282/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

282
ZÁKON
z 2. júla 2008
o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podporu práce s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, financovanie práce s mládežou, akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditácia“), a dobrovoľnícku službu v rámci práce s mládežou.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov,
b)
mládež je skupina najmenej troch mládežníkov,
c)
mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov, je bezúhonná a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou,
d)
mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná a riadi, organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie,
e)
pracovník s mládežou je osoba, ktorá
1.
podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií,
2.
pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,
3.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1)
4.
je v pracovno-právnom vzťahu2) so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2, podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou,2a)
5.
je bezúhonná,
f)
koordinátor práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu s mládežou vo vzťahu k pôsobnostiam obce alebo vyššieho územného celku v oblasti práce s mládežou,
g)
lektor v oblasti práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou,
h)
práca s mládežou je najmä činnosť výchovného charakteru, vzdelávacieho charakteru alebo charakteru spoluúčasti mládeže vykonávaná s mládežou a pre mládež s cieľom zabezpečiť jej osobný rozvoj, profesionálny rozvoj a sociálny rozvoj prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
i)
neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a koordinátorov práce s mládežou s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností, kompetencií a zručností potrebných pre prácu s mládežou,
j)
spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.
§ 2a
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti v oblasti práce s mládežou.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Osoba v pracovnoprávnom vzťahu preukazuje bezúhonnosť zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
(4)
Osoba, v prospech ktorej má byť vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, je oprávnená vyžadovať preukázanie bezúhonnosti od osoby, ktorá má dobrovoľnícku činnosť vykonávať.
(5)
Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou, preukazuje bezúhonnosť postupom podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu4) predkladá fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ podľa osobitného predpisu4) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) o výpis z registra trestov žiada fyzická osoba.
(7)
Cudzinec preukazuje bezúhonnosť obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
§ 3
Zákaz diskriminácie
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako mládežníkom, mladým vedúcim, mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou a iným odborníkom pracujúcim s mládežou v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom. 5) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
§ 4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež najmä
a)
vypracúva strategické dokumenty a koncepčné dokumenty štátnej politiky v oblasti práce s mládežou,
b)
utvára právne podmienky, organizačné podmienky, výskumné podmienky a finančné podmienky na rozvoj práce s mládežou,
c)
koordinuje činnosti ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov a iných fyzických osôb a právnických osôb v oblasti práce s mládežou,
d)
kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou,
e)
rozhoduje o akreditácii,
f)
analyzuje a vyhodnocuje potreby mládeže,
g)
finančne a metodicky podporuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb v oblasti rozvoja práce s mládežou.
§ 5
Vyšší územný celok
Vyšší územný celok na úseku starostlivosti o mládež vypracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja práce s mládežou, vyhodnocuje jej plnenie a v súlade s ňou
a)
podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti,
b)
podporuje organizovanie práce s mládežou,
c)
podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom,
d)
ustanovuje koordinátora práce s mládežou,
e)
zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné využívanie,
f)
kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou,
g)
spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
h)
podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou,
i)
zabezpečuje aktivity v oblasti práce s mládežou prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu vyššieho územného celku,
j)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,
k)
podporuje spoluúčasť mládeže.
§ 6
Obec
(1)
Obec na úseku starostlivosti o mládež
a)
podporuje uskutočňovanie práce s mládežou na svojom území,
b)
utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou,
c)
podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom,
d)
spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
e)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej činnosti,
f)
podporuje spoluúčasť mládeže.
(2)
Obec môže pri výkone samosprávy ustanoviť koordinátora práce s mládežou.
(3)
Obec, ktorá bola vyhlásená za mesto, na úseku starostlivosti o mládež okrem pôsobností podľa odsekov 1 a 2 aj vypracúva, uskutočňuje, aktualizuje koncepciu rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie.
§ 6a
Mládežnícky parlament
(1)
Fyzická osoba, právnická osoba alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku, okrem obce, môže zriadiť mládežnícky parlament.
(2)
Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanovenia mládežníckeho parlamentu a úlohy mládežníckeho parlamentu určí jeho zriaďovateľ v jeho štatúte.
(3)
Mládežnícky parlament najmä
a)
prerokúva návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou alebo majú vplyv na mládež,
b)
spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi alebo s mládežníckymi parlamentmi,
c)
spolupracuje s ďalšími mládežníckymi organizáciami v Slovenskej republike.
