písm. a) alebo v § 5 ods. 1 písm. b) alebo ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, je servisná organizácia povinná tieto zmeny oznámiť daňovému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.14)
(6)
Daňový úrad vyčiarkne z registra servisnú organizáciu, ak servisná organizácia
a)
bola zrušená alebo zanikla,
b)
prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc,
c)
neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností uvedených v odseku 5,
d)
nevykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 ani v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pokute uloženej za správny delikt podľa § 16a písm. aj).
(7)
Daňový úrad rozhodne o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia skutočností podľa odseku 6. Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra možno podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok.
(8)
Finančné riaditeľstvo z registrov vedených podľa § 5 ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle.
§ 7
Uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky
(1)
Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, predloží podnikateľ ktorémukoľvek daňovému úradu
a)
knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, s údajmi o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, pričom
1.
identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o fyzickú osobu, sú obchodné meno a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú, a podpis podnikateľa,
2.
identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o právnickú osobu, sú obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú, a podpis štatutárneho orgánu alebo zástupcu,
3.
údajmi o elektronickej registračnej pokladnici sú typ, model, výrobné číslo, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
4.
údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, sú obchodné meno, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daňové identifikačné číslo; v knihe elektronickej registračnej pokladnice môžu byť zapísané dve servisné organizácie,
b)
kópiu rozhodnutia o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, ak fiskálna tlačiareň je certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie podľa § 4 ods. 1 písm. a); tento doklad s uvedením výrobného čísla elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne je predajca elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne.
(2)
Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 3 ods. 5 a používajú jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu, doklady podľa odseku 1 a kópiu zmluvy o združení predloží jeden z účastníkov združenia podľa ich dohody.
(3)
Daňový úrad po overení údajov podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorý zamestnanec daňového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom s uvedením jeho mena a priezviska. Pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód elektronickej registračnej pokladnice nemení.
(4)
Elektronickú registračnú pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte a zaznamenaním kódu fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registračnej pokladnice; tieto skutočnosti servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.
(5)
Pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po každom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registračnej pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú pokladnicu plombou na mieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm. b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dôvodu, dátumu a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska. Servisná organizácia do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamená aj číslo plomby, ktorou označila elektronickú registračnú pokladnicu podľa prvej vety.
(6)
Ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.
§ 7a
Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky
(1)
Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku9a) prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnice e-kasa klient. Ak je na predajnom mieste viac ako jedna pokladnica e-kasa klient, kód pokladnice e-kasa klient sa pridelí každej takejto pokladnici osobitne.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje najmä údaje o podnikateľovi podľa odseku 4 a hlavný predmet činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,2) v rámci ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať. Ak ide o podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, žiadosť podáva písomne na ktoromkoľvek daňovom úrade na formulári podľa vzoru vydaného finančným riaditeľstvom, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
Ak má žiadosť podľa odseku 1 nedostatky, vyzve daňový úrad podnikateľa, aby ich v určenej lehote odstránil. Súčasne podnikateľa poučí, že ak nedostatky v lehote určenej daňovým úradom neodstráni, kód pokladnice e-kasa klient daňový úrad nepridelí; o tejto skutočnosti podnikateľovi zašle oznámenie.
(4)
Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód podľa odseku 1 spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ktorými sú:
a)
obchodné meno, miesto podnikania a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a sídlo, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak ide o právnickú osobu.
(5)
Podnikateľ je povinný pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice nahrať do tejto pokladnice údaje podľa odseku 4.
(6)
Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód podľa odseku 1 spolu s prihlasovacími údajmi.
(7)
Podnikateľ je povinný pri zmene identifikačných údajov podľa odseku 4 zabezpečiť ich aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,2) pri ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať, do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny. Na oznámenie sa vzťahuje primerane odsek 1 prvá veta a druhá veta. Ak ide o podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, oznámenie podáva písomne na ktoromkoľvek daňovom úrade na formulári podľa vzoru vydaného finančným riaditeľstvom, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica e-kasa klient, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v reálnom čase eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom. Náležitosti oznámenia o umiestnení prenosnej pokladnice e-kasa klient zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(9)
Ak došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice, podnikateľ je povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice, a ak bude podnikateľ naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(10)
Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 3 ods. 5 a používajú jednu spoločnú pokladnicu e-kasa klient, žiadosť podľa odseku 1 a kópiu zmluvy o združení predloží jeden z účastníkov združenia podľa ich dohody.
§ 8
Pokladničný doklad
(1)
Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho. Pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou obsahuje najmenej tieto povinné údaje:
a)
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
b)
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d)
ochranný znak,
e)
poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
f)
dátum a čas vyhotovenia,
g)
označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
h)
cenu tovaru alebo cenu služby,
i)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
j)
základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
k)
sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
l)
výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
m)
zaokrúhlenie ceny,15)
n)
celkovú sumu platenej ceny,
o)
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.16)
(2)
Pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až f), i) a m) až o). Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f), i) a m) až o), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, overovací kód podnikateľa, môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby, a číslo faktúry. Doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až o). Doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor dokladu a overovací kód podnikateľa. Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3. Doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient označený slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) a i), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor dokladu, overovací kód podnikateľa a sumu vkladu alebo výberu hotovosti podľa § 3 ods. 3.
(3)
Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.
(4)
Pri vrátení platby za vrátený tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, za neposkytnutú službu alebo za vrátené zálohované obaly je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici a pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu. Podnikateľ je povinný rovnako postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.
