283/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2008 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z. a zákona č. 112/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) bode 9 sa slovo „odsúhlasenom“ nahrádza slovom „schválenom“.
2.
V § 2 písm. c) sa vkladá nový bod 26, ktorý znie:
„26.
odberateľom plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu, určené pre domácnosť a vykurované priestory prislúchajúce k domácnosti.3aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa) znie:
„3aa)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie body 26 až 37 sa označujú ako body 27 až 38.
3.
V § 5 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie:
„Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa odseku 4, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa odseku 4.“.
4.
Nadpis pod § 11 znie:
„Výstavba energetického zariadenia“.
5.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka (ďalej len „energetické zariadenie“) možno iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky (ďalej len „osvedčenie“). To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW,
b)
výrobu plynu,
c)
distribúciu elektriny a distribúciu plynu, ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ sústavy alebo siete v rámci časti vymedzeného územia.“.
6.
V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,
2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv
3.1. elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu alebo distribučnú sústavu na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.2. plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie,
5.
ekonomickú efektívnosť
5.1. elektroenergetického zariadenia a energetickú účinnosť prenosu alebo distribúcie elektriny,
5.2. plynárenského zariadenia a energetickú náročnosť prepravy alebo distribúcie plynu,
5.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a energetickú náročnosť prepravy pohonných látok alebo prepravy ropy,
5.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a energetickú náročnosť rozvodu skvapalneného plynného uhľovodíka,
6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na životné prostredie,
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv
8.1. elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území,
8.2. plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok alebo bezpečnosť dodávok ropy,
8.4. vplyv zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného uhľovodíka na vymedzenom území,
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný stanoviskom obce,
10.
spôsob pripojenia
10.1. elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2. plynárenského zariadenia do siete,
10.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť.“.
7.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa podľa odseku 3 písm. b) je stanovisko prevádzkovateľa
a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodu 3.1. a 10.1.,
b)
prenosovej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodu 2., 3.1., 8.1. a 10.1.,
c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodu 3.2. a 10.2.,
d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodu 2., 3.2., 8.2. a 10.2.,
e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodu 3.3. a 10.3.,
f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodu 3.4. a 10.4.“.
8.
V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MWe je preukázanie odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 8 a skúseností pri prevádzke energetického zariadenia.
(6)
Skúsenosťou sa rozumie prevádzka rovnakého alebo obdobného energetického zariadenia, na ktoré žiada žiadateľ osvedčenie. Skúsenosť žiadateľ preukazuje zoznamom prevádzkovaných energetických zariadení v čestnom vyhlásení.7b) Počet stálych zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku energetického zariadenia žiadateľ preukazuje zoznamom zamestnancov s údajmi o ich odbornosti a dobe trvania pracovného pomeru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 7 až 16.
9.
V § 11 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
10.
V § 11 ods. 11 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a slová „elektroenergetického zariadenia alebo plynárenského zariadenia“ sa nahrádzajú slovami „energetického zariadenia“.
11.
V § 11 ods. 12 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
12.
V § 11 ods. 13 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k distribučnej sústave“.
13.
V § 11 odsek 14 znie:
„(14)
Kritériá pre vydanie osvedčenia stanovené na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia, je ministerstvo povinné zverejniť na svojej internetovej stránke a vo vestníku.“.
14.
V § 11 ods. 15 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
15.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka povinní viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu.“.
16.
V § 19 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a za inú činnosť, ktorú vykonáva v rámci podnikania“.
17.
V § 19 odsek 4 znie:
„(4)
Osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné vyhotoviť za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív a predložiť ich úradu v lehote do 30. júna kalendárneho roka. alej sú tieto osoby povinné predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie v lehote do 31. augusta kalendárneho roka. Úradom schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie tieto osoby uplatnia od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“.
18.
V § 19 odsek 8 znie:
„(8)
Spôsob vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, formu a termíny predkladania výstupov z oddelenej evidencie na účely tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
19.
