273/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona č. 130/1991 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 109/1993 Z. z. a zákona č. 222/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Mestská časť ako právnická osoba podľa odseku 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce.“.
2.
V § 11 ods. 5 sa za slová „jeho námestníci,“ vkladajú slová „najviac dvaja,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.