(5)
Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odseku 1, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.
(6)
Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu.
(7)
Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby; pri vrátení tovaru alebo pri oprave evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient musí pokladničný doklad obsahovať aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu.
(8)
Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané meniť.
(9)
Pri prekročení hraničnej doby odozvy pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 7 okrem unikátneho identifikátora dokladu a obsahuje podpisový kód podnikateľa. Pri prekročení hraničnej doby odozvy pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 druhej vety, okrem unikátneho identifikátora dokladu a obsahuje podpisový kód podnikateľa. Pri prekročení hraničnej doby odozvy doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 štvrtej vety okrem unikátneho identifikátora dokladu a obsahuje podpisový kód podnikateľa. Doklad označený slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 poslednej vety okrem unikátneho identifikátora dokladu a obsahuje podpisový kód podnikateľa.
(10)
Pri predaji jednoúčelového poukazu podľa osobitného predpisu4a) na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad elektronickou registračnou pokladnicou podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak ide o úhradu faktúry; pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo poskytnutú službu podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad, ktorý obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až f), h), i) a m) až o), označenie tovaru alebo označenie služby a množstvo tovaru alebo rozsah služby. Pri predaji jednoúčelového poukazu podľa osobitného predpisu4a) na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad pokladnicou e-kasa klient podľa odseku 7 alebo podľa odseku 2, ak ide o úhradu faktúry. Pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo za poskytnutú službu podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad, ktorý obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f), h), i) a m) až o), označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby, daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, overovací kód podnikateľa, slová „úhrada poukazom“ a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby, a číslo jednoúčelového poukazu; tento pokladničný doklad nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. j) až l).
(11)
Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití pokladnice e-kasa klient povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;16c) podnikateľ v pokladnici e-kasa klient zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.
§ 8a
Rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa
(1)
Podnikateľ je povinný pri evidovaní tržby v pokladnici e-kasa klient zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa klient zasielala do systému e-kasa najmenej údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) až h), j) až l), n) a o), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby, overovací kód podnikateľa, podpisový kód podnikateľa, identifikátor pokladničného dokladu, ak ide o vrátenie tovaru alebo o opravu evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient, a jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo za poskytnutú službu sa do systému e-kasa zasiela informácia o výmene poukazu alebo aj číslo jednoúčelového poukazu.
(2)
Ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa klient zasielala do systému e-kasa údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) a n), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, číslo faktúry, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby, overovací kód podnikateľa, podpisový kód podnikateľa a jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(3)
Ak ide o doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa klient zasielala do systému e-kasa údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) až h), j) až l), n) a o), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, poradové číslo, overovací kód podnikateľa, podpisový kód podnikateľa a jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(4)
Ak ide o doklad označený slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“, podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa klient zasielala do systému e-kasa údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c) a f), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, poradové číslo, overovací kód podnikateľa, podpisový kód podnikateľa, jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a sumu vkladu alebo sumu výberu hotovosti podľa § 3 ods. 3.
(5)
Ak ide o zaevidovanie údajov z paragónov, podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa klient zasielala do systému e-kasa údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), g), h), j) až l), n) a o), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby, overovací kód podnikateľa, podpisový kód podnikateľa, jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, identifikátor pokladničného dokladu, ak ide o vrátenie tovaru alebo o opravu evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient, poradové číslo paragónu, dátum a čas vyhotovenia paragónu, dátum zaevidovania paragónu v pokladnici e-kasa klient.
(6)
Ak podnikateľ používa prenosnú pokladnicu e-kasa klient, je povinný do systému e-kasa zasielať okrem údajov uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 aj adresu alebo GPS súradnice umiestnenia prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti, alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.
(7)
Podnikateľ je povinný údaje podľa odsekov 1 až 6 a unikátny identifikátor dokladu ukladať v on-line registračnej pokladnici.
§ 9
Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov
(1)
Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov z neodoslanej dátovej správy uloženej v on-line registračnej pokladnici podľa § 3 ods. 1, 3 alebo ods. 7 alebo § 3a ods. 3, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo § 4a ods. 2 písm. c) alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu a zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici alebo prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
(2)
Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, obsah fiskálnej pamäte a chránené dátové úložisko, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;16a) povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný sprístupniť alebo predložiť údaje z chráneného dátového úložiska za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom; rozsah, štruktúru, náležitosti a spôsob poskytnutia údajov z chráneného dátového úložiska zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(3)
Podnikateľ je povinný používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(4)
Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou, tlačové výstupy z dennej uzávierky vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou a kópie paragónov je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
(5)
Doklad označený slovom „VKLAD“ vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.
(6)
Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
§ 10
Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient
(1)
Ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii, pričom dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Okrem údajov uvedených v prvej vete je podnikateľ povinný zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice aj dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii a v prípade odovzdania elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas tohto odovzdania; tento záznam potvrdí servisná organizácia, ktorej bola porucha elektronickej registračnej pokladnice nahlásená alebo ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, s uvedením jej mena a priezviska.
(2)
Servisná organizácia, ktorá vykonala opravu elektronickej registračnej pokladnice, je povinná do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamenať popis poruchy elektronickej registračnej pokladnice, dátum a čas vykonania opravy a tento záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá opravu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.
(3)
Podnikateľ je povinný do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.