V § 20 ods. 4 sa slovo „stanovených“ nahrádza slovom „určených“.
21.
V § 21 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(4)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu podľa odseku 3, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,17a)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a) znie:
„17a)
§ 5 ods. 7 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.“.
22.
V § 24 ods. 7 sa slovo „odsúhlasí“ nahrádza slovom „schváli“.
23.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)
Dodávateľ elektriny má právo
a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny vrátane odberateľa elektriny v domácnosti.
(2)
Dodávateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku,
b)
odovzdávať zúčtovateľovi odchýlky účastníka trhu technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,
c)
poskytovať informácie odberateľovi elektriny o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku, a to aj v prípade dodávky elektriny vyrobenej v iných členských štátoch Európskej únie a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy,
d)
poskytovať informácie odberateľovi elektriny o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy,
e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov Európskej únie a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 3,
f)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny na vymedzenom území s každým, kto o to požiada, ak splní obchodné podmienky dodávky podľa osobitného zákona,1)
g)
nakupovať elektrinu vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
h)
informovať odberateľa elektriny v domácnosti a malý podnik o možnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba, a v prípade, ak odberateľ elektriny v domácnosti a malý podnik o to požiada, uzatvoriť s odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom takúto zmluvu,
i)
preukázať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak o to požiada, krajinu pôvodu elektriny určenej na vývoz, ak elektrina bola na vymedzené územie dovezená,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje podľa osobitného predpisu16c) potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom pre vypracovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny.
(3)
Dodávateľ elektriny, ktorý okrem dodávky elektriny poskytuje aj univerzálnu službu, má okrem práv a povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 aj práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 24 a 25.
(4)
Informácie podľa odseku 2 písm. c) a d) je dodávateľ elektriny povinný uviesť na vyhotovenej faktúre17) za dodávku elektriny alebo v propagačnom materiáli zasielanom osobitne alebo súčasne s faktúrou.
(5)
Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu koncových odberateľov elektriny, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu odberného miesta koncového odberateľa elektriny a číslo odberného miesta, ak je koncovým odberateľom elektriny fyzická osoba,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresu odberného miesta koncového odberateľa elektriny a číslo odberného miesta, ak je koncovým odberateľom elektriny právnická osoba.
(6)
Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(7)
Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 6, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,17a)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.“.
24.
V § 28 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Obchodník s elektrinou môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(5)
Obchodník s elektrinou, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 4, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,17a)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.“.
25.
V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
150 m pre sondy,
h)
50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a) až g).“.
26.
V § 56 ods. 3 sa vypúšťajú slová „stanice pre úpravu plynu“ a za slová „zariadenia protikoróznej ochrany“ sa vkladá čiarka a slová „trasové ohrevy plynu“.
27.
V § 56 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
28.
V § 56 ods. 4 sa za slová „umožniť prevádzkovateľovi siete“ vkladajú slová „a prevádzkovateľovi ťažobnej siete“.
29.
V § 57 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá písmeno i), ktoré znie:
„i)
250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a) až h).“.
30.
V § 57 ods. 4 sa za slová „na základe“ vkladá slovo „súhlasného“.
31.
V § 63 ods. 2 sa za slová „Ochranné pásmo potrubia“ vkladá čiarka a slová „okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,“.
32.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 100 m po oboch stranách od osi potrubia.“.
33.
V § 64 ods. 2 sa za slová „V ochrannom pásme potrubia“ vkladá čiarka a slová „okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,“.
34.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vykonávať činnosti v ochrannom pásme potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania môžu fyzické alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa potrubia.“.
35.