§ 7
Akreditačná komisia
(1)
Zriaďuje sa akreditačná komisia v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva.
(2)
Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Za člena akreditačnej komisie nemožno vymenovať kandidáta, ktorému by pôsobením v akreditačnej komisii mohol vzniknúť konflikt záujmov.
(4)
Akreditačná komisia
a)
posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii alebo nevydať potvrdenie o akreditácii,
b)
hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality podľa § 8a.
(5)
Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Akreditačná komisia svoje vecné odporúčania v rozsahu vymedzenom v štatúte akreditačnej komisie zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom.
§ 8
Akreditácia
(1)
Akreditáciou je oprávnenie uskutočňovať činnosti v oblasti práce s mládežou vzdelávacieho charakteru, ktorých výsledkom je získanie odbornej spôsobilosti podľa § 10 ods. 3.
(2)
Za kvalitu práce s mládežou alebo kvalitu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu zodpovedá fyzická osoba určená žiadateľom o akreditáciu (ďalej len „odborný garant“).
(3)
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii je predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti odborného garanta a lektorov v oblasti práce s mládežou podľa § 10 a predloženie vzdelávacieho programu.
(4)
Žiadosť o akreditáciu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi o akreditáciu v rozsahu
1.
názov a sídlo právnickej osoby a meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo jeho člena, ak ide o právnickú osobu, alebo
2.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
charakteristiku činnosti žiadateľa o akreditáciu.
(5)
Prílohou žiadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(6)
Žiadateľovi o akreditáciu, ktorý spĺňa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo potvrdenie o akreditácii.
(7)
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na čas požadovaný v žiadosti o akreditáciu, najviac na päť rokov.
(8)
Potvrdenie o akreditácii je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(9)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa potvrdenie o akreditácii vydalo.
(10)
Ministerstvo rozhodne o odňatí akreditácie, ak príslušný subjekt nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3.
§ 8a
Moderné centrum mládeže
(1)
Moderné centrum mládeže je značka kvality, ktorú udeľuje minister žiadateľovi o značku kvality „Moderné centrum mládeže“, ak
a)
uskutočňuje prácu s mládežou,
b)
splní podmienky a kritériá vymedzené vo výzve vyhlásenej ministerstvom a
c)
získa odporúčanie akreditačnej komisie na základe hodnotenia.
(2)
Žiadateľom o značku kvality môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 15 ods. 2 písm. c) až e), g) a h) a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností.5b)
(3)
O udelení značky kvality ministerstvo vydá osvedčenie; osvedčenie sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí platnosti osvedčenia o udelení značky kvality možno opätovne podať žiadosť o udelenie značky kvality.
(4)
Osvedčenie o udelení značky kvality je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(5)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa osvedčenie o udelení značky kvality vydalo.
(6)
Ministerstvo rozhodne o odňatí značky kvality, ak príslušný subjekt prestal spĺňať podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).
§ 9
Vydávanie osvedčení
(1)
Akreditovaný subjekt vydáva účastníkom po absolvovaní prípravy na výkon činností v oblasti práce s mládežou a úspešnom vykonaní skúšky doklad o získanej odbornej spôsobilosti.
(2)
Akreditovaný subjekt vedie dokumentáciu o vzdelávaní v rozsahu podľa § 8 ods. 3.
(3)
Zoznam akreditovaných subjektov s uvedením činností práce s mládežou, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii vydané, ako aj odobratie potvrdenia o akreditácii sa uverejňuje na internetovej stránke ministerstva a v publikačnom prostriedku ministerstva.
§ 10
Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou
(1)
Na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa vyžaduje odborná spôsobilosť pracovníka s mládežou, mládežníckeho vedúceho, koordinátora práce s mládežou a lektora v oblasti práce s mládežou.
(2)
Odbornou spôsobilosťou na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacom zariadení alebo odbornou praxou.
(3)
Odbornú spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou možno získať aj v subjekte, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii podľa § 8 ods. 6.
(4)
Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie činností v oblasti práce s mládežou je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá subjekt na schválenie ministerstvu.
§ 11
Mládežnícky dobrovoľník
(1)
Mládežníckym dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľník“) môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie alebo občan tretieho štátu, ktorý dovŕšil vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a je bezúhonný.