(4)
Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až c) a e) až o), pričom ako daňový kód elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ uvedie daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka je prerušená.
(5)
Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená.
(6)
Postup podľa odsekov 4 a 5 sa primerane uplatní aj pri používaní pokladnice e-kasa klient okrem výpadku internetového signálu pri on-line registračnej pokladnici. Paragón obsahuje údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo paragónu, dátum a čas vyhotovenia paragónu, kód pokladnice e-kasa klient, ktorej prevádzka bola prerušená, a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby.
(7)
Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.
§ 11
Výmena fiskálnej pamäte
(1)
Výmena fiskálnej pamäte sa vykonáva, ak
a)
bola vyčerpaná jej kapacita a elektronická registračná pokladnica je funkčná,
b)
z dôvodu poruchy neplní svoju funkciu,
c)
došlo k zmene údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) prvom až šiestom bode uložených do fiskálnej pamäte alebo
d)
došlo k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice.
(2)
Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registračnej pokladnice a tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá vykonala výmenu fiskálnej pamäte, s uvedením jej mena a priezviska a pôvodnú fiskálnu pamäť odovzdá podnikateľovi. Prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; pôvodnú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Servisná organizácia do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamená sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v čase výmeny fiskálnej pamäte, kód pôvodnej fiskálnej pamäte a kód novej fiskálnej pamäte.
(3)
Po pripojení novej fiskálnej pamäte servisná organizácia do nej zaznamená údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a); túto skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.
(4)
Pri výmene fiskálnej pamäte je servisná organizácia povinná údaje z pôvodnej fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a toto odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
§ 12
Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka
(1)
Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku; dennú uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku a poskytnúť ju zamestnancom daňového úradu alebo colného úradu; povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(2)
Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:
a)
ochranný znak,
b)
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
c)
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
e)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
f)
dátum a čas vyhotovenia,
g)
poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
h)
počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
i)
počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
j)
obrat,
k)
záporný obrat,
l)
kumulovaný obrat,
m)
súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
n)
súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
o)
súčet stornovaných položiek a ich počet,
p)
súčet poskytnutých zliav a ich počet,
r)
súčet vrátení tovaru a ich počet,
s)
súčet záporných položiek a ich počet,
t)
súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.
(3)
Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t).
(4)
Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiskálnej pamäti a súhrnné údaje alebo podrobné údaje uvedené v odseku 2 písm. h) až n) a p) až t).
(5)
Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku, prehľadovú uzávierku a intervalovú uzávierku.
§ 13
Kniha elektronickej registračnej pokladnice
(1)
Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore.
(2)
Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.
(3)
Podnikateľ je povinný zapísať zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo druhom bode do knihy elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali a zmeny údajov uvedených v štvrtom bode do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia servisnej organizácie podľa § 5 ods. 2 písm. g). Pri zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo od sídla podnikania a pri zmene servisnej organizácie alebo pri zápise druhej servisnej organizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice, je podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej registračnej pokladnice predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu zmien týchto údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice.
§ 14
Povinnosti pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice
Ak dôjde k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice, pôvodný vlastník elektronickej registračnej pokladnice je povinný zabezpečiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 a následne nový vlastník elektronickej registračnej pokladnice je povinný zabezpečiť uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky podľa § 7.
§ 15
Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice
(1)
Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(2)
Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad ku dňu podľa prvej vety zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice; túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska. Postup podľa prvej vety a druhej vety sa neuplatní, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a daňovému úradu oznámi daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka bola alebo bude ukončená k dátumu uvedenému v žiadosti.
(3)
Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(4)
Podnikateľ je povinný pri pozastavení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti16b) zaznamenať dátum tejto skutočnosti do knihy elektronickej registračnej pokladnice.
(5)
Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii podľa § 4b ods. 16 ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní od doručenia informácie o zrušení rozhodnutia o certifikácii19) Colným úradom Bratislava. Ak informácia podľa prvej vety podnikateľovi nebola zaslaná, je podnikateľ povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.
(6)
Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice aj
a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
b)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona, alebo
c)
vtedy, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a oznámi ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice podľa odseku 2.
(7)
Daňový úrad zašle podnikateľovi bez zbytočného odkladu oznámenie o zrušení daňového kódu podľa odseku 6 písm. b).
(8)
Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)
(9)
Vybratie fiskálnej pamäte z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice, uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu, zaznamenanie dátumu ukončenia prevádzky a sumy kumulovaného obratu ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v knihe elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom, ktorí záznam potvrdia odtlačkom pečiatky, ak ju majú vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby s uvedením jej mena a priezviska.
§ 15a
Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania; oznámenie sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa osobitného predpisu9a) prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Daňový úrad ukončí používanie pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu. Rovnako sa postupuje aj, ak podnikateľ neuviedol pokladnicu e-kasa klient do prevádzky.
(2)
Daňový úrad ukončí používanie pokladnice e-kasa klient aj
a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
b)
po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov,
c)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona; o tejto skutočnosti daňový úrad podnikateľovi zašle písomné oznámenie.
(3)
Ak podnikateľ chce opätovne používať pokladnicu e-kasa klient, je povinný postupovať podľa § 7a.
(4)
Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť používanie pokladnice e-kasa klient najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)
(5)
Daňový úrad umožní po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo odseku 4 prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov podnikateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi.
§ 16
Plomba
(1)
Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzavrelo zmluvu;17) plomba musí byť vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá finančnému riaditeľstvu. Finančné riaditeľstvo takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá osobe podľa odseku 1.
