274/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 9. júla 2008 č. MF/13522/2008-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.