(2)
Ak dobrovoľník nedovŕšil vek 18 rokov, je na výkon dobrovoľníckej služby potrebný súhlas zákonného zástupcu dobrovoľníka.
(3)
Dobrovoľníkom nemôže byť občan tretieho štátu,
a)
ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky ako žiadateľ o azyl,6)
b)
ktorého vyhostenie zo Slovenskej republiky bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov,7)
c)
ktorý je zamestnancom8) alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.9)
§ 12
Dohoda o dobrovoľníckej službe
(1)
Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci práce s mládežou na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je práca s mládežou.
(2)
Dohoda o dobrovoľníckej službe obsahuje najmä
a)
názov a adresu sídla právnickej osoby podľa odseku 1,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia dobrovoľníka,
c)
opis úloh dobrovoľníka,
d)
údaje o mieste výkonu úloh dobrovoľníka,
e)
čas vykonávania dobrovoľníckej služby dobrovoľníkom, ktorý nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas,10)
f)
deň začatia a deň skončenia dobrovoľníckej služby,
g)
údaj o spôsobe zabezpečenia dohľadu nad starostlivosťou a bezpečnosťou dobrovoľníka po dobu trvania celej dobrovoľníckej služby,
h)
údaj o tom, kto bude uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, a povinnosť právnickej osoby uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom tretieho štátu,
i)
údaj o pokrytí výdavkov uvedených v odseku 3.
(3)
Právnická osoba uvedená v odseku 1 poskytne dobrovoľníkovi peniaze na cestovné11) v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej služby a na cestovné pri preprave do miesta jeho trvalého pobytu po ukončení výkonu dobrovoľníckej služby, uhradí náklady spojené so stravou, ubytovaním a poskytne dobrovoľníkovi vreckové.
(4)
Ak je potrebné na výkon dobrovoľníckej služby osobitné vzdelávanie, dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať údaje o osobe, ktorá ho poskytne, o jeho obsahu a o jeho trvaní.
(5)
Dohodu s dobrovoľníkom podľa odseku 1 možno uzatvoriť najdlhšie na jeden rok. Ak činnosť trvá dlhšie ako jeden rok, môže byť dohoda podľa odseku 1 uzatvorená na časové obdobie počas trvania činnosti.
§ 13
Povinnosti pri zabezpečení dobrovoľníckej služby
Právnická osoba podľa § 12 ods. 1 je povinná
a)
zabezpečiť všetky veci potrebné na výkon dobrovoľníckej služby,
b)
zabezpečiť zdravotné poistenie dobrovoľníka, ak to vyplýva z dohody o dobrovoľníckej službe,
c)
mať uzatvorenú platnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti,
d)
poučiť dobrovoľníka o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone dobrovoľníckej služby,
e)
vyhotoviť dobrovoľníkovi písomné potvrdenie o trvaní a obsahu dobrovoľníckej služby,
f)
vypracovať dobrovoľníkovi písomné hodnotenie výkonu dobrovoľníckej služby,
g)
zabezpečiť dobrovoľníkovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, základy štátneho jazyka Slovenskej republiky a základné vzdelávanie o dejinách Slovenskej republiky.
§ 14
Zdroje financovania práce s mládežou
(1)
Zdrojmi financovania práce s mládežou sú:
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),
b)
prostriedky z rozpočtov obcí,
c)
prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,
d)
dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb,
e)
príjmy z reklám,
f)
príjmy z podnikania,12)
g)
prostriedky Európskej únie,
h)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Zdroje financovania uvedené v odseku 1 písm. d) sa môžu použiť iba na účel určený darcom, ak darca tento účel uviedol v darovacej zmluve.
§ 15
Účel poskytnutia dotácie
(1)
Dotácia sa poskytuje na účel
a)
zvyšovania vedomostí, zručností a kompetencií mládeže pri príprave na jej aktívne občianstvo a pracovný život,
b)
posilnenia postavenia mládeže v spoločnosti,
c)
prispievania k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov a koncepčných dokumentov vo vzťahu k mládeži,
d)
podpory systematickej práce s mládežou,
e)
reprezentácie mládeže na úrovni regiónov,
f)
podpory organizácií mládeže združujúcich organizácie pracujúce s mládežou,
g)
rozvoja dobrovoľníctva mládeže,
h)
členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách,
i)
administratívnej činnosti mládežníckych organizácií,
j)
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich, koordinátorov práce s mládežou a lektorov v oblasti práce s mládežou,
k)
poskytovania informačných a poradenských služieb pre mládež,
l)
podpory prieskumov o mládeži a výskumu o mládeži,
m)
ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže,
n)
vydávania tlače s mládežníckou problematikou,
o)
organizovania a podpory pobytových podujatí pre mládež.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytovať žiadateľom o dotáciu, ktorými sú:
a)
obec, ktorá vykonáva činnosti podľa § 6,
b)
vyšší územný celok, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5,
c)
občianske združenie,14)
d)
nadácia,15)
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,16)
f)
registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,17)
g)
centrum voľného času,21)
h)
fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.
