289/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 28.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
ZÁKON
z 18. júna 2008
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 5
Servisná organizácia
(1)
Servisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
na základe oprávnenia na podnikanie1) môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc,
b)
má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc,
c)
je zapísaná v registri servisných organizácií (ďalej len „register“) vedenom miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie (ďalej len „daňový úrad servisnej organizácie“).
(2)
Servisná organizácia je povinná
a)
zabezpečiť vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania elektronickej registračnej pokladnice do opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota sa končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom,
b)
písomne si objednať u Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky13) (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) plomby a viesť ich evidenciu,
c)
bez zbytočného odkladu oznámiť daňovému úradu zistenie poškodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou10) a také zistenia s uvedením dátumu ich zistenia zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska,
d)
bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby a túto skutočnosť s uvedením dátumu zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska,
§ 6
Register
(1)
Zápis do registra vykoná daňový úrad servisnej organizácie, ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 5 ods. 1 písm. a)
a)
predloží písomnú žiadosť, v ktorej uvedie zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých bude vykonávať opravu a údržbu,
b)
priloží k žiadosti kópiu zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. b), pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc; k žiadosti podľa písmena a) je takáto fyzická osoba alebo právnická osoba povinná priložiť kópiu dokladu preukazujúceho, že je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc,
(2)
Daňový úrad servisnej organizácie rozhodne o zápise do registra do 15 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Zápis do registra vykoná daňový úrad servisnej organizácie ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra.
(3)
Proti rozhodnutiu o zápise do registra nemožno podať odvolanie.
(4)
V registri sa uvádza
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania servisnej organizácie,
b)
zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu.
(5)
Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v žiadosti podľa odseku 1 písm. a) alebo v § 5 ods. 1 písm. b) alebo ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, je servisná organizácia povinná tieto zmeny oznámiť daňovému úradu servisnej organizácie v lehote podľa osobitného predpisu.14)
(6)
Daňový úrad servisnej organizácie vyčiarkne z registra servisnú organizáciu, ak servisná organizácia
a)
bola zrušená alebo zanikla,
b)
prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc,
c)
neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností uvedených v odseku 5,
(7)
Daňový úrad servisnej organizácie rozhodne o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia skutočností podľa odseku 6. Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra možno podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok.
(8)
Daňové riaditeľstvo z registrov vedených podľa § 5 ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojej internetovej stránke.
§ 16
Plomba
(1)
Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou daňové riaditeľstvo uzavrelo zmluvu;17) plomba musí byť vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá daňovému riaditeľstvu. Daňové riaditeľstvo takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá osobe podľa odseku 1.
(3)
Daňové riaditeľstvo objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Daňové riaditeľstvo plomby predáva servisnej organizácii za cenu podľa osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii daňové riaditeľstvo vedie evidenciu.
(4)
Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
(5)
Servisná organizácia odovzdá daňovému riaditeľstvu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby. Daňové riaditeľstvo takéto plomby zničí na náklady servisnej organizácie a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; tento záznam odovzdá servisnej organizácii a daňovému úradu servisnej organizácie. Daňový úrad servisnej organizácie uloží nahradiť náklady vynaložené na zničenie plomb servisnej organizácii, ktorá je povinná uhradiť tieto náklady do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok. Ak servisná organizácia neuhradí uložené náklady, daňový úrad servisnej organizácie je oprávnený ich vymáhať v daňovom exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.19)
(6)
Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciou vykoná daňové riaditeľstvo za príslušný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Pri vykonaní zúčtovania servisná organizácia uvedie
a)
počet prijatých plomb,
b)
počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,
c)
počiatočný stav nenalepených plomb,
d)
počiatočný stav poškodených plomb,
e)
počet plomb zničených podľa odseku 5,
f)
konečný stav nenalepených plomb,
g)
konečný stav poškodených plomb.
(7)
Daňové riaditeľstvo vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa servisných organizácií.
§ 17
(2)
Na konanie o zápise do registra a o vyčiarknutí z registra sa vzťahuje osobitný predpis.19)
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 1 až 4, § 7 až 15, § 17 ods. 1, § 18, § 19 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI
1.
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1.
Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2.
Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3.
Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
1.4.
Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2.
Umývanie osobných motorových vozidiel
3.
Parkovacie služby
4.
Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1.
Reštauračné služby s obsluhou
4.2.
Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3.
Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4.
Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie
4.5.
Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6.
Služby spojené s podávaním nápojov
5.
Nájom a lízing
5.1.
Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2.
Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3.
Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
6.
Fotografické služby
6.1.
Portrétne fotografické služby
6.2.
Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3.
Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4.
Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5.
Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7.
Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8.
Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9.
Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10.
Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
11.
Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
12.
Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín
13.
Služby žehliarní a služby mangľovní
14.
Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
15.
Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16.
Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17.
Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18.
Služby na zlepšenie telesnej pohody
19.
Strihanie psov
Príloha č. 2 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
OCHRANNÝ ZNAK
Vysvetlivka
Veľkosť rozmeru 1 musí byť najmenej 2 mm a ostatné rozmery musia byť v pomere ako je uvedené vo vzore.
Príloha č. 3 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
KNIHA ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE
Príloha č. 4 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
OCHRANNÉ PRVKY A ÚDAJE PLOMBY
1.
Plomba je personalizovaná, deštruktívna bezpečnostná samolepka.
2.
Nosná vrstva plomby sa vyhotovuje zo selektívne deštrukčného materiálu striebornej farby, ktorý zaručuje zreteľnú viditeľnosť akejkoľvek manipulácie s plombou.
3.
Plomba má tvar obdĺžnika a jej rozmer je 45 x 20 mm.
4.
V strede plomby je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“). Nad štátnym znakom je umiestnený nápis „DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO“ a pod štátnym znakom je umiestnený nápis „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
5.
Plomba je označená číslom série a poradovým číslom.
6.
Všetky vyobrazené texty na plombe sú čiernej farby, pričom minimálne dva prvky sú kontrolovateľné v ultrafialovej oblasti spektra.
7.
Plomba obsahuje mikroperforáciu v tvare grafického prvku.
8.
Bezpečnostnou súčasťou plomby je opticko-premenlivý prvok (hologram), ktorého každý jednotlivý bod (pixel) musí mať jednoznačne definovanú štruktúru viditeľnú alebo identifikovateľnú v ktoromkoľvek bode hologramu pod mikroskopom pri približne 300-násobnom zväčšení. Minimálne rozlíšenie hologramu je 50 000 dpi. Hologram obsahuje opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a skrytý obraz (kryptogram). Hologram obsahuje aj mikroreliéf s motívom štátneho znaku.
9.
Hologram je umiestnený v pozdĺžnom smere na okraji plomby a má minimálny rozmer 45 x 5 mm.
2)
§ 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
8)
§ 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.
12)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
14)
§ 31 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 523/2004 Z. z.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.