Za § 69a sa vkladá § 69b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2008
(1)
Konania o vydanie osvedčenia podľa § 11 začaté pred 1. augustom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania o návrhu pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií začaté pred 1. augustom 2008 sa dokončia podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z. , zákona č. 107/2007 Z. z. a zákona č. 112/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno oo) znie:
„oo) schvaľuje podľa osobitného predpisu1nc) pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií; tieto pravidlá musia zabezpečiť transparentný a nediskriminačný priebeh aukcií,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1nc) znie:
„1nc)
§ 21 ods. 3, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. ss) sa slovo „odsúhlasuje“ nahrádza slovom „schvaľuje“ a slovo „odsúhlasené“ sa nahrádza slovom „schválené“.
3.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami tt) a uu), ktoré znejú:
„tt) schvaľuje dispečerský poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
uu) schvaľuje pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie.1ne)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ne) znie:
„1ne)
§ 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.“.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií pre výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, pre dodávateľa elektriny a pre obchodníka s elektrinou, ktorý ustanoví
a)
spôsob vyhlasovania aukcie,
b)
obsah oznámenia o aukcii,
c)
podmienky účasti v aukcii,
d)
pravidlo určenia najnižšieho podania,
e)
obsah ponuky a podklady k ponuke,
f)
priebeh aukcie,
g)
zriaďovanie komisie,
h)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i)
vyhodnocovanie ponúk,
j)
oznamovanie výsledku aukcie.“.
5.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
dodávka plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť.“.
6.
V § 12 ods. 6 druhej vete sa za slová „odseku 1 písm. a) až m)“ vkladajú slová „a q)“.
7.
V § 12 ods. 6 štvrtej vete sa slová „odseku 1 písm. a) až l) a p)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až l), p) a q)“.
8.
V § 12 ods. 6 piatej vete sa za slová „do 30 dní od doručenia návrhu ceny“ vkladajú slová „pre činnosti podľa odseku 1 písm. a) až l), p) a q) a do 60 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa odseku 1 písm. m), n) a o)“.
9.
V § 12 ods. 7 písm. a) a b) sa za slová „porovnateľnej ceny“ vkladajú slová „alebo tarify“.
10.
V § 13 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa osobitného predpisu,6f)
e)
poskytnúť na požiadanie úradu podklady potrebné na vyčíslenie rozsahu získaného prospechu z nedodržania určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania cenového rozhodnutia úradu, ako aj podklady z uzavierania koncových stavov analytických účtov v elektronickej forme,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6f) znie:
„6f)
§ 19 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 13 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predkladať úradu vyhodnotené štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovanej služby v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v termíne, ktorý určí úrad“.
12.
V § 15 ods. 1 sa slová „písm. e) až k) a qq)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až k), qq), oo), ss), tt) a uu)“.
13.
V § 15 ods. 2 sa slová „písm. e), j), bb) a dd) a qq)“ nahrádzajú slovami „písm. e), j), bb), dd), qq), oo), ss), tt) a uu)“.
Čl. III
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
V odôvodnených prípadoch, ak právnická osoba alebo fyzická osoba preukáže, že spotreba elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) až h) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovanej elektriny dodanej na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe písomnej žiadosti tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať povolenie na oslobodenú elektrinu. Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) až h) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom elektriny.“.
3.
V § 32 ods. 2 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
V odôvodnených prípadoch, ak právnická osoba alebo fyzická osoba preukáže, že spotreba zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovaného zemného plynu dodaného na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe písomnej žiadosti tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať povolenie na oslobodený zemný plyn. Ustanovenie § 33 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby zemného plynu na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom zemného plynu.“.
5.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Podnikateľovi, ktorý spotreboval elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7, alebo ktorý spotreboval uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19, alebo ktorý spotreboval zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31, s výnimkou podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodenú elektrinu podľa § 8 ods. 17 alebo ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodený zemný plyn podľa § 32 ods. 17, colný úrad uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo spotrebovanej elektriny, množstvo spotrebovaného uhlia alebo množstvo spotrebovaného zemného plynu. Ak výška pokuty nepresiahne 500 Sk, pokuta sa neuloží.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem bodu 20 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.