§ 16
Poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť najviac do výšky 90 % predpokladaných výdavkov.
(2)
Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorý preukáže, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce vyjadrenej za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu22) alebo minimálneho mzdového nároku za hodinu.23)
(3)
Dotáciu možno poskytnúť aj
a)
na mzdy a odmeny osôb, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti práce s mládežou dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
b)
na cestovné náhrady.11)
(4)
Dotáciu nemožno poskytnúť
a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(5)
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorý
a)
nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
b)
má nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitného predpisu;23a) to neplatí, ak je žiadateľom o dotáciu obec,
c)
má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23b)
d)
je v konkurze, v likvidácii alebo je voči nemu vedené exekučné konanie,
e)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 17
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi o dotáciu, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa o dotáciu,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresa trvalého pobytu.
(2)
Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje najmä
a)
vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia, vrátane označenia oblasti podľa § 15 ods. 1, do ktorej tieto aktivity patria,
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít podľa písmena a),
c)
predmet činnosti žiadateľa o dotáciu,
d)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ o dotáciu požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu verejnej správy,
e)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity podľa § 15 ods. 1, na ktorú sa žiada dotácia, z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady.
(3)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25) aj
a)
údaje žiadateľa o dotáciu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; to neplatí, ak ide o právnickú osobu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b),
b)
iné doklady vymedzené ministerstvom vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
(4)
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke.
(5)
O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.
(6)
Ak žiadateľ o dotáciu poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.26)
(7)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(8)
Na účely poskytovania dotácií je ministerstvo oprávnené spracúvať o žiadateľovi o dotáciu údaje v rozsahu uvedenom v odsekoch 1 a 3 tri roky od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie; ak sa žiadateľovi o dotáciu poskytne dotácia, päť rokov od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie.
§ 18
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom o dotáciu, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa § 17 ods. 1,
b)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu okrem obce alebo vyššieho územného celku,
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovanú na mzdové náklady,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
i)
spôsob kontroly hospodárneho použitia finančných prostriedkov na realizáciu účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
(3)
Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke informáciu o poskytnutí dotácií žiadateľom o dotáciu.
§ 19
Štátny dohľad
(1)
Ministerstvo pri výkone dohľadu postupuje podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.
§ 19a
Spoločné ustanovenia
(1)
Pri spracúvaní osobných údajov na účely podľa tohto zákona, ak ich nie je možné dosiahnuť bez spracúvania osobných údajov, postupujú mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, koordinátor práce s mládežou, lektor v oblasti práce s mládežou a člen mládežníckeho parlamentu v súlade s osobitnými predpismi.28)
(2)
Osoby podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať s osobnými údajmi v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona.
§ 20
Prechodné ustanovenie
Žiadosti podané do účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa tohto zákona.
§ 20a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 20b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Mládežnícke parlamenty zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za obecné mládežnícke parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
§ 21
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z. a zákona č. 144/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 57 odsek 7 znie:
„(7)
Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore a najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore; požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe sa nevzťahuje na prijatie na externú formu štúdia študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch a na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo.“.
2.
Za § 113a sa vkladá § 113aa, ktorý znie:
㤠113aa
Požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe podľa § 57 ods. 7 sa nevzťahuje na študentov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch v externej forme štúdia pred 1. septembrom 2008, a na študentov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v dennej forme štúdia pred 1. septembrom 2008.“.
Čl. III
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).
2)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 360/2019 Z. z.
3)
§ 45a ods. 1, § 46 a 66f zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
5)
§ 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
6)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 56 až 61 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
22)
§ 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
23)
§ 120 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
23a)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23b)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
24)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
25)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
27)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).