(3)
Finančné riaditeľstvo objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Finančné riaditeľstvo plomby predáva servisnej organizácii za cenu podľa osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii finančné riaditeľstvo vedie evidenciu.
(4)
Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
(5)
Servisná organizácia vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade za prvý polrok najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka a za druhý polrok najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.
(6)
Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.
(7)
Servisná organizácia predloží zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb na dátovom médiu, na ktorom uvedie
a)
počet plomb zakúpených servisnou organizáciou,
b)
počiatočný stav nenalepených plomb z predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
celkový počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,
d)
počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, ktoré boli uvedené do prevádzky,
e)
počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice po tom, čo boli nenávratne zničené pri servisnom zásahu,
f)
počet plomb vymenených alebo doplnených podľa § 5 ods. 2 písm. d),
g)
počet plomb poškodených servisnou organizáciou a odovzdaných na zničenie podľa odseku 5,
h)
počet plomb vrátených na zničenie podľa odseku 6,
i)
počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradového čísla stratenej plomby,
j)
konečný stav plomb,
k)
čísla sérií a poradové čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice v členení podľa daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa, predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania a dátumy nalepenia plomb.
§ 16a
Správne delikty
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a)
nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby podľa § 3 ods. 1 prvej vety alebo prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient, ktorý nie je pokladničným dokladom, uvedie v žiadosti nepravdivú informáciu o dostupnosti internetového signálu na predajnom mieste podľa § 3a ods. 1 alebo nesplní povinnosť podľa § 3a ods. 3 alebo § 8 ods. 6,
b)
svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient z prevádzky,
c)
na evidenciu prijatej tržby používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4 alebo pokladnicu e-kasa klient, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a, alebo nesplní povinnosti uvedené v § 8a,
d)
neodovzdá paragón podľa § 10 ods. 4,
e)
zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient, ale neodovzdá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1, 2, 7, 9 a 10,
f)
odovzdá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1, 2, 7, 9 a 10 alebo § 10 ods. 4 a 6,
g)
nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. aw),
h)
nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici vklad hotovosti podľa § 3 ods. 3 prvej vety alebo v pokladnici e-kasa klient vklad alebo výber hotovosti podľa § 3 ods. 3 druhej vety alebo nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 tretej vety alebo štvrtej vety,
i)
nepostupuje v súlade s § 3 ods. 4,
j)
nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient v súlade s § 3 ods. 6 alebo nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 7 prvej vety,
k)
nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,
l)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 druhej vety a tretej vety, § 3 ods. 7 druhej vety a tretej vety, § 4 ods. 9 a 10 alebo § 7a ods. 5, 7 až 9,
m)
neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,
n)
neodovzdá kupujúcemu pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,
o)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 8, § 3a ods. 4 alebo § 8 ods. 5,
p)
nesplní povinnosť podľa § 9 alebo § 10 ods. 7,
q)
nenahlási servisnej organizácii poškodenie alebo chýbanie plomby podľa § 4 ods. 8 alebo poruchu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 1,
r)
nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5,
s)
neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,
t)
nevyhotoví dennú uzávierku, intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku alebo nedodrží postup podľa § 12,
u)
nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice alebo nesplní povinnosť podľa § 13,
v)
nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,
w)
neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 2 alebo ukončenie používania pokladnice e-kasa klient podľa § 15a ods. 1,
x)
nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 8, § 10 ods. 1 alebo ods. 3 alebo podľa § 15 ods. 4,
y)
neuvedie informáciu o umiestnení plomb podľa § 4 ods. 2 písm. b) pätnásteho bodu,
z)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 6, § 4c ods. 4 a 10, § 17a ods. 4, § 17c ods. 4 alebo § 18c ods. 4,
aa)
neodovzdá certifikát elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne podľa § 7 ods. 1 písm. b),
ab)
nevykoná niektorú z činností podľa § 15 ods. 1 alebo nedodrží postup uloženia údajov podľa § 11 ods. 4 alebo § 15 ods. 3,
ac)
nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a),
ad)
nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),
ae)
neoznámi colnému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici alebo odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej Colným úradom Bratislava podľa § 5 ods. 2 písm. c), nevykoná aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu podľa § 5 ods. 2 písm. e) alebo neoznámi stratu plomby podľa § 5 ods. 2 písm. f),
af)
nezabezpečí výmenu poškodenej plomby, doplnenie chýbajúcej plomby alebo neoznámi zmenu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. g),
ag)
neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,
ah)
neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,
ai)
predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4,
aj)
neodovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží postup pri zúčtovaní odberu alebo použitia prevzatých plomb s colným úradom podľa § 16 ods. 5, 6 alebo ods. 7,
ak)
nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 až 4 alebo § 15 ods. 1,
al)
uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií podľa § 6,
am)
v rozpore s týmto zákonom umožní zmeniť alebo zmení údaje v elektronickej registračnej pokladnici, v pokladnici e-kasa klient, v kontrolnom zázname alebo umožní zmeniť alebo zmení obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených pokladnicou e-kasa klient alebo zmení údaje z dátovej správy uloženej v on-line registračnej pokladnici podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 alebo § 3a ods. 3 alebo umožní zmeniť alebo zmení rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa podľa § 8a,
an)
uvedie do prevádzky alebo umožní používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona,
ao)
poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste podľa § 16b ods. 7 a 8,
ap)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 13 alebo neukončí prevádzku elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 5,
ar)
umožní vytlačiť alebo vytlačí ochranný znak na pokladničnom doklade, ktorý nie je zaznamenaný v kontrolnom zázname, alebo umožní vytlačiť alebo vytlačí údaje, ktoré nie sú súčasťou obratu, záporného obratu, kumulovaného obratu alebo kontrolného záznamu,
as)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 11.
