286/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 121/1996 Z. z. a zákona č. 126/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Zriaďuje sa Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej len „komora“). Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.“.
2.
V § 2 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Komora zriaďuje regionálne komory na území vyššieho územného celku Slovenskej republiky, ak o to požiadajú aspoň dve tretiny členov komory z príslušného vyššieho územného celku. Na činnosť regionálnych komôr sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Komora hospodári s finančnými prostriedkami, s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou. Komora môže spravovať aj majetok štátu podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Členmi komory sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach.“.
4.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:
„n)
spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní prípravy a odborného vzdelávania v stredných odborných školách,
o)
podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
p)
zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
r)
navrhuje členov komory do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách.“.
5.
V § 13 ods. 3 sa slovo „podpredsedu“ nahrádza slovami „člena predstavenstva“.
6.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Komora má právo zriadiť rozhodcovský súd ako stály nezávislý orgán pre rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami.
(2)
Rozhodcovský súd rozhoduje podľa právneho poriadku, na ktorom sa účastníci dohodli, a v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi účastníkmi s prihliadnutím na obchodné zvyklosti a zásady poctivého obchodnoprávneho styku a dobrých mravov.
(3)
Organizačné usporiadanie, právomoc a príslušnosť rozhodcovského súdu a ďalšie náležitosti upravia pravidlá rozhodcovského súdu.
(4)
Pravidlá rozhodcovského súdu schvaľuje zhromaždenie delegátov s prihliadnutím na platnú právnu úpravu rozhodcovského konania v Slovenskej republike,4) na zásady Medzinárodnej obchodnej komory, zvyklosti a medzinárodnú prax.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.“.
7.
Nadpis šiestej časti znie:
„PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
8.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Správca majetku štátu môže so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky previesť na komoru správu nehnuteľného majetku Slovenskej republiky, ktorý komora nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh podľa zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.