Sankcie
§ 16b
(1)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 330 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k), l), n), p) až r) a u) až x) od 100 eur do 3 300 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c)
§ 16a písm. m) od 20 eur do 100 eur pri druhom zistení porušenia; pri prvom zistení porušenia daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov pri označení tovaru alebo služby,
d)
§ 16a písm. o) od 50 eur do 330 eur; pri prvom zistení porušenia podľa § 3 ods. 8 daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov,
e)
§ 16a písm. am), ap) a ar) od 2 000 eur do 10 000 eur,
f)
§ 16a písm. ao) od 2 000 eur do 40 000 eur.
(2)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 660 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k), l), n), p) až r) a u) až x) od 200 eur do 6 600 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c)
§ 16a písm. m) od 40 eur do 200 eur,
d)
§ 16a písm. o) od 100 eur do 660 eur,
e)
§ 16a písm. am), ap) a ar) od 4 000 eur do 20 000 eur.
(3)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa ukladajú na mieste rozhodnutím. Pokutu rozhodnutím na mieste uloží ten colný úrad alebo daňový úrad, ktorý správny delikt zistil. Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Rozhodnutie o uložení pokuty na mieste podľa odseku 3 sa odovzdá osobe, s ktorou sa o zistení porušenia tohto zákona spísala zápisnica;18b) takéto odovzdanie sa považuje za doručenie podnikateľovi do vlastných rúk podľa osobitného predpisu,18c) a to aj ak osoba, s ktorou bola spísaná zápisnica,18b) odmietne rozhodnutie o uložení pokuty na mieste prevziať. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty na mieste možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Pokuta je splatná do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty na mieste a možno ju zaplatiť aj v hotovosti.
(5)
Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. a) až d), am), ao) až ar) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(6)
Daňový úrad alebo colný úrad pri
a)
prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)
b)
každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)
(7)
Ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste rozhodnutím podľa odseku 6, uloží aj zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na predajnom mieste, a to od okamihu odovzdania rozhodnutia osobe, s ktorou sa o zistení porušenia tohto zákona spísala zápisnica, najviac však na 72 hodín. Daňový úrad alebo colný úrad zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na predajnom mieste, neuloží, ak by tým došlo k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, ale predajné miesto na 72 hodín označí oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste došlo k porušeniu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Ustanovenia prvej až tretej vety sa rovnako vzťahujú aj na uloženie pokuty a zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.
(8)
Ak podnikateľ nezaplatí pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) za porušenie podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty; tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.
(9)
Daňový úrad alebo colný úrad označí predajné miesto, na ktoré sa vzťahuje zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu podľa odseku 7 alebo odseku 8, oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste je zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient.
(10)
Ak podnikateľ poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu podľa odseku 1 písm. f) za porušenie podľa § 16a písm. ao) a po označení predajného miesta podľa odseku 9 podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a) ak ešte nebol podaný.
(11)
Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až x), am), ao) až ar) vzájomne informujú.
(12)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(13)
Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.
(14)
Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § 16a uplynuli dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 za ten istý správny delikt podľa § 16a.
(15)
Pokutu podľa odseku 3 poslednej vety nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
§ 16c
(1)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 100 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 330 eur do 3 300 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 160 eur do 1 600 eur,
d)
§ 16a písm. an) 2 000 eur,
e)
§ 16a písm. as) od 2 000 eur do 10 000 eur.
(2)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 200 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 660 eur do 6 600 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 330 eur do 3 300 eur,
d)
§ 16a písm. an) 4 000 eur,
e)
§ 16a písm. as) od 4 000 eur do 20 000 eur.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 ukladá ten daňový úrad alebo colný úrad, ktorý správny delikt zistil.
(4)
Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. al), an) a as) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(5)
Daňový úrad alebo colný úrad
a)
pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. al), an) a as) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c), d) alebo písm. e) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)
b)
pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. al), an) a as) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c), d) alebo písm. e) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)
(6)
Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. y) až al), an) a as) vzájomne informujú.
(7)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(8)
Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.
(9)
Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § 16a uplynuli dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 za ten istý správny delikt podľa § 16a.
(10)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
§ 17
(1)
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov,18d) ak odsek 2 neustanovuje inak, pričom na účely kontroly môže byť využitý aj pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov18e) získaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou aj inak ako postupom podľa osobitného predpisu;20) rovnako môžu byť využité aj všetky informácie uložené v systéme e-kasa. Pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov18e) podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy alebo informácie uložené v systéme e-kasa sa považujú za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Finančné riaditeľstvo umožní verejnosti overiť, či boli údaje z pokladničných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient zaslané do systému e-kasa.
(2)
Na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené vykonať u podnikateľa nákup tovaru alebo prijať službu aj opakovane bez povinnosti spísať zápisnicu.18b) O každom takomto kontrolnom nákupe spíše zamestnanec finančnej správy úradný záznam.18b) Zamestnanec finančnej správy je povinný po vykonaní posledného kontrolného nákupu preukázať sa služobným preukazom a spísať zápisnicu,18b) v ktorej uvedie informácie o vykonaných kontrolných nákupoch. Časový úsek, v ktorom sa vykonávajú opakované kontrolné nákupy podľa prvej vety, nesmie byť dlhší ako 30 dní.
(3)
Na konanie o zápise do registra a o vyčiarknutí z registra sa vzťahuje osobitný predpis.19)
(4)
V konaní o sankciách a pri vymáhaní pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu,19) ak § 16b neustanovuje inak.
(5)
Na konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak § 4b neustanovuje inak.
(6)
Na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c sa vzťahuje správny poriadok, ak § 4c neustanovuje inak.
(7)
Na odklad platenia pokuty, povolenie platenia pokuty v splátkach, úľavu z pokuty alebo odpustenie pokuty, zastupovanie a doručovanie sa primerane vzťahuje osobitný predpis.19)
(8)
Na konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa sa vzťahuje daňový poriadok, ak § 3a neustanovuje inak.
(9)
Na účely tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené podľa osobitných predpisov19a) spracúvať v informačných systémoch osobné údaje podnikateľa, výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, kupujúceho alebo fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 1 druhej vete. Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a IP adresa. Osobné údaje možno sprístupniť len finančnej správe, ministerstvu financií, súdu a orgánom činným v trestnom konaní na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.19b)
§ 17a
Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice
(1)
Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu vrátane akéhokoľvek prístroja, ktorý je na elektronickú registračnú pokladnicu pripojený pevne alebo prostredníctvom bezdrôtovej technológie, najmä počítač, notebook, externý disk, USB kľúč, úložisko dát, peňažná zásuvka, čítačka kariet, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname alebo ak elektronická registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 až 4.
(2)
Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zabezpečil elektronickú registračnú pokladnicu, požiada finančné riaditeľstvo o technickú expertízu. Finančné riaditeľstvo posúdi odôvodnenosť vykonania technickej expertízy. Ak nie je dôvod na vykonanie technickej expertízy, finančné riaditeľstvo vráti elektronickú registračnú pokladnicu colnému úradu alebo daňovému úradu, ktorý vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.
(3)
Finančné riaditeľstvo je oprávnené pri technickej expertíze odstrániť plombu, ktorou je označená elektronická registračná pokladnica. Lehota na vykonanie technickej expertízy je maximálne jeden rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je na výzvu a v lehote v nej určenej povinný finančnému riaditeľstvu poskytnúť pri technickej expertíze súčinnosť a všetky podklady a doklady nevyhnutné na vykonanie technickej expertízy.
(5)
Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý elektronickú registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice do 30 dní odo dňa doručenia výsledkov technickej expertízy podľa odseku 2, ktorej výsledky preukázali, že došlo k naplneniu niektorého z dôvodov zabezpečenia podľa odseku 1.
(6)
Colný úrad alebo daňový úrad môže zničiť prepadnutú elektronickú registračnú pokladnicu najskôr po piatich rokoch odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice.
(7)
Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice primerane podľa osobitného predpisu,20a) ak odseky 1 až 6 neustanovujú inak.
§ 17b
Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice
(1)
Počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služby postupovať podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo používať inú elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7, alebo používať pokladnicu e-kasa klient.
(2)
Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice postupoval podľa § 10 ods. 3 až 5, je povinný po zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 10 ods. 5, pričom kópie paragónov je povinný uchovávať podľa § 9 ods. 4.
(3)
Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená elektronická registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice kópie paragónov archivovať v súlade s osobitným predpisom;20b) ak bude podnikateľ naďalej predávať tovar alebo poskytovať službu podľa prílohy č. 1, je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo používať pokladnicu e-kasa klient.
§ 17c
Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice
(1)
Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť on-line registračnú pokladnicu vrátane akýchkoľvek prístrojov, ktoré sú k on-line registračnej pokladnici pripojené pevne alebo prostredníctvom bezdrôtovej technológie, najmä počítač, notebook, externý disk, USB kľúč, úložisko dát, peňažná zásuvka, čítačka kariet, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v on-line registračnej pokladnici alebo údajov odosielaných do systému e-kasa alebo ak on-line registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2.
(2)
Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zabezpečil on-line registračnú pokladnicu, požiada finančné riaditeľstvo o technickú expertízu. Finančné riaditeľstvo posúdi odôvodnenosť vykonania technickej expertízy. Ak nie sú dôvody na vykonanie technickej expertízy, finančné riaditeľstvo vráti on-line registračnú pokladnicu vrátane akýchkoľvek prístrojov zabezpečených podľa odseku 1 colnému úradu alebo daňovému úradu, ktorý vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení on-line registračnej pokladnice.
(3)
Lehota na vykonanie technickej expertízy je najviac jeden rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení on-line registračnej pokladnice.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je na výzvu a v lehote určenej vo výzve povinný finančnému riaditeľstvu poskytnúť pri technickej expertíze súčinnosť a všetky podklady a doklady nevyhnutné pre vykonanie technickej expertízy.
(5)
Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý on-line registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí on-line registračnej pokladnice vrátane akýchkoľvek prístrojov zabezpečených podľa odseku 1 do 15 dní odo dňa doručenia výsledkov technickej expertízy podľa odseku 2, ktorej výsledky preukázali, že došlo k naplneniu niektorého z dôvodov zabezpečenia podľa odseku 1.
(6)
Colný úrad alebo daňový úrad môže zničiť prepadnutú on-line registračnú pokladnicu vrátane akýchkoľvek prístrojov zabezpečených podľa odseku 1 najskôr po piatich rokoch odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí on-line registračnej pokladnice.
(7)
Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí on-line registračnej pokladnice primerane podľa daňového poriadku,20a) ak odseky 1 až 6 neustanovujú inak.
§ 17d
Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí on-line registračnej pokladnice
(1)
Počas zabezpečenia on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby postupovať podľa § 10 ods. 4 a 5 alebo používať inú on-line registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7a, alebo používať virtuálnu registračnú pokladnicu.
(2)
Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia on-line registračnej pokladnice postupoval podľa § 10 ods. 4 a 5, je povinný po zrušení rozhodnutia o zabezpečení on-line registračnej pokladnice zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do on-line registračnej pokladnice v lehote podľa § 10 ods. 5, pričom kópie paragónov je povinný uchovávať podľa § 9 ods. 4.
(3)
Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená on-line registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí on-line registračnej pokladnice kópie paragónov archivovať podľa osobitného predpisu;20b) ak bude podnikateľ naďalej predávať tovar alebo poskytovať službu uvedenú v prílohe č. 1, je povinný používať on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Podnikateľ, ktorý má povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb, môže používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa doterajšieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2011. Pri používaní takejto elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ postupuje podľa doterajšieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2011.
(2)
Servisná organizácia postupuje podľa doterajšieho predpisu21) u podnikateľa podľa odseku 1 najneskôr do 31. decembra 2011.
§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010
Ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.
§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu22) účinného k 28. februáru 2009 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 28. februáru 2009, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.
(2)
Za porušenie ustanovení osobitného predpisu,21) o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.
(3)
Ak osoba podľa osobitného predpisu25) účinného od 1. marca 2009 používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, za porušenie ustanovení tohto predpisu, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.
(4)
Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu26) účinného k 31. decembru 2011 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 31. decembru 2011, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2011 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.
(5)
Za porušenie ustanovení predpisu účinného k 31. decembru 2011, o ktorom sa k 31. decembru 2011 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.
(6)
Osobe podľa osobitného predpisu25) účinného k 28. februáru 2009, ktorá používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009 v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011, uloží pokutu podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.
(7)
Plomby obstarané do 31. decembra 2011 sa môžu používať aj po 31. decembri 2011.
§ 18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Fiskálna pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona účinného od 1. januára 2014, a elektronická registračná pokladnica vybavená takouto fiskálnou pamäťou musia byť dostupné najneskôr od 1. júla 2014.
(2)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 1. júli 2014, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
(3)
Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. júlom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že výmenu fiskálnej pamäte za fiskálnu pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona účinného od 1. januára 2014, vykoná vtedy, ak nastane niektorý z dôvodov uvedených v § 11 ods. 1.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát pred 1. januárom 2014, je povinný splniť povinnosť podľa § 4 ods. 6 na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu.
(5)
Konanie o uložení pokuty podľa zákona účinného k 31. decembru 2013, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2013, sa dokončí podľa zákona účinného k 31. decembru 2013.
(6)
Za porušenie ustanovení zákona účinného k 31. decembru 2013, o ktorom sa k 31. decembru 2013 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa zákona účinného k 31. decembru 2013.
(7)
Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1. januáru 2014 dopíše ručne.
§ 18ca
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice môže od 1. januára 2015 uvádzať na trh len elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona účinného od 1. januára 2015.
(2)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát od 1. januára 2015, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2015.
(3)
Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2015, môže používať aj naďalej s tým, že pri jej výmene za novú je povinný ju vymeniť len za elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa znenia § 4 ods. 1 až 3 účinného od 1. januára 2015.
§ 18cb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Podnikateľ, ktorý poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 pod kódmi 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave nákladných motorových vozidiel, 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva, 49.32 Taxislužba, 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie, 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie, 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány, 55.90 Ostatné ubytovanie, 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, a to len pri poskytovaní školského stravovania, 65.11 Životné poistenie, 65.12 Neživotné poistenie, 69.10 Právne činnosti, 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo, 70.10 Vedenie firiem, 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou, 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia, 71.11 Architektonické činnosti, 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 71.20 Technické testovanie a analýzy, 73.11 Reklamné agentúry, 73.12 Predaj vysielacieho času, 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky, 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti, 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti, 75.00 Veterinárne činnosti, 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania, 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú, 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov, 79.11 Činnosti cestovných agentúr, 79.12 Činnosti cestovných kancelárií, 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti, 80.10 Súkromné bezpečnostné služby, 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov, 80.30 Pátracie služby, 86.10 Činnosti nemocníc, 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe, 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe, 86.23 Zubná lekárska prax, 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť, 93.11 Prevádzka športových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých a nekrytých kúpalísk, 93.12 Činnosti športových klubov, 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení, 95.12 Oprava komunikačných zariadení, 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky, 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu, 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru, 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení, 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov, 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 96.03 Pohrebné a súvisiace služby a 96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing v znení účinnom od 1. januára 2015, je povinný začať používať elektronickú registračnú pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015.
(2)
Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu pred 1. januárom 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.
(3)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát v období od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.
(4)
Certifikát vydaný akreditovanou osobou výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi elektronickej registračnej pokladnice pred 1. aprílom 2015 zostáva v platnosti.
(5)
Ak proces certifikácie bol akreditovanou osobou začatý pred 1. aprílom 2015, dokončí sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
(6)
Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice nebude mať od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie požiadavky podľa § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu, vydá vyhlásenie, ktorým deklaruje splnenie tejto požiadavky. Predajca elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne je povinný odovzdať podnikateľovi pri ich kúpe kópiu vyhlásenia podľa prvej vety.
(7)
Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, ktorá nebude mať od 1. januára 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie požiadavky podľa § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu, podnikateľ predloží kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 7 ods. 1 písm. b) a vyhlásenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora podľa odseku 6.
§ 18cc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017
Ak finančné riaditeľstvo ukončilo používanie virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 15a ods. 4 v znení účinnom do 31. augusta 2017, podnikateľ môže začať opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu, pričom je povinný postupovať podľa § 7a ods. 1.
§ 18cd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2017, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017.
(2)
Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, o ktorom sa do 31. decembra 2017 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, ak je to pre podnikateľa, servisnú organizáciu, výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice priaznivejšie.
(3)
Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2018, môže používať aj naďalej, ak upraví popisy záznamov v súlade s prílohou č. 3 v znení účinnom od 1. januára 2018.
(4)
Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) je povinný uplatňovať ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. apríla 2018.
§ 18ce
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2018, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(2)
Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, o ktorom sa do 31. decembra 2018 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak je to pre podnikateľa, servisnú organizáciu, výrobcu, dovozcu alebo pre distribútora elektronickej registračnej pokladnice priaznivejšie.
(3)
Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019, a je povinný takúto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019.
(4)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(5)
Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice pridelený podnikateľovi, ktorý nebol zrušený podľa § 15 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2019, sa zruší k 1. júlu 2019.
(6)
Technická expertíza, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred 1. januárom 2019, dokončí finančné riaditeľstvo podľa § 17c v znení účinnom od 1. januára 2019.
§ 18cf
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)
Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.
(2)
Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6; podmienka primeraného postupu podľa § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.
(3)
Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.
§ 18cg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4b v znení účinnom do 31. decembra 2019, ktoré bolo začaté pred 1. januárom 2020, sa zastavuje k 1. januáru 2020.
(2)
Činnosť servisných organizácií podľa § 5 a register podľa § 6 sa ukončí k 1. júnu 2020.
(3)
Servisná organizácia, podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom sú povinní ukončiť používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2020.
(4)
Technickú expertízu, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred 1. januárom 2020, dokončí finančné riaditeľstvo.
(5)
Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(6)
Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, o ktorom sa do 31. decembra 2019 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, ak je to pre podnikateľa priaznivejšie.
§ 18d
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.26a)
§ 19
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z., vyhlášky č. 735/2004 Z. z. a vyhlášky č. 679/2006 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 371/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 1 až 4, § 7 až 15, § 17 ods. 1, § 18, § 19 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO V POKLADNICI E-KASA KLIENT
Príloha č. 2 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
OCHRANNÝ ZNAK
Vysvetlivka
Veľkosť rozmeru 1 musí byť najmenej 2 mm a ostatné rozmery musia byť v pomere ako je uvedené vo vzore.
Príloha č. 3 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
KNIHA ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE
Príloha č. 4 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
OCHRANNÉ PRVKY A ÚDAJE PLOMBY
1.
Plomba je personalizovaná, deštruktívna bezpečnostná samolepka.
2.
Nosná vrstva plomby sa vyhotovuje zo selektívne deštrukčného materiálu striebornej farby, ktorý zaručuje zreteľnú viditeľnosť akejkoľvek manipulácie s plombou.
3.
Plomba má tvar obdĺžnika a jej rozmer je 45 x 20 mm.
4.
V strede plomby je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“). Nad štátnym znakom je umiestnený nápis „FINANČNÉ RIADITEĽSTVO“ a pod štátnym znakom je umiestnený nápis „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
5.
Plomba je označená číslom série a poradovým číslom.
6.
Všetky vyobrazené texty na plombe sú čiernej farby, pričom minimálne dva prvky sú kontrolovateľné v ultrafialovej oblasti spektra.
7.
Plomba obsahuje mikroperforáciu v tvare grafického prvku.
8.
Bezpečnostnou súčasťou plomby je opticko-premenlivý prvok (hologram), ktorého každý jednotlivý bod (pixel) musí mať jednoznačne definovanú štruktúru viditeľnú alebo identifikovateľnú v ktoromkoľvek bode hologramu pod mikroskopom pri približne 300-násobnom zväčšení. Minimálne rozlíšenie hologramu je 50 000 dpi. Hologram obsahuje opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a skrytý obraz (kryptogram). Hologram obsahuje aj mikroreliéf s motívom štátneho znaku.
9.
Hologram je umiestnený v pozdĺžnom smere na okraji plomby a má minimálny rozmer 45 x 5 mm.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
3)
§ 52 ods. 9 a 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
§ 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 369/2018 Z. z.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
8)
§ 2 ods. 3 a § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9a)
§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.
12)
§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
14b)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16a)
§ 51 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
16b)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
16c)
§ 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.
17)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 523/2004 Z. z.
18a)
§ 58 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18b)
§ 19 a § 37 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18c)
§ 31 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
18d)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18e)
Napríklad § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z., § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.
19)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
19a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 37 až 39 a § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20b)
§ 35 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
22)
§ 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 35 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 35 ods. 8 až 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